MomsMail 2021, uge 18

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Nye krav til handel med e-cigaretter og tobaksvarer
Markant stigning i fundet af illegal tobak ved kontroller - fra 33 pct. i 2015 til 61 pct. i 2020

Udkast til styresignal
Betingelser for at et fotografi er en kunstgenstand - praksisændring - genoptagelse - udkast til styresignal

Bindende svar
Kommunal parkeringsfond - ikke afgiftspligtig person
Moms - platform - formidling af varesalg
Elafgift, Forbruger af elektricitet, Levering af kulde

Afgørelser
Forholdsmæssig registreringsafgift (leasing)
Fradrag for købsmoms - Aktivitet med væddeløbsstald og salg af heste - Selvstændig økonomisk virksomhed
Afslag på aktindsigt med henvisning til tavshedspligten
Registreringsafgiftspligt - Mandskabsvogn - Privat kørsel
Afgiftsfritagelse for motorbrændstof til fly

Domme
Rentelovens § 8, stk. 1, og § 8, stk. 2, jf. § 3, stk. 5 - momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt.

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Deloitte

Nye krav til handel med e-cigaretter og tobaksvarer

Prisstigninger på e-cigaretter, krav til stempelmærkning og bødestraf for salg af tobaksvarer med gamle stempelmærker er nogle af de ændringer, som virksomhederne skal være opmærksomme.


TVC Advokatfirma

Markant stigning i fundet af illegal tobak ved kontroller - fra 33 pct. i 2015 til 61 pct. i 2020

Kontrolindsats mod smugling og illegal handel med tobaksvarer har i perioden resulteret i afgiftsopkrævninger på 162 mio. kr.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Betingelser for at et fotografi er en kunstgenstand - praksisændring - genoptagelse - udkast til styresignal

19-0732867

Med baggrund i EU-Domstolens dom i sag C-145/18, Regards Photographiques SARL, ændrer Skattestyrelsen betingelserne for, at fotografier momsretligt kan kvalificeres som en kunstgenstand i henhold til momslovens § 69, stk. 4, nr. 6.

Praksisændringen består i, at ethvert fotografi, som er taget af kunstneren, aftrykt af denne eller under dennes tilsyn samt signeret og nummereret i et antal på op til 30 eksemplarer momsretligt skal betragtes som en kunstgenstand.

Som konsekvens vil fx også portræt- og skolefotografier, som opfylder de ovenfor nævnte objektive betingelser momsretligt skulle kvalificeres som en kunstgenstand.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Kommunal parkeringsfond - ikke afgiftspligtig person

SKM2021.258.SR

X Kommune havde etableret en kommunal parkeringsfond i henhold til bygge-og planlovgivningen. En bygherre kunne mod betaling af bidrag til parkeringsfonden gives dispensation fra bygge- og planlovgivningens krav til anlæg af parkeringspladser i forbindelse med byggeri.

Skatterådet bekræftede, at bidraget ikke var momspligtigt, da kommunen opkrævede bidragene i egenskab af offentlig myndighed og derfor ikke var en afgiftspligtig person. Der blev herved navnlig lagt vægt på, at det alene var kommunen, der havde beføjelse til at give dispensationen for kravene til opførelse af parkeringspladser.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - platform - formidling af varesalg

SKM2021.255.SR

Spørger formidler salg af varer via en elektronisk markedsføringsplatform. Skatterådet bekræftede, at formidlingen sker i andens navn. Som udgangspunkt er det derfor de tilknyttede sælgere, der skal betale moms af de formidlede salg. Spørger skal alene betale moms af den modtagne kommission (formidlingshonorarerne). Hvis de tilsluttede sælgere alle er etablerede i andre europæiske lande, skal spørger dog ikke betale dansk moms af kommissionen. Momsloven bliver ændret den 1. juli 2021. Skatterådet kunne derfor ikke bekræfte, at det i alle tilfælde vil være sådan, at spørger ikke skal betale moms af de formidlede salg. Hvis de formidlede salg sker den 1. juli 2021 eller senere, skal spørger i to tilfælde betale moms af de formidlede salg, selvom formidlingen sker i andens navn. I forbindelse med formidling af fjernsalg af varer indført fra et sted uden for EU i forsendelser med en reel værdi, der ikke overstiger 150 Euro, skal spørger momsmæssigt anses for at have købt varerne fra de tilknyttede sælgere og have solgt dem til de forbrugere, der benytter spørgers platform. Tilsvarende skal spørger momsmæssigt i forbindelse med formidling af levering af varer inden for EU fra en afgiftspligtig person, der ikke er etableret i EU, til en ikkeafgiftspligtig person, anses for at have købt varerne fra de tilknyttede sælgere og have solgt dem til de forbrugere, der benytter spørgers platform.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Elafgift, Forbruger af elektricitet, Levering af kulde

SKM2021.235.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger kunne opnå procesgodtgørelse af afgiften på elektricitet, som var anvendt til drift af pumper og ventilationsanlæg hos en kunde, i det omfang spørger havde driftsansvaret. Ligeledes kunne skatterådet bekræfte, at spørger kunne opnå procesgodtgørelse af afgiften på elektricitet anvendt til et affugtningsanlæg hos en kunde, i det omfang spørger havde driftsansvaret.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger kunne opnå procesgodtgørelse af afgiften på elektricitet, som var anvendt til drift af kølemaskiner til levering af kulde til en kunde, hvor kunden nyttiggør kulden via eget kølesystem.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Forholdsmæssig registreringsafgift (leasing)

SKM2021.256.LSR

Sagen angik 13 køretøjer, der var indregistreret på forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 3 b. For så vidt angår 11 af køretøjerne fandt Landsskatteretten, at ændringerne af leasingaftalerne ikke havde betydning for beregningen af registreringsafgiften eller for, om tilladelserne ville være meddelt, hvormed der ikke var grundlag for at opkræve fuld registreringsafgift af disse køretøjer. Med hensyn til de resterende to køretøjer fandt Landsskatteretten, at leasingaftalerne var indgået på vilkår, som ikke kunne anses for begrundet i sædvanlige forretningsmæssige og driftsmæssige hensyn, men alene kunne begrundes med, at der var tale om interesseforbundne parter. Landsskatteretten fandt herefter, at leasingaftalerne ikke var indgået med det formål at tjene penge til leasingselskabet og med ønsket om en rimelig forrentning af den investerede egenkapital med den konsekvens, at leasingselskabet ikke blev anset for at drive erhvervsmæssig leasingvirksomhed vedrørende disse to køretøjer. Dermed var en grundlæggende betingelse for at anvende registreringsafgiftslovens § 3 b ikke opfyldt, og leasingselskabet blev derfor opkrævet fuld registreringsafgift af disse to køretøjer.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Fradrag for købsmoms - Aktivitet med væddeløbsstald og salg af heste - Selvstændig økonomisk virksomhed

SKM2021.249.LSR

Sagen drejede sig om, hvorvidt et selskabs aktivitet med væddeløbsheste og stutteri udgjorde en selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 1. Landsskatteretten fandt på baggrund af en samlet konkret vurdering, at selskabet i de omhandlede afgiftsperioder ikke havde udøvet selvstændig økonomisk virksomhed med væddeløbsstald, jf. momslovens § 3, stk. 1. Der blev herved særligt henset til, at aktiviteten blev drevet med det formål at opnå indtægter i form af præmier fra hestevæddeløb, hvilke ikke udgør en levering af en ydelse mod vederlag i momslovens § 4, stk. 1,'s forstand. Selskabets drift af væddeløbsstald lå således uden for momslovens anvendelsesområde. Det forhold, at selskabet gennem tiden havde solgt ejerandele i 14 heste, hvoraf ejerandele i seks heste var tilbagesolgt til en medejer, ændrede ikke herved, idet der var tale om enkeltstående salg af ejerandele i heste efter endt brug i den ikke økonomiske virksomhed.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Afslag på aktindsigt med henvisning til tavshedspligten

SKM2021.248.LSR

Sagen drejede sig om aktindsigt i to specifikke sager og andre sager, der er løst ved en konkret vurdering af kørebog mv., kreditnotaer eller nye fakturaer. Indledningsvist fandt Landsskatteretten, at den påklagede afgørelse ikke var ugyldig som følge af inhabilitet hos den medarbejder i Skattestyrelsen, der traf afgørelsen. Medarbejderen blev således ikke anset for inhabil, selvom medarbejderen tidligere havde truffet afgørelse om den samme anmodning om aktindsigt. For så vidt angår de to specifikke sager fandt Landsskatteretten, at sagerne hovedsageligt indeholdt økonomiske og erhvervsmæssige oplysninger om fysiske og juridiske personer, som var omfattet af tavshedspligten i offentlighedslovens § 35, jf. skatteforvaltningslovens § 17, og som der derfor ikke kunne gives aktindsigt i. Dette ændredes ikke af, at klagerens repræsentant var kommet i besiddelse af nogle dokumenter i de to sager. Med hensyn til anmodningen om aktindsigt i andre sager fandt Landsskatteretten, at Skattestyrelsen ikke havde begrundet afslaget med, at der ikke eksisterede sådanne sager. Da det ikke var oplyst, hvilke bestræbelser Skattestyrelsen havde gjort for at identificere eventuelle sager omfattet af anmodningen, eller hvor lang tid der var brugt på dette, var det på det foreliggende grundlag ikke muligt for Landsskatteretten at efterprøve afgørelsen på dette punkt. Landsskatteretten hjemviste derfor denne del af Skattestyrelsens afgørelse til fornyet behandling.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Registreringsafgiftspligt - Mandskabsvogn - Privat kørsel

SKM2021.245.LSR

Motorstyrelsen havde opkrævet 165.768 kr. i registreringsafgift med henvisning til, at køretøjet ikke opfyldte betingelserne i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, for fritagelse som mandskabsvogn. Landsskatteretten bemærkede, at personerne A og B begge var ansat i arbejdsgiverselskabet, da de søndag, den 18. marts 2018 blev standset i køretøjet i toldkontrollen ved Rødby Færgehavn på vej fra deres bopæle til et overnatningssted i Danmark 5 km. fra en byggeplads, hvor de skulle møde på arbejde mandag morgen. Landsskatteretten bemærkede, at kørslen mellem bopælene i Tyskland og overnatningsstedet i Danmark udelukkende var begrundet i befordring af medarbejderne til overnatningsstedet. Under disse omstændigheder, hvor kørslen ikke var sket direkte fra en medarbejders bopæl til en arbejdsplads, jf. SKM2011.748.LSR, var Landsskatteretten enig med Motorstyrelsen i, at betingelserne for at fritage køretøjet for afgift ikke var opfyldt.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Afgiftsfritagelse for motorbrændstof til fly

SKM2021.241.LSR

Et selskab transporterede mod vederlag deres kunders tomme fly fra en lufthavn til en anden lufthavn (færgeflyvninger). Selskabet havde anmodet Skattestyrelsen om bindende svar på, hvorvidt der var afgiftsfritagelse for motorbrændstof til fly (JET A1), når selskabet leverede flyvning for en kunde i forbindelse med vedligeholdelse af kundens fly. Skattestyrelsen besvarede selskabets spørgsmål med "nej", idet Skattestyrelsen ikke fandt, at selskabets flyvning var omfattet af afgiftsfritagelsen i mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 1, nr. 2. Landsskatteretten ændrede Skattestyrelsens afgørelse, idet selskabets flyvning fandtes omfattet af mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 1, nr. 2. Landsskatteretten fandt, at der var tale om levering af en tjenesteydelse med fly mod vederlag i henhold til energibeskatningsdirektivets artikel 14, stk. 1, litra b. Spørgsmålet skulle herefter besvares med "ja".


Indholdsfortegnelse 

Dom: Rentelovens § 8, stk. 1, og § 8, stk. 2, jf. § 3, stk. 5 - momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt.

SKM2021.237.ØLR

Østre Landsret fastslog, at Skatteministeriet i medfør af rentelovens § 8, stk. 1, havde krav på sædvanlig procesrente fra sagens anlæg af et krav på moms mod det indstævnte selskab. Landsretten bemærkede, at selskabet ikke havde godtgjort, at der forelå sådanne "særlige forhold", jf. rentelovens § 8, stk. 2, jf. § 3, stk. 5, som kunne begrunde, at ministeriets krav først skulle forrentes fra det tidspunkt, da byrettens dom - som gav ministeriet medhold i momskravet - blev eksigibel. Hermed tilsidesatte landsretten resultatet i byrettens dom for så vidt angik procesrentens begyndelsestidspunkt (SKM2020.143.BR).

Landsretten stadfæstede byrettens dom mht. momspligten af den omhandlede "udtrædelsesgodtgørelse", da selskabet heller ikke for landsretten havde godtgjort, at der ikke var tale om et vederlag for en momspligtig levering af dedikeret hardware og software til en finansiel virksomhed ved ophøret af parternes facility management-aftale.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0006469
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om ekstraordinær genoptagelse af selskabets momstilsvar for perioden fra den 1. juli 2012 til den 30. juni 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-04-2021

Journalnr: 17/0701240
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af virksomhedens momstilsvar med dels moms af yderligere omsætning, dels nægtede momsfradrag. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 12-04-2021

Journalnr: 20/0003927
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momsansættelsen for afgiftsperioden 2. kvartal 2014 – 3. kvartal 2015. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-04-2021

Journalnr: 17/0021883
Momsfradrag - underleverandører
Sagen omhandler forhøjelse af virksomhedens momstilsvar, idet SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-04-2021

Journalnr: 16/1302050
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af moms af omsætning ved selvstændig virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-04-2021

Journalnr: 20/0059234
Virksomhedspant
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysningen af et skadesløsbrev til sikring af et virksomhedspant. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-04-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 10-05-2021 - 08-06-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-844/19 technoRent International m.fl.
Dato: 12-05-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget - artikel 183 - tilbagebetaling af overskydende moms - morarenter - ingen national lovgivning - princip om afgiftens neutralitet - EU-retlige bestemmelsers direkte anvendelighed - princippet om overensstemmende fortolkning

Tidligere dokument: C-844/19 technoRent International m.fl. - Dom
Tidligere dokument: C-844/19 technoRent International m.fl. - Indstilling

Dom C-4/20 ALTI
Dato: 20-05-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 205 - personer, der er betalingspligtige for moms over for statskassen - solidarisk hæftelse for modtageren af en afgiftspligtig levering, der har udøvet sin ret til fradrag af moms, med viden om, at den person, der er betalingspligtig for denne afgift, ikke ville betale den - en sådan modtagers forpligtelse til at betale den moms, som den betalingspligtige herfor ikke har betalt, samt de morarenter, der skyldes som følge af sidstnævntes manglende betaling af momsen

Tidligere dokument: C-4/20 ALTI - Dom
Tidligere dokument: C-4/20 ALTI - Indstilling

Dom C-209/20 Renesola UK
Dato: 20-05-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - bedømmelse af gyldigheden - gennemførelsesforordning (EU) nr. 1357/2013 - fastlæggelse af oprindelseslandet for solcellemoduler, der er samlet i et tredjeland på basis af solceller, der er fremstillet i et andet tredjeland - forordning (EØF) nr. 2913/92 - EF-toldkodeksen - artikel 24 - oprindelsen af varer, ved hvis fremstilling flere tredjelande har deltaget - begrebet »sidste væsentlige bearbejdning eller forarbejdning«

Tidligere dokument: C-209/20 Renesola UK - Dom

Indstilling C-90/20 Apcoa Parking Danmark
Dato: 03-06-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - afgiftspligtige transaktioner - levering af ydelser mod vederlag - afgift opkrævet for overtrædelse af forskrifter for parkering på privat grund - kvalificering

Tidligere dokument: C-90/20 Apcoa Parking Danmark - Dom
Tidligere dokument: C-90/20 Apcoa Parking Danmark - Indstilling

Dom C-182/20 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava m.fl.
Dato: 03-06-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag - regulering af fradrag - konkursbehandling - national lovgivning, hvorefter der automatisk nægtes fradrag for moms af afgiftspligtige transaktioner, som er blevet udført før indledningen af konkursbehandlingen

Tidligere dokument: C-182/20 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava m.fl. - Dom

Indstilling C-437/19 État du Grand-duché de Luxembourg (Informations sur un groupe de contribuables)
Dato: 03-06-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skattelovgivning - direktiv 2011/16/EU - administrativt samarbejde på beskatningsområdet - artikel 1, stk. 1 - artikel 5 - artikel 20 - anmodning om oplysninger fra skattemyndigheden i en anden medlemsstat - den bistandssøgte skattemyndigheds oplysningspåbud - forventet relevans af de ønskede oplysninger - anmodning om oplysninger om gruppe af personer - identificeret eller identificerbar person - minimumsoplysninger - Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 47 - adgang til effektive retsmidler for en domstol - begrundelse af oplysningspåbud - kendskab til minimumsoplysningerne

Tidligere dokument: C-437/19 État luxembourgeois (Informations sur un groupe de contribuables) - Dom
Tidligere dokument: C-437/19 État du Grand-duché de Luxembourg (Informations sur un groupe de contribuables) - Indstilling

Dom C-931/19 Titanium
Dato: 03-06-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 43 og 45 - direktiv 2006/112/EF, som ændret ved direktiv 2008/8/EF - artikel 44, 45 og 47 - tjenesteydelser - det afgiftsmæssige tilknytningssted - begrebet »fast forretningssted« - udlejning af fast ejendom i en medlemsstat - ejer af en fast ejendom, der har sit vedtægtsmæssige hjemsted på øen Jersey

Tidligere dokument: C-931/19 Titanium - Dom

Dom C-76/20 BalevBio
Dato: 03-06-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - varer, der består af forskellige materialer - vegetabilske fibre - melaminplast - position 3924 og 4419 - varer beskrevet som »bambusbægre«

Tidligere dokument: C-76/20 BalevBio - Dom

Dom C-822/19 Flavourstream
Dato: 03-06-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - underposition 1702 90 95, 2912 49 00 og 3824 90 92 - vandig opløsning

Tidligere dokument: C-822/19 Flavourstream - Dom

Dom C-39/20 Jumbocarry Trading
Dato: 03-06-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EU) nr. 952/2013 - EU-toldkodeksen - artikel 22, stk. 6, første afsnit, sammenholdt med artikel 29 - meddelelse til den pågældende person af grundene, inden der træffes en afgørelse, som kan få negative følger for vedkommende - artikel 103, stk. 1, og artikel 103, stk. 3, litra b) - forældelse af toldskylden - frist for meddelelse af toldskyld - suspension af fristen - artikel 124, stk. 1, litra a) - toldskyldens ophør ved forældelse - tidsmæssig anvendelse af den retsforskrift, der regulerer suspensionsgrundene - retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning

Tidligere dokument: C-39/20 Jumbocarry Trading - Dom
Tidligere dokument: C-39/20 Jumbocarry Trading - Indstilling

Dom T-47/19 Statsstøtte Dansk Erhverv mod Kommissionen
Dato: 09-06-2021
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra TaxComp EU

TaxCompEU National Adoption Guide_EN.docx.pdf

Annex 1 - National HR Maturity Survey for the EU Tax Administrations.docx.pdf

Annex 2 - Strategic Partnership Agreement and High-Level Implementation Plan.docx.pdf

Annex 3 - TaxCompEU infographic.pdf

 

Nyt fra Rådet

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Republikken Kroatien tilladelse til at anvende en afgiftsfritagelse for dieselolie, der anvendes til at drive maskiner til humanitær minerydning, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

Informal videoconference of the members of the Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation / VAT)

Council Regulation amending Council Regulation (EU) No 389/2012 on administrative cooperation in the field of excise duties as regards the content of electronic registers - Adoption

Draft REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the 'Fiscalis' programme for cooperation in the field of taxation (first reading) - Adoption of the legislative act = Statement

Draft REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the 'Fiscalis' programme for cooperation in the field of taxation (first reading) - Adoption of the legislative act

Rådets gennemførelsesafgørelse om at give Kroatien tilladelse til at anvende en afgiftsfritagelse for dieselolie, der anvendes til at drive maskiner til humanitær minerydning, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF – Vedtagelse

Customs Union Working Party

BILAG til Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

Informal videoconference of the members of the Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation / VAT)

Proposal for a Council Regulation amending Council Regulation (EU) No 389/2012 on administrative cooperation in the field of excise duties as regards the content of electronic registers Opinion of the European Economic and Social Committee

Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af "Fiscalisprogrammet" for samarbejde på beskatningsområdet – Udkast til Rådets begrundelse

Customs Union Working Party

Cultural policy perspective of the negotiations on the European Commission proposal on amending the VAT Directive (2006/112/EC), especially considering taxation of the art trade - Information from the German delegation

Udkast til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af "Fiscalisprogrammet" for samarbejde på beskatningsområdet (førstebehandling) – Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt = Erklæring

Udkast til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af "Fiscalisprogrammet" for samarbejde på beskatningsområdet (førstebehandling) – Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt

Rådets afgørelse på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) af 1994 om ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union - Vedtagelse

Udkast til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af "Fiscalisprogrammet" for samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1286/2013 (førstebehandling) – Vedtagelse af Rådets førstebehandlingsholdning og Rådets begrundelse

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

afgørelse nr. 1/2021 vedtaget af det blandede udvalg eu-schweiz af 12. marts 2021 om ændring af kapitel iii i og bilag i og ii til aftalen mellem den europæiske union og det schweiziske forbund om forenkling af kontrol og formaliteter i forbindelse med godstransport og om toldsikkerhedsforanstaltninger [2021/714]

 

Nyt fra EUR_LEX

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/600 af 7. april 2021 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19 (Udvidelse af A-skattelåneordningen og momslåneordningen og udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag som følge af covid-19 m.v.), LOV nr 779 af 04/05/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love (Sanktioner ved manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af organiseret svig m.v. som led i udmøntning af aftale om styrket skattekontrol), LOV nr 789 af 04/05/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om registreringsafgift
Oprettelsesdato: 07-05-2021
Høringsfrist: 21-05-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 119 Forslag til lov om ændring af toldloven. (Tilpasning af toldloven til EU’s moderniserede pengeforordning m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om den foreslåede tilpasning af toldloven til EU’s moderniserede pengeforordning er en styrkelse eller svækkelse af gældende ret, til skatteministeren

L 217 Forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Indførelse af afgift på nikotinholdige væsker til e-cigaretter m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 221 Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven. (Skærpede krav til og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak).

Bilag

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at stille ændringsforslag, således at røgtobak ikke omfattes af bestemmelserne om, at varer med gamle stempelmærker, kun må sælges i 3 måneder efter en afgiftsforhøjelse, da de har en langt lavere omsætningshastighed end cigaretter, til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 378

Den franske Nationalforsamling vedtog den 8. juli 2020 en begrænsning på maksimalt 200 cigaretter pr. person ved grænsehandel mod tidligere 800 cigaretter. Vil ministeren oplyse, om det franske initiativ har medført en åbningsskrivelse fra Kommissionen, eller om Kommissionen på anden måde har ytret direkte kritik af den franske beslutning?  Svar  

Spm. 420

Af Registreringsafgiftsloven § 7 b, stk. 1, fremgår det, at registreringsafgiften kan godtgøres, såfremt køretøjet afmeldes fra Køretøjsregistreret og udføres af landet. Vil ministeren på den baggrund redegøre for, hvordan der alligevel kan være eksempler på, at Motorstyrelsen nægter at udbetale eksportgodtgørelse på køretøjer, som er dokumenteret afmeldt, udført af Danmark og hvor ejerskab er dokumenteret?  Svar  

Spm. 421

Vil ministeren redegøre for, hvor der er hjemmel til at nægte eksportører eksportgodtgørelse, hvis de sælger et køretøj til en udlænding, som er/har været arbejdstager i Danmark, når køretøjet er dokumenteret afmeldt, udført af Danmark og ejerskab er dokumenteret?  Svar  

Spm. 422

Af Registreringsafgiftsloven fremgår det, at man er berettiget til at modtage eksportgodtgørelsen, når man kan dokumentere ejerskab, afmelding og udførsel. Det fremgår ikke, at køretøjet skal være solgt til anden side. Vil ministeren på den baggrund oplyse, hvordan der alligevel kan være eksempler på sager, hvor Motorstyrelsen nægter udbetaling af eksportgodtgørelse, hvis der ikke er fundet salg sted i forbindelse med eksporten?  Svar  

Spm. 423

Vil ministeren redegøre for, hvor der er hjemmel til at kræve fuld tilbagebetaling af eksportgodtgørelse fra eksportører under selvanmelderordningen, når køretøjet er afmeldt og udført?  Svar  

Spm. 424

Vil ministeren redegøre for, hvordan der kan være eksempler på kontrolsager vedrørende eksportgodtgørelse, hvor sagsbehandlingstiden er over 1 år, selvom al nødvendig information er fremsendt?  Svar  

Spm. 425

Vil ministeren redegøre for, hvordan der kan være eksempler på, at Motorstyrelsen værdifastsætter køretøjer ud fra privatannoncer eller kommissionsbiler fremfor forhandlerannoncer, når retspraksis og Den juridiske vejledning tilsiger, at der skal være forhandleravance inkluderet i den afgiftspligtige værdi?  Svar  

Spm. 426

Vil ministeren redegøre for, hvor Motorstyrelsen har hjemmel til at nægte at anerkende en eksportørs ejerskab af et køretøj, når der er fremvist kopi af registreringsattest og købsfaktura, og der ingen mistanke er om dokumentfalsk?  Svar  

Spm. 486

Vil ministeren oversende en liste over, hvilke tredjeparter (digitale platforme eller bureauer), der formidler kortidsudlejning af helårsboliger, biler, både og campingvogne, der har tilmeldt sig API’en til at indberette udlejeres fulde lejeindtægter til Skatteforvaltningen, så udlejerne kan benytte det høje bundfradrag ved korttidsudledning af helårsboliger og det nye bundfradrag for biler, både og campingvogne? Vil ministeren derudover oplyse, hvordan de tilmeldte virksomheder indberetter til Skatteforvaltningen, så længe API’en ikke er fuldt implementeret?  Svar  

Spm. 487

Vil ministeren oversende en liste over, hvilke tredjeparter (digitale platforme eller bureauer), der opererer i Danmark, men som ikke har tilmeldt sig API’en?  Svar  

Spm. 488

Vil ministeren redegøre for, hvilke muligheder implementeringen af EU-direktiv DAC7 giver i forhold til at modtage korrekte oplysninger om indtægter fra deleøkonomiske aktiviteter fra tredjeparter, og hvornår ministeren i givet fald forventer en provenumæssig effekt?  Svar  

Spm. 491

Vil ministeren – evt. fortroligt – oplyse, i hvor mange tilfælde virksomheder, der har fået fire foreløbige fastansættelser af moms, ender op med momsgæld til staten, og i hvor mange tilfælde der er konstateret momssvindel i virksomheder, der har fået fire foreløbige fastansættelser af moms?  Svar  

Spm. 502

Vil ministeren redegøre for, om han har indkaldt enkelte udvalgte partier til forhandlinger eller drøftelser forud for det møde, hvor vi blev orienteret om beslutningen om indførsel af et spilkort? I bekræftende fald bedes ministeren oplyse hvilke partier.  Svar  

Spm. 503

Af den seneste aftale om spil fra juni 2018 fremgår det: ”Det bemærkes, at spilområdet med ”Aftale om delvis liberalisering af spilmarkedet fra 2012” er forligsbelagt.” Endvidere fremgår det, at ”aftalepartierne er enige om at fritstille hinanden efter førstkommende folketingsvalg i forhold til afgiftsstrukturen og afgiftsniveauet.” Vil ministeren i den forbindelse ?  Svar  

Spm. 504

Vil ministeren redegøre for, hvorvidt de kommende initiativer, som ministeren påtænker skal ”regulere markedsføringen af spil”, jf. ministerens svar på SAU alm. del – spørgsmål 367, skal forhandles i forligskredsen, som det var tilfældet, da man indførte loftet over bonusser og gennemspilskrav?  Svar  

Spm. 505

Vil ministeren redegøre for, om ministeren forventer at inddrage forligspartierne i den kommende udarbejdelse af tiltag på spilmarkedet, som ministeren har oplyst vil finde sted i løbet af 2021 og 2022, jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 367? I så fald ønskes det endvidere oplyst, hvornår ministeren forventer at indkalde forligspartierne til forhandlinger.  Svar  

Spm. 506

Ministeren bedes redegøre for de antagelser om danskernes rygevaner, som ligger til grund for ministeriets vurdering af fordelingseffekterne af højere tobaksafgifter, og hvilket vidensgrundlag disse antagelser baserer sig på.  Svar  

Spm. 507

Ministeren bedes oversende følsomhedsberegninger af fordelingskonsekvenser af den vedtagne forhøjelse af tobaksafgifterne, der afspejler de adfærdsændringer, som nedenstående undersøgelser viser. Ministeren bedes derudover kommentere på, hvorvidt de estimerede fordelingseffekter af forhøjelsen af tobaksafgifterne skal opdateres i lyset af de nye resultater.- Sundhedsstyrelsens udgivelse ”Danskernes Rygevaner 2020 – Delrapport 1: Nikotinafhængighed” offentliggjort den 5. marts 2021, der konkluderer, at andelen af personer, der ryger dagligt eller lejlighedsvist er faldet fra 20 pct. i 2019 til 18 pct. i 2020.- Sundhedsstyrelsens udgivelse ”Danskernes Rygevaner 2020 – Delrapport 2: Rygestop og rygestopadfærd” offentliggjort den 23. april 2021, der konkluderer, at andelen af 15-29 årige, som ryger dagligt eller lejlighedsvist, der angiver økonomi som medvirkende faktor for seneste rygestopforsøg, er steget til 26 pct. i 2020. Blandt rygere generelt er andelen, der peger på økonomi som en medvirkende faktor til et rygestopforsøg steget fra 13 pct. i 2019 til 20 pct. i 2020. - Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens udgivelse ”Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse” fra januar 2021, der konkluderer, at andelen af unge, der ryger enten dagligt eller lejlighedsvist er faldet fra 26 pct. til 16 pct. i 2020. For danske 18-19-årige er andelen faldet fra 12 pct. i 2017 til 6 pct. i 2020.  Svar  

Spm. 509

Vil ministeren redegøre for, hvilke muligheder iværksættere har for fradrag for køb af revisionsydelser under de forskellige ordninger?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse