MomsMail 2022, uge 17

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Depechen-artikel: Skat og moms ved udlejning via Airbnb i 2022
Depechen-artikel: Genberegning af registreringsafgift frustrerer firmabilfolk
CO2-afgift skal være højere og mere ensartet - nyt udspil
Nye regler om elektronisk fakturering i Polen

Udkast til styresignal
Udkast til styresignal - Praksisændring - Registreringsafgift - Værdifastsættelse af brugte køretøjer - klargøringsfradrag - vedligeholdelsesstand - registreringstidspunkt

Styresignaler
Investeringsinstitutter og betingelsen om risikospredning ved investering i fast ejendom - præcisering af praksis - styresignal

Bindende svar
Momspligtig virksomhedsoverdragelse

Domme
Momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt. - momssystemdirektivets artikel 2, stk. 1, litra c - begrebet levering "mod vederlag" - momspligt af kontrolgebyrer
Erhvervsmæssig virksomhed - betingelser for fradrag for underskud af virksomhed og fradrag for købsmoms

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
4 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del

 

Artikler og interessante links

BDO

Depechen-artikel: Skat og moms ved udlejning via Airbnb i 2022

For dem, der lejer meget ud, eller som har en bolig, der kan lejes ud til en særlig høj dagstakst, kan det hurtigt komme på tale, at der skal betales både skat og moms af indtægterne, som også omfatter betaling for forbrug.

BDO

Depechen-artikel: Genberegning af registreringsafgift frustrerer firmabilfolk

Hvis du står foran udskiftning af din firmabil, skal du være opmærksom på, at det beskatningsgrundlag, som du får oplyst fra leasingselskabet, kan blive ændret ganske meget, når registreringsafgiften senere bliver genberegnet

Dansk Revision

CO2-afgift skal være højere og mere ensartet - nyt udspil

Ifølge regeringens udspil: ”Grøn skattereform”, skal en høj og mere ensartet CO2-afgift være hjælp og incitament for de danske virksomheder til at omstille sig til mindre klimabelastende produktion. Den nye CO2-afgift skal omfatte flere brancher end i dag, herunder færger, fiskere, indenrigsfly, elproduktion, Nordsøen og raffinaderier. I 2019 indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om en klimalov med et mål om, at Danmark skal reducere sin CO2-udledning med 70 procent i år 2030 i forhold til 1990. Tanken er fortsat, at Danmark gøres uafhængig af gas og andre fossile brændsler med flere investeringer i vedvarende energi som følge.

EY

Nye regler om elektronisk fakturering i Polen

EU har godkendt Polens ønske om at indføre en system-bunden elektronisk fakturering. Ændringen forventes at træde i kraft 1. april 2023.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal - Praksisændring - Registreringsafgift - Værdifastsættelse af brugte køretøjer - klargøringsfradrag - vedligeholdelsesstand - registreringstidspunkt

19-0553920

Med styresignalet ændrer Motorstyrelsen praksis vedrørende værdifastsættelse af brugte køretøjer. Klargøringsfradraget afskaffes.

 

Styresignal: Investeringsinstitutter og betingelsen om risikospredning ved investering i fast ejendom - præcisering af praksis - styresignal

SKM2022.207.SKTST

Styresignalet præciserer, at ejendomsinvesteringsfonde m.v. i relation til fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f), som hovedregel ikke investerer ud fra princippet om risikospredning, når fonden m.v. alene investerer de indskudte midler i én enkelt ejendom. Det forhold, at investeringsejendommen eventuelt er opdelt i ejerlejligheder, og at der eventuelt tillige udlejes parkeringspladser til ejendommens lejere, ændrer ikke herved. Det præciseres endvidere, at i koncernstrukturer skal vurderingen af, hvorvidt betingelsen om risikospredning er opfyldt, ske på selskabsniveau og ikke på koncernniveau.

 

Bindende svar: Momspligtig virksomhedsoverdragelse

SKM2022.203.SR

Spørger aktivitet består i at levere tjenesteydelser til entreprenør-industrien, herunder simple ydelser samt komplekse projektløsninger. Som led i en omstrukturering påtænker Spørger at udskille sin virksomhed med udlejning af materiel til et selvstændigt selskab. Ændringen påtænkes gennemført via en grenspaltning af Spørger, hvor al materiel tilknyttet grenen bliver udskilt til et andet selskab.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at overdragelsen opfylder betingelserne for at blive anset for en momsfri virksomhedsoverdragelse, jf. momslovens § 4, stk. 5. Overdragelsen af aktiverne er derfor momspligtig. Der er herved bl.a. henset til, at Spørger viderefører en del af den overdragne virksomhed, ligesom en væsentlig del af materiellet lejes tilbage til Spørger.

 

Dom: Momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt. - momssystemdirektivets artikel 2, stk. 1, litra c - begrebet levering "mod vederlag" - momspligt af kontrolgebyrer

SKM2022.205.HR

Sagen angik, om de kontrolgebyrer, som appellanten, et parkeringsselskab, opkræver af bilister, derparkerer deres bil i strid med forskrifterne i privatejede parkeringsanlæg, som appellanten er operatørpå, udgør vederlag for en momspligtig udlejning af parkeringsplads, jf. momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt.,jf. § 13, stk. 1, nr. 8, 2. pkt. Sagen angik 13 nærmere opregnede tilfælde, hvor appellanten opkræversådanne kontrolgebyrer.

Højesteret forelagde spørgsmål for EU-Domstolen om fortolkningen af momssystemdirektivets artikel2, stk. 1, litra c. Domstolen fastslog i dom af 20. januar 2022 (sag C-90/20), at denne bestemmelse skalfortolkes således, at der skal betales moms af kontrolgebyrer.

Højesteret bemærkede, at momslovens § 4, stk. 1, der bl.a. gennemfører momssystemdirektivets artikel2, stk. 1, litra c, må forstås i overensstemmelse med direktivbestemmelsen. De omhandlede kontrolgebyrermåtte herefter anses for vederlag for en ydelse som nævnt i momslovens § 4, stk. 1, således at derskal betales moms af gebyrerne. (Stadfæstelse af SKM2019.242.VLR).

 

Dom: Erhvervsmæssig virksomhed - betingelser for fradrag for underskud af virksomhed og fradrag for købsmoms

SKM2022.201.VLR

Sagen handlede om, hvorvidt appellanten i indkomstårene 2014-2016 kunne anses for at have drevet erhvervsmæssig virksomhed i skatte- og momsmæssig henseende, således at han var berettiget til at foretage, dels skattemæssige fradrag for virksomhedens underskud, dels fradrag for købsmoms.

Landsretten fandt ikke, at appellanten havde godtgjort, at virksomheden blev drevet erhvervsmæssigt i skatte- og momsmæssig henseende, og betingelserne for fradrag for underskud af virksomheden og fradrag af købsmoms var således ikke opfyldt.

Landsretten stadfæstede derfor byrettens dom.

 

Nye straffesager

SKM2022.204.BR

Straf - momskompensation - dokumentfalsk

T1 og T2 var tiltalte for dokumentfalsk og for at have afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med elektronisk indsendelse af ansøgning til Skattestyrelsen om delvis momskompensation for 178.499 kr. i købsmoms med forsæt til at opnå uberettiget udbetaling til sig eller andre og for at skuffe i retsforhold. T1 var formand og T2 kasserer i den professionelle sportsklub. T2 havde elektronisk indsendt en tilbagedateret ansøgningsblanket til Skattestyrelsen, så det i strid med sandheden fremstod som om en oprindelig ansøgning var indsendt rettidigt før den 1. juli 2018, ligesom hun i strid med sandheden telefonisk til Skattestyrelsen den 17. august 2018 oplyste, at en ansøgning tidligere var fremsendt pr. post og efterfølgende den 26. oktober 2018 i forbindelse med påklage over afslag på delvis momskompensation til Skatteankestyrelsen at have sendt et brev underskrevet af T1 vedlagt en falsk tilbagedateret revisorerklæring med revisor som udsteder, og i brevet angivet, at det var en kopi af den originale revisorerklæring der var "indsendt pr. brev post med den oprindelige ansøgning". Det offentlige led herved en væsentlig risiko for udbetaling af 48.549 kr.

T1 og T2s forklaringer blev lydoptaget. T2 erklærede sig skyldig i de faktiske forhold.

Byretten fandt T1 og T2 skyldige i tiltalen, men T1 frifandtes for afgivelse af urigtige oplysninger ved ansøgningen i juli 2018 og ved kontakten til Skattestyrelsen i august 2018. I hvert fald ved fremsendelse af klagen havde T1 det fornødne forsæt. Retten lagde til grund, at revisor først fik opgaven i juli 2018, og at T2 forsøgte at få revisor til at tilbagedatere revisorerklæringen til den 21. juni 2018. Endvidere lagdes til grund, at der var en vis dialog mellem T1 og T2 omkring indsendelse af ansøgningen i juli 2018, men at det var T2, der som kasserer havde og praktisk forestod opgaven med at søge den omhandlede momskompensation. Revisorerklæringen af den 21. juni 2018 fremsendt i forbindelse med klagen, var falsk, idet den originale erklæring af 17. juli 2018 havde fået en ny datering. T1 idømtes 20 dages betinget fængsel og T2 idømtes 40 dages betinget. Ved strafudmålingen tillagdes forholdets karakter, de tiltaltes rolle og andel i lovovertrædelsen, og at overtrædelsen for ingen af de to tiltaltes vedkommende er begået for egen vinding, vægt.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/2156801
Ikke afgiftsberigtigede drikkevarer
Klagen vedrører SKATs opkrævning af ølafgift, emballageafgift samt erhvervelsesmoms, der er fastsat skønsmæssigt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-04-2022

Journalnr: 16/0935310
Betalingspligt - byggeopgaver
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet SKAT har anset en del af de af virksomheden udførte byggeopgaver for at være leveret til ikkeafgiftspligtige personer i Danmark, jf. momslovens § 46, stk. 1, 1. pkt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-04-2022

Journalnr: 16/0935523
Betalingspligt - byggeopgaver
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar, idet SKAT har anset en del af de af virksomheden udførte byggeopgaver for ikke at være omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt og herefter har foretaget en fordeling af de samlede ombygningsudgifter med en tredjedel på hver af de i sagen omhandlede tre bygninger, jf. momslovens § 46, stk. 1, 1. pkt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-04-2022

Journalnr: 16/1481522
Momsfradrag af udstyr brugt som betaling
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for købsmoms vedrørende indkøb af it-udstyr der angiveligt er brugt som betaling. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-04-2022

Journalnr: 17/0990802
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-03-2022

Journalnr: 17/0548907
Yderligere momstilsvar
Klagen vedrører ekstraordinær genoptagelse og forhøjelse af momstilsvarene. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
Afsagt: 08-04-2022

Journalnr: 18/0003377
Yderligere salgsmoms
Klagen vedrører opkrævning af skønnet yderligere salgsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-04-2022

Journalnr: 21/0087218
Fritagelse for registreringsafgift
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har givet afslag på klagerens ansøgning om fritagelse for registreringsafgift ved anskaffelse af busser i henhold til registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7 litra a. Landsskatteretten ændrer Motorstyrelsens afgørelse.
Afsagt: 06-04-2022

Journalnr: 18/0007061
Hæftelse for registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har pålagt klageren solidarisk hæftelse for fuld registreringsafgift for sagens køretøj, der var indregistreret på forholdsmæssig registreringsafgift, jf. registreringsafgiftslovens § 3 b, idet SKAT har fundet at der ikke var tale om en reel leasingaftale, jf. § 1, stk. 1 og § 20, stk. 5. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-04-2022

Journalnr: 19/0004593
Nedvejning af køretøj
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har givet klageren afslag på hans anmodning om nedvejning af sagens køretøj, jf. registreringsafgiftslovens § 29 a. Landsskatteretten ændrer Motorstyrelsens afgørelse, således at sagens køretøj kan nedvejes, jf. registreringsafgiftslovens § 1 a, stk. 1.
Afsagt: 07-04-2022

Journalnr: 20/0087256
Regulering af periodiske afgifter
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har afvist klagerens anmodning om regulering af periodiske afgifter for sagens køretøj, med tilbagevirkende kraft for perioden 2008 – 2020. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-04-2022

Journalnr: 19/0006270
Tinglysningsafgift, skøde
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysning af et skøde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-04-2022

Journalnr: 21/0031743
Tinglysningsafgift, skøde
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysning af et skøde. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse således, at der ikke skal betales yderligere tinglysningsafgift.
Afsagt: 07-04-2022

Journalnr: 21/0085970
Værdiansættelse af køretøj
Klagen vedrører Motorstyrelsens afgørelse om værdifastsættelse af sagens køretøj med henblik på beregning af eksportgodtgørelse, jf. registreringsafgiftslovens § 7 b, og har anvendt Motorstyrelsens styresignal SKM2021.378.MOTORST ved værdiansættelsen af køretøjet som brugt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-04-2022

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 02-05-2022 - 31-05-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 05-05-2022 dom i C-218/21 DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - satser - midlertidige bestemmelser for visse arbejdskraftintensive ydelser - bilag IV, nr. 2) - reparation og renovering af private boliger - anvendelse af en nedsat momssats på ydelser i form af reparation og vedligeholdelse af elevatorer i beboelsesejendomme

Tidligere dokument: C-218/21 DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes - Dom

Den 12-05-2022 indstilling i C-250/21 O. Fundusz lnwestycyjny Zamkniety reprezentowany przez O
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - afgiftspålæggelse af tjenesteydelser mod vederlag - direkte sammenhæng mellem de tjenesteydelser, der leveres, og den af den afgiftspligtige person modtagne modværdi - artikel 135, stk. 1, litra b) - fritagelse for »ydelse« af »lån« - syntetisk securitisering - aftale om indirekte deltagelse

Tidligere dokument: C-250/21 O. Fundusz lnwestycyjny Zamkniety reprezentowany przez O - Dom
Tidligere dokument: C-250/21 O. Fundusz lnwestycyjny Zamkniety reprezentowany przez O - Indstilling

Den 12-05-2022 dom i C-714/20 U.I. (Représentant en douane indirect)
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 201 - betalingspligtige for afgiften - moms ved indførsel - EU-toldkodeksen - forordning (EU) nr. 952/2013 - artikel 77, stk. 3 - den indirekte toldrepræsentants og importselskabets solidariske hæftelse - told

Tidligere dokument: C-714/20 U.I. (Représentant en douane indirect) - Dom

 

Domme
C-612/20 Happy Education

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra i) - fritagelse i forbindelse med visse former for virksomhed af almen interesse - fritagelser med tilknytning til uddannelse af børn og unge og skole- og universitetsundervisning - levering af undervisningsydelser som supplement til skolens pensum - privatretligt organ, der leverer disse tjenesteydelser med erhvervsmæssigt formål

Domstolens dom:

Artikel 132, stk. 1, litra i), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at begrebet »organ, der er anerkendt som havende tilsvarende formål« som et offentligretligt uddannelsesorgans formål i denne bestemmelses forstand ikke omfatter en privat enhed, der udøver undervisningsvirksomhed af almen interesse, som navnlig består i tilrettelæggelse af aktiviteter, der supplerer skolens pensum, såsom lektiehjælp, uddannelsesprogrammer og sprogkurser, og som har opnået en tilladelse fra det nationale kontor for handelsregistret i form af tildeling af koden CAEN 8559 - »Andre former for undervisning« som omhandlet i klassificeringen af nationale økonomiske aktiviteter, når dette foretagende under alle omstændigheder ikke opfylder betingelserne i national ret for at kunne opnå denne anerkendelse.


C-637/20 DSAB Destination Stockholm

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - det fælles merværdiafgiftssystem - artikel 30a, nr. 1) - begrebet »voucher« - artikel 30a, nr. 3) - begrebet »voucher til flere formål« - salg af et kort, som i en begrænset periode giver indehaveren ret til at benytte forskellige turistydelser

Domstolens dom:

Artikel 30a i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv (EU) 2016/1065 af 27. juni 2016, skal fortolkes således, at et instrument, der giver indehaveren ret til i en begrænset periode på et bestemt sted at benytte ydelser op til en vis værdi, kan udgøre en »voucher« i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 30a, nr. 1), selv om en gennemsnitsforbruger på grund af dette instruments begrænsede gyldighedsperiode ikke kan benytte samtlige ydelser, som kortet giver mulighed for. Dette instrument udgør en »voucher til flere formål« som omhandlet i nævnte direktivs artikel 30a, nr. 3), eftersom den merværdiafgift, der skal betales af disse ydelser, ikke kendes på tidspunktet for udstedelsen af instrumentet.

Tidligere dokument: C-637/20 DSAB Destination Stockholm - Indstilling


C-72/21 PRODEX

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - toldpositioner - underposition 4418 20 - rækkevidde - døre og rammer dertil, samt dørtærskler - MDF-plader og lister - første del af almindelig tariferingsbestemmelse 2 a) vedrørende den kombinerede nomenklatur - ukomplette eller ufærdige varer - begreb

Domstolens dom:

Underposition 4418 20 i den kombinerede nomenklatur, sammenholdt med første del af almindelig tariferingsbestemmelse 2 a) vedrørende denne nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som affattet ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1001/2013 af 4. oktober 2013, skal fortolkes således, at den omfatter varer, der er beskrevet som værende plader og rammelister af træ, hvis profil og dekorative behandling objektivt peger på, at de er beregnet til fremstilling af rammer til døre og dørtærskler, som særskilte varer, selv når disse varer er ukomplette eller ufærdige, forudsat at disse varer er blevet behandlet på en sådan måde, at de udelukkende kan anvendes som sådan, og at de således i det væsentlige fremtræder som færdige varer.


C-415/20 Gräfendorfer Geflügel und Tiefkühlfeinkost F. Reyher Flexi Montagetechnik

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - ret til tilbagebetaling eller betaling af pengebeløb, som en medlemsstat har opkrævet eller nægtet i strid med EU-retten - antidumpingtold, importafgifter, eksportrestitutioner og økonomiske sanktioner - begrebet »i strid med EU-retten« - urigtig fortolkning eller anvendelse af EU-retten - konstatering af, at der foreligger en tilsidesættelse af EU-retten, foretaget af en af Unionens retsinstanser eller en national ret - ret til betaling af renter - periode, for hvilken der skal betales renter

Domstolens dom:

De EU-retlige principper om borgernes ret til tilbagebetaling af pengebeløb, som en medlemsstat har pålagt dem at betale i strid med EU-retten, og til betaling af renter af disse beløb skal fortolkes således, at de:

- for det første finder anvendelse, såfremt de omhandlede pengebeløb svarer til dels eksportrestitutioner, som en borger først er blevet nægtet i strid med EU-retten og derefter er blevet tildelt for sent, dels en økonomisk sanktion, som denne borger er blevet pålagt som følge af denne tilsidesættelse

- for det andet finder anvendelse, når det følger af en afgørelse fra Domstolen eller en national ret, at betaling af eksportrestitutioner, en økonomisk sanktion, antidumpingtold eller importafgifter alt efter omstændighederne er blevet afslået eller pålagt af en national myndighed på grundlag af enten en urigtig fortolkning eller en urigtig anvendelse af EU-retten, og

- for det tredje er til hinder for en national lovgivning, der fastsætter, at når betaling af eksportrestitutioner, en økonomisk sanktion, antidumpingtold eller importafgifter alt efter omstændighederne er blevet afslået eller pålagt i strid med EU-retten, kan der kun betales renter for perioden fra anlæggelsen af et søgsmål med henblik på at opnå betaling eller tilbagebetaling af det omhandlede pengebeløb til det tidspunkt, hvor den kompetente ret træffer afgørelse, men ikke for den forudgående periode. Disse principper er derimod ikke i sig selv til hinder for, at det ved en sådan lovgivning fastsættes, at den nævnte betaling kun skal foretages, hvis et sådant søgsmål er blevet anlagt, for så vidt som dette ikke medfører, at det bliver uforholdsmæssigt vanskeligt for borgerne at udøve de rettigheder, som de har i henhold til EU-retten.

Tidligere dokument: C-415/20 Gräfendorfer Geflügel - und Tiefkühlkost F. Reyher Flexi Montagetechnik - Indstilling


Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/674 af 22. april 2022 om berigtigelse af gennemførelsesforordning (eu) 2022/95 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse rørfittings af jern eller stål med oprindelse i folkerepublikken kina som udvidet til også at omfatte importen af visse rørfittings af jern eller stål afsendt fra taiwan, indonesien, sri lanka og filippinerne, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2016/1036

 

Nyt fra EUR_LEX

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/556 af 1. april 2022 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/557 af 1. april 2022 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

proposal for a council decision on the position to be taken on behalf of the european union in the world customs organization council in relation to the adoption of a draft amendment to the rules of procedure of the harmonized system (hs) committee

dette dokument findes ikke på dansk.

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om at give tjekkiet tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen
Oprettelsesdato: 29-04-2022
Høringsfrist: 27-05-2022

 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 106 Forslag til lov om ændring af momsloven (Ændring af reglerne om forfattervirksomhed og kunstnerisk aktivitet, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af reglerne om undervisning og turistsalg m.v.)

Bilag

Bilag 16

Skatteudvalget har besluttet at indhente ekstern faglig konsulentbistand i forbindelse med behandlingen af lovforslaget

Bilag 17

Redegørelse af 29/4-22 fra Gorrissen og Fiederspiel i forbindelse med udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 87

Spm., om at kommentere redegørelsen af 29/4-22 fra Gorrissen og Fiederspiel, til skatteministeren

L 176 Forslag til lov om ændring af skatteindberetningsloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af direktiv om ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet om indberetning og udveksling af oplysninger fra digitale platforme m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeriet

Almindelig del

Bilag

Bilag 209

Henvendelse af 30/11-22 fra Casper Nielsen, Herning om vinafgifternes tilstand i Danmark og opkrævning af samme

Bilag 211

Henvendelse fra Martin Ovesen om procedurer i Toldstyrelsen

Spørgsmål og svar

Spm. 334

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 20/12-21 fra Danmarks Frie Autocampere vedrørende automatisk nummerpladegenkendelse, jf. SAU alm. del - bilag 94?  Svar  

Spm. 451

Vil ministeren redegøre for, hvor meget samlet gæld vedr. moms, skat og A-skat, der er oparbejdet i restaurationsbranchen (restauration, catering og hotel) fordelt på branchekoderne 561010, 563000, 561020, 551010, 562900, 562100 i perioden fra den 11. marts 2020 til den 1. januar 2022? I svaret bedes ministeren ligeledes oplyse:A.Antallet af momslån optaget i periodenB.A-skattelån optaget i periodenC.Udskudt skat i periodenD.Anden offentlig gæld optaget i perioden  Svar  

Spm. 452

Vil ministeren redegøre for, hvor mange virksomheder den samlede gæld vedr. moms, skat og A-skat oparbejdet i restaurationsbranchen (restauration, catering og hotel) fordelt på branchekoderne 561010, 563000, 561020, 551010, 562900, 562100 i perioden fra den 11. marts 2020 til den 1. januar 2022 fordeler sig på?  Svar  

Spm. 454

Vil ministeren redegøre for, hvor mange virksomheder i restaurationsbranchen (restauration, catering og hotel) fordelt på branchekoderne 561010, 563000, 561020, 551010, 562900, 562100, der allerede har tilbagebetalt den udskudte A-skat, skat og moms helt eller delvist i perioden fra den 11. marts 2020 til den 1. januar 2022?  Svar  

Spm. 455

Vil ministeren redegøre for størrelsen på det samlede beløb, som virksomheder i restaurationsbranchen (restauration, catering og hotel) fordelt på branchekoderne 561010, 563000, 561020, 551010, 562900, 562100 skal betale i form af udskudt moms, skat og A-skat senest den 1. april 2022?  Svar  

Spm. 457

Vil ministeren redegøre for størrelsen af vederlag i samtlige råd og nævn under Skatteministeriets i årene 2018-2021 fordelt pr. afgjort sag og pr. medlem?  Svar  

Spm. 458

Vil ministeren redegøre for, om størrelsen af vederlagene under Skatteministeriet vil blive vurderet i forbindelse med Retssikkerhedspakke IV, jf. Skatteudvalget, alm. del – svar på spørgsmål 50?  Svar  

Spm. 459

Vil ministeren redegøre for, om der i vurderingen af vederlagene under Skatteministeriet bliver taget hensyns til, hvor omfattende, betydelige og principielle sagerne er?  Svar  

Spm. 511

Som følge af bestemmelsen om tømning af markedet står tobaksproducenter til at skulle hjemtage mange tusinde tobaksprodukter med skrå og tobakspastiller fra markedet, selv om afgiftsniveauet på disse produkter er uændret efter det vedtagne lovforslag nr. L 89 (folketingsåret 2021-22). Af forbrugersikkerhedshensyn må produkterne ikke udstyres med stempelmærker efter hjemtagningen, hvorfor tusindvis af funktionsdygtige produkter skal destrueres og erstattes af nye produkter påsat stempelmærke med præcis samme afgiftssats – blot for at blive sendt ud til butikkerne igen med det samme indhold. Hvad er ministerens kommentar til, at tusindvis af pakker røgfri tobaksprodukter står til at blive destrueret som følge af de vedtagne lov om afgift på nikotinprodukter, selv om afgiften på produkterne forbliver uændret?  Svar  

Spm. 512

Hvad er ministerens holdning til at korrigere markedsclearingsbestemmelsen i forbindelse med lovbehandlingen af udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet for nye afgifter – jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 341 – så bestemmelsen kun gælder for produkter, hvor afgifterne øges?  Svar  

Spm. 513

Vil ministeren foretage udregninger af provenuændringerne efter tilbageløb og adfærd ved at ændre afgiften på en pakke cigaretter, således at en pakke cigaretter koster henholdsvis 80, 85, 90 og 100 kr.? Skatteministeriet bedes i beregningerne medregne en substitutionseffekt ud fra ministeriets estimat af, hvor mange procent af dem, som enten vil stoppe deres tobakskøb eller nedsætte det, der i stedet vil købe andre tilsvarende tobaks- eller nikotinafgiftspålagte varer.  Svar  

Spm. 515

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 30/11-22 fra Casper Nielsen, Herning om vinafgifternes tilstand i Danmark og opkrævning af samme, jf. SAU alm. del - bilag 209?  Svar  

Spm. 517

Vil ministeren kommentere henvendelsen fra Martin Ovesen om procedurer i Toldstyrelsen, jf. SAU alm. del - bilag 211?  Svar  

Spm. 518

Hvorfor har regeringen valgt at tilgodese bestemte brancher ved at give en særlig rabat til virksomheder med mineralogiske processer, mens andre produktionserhverv som er omfattet af afgiftslovens definition om procesenergi, herunder gartnerierhvervet, rammes fuld ud af regeringens udspil?  Svar  

Spm. 519

Vil ministrene kommentere på artiklen »Direktør om grøn skattereform: - Vi har opfyldt alle klimamål og straffes nu med ekstra afgift« den 21. april på www.tvsyd.dk?  Svar  

Spm. 520

Hvordan vil ministrene sikre, at den foreslåede CO2-afgift i forbindelse med regeringens forslag til en grøn skattereform ikke ender med at svække danske virksomheders konkurrenceevne, jf. artiklen »Direktør om grøn skattereform: - Vi har opfyldt alle klimamål og straffes nu med ekstra afgift« den 21. april på www.tvsyd.dk?  Svar  

Spm. 521

Hvordan vi ministrene sikre, at den foreslåede CO2-afgift i forbindelse med regeringens forslag til en grøn skattereform matches af tiltag, der sikrer at virksomhederne fortsat har råderum til at omstille produktionen og investere i grøn teknologi, jf. artiklen »Direktør om grøn skattereform: - Vi har opfyldt alle klimamål og straffes nu med ekstra afgift« den 21. april på www.tvsyd.dk?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 748

Om afgift af leasingbiler.