MomsMail 2020, uge 18

Kære læser !

Denne uges MomsMail er faktisk rimeligt omfattende. L 175 om de rentefrie lån er blevet vedtaget, ligesom der fortsat også er bevægelse i de øvrige lovforslag, Folketinget behandler.

På afgørelsesfronten bringer vi bl.a. fire domme fra EU-Domstolen, men umiddelbart ingen med større/bred relevans for dansk ret.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Praksisændring vedrørende overskudsvarmeafgift
Moms ved tab på debitorer
Muligheden for godtgørelse af elafgift overses stadig
Status på lovgivningsfronten
Fokus på fakturakrav
Partsaktindsigt hos Skattestyrelsen

Styresignaler
Forlængelse af fristen for indsendelse af en anmodning om at gøre brug af den forenklede ordning fastsat i SKM2019.145.SKTST, jf. SKM2019.414.SKTST og SKM2019.548.SKTST - Styresignal

Afgørelser
Tilbagekaldelse af tilladelse til afgiftsfritagelse ved kørsel i udenlandsk firmabil i Danmark, idet betingelserne for tilladelsen ikke længere er til stede - Opkrævning af registreringsafgift
Forhøjelse af selskabets registreringsafgift - Demobiler
Forhøjelse af selskabets registreringsafgift - Demobiler

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
4 domme

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Praksisændring vedrørende overskudsvarmeafgift

Skatteforvaltningen har den 3. april 2020 udsendt et nyt styresignal vedrørende en ændring af praksis om [...]


BDO

Moms ved tab på debitorer

Mange virksomheder arbejder i øjeblikket med deres debitorer i håb om at få deres tilgodehavender hjem. Det bedste er selvsagt, når det lykkes. Det næstbedste er at få moms- og skattefradrag for tabet, når det ikke lykkes.


BDO

Muligheden for godtgørelse af elafgift overses stadig

I en tid, hvor likviditet er en mangelvare i mange virksomheder, er det vigtigt at være opmærksom på muligheden for refusion af elafgift via momsregnskabet. Det overser en del mindre virksomheder desværre.


BDO

Status på lovgivningsfronten

Et nyt lovforslag giver bl.a. mindre og mellemstore virksomheder mulighed for at få et rentefrit lån. Grænsen for indeståender på skattekontoen forhøjes til 100 mia. kr. Lovforslaget om virksomhedsoverdragelser til fonde er udskudt.


BDO

Fokus på fakturakrav

Hvis en faktura ikke opfylder de krav, der stilles i momsloven og afgiftslovene, kan det betyde, at der ikke kan opnås momsfradrag og afgiftsgodtgørelse. Vi oplever, at nogle virksomheder har indført fakturatjek ved købet og først godkender fakturaen til betaling, når alle fakturakrav er opfyldt....


Folketingets Ombudsmand

Partsaktindsigt hos Skattestyrelsen

Ombudsmanden gennemgik i en generel egen drift-undersøgelse 30 sager om partsaktindsigt efter forvaltningsloven hos Skattestyrelsen. Undersøgelsen blev foretaget i medfør af ombudsmandslovens § 17, stk. 2, hvorefter ombudsmanden kan gennemføre generelle undersøgelser af en myndigheds behandling af sager.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Forlængelse af fristen for indsendelse af en anmodning om at gøre brug af den forenklede ordning fastsat i SKM2019.145.SKTST, jf. SKM2019.414.SKTST og SKM2019.548.SKTST - Styresignal

SKM2020.172.SKTST

Den 8. marts 2019 udsendte Skattestyrelsen styresignalet SKM2019.145.SKTST. Dette styresignal beskrev elementerne i en forenklet ordning for behandlingen af rejste krav om tilbagebetaling som følge af EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService.

Der blev i SKM2019.145.SKTST fastsat en frist på 6 måneder løbende fra den 8. marts 2019 for indsendelse af anmodning til Skattestyrelsen, om at gøre brug af den forenklede ordning. Denne frist for indsendelse af anmodning blev i styresignalet SKM2019.414.SKTST forlænget indtil 6 måneder efter offentliggørelsen den 7. november 2019 af styresignalet SKM2019.548.SKTST om begrebet investeringsforening i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f).

Denne frist for indsendelse af anmodning forlænges hermed ved udsendelse af dette styresignal.

Anmodning om valg af forenklet ordning skal herefter indsendes inden 1 år fra offentliggørelsen af dette styresignal.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Tilbagekaldelse af tilladelse til afgiftsfritagelse ved kørsel i udenlandsk firmabil i Danmark, idet betingelserne for tilladelsen ikke længere er til stede - Opkrævning af registreringsafgift

SKM2020.178.LSR

Klageren fik tilladelse til afgiftsfritagelse ved kørsel i en udenlandsk bil, der var ejet af hans delvist ejede selskab, til kørsel i Danmark. Det var oplyst, at klageren på intet tidspunkt havde haft beskæftigelse i selskabet mod vederlag. Da betingelsen i registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4, således ikke var opfyldt, fandt Landsskatteretten, at SKATs afgørelse om, at der skulle svares registreringsafgift var rigtig.

Den omstændighed, at selskabet forud for SKATs tilladelse til afgiftsfritagelse havde oplyst, at "Der eksisterer ikke lønsedler, da A som anpartshaver ikke modtager løn", kunne ikke føre til et andet resultat. I en situation som den foreliggende, hvor klageren erkendte, at han på intet tidspunkt har haft reel og faktisk beskæftigelse mod vederlag for selskabet, ville det være i åbenbar modstrid med registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4, at afgiftsfritage bilen. Allerede som følge heraf var der med SKATs tilladelse til afgiftsfritagelse ikke skabt en retsbeskyttet forventning hos A om, at bilen kunne afgiftsfritages, jf. SKM2006.553.HR. Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Forhøjelse af selskabets registreringsafgift - Demobiler

SKM2020.175.LSR

SKAT havde truffet afgørelse om betaling af yderligere registreringsafgift for 11 biler, idet forhandleren ikke havde dokumenteret, at bilerne havde været anvendt som demobiler. Landsskatteretten udtalte, at det afgørende var, om forhandleren på registreringstidspunkterne havde været bruger af bilerne og anvendte dem som demobiler, således at prisen ved forhandlerens hjemtagelse af bilerne kunne lægges til grund som den afgiftspligtige værdi. Efter konkrete vurderinger, herunder hvor længe forhandleren havde været registreret som bruger af bilerne og bilernes kilometerstand ved salg til den endelige forbruger, fandt Landsskatteretten, at forhandleren for to af bilernes vedkommende havde dokumenteret, at disse havde været anvendt som demobiler, mens det ikke var tilfældet for ni af bilerne. Landsskatteretten ændrede SKATs afgørelse i overensstemmelse hermed.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Forhøjelse af selskabets registreringsafgift - Demobiler

SKM2020.174.LSR

SKAT havde truffet afgørelse om betaling af yderligere registreringsafgift for fire biler, idet forhandleren ikke havde dokumenteret, at bilerne havde været anvendt som demobiler. Landsskatteretten udtalte, at det afgørende var, om forhandleren på registreringstidspunkterne havde været bruger af bilerne og anvendte dem som demobiler, således at prisen ved forhandlerens hjemtagelse af bilerne kunne lægges til grund som den afgiftspligtige værdi. Efter konkrete vurderinger, herunder hvor længe forhandleren havde været registreret som bruger af bilerne og bilernes kilometerstand ved salg til den endelige forbruger, var Landsskatteretten enig med SKAT i, at forhandleren ikke havde dokumenteret, at forhandleren havde anvendt bilerne som demobiler. Landsskatteretten stadfæstede derfor SKATs afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/2711468
Antidumpingtold og importmoms
Klagen vedrører opkrævning af antidumpingtold og importmoms. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 26-03-2020

Journalnr: 16/1024769
A-skat, AM-bidrag, hæftelse herfor og momsfradrag
Klagen vedrører pålæg om indbetaling af A-skat og AM-bidrag og hæftelse herfor samt Nedsættelse af fradrag for købsmoms og tilsvarende nedsættelse af skattepligtigt resultat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-04-2020

Journalnr: 19/0056860
Momsfradrag
Klagen vedrører nægtet momsfradrag for udgifter som Skattestyrelsen har anset for at vedrøre anden afgiftsperiode, for at være private, hvor grundbilag mangler samt udgifter der ikke er dokumenterede. Landsskatteretten godkender momsfradrag delvist.
Afsagt: 03-04-2020

Journalnr: 14/3939559
Momsfradrag mm
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for købsmoms, bl.a. ved leasing og køb af biler herudover også forhøjelse af salgsmoms. Påstand om ugyldighed. Samlet forhøjer Landsskatteretten ansættelsen yderligere.
Afsagt: 03-04-2020

Journalnr: 19/0062811
Tinglysningsafgift
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af tinglysningsafgift for tinglysningen af en endelig bodeling på en ejendom. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse om opkrævning til 0 kr.
Afsagt: 30-03-2020

Journalnr: 16/1717293
Retskraft af gæld
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at klagerens gæld vedrørende tidligere virksomhed er retskraftig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-03-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 04-05-2020 - 02-06-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-547/18 Dong Yang Electronics
Dato: 06-05-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 44 - gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 - artikel 11, stk. 1 - levering af tjenesteydelser - afgiftsmæssigt tilknytningssted - begrebet »fast forretningssted« - momspligtig - datterselskab i en medlemsstat, hvis moderselskab er etableret i en tredjestat

Tidligere dokument: C-547/18 Dong Yang Electronics - Dom
Tidligere dokument: C-547/18 Dong Yang Electronics - Indstilling
Tidligere dokument: C-547/18 Dong Yang Electronics - Ny sag

Indstilling C-42/19 Sonaecom
Dato: 07-05-2020
Fiskale bestemmelser

Momsfradrag for udgifter med henblik på at erhverve kapitalandele, når den omhandlede erhvervelse ikke har fundet sted

Tidligere dokument: C-42/19 Sonaecom - Dom
Tidligere dokument: C-42/19 Sonaecom - Indstilling

Dom C-547/18 Dong Yang Electronics
Dato: 07-05-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skattelovgivning - merværdiafgift - tjenesteydelser - leveringssted for tjenesteydelser - begrebet »fast forretningssted« som omhandlet i artikel 44 i momsdirektiv 2006/112/EF - datterselskab (med hjemsted i en medlemsstat) af et moderselskab med hjemsted i et tredjeland

Tidligere dokument: C-547/18 Dong Yang Electronics - Dom
Tidligere dokument: C-547/18 Dong Yang Electronics - Indstilling
Tidligere dokument: C-547/18 Dong Yang Electronics - Ny sag

Dom C-446/18 AGROBET CZ
Dato: 14-05-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag for indgående moms - overskydende moms - tilbageholdelse af det overskydende beløb efter indledning af en afgiftskontrolprocedure - anmodning om tilbagebetaling af den del af dette overskydende beløb, som vedrører transaktioner, der ikke er omfattet af denne procedure - skatte- og afgiftsmyndighedens afslag

Tidligere dokument: C-446/18 AGROBET CZ - Dom
Tidligere dokument: C-446/18 AGROBET CZ - Indstilling

Indstilling C-42/19 Sonaecom
Dato: 14-05-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 77/388/EØF - begrebet afgiftspligtig person - holdingselskab - blandet holdingselskab - momsfradrag - udgifter til rådgivningsydelser og til udstedelse af selskabsobligationer med henblik på overtagelse af yderligere et selskab - ændring af de planlagte udgående transaktioner

Tidligere dokument: C-42/19 Sonaecom - Dom
Tidligere dokument: C-42/19 Sonaecom - Indstilling

Indstilling C-235/19 United Biscuits (Pensions Trustees) og United Biscuits Pension Investments
Dato: 14-05-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 135, stk. 1, litra a) - fritagelse for forsikringstransaktioner - ydelser ved forvaltning af pensionsmidler, som investeringsvirksomheder udfører for formueforvalteren - erhvervstilknyttet pensionsordning - tidligere national skattepraksis, hvor der sondredes mellem enheder, som havde tilladelse fra de finansielle tilsynsmyndigheder til at udøve forsikringsvirksomhed, og enheder, som ikke havde en sådan tilladelse

Tidligere dokument: C-235/19 United Biscuits (Pensions Trustees) og United Biscuits Pension Investments - Dom
Tidligere dokument: C-235/19 United Biscuits (Pensions Trustees) og United Biscuits Pension Investments - Indstilling

Dom C-684/18 World Comm Trading Gfz
Dato: 28-05-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 - artikel 184-186 - princippet om momsens neutralitet - regulering af det oprindeligt foretagne fradrag - rabatter på leveringer af varer inden for Fællesskabet og interne leveringer af varer

Tidligere dokument: C-684/18 World Comm Trading Gfz - Dom
Tidligere dokument: C-684/18 World Comm Trading Gfz - Ny sag

Indstilling C-245/19 État du Grand-duché de Luxembourg (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale)
Dato: 02-07-2020
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDFTidligere dokument: C-245/19 État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale) État luxembourgeois (Droit de recours cont


Domme
C-661/18 CTT - Correios de Portugal

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fradrag for indgående afgift - artikel 173 - delvis afgiftspligtig - fradragsmetoder - pro rata-fradrag - fradrag under hensyntagen til benyttelse - artikel 184-186 - regulering af fradrag - ændring af de elementer, som er taget i betragtning ved fastsættelsen af fradragsbeløbet - udgående transaktion, der fejlagtigt er vurderet momsfritaget - national foranstaltning, der forbyder en ændring af fradragsmetode for de år, der allerede er gået - forældelsesfrist - princippet om afgiftsneutralitet, retssikkerhedsprincippet, effektivitetsprincippet og proportionalitetsprincippet

Domstolens dom:

1) Artikel 173, stk. 2, litra c), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, sammenholdt med princippet om afgiftsneutralitet, retssikkerhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at en medlemsstat, der i medfør af denne bestemmelse giver afgiftspligtige personer ret til at foretage momsfradrag under hensyn til, hvordan samtlige eller en del af varerne og ydelserne benyttes i forbindelse med såvel transaktioner, der giver ret til fradrag, som transaktioner, der ikke giver ret til fradrag, forbyder disse afgiftspligtige personer at ændre fradragsmetode for moms efter fastsættelsen af den endelige pro rata-sats.

2) Artikel 184-186 i direktiv 2006/112, sammenholdt med princippet om afgiftsneutralitet, effektivitetsprincippet og proportionalitetsprincippet, skal fortolkes således, at de er til hinder for en national lovgivning, i medfør af hvilken en afgiftspligtig person, der har foretaget fradrag for indgående moms af varer eller tjenester, der er blevet benyttet såvel til transaktioner, der giver ret til fradrag, som til transaktioner, der ikke giver ret til fradrag, efter den omsætningsbaserede metode, nægtes muligheden for - efter fastsættelsen af den endelige pro rata-sats i medfør af direktivets artikel 175, stk. 3 - at regulere disse fradrag efter den metode, hvor der tages hensyn til benyttelsen, i en situation, hvor:

- den pågældende medlemsstat i medfør af nævnte direktivs artikel 173, stk. 2, litra c), tillader afgiftspligtige personer at foretage momsfradrag under hensyn til, om samtlige eller en del af varerne og ydelserne er blevet benyttet i forbindelse med transaktioner, der giver ret til fradrag, eller til transaktioner, der ikke giver ret til fradrag

- den afgiftspligtige person på det tidspunkt, hvor den pågældende valgte fradragsmetode, i god tro var uvidende om, at en transaktion, som den pågældende anså for at være fritaget, faktisk ikke var fritaget

- den almindelige forældelsesfrist, der er fastsat i national ret med henblik på at foretage regulering af fradrag, endnu ikke er udløbet, og

- ændringen af fradragsmetoden gør det muligt med størst mulig præcision at fastsætte, hvilken del af momsen, som vedrører transaktioner, der giver ret til fradrag.


C-184/19 Hecta Viticol

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 92/83/EØF og 92/84/EØF - punktafgift på vin og andre ikke-mousserende gærede drikkevarer end vin og øl - differentierede punktafgiftssatser - retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning

Domstolens dom:

1) Artikel 7, 11 og 15 i Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer og artikel 5 i Rådets direktiv 92/84/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer skal fortolkes således, at det ikke i medfør heraf kræves, at der fastsættes den samme punktafgiftssats for alkoholholdige drikkevarer, der er omfattet af kategorien »vin« som omhandlet i direktiv 92/83, og for alkoholholdige drikkevarer, der er omfattet af kategorien »andre gærede drikkevarer end vin og øl« som omhandlet i dette direktiv.

2) Retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national lovgivning, som ændrer punktafgiftssatsen for andre gærede drikkevarer end vin og øl uden at fastsætte en overgangsordning, når en sådan ændring træder i kraft otte dage efter offentliggørelsen af den retsakt, hvori ændringen er indeholdt, og såfremt ændringen ikke indebærer, at de afgiftspligtige personer skal foretage økonomiske konsekvenstilpasninger, hvilket det påhviler den forelæggende ret at efterprøve.


C-258/19 EUROVIA

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 77/388/EØF - artikel 10, stk. 2, første og tredje punktum - artikel 17, stk. 1, og artikel 18, stk. 2, første afsnit - direktiv 2006/112/EF - artikel 63, artikel 64, stk. 1, artikel 66, stk. 1, litra a)-c), artikel 167 og artikel 179, stk. 1 - levering af tjenesteydelser gennemført før Ungarns tiltræden af Den Europæiske Union - nøjagtig fastsættelse af prisen på denne levering, som har fundet sted efter Ungarns tiltræden - faktura vedrørende denne levering udstedt og betalt efter Ungarns tiltræden - nægtelse af fradragsret baseret på denne faktura på grund af forældelse - Domstolens kompetence

Domstolens dom:

Den Europæiske Unions Domstol har ikke kompetence til at besvare spørgsmålene fra Kúria (øverste domstol, Ungarn).


C-810/18 DHL Logistics (Slovakia)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EØF) nr. 2658/87 - toldunion og fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - underposition 8525 80 91 - digitalkameraer - videokameraer - digitalt videokamera, der kan optage og lagre stillbilleder og videosekvenser med en opløsning, der er lavere end 800 × 600 pixels

Domstolens dom:

Den kombinerede nomenklatur, som er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, i den affattelse, der følger af henholdsvis Kommissionens forordning (EF) nr. 1031/2008 af 19. september 2008, Kommissionens forordning (EF) nr. 948/2009 af 30. september 2009, Kommissionens forordning (EU) nr. 861/2010 af 5. oktober 2010, Kommissionens forordning (EU) nr. 1006/2011 af 27. september 2011 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 927/2012 af 9. oktober 2012, skal fortolkes således, at digitale videokameraer med to funktioner, nemlig at optage og lagre såvel stillbilleder som videosekvenser, skal tariferes i denne nomenklaturs underposition 8525 80 91 som »[v]ideokameraer«, skønt disse kameraer for så vidt angår videosekvenserne kun gør det muligt at optage sekvenser med en billedopløsning, der er lavere end 800 x 600 pixels, for så vidt som disse digitale videokameraers hovedfunktion er at optage og lagre sådanne sekvenser, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

bilag til forslag til rådets forordning om ændring af forordning (eu) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome eu-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

forslag til rådets forordning om ændring af forordning (eu) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome eu-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

bilag til forslag til rådets forordning om ændring af forordning (eu) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

forslag til rådets forordning om ændring af forordning (eu) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

council implementing decision authorising the italian republic to apply a special measure derogating from article 285 of directive 2006/112/ec on the common system of value added tax - decision to use the written procedure for the adoption

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/573 af 24. april 2020 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 27. april 2020

kommissionens delegerede forordning (eu) 2020/578 af 21. februar 2020 om ændring af europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2018/196 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i amerikas forenede stater

kommissionens gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/588 af 22. april 2020 om fritagelser for den udvidede antidumpingtold på visse dele til cykler med oprindelse i folkerepublikken kina i henhold til forordning (ef) nr. 88/97 (meddelt under nummer c(2020) 2382)

 

Nyt fra EUR_LEX

forslag til rådets forordning om ændring af forordning (eu) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome eu-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

forslag til rådets forordning om ændring af forordning (eu) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/573 af 24. april 2020 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 27. april 2020

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 175 Forslag til lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19.
Vedtaget den 30. april 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 137 Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om afgifter af spil. (Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU, digitale salgsregistreringssystemer, håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v. og udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet for den digitale logbog m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 155 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven og forskellige andre love. (Ligestilling af kakaodrikke med kakaomælk m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 174 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. (Restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af fordringer med dataproblemer, forældelse m.v. samt fradrag for seniormedlemskabskontingent i arbejdsløshedskasser).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 175 Forslag til lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19.

Bilag

Bilag 8

Henvendelse af 27/4-20 fra KPMG Acor Tax om yderligere opfølgende spørgsmål til svar på spørgsmål 2 om ophævelse af loftet på skattekontoen

Bilag 9

Henvendelse af 27/4-20 fra Camphausen Co Advokatfirma om spørgsmål om virksomheders mulighed for ændring af momsperiode

Bilag 10

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 11

2. udkast til betænkning

Bilag 12

Henvendelse af 28/4-20 fra KPMG Acor Tax om opfølgende spørgsmål til svar på spm. 16 og 17 vedrørende skattekontoen

Bilag 13

Betænkning afgivet den 28. april 2020

Bilag 14

Henvendelse af 28/4-20 fra KPMG Acor Tax om fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v.Hv L 175 KPMG Acor Tax
1 Brev til Skatteministeren vedrørende F&U
2 Virksomhedernes rammevilkår i forhold til deres grønne omstilling og ligningslovens § 8B
3 Svar på henvendelser af 9.12.19 og 16.1.20- Fradrag for lønudgifter til ...

Bilag 15

Henvendelse af 30/4-20 fra KPMG Acor Tax om opfølgende spørgsmål til svar på spørgsmål 20 om skattekontoen og acontoskat

Spørgsmål og svar

Spm. 13

Spm. om at tage initiativ til at høre aftaleparterne, om der er opbakning til, at der kommer en længere tilbagebetalingsperiode end 11 måneder, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/4-20 fra FSR - danske revisorer om adgang til rentefrie lån og fremrykning af udbetaling af skattekreditter, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 175 - svar på spm. 15.docx

Spm. 16

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/4-20 fra KPMG Acor Tax om opfølgende spørgsmål til svar på spm. 2 om ophævelse af loftet på skattekontoen, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
L 175 - svar på spm. 16.pdf

Spm. 17

L 175 - svar på spm. 17 om kommentar til henvendelsen af 27/4-20 fra KPMG Acor Tax om yderligere opfølgende spørgsmål til svar på spørgsmål 2 om ophævelse af loftet på skattekontoen, fra skatteministerenL 175 - svar på spm. 17.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 18

Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/4-20 fra Camphausen Co Advokatfirma om spørgsmål om virksomheders mulighed for ændring af momsperiode, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 175 - svar på spm. 18.pdf

Spm. 19

Spm. om det vil være en fordel for staten, hvis virksomheder, som har et højt likviditetsberedskab, skyder yderligere ind på skattekontoen udover virksomhedens indeholdte A-skatter og moms m.v., til skatteministerenSAU L 175 - svar på spm. 19.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 20

Spm. om kommentar til henvendelsen af 28/4-20 fra KPMG Acor Tax om opfølgende spørgsmål til svar på spm. 16 og 17 vedrørende skattekontoen, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
L 175 - svar på spm. 20.pdf

Spm. 21

Spm. om virksomheder, der allerede af likviditetsmæssige grunde har fået en afdragsordning for indbetaling af moms med betalingsfrist den 2. marts 2020 vil være omfattet af ordningen med udbetaling af indbetalt moms som et rentefrit lån, til skatteministerenSAU L 175 - svar på spm. 21.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 22

Spm. om kommentar til svar på spm. 19, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 175 - svar på spm. 22.pdf

Spm. 23

Spm. om kommentar til henvendelsen af 28/4-20 fra KPMG Acor Tax om fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v., til skatteministerenSAU L 175 - svar på spm. 23.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 24

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/4-20 fra KPMG Acor Tax om opfølgende spørgsmål til svar på spørgsmål 20 om skattekontoen og acontoskat, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 306

Henvendelse af 28/4-20 fra SKAD Køretøjsopbygger- og Autoskadebranchen i Danmark om Motorstyrelsens fortolkninger af registreringsafgiftsloven vedrørende motorcykler

Bilag 308

Publikation fra Spillemyndigheden: Resultatark - Spillemyndigheden blokerer 16 ulovlige hjemmesider

Bilag 312

Notat om delegeret forordning til EU-toldkodeks

Spørgsmål og svar

Spm. 390

Er ministeren enig i, at ”Rådets direktiv om punktafgiftsstrukturen og satserne for forarbejdet tobak” er så politisk væsentligt, at Folketinget vil blive inddraget og orienteret i processen, herunder særligt i arbejdet med rådets konklusioner?

Spm. 391

Vil ministeren redegøre for, om regeringen arbejder for fælles minimumssatser i punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak i EU, og hvad der i den forbindelse er regeringens standpunkt?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse