MomsMail 2020, uge 20

Kære læser !

Ugens MomsMail er i den lidt kortere ende, men ikke uden interessant nyt, der bl.a. omfatter to indstillinger og en dom fra EU-Domstolen.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Momsregistrering ved start og lukning af en virksomhed
Udtagningsmoms
Momsspørgsmål i en tid med coronakrise
Salg af gammel bygning til nedrivning
Tab på debitorer
Fast ejendom som en ”virksomhed” - overdragelse uden moms

Bindende svar
Moms - Fast forretningssted - Koncernforbundne selskaber - Leveringssted for ydelser
Opgørelse af mængden af spildevand for ejendomme udenfor kloakeret område
Moms - Virksomhedsoverdragelse - Ejendomsprojekt

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 indstillinger
1 dom

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Momsregistrering ved start og lukning af en virksomhed

En momsregistrering er en alvorlig sag. Ved start af virksomhed bør man derfor ikke lade sig momsregistrere, før virksomheden reelt går i gang. Og når en virksomhed lukker, er det vigtigt at få den afmeldt fra moms


Beierholm

Udtagningsmoms

Nye regler om udtagningsmoms på fast ejendom og aktiver er udsat


Beierholm

Momsspørgsmål i en tid med coronakrise

Hvordan skal momsen håndteres?


Deloitte

Salg af gammel bygning til nedrivning

Skattestyrelsen anerkender, at salg af en fuldt funktionsdygtig bygning er momsfritaget, selvom den evt. nedrives af køber. I sagen forstås ved ”fuldt funktionsdygtig”, at der leveres vand, varme og el frem til salget, og der meddeles ejerskifte til forsyningsselskaberne ved overdragelsen.


Deloitte

Tab på debitorer

Som følge af COVID-19 er det igen blevet relevant at benytte reglerne om, at man kan få moms retur i forbindelse med tab på debitorer. Andre lande har blødt reglerne op – men det er endnu ikke sket i Danmark.


PwC

Fast ejendom som en ”virksomhed” - overdragelse uden moms

Skattestyrelsen har netop offentliggjort et bindende svar, hvori de bekræfter, at et ejendomsprojekt under opførelse kunne overdrages uden moms, da det konkret...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Moms - Fast forretningssted - Koncernforbundne selskaber - Leveringssted for ydelser

SKM2020.195.SR

Spørger er underagent for et koncernforbundent selskab. Med bistand fra spørger og andre underagenter i andre lande formidler det koncernforbundne selskab lån mellem forbrugere og banker i en række lande. Skatterådet bekræftede, at det koncernforbundne selskab ikke har fast forretningssted i Danmark. Skatterådet bekræftede endvidere, at leveringsstedet (det momsmæssige beskatningssted) for spørgers ydelser til det koncernforbundne selskab er i det tredjeland, hvor det koncernforbundne selskab har hjemstedet for sin økonomiske virksomhed. Misbrugsbetragtninger kan ikke medføre et andet resultat.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Opgørelse af mængden af spildevand for ejendomme udenfor kloakeret område

SKM2020.193.SR

Skatterådet kan bekræfte, at afgiftsgrundlaget for spildevandsafgiften for mindre egenudledere kan fastsættes til 170 m3 pr. ejendom- dog skal der korrigeres, hvis der er boligenheder på ejendommen.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at afgiftsgrundlaget for ejendomme, hvor der kun er boligenheder, kan fastsættes til 170 m3. I den situation skal afgiftsgrundlaget fastsættes ud fra den mængde vand, som der betales afgift af efter vandafgiftsloven.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - Virksomhedsoverdragelse - Ejendomsprojekt

SKM2020.191.SR

Skatterådet bekræfter, at Spørger kan overdrage et antal ejendomsprojekter som momsfrie virksomhedsoverdragelser. Der er tale om overdragelse af ejendomme opført med henblik på udlejning, og overdragelserne omfatter bl.a. entreprisekontrakter og uopsigelige lejekontrakter for hovedparten af de enkelte ejerlejligheder.

Videre bekræfter Skatterådet, at overdragelse af et ejendomsprojekt opført med henblik på udlejning ikke kan anses som en momsfri virksomhedsoverdragelse, fordi køber har til hensigt at sælge de enkelte ejerlejligheder i stedet for at fortsætte udlejningsvirksomheden.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0990356
Bevægelser på bankkonto
Klagen vedrører forhøjelse af klagerens momstilsvar på grundlag af bevægelser på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-04-2020

Journalnr: 18/0028865
Nægtet momsfradrag
Klagen vedrører ikke godkendt købsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-04-2020

Journalnr: 19/0106642
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-04-2020

Journalnr: 15/2893025
Yderligere salgsmoms
Klagen vedrører ansættelse af yderligere salgsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-04-2020

Journalnr: 17/0987359
Registreringsafgift
Klagen vedrører fastsættelse af værdien af det omhandlede køretøj, Land Rover Discovery 3, mhb. på at kunne beregne den registreringsafgift, klageren skal betale ved indregistrering af dette køretøj i Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-04-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 18-05-2020 - 16-06-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-684/18 World Comm Trading Gfz
Dato: 28-05-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 - artikel 184-186 - princippet om momsens neutralitet - regulering af det oprindeligt foretagne fradrag - rabatter på leveringer af varer inden for Fællesskabet og interne leveringer af varer

Tidligere dokument: C-684/18 World Comm Trading Gfz - Dom
Tidligere dokument: C-684/18 World Comm Trading Gfz - Ny sag

Indstilling C-335/19 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition)
Dato: 04-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - moms - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 og artikel 185 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget - ikke-betaling eller kun delvis betaling af prisen - krav om, at kunden ikke er under insolvensbehandling eller likvidation - tilsvarende regulering af det oprindeligt foretagne fradrag - tidspunkt for reguleringen

Tidligere dokument: C-335/19 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition) - Dom
Tidligere dokument: C-335/19 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition) - Indstilling

Dom C-19/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Pantochim
Dato: 11-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer - direktiv 76/308/EØF - artikel 6, stk. 2, og artikel 10 - direktiv 2008/55/EF - artikel 6, stk. 2, og artikel 10 - den bistandssøgende medlemsstats skattefordring inddrives af den bistandssøgte medlemsstat - denne fordrings status - begrebet »fortrinsstilling« - modregning af den nævnte fordring i en skattegæld til den bistandssøgte medlemsstat

Tidligere dokument: C-19/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Pantochim - Dom

Dom C-43/19 Vodafone Portugal
Dato: 11-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - levering af tjenesteydelser, som foretages mod vederlag - godtgørelse, der betales i tilfælde af kundernes manglende overholdelse af en aftalemæssig minimumsbindingsperiode - kvalificering

Tidligere dokument: C-43/19 Vodafone Portugal - Dom

Dom C-146/19 SCT
Dato: 11-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - fiskale bestemmelser - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 og 273 - beskatningsgrundlag - nedsættelse - nægtelse - manglende betaling - afgiftspligtig, der ikke har anmeldt sin fordring under den konkursbehandling, der er indledt over for debitor - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet - direkte virkning

Tidligere dokument: C-146/19 SCT - Dom

Dom C-242/19 CHEP Equipment Pooling
Dato: 11-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 17, stk. 2, litra g) - overførsel af løsøregenstande inden for Den Europæiske Union med henblik på levering af ydelser - artikel 170 og 171 - ret til tilbagebetaling af moms for afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten - direktiv 2008/9/EF - begrebet »en afgiftspligtig person, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten« - afgiftspligtig person, der ikke er momsregistreret i tilbagebetalingsmedlemsstaten

Tidligere dokument: C-242/19 CHEP Equipment Pooling - Dom

Indstilling C-245/19 État du Grand-duché de Luxembourg (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale)
Dato: 02-07-2020
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDFTidligere dokument: C-245/19 État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale) État luxembourgeois (Droit de recours cont


Indstillinger
C-42/19 Sonaecom

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 77/388/EØF - begrebet afgiftspligtig person - holdingselskab - blandet holdingselskab - momsfradrag - udgifter til rådgivningsydelser og til udstedelse af selskabsobligationer med henblik på overtagelse af yderligere et selskab - ændring af de planlagte udgående transaktioner

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 17 og 4 i direktiv 77/388/EØF skal fortolkes således, at et såkaldt blandet holdingselskab som Sonaecom har ret til fuldt momsfradrag i sine udgifter til erhvervelse af andele i et andet selskab, som Sonaecom planlagde at levere afgiftspligtige tjenesteydelser til. Det tilkommer den forelæggende ret at træffe afgørelse herom. Fradragsretten indtræder ligeledes, når erhvervelsen i sidste ende ikke gennemføres, og gælder uafhængigt af størrelsen af den moms, der skulle betales af de planlagte tjenesteydelser.

2) Det blandede holdingselskabs faktiske afgiftsfrie overdragelse af den rejste kapital til koncernens moderselskab udelukker momsfradraget. Den umiddelbare forbindelse til denne faktisk ydede afgiftsfrie tjenesteydelse går forud for den oprindelige hensigt om at yde afgiftspligtige tjenesteydelser til et datterselskab, som planlagdes erhvervet med den pågældende kapital.


C-235/19 United Biscuits (Pensions Trustees) og United Biscuits Pension Investments

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 135, stk. 1, litra a) - fritagelse for forsikringstransaktioner - ydelser ved forvaltning af pensionsmidler, som investeringsvirksomheder udfører for formueforvalteren - erhvervstilknyttet pensionsordning - tidligere national skattepraksis, hvor der sondredes mellem enheder, som havde tilladelse fra de finansielle tilsynsmyndigheder til at udøve forsikringsvirksomhed, og enheder, som ikke havde en sådan tilladelse

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 13, punkt B, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag og artikel 135, stk. 1, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at ydelser ved forvaltning af investeringer såsom de i hovedsagen omhandlede, der leveres af tredjemand, ikke er omfattet af fritagelsen i disse bestemmelser.


Domme
C-446/18 AGROBET CZ

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag for indgående moms - overskydende moms - tilbageholdelse af det overskydende beløb efter indledning af en afgiftskontrolprocedure - anmodning om tilbagebetaling af den del af dette overskydende beløb, som vedrører transaktioner, der ikke er omfattet af denne procedure - skatte- og afgiftsmyndighedens afslag

Domstolens dom:

Artikel 179, 183 og 273 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, sammenholdt med princippet om afgiftens neutralitet, skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national lovgivning, der ikke indeholder en mulighed for, at skatte- og afgiftsmyndigheden inden afslutningen af en afgiftskontrolprocedure vedrørende en angivelse af merværdiafgift (moms), der for en given afgiftsperiode udviser et overskydende beløb, kan tilbagebetale den del af dette overskydende beløb, der vedrører transaktioner, som ikke indgår i denne procedure på tidspunktet for indledningen heraf, forudsat at det ikke er muligt klart, præcist og entydigt at fastsætte, at den overskydende moms, hvis beløb eventuelt kan være lavere end det beløb, der vedrører de transaktioner, som ikke er omfattet af nævnte procedure, vedbliver at bestå uanset udfaldet af proceduren, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.

Tidligere dokument: C-446/18 AGROBET CZ - Indstilling


C-276/19 Kommissionen mod Royaume-Uni (TVA - Régime applicable aux marchés à terme)

Sagen omhandler:

Traktatbrud - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF -fravigelser - forenklingsforanstaltninger og foranstaltninger for at forhindre momsunddragelse og momsundgåelse - artikel 395, stk. 2 - forpligtelse for medlemsstaterne til at underrette Europa-Kommissionen om særlige foranstaltninger til forenkling af momsopkrævningen - væsentlig ændring af den foranstaltning, der oprindeligt var meddelt

Domstolens dom:

1) Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 395, stk. 2, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, idet det har indført nye forenklingsforanstaltninger, der udvider anvendelsen af nulsatsen og undtagelsen til det almindelige krav om at føre regnskab over merværdiafgift, der er fastsat i Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 (dekret om merværdiafgift (terminsmarkeder) af 1973), som ændret ved Value Added Tax (Terminal Markets) (Amendment) Order 1975 (dekret om merværdiafgift (terminsmarkeder) (ændring) af 1975), uden at have indgivet en anmodning til Europa-Kommissionen med henblik på tilladelse fra Rådet for Den Europæiske Union.

2) Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland betaler sagsomkostningerne.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

customs union working party

bilag til forslag til rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i verdenstoldorganisationen (wco) for så vidt angår vedtagelsen af forklarende bemærkninger, tariferingsudtalelser eller øvrige udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt rekommandationer med henblik på at sikre ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system

forslag til rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i verdenstoldorganisationen (wco) for så vidt angår vedtagelsen af forklarende bemærkninger, tariferingsudtalelser eller øvrige udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt rekommandationer med henblik på at sikre ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/647 af 11. maj 2020 om tilladelse til den italienske republik til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

 

Nyt fra EUR_LEX

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/615 af 4. maj 2020 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 5. maj 2020

forslag til rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/eu for at imødekomme det akutte behov for at udsætte visse frister for indgivelse og udveksling af oplysninger på beskatningsområdet som følge af covid-19-pandemien

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/633 af 8. maj 2020 om midlertidige foranstaltninger som følge af covid-19-pandemien med henblik på godkendelse af elektroniske kopier af officielle originaldokumenter i forbindelse med ansøgninger om toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning og ansøgninger om importlicenser for afskallet basmati-ris

 


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag af 8. maj 2020 fra EU-Kommissionen til Rådsbeslutning om udskydelse af tidspunktet for ikrafttrædelse af momsreglerne for e-handel, COM (2020) 198
Oprettelsesdato: 12-05-2020
Høringsfrist: 19-05-2020

Bekendtgørelse om gebyr i forbindelse med anmodning om eksportgodtgørelse for brugte køretøjer
Oprettelsesdato: 15-05-2020
Høringsfrist: 11-06-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 137 Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om afgifter af spil. (Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU, digitale salgsregistreringssystemer, håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v. og udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet for den digitale logbog m.v.).

Bilag

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

2. udkast til betænkning

L 155 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven og forskellige andre love. (Ligestilling af kakaodrikke med kakaomælk m.v.).

Bilag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 14. maj 2020

L 174 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. (Restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af fordringer med dataproblemer, forældelse m.v. samt fradrag for seniormedlemskabskontingent i arbejdsløshedskasser).

Bilag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 14. maj 2020

Almindelig del

Bilag

Bilag 321

Resultatark om Toldstyrelsens beslaglæggelse af narkotika 2019

Bilag 322

Henvendelse af 6/5-20 fra KL om permanent lav elafgift til elbusser

Bilag 323

Tal og tendenser: Publikation fra Skattestyrelsen om virksomheders indberetning af moms

Bilag 324

Publikation fra Spillemyndigheden: Resultatark - Lukkede spilleautomater og kasinoer får ikke danskere til at spille mere online

Bilag 329

Samlenotat vedrørende ECOFIN-sager i Rådets skriftlige procedure

Spørgsmål og svar

Spm. 402

I forbindelse med en eventuel kommende revision af EU-direktivet om tobaksafgifter bedes ministeren redegøre for, hvorfor Danmark har valgt at gå enegang, således at Danmark modsætter sig at arbejde i retning af en harmonisering af EU’s toldklassifikationer med de gældende klassifikationer i World Customs Organization.

Spm. 403

I forbindelse med den eventuelle kommende revision af EU-direktivet om tobaksafgifter bedes ministeren redegøre for, hvilken position Danmark har valgt at tage ved en harmonisering af EU’s toldklassifikationer med de gældende klassifikationer i World Customs Organization.

Spm. 404

Ministeren bedes redegøre for den forventede nettogrænsehandelseffekt på diesel til transport, når Tyskland fra 2021 hæver dieselafgiften med ca. 60 øre/l? Ministeren bedes angive skøn for effekten på øget dieselsalg (målt i liter), den statslige provenueffekt efter tilbageløb og adfærd i 2021 og årene frem samt effekten på Danmarks CO2-regnskab?

Spm. 405

Er ministeren bekendt med, at Motorstyrelsens fysiske lukning af sine fire motorekspeditioner som følge af COVID-19 har medført, at kunder uden dansk cpr-nummer til eksportkøretøjer ikke kan afhente disse?

Spm. 406

Ministeren bedes redegøre for årsagerne til, at Motorstyrelsen har lukket sine fire motorekspeditioner og ikke kan holde åbent for ekspeditioner på sundhedsfaglig forsvarlig vis.

Spm. 407

Ministeren bedes redegøre for om - og i givet fald hvad – ministeren agter at gøre for at sikre, at Motorstyrelsens motorekspeditioners salg ikke går i stå som følge af COVID-19.

Spm. 408

Ministeren bedes redegøre for, hvornår det er muligt at genåbne Motorstyrelsens motorekspeditioner i tråd med den politiske aftale om genåbningens fase 2 og 3.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse