MomsMail 2021, uge 17

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Tinglysningsafgift for tidligere varmeværk
Ingen moms på bidrag eller driftstilskud til kystsikring
Momsfradrag for selvstændiges biler på papegøjeplader
At hyre konsulenter kan ende med en skatteregning
Skattekontoen - livkviditet, renter, lån, grænser og muligheder
BREXIT og REX og andre gode tips vedrørende handel med Storbritanien
Principiel dom fra Østre Landsret om procesrente af Skatteministeriets momskrav

Styresignaler
Forlængelse af fristen for indsendelse af en anmodning om at gøre brug af den forenklede ordning fastsat i SKM.2020.172.SKTST, jf. SKM2019.145.SKTST, SKM2019.414.SKTST og SKM2019.548.SKTST - Styresignal

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Tinglysningsafgift for tidligere varmeværk

Retten i Randers har den 15. april 2021 afsagt en dom angående fastsættelsen af tinglysningsafgiften for [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ingen moms på bidrag eller driftstilskud til kystsikring

I et bindende svar offentliggjort den 29. marts 2021 har Skatterådet bekræftet, at de berørte grundejeres bidrag [...]


BDO

Momsfradrag for selvstændiges biler på papegøjeplader

Det er en skrøne, at der ikke kan hæves skattefrie kørepenge i virksomheden, hvis der foretages fradrag for momsen af de løbende driftsudgifter for en bil, der er indregistreret på papegøjeplader


BDO

At hyre konsulenter kan ende med en skatteregning

Virksomheder kan ikke undlade at indeholde kildeskat af vederlag til konsulenter og andre underleverandører blot ved at hævde, at disse er selvstændige og sender regninger med moms


Dansk Revision

Skattekontoen - livkviditet, renter, lån, grænser og muligheder

Det kan være relevant for din virksomhed at hæve eller sænke den såkaldte udbetalingsgrænse på Skattekontoen i forbindelse med Covid-19. Forstå skattekontoen og find ud, hvilke muligheder din virksomhed har for blandt andet øget likviditet eller minimering af negative renter.


Dansk Revision

BREXIT og REX og andre gode tips vedrørende handel med Storbritanien

EU-Kommissionen og den britiske regering blev den 24. december 2020 enige om en aftale om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien. Vi har fået en række henvendelser omkring BREXIT - for hvad med landbrug, fisk, told og skat? Vi giver her et let overblik med relevante links til de respektive myndigheder.


Kammeradvokaten

Principiel dom fra Østre Landsret om procesrente af Skatteministeriets momskrav

Østre Landsret fastslår i principiel dom, at Skatteministeriet havde krav på sædvanlig procesrente fra sagens anlæg af et krav på moms. 


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Forlængelse af fristen for indsendelse af en anmodning om at gøre brug af den forenklede ordning fastsat i SKM.2020.172.SKTST, jf. SKM2019.145.SKTST, SKM2019.414.SKTST og SKM2019.548.SKTST - Styresignal

SKM2021.228.SKTST

Den 8. marts 2019 udsendte Skattestyrelsen styresignalet SKM2019.145.SKTST. Dette styresignal beskrev elementerne i en forenklet ordning for behandlingen af rejste krav om tilbagebetaling som følge af EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService.

Der blev i SKM2019.145.SKTST fastsat en frist på 6 måneder løbende fra den 8. marts 2019 for indsendelse af anmodning til Skattestyrelsen, om at gøre brug af den forenklede ordning. Denne frist for indsendelse af anmodning blev i styresignalet SKM2019.414.SKTST forlænget indtil 6 måneder efter offentliggørelsen den 7. november 2019 af styresignalet SKM2019.548.SKTST om begrebet investeringsforening i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f). Denne frist blev i styresignalet SKM2020.172.SKTST forlænget med et år og udløber således den 27. april 2021.

Denne frist for indsendelse af anmodning forlænges hermed indtil videre ved udsendelse af dette styresignal.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2021.231.VLR

Straf - frifindelse - momssvig - revisor rolle

T var tiltalt for momssvig af særlig grov karakter for perioden 01.10.09-30.09.11 hvor han som hovedaktionær, direktør og daglig leder for et selskab afgav urigtige oplysninger til brug for momskontrollen idet han angav selskabets momstilsvar for lavt. Det offentlige blev derved unddraget for 1.633.308 kr. i moms i alt.

T forklarede, at han ikke forud for et møde i marts 2012 med sin tidligere revisor havde nogen mistanke om, at selskabet ikke havde angivet korrekt moms. Ts rolle i selskabet var at stå for salg og markedsføring. Han har aldrig beskæftiget sig med bogføring eller betaling af regninger. Bogføringen blev foretaget af hans ægtefælle som også udarbejdede momsangivelser. Det har tidligere forekommet, at momsangivelserne, som Ts ægtefælle udarbejdede ikke var korrekte, hvorefter revisor udarbejdede en efteranmeldelse. Det er også baggrunden for revisors påtegning på regnskabet for 2008/2009. Umiddelbart efter, at T blev opmærksom på, at selskabet ikke havde betalt korrekt moms i gerningsperioden, skiftede han revisor. Den nye revisor udarbejdede opgørelse og selvanmeldelse og T betalte den skyldige moms efter told- og skatteforvaltningens afgørelse.

Byretten frifandt T på grund af hverken grov uagtsomhed eller forsæt fandtes bevist. Retten fandt, at revisors forklaring bar præg af, at han selv risikerede at blive udsat for kritik og tillagdes derfor ikke særlig bevisvægt. T's forklaring understøttedes af oplysningerne om selskabets revisor skift, at den nye revisor indgav en selvanmeldelse samt at den skyldige moms blev betalt indenfor 2 måneder efter told- og skatteforvaltningens afgørelse.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

SKM2021.230.VLR

Straf - momssvig - skattesvig - særlig grov karakter

T var tiltalt for skattesvig som tidligere kapitalejer og direktør i et selskab, for indkomstårene 2010 og 2011 at have afgivet urigtige oplysninger og for indkomstårene 2012 og 2013 at have undladt rettidigt at reagere på for lave skatteansættelser, idet han ikke havde selvangivet udbytte fra selskabet. T var tillige tiltalt for momssvig ved at være ansvarlig for at selskabets momstilsvar blev angivet for lavt for perioden 01.01.10-31.12.12. Det offentlige blev derved unddraget for 1.595.409 kr. i moms og 4.154.335 kr. i skat i alt.

T forklarede, om baggrund for kreditnotaerne i 2011 og den manglende bogføring af salg i 2012 og 2013, at en produkthandel i en lang periode ikke havde noget at betale med, at han nogle gange ydede kredit, og at hverken underskriften eller påtegningen "betalt" nødvendigvis var udtryk for, at han rent faktisk modtog betaling. Bogføringen i 2013 på varekøbskontoen var udtryk for køb hos produkthandlen. Han bogførte ikke løbende udgiften, men alene indtægter vedrørende selskabets handel med ophugningsbiler.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen, men frifandt T for momssvig vedrørende 2010 og nedsatte beregningen af den samlede momsunddragelse. T idømtes 2½ års fængsel, tillægsbøde på 5 mio. kr. samt rettidighedsfrakendelse. Retten lagde til grund, at øget overskud tilfaldt T. Told- og skatteforvaltningens gennemgang af bilagene har været grundig og dybtgående. Der havde reelt været tale om salg til produkthandlen og ikke køb.

Landsretten T skyldig i skattesvig, men frifandt T for momssvig og rettighedsfrakendelse. Landsretten nedsatte straffen til 8 måneders fængsel og tillægsbøden til 950.000 kr. Der blev i retten skabt usikkerhed vedrørende grundigheden af told- og skatteforvaltningens gennemgang af bilag og nogle indbetalinger fandtes korrekt bogført af selskabet. Der skulle endvidere godskrives flere udgifter. Samlet gav det en anden beregning af den skattemæssige unddragelse. Anklagemyndigheden havde ikke redegjort for hvori den forsætlige momsunddragelse bestod.

SKM2021.229.ØLR

Straf - illegal told - lufthavn - cigaretter

T var tiltalt for smugleri af 17.400 stk. cigaretter i en kuffert den 22. november 2016 via den "grønne kanal" i lufthavnen. T havde derved unddraget for 31.397 kr. i told og afgifter.

T forklarede, at han ikke vidste, at cigaretterne var i kufferten og at det var ulovligt at medbringe cigaretterne uden at deklarere og betale afgifter heraf. Det var ikke hans kuffert. I forbindelse med check-in i afgangslandet havde T ikke så meget bagage og en for ham ukendt mand bad ham om hjælp til at tage kufferten med. T vidste ikke hvad der var i. Hvis han havde vidst, at der var cigaretter i, havde han ikke gjort det. Han bar mandens kuffert igennem den "grønne kanal". Det var aftalen at han skulle give manden kufferten bagefter ved togstationen.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Med dissens fandt retten T's forklaring utroværdig. T idømtes 20 dages betinget fængsel og 6 års indrejseforbud.

Landsretten stadfæstede byretsdommen


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0004905
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens momstilsvar for perioden fra den 1. juli 2013 til den 30. september 2014, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-04-2021

Journalnr: 18/0004912
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret for perioden 3. kvartal 2014, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-04-2021

Journalnr: 19/0019612
Momspligt ved udlejning af fast ejendom
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet klagerens momstilsvar idet Skattestyrelsen har fundet, at de af klageren modtagne vederlag fra udlejning af fast ejendom er momspligtige, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, 2. pkt., jf. momslovens § 4, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-04-2021

Journalnr: 18/0002016
Ekstraordinær genoptagelse af lønsumsafgiftstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens lønsumsafgiftstilsvar for perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-04-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 03-05-2021 - 01-06-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-844/19 technoRent International m.fl.
Dato: 12-05-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget - artikel 183 - tilbagebetaling af overskydende moms - morarenter - ingen national lovgivning - princip om afgiftens neutralitet - EU-retlige bestemmelsers direkte anvendelighed - princippet om overensstemmende fortolkning

Tidligere dokument: C-844/19 technoRent International m.fl. - Dom
Tidligere dokument: C-844/19 technoRent International m.fl. - Indstilling

Dom C-4/20 ALTI
Dato: 20-05-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 205 - personer, der er betalingspligtige for moms over for statskassen - solidarisk hæftelse for modtageren af en afgiftspligtig levering, der har udøvet sin ret til fradrag af moms, med viden om, at den person, der er betalingspligtig for denne afgift, ikke ville betale den - en sådan modtagers forpligtelse til at betale den moms, som den betalingspligtige herfor ikke har betalt, samt de morarenter, der skyldes som følge af sidstnævntes manglende betaling af momsen

Tidligere dokument: C-4/20 ALTI - Dom
Tidligere dokument: C-4/20 ALTI - Indstilling

Dom C-209/20 Renesola UK
Dato: 20-05-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - bedømmelse af gyldigheden - gennemførelsesforordning (EU) nr. 1357/2013 - fastlæggelse af oprindelseslandet for solcellemoduler, der er samlet i et tredjeland på basis af solceller, der er fremstillet i et andet tredjeland - forordning (EØF) nr. 2913/92 - EF-toldkodeksen - artikel 24 - oprindelsen af varer, ved hvis fremstilling flere tredjelande har deltaget - begrebet »sidste væsentlige bearbejdning eller forarbejdning«

Tidligere dokument: C-209/20 Renesola UK - Dom

Dom T-47/19 Statsstøtte Dansk Erhverv mod Kommissionen
Dato: 09-06-2021
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Group on the future of VAT (GFV)

Agenda - Sub-group Platform Economy 6th meeting - 20-04-2021.pdf

Agenda - Sub-group Platform Economy 7th meeting - 18-05-2021.pdf

 

Nyt fra VAT Expert group (VEG)

Agenda - Sub-group Platform Economy 6th meeting - 20-04-2021.pdf

Agenda - Sub-group Platform Economy 7th meeting - 18-05-2021.pdf

 

Nyt fra Rådet

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Malta til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/279

Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the 'Fiscalis' programme for cooperation in the field of taxation - Draft Statement of the Council's reasons

Council Implementing Decision authorising Croatia to apply a tax exemption to gas oil used to operate machinery in humanitarian demining in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC - Adoption

High Level Working Party of the Directors General of Customs

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Nederlandene til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Danmark til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

BILAG til Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens delegerede forordning (eu) 2021/704 af 26. februar 2021 om ændring af europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2018/196 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i amerikas forenede stater

 

Nyt fra EUR_LEX

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om at give kroatien tilladelse til at anvende en afgiftsfritagelse for dieselolie, der anvendes til at drive maskiner til humanitær minerydning, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/575 af 30. marts 2021 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

forslag til rådets forordning om ændring af forordning (eu) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome eu-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af nederlandene til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

forslag til rådets forordning om ændring af forordning (eu) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af danmark til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om aftale mellem Danmark og Sverige om grænsetoldsamarbejde vedrørende Øresundsforbindelsen, BEK nr 755 af 28/04/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 221 Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven. (Skærpede krav til og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak).
Fremsat den 28. april 2021

Vedtagne lovforslag

L 208 Forslag til lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19. (Udvidelse af A-skattelåneordningen og momslåneordningen som følge af covid-19 m.v.).
Vedtaget den 27. april 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 221 Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven. (Skærpede krav til og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema (pdf-version)
Følgebrev (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

Bilag 2

Kopi af svar på SAU alm. del - spm. 351, 399 og 404 om foretræde fra JTI Danmak vedrørende skærpede krav og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobakSAU alm. del - endeligt svar på spm. 351 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 399 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 404 (pdf-version)

Almindelig del

Bilag

Bilag 226

Orientering om aftale mellem Danmark og Sverige om grænsetoldsamarbejde vedrørende Øresundsforbindelsen

Bilag 227

Tillægsaftale til aftale mellem Danmark og Sverige om grænsetoldsamarbejde vedrørende Øresundsforbindelsen, fra justitsministeren

Bilag 229

Opfølgning på samråd om Greed (samrådsspørgsmål Q, R og S)

Spørgsmål og svar

Spm. 351

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 4. marts 2021 fra JTI Danmark om foretræde vedrørende skærpede krav og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak, jf. SAU alm. del - bilag 157.  Svar  

Spm. 399

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 23. marts 2021 fra JTI Danmark om foretræde vedrørende skærpede krav og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak, jf. SAU alm. del - bilag 183 (internt).  Svar  

Spm. 404

Ministeren bedes kommentere den interne præsentation fra JTI Danmark anvendt under deres foretræde for Skatteudvalget den 25. marts 2021 om skærpede krav og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak, jf. SAU alm. del - bilag 190 (internt).  Svar  

Spm. 417

I forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 361 og SAU alm. del – bilag 169 bedes ministeren redegøre konkret for, hvordan reglerne i bekendtgørelse om almennyttige lotterier vil blive revideret, så man kan imødekomme problemstillingen, og hvornår ministeren forventer, at reglerne vil blive revideret.  Svar  

Spm. 455

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at genindføre foderfosfatafgiften? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser.  Svar  

Spm. 481

Kan ministeren bekræfte, at kantiner på arbejdspladser, som producerer frokost til medarbejdere med skattefrit arbejdsgivertilskud, ikke dagligt må tage højde for det forventede antal medarbejdere, der deltager i frokosten, at disse kantiner er nødsaget til løbende at producere et fast antal kuverter, uafhængigt af det forventede daglige antal deltagende medarbejdere? I bekræftende fald bedes ministeren oplyse, hvilken betydning de gældende regler har for kantiners overproduktion af mad og madspild, og hvorvidt ministeren mener, at disse regler giver mening i forhold til mål om at mindske madspild. Ligeledes bedes det oplyst, hvorvidt ministeren mener, at de gældende regler kan være problematiske for kantinerne under en pandemi, hvor den generelle anbefaling er, at medarbejdere så vidt muligt skal arbejde hjemmefra.  Svar  

Spm. 482

Ministeren bedes oplyse, om Skattestyrelsen de seneste år har kontrolleret, om der er indgået samordnede prisaftaler mellem soloselvstændige, der operer for platformsvirksomheder, der sælger varer/ydelser til privatpersoner, og i givet fald oplyse, hvad resultaterne og eventuelle konsekvenser heraf har været. Hvis Skattestyrelsen ikke har kontrolleret herfor, vil ministeren så tilse, at styrelsen blandt andet kontrollerer herfor.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse