MomsMail 2021, uge 19

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Tilbagebetaling af moms for dagrenovation

Afgørelser
Fritagelse for betaling af renter og gebyr tilskrevet selskabets skattekonto - Fejlindberetning

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Tilbagebetaling af moms for dagrenovation

Det er stadig uafklaret, hvor mange penge kommunerne kan se frem til at få tilbage, efter at momsen på dagrenovation blev dømt ulovlig. De får nok mindst 3 mia. kr., men retteligt bør de nok have 12 mia. kr


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Fritagelse for betaling af renter og gebyr tilskrevet selskabets skattekonto - Fejlindberetning

SKM2021.262.LSR

Et selskab havde d. 29. juni 2018 indberettet moms med 76.165 kr. for 1. kvartal 2017. Samme beløb blev indberettet i oktober 2018 for 1. kvartal 2018. Der var blevet tilskrevet renter på et selskabs skattekonto efter opkrævningslovens § 16 c, stk. 1, jf. opkrævningslovens § 7, stk. 1 og 2. Selskabet ansås ikke for at have godtgjort, at der var tale om en pludseligt opstået hændelse, som selskabet ikke havde haft indflydelse på og ikke havde kunnet forudse, der kan begrunde fritagelse efter § 4, nr. 1, i bekendtgørelsen om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Der var heller ikke tale om en overskridelse af indbetalingsfristen på få dage eller i øvrigt undskyldelige forhold. Betingelserne for fritagelse for renter efter bekendtgørelsens § 4, nr. 2, var således heller ikke opfyldt. Landsskatteretten fandt efter en konkret vurdering, at selskabets momsangivelse af 29. juni 2018 var en åbenlys fejl, og at det som følge heraf vil være urimeligt ikke at eftergive renter tilskrevet selskabets skattekonto på denne baggrund. Landsskatteretten pålagde derfor Skattestyrelsen at eftergive de renter tilskrevet selskabets skattekonto, der er affødt af den åbenlyse fejlindberetning.


Indholdsfortegnelse 

Referater fra kontaktudvalg


Momskontaktudvalg, 19. marts 2021.pdf

Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0992237
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret for perioden fra den 1. juli 2012 til den 31. december 2012, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-04-2021

Journalnr: 16/1331284
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af ansættelsen af momstilsvaret for 2011 og 2012. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-04-2021

Journalnr: 17/0989961
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar baseret på indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-04-2021

Journalnr: 17/0989670
Momsfradrag
Klagen vedrører nægtet momsfradrag grundet manglende dokumentation. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-04-2021

Journalnr: 16/0169081
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-04-2021

Journalnr: 16/1399495
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-04-2021

Journalnr: 19/0040690
Private biludgifter
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar forhøjet med privat andel af biludgifter. Landsskatteretten nedsætter forhøjelserne delvist.
Afsagt: 22-04-2021

Journalnr: 20/0007129
Private udgifter
Klagen vedrører ikke godkendt købsmoms vedrørende hotelophold og forplejning. Landsskatteretten godkender fradrag vedrørende forplejning.
Afsagt: 21-04-2021

Journalnr: 18/0004227
Salg af byggegrund
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar , idet SKAT har anset selskabets salg af en grund for momspligtigt, jf. momslovens § 4, stk. 1, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-04-2021

Journalnr: 17/0988134
Økonomisk virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om fradrag for købsmoms da der ikke er tale om økonomisk virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-04-2021

Journalnr: 17/0991773
Køretøj - identitet
Klagen skyldes, at SKAT (nu Motorstyrelsen) har truffet afgørelse om, at sagens køretøj ikke længere er afgiftsmæssigt identisk med det tidligere afgiftsberigtigede køretøj, hvorfor køretøjet skal anmeldes til afgiftsberigtigelse hos told- og skatteforvaltningen (nu Motorstyrelsen), jf. registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 5, dagældende lovbekendtgørelse nr. 29 af 10. januar 2014. Landsskatteretten annullerer SKATs afgørelse.
Afsagt: 22-04-2021

Journalnr: 18/0003661
Genoptagelse af lønsumsafgiftstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens lønsumsafgiftstilsvar for perioden fra den 1. januar 2011 til den 31. december 2011, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-04-2021

Journalnr: 18/0006259
Forhøjelse højere end varslet
Sagen drejer sig om, hvorvidt SKATs afgørelse er ugyldig, fordi den samlede beløbsmæssige forhøjelse af klagerens kapitalindkomst i SKATs afgørelse er 463 kr. højere end i SKATs varsling om ændring af skatteansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-04-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 17-05-2021 - 15-06-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-4/20 ALTI
Dato: 20-05-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 205 - personer, der er betalingspligtige for moms over for statskassen - solidarisk hæftelse for modtageren af en afgiftspligtig levering, der har udøvet sin ret til fradrag af moms, med viden om, at den person, der er betalingspligtig for denne afgift, ikke ville betale den - en sådan modtagers forpligtelse til at betale den moms, som den betalingspligtige herfor ikke har betalt, samt de morarenter, der skyldes som følge af sidstnævntes manglende betaling af momsen

Tidligere dokument: C-4/20 ALTI - Dom
Tidligere dokument: C-4/20 ALTI - Indstilling

Dom C-209/20 Renesola UK
Dato: 20-05-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - bedømmelse af gyldigheden - gennemførelsesforordning (EU) nr. 1357/2013 - fastlæggelse af oprindelseslandet for solcellemoduler, der er samlet i et tredjeland på basis af solceller, der er fremstillet i et andet tredjeland - forordning (EØF) nr. 2913/92 - EF-toldkodeksen - artikel 24 - oprindelsen af varer, ved hvis fremstilling flere tredjelande har deltaget - begrebet »sidste væsentlige bearbejdning eller forarbejdning«

Tidligere dokument: C-209/20 Renesola UK - Dom

Indstilling C-90/20 Apcoa Parking Danmark
Dato: 03-06-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - afgiftspligtige transaktioner - levering af ydelser mod vederlag - afgift opkrævet for overtrædelse af forskrifter for parkering på privat grund - kvalificering

Tidligere dokument: C-90/20 Apcoa Parking Danmark - Dom
Tidligere dokument: C-90/20 Apcoa Parking Danmark - Indstilling

Dom C-182/20 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava m.fl.
Dato: 03-06-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag - regulering af fradrag - konkursbehandling - national lovgivning, hvorefter der automatisk nægtes fradrag for moms af afgiftspligtige transaktioner, som er blevet udført før indledningen af konkursbehandlingen

Tidligere dokument: C-182/20 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava m.fl. - Dom

Indstilling C-437/19 État du Grand-duché de Luxembourg (Informations sur un groupe de contribuables)
Dato: 03-06-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skattelovgivning - direktiv 2011/16/EU - administrativt samarbejde på beskatningsområdet - artikel 1, stk. 1 - artikel 5 - artikel 20 - anmodning om oplysninger fra skattemyndigheden i en anden medlemsstat - den bistandssøgte skattemyndigheds oplysningspåbud - forventet relevans af de ønskede oplysninger - anmodning om oplysninger om gruppe af personer - identificeret eller identificerbar person - minimumsoplysninger - Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 47 - adgang til effektive retsmidler for en domstol - begrundelse af oplysningspåbud - kendskab til minimumsoplysningerne

Tidligere dokument: C-437/19 État luxembourgeois (Informations sur un groupe de contribuables) - Dom
Tidligere dokument: C-437/19 État du Grand-duché de Luxembourg (Informations sur un groupe de contribuables) - Indstilling

Dom C-931/19 Titanium
Dato: 03-06-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 43 og 45 - direktiv 2006/112/EF, som ændret ved direktiv 2008/8/EF - artikel 44, 45 og 47 - tjenesteydelser - det afgiftsmæssige tilknytningssted - begrebet »fast forretningssted« - udlejning af fast ejendom i en medlemsstat - ejer af en fast ejendom, der har sit vedtægtsmæssige hjemsted på øen Jersey

Tidligere dokument: C-931/19 Titanium - Dom

Dom C-76/20 BalevBio
Dato: 03-06-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - varer, der består af forskellige materialer - vegetabilske fibre - melaminplast - position 3924 og 4419 - varer beskrevet som »bambusbægre«

Tidligere dokument: C-76/20 BalevBio - Dom

Dom C-822/19 Flavourstream
Dato: 03-06-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - underposition 1702 90 95, 2912 49 00 og 3824 90 92 - vandig opløsning

Tidligere dokument: C-822/19 Flavourstream - Dom

Dom C-39/20 Jumbocarry Trading
Dato: 03-06-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EU) nr. 952/2013 - EU-toldkodeksen - artikel 22, stk. 6, første afsnit, sammenholdt med artikel 29 - meddelelse til den pågældende person af grundene, inden der træffes en afgørelse, som kan få negative følger for vedkommende - artikel 103, stk. 1, og artikel 103, stk. 3, litra b) - forældelse af toldskylden - frist for meddelelse af toldskyld - suspension af fristen - artikel 124, stk. 1, litra a) - toldskyldens ophør ved forældelse - tidsmæssig anvendelse af den retsforskrift, der regulerer suspensionsgrundene - retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning

Tidligere dokument: C-39/20 Jumbocarry Trading - Dom
Tidligere dokument: C-39/20 Jumbocarry Trading - Indstilling

Dom T-47/19 Statsstøtte Dansk Erhverv mod Kommissionen
Dato: 09-06-2021
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF

Dom C-279/19 Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Agent innocent)
Dato: 10-06-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - generel ordning for punktafgifter - direktiv 2008/118/EF - artikel 33, stk. 3 - varer, der er »overgået til forbrug« i en medlemsstat og oplægges til erhvervsmæssige formål i en anden medlemsstat - den person, der hæfter for betalingen af den forfaldne punktafgift for disse varer - person, der er i besiddelse af varer, som er bestemt til levering i en anden medlemsstat - transportør af varer

Tidligere dokument: C-279/19 Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Agent innocent) - Dom
Tidligere dokument: C-279/19 Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Agent innocent) - Indstilling


Domme
C-371/19 Kommissionen mod Allemagne (Remboursement de TVA – Factures)

Sagen omhandler:

Traktatbrud - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 170 og artikel 171, stk. 1 - tilbagebetaling af momsen til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i den medlemsstat, hvor de køber varer og ydelser eller indfører momspligtige varer, men i en anden medlemsstat - direktiv 2008/9/EF - detaljerede regler for tilbagebetaling af moms - artikel 9 og 10 - artikel 15, stk. 1 - artikel 20 - manglende kopi af en faktura eller et importdokument - systematisk afvisning af ufuldstændige tilbagebetalingsanmodninger - den afgiftspligtige person anmodes ikke om at supplere tilbagebetalingsanmodningen efter udløbet af den frist, der er fastsat for indgivelse heraf - princippet om afgiftens neutralitet - proportionalitetsprincippet - formaliteten

Domstolens dom:

1) Forbundsrepublikken Tyskland har tilsidesat sine forpligtelser i medfør af artikel 170 og 171 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (moms), som ændret ved Rådets direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008, og artikel 5 i Rådets direktiv 2008/9/EF af 12. februar 2008 om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat, idet den har tilsidesat princippet om momsens neutralitet samt den effektive virkning af retten til tilbagebetaling af moms til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, ved at afvise anmodninger om tilbagebetaling af moms, der er indgivet senest den 30. september i kalenderåret efter tilbagebetalingsperioden, men som ikke er vedlagt de kopier af fakturaer eller importdokumenter, der kræves i medfør af artikel 10 i direktiv 2008/9, uden først at opfordre ansøgerne til at supplere deres anmodninger ved, om nødvendigt efter denne dato, at fremlægge disse kopier eller at fremsende de oplysninger, der er nødvendige for behandlingen af disse anmodninger.

2) I øvrigt frifindes Forbundsrepublikken Tyskland.

3) Forbundsrepublikken Tyskland bærer sine egne omkostninger og betaler to tredjedele af Europa-Kommissionens omkostninger.

4) Kommission bærer en tredjedel af sine egne omkostninger.


C-844/19 technoRent International m.fl.

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget - artikel 183 - tilbagebetaling af overskydende moms - morarenter - ingen national lovgivning - princip om afgiftens neutralitet - EU-retlige bestemmelsers direkte anvendelighed - princippet om overensstemmende fortolkning

Domstolens dom:

Artikel 90, stk. 1, og artikel 183 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, sammenholdt med princippet om afgiftsneutralitet, skal fortolkes således, at en tilbagebetaling som følge af en berigtigelse af afgiftsgrundlaget i henhold til dette direktivs artikel 90, stk. 1, ligesom en tilbagebetaling af overskydende merværdiafgift i henhold til nævnte direktivs artikel 183 skal give anledning til betaling af renter, når den ikke foretages inden for en rimelig frist. Det påhviler den forelæggende ret at gøre alt, hvad der henhører under dens kompetence, for at sikre disse bestemmelsers fulde virkning og anlægge en fortolkning af national ret, der er i overensstemmelse med EU-retten.

Tidligere dokument: C-844/19 technoRent International m.fl. - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Customs Union Working Party

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedrørende Rådets holdning med henblik på vedtagelse af en forordning om fastlæggelse af "Fiscalisprogrammet" for samarbejde på beskatningsområdet

Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af "Fiscalisprogrammet" for samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1286/2013 – Vedtaget af Rådet den 10. maj 2021

Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af "Fiscalisprogrammet" for samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1286/2013 – Rådets begrundelse – Vedtaget af Rådet den 10. maj 2021

Informal videoconference of the members of the Customs Cooperation Working Party (CCWP) - Experts

 

Nyt fra Kommissionen

Notice to stakeholders. Excise duties

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/753 af 6. maj 2021 om tilladelse til malta til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem, og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse (eu) 2018/279

rådets forordning (eu) 2021/774 af 10. maj 2021 om ændring af forordning (eu) nr. 389/2012 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet, for så vidt angår indholdet af elektroniske registre

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/775 af 11. maj 2021 om gennemførelsesbestemmelser til europa-parlamentets og rådets forordning (eu) nr. 952/2013 for så vidt angår undtagelser fra reglerne om produkter med oprindelsesstatus i handels- og samarbejdsaftalen mellem den europæiske union og det forenede kongerige storbritannien og nordirland

rådets forordning (eu, euratom) 2021/769 af 30. april 2021 om ændring af forordning (eøf, euratom) nr. 1553/89 om den endelige ordning for ensartet opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften

 

Nyt fra EUR_LEX

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/753 af 6. maj 2021 om tilladelse til malta til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem, og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse (eu) 2018/279

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om forretningsorden for Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område, BEK nr 851 af 07/05/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 119 Forslag til lov om ændring af toldloven. (Tilpasning af toldloven til EU’s moderniserede pengeforordning m.v.).

Bilag

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

L 217 Forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Indførelse af afgift på nikotinholdige væsker til e-cigaretter m.v.).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 10/5-21 fra Brancheforeningen for e-cigaretter (BECIG) om foretræde vedrørende afgifter på e-væsker

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/5-21 fra Brancheforeningen for e-cigaretter (BECIG) om foretræde vedrørende afgifter på e-væsker, til skatteministeren

Spm. 2

MFU spm. om, hvorfor regeringen ønsker, at e-cigaretter skal pålægges afgifter på et niveau, hvorved prisen på nikotinholdige væsker kommer på niveau med cigaretter, til skatteministeren

Spm. 3

MFU spm. om, hvorfor regeringen ønsker e-cigaretter skal pålægges afgifter, når den seneste opgørelse fra Sundhedsministeriet ikke viser en stigning brugen af e-cigaretter blandt den yngste kategori 15-29 årige, til skatteministeren

Spm. 4

MFU spm. om at redegøre for det sundhedsfaglige grundlag, som Skatteministeriet har benyttet sig af ved fastsættelsen af grænseværdien til 12 mg, til skatteministeren

Spm. 5

MFU spm. om, hvor mange flere forbrugere der vil vælge cigaretter frem for e-cigaretter, såfremt afgiften på nikotinholdige væsker vedtages, til skatteministeren

Spm. 6

MFU spm. om, hvor mange flere rygere afgiften på nikotinholdige væsker alt andet lige vil medføre, til skatteministeren

Spm. 7

MFU spm. om, hvor mange færre rygere det forventes, at afgiftsstigningen på cigaretter pr. 1. april 2020 og 1. januar 2022 vil medføre, til skatteministeren

Spm. 8

MFU spm. om ministeren og Skatteministeriet forventer, at introduktionen af afgiften på nikotinholdige væsker – og det deraf forøgede forbrug af cigaretter – vil medføre omkostninger i form af udgifter til sygehusvæsen og eventuelle dødsfald som en afledt konsekvens, til skatteministeren

Spm. 9

MFU spm. om, hvilken samfundsøkonomisk omkostning ift. sundhedsudgifter, som afgiften på nikotinholdige væsker medfører i 2025, 2030 og 2040 som følge af det øgede antal rygere, som afgiften alt andet lige vil medføre, til skatteministeren

Spm. 10

MFU spm. om at redegøre nærmere for de sundhedsmæssige argumenter for en afgift på nikotinholdige væsker set i forhold til, at dette alt andet lige øger antallet af rygere, til skatteministeren

Spm. 11

MFU spm. om at redegøre for beregningerne ift. udbredelsen af det illegale marked, som vil opstå som følge af introduktionen af en ny afgift på nikotinholdige væsker, til skatteministeren

Spm. 12

MFU spm. om, hvordan Skatteministeriet har tænkt sig at kontrollere varer uden stempelmærker, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om, hvilke principper for beskatning af nikotinholdige væsker, som den norske regering netop har præsenteret i Prop. 194 LS (2020–2021) Proposisjon til Stortinget (Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m.), til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om at redegøre for ministerens holdning til de nye norske principper for afgifter på nikotinholdige væsker, som tager udgangspunkt i sundhedsrisici, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om ministeren vil sandsynliggøre, at den tiltænkte afgiftssats er den rette i forhold til at flytte brugerne fra det meget skadelige røgprodukt (cigaretter) til et mindre skadeligt produkt (e-cigaretter), til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om der findes evidens for, at en afgift på nikotinholdige væsker vil begrænse antallet af børn og unge, som begynder at anvende tobaks- og nikotinprodukter, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvordan det estimerede provenu forventes anvendt, herunder om provenuet forventes anvendt til nedsættelse af andre skatter eller afgifter, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag med tilhørende bemærkninger og eventuelle provenuberegninger, som ændrer forslaget således, at man beskatter mængden af nikotinholdige væsker med en ensartet sats på 1,5 kr. pr. milliliter, til skatteministeren

L 221 Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven. (Skærpede krav til og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak).

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om røgtobak skal være omfattet af samme ”clean-market” regler som cigaretter, når røgtobak har langt lavere omsætningshastighed end de fabriksfremstillede cigaretter, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om der ifølge ministeren er tilstrækkeligt med sanktionsmuligheder i forhold til at undgå, at producenter/importører kan blive ved med at smide varer med gamle banderoler på markedet lang tid efter, at afgiftsforhøjelsen er trådt i kraft, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om ministeren kan give håndslag på, at lovforslaget sikrer, at der fra midten af 2022 ikke kan købes cigaretter som i gennemsnit er billigere end 60 kr. pr. pakke i overensstemmelse med den politiske intention, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at redegøre for konsekvenserne ved, at grossister og detailhandlen får 3 måneder til at fjerne cigaretter og røgtobak med gamle stempelmærker fra deres lagre frem for de foreslåede 4 uger efter forbuddet af salg af produkter med gamle stempelmærker, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redegøre for, hvilke analyser og vurderinger der ligger til grund for ministeriets vurdering af, at 4 uger er tilstrækkeligt for grossister og detailhandlen til at få cigaretter og røgtobak med gamle stempelmærker fjernet fra detailhandlens lagre i hele Danmark, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at redegøre for detaljerne i vurderingen af de erhvervsøkonomiske konsekvenser af forslaget om, at grossister og detailhandlen skal have fjernet cigaretter og røgtobak med gamle stempelmærker fra deres lagre senest 4 uger efter forbud af salg af produkter med gamle stempelmærker, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvor mange detailhandelslagre der skal tømmes på 4 uger før, at cigaretter og røgtobak med gamle stempelmærker kun er opbevaret hos autoriserede oplagshaver, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag, der giver grossister og detailhandel 3 måneder efter forbud af salg af produkter med gamle stempelmærker til at fjerne cigaretter og røgtobak med gamle stempelmærker fra detailhandlens lagre, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvorfor det foreslås at afskaffe loftet for mængden af stempelmærker, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvor mange stempelmærker en tobaksproducent maksimalt kan købe resten af 2021, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om ministeren vil garantere, at man lemper reguleringen af tobaksproducenterne ved at fjerne loftet over køb af stempelmærker, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om at bekræfte, at såfremt lovforslaget vedtages vil det forlænge perioden med billige cigaretter helt frem til den 1. april 2022, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om, hvordan det forventes, at prisniveauet udvikler sig efter den 1. april 2022, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om ministeren kan garantere, at afskaffelsen af loftet på køb stempelmærker ikke vil have den konsekvens, at producenter dumper prisen på cigaretter frem mod den 1. april 2022, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om, hvordan en eventuel prisnedgang som følge af lempelser i værnsreglerne inden den 1. april 2022 harmonerer med Sundhedsministeriets målsætning om færre rygere, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om der i forbindelse med afgiftsstigninger på tobak siden 2000, har været lignende udfordringer, hvor loftet for stempelmærker har været overvejet fjernet, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om at oversende de erfaringer som ligger til grund for, at ministeren forslår et nybrud ved at fjerne loftet for stempelmærker i værnsreglerne forud for en afgiftsstigning, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om, hvilke effekter på priserne på cigaretter, som en fjernelse af loftet på 5 pct. vil have op til afgiftsstigningens fulde gennemslag den 1. april 2022, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om ministeren vurderer, at en komplet ændring af værnsreglerne ca. halvvejs i overgangsfasen ikke vil have negative konsekvenser for målet om at nedbringe antallet af rygere, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, hvorfor ministeren vil fjerne reglen om et 5 pct. loft i købet af stempelmærker når styrelsen kan påvise at loftet virker, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om ministeren ikke længere mener, at det er godt arbejde, siden ministeren vil fjerne loftet, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om Skattestyrelsen fortsat kan opkræve regninger fra tobaksproducenterne, hvis ministeren fjerner loftet for stempelmærker på 5 pct., til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om at redegøre nærmere for, hvori ”konkurrencefordrejning” består og oversende eventuelle bemærkninger fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der redegøre for dette, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om at redegøre for, at ifølge ministeren er årsagen til ophævelsen af hamstringsreglen, at den ”kan fordreje konkurrencen mellem producenterne på baggrund af de seneste ændringer i producenternes markedsandele” om dette indebærer, at den gældende lovgivning med et 5 pct. loft er konkurrenceforvridendeifølge, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om, hvorfor ministeren ikke længere ønsker at sænke kvoten, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om at oversende alle bemærkninger fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Justitsministeriet angående det lovforberedende arbejde med afgiftsstigningen vedtaget i 2019 og det konkurrencemæssige aspekt, til skatteministeren

Spm. 28

Spørgsmålet er taget tilbage

Almindelig del

Bilag

Bilag 237

Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår fritagelser for indførsel og visse leveringer i tilknytning til EU-foranstaltninger af almen interesse (KOM (2021) 181)

Bilag 241

Henvendelse af 12/5-21 fra Danske Soloselvstændige om hjælp til virksomheder med likviditet i den kommende genstartsperiode

Spørgsmål og svar

Spm. 411

I forlængelse af SAU alm. del – spørgsmål 351, 399 og 404 bedes ministeren kommentere henvendelse af 29. marts 2021 fra JTI Danmark som opfølgning på foretræde vedrørende skærpede krav og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak, jf. SAU alm. del – bilag 197.  Svar  

Spm. 454

Ministeren bedes redegøre for provenuet ved, at ændringer i forsikringsafgiften for lystfartøjer, hvor der bedes skønnet over tre modeller1) genindførsel af forsikringsafgiftens sats på 1,34 pct. på lystfartøjer med en bundgrænse på 200.000 kr.2) genindførsel af forsikringsafgiftens sats på 1,34 pct. på lystfartøjer med en bundgrænse på 500.000 kr.3) genindførsel af den tidligere sats for 1,34 pct. for alle. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser. Ministeren bedes derudover opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringen opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Sluttelig bedes ministeren også oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten.  Svar  

Spm. 457

I EU-regi betegnes firhjulede ATV-køretøjer som "quadricykler", og de kan typegodkendes efter EF-direktiv 2002/24/EF om typegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer og efter dette direktivs afløser: Forordning (EU) nr. 168/2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler. Vil ministeren oplyse, hvilken betydning Forordning (EU) nr. 168/2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler har for ATV-registrerede traktorer før Forordning (EU) nr. 168/2013 trådte i kraft? Endvidere bedes ministeren oplyse, om forordningen medfører, at ATV-registrerede traktorer, som er registreret før forordningen trådte i kraft kan omregistreres efter de tidligere gældende regler.  Svar  

Spm. 514

Vil ministeren oplyse, hvor lang ventetid der er på at få fat i en medarbejder, når man ringer til henholdsvis Gældsstyrelsen og Skattestyrelsen?  Svar  

Spm. 515

Vil ministeren oplyse, om det er muligt for rådgivere at sende e-mails til Gældsstyrelsen?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse