MomsMail 2020, uge 19

Kære læser !

MomsMail for den forløbne uge indeholder bl.a. en del Landsskatteretsafgørelser uden SKM-nummer og to dokumenter fra EU-Domstolen, en indstilling på toldområdet og en dom om "fast forretningssted" for et tredjelandsselskab med et datterselskab i EU .

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Ansøgning om rentefrie lån og skattekreditter
Covid-19-tiltag i kommunerne – husk momsen
Investeringsforeninger og moms
Hjælp til truede virksomheder - hvad med momsen?
Skal I producere håndsprit? Og har I husket afgifterne?
Hjælpepakke COVID-19 – Rentefrit momslån til små og mellemstore virksomheder
Hjælpepakke COVID-19 – Rentefrit lønsumsafgiftslån til visse erhverv, bl.a. sundhedssektoren og taxavognmænd

Udkast til styresignal
Offentlige prøveudtagninger af spiritus, øl og vin - ændring af praksis for afgiftsfritagelse - udkast til styresignal

Bindende svar
Moms - Regulering - Bygning opført med henblik på salg, forsøges lejet ud

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Ansøgning om rentefrie lån og skattekreditter

Det er nu muligt at ansøge om rentefrie lån i form af udbetaling af tidligere indbetalt moms eller lønsumsafgift (frist 15. juni), ligesom der også er åbnet for ansøgning om fremrykket udbetaling af skattekredit (frist allerede 15. maj).


BDO

Covid-19-tiltag i kommunerne – husk momsen

Nedlukningen af Danmark har medført, at en række kulturinstitutioner og foreninger har været tvunget til at standse deres aktiviteter og dermed ikke får de indtægter, som de normalt ville få.


Beierholm

Investeringsforeninger og moms

Ret til genoptagelse og praksisskærpelse (reaktionsfrist 7. maj 2020)


PwC

Hjælp til truede virksomheder - hvad med momsen?

I en tid, hvor store dele af Danmark stadig er lukket ned, kæmper mange virksomheder for at overleve. Mange virksomheder og privatpersoner ønsker at gøre en...


PwC

Skal I producere håndsprit? Og har I husket afgifterne?

Som følge af COVID-19 har flere virksomheder set muligheder i at omlægge produktionen til håndsprit. Man kan dog godt glemme de mange afgiftskrav.


Redmark

Hjælpepakke COVID-19 – Rentefrit momslån til små og mellemstore virksomheder

Folketinget har som led i hjælpepakkerne til danske virksomheder vedtaget lov om rentefrit momslån til små og mellemstore virksomheder. Love ...


Redmark

Hjælpepakke COVID-19 – Rentefrit lønsumsafgiftslån til visse erhverv, bl.a. sundhedssektoren og taxavognmænd

Folketinget har som led i hjælpepakkerne til danske virksomheder vedtaget lov om rentefrit lønsumsafgiftslån til visse erhverv. Loven træder ...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Offentlige prøveudtagninger af spiritus, øl og vin - ændring af praksis for afgiftsfritagelse - udkast til styresignal

19-0486546

Skattestyrelsen lemper praksis, så prøver af spiritus, øl og vin, der udtages af offentlige myndigheder, fritages for punktafgift


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - Regulering - Bygning opført med henblik på salg, forsøges lejet ud

SKM2020.183.SR

Der er spurgt til regulering af moms for en ejendom, der er opført med henblik på salg, men det efterfølgende år forsøges såvel solgt som lejet ud.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at den fratrukne moms skal reguleres, når ejendommen hverken er solgt eller udlejet i årets løb.

Skatterådet bekræfter, at den fratrukne moms skal reguleres ved regnskabsårets udløb, når den pågældende ejendom er blevet lejet ud i årets løb.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at reguleringen skal opgøres som forskellen mellem den 100 pct. fradragsret, der er anvendt på omkostninger i forbindelse med opførelsen af ejendommen og det forholdstal, der fremkommer i det enkelte regnskabsår ved beregningen af omsætningsfordelingen i fællesregistreringen efter bestemmelsen i momslovens § 38, stk. 1.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 20/0004646
Rejsegods
Klagen skyldes, at Toldstyrelsen har afkrævet klageren told og afgifter i forbindelse med indførsel af cigaretter og vandpibetobak ved klagerens indrejse i Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-04-2020

Journalnr: 17/0990442
Brugtmomsordning
Klagen skyldes, at ikke har ændret selskabets afgiftstilsvar for den omhandlende afgiftsperiode, da betingelserne om brugtmomsordningen ikke er opfyldt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-04-2020

Journalnr: 17/0990403
Brugtmomsordning
Der klages over, at SKAT har forhøjet virksomhedens afgiftstilsvar idet betingelserne for at anvende brugtsmomsordningen ikke er opfyldt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-04-2020

Journalnr: 13/0115294
Udtagning af demobiler
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar vedrørende udtagning af demobiler. Landsskatteretten hjemviser sagen til fornyet beregning.
Afsagt: 16-04-2020

Journalnr: 19/0060613
Underleverandørydelser
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandører. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med en mindre beløb.
Afsagt: 15-04-2020

Journalnr: 14/4988224
Underleverandørydelser
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for selskabets underleverandør. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-04-2020

Journalnr: 19/0071344
Tinglysningsafgift
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysningen af et skøde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-04-2020

Journalnr: 19/0016453
Tinglysningsafgift
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af tinglysningsafgift som følge af klagerens tinglysning af skøde. Landsskatteretten nedsætter Skattestyrelsens opkrævning.
Afsagt: 17-04-2020

Journalnr: 19/0022838
Tinglysningsafgift
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af tinglysningsafgift for tinglysningen af et skøde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-04-2020

Journalnr: 16/1734506
Tarifering af vandsenge
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet selskabet tarifmæssig told for deres import af madrasser til vandsenge fra Kina. SKAT vurderede ved en efterkontrol, at selskabets produkt Watermadress var tariferet forkert i KN kapitel 94 og ændrede positionskoden til KN kapitel 39. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse, for så vidt angår fortoldninger med antagelsesdato efter den 18. september 2013.
Afsagt: 14-04-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 11-05-2020 - 09-06-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-446/18 AGROBET CZ
Dato: 14-05-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag for indgående moms - overskydende moms - tilbageholdelse af det overskydende beløb efter indledning af en afgiftskontrolprocedure - anmodning om tilbagebetaling af den del af dette overskydende beløb, som vedrører transaktioner, der ikke er omfattet af denne procedure - skatte- og afgiftsmyndighedens afslag

Tidligere dokument: C-446/18 AGROBET CZ - Dom
Tidligere dokument: C-446/18 AGROBET CZ - Indstilling

Indstilling C-42/19 Sonaecom
Dato: 14-05-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 77/388/EØF - begrebet afgiftspligtig person - holdingselskab - blandet holdingselskab - momsfradrag - udgifter til rådgivningsydelser og til udstedelse af selskabsobligationer med henblik på overtagelse af yderligere et selskab - ændring af de planlagte udgående transaktioner

Tidligere dokument: C-42/19 Sonaecom - Dom
Tidligere dokument: C-42/19 Sonaecom - Indstilling

Indstilling C-235/19 United Biscuits (Pensions Trustees) og United Biscuits Pension Investments
Dato: 14-05-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 135, stk. 1, litra a) - fritagelse for forsikringstransaktioner - ydelser ved forvaltning af pensionsmidler, som investeringsvirksomheder udfører for formueforvalteren - erhvervstilknyttet pensionsordning - tidligere national skattepraksis, hvor der sondredes mellem enheder, som havde tilladelse fra de finansielle tilsynsmyndigheder til at udøve forsikringsvirksomhed, og enheder, som ikke havde en sådan tilladelse

Tidligere dokument: C-235/19 United Biscuits (Pensions Trustees) og United Biscuits Pension Investments - Dom
Tidligere dokument: C-235/19 United Biscuits (Pensions Trustees) og United Biscuits Pension Investments - Indstilling

Dom C-684/18 World Comm Trading Gfz
Dato: 28-05-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 - artikel 184-186 - princippet om momsens neutralitet - regulering af det oprindeligt foretagne fradrag - rabatter på leveringer af varer inden for Fællesskabet og interne leveringer af varer

Tidligere dokument: C-684/18 World Comm Trading Gfz - Dom
Tidligere dokument: C-684/18 World Comm Trading Gfz - Ny sag

Indstilling C-335/19 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition)
Dato: 04-06-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - moms - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 og artikel 185 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget - ikke-betaling eller kun delvis betaling af prisen - krav om, at kunden ikke er under insolvensbehandling eller likvidation - tilsvarende regulering af det oprindeligt foretagne fradrag - tidspunkt for reguleringen

Tidligere dokument: C-335/19 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition) - Dom
Tidligere dokument: C-335/19 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition) - Indstilling

Indstilling C-245/19 État du Grand-duché de Luxembourg (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale)
Dato: 02-07-2020
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDFTidligere dokument: C-245/19 État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale) État luxembourgeois (Droit de recours cont


Indstillinger
C-97/19 Pfeifer & Langen

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 - EF-toldkodeksen - toldangivelse - revision af toldangivelsen - berigtigelse af klarererens navn, således at det erstattes med navnet på den person, som har fået udstedt importcertifikaterne - hvorvidt toldangivelsen skal erklæres ugyldig - repræsentation

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 78 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks skal fortolkes således, at i tilfælde, hvor en toldklarerer har angivet, at den pågældende alene handlede i eget navn, selv om vedkommende var instrueret i at indgive toldangivelsen på vegne af en tredje person og for dennes regning, kan toldangivelsen efter varernes frigivelse berigtiges på en sådan måde, at hovedmanden benævnes som klarerer, hvis der kan fremlægges dokumentation for, at en sådan fuldmagt forelå, før toldangivelsen blev indgivet.


Domme
C-547/18 Dong Yang Electronics

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 44 - gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 - artikel 11, stk. 1 - levering af tjenesteydelser - afgiftsmæssigt tilknytningssted - begrebet »fast forretningssted« - momspligtig - datterselskab i en medlemsstat, hvis moderselskab er etableret i en tredjestat

Domstolens dom:

Artikel 44 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008, samt artikel 11, stk. 1, og artikel 22, stk. 1, i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 af 15. marts 2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at en tjenesteyder af det blotte forhold, at et selskab med hjemsted i en tredjestat ejer et datterselskab på en medlemsstats område, ikke kan udlede, at der foreligger et fast forretningssted for det førstnævnte selskab på det nævnte område, og at denne tjenesteyder med henblik på en sådan vurdering ikke er forpligtet til at forhøre sig om kontraktforholdet mellem de to enheder.

Tidligere dokument: C-547/18 Dong Yang Electronics - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om at give finland tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

meddelelse fra kommissionen til rådet i henhold til artikel 395 i rådets direktiv 2006/112/ef

proposal for a council directive amending directive 2011/16/eu to address the urgent need for deferring certain time limits for the filing and exchange of information in the field of taxation due to the covid-19 pandemic

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/611 af 30. april 2020 om genindførelse af den endelige antidumpingtold, der er indført ved rådets forordning (ef) nr. 91/2009 på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål med oprindelse i folkerepublikken kina, til også at omfatte importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål afsendt fra malaysia, uanset om varen er angivet med oprindelse i malaysia eller ej

rådets afgørelse (eu) 2020/609 af 27. april 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i det blandede toldsamarbejdsudvalg, der er nedsat ved aftalen mellem det europæiske union og new zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender, for så vidt angår vedtagelsen af det blandede toldsamarbejdsudvalgs forretningsorden

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/622 af 29. april 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

 

Nyt fra EUR_LEX

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/517 af 3. april 2020 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/516 af 3. april 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/524 af 8-april 2020 om ophævelse af gennemførelsesforordning (eu) nr. 863/2013 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 137 Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om afgifter af spil. (Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU, digitale salgsregistreringssystemer, håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v. og udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet for den digitale logbog m.v.).

Bilag

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 6/5-20 fra Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab om moms på udenlandsk sprogede magasinerBrev til skatteudvalget - L137
Firenze aftalen

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om alle varer skal pålægges 20 pct. moms, indtil man når en omsætning på 10.000 euro og derefter pålægges med 25 pct. for den del, der er over, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvordan man sikrer, at den rigtige moms bliver afregnet i de forskellige lande, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvordan Danmark får inddrevet momsgæld i andre lange, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om ændringer i valget af brancher, der generelt vil skulle benytte digitale salgsregistreringssystemer, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/5-20 fra Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab om moms på udenlandsk sprogede magasiner, til skatteministeren

L 155 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven og forskellige andre love. (Ligestilling af kakaodrikke med kakaomælk m.v.).

Bilag

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 174 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. (Restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af fordringer med dataproblemer, forældelse m.v. samt fradrag for seniormedlemskabskontingent i arbejdsløshedskasser).

Bilag

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 175 Forslag til lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19.

Spørgsmål og svar

Spm. 24

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/4-20 fra KPMG Acor Tax om opfølgende spørgsmål til svar på spørgsmål 20 om skattekontoen og acontoskat, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 313

Resultatark fra Toldstyrelsen - Toldstyrelsens beslaglæggelser af dopingmidler i 2019

Bilag 314

Notat om et muligt kommende forslag fra EU-Kommissionen om en udskydelse af implementeringen af e-handelspakken

Bilag 315

Borgerhenvendelse modtaget fra Preben Bang Henriksen af 29/4-20 fra Esben Nielsen vedrørende sagsbehandlingstider i Skattestyrelsen

Bilag 316

Resultatark fra Toldstyrelsen - Toldstyrelsens beslaglæggelser af våben i 2019

Spørgsmål og svar

Spm. 392

Vil ministeren besvare henvendelsen omdelt som SAU alm. del – bilag 315 i relation til sagsbehandlingstiden i Skattestyrelsen, herunder om ministeren finder en sagsbehandlingstid på 28 mdr. som en acceptabel og rimelig svarfrist?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse