MomsMail 2021, uge 20

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Covid-19: Momsfrist og momslån - mellemstore virksomheder
Igen førte manglende begrundelse til ugyldighed
Er du blevet kontrolleret af Motorstyrelsen?

Bindende svar
Momsfritagelse - Personbefordring med helikopter
Moms og udleje af boligcontainere - ML § 4, stk. 1.

Afgørelser
Registreringsafgift - Betingelser for afgiftsfritagelse som mandskabsvogn
Salg af tre byggegrunde - Momspligtigt salg

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Dansk Revision

Covid-19: Momsfrist og momslån - mellemstore virksomheder

Endnu en momslåneordning er vedtaget. Der kan ansøges om et rentefrit lån på et beløb, der svarer til den moms, din virksomhed skal indberette og skulle betale senest den 1. juni 2021. Vi ser nærmere på hvem, der kan ansøge om det nye momslån samt reglerne for det nye momslån, herunder ansøgningsfrist og tilbagebetaling mm.


TVC Advokatfirma

Igen førte manglende begrundelse til ugyldighed

Landsskatteretten har endnu en gang indenfor kort tid statueret, at hvis skattemyndighederne ikke giver en korrekt begrundelse for dele af afgørelsen, fører dette til ugyldighed.


TVC Advokatfirma

Er du blevet kontrolleret af Motorstyrelsen?

Ifølge Motorstyrelsen har en kontrol af biler på grænseplader medført, at der er blevet opkrævet ca. 10-12 millioner kroner i registreringsafgift.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Momsfritagelse - Personbefordring med helikopter

SKM2021.275.SR

Spørger driver virksomhed med udlejning af helikoptere og tilhørende ydelser. Som led heri foretager Spørger udlejning til et luftfartsselskab, der anvender helikopterne mv. til at befordre personer fra fastlandet til boreplatforme.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at Spørgers tilrådighedsstillelse af ydelserne kan anses som momsfritaget personbefordring.

Skatterådet kunne derimod bekræfte, at ydelserne er omfattet af den særlige momsfritagelse med fradragsret af udlejning af luftfartøjer til luftfartsselskaber, der hovedsageligt flyver i udenrigstrafik. Fritagelsen omfatter tillige de tilknyttede ydelser, idet disse anses for biydelser til hovedydelsen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms og udleje af boligcontainere - ML § 4, stk. 1.

SKM2021.268.SR

Sagen omhandler hvorvidt udlejning af beboelsescontainere skal kvalificeres som momspligtig udlejning af løsøre eller momsfri udlejning af fast ejendom i henhold til momsloven.

I overensstemmelse med Spørgers ønske kan Skatterådet bekræfte, at Spørger, under de konkrete omstændigheder, vil udøve en momspligtig aktivitet i form af udlejning af løsøre jf. momslovens § 4, stk. 1.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Registreringsafgift - Betingelser for afgiftsfritagelse som mandskabsvogn

SKM2021.276.LSR

Motorstyrelsen havde hos et selskab opkrævet 161.438 kr. i registreringsafgift med henvisning til, at et køretøj ikke opfyldte betingelserne i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, for fritagelse som mandskabsvogn. Efter endt arbejdsdag fredag den 8. februar 2019 var tre medarbejdere kørt til Gedser Færgehavn, hvor de parkerede køretøjet og gik ombord på færgen med henblik på at komme hjem til Tyskland på weekend. Da medarbejderne søndag den 10. februar 2019 ankom til færgehavnen i Gedser, tog de igen køretøjet i brug med henblik på at køre til en skurby på byggepladsen i By Y1 for at overnatte til mandag morgen, hvor arbejdet påbegyndtes. Køretøjet var også blevet brugt af tyske medarbejdere til kørsel på andre søndage fra Gedser Færgehavn til andre overnatningssteder på hoteller og lignende, der ikke, som i By Y1, var beliggende på de enkelte byggepladser, men i nærheden af disse, og efter endt arbejdsuge retur til Gedser Færgehavn. Landsskatteretten anførte, at ingen af de omhandlede kørsler i henhold til lovmotiverne var kørsel direkte mellem en medarbejders private bopæl og arbejdspladserne. Kørslerne var begrundet i, efter endt arbejdsuge, at transportere medarbejderne fra en byggeplads til Gedser Færgehavn, hvorfra de tog videre hjem til Tyskland for at holde weekend, og i, på søndage i forbindelse med opstart af en ny arbejdsuge, at transportere medarbejderne fra færgehavnen, hvor køretøjet var parkeret, til overnatningssteder på eller i nærheden af byggepladserne. Landsskatteretten fandt derfor, at kørslerne var privat personbefordring, der var i strid med reglen om afgiftsfritagelse i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, og stadfæstede Motorstyrelsens afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Salg af tre byggegrunde - Momspligtigt salg

SKM2021.274.LSR

Sagen angik, om et selskabs salg af tre byggegrunde var momspligtigt. Landsskatteretten fandt på det foreliggende grundlag, at selskabets salg af grundene ikke var omfattet af momslovens § 13, stk. 2, og at salget af grundene dermed var momspligtigt, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b), jf. momslovens § 4, stk. 1. Landsskatteretten henså herved til, at grundene ikke havde været anvendt af selskabet i forbindelse med momsfritaget virksomhed som forudsat i momslovens § 13, stk. 2, idet grundene ikke i sig selv havde været anvendt til momsfritaget udlejning. Der var således tale om salg af grunde og ikke om salg af en fast ejendom med tilhørende bygning, som tidligere havde været omfattet af momsfritaget udlejning.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2021.266.VLR

Straf - registreringsafgift - medvirken til falsk forklaring for retten - dokumentfalsk ved identitetsændring af bil - våbenloven

T var tiltalt for overtrædelse af registreringsafgiftsloven ved i perioden 26.11.11-17.05.12 med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have ejet og anvendt en personbil importeret fra Y1-land til kørsel i Danmark uden at afgiftsberigtige bilen, idet bilen efter ankomst til Danmark fik indsvejset stelnummer samt påsat nummerplader med registreringsnummer, der hidrørte fra en anden skadet bil af samme mærke. T havde derved unddraget for 73.954 kr. i registreringsafgift. T var endvidere tiltalt for medvirken til falsk forklaring for retten ved at tilskynde et vidne til i strid med sandheden at forklare, at han førte T's bil samt dokumentfalsk ved at identitetsændre bilen med henblik på at undgå at betale afgifter og ved at bruge falsk registreringsnummer og nummerplade ved kørsel på færdselslovens område. Endvidere var T tiltalt for at have indfundet sig med foldekniv i retten.

T forklarede at han ikke havde medvirket til falsk forklaring, idet vidnet lavede en løgnehistorie, i stedet for at holde sig til den første forklaring, der var sandheden. Det var vidnet, der havde kørt bilen. T havde bedt en mekaniker om at registrere en bil i sit navn, fordi den var for dyr for T i forsikring. De havde den som delebil. T erindrer ikke om, det oprindeligt var ham, der købte den. T har haft 80 biler siden. De kiggede længe efter en reservebil for at kunne reparere bilen - det var det billigste. Det var reservebilen de havde hentet i Y1-land. T havde ikke fået mekanikeren til at tage stelnummeret fra sin bil til den Y1-landske reservebil. T vidste intet om det. Da T fik sin bil tilbage fra reparation kunne han ikke se, at det var en anden bil.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Byretten lagde til grund, at T ikke havde været i tvivl om, at den bil, han fik udleveret, var den bil han havde hentet i Y1-land, og som han har vidst ikke var afgiftsberigtiget. Udskæring af det stelnummer, som hører til bilen, og indsvejning af et nummer stammende fra en anden bil, er dokumentfalsk i straffelovens forstand. Formålet hermed var at skuffe i retsforhold. Udskiftningen var sket efter forudgående aftale mellem T og mekanikeren eller i hvert fald med T's viden og accept. T idømtes 30 dages fængsel samt en tillægsbøde på 55.000 kr. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på den lange sagsbehandlingstid vedrørende medvirken til falsk forklaring.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/0254350
Nedsat momsfradrag
Klagen vedrører nedsat momsfradrag grundet manglende relation til momspligtig virksomhed, mangelfuld dokumentation mm. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-04-2021

Journalnr: 18/0028888
Nægtet momsfradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for moms af udgifter der ikke relaterer til sig virksomheden. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 26-04-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 24-05-2021 - 22-06-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-90/20 Apcoa Parking Danmark
Dato: 03-06-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - afgiftspligtige transaktioner - levering af ydelser mod vederlag - afgift opkrævet for overtrædelse af forskrifter for parkering på privat grund - kvalificering

Tidligere dokument: C-90/20 Apcoa Parking Danmark - Dom
Tidligere dokument: C-90/20 Apcoa Parking Danmark - Indstilling

Dom C-182/20 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava m.fl.
Dato: 03-06-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag - regulering af fradrag - konkursbehandling - national lovgivning, hvorefter der automatisk nægtes fradrag for moms af afgiftspligtige transaktioner, som er blevet udført før indledningen af konkursbehandlingen

Tidligere dokument: C-182/20 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava m.fl. - Dom

Indstilling C-437/19 État du Grand-duché de Luxembourg (Informations sur un groupe de contribuables)
Dato: 03-06-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skattelovgivning - direktiv 2011/16/EU - administrativt samarbejde på beskatningsområdet - artikel 1, stk. 1 - artikel 5 - artikel 20 - anmodning om oplysninger fra skattemyndigheden i en anden medlemsstat - den bistandssøgte skattemyndigheds oplysningspåbud - forventet relevans af de ønskede oplysninger - anmodning om oplysninger om gruppe af personer - identificeret eller identificerbar person - minimumsoplysninger - Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 47 - adgang til effektive retsmidler for en domstol - begrundelse af oplysningspåbud - kendskab til minimumsoplysningerne

Tidligere dokument: C-437/19 État luxembourgeois (Informations sur un groupe de contribuables) - Dom
Tidligere dokument: C-437/19 État du Grand-duché de Luxembourg (Informations sur un groupe de contribuables) - Indstilling

Dom C-931/19 Titanium
Dato: 03-06-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 43 og 45 - direktiv 2006/112/EF, som ændret ved direktiv 2008/8/EF - artikel 44, 45 og 47 - tjenesteydelser - det afgiftsmæssige tilknytningssted - begrebet »fast forretningssted« - udlejning af fast ejendom i en medlemsstat - ejer af en fast ejendom, der har sit vedtægtsmæssige hjemsted på øen Jersey

Tidligere dokument: C-931/19 Titanium - Dom

Dom C-76/20 BalevBio
Dato: 03-06-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - varer, der består af forskellige materialer - vegetabilske fibre - melaminplast - position 3924 og 4419 - varer beskrevet som »bambusbægre«

Tidligere dokument: C-76/20 BalevBio - Dom

Dom C-822/19 Flavourstream
Dato: 03-06-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - underposition 1702 90 95, 2912 49 00 og 3824 90 92 - vandig opløsning

Tidligere dokument: C-822/19 Flavourstream - Dom

Dom C-39/20 Jumbocarry Trading
Dato: 03-06-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EU) nr. 952/2013 - EU-toldkodeksen - artikel 22, stk. 6, første afsnit, sammenholdt med artikel 29 - meddelelse til den pågældende person af grundene, inden der træffes en afgørelse, som kan få negative følger for vedkommende - artikel 103, stk. 1, og artikel 103, stk. 3, litra b) - forældelse af toldskylden - frist for meddelelse af toldskyld - suspension af fristen - artikel 124, stk. 1, litra a) - toldskyldens ophør ved forældelse - tidsmæssig anvendelse af den retsforskrift, der regulerer suspensionsgrundene - retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning

Tidligere dokument: C-39/20 Jumbocarry Trading - Dom
Tidligere dokument: C-39/20 Jumbocarry Trading - Indstilling

Dom T-47/19 Statsstøtte Dansk Erhverv mod Kommissionen
Dato: 09-06-2021
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF

Dom C-279/19 Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Agent innocent)
Dato: 10-06-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - generel ordning for punktafgifter - direktiv 2008/118/EF - artikel 33, stk. 3 - varer, der er »overgået til forbrug« i en medlemsstat og oplægges til erhvervsmæssige formål i en anden medlemsstat - den person, der hæfter for betalingen af den forfaldne punktafgift for disse varer - person, der er i besiddelse af varer, som er bestemt til levering i en anden medlemsstat - transportør af varer

Tidligere dokument: C-279/19 Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Agent innocent) - Dom
Tidligere dokument: C-279/19 Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Agent innocent) - Indstilling

Dom C-58/20 K DBKAG
Dato: 17-06-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 135, stk. 1 - fritagelser - forvaltning af investeringsforeninger - outsourcing - tjenesteydelser leveret af tredjemand

Tidligere dokument: C-58/20 K DBKAG - Dom


Indstillinger
C-45/20 Finanzamt N (Communication de l’affectation) Finanzamt G (Communication de l’affectation)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift - fradrag af indgående afgift - Rådets direktiv 2006/112/EF, som ændret ved Rådets direktiv 2009/162/EU - artikel 167 og artikel 168, litra a) - etablering af et solenergianlæg - indretning af et arbejdsværelse i et parcelhus, som i øvrigt benyttes privat - fast ejendom - goder med blandet anvendelse - henførsel til en virksomheds formue - forenelighed med EU-retten af en af en medlemsstat fastsat frist for henførsel og en formodning om henførsel til den private formue, hvis der ikke foreligger beviser for det modsatte - fortabelse af retten til fradrag af indgående afgift

Generaladvokatens indstilling:

1) Under omstændigheder som de i hovedsagerne omhandlede er en national retspraksis, hvorefter retten til fradrag af indgående moms er udelukket i de tilfælde, hvor der er frihed til at vælge, hvortil en transaktion skal henføres, hvis der inden udløbet af den lovbestemte frist for indlevering af den årlige momsangivelse ikke er afgivet en beslutning om henførslen, som er tydelig for afgiftsmyndigheden, uforenelig med artikel 168, litra a), sammenholdt med artikel 167, i Rådet direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2009/162/EU af 22. december 2009.

2) Under omstændigheder som de i hovedsagerne foreliggende er en national retspraksis, hvorefter det er underforstået, at der sker henførsel til det private område, eller hvor der består en sådan formodning, hvis der ikke foreligger (tilstrækkelige) holdepunkter for en henførsel til erhvervsdelen, uforenelig med artikel 168, litra a), i direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2009/162.


C-299/20 Icade Promotion

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - ordning med afgift af fortjenstmargenen - anvendelsesområde - levering af fast ejendom og byggegrunde købt med henblik på videresalg - afgiftspligtig person, som ikke havde fradragsret i forbindelse med erhvervelsen af den faste ejendom - momspligtigt videresalg - begrebet »byggegrunde«

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 392 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at den tillader, at ordningen med afgift af fortjenstmargenen anvendes på transaktioner vedrørende levering af byggegrunde, såvel når erhvervelsen af grundene var pålagt merværdiafgift (moms), uden at den afgiftspligtige person, der videresælger dem, havde ret til at fradrage afgiften, som når erhvervelsen ikke var pålagt moms, fordi transaktionen ikke var omfattet af momsens anvendelsesområde, selv om den pris, hvortil den afgiftspligtige videreforhandler erhvervede goderne, indeholdt et momsbeløb, som den oprindelige (ikke-afgiftspligtige) sælger havde betalt i et tidligere led. Bestemmelsen finder dog ikke anvendelse på transaktioner vedrørende levering af byggegrunde, når den oprindelige erhvervelse af grundene som ubebyggede grunde ikke var omfattet af momsdirektivets anvendelsesområde.

2) Artikel 392 i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at ordningen med afgift af fortjenstmargenen ikke kan anvendes på transaktioner vedrørende levering af byggegrunde, hvis den afgiftspligtige videreforhandler har erhvervet grundene ubebyggede.

Den undtagelsesordning med afgift af fortjenstmargenen, som er fastsat i den nævnte artikel 392, finder ikke anvendelse på videresalget af en grund, hvoraf der mellem tidspunktet for erhvervelsen og tidspunktet for videresalget er foretaget ændringer, f.eks. ved at der er udført arbejder, som gør det muligt at forsyne grunden med forskellige net (veje, drikkevand, elektricitet, gas, kloakering, telekommunikation). Direktivets artikel 392 finder dog anvendelse, hvis de ændringer, der er foretaget af byggegrunden mellem tidspunktet for den oprindelige erhvervelse af grunden og tidspunktet for videresalget af den, er begrænset til opdeling af grunden i parceller.


Domme
C-4/20 ALTI

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 205 - personer, der er betalingspligtige for moms over for statskassen - solidarisk hæftelse for modtageren af en afgiftspligtig levering, der har udøvet sin ret til fradrag af moms, med viden om, at den person, der er betalingspligtig for denne afgift, ikke ville betale den - en sådan modtagers forpligtelse til at betale den moms, som den betalingspligtige herfor ikke har betalt, samt de morarenter, der skyldes som følge af sidstnævntes manglende betaling af momsen

Domstolens dom:

Artikel 205 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, sammenholdt med proportionalitetsprincippet, skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for en national lovgivning, hvorefter en person, som anses for solidarisk hæftende i denne bestemmelses forstand, er forpligtet til, ud over at erlægge den merværdiafgift (moms), som ikke er blevet betalt af den person, der er betalingspligtig for denne afgift, at betale de morarenter, som den betalingspligtige person er skyldig at betale af dette beløb, når det er godtgjort, at denne person, samtidig med at vedkommende selv udøver sin fradragsret, vidste eller burde have vidst, at den nævnte betalingspligtige person ikke ville betale denne afgift.

Tidligere dokument: C-4/20 ALTI - Indstilling


C-209/20 Renesola UK

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - bedømmelse af gyldigheden - gennemførelsesforordning (EU) nr. 1357/2013 - fastlæggelse af oprindelseslandet for solcellemoduler, der er samlet i et tredjeland på basis af solceller, der er fremstillet i et andet tredjeland - forordning (EØF) nr. 2913/92 - EF-toldkodeksen - artikel 24 - oprindelsen af varer, ved hvis fremstilling flere tredjelande har deltaget - begrebet »sidste væsentlige bearbejdning eller forarbejdning«

Domstolens dom:

Gennemgangen af det første præjudicielle spørgsmål har intet frembragt, som kan rejse tvivl om gyldigheden af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1357/2013 af 17. december 2013 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks.


C-230/20 BTA Baltic Insurance Company

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EØF) nr. 2913/92 - EF-toldkodeks - artikel 195 - artikel 232, stk. 1, litra a) - artikel 221, stk. 3 - den fælles toldtarif - opkrævning af toldskyldsbeløb - underretning af debitor om afgiftsbeløbet - forældelsesfrist - adcitation af kautionisten - tvangsfuldbyrdelse med henblik på betaling - rimelig frist

Domstolens dom:

1) Artikel 195 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 af 16. november 2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter, skal fortolkes således, at den i artiklen omhandlede kautionist for en toldskyld ikke kan anses for »debitor« som omhandlet i artikel 221, stk. 3, i forordning nr. 2913/92, som ændret ved forordning nr. 1186/2009, og derfor ikke er omfattet af den i bestemmelsen fastsatte forældelsesfrist på tre år, regnet fra datoen for toldskyldens opståen.

2) Artikel 232, stk. 1, litra a), i forordning nr. 2913/92, som ændret ved forordning nr. 1186/2009, skal fortolkes således, at den i bestemmelsen fastsatte forpligtelse for medlemsstaterne til at gøre brug af alle de muligheder, de har i henhold til gældende bestemmelser for at sikre betaling af afgiftsbeløbet, ikke kun finder anvendelse på debitoren, men ligeledes på kautionisten, og at kautionisten derfor i medfør af nævnte artikel 232, stk. 1, litra a), kan anses for den person, som tvangsfuldbyrdelsen er rettet imod, og som er underlagt medlemsstatens fuldbyrdelsesregler, herunder fristreglerne.

3) Den af retssikkerhedsprincippet følgende regel om overholdelse af en rimelig forældelsesfrist skal fortolkes således, at den finder anvendelse på et søgsmål, der anlægges mod en kautionist med henblik på inddrivelse af en toldskyld.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM FASTLÆGGELSE AF "FISCALISPROGRAMMET" FOR SAMARBEJDE PÅ BESKATNINGSOMRÅDET OG OM OPHÆVELSE AF FORORDNING (EU) NR. 1286/2013

Informal videoconference of the members of the Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation / VAT)

ADOPTION OF LEGISLATIVE ACTS FOLLOWING THE EUROPEAN PARLIAMENT'S SECOND READING Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the 'Fiscalis' programme for cooperation in the field of taxation - Outcome of the European Parliament's second reading (Brussels, 17 to 21 May 2021)

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Annual Report on Taxation 2021 (Part 2)

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Annual Report on Taxation 2021 (Part 3)

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Annual Report on Taxation 2021 (Part 1)

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/786 af 10. maj 2021 om at give republikken kroatien tilladelse til at anvende en afgiftsfritagelse for dieselolie, der anvendes til at drive maskiner til humanitær minerydning, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

kommissionens gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/787 af 12. maj 2021 om at give litauen tilladelse til at nægte at give fritagelse for punktafgift på visse mundskyllemidler og kosmetisk alkohol i overensstemmelse med rådets direktiv 92/83/eøf (meddelt under nummer c(2021) 3260)

rådets gennemførelsesafgørelse (fusp) 2021/815 af 20. maj 2021 om gennemførelse af afgørelse 2014/450/fusp om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i sudan

rådets afgørelse (eu) 2021/803 af 10. maj 2021 om indgåelse på unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem den europæiske union og kongeriget norge i henhold til artikel xxviii i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (gatt) af 1994 om ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af eu-liste clxxv, som følge af det forenede kongeriges udtræden af den europæiske union

aftale i form af brevveksling mellem den europæiske union og kongeriget norge i henhold til artikel xxviii i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (gatt) af 1994 om ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af eu-liste clxxv, som følge af det forenede kongeriges udtræden af den europæiske union

 

Nyt fra EUR_LEX

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/775 af 11. maj 2021 om gennemførelsesbestemmelser til europa-parlamentets og rådets forordning (eu) nr. 952/2013 for så vidt angår undtagelser fra reglerne om produkter med oprindelsesstatus i handels- og samarbejdsaftalen mellem den europæiske union og det forenede kongerige storbritannien og nordirland

kommissionens gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/787 af 12. maj 2021 om at give litauen tilladelse til at nægte at give fritagelse for punktafgift på visse mundskyllemidler og kosmetisk alkohol i overensstemmelse med rådets direktiv 92/83/eøf (meddelt under nummer c(2021) 3260) (kun den litauiske udgave er autentisk)

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/786 af 10. maj 2021 om at give republikken kroatien tilladelse til at anvende en afgiftsfritagelse for dieselolie, der anvendes til at drive maskiner til humanitær minerydning, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 119 Forslag til lov om ændring af toldloven. (Tilpasning af toldloven til EU’s moderniserede pengeforordning m.v.).

Bilag

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 20. maj 2021

L 217 Forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Indførelse af afgift på nikotinholdige væsker til e-cigaretter m.v.).

Bilag

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

2. udkast til betænkning

Bilag 8

3. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/5-21 fra Brancheforeningen for e-cigaretter (BECIG) om foretræde vedrørende afgifter på e-væsker, til skatteministeren

Spm. 2

MFU spm. om, hvorfor regeringen ønsker, at e-cigaretter skal pålægges afgifter på et niveau, hvorved prisen på nikotinholdige væsker kommer på niveau med cigaretter, til skatteministeren

Spm. 3

MFU spm. om, hvorfor regeringen ønsker e-cigaretter skal pålægges afgifter, når den seneste opgørelse fra Sundhedsministeriet ikke viser en stigning brugen af e-cigaretter blandt den yngste kategori 15-29 årige, til skatteministeren

Spm. 4

MFU spm. om at redegøre for det sundhedsfaglige grundlag, som Skatteministeriet har benyttet sig af ved fastsættelsen af grænseværdien til 12 mg, til skatteministeren

Spm. 5

MFU spm. om, hvor mange flere forbrugere der vil vælge cigaretter frem for e-cigaretter, såfremt afgiften på nikotinholdige væsker vedtages, til skatteministeren

Spm. 6

MFU spm. om, hvor mange flere rygere afgiften på nikotinholdige væsker alt andet lige vil medføre, til skatteministeren

Spm. 7

MFU spm. om, hvor mange færre rygere det forventes, at afgiftsstigningen på cigaretter pr. 1. april 2020 og 1. januar 2022 vil medføre, til skatteministeren

Spm. 8

MFU spm. om ministeren og Skatteministeriet forventer, at introduktionen af afgiften på nikotinholdige væsker – og det deraf forøgede forbrug af cigaretter – vil medføre omkostninger i form af udgifter til sygehusvæsen og eventuelle dødsfald som en afledt konsekvens, til skatteministeren

Spm. 9

MFU spm. om, hvilken samfundsøkonomisk omkostning ift. sundhedsudgifter, som afgiften på nikotinholdige væsker medfører i 2025, 2030 og 2040 som følge af det øgede antal rygere, som afgiften alt andet lige vil medføre, til skatteministeren

Spm. 10

MFU spm. om at redegøre nærmere for de sundhedsmæssige argumenter for en afgift på nikotinholdige væsker set i forhold til, at dette alt andet lige øger antallet af rygere, til skatteministeren

Spm. 11

MFU spm. om at redegøre for beregningerne ift. udbredelsen af det illegale marked, som vil opstå som følge af introduktionen af en ny afgift på nikotinholdige væsker, til skatteministeren

Spm. 12

MFU spm. om, hvordan Skatteministeriet har tænkt sig at kontrollere varer uden stempelmærker, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om, hvilke principper for beskatning af nikotinholdige væsker, som den norske regering netop har præsenteret i Prop. 194 LS (2020–2021) Proposisjon til Stortinget (Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m.), til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om at redegøre for ministerens holdning til de nye norske principper for afgifter på nikotinholdige væsker, som tager udgangspunkt i sundhedsrisici, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om ministeren vil sandsynliggøre, at den tiltænkte afgiftssats er den rette i forhold til at flytte brugerne fra det meget skadelige røgprodukt (cigaretter) til et mindre skadeligt produkt (e-cigaretter), til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om der findes evidens for, at en afgift på nikotinholdige væsker vil begrænse antallet af børn og unge, som begynder at anvende tobaks- og nikotinprodukter, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvordan det estimerede provenu forventes anvendt, herunder om provenuet forventes anvendt til nedsættelse af andre skatter eller afgifter, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag med tilhørende bemærkninger og eventuelle provenuberegninger, som ændrer forslaget således, at man beskatter mængden af nikotinholdige væsker med en ensartet sats på 1,5 kr. pr. milliliter, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om, hvordan lovforslaget vil påvirke antallet af danskere, der blander deres egne nikotinholdige væsker, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om, hvordan lovforslaget vil påvirke antallet af e-cigaretbrugere, der fortynder nikotinholdige væsker, til skatteministeren

L 221 Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven. (Skærpede krav til og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak).

Bilag

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Henvendelse af 19/5-21 fra British American Tobacco og Philip Morris International om lovforslagets bestemmelser om forbud mod opbevaring af varer efter 4 uger

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at stille ændringsforslag, således at røgtobak ikke omfattes af bestemmelserne om, at varer med gamle stempelmærker, kun må sælges i 3 måneder efter en afgiftsforhøjelse, da de har en langt lavere omsætningshastighed end cigaretter, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om røgtobak skal være omfattet af samme ”clean-market” regler som cigaretter, når røgtobak har langt lavere omsætningshastighed end de fabriksfremstillede cigaretter, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om der ifølge ministeren er tilstrækkeligt med sanktionsmuligheder i forhold til at undgå, at producenter/importører kan blive ved med at smide varer med gamle banderoler på markedet lang tid efter, at afgiftsforhøjelsen er trådt i kraft, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om ministeren kan give håndslag på, at lovforslaget sikrer, at der fra midten af 2022 ikke kan købes cigaretter som i gennemsnit er billigere end 60 kr. pr. pakke i overensstemmelse med den politiske intention, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at redegøre for konsekvenserne ved, at grossister og detailhandlen får 3 måneder til at fjerne cigaretter og røgtobak med gamle stempelmærker fra deres lagre frem for de foreslåede 4 uger efter forbuddet af salg af produkter med gamle stempelmærker, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redegøre for, hvilke analyser og vurderinger der ligger til grund for ministeriets vurdering af, at 4 uger er tilstrækkeligt for grossister og detailhandlen til at få cigaretter og røgtobak med gamle stempelmærker fjernet fra detailhandlens lagre i hele Danmark, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at redegøre for detaljerne i vurderingen af de erhvervsøkonomiske konsekvenser af forslaget om, at grossister og detailhandlen skal have fjernet cigaretter og røgtobak med gamle stempelmærker fra deres lagre senest 4 uger efter forbud af salg af produkter med gamle stempelmærker, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvor mange detailhandelslagre der skal tømmes på 4 uger før, at cigaretter og røgtobak med gamle stempelmærker kun er opbevaret hos autoriserede oplagshaver, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag, der giver grossister og detailhandel 3 måneder efter forbud af salg af produkter med gamle stempelmærker til at fjerne cigaretter og røgtobak med gamle stempelmærker fra detailhandlens lagre, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvorfor det foreslås at afskaffe loftet for mængden af stempelmærker, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvor mange stempelmærker en tobaksproducent maksimalt kan købe resten af 2021, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om ministeren vil garantere, at man lemper reguleringen af tobaksproducenterne ved at fjerne loftet over køb af stempelmærker, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om at bekræfte, at såfremt lovforslaget vedtages vil det forlænge perioden med billige cigaretter helt frem til den 1. april 2022, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om, hvordan det forventes, at prisniveauet udvikler sig efter den 1. april 2022, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om ministeren kan garantere, at afskaffelsen af loftet på køb stempelmærker ikke vil have den konsekvens, at producenter dumper prisen på cigaretter frem mod den 1. april 2022, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om, hvordan en eventuel prisnedgang som følge af lempelser i værnsreglerne inden den 1. april 2022 harmonerer med Sundhedsministeriets målsætning om færre rygere, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om der i forbindelse med afgiftsstigninger på tobak siden 2000, har været lignende udfordringer, hvor loftet for stempelmærker har været overvejet fjernet, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om at oversende de erfaringer som ligger til grund for, at ministeren forslår et nybrud ved at fjerne loftet for stempelmærker i værnsreglerne forud for en afgiftsstigning, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om, hvilke effekter på priserne på cigaretter, som en fjernelse af loftet på 5 pct. vil have op til afgiftsstigningens fulde gennemslag den 1. april 2022, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om ministeren vurderer, at en komplet ændring af værnsreglerne ca. halvvejs i overgangsfasen ikke vil have negative konsekvenser for målet om at nedbringe antallet af rygere, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, hvorfor ministeren vil fjerne reglen om et 5 pct. loft i købet af stempelmærker når styrelsen kan påvise at loftet virker, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om ministeren ikke længere mener, at det er godt arbejde, siden ministeren vil fjerne loftet, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om Skattestyrelsen fortsat kan opkræve regninger fra tobaksproducenterne, hvis ministeren fjerner loftet for stempelmærker på 5 pct., til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om at redegøre nærmere for, hvori ”konkurrencefordrejning” består og oversende eventuelle bemærkninger fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der redegøre for dette, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om at redegøre for, at ifølge ministeren er årsagen til ophævelsen af hamstringsreglen, at den ”kan fordreje konkurrencen mellem producenterne på baggrund af de seneste ændringer i producenternes markedsandele” om dette indebærer, at den gældende lovgivning med et 5 pct. loft er konkurrenceforvridendeifølge, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om, hvorfor ministeren ikke længere ønsker at sænke kvoten, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om at oversende alle bemærkninger fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Justitsministeriet angående det lovforberedende arbejde med afgiftsstigningen vedtaget i 2019 og det konkurrencemæssige aspekt, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/5-21 fra British American Tobacco og Philip Morris International om lovforslagets bestemmelser om forbud mod opbevaring af varer efter 4 uger, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 245

Henvendelse af 17/5-21 fra Danske Soloselvstændige om forslag til ændring af betalingsfrister på skat og moms

Spørgsmål og svar

Spm. 449

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 16. april 2021 fra Clever A/S vedrørende foretræde om afgift på el til opladning af elbiler, jf. SAU alm. del - bilag 212.  Svar  

Spm. 458

Hvor mange kontroller pr. år har Skattestyrelsen de seneste år foretaget af, hvorvidt soloselvstændige, der arbejder for platformsvirksomheder, der sælger ydelser til privatpersoner, reelt er selvstændige eller lønmodtagere?  Svar  

Spm. 459

Med henvisning til artiklen i Fagbladet 3F af 23. marts 2021 ”Eksperter modsiger Skattestyrelsen: Wolt-bude er lønmodtagere” udbedes ministerens kommentarer til disse vurderinger samt oplysning om, hvordan Skattestyrelsen har håndhævet den juridiske vejledning (C.C.1.2.1) over for soloselvstændige og platformsvirksomheder, der sælger ydelser til privatpersoner. (https://fagbladet3f.dk/artikel/wolt-bude-er-loenmodtagere )  Svar  

Spm. 463

Vil ministeren oplyse effekterne af følgende afgiftsreform på transportområdet:- Energiafgifterne på henholdsvis biobenzin og biodiesel sænkes til det lavest tilladte niveau, jf. det europæiske energibeskatningsdirektiv.- Energiafgifterne på konventionel benzin og diesel hæves, så provenuet ved den samlede reform forbliver uændret efter tilbageløb og adfærd.Ministeren bedes oplyse både relevante afgiftsniveauer og forventet effekt på CO2-udledning frem mod 2030, herunder i hvor høj grad effekten forventes at komme fra øget brug af biobrændstoffer eller ændret grænsehandel med brændstof.  Svar  

Spm. 481

Kan ministeren bekræfte, at kantiner på arbejdspladser, som producerer frokost til medarbejdere med skattefrit arbejdsgivertilskud, ikke dagligt må tage højde for det forventede antal medarbejdere, der deltager i frokosten, at disse kantiner er nødsaget til løbende at producere et fast antal kuverter, uafhængigt af det forventede daglige antal deltagende medarbejdere? I bekræftende fald bedes ministeren oplyse, hvilken betydning de gældende regler har for kantiners overproduktion af mad og madspild, og hvorvidt ministeren mener, at disse regler giver mening i forhold til mål om at mindske madspild. Ligeledes bedes det oplyst, hvorvidt ministeren mener, at de gældende regler kan være problematiske for kantinerne under en pandemi, hvor den generelle anbefaling er, at medarbejdere så vidt muligt skal arbejde hjemmefra.  Svar  

Spm. 519

Ministeren bedes redegøre for det samlede omfang af 0-moms for medier de seneste 10 år opgjort på årsbasis og på medier.  Svar  

Spm. 520

Ministeren bedes redegøre for problemerne med it-systemet, der skal implementere nye EU-regler for moms i dansk lovgivning, herunder hvorfor det er blevet meget dyrere. Ministeren bedes ligeledes redegøre for, hvornår Folketinget er blevet involveret i den pågældende sag, jf. artiklen ”Ny it-krise i SKAT: Budgettet eksploderer i kriseramt moms-system" bragt den 19. maj 2021 i Version2.dk.  Svar  

Spm. 524

Hvis der eksisterer en generel modregningsadgang for den del af gældseftergivelsen, der består af ikke fradragsberettigede låneomkostninger, vil ministeren så oplyse, om denne modregningsadgang så også gælder for andre dele af gældseftergivelsen, som vedrører ydelser fra kreditor, som debitor ikke har fradrag for? Hvis ikke, hvilken lovhjemmel begrunder en forskelsbehandling?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1561

Om momsopkrævninger, som techgiganter opkræver af færøske forbrugere for benyttelse af internettjenester på Færøerne.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse