MomsMail 2021, uge 21

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Moms af advokatregninger i holdingselskaber
Eftergivelse af strafrenter på skattekontoen
0 procent i rente og 100 milliarder kroner i udbetalingsgrænse

Bindende svar
Afgiftspligt - Afbrænding af kulbrinter fra fremstillingsproces - Procesgodtgørelse - CO2-afgift af kulbrinter
Elafgift - Afgiftsgodtgørelse - Opladning af firma elbiler hos medarbejderen
Tinglysningsafgift - Afgiftsfritagelse - Ejerlejligheder

Afgørelser
Godtgørelse af elafgift
Forening - Reklameydelse mod vederlag i forbindelse med modtagelse af en donation

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Moms af advokatregninger i holdingselskaber

Holdingselskaber, der virker som administrationsselskab for deres datterselskaber, kan fradrage moms af udgifter til advokatbistand i forbindelse med køb af datterselskaber, men ikke ved salg af sådanne


BDO

Eftergivelse af strafrenter på skattekontoen

Virksomheder, som får tilskrevet strafrenter på deres skattekonto, har faktisk to skud i bøssen, hvis de vil slippe for regningen. De kan både søge om fritagelse for renterne og om eftergivelse af disse


Dansk Revision

0 procent i rente og 100 milliarder kroner i udbetalingsgrænse

Udbetalingsgrænsen på skattekontoen er fortsat hævet markant, og er nu endnu engang blevet forlænget. Det kan være relevant for din virksomhed at hæve udbetalingsgrænsen på Skattekontoen i forbindelse med Covid-19, og udbetalingsgrænsen kan frem til 1. maj 2023 sættes til 100 milliarder kroner mod de normale 200.000 kroner.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Afgiftspligt - Afbrænding af kulbrinter fra fremstillingsproces - Procesgodtgørelse - CO2-afgift af kulbrinter

SKM2021.284.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at afbrændingen af et afdampet opløsningsmiddel (en kulbrinte) fra en produktionsproces, var afgiftsfrit efter mineralolieafgiftsloven. Skatterådet kunne heller ikke bekræfte, at det pågældende afdampede opløsningsmiddel var afgiftsfritaget efter kuldioxidafgiftsloven, men da kuldioxidafgiftsloven ikke indeholder regler, som fastsætter eller kan anvendes til at fastsætte en CO2-afgiftssats for det pågældende opløsningsmiddel, kunne der ikke opkræves kuldioxidafgift af opløsningsmidlet.

Skatterådet kunne bekræfte, at afbrændingen af andet afdampet opløsningsmiddel (ikke en kulbrinte) var afgiftsfrit efter energiafgiftslovene og kuldioxidafgiftsloven.

Skatterådet kunne bekræfte, at forbruget af afgiftspligtige afdampede opløsningsmidler i RTO-anlægget var godtgørelsesberettiget som proces, jf. mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 1, når forbruget ikke blev udnyttet til fremstilling af rumvarme mv., og forbrændingen skete med henblik på bortskaffelse af afdampede opløsningsmidler. Derudover kunne Skatterådet bekræfte, at spørger skulle afregne overskudsvarmeafgift efter mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 9, for den andel af den udnyttede varme til rumvarme mv., der hidrørte fra afgiftspligtige opløsningsmidler.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Elafgift - Afgiftsgodtgørelse - Opladning af firma elbiler hos medarbejderen

SKM2021.283.SR

Spørgsmålene drejede sig, om opladning af elbiler.

Der blev først spurgt om, der var fuldt momsfradrag for moms af den elektricitet, som Spørger ville afregne til medarbejderen vedrørende forbruget på ladestanderen, der var installeret hos medarbejderen. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at Spørger havde ret til momsfradrag for udgiften til el, som Spørger afregnede til medarbejderne idet udgiften ikke var afholdt af en afgiftspligtig person, der havde optrådt i denne egenskab ved købet, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Herefter blev der spurgt, om der kunne ydes godtgørelse for elafgift af den elektricitet, der blev afregnet til medarbejderen. Skatterådet kunne ligeledes ikke bekræfte, at betingelserne for at Spørger kunne få godtgørelse for elafgiften af den elektricitet, der blev anvendt til opladning af batterier til elbiler, der blev afregnet til medarbejderen vedrørende forbruget på ladestanderen der var installeret hos medarbejderen, hverken efter elafgiftsloven eller efter særordningen i § 21 i lov nr. 1353 af 21. december 2012. Dette skyldes henholdsvis den manglende momsfradragsret og at måleren af elforbruget til elbilen ikke var placeret i ladestanderen, men derimod ved boligens el-tavle. Det fremgår entydigt af lovforarbejderne til særordningen, at måleren skulle sidde i ladestanderen og ikke kunne sidde andre steder.

Endelig blev der spurgt, om det kunne bekræftes, at den enkelte medarbejder ikke skulle beskattes af sparet privatforbrug ved arbejdsgivers refusion af el-udgiften til opladning af den specialindrettede varebil. Skatterådet kunne bekræfte, at den enkelte medarbejder ikke skulle beskattes af sparet privatforbrug ved arbejdsgivers refusion af el-udgiften til opladning af specialindrettet køretøj, idet el-udgiften kunne individualiseres via en måler, der enten sad i ladestanderen eller kunne opsættes ved kundens el-tavle i hjemmet, hvor det ved installationen eller certificeringen var sikret, at det kun var opladere til elbiler, der blev tilsluttet til måleren. Der var i den forbindelse henset til, at den ansatte montør aflæser måleren og kilometerstanden månedligt og afregnes herefter, og at Spørger ville holde det faktiske forbrug op i mod kørte kilometer og sammenholde med de øvrige servicevogne. Det var derudover forudsat, at den ladestander, der installeres på medarbejderens private bopæl, udelukkende kunne anvendes til opladning af den specialindrettede el-varebil.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Tinglysningsafgift - Afgiftsfritagelse - Ejerlejligheder

SKM2021.282.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at 1-årsregel i tinglysningsafgiftslovens § 5 a, stk. 3. 3. pkt. løb fra tidspunktet for udstyknings-/opdeling af hovedejendommen i 151 ejerlejligheder, og dermed ikke fra tidspunktet, hvor der i forbindelse med salg af ejerlejlighederne tinglyses nye pantebreve. Der skete ændringer i den pantsatte ejendom, da denne blev opdelt i ejerlejligheder, som var nye ejendomme. De nye pantebreve skulle derfor opfylde 1-årsreglen, som løb fra tidspunktet, hvor de nye pantebreve bliver tinglyst, for at kunne blive afgiftsfritaget for den variable afgift på 1,45 pct.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Godtgørelse af elafgift

SKM2021.289.LSR

Landsskatteretten fandt, at det var berettiget, at SKAT ekstraordinært havde genoptaget et selskabs afgiftsgodtgørelser og nedsat godtgørelsen af elafgift for så vidt angik elektricitet, der var anvendt til fremstilling af rumvarme, jf. elafgiftslovens § 11, stk. 3, 1. pkt. SKAT havde beregnet og opkrævet det ikke-godtgørelsesberettigede beløb ud fra de godtgørelsessatser, der fulgte af loven. Ved angivelserne af godtgørelse havde selskabet fejlagtigt anvendt for lave satser og gjorde gældende, at også dette spørgsmål skulle genoptages, hvilket SKAT afviste. Landsskatteretten anførte, at en beløbsmæssig korrekt opgørelse af det beløb, som selskabet havde modtaget for meget i godtgørelse af afgift, ikke alene krævede en fastlæggelse af den ikke-godtgørelsesberettigede mængde, men også at godtgørelsen fastsattes ved anvendelse af de korrekte godtgørelsessatser. Det af selskabet rejste spørgsmål om godtgørelse med for lave satser havde således klar sammenhæng med det forhold, som gav anledning til, at SKAT genoptog afgiftsgodtgørelserne og skulle derfor også inddrages. Landsskatteretten hjemviste på den baggrund sagen til fornyet behandling.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Forening - Reklameydelse mod vederlag i forbindelse med modtagelse af en donation

SKM2021.285.LSR

Sagen angik, om en forening skulle anses for at have leveret en reklameydelse mod vederlag i forbindelse med modtagelse af en donation. Foreningens formål var at opføre teaterforestillinger, og den modtagne donation fra en fond skulle anvendes til at opføre en mobil scene- og tilskueropbygning. I forbindelse med donationen var det væsentligt for fonden, at fonden blev nævnt i kommunikations- og markedsføringsøjemed, og alt pressemateriale skulle koordineres med fonden før offentliggørelse. Landsskatteretten fandt, at der ikke bestod en direkte sammenhæng mellem på den ene side den af foreningen modtagne donation og på den anden side den af foreningen leverede ydelse, som bestod i eksponering via foreningens markedsføring. Der blev herved særligt henset til, at omfanget af fondens eksponering efter det oplyste ikke kunne antages at have været afhængig af donationens størrelse. Landsskatteretten bemærkede herved, at det ud fra foreningens flyers, plakater og teaterprogrammer måtte lægges til grund, at alle foreninger mv., der havde ydet donationer, opnåede samme eksponering, uanset størrelsen af det donerede beløb. Landsskatteretten ændrede på denne baggrund SKATs afgørelse, således at foreningen ikke skulle anses for at have leveret en reklameydelse mod vederlag i forbindelse med modtagelsen af donationen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 20/0042836
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret for perioden fra den 12. december 2014 til den 31. marts 2015, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-05-2021

Journalnr: 18/0004131
Momsfradrag - udgift til el
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for købsmoms for udgifter til el. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 04-05-2021

Journalnr: 19/0002983
Salg af fast ejendom
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har svaret ”nej” til spørgsmål om momsfrihed ved overdragelse af en fast ejendom. Landsskatteretten ændrer det bindende svar.
Afsagt: 06-05-2021

Journalnr: 20/0040617
Selvstændig økonomisk virksomhed
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet Skattestyrelsen ikke har godkendt virksomhedens fradrag for købsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-05-2021

Journalnr: 17/0989922
Selvstændig økonomisk virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for købsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-05-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 31-05-2021 - 29-06-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-90/20 Apcoa Parking Danmark
Dato: 03-06-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - afgiftspligtige transaktioner - levering af ydelser mod vederlag - afgift opkrævet for overtrædelse af forskrifter for parkering på privat grund - kvalificering

Tidligere dokument: C-90/20 Apcoa Parking Danmark - Dom
Tidligere dokument: C-90/20 Apcoa Parking Danmark - Indstilling

Dom C-182/20 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava m.fl.
Dato: 03-06-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag - regulering af fradrag - konkursbehandling - national lovgivning, hvorefter der automatisk nægtes fradrag for moms af afgiftspligtige transaktioner, som er blevet udført før indledningen af konkursbehandlingen

Tidligere dokument: C-182/20 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava m.fl. - Dom

Indstilling C-437/19 État du Grand-duché de Luxembourg (Informations sur un groupe de contribuables)
Dato: 03-06-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skattelovgivning - direktiv 2011/16/EU - administrativt samarbejde på beskatningsområdet - artikel 1, stk. 1 - artikel 5 - artikel 20 - anmodning om oplysninger fra skattemyndigheden i en anden medlemsstat - den bistandssøgte skattemyndigheds oplysningspåbud - forventet relevans af de ønskede oplysninger - anmodning om oplysninger om gruppe af personer - identificeret eller identificerbar person - minimumsoplysninger - Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 47 - adgang til effektive retsmidler for en domstol - begrundelse af oplysningspåbud - kendskab til minimumsoplysningerne

Tidligere dokument: C-437/19 État luxembourgeois (Informations sur un groupe de contribuables) - Dom
Tidligere dokument: C-437/19 État du Grand-duché de Luxembourg (Informations sur un groupe de contribuables) - Indstilling

Dom C-931/19 Titanium
Dato: 03-06-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 43 og 45 - direktiv 2006/112/EF, som ændret ved direktiv 2008/8/EF - artikel 44, 45 og 47 - tjenesteydelser - det afgiftsmæssige tilknytningssted - begrebet »fast forretningssted« - udlejning af fast ejendom i en medlemsstat - ejer af en fast ejendom, der har sit vedtægtsmæssige hjemsted på øen Jersey

Tidligere dokument: C-931/19 Titanium - Dom

Dom C-76/20 BalevBio
Dato: 03-06-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - varer, der består af forskellige materialer - vegetabilske fibre - melaminplast - position 3924 og 4419 - varer beskrevet som »bambusbægre«

Tidligere dokument: C-76/20 BalevBio - Dom

Dom C-822/19 Flavourstream
Dato: 03-06-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - underposition 1702 90 95, 2912 49 00 og 3824 90 92 - vandig opløsning

Tidligere dokument: C-822/19 Flavourstream - Dom

Dom C-39/20 Jumbocarry Trading
Dato: 03-06-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EU) nr. 952/2013 - EU-toldkodeksen - artikel 22, stk. 6, første afsnit, sammenholdt med artikel 29 - meddelelse til den pågældende person af grundene, inden der træffes en afgørelse, som kan få negative følger for vedkommende - artikel 103, stk. 1, og artikel 103, stk. 3, litra b) - forældelse af toldskylden - frist for meddelelse af toldskyld - suspension af fristen - artikel 124, stk. 1, litra a) - toldskyldens ophør ved forældelse - tidsmæssig anvendelse af den retsforskrift, der regulerer suspensionsgrundene - retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning

Tidligere dokument: C-39/20 Jumbocarry Trading - Dom
Tidligere dokument: C-39/20 Jumbocarry Trading - Indstilling

Dom T-47/19 Statsstøtte Dansk Erhverv mod Kommissionen
Dato: 09-06-2021
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF

Dom C-279/19 Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Agent innocent)
Dato: 10-06-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - generel ordning for punktafgifter - direktiv 2008/118/EF - artikel 33, stk. 3 - varer, der er »overgået til forbrug« i en medlemsstat og oplægges til erhvervsmæssige formål i en anden medlemsstat - den person, der hæfter for betalingen af den forfaldne punktafgift for disse varer - person, der er i besiddelse af varer, som er bestemt til levering i en anden medlemsstat - transportør af varer

Tidligere dokument: C-279/19 Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Agent innocent) - Dom
Tidligere dokument: C-279/19 Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Agent innocent) - Indstilling

Dom C-58/20 K DBKAG
Dato: 17-06-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 135, stk. 1 - fritagelser - forvaltning af investeringsforeninger - outsourcing - tjenesteydelser leveret af tredjemand

Tidligere dokument: C-58/20 K DBKAG - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Group on the future of VAT (GFV)

Minutes - Sub-group Platform Economy 6th Meeting - 20-04-2021.pdf

 

Nyt fra VAT Expert group (VEG)

Minutes - Sub-group Platform Economy 6th Meeting - 20-04-2021.pdf

 

Nyt fra Rådet

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Business Taxation for the 21st Century

Customs Union Working Party

Position of the Council at first reading with a view to the adoption ?of a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing, as part of the Integrated Border Management Fund, the instrument for financial support for customs control equipment - Draft statement of the Council's reasons

Draft REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing, as part of the Integrated Border Management Fund, the instrument for financial support for customs control equipment (first reading) - Adoption of the Council's position at first reading and of the statement of the Council's reasons = Statements

Draft REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing, as part of the Integrated Border Management Fund, the instrument for financial support for customs control equipment (first reading) - Adoption of the Council's position at first reading and of the statement of the Council's reasons

Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning – Udkast til Rådets begrundelse

Council Implementing Decision authorising the Netherlands to apply a reduced rate of taxation to electricity directly provided to vessels at berth in a port in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC - Adoption

Council Implementing Decision authorising Denmark to apply a reduced rate of taxation to electricity directly provided to vessels at berth in a port in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC - Adoption

Informal videoconference of the members of the High Level Working Party (Taxation)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Erhvervsbeskatning i det 21. århundrede

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/823 af 20. maj 2021 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse former for regnbueørred med oprindelse i tyrkiet efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18 i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2016/1037

kommissionens afgørelse (eu) 2021/826 af 17. maj 2021 om fritagelse for importafgifter og momsfritagelse for varer importeret af belgien som reaktion på grækenlands anmodning om assistance til at håndtere migrationskrisen (meddelt under nummer c(2021) 3274)

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/852 af 27. maj 2021 om ændring af rådets forordning (ef) nr. 32/2000 og kommissionens forordning (ef) nr. 847/2006 for så vidt angår udelukkelse af import af produkter med oprindelse i det forenede kongerige fra toldkontingenter

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/854 af 27. maj 2021 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af koldvalsede flade produkter af rustfrit stål med oprindelse i indien og indonesien

 

Nyt fra EUR_LEX

kommissionens afgørelse (eu) 2021/826 af 17. maj 2021 om fritagelse for importafgifter og momsfritagelse for varer importeret af belgien som reaktion på grækenlands anmodning om assistance til at håndtere migrationskrisen (meddelt under nummer c(2021) 3274) (kun den nederlandske, den franske og den græske udgave er autentiske)

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer, BEK nr 1004 af 21/05/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen, BEK nr 1003 af 21/05/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 4, og § 2 i lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19 (Udvidelse af A-skattelåneordningen og momslåneordningen og udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag som følge af covid-19 m.v.), BEK nr 1012 af 27/05/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om registreringsafgift, BEK nr 1030 af 25/05/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 119 Forslag til lov om ændring af toldloven. (Tilpasning af toldloven til EU’s moderniserede pengeforordning m.v.).
Vedtaget den 27. maj 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 217 Forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Indførelse af afgift på nikotinholdige væsker til e-cigaretter m.v.).

Bilag

Bilag 9

Henvendelse af 25/5-21 fra Brancheforeningen for e-cigaretter (BECIG) om opfølgende henvendelse vedrørende den tyske model for afgift på e-væsker

Bilag 10

Betænkning afgivet den 27. maj 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 19

Spm. om, hvordan lovforslaget vil påvirke antallet af danskere, der blander deres egne nikotinholdige væsker, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om, hvordan lovforslaget vil påvirke antallet af e-cigaretbrugere, der fortynder nikotinholdige væsker, til skatteministeren

Spm. 21

L 217 - svar på spm. 21 om kommentar til henvendelsen af 25/5-21 fra Brancheforeningen for e-cigaretter (BECIG) om opfølgende henvendelse vedrørende den tyske model for afgift på e-væsker, fra skatteministerenUdvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 217 - svar på spm. 21 (pdf-version)

L 221 Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven. (Skærpede krav til og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak).

Bilag

Bilag 7

2. udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet den 27. maj 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 29

Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/5-21 fra British American Tobacco og Philip Morris International om lovforslagets bestemmelser om forbud mod opbevaring af varer efter 4 uger, til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 451

Vil ministeren oplyse, hvad provenuet vil være ved at genindføre sodavandsafgiften? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. Endelig bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten.  Svar  

Spm. 453

Vil ministeren oplyse, hvad provenuet vil være ved at genindføre tillægsafgiften for alkoholsodavand? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. Endelig bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten.  Svar  

Spm. 482

Ministeren bedes oplyse, om Skattestyrelsen de seneste år har kontrolleret, om der er indgået samordnede prisaftaler mellem soloselvstændige, der operer for platformsvirksomheder, der sælger varer/ydelser til privatpersoner, og i givet fald oplyse, hvad resultaterne og eventuelle konsekvenser heraf har været. Hvis Skattestyrelsen ikke har kontrolleret herfor, vil ministeren så tilse, at styrelsen blandt andet kontrollerer herfor.  Svar  

Spm. 488

Vil ministeren redegøre for, hvilke muligheder implementeringen af EU-direktiv DAC7 giver i forhold til at modtage korrekte oplysninger om indtægter fra deleøkonomiske aktiviteter fra tredjeparter, og hvornår ministeren i givet fald forventer en provenumæssig effekt?  Svar  

Spm. 502

Vil ministeren redegøre for, om han har indkaldt enkelte udvalgte partier til forhandlinger eller drøftelser forud for det møde, hvor vi blev orienteret om beslutningen om indførsel af et spilkort? I bekræftende fald bedes ministeren oplyse hvilke partier.  Svar  

Spm. 503

Af den seneste aftale om spil fra juni 2018 fremgår det: ”Det bemærkes, at spilområdet med ”Aftale om delvis liberalisering af spilmarkedet fra 2012” er forligsbelagt.” Endvidere fremgår det, at ”aftalepartierne er enige om at fritstille hinanden efter førstkommende folketingsvalg i forhold til afgiftsstrukturen og afgiftsniveauet.” Vil ministeren i den forbindelse ?  Svar  

Spm. 509

Vil ministeren redegøre for, hvilke muligheder iværksættere har for fradrag for køb af revisionsydelser under de forskellige ordninger?  Svar  

Spm. 528

Vil ministeren oplyse, hvor store afgifterne (ekskl. moms) er på en gennemsnitlig varebil, såfremt der er tale om en dieselbil henholdsvis en elbil? Der bedes oplyst tal for dels afgifter i forbindelse med køb (registreringsafgift o. lign.), dels den løbende årlige afgift. Der ønskes endvidere tilsvarende oplysninger for en gennemsnitlig lastbil. Endelig bedes ministeren oplyse tal, der angiver det gennemsnitlige årlige antal indregistreringer af henholdsvis vare- og lastbiler.  Svar  

Spm. 530

Vil ministeren redegøre for, hvad det vil koste staten at ligestille samlevende med ægtefæller i relation til bo- og gaveafgiftspligt, således at ugifte samlevende sidestilles med ægtefæller ved arv? Ministerens svar bedes indeholde beregninger, der viser, hvordan det statslige provenu vil blive påvirket, hvis alle samlevende bliver ligestillet i forhold til arv og bo- og gaveafgift, hvis samlevende, der har været samlevende i 2 år eller mere bliver ligestillet, samt hvis man indførte krav til testamente for ligestilling, og henholdsvis 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 eller 100 pct. af de samlevende gjorde brug af muligheden.  Svar  

Spm. 534

Vil ministeren oplyse tallene for sagsbehandlingstiden de seneste 5 år for alle styrelser under Skatteministeriet og for Skatteankestyrelsens vedkommende ligeledes fordelt på alle råd, nævn og Landsskatteretten?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse