MomsMail 2020, uge 21

Kære læser !

Ugens MomsMail indeholder forskelligt nyt, primært fra danske kilder og her er det særligt bilag fra Folketinget, som træder frem.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Netsalg til privatpersoner i Norge bliver lettere
Brexit: Hvad er status?
Forkert klagevejledning i ca. 71.000 afgørelser kunne korrigeres via generel offentlig information
Udsættelse af de nye fjernsalgsregler - hvad betyder det for dig?
Ansøg om rentefrit momslån inden 15. juni

Bindende svar
Moms og ombytning af vouchere
Elvarmesats - sommerhuse uden aftagernummer

Afgørelser
Afslag på anmodning om aktindsigt i Gældsstyrelsens direktions udgifter grundet uforholdsmæssigt ressourceforbrug
Forhøjelse af momstilsvar

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Netsalg til privatpersoner i Norge bliver lettere

Nye regler i Norge giver bedre konkurrencemuligheder for salg til private.


Deloitte

Brexit: Hvad er status?

Den 1. januar 2021 træder Storbritannien og Nordirland ud af EU. Selvom mange virksomheder kæmper med følgevirkningerne af COVID-19, er det vigtigt at se fremad og være klar til den næste store udfordring i 2020: Brexit.


Folketingets Ombudsmand

Forkert klagevejledning i ca. 71.000 afgørelser kunne korrigeres via generel offentlig information

I perioden fra 6. maj 2015 til 20. marts 2017 oplyste SKAT i afgørelser om modregning af og lønindeholdelse for bøder mv. fra politiet fejlagtigt, at borgeren ikke kunne klage over afgørelsen. SKAT henviste i den forbindelse til straffuldbyrdelseslovens § 111, stk. 2. Den forkerte klagevejledning blev
meddelt i ca. 71.000 afgørelser.
 


PwC

Udsættelse af de nye fjernsalgsregler - hvad betyder det for dig?

Vi udsendte den 3. marts 2020 en dialognyhed om de nye regler for fjernsalg, som var planlagt til at træde i kraft den 1. januar 2021.


SEGES

Ansøg om rentefrit momslån inden 15. juni

En ny momsordning skal styrke små og mellemstore virksomheders likviditet yderligere i forbindelse med corona-krisen. Søg nu om udbetaling af indbetalt moms som et rentefrit lån. Der er ansøgningsfrist allerede den 15. juni 2020.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Moms og ombytning af vouchere

SKM2020.198.SR

Sagen omhandler moms og vouchere. Sagen omhandler særligt, hvorvidt en ret til ombytning af en voucher med én funktionalitet - en voucher til ét formål - som kan ombyttes til en voucher med en anden funktionalitet - en voucher til flere formål - bevirker, at den første voucher af den grund også vil være en voucher til flere formål.

Skatterådet kan ikke anse et gavekort, som kun kan anvendes i Danmark, og som kun kan anvendes til indkøb tillagt 25% dansk moms, for at udgøre et gavekort til flere formål, hvis gavekortet indenfor gyldighedsperioden kan ombyttes til et gavekort, som kan anvendes til flere formål.

Skatterådet finder ikke, at det har betydning for svaret på det første spørgsmål, om ombytningen sker i forbindelse med gyldighedsperiodens udløb eller kan ske på et hvilket som helst tidspunkt indenfor gyldighedsperioden.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Elvarmesats - sommerhuse uden aftagernummer

SKM2020.196.SR

Spørgsmålet handlede om, hvorvidt forudsætningerne for afregning med den lave rumvarme-elafgiftssats af forbrug i sommerhuse udover 4.000 kWh pr. år var opfyldt, når det enkelte el-opvarmede sommerhus i en ejerforening på 100 huse ikke fik leveret strømmen via deres eget aftagernummer. Elforsyningen skete derimod via ejerforeningens to fælles hovedmålere (aftagernumre) der leverede elektriciteten videre til ejerforeningens sommerhuse via bimålere. Det var derfor ikke den enkelte bolig, der købte og afregnede el i forhold til el-handelsvirksomheden, men ejerforeningen. Der var endvidere ikke tale om et fælles varmeproducerende anlæg.

Skatterådet kunne ikke bekræfte at det enkelte el-opvarmede sommerhus kunne få afgiftsreduktion på elforbrug, der oversteg 4.000 kWh årligt, idet der ikke var tale om et fælles varmeproducerende anlæg og ingen af de el-opvarmede sommerhuse fik leveret strømmen via deres eget aftagenummer, var betingelserne i elafgiftslovens § 6, stk. 3, nr. 2 ikke opfyldt. Følgelig var der ikke er mulighed for afregning med den lave rumvarmesats af forbrug i sommerhuse over 4.000 kWh pr. år.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Afslag på anmodning om aktindsigt i Gældsstyrelsens direktions udgifter grundet uforholdsmæssigt ressourceforbrug

SKM2020.203.LSR

Administrations- og Servicestyrelsen havde givet afslag på klagerens anmodning om aktindsigt med henvisning til, at han havde fremsat mange anmodninger om aktindsigt, hvilket havde medført et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, jf. offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1. Det var oplyst, at klageren havde fremsat et stort antal aktindsigtsanmodninger inden for de seneste seks måneder. Det var endvidere oplyst, at Administrations- og Servicestyrelsen allerede inden den omhandlede anmodning om aktindsigt havde anvendt over 80 timer på at behandle klagerens aktindsigtsanmodninger.

Landsskatteretten fandt, at det var berettiget, at Administrations- og Servicestyrelsen ikke havde imødekommet at behandle klagerens anmodning om aktindsigt med henvisning til, at der allerede var anvendt et uforholdsmæssigt ressourceforbrug på at behandle aktindsigtsanmodninger fra klageren. Landsskatteretten henviste til, at klageren havde anmodet om aktindsigt i mere end 10 sager, at aktindsigtsanmodningerne vedrørte meget omfattende materiale, og at klageren ikke havde godtgjort, at der er en sådan særlig interesse i det anmodede materiale, der kunne begrunde et fortsat brug af væsentlige ressourcer fra Administrations- og Servicestyrelsen.

Landsskatteretten stadfæstede derfor Administrations- og Servicestyrelsens afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Forhøjelse af momstilsvar

SKM2020.201.LSR

Landsskatteretten fandt, at SKAT ikke havde overholdt 3-måneders-fristen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, 2. pkt., i et tilfælde, hvor SKAT varslede en ændring af momstilsvaret den 15. februar 2016 og først foretog den varslede ændring af momstilsvaret ved afgørelse af 5. juli 2016. Der forelå ikke herved oplysninger om, at den afgiftspligtige havde anmodet om udskydelse af fristen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, 2. pkt. SKAT blev ikke anset for at have overholdt 3-måneders-fristen ved udsendelse af afgørelse om ændring af momstilsvaret den 14. marts 2016, idet denne afgørelse blev erstattet af afgørelsen af 5. juli 2016, og da afgørelsen af 5. juli 2016 indeholdt en uddybende begrundelse for afgørelsen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 19/0001998
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar. Landsskatteretten anser forhøjelsen for ugyldig.
Afsagt: 30-04-2020

Journalnr: 19/0048137
Tinglysningsafgift
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af tinglysningsafgift for tinglysningen af en bodeling. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-04-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 25-05-2020 - 23-06-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-684/18 World Comm Trading Gfz
Dato: 28-05-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 - artikel 184-186 - princippet om momsens neutralitet - regulering af det oprindeligt foretagne fradrag - rabatter på leveringer af varer inden for Fællesskabet og interne leveringer af varer

Tidligere dokument: C-684/18 World Comm Trading Gfz - Dom
Tidligere dokument: C-684/18 World Comm Trading Gfz - Ny sag

Indstilling C-335/19 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition)
Dato: 04-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - moms - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 og artikel 185 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget - ikke-betaling eller kun delvis betaling af prisen - krav om, at kunden ikke er under insolvensbehandling eller likvidation - tilsvarende regulering af det oprindeligt foretagne fradrag - tidspunkt for reguleringen

Tidligere dokument: C-335/19 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition) - Dom
Tidligere dokument: C-335/19 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition) - Indstilling

Dom C-19/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Pantochim
Dato: 11-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer - direktiv 76/308/EØF - artikel 6, stk. 2, og artikel 10 - direktiv 2008/55/EF - artikel 6, stk. 2, og artikel 10 - den bistandssøgende medlemsstats skattefordring inddrives af den bistandssøgte medlemsstat - denne fordrings status - begrebet »fortrinsstilling« - modregning af den nævnte fordring i en skattegæld til den bistandssøgte medlemsstat

Tidligere dokument: C-19/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Pantochim - Dom

Dom C-43/19 Vodafone Portugal
Dato: 11-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - levering af tjenesteydelser, som foretages mod vederlag - godtgørelse, der betales i tilfælde af kundernes manglende overholdelse af en aftalemæssig minimumsbindingsperiode - kvalificering

Tidligere dokument: C-43/19 Vodafone Portugal - Dom

Dom C-146/19 SCT
Dato: 11-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - fiskale bestemmelser - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 og 273 - beskatningsgrundlag - nedsættelse - nægtelse - manglende betaling - afgiftspligtig, der ikke har anmeldt sin fordring under den konkursbehandling, der er indledt over for debitor - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet - direkte virkning

Tidligere dokument: C-146/19 SCT - Dom

Dom C-242/19 CHEP Equipment Pooling
Dato: 11-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 17, stk. 2, litra g) - overførsel af løsøregenstande inden for Den Europæiske Union med henblik på levering af ydelser - artikel 170 og 171 - ret til tilbagebetaling af moms for afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten - direktiv 2008/9/EF - begrebet »en afgiftspligtig person, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten« - afgiftspligtig person, der ikke er momsregistreret i tilbagebetalingsmedlemsstaten

Tidligere dokument: C-242/19 CHEP Equipment Pooling - Dom

Dom C-276/18 KrakVet Marek Batko
Dato: 18-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 33 - fastsættelse af stedet for afgiftspligtige transaktioner - levering af varer med transport - levering af varer, der forsendes eller transporteres af leverandøren eller for hans regning - forordning (EU) nr. 904/2010 - artikel 7, 13 og 28-30 - samarbejde mellem medlemsstaterne - udveksling af oplysninger

Tidligere dokument: C-276/18 KrakVet Marek Batko - Dom
Tidligere dokument: C-276/18 KrakVet Marek Batko - Indstilling
Tidligere dokument: C-276/18 KrakVet Marek Batko - Ny sag

Indstilling C-321/19 Transport Bundesrepublik Deutschland (Détermination des taux des péages pour l'utilisation d'autoroutes)
Dato: 18-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer - direktiv 1999/62/EF - direktiv 2006/38/EF - beregning af vejafgifter - artikel 7, stk. 9 - princippet om dækning af infrastrukturomkostninger - omkostninger til færdselspoliti - omkostninger til drift - eksterne omkostninger - omkostninger i forbindelse med afkast af kapital - artikel 7a, stk. 1, 2 og 3 - direkte virkning - ringe overskridelse af omkostningerne - efterfølgende beregning - begrænsning af dommens tidsmæssige virkninger

Tidligere dokument: C-321/19 Transport Bundesrepublik Deutschland (Détermination des taux des péages pour l'utilisation d'autoroutes) - Dom
Tidligere dokument: C-321/19 Transport Bundesrepublik Deutschland (Détermination des taux des péages pour l'utilisation d'autoroutes) - Indstilling

Dom C-340/19 Hydro Energo
Dato: 18-06-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - toldposition 7407 - stænger og profiler, af kobber - varmvalsede rektangulære ingots af kobber eller af kobberlegering

Tidligere dokument: C-340/19 Hydro Energo - Dom

Indstilling C-245/19 État du Grand-duché de Luxembourg (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale)
Dato: 02-07-2020
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDFTidligere dokument: C-245/19 État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale) État luxembourgeois (Droit de recours cont


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

customs union working party

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/658 af 15. maj 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (eu) 2015/309 om indførelse af en endelig udligningstold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse former for regnbueørred med oprindelse i tyrkiet efter en interimsundersøgelse i henhold til artikel 19, stk. 4, i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2016/1037

kommissionens gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/676 af 18. maj 2020 om fritagelser for den udvidede antidumpingtold på visse dele til cykler med oprindelse i folkerepublikken kina i henhold til forordning (ef) nr. 88/97 (meddelt under nummer c(2020) 3137)

afgørelse nr. 1/2020 truffet af handelsudvalget eu-singapore af 17. april 2020 om ændring af bilag 10-a og 10-b til frihandelsaftalen mellem den europæiske union og republikken singapore [2020/677]

 

Nyt fra EUR_LEX

forslag til rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i verdenstoldorganisationen (wco) for så vidt angår vedtagelsen af forklarende bemærkninger, tariferingsudtalelser eller øvrige udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt rekommandationer med henblik på at sikre ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/647 af 11. maj 2020 om tilladelse til den italienske republik til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige
Oprettelsesdato: 20-05-2020
Høringsfrist: 09-06-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 137 Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om afgifter af spil. (Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU, digitale salgsregistreringssystemer, håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v. og udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet for den digitale logbog m.v.).

Bilag

Bilag 8

Betænkning afgivet den 14. maj 2020

Almindelig del

Bilag

Bilag 330

Publikation fra Skattestyrelsen - Resultatark: Skattestyerelsen godkender momslån for 4,1 mia. kr. til virksomheder

Bilag 332

Orientering om grund- og nærhedsnotater om udsættelse af frister vedr. det administrative samarbejde og nye EU-momsregler for e-handel

Spørgsmål og svar

Spm. 414

Vil ministeren redegøre for, hvorfor helkropscanninger ikke er omfattet af momsfritagelse som eksempelvis brystoperationer, fedtsugninger, øjenlågskorrektioner og helbredsundersøgelser for hjertekarsygdomme?

Spm. 415

I forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 242 bedes ministeren oplyse, om undersøgelsen af engangsemballage vil indeholde en vurdering af muligheden for samt virkningen af at differentiere afgiften på henholdsvis ”virgin plastik” og genanvendt plastik.

Spm. 416

I svaret på SAU alm. del – spørgsmål 242 oplyser ministeren, at undersøgelsen om engangsemballage er igangsat som en del af en undersøgelse i den tidligere regerings plasthandlingsplan, som endnu ikke er færdiggjort. Skal det forstås således, at regeringen dermed ikke har igangsat en ny undersøgelse i forbindelse med finansloven, men blot færdiggør en allerede igangsat undersøgelse?

Spm. 417

I forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 242 bedes ministeren redegøre for, om undersøgelsens formål er blevet udvidet siden finanslovsaftalen, hvor der alene står: ”Aftaleparterne er endvidere enige om, at det skal undersøges om emballageafgiften på engangsservice kan differentieres med henblik på at fremme anvendelse af bionedbrydeligt materiale”, siden ministeren nu oplyser i SAU alm del – spørgsmål 242, at det skal undersøges, om ”emballageafgiften på engangsservice kan målrettes mere mod de mest miljøbelastende produkter”.

Spm. 418

I forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 242 bedes ministeren redegøre for, om der henvises til undersøgelsen, som er igangsat som initiativ 18 i plasthandlingsplanen, som miljøministeren tidligere har oplyst i svaret på MOF alm. del – spørgsmål 146 ville foreligge i 2019.

Spm. 419

I forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 242 bedes ministeren oplyse, om EU-Kommissionens planer mht. at regulere engangsservice og brug af bionedbrydelige og biobaserede materialer vil indgå i undersøgelsen om engangsemballage.

Spm. 420

Ministeren bedes opgøre antallet af virksomheder, der berøres af tredoblingen af afgiften på engangsemballage, samt hvor mange medarbejdere disse virksomheder tilsammen har.

Spm. 421

Ministeren bedes redegøre for, hvilken prisforskel tredoblingen af afgiften på engangsservice medfører på engangsserviceprodukter henholdsvis solgt af danske virksomheder sammenlignet med de engangsserviceprodukter, der bliver solgt af udenlandske web-shops. Ministeren bedes opgøre prisforskellen på forskellige typer af engangsservice.

Spm. 422

Ministeren bedes opgøre i tabelform, hvad andre EU-lande har af emballageafgifter og afgifter på plastikposer.

Spm. 423

Ministeren bedes opgøre, hvad provenuet af den med finansloven for 2020 indførte tredobling af afgift på bæreposer og engangsservice ville være, hvis den udelukkende tredoblede afgiften på henholdsvis engangsemballage og bæreposer lavet af ”virgin plastik”.

Spm. 424

Ministeren bedes opgive tal, der belyser ”fangsterne” fra havnescannerne fordelt på de forskellige havne, samt opdele disse i relevante kategorier.

Spm. 425

Er ministeren enig i, at hvis virkningen af ophævelsen af elafgiftslovens bilag 1 fremrykkes fra 2023 til i dag, vil godtgørelsessystemet for elafgiften da kunne indrettes på en sådan måde, hvor alle momsregistrerede virksomheder alene bliver opkrævet den lavere rumvarmeafgift frem for den almindelige høje elafgift, da rumvarmeafgiften i så fald vil være den maksimale mulige elafgift for erhvervslivet?

Spm. 426

Hvad vil provenueffekten være ved en fremrykning af virkningen af ophævelsen af elafgiftslovens bilag 1 fra 2023 til i dag?

Spm. 427

Hvad vil provenueffekten være ved en sænkelse af elafgiften for rumvarme til samme sats som for elafgiften for proces?

Spm. 428

Vil ministeren redegøre for, hvilke muligheder der er for at ændre godtgørelsessystemet af elafgiften, så elhandlere kan få den godtgørelse, som den momsregistrerede elforbruger er berettiget til efter elafgiftsloven, når elforbrugeren ikke har betalt elregningen jf. artiklen i Børsen den 18. maj 2020 ”Elhandlere frygter corona-konkursklemme”? Og vil ministeren tage initiativ til sådanne ændringer?

Samrådsspørgsmål

Spm. W

Samrådsspm. om at redegøre for de punkter og rådskonklusioner, der forventes behandlet på ECOFIN i skriftlig procedure, og som er relevante for Skatteudvalget, til skatteminisreren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse