MomsMail 2020, uge 17

Kære læser !

Ugens momsnyheder indeholder bl.a. lovforslaget om rentefrie lån og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19.

På afgørelsesfronten bringer vi bla. tre indstillinger og to domme fra EU-Domstolen om så vidt forskellige emner som omkostningsgrupper, evnen til at være en afgiftspligtig person og kædetransaktioner.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Bestyrelsesmedlemmer 2020
Rentefrie lån m.v.
Styrkelse af skattekontrollen i Danmark
Yderligere håndsrækning til små og mellemstore virksomheder
COVID-19: Forlængelse og justering af hjælpepakker samt nye initiativer
Forlængelse af fristerne for betaling af lønsumsafgift for virksomheder omfattet af den såkaldte metode 4

Bindende svar
Moms, Fast Ejendom, Salg af areal med funktionsdygtig, gammel bygning

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
3 indstillinger
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Bestyrelsesmedlemmer 2020

Håndbogen er tænkt som et opslagsværk, hvor det er muligt let og hurtigt at slå den skatte- og momsmæssige behandling af de mest almindelige bestyrelseshonorarer op.


Beierholm

Rentefrie lån m.v.

Moms og lønsum fra marts kan udbetales som lån


Dansk Revision

Styrkelse af skattekontrollen i Danmark

Mere kontrol, mindre svindel’. Udspillet indeholder et politisk oplæg til en samlet reform af skattekontrollen frem mod 2023.


Deloitte

Yderligere håndsrækning til små og mellemstore virksomheder

Folketinget og regeringen samles om yderligere hjælp til det danske erhvervsliv, og her stilles der skarpt på udbetaling af tidligere indbetalt moms og lønsumsafgift samt forlængelse af frister for indbetaling af lønsumsafgift.


PwC

COVID-19: Forlængelse og justering af hjælpepakker samt nye initiativer

Regeringen og alle Folketingets partier er enige om at justere og udvide hjælpepakkerne til dansk økonomi samt igangsætte andre initiativer. Det blev oplyst i en pressemeddelelse den 18. april 2020.


Redmark

Forlængelse af fristerne for betaling af lønsumsafgift for virksomheder omfattet af den såkaldte metode 4

Regeringen har som følge af COVID-19 krisen gennemført endnu et tiltag, der skal holde hånden under danske virksomheder. Det gælder virksomh ...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Moms, Fast Ejendom, Salg af areal med funktionsdygtig, gammel bygning

SKM2020.171.SR

Skatterådet bekræfter, at et almennyttigt ejendomsselskab momsfrit kunne sælge en planlagt udstykning af et delareal.

Salget blev anset som salg af en gammel bygning med tilhørende jord, fordi der på overdragelsestidspunktet eksisterede en fuldt funktionsdygtig bygning på arealet.

Det havde ingen betydning for afgørelsen, at køber planlagde at rive bygningen ned for herefter at opføre ny bebyggelse, jf. EU-Domstolens dom, sag C-71/18, KPC Herning.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/3097900
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens opgørelse af momstilsvaret vedrørende en anmodning om ekstraordinær genoptagelse jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1. Landsskatteretten hjemviser SKATs afgørelse.
Afsagt: 20-01-2020

Journalnr: 16/1832440
Moms ved indførsel
Klagen skyldes, at SKAT har givet klageren afslag på hans anmodning om godtgørelse af moms opkrævet efter reparation af klagerens ur i Schweiz. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 23-03-2020

Journalnr: 15/1964895
Momsfradrag - køb af ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar, idet SKAT har anset selskabets køb af en grund med en bygning som en momsfritaget levering af fast ejendom, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-01-2020

Journalnr: 19/0093467
Tab på debitorer
Klagen vedrører nægtet fradrag for købsmoms vedrørende tab på debitorer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-03-2020

Journalnr: 19/0027336
Tinglysningsafgift - pantebreve
Klagen vedrører nægtet godtgørelse af tinglysningsafgift for tinglysning af to pantebreve. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-03-2020

Journalnr: 17/0579844
Tinglysningsafgift - påtegning på skøde
Klagen vedrører SKATs opkrævning af tinglysningsafgift som følge af klagerens tinglysning af en påtegning på
et skøde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-03-2020

Journalnr: 15/2243367
Modregning
Klagen skyldes, at SKAT har foretaget modregning i overskydende beløb fra Skattekontoen til dækning af klagerens gæld vedrørende B-skat, opkrævningsgebyr samt inddrivelsesrenter. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 06-01-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 27-04-2020 - 26-05-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-184/19 Hecta Viticol
Dato: 30-04-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 92/83/EØF og 92/84/EØF - punktafgift på vin og andre ikke-mousserende gærede drikkevarer end vin og øl - differentierede punktafgiftssatser - retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning

Tidligere dokument: C-184/19 Hecta Viticol - Dom

Dom C-258/19 EUROVIA
Dato: 30-04-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 77/388/EØF - artikel 10, stk. 2, første og tredje punktum - artikel 17, stk. 1, og artikel 18, stk. 2, første afsnit - direktiv 2006/112/EF - artikel 63, artikel 64, stk. 1, artikel 66, stk. 1, litra a)-c), artikel 167 og artikel 179, stk. 1 - levering af tjenesteydelser gennemført før Ungarns tiltræden af Den Europæiske Union - nøjagtig fastsættelse af prisen på denne levering, som har fundet sted efter Ungarns tiltræden - faktura vedrørende denne levering udstedt og betalt efter Ungarns tiltræden - nægtelse af fradragsret baseret på denne faktura på grund af forældelse - Domstolens kompetence

Tidligere dokument: C-258/19 EUROVIA - Dom

Dom C-661/18 CTT - Correios de Portugal
Dato: 30-04-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fradrag for indgående afgift - artikel 173 - delvis afgiftspligtig - fradragsmetoder - pro rata-fradrag - fradrag under hensyntagen til benyttelse - artikel 184-186 - regulering af fradrag - ændring af de elementer, som er taget i betragtning ved fastsættelsen af fradragsbeløbet - udgående transaktion, der fejlagtigt er vurderet momsfritaget - national foranstaltning, der forbyder en ændring af fradragsmetode for de år, der allerede er gået - forældelsesfrist - princippet om afgiftsneutralitet, retssikkerhedsprincippet, effektivitetsprincippet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-661/18 CTT - Correios de Portugal - Dom

Dom C-810/18 DHL Logistics (Slovakia)
Dato: 30-04-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EØF) nr. 2658/87 - toldunion og fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - underposition 8525 80 91 - digitalkameraer - videokameraer - digitalt videokamera, der kan optage og lagre stillbilleder og videosekvenser med en opløsning, der er lavere end 800 × 600 pixels

Tidligere dokument: C-810/18 DHL Logistics (Slovakia) - Dom
Tidligere dokument: C-810/18 DHL Logistics - Ny sag

Dom C-547/18 Dong Yang Electronics
Dato: 06-05-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 44 - gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 - artikel 11, stk. 1 - levering af tjenesteydelser - afgiftsmæssigt tilknytningssted - begrebet »fast forretningssted« - momspligtig - datterselskab i en medlemsstat, hvis moderselskab er etableret i en tredjestat

Tidligere dokument: C-547/18 Dong Yang Electronics - Dom
Tidligere dokument: C-547/18 Dong Yang Electronics - Indstilling
Tidligere dokument: C-547/18 Dong Yang Electronics - Ny sag

Indstilling C-42/19 Sonaecom
Dato: 07-05-2020
Fiskale bestemmelser

Momsfradrag for udgifter med henblik på at erhverve kapitalandele, når den omhandlede erhvervelse ikke har fundet sted

Tidligere dokument: C-42/19 Sonaecom - Dom
Tidligere dokument: C-42/19 Sonaecom - Indstilling

Dom C-547/18 Dong Yang Electronics
Dato: 07-05-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skattelovgivning - merværdiafgift - tjenesteydelser - leveringssted for tjenesteydelser - begrebet »fast forretningssted« som omhandlet i artikel 44 i momsdirektiv 2006/112/EF - datterselskab (med hjemsted i en medlemsstat) af et moderselskab med hjemsted i et tredjeland

Tidligere dokument: C-547/18 Dong Yang Electronics - Dom
Tidligere dokument: C-547/18 Dong Yang Electronics - Indstilling
Tidligere dokument: C-547/18 Dong Yang Electronics - Ny sag

Dom C-446/18 AGROBET CZ
Dato: 14-05-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag for indgående moms - overskydende moms - tilbageholdelse af det overskydende beløb efter indledning af en afgiftskontrolprocedure - anmodning om tilbagebetaling af den del af dette overskydende beløb, som vedrører transaktioner, der ikke er omfattet af denne procedure - skatte- og afgiftsmyndighedens afslag

Tidligere dokument: C-446/18 AGROBET CZ - Dom
Tidligere dokument: C-446/18 AGROBET CZ - Indstilling

Indstilling C-42/19 Sonaecom
Dato: 14-05-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 77/388/EØF - begrebet afgiftspligtig person - holdingselskab - blandet holdingselskab - momsfradrag - udgifter til rådgivningsydelser og til udstedelse af selskabsobligationer med henblik på overtagelse af yderligere et selskab - ændring af de planlagte udgående transaktioner

Tidligere dokument: C-42/19 Sonaecom - Dom
Tidligere dokument: C-42/19 Sonaecom - Indstilling

Indstilling C-235/19 United Biscuits (Pensions Trustees) og United Biscuits Pension Investments
Dato: 14-05-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 135, stk. 1, litra a) - fritagelse for forsikringstransaktioner - ydelser ved forvaltning af pensionsmidler, som investeringsvirksomheder udfører for formueforvalteren - erhvervstilknyttet pensionsordning - tidligere national skattepraksis, hvor der sondredes mellem enheder, som havde tilladelse fra de finansielle tilsynsmyndigheder til at udøve forsikringsvirksomhed, og enheder, som ikke havde en sådan tilladelse

Tidligere dokument: C-235/19 United Biscuits (Pensions Trustees) og United Biscuits Pension Investments - Dom
Tidligere dokument: C-235/19 United Biscuits (Pensions Trustees) og United Biscuits Pension Investments - Indstilling


Indstillinger
C-77/19 Kaplan International colleges UK

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - afgiftsfritagelse - artikel 132, stk. 1, litra f) - ydelser leveret af en selvstændig omkostningsdelingsgruppe til sine medlemmer - geografisk anvendelsesområde - gruppe, der er etableret i et tredjeland - begrebet konkurrenceforvridning - forhold til koncernbeskatning (artikel 11)

Generaladvokatens indstilling:

1) Fritagelsesbestemmelsen i momsdirektivets artikel 132, stk. 1, litra f), omfatter ikke en gruppe, der er etableret i et tredjeland.

2) Momsdirektivets artikel 132, stk. 1, litra f), skal fortolkes således, at afgiftsfritagelsen for en gruppes levering af ydelser til dens medlemmer mod nøjagtig godtgørelse af andelen af omkostningerne principielt ikke fører til konkurrenceforvridning, medmindre den anvendes i strid med formålet.

Indicier for en formålsstridig anvendelse kan f.eks. være, at

1) gruppen i væsentligt omfang yder de samme tjenester mod vederlag til ikke-medlemmer og dermed primært agerer på markedet som konkurrent og i mindre grad som samarbejdende gruppe

2) gruppen ikke udfører ydelser, som er særligt målrettet dens medlemmers behov, men blot viderefører indkøbte ydelser, eller

3) det alene er optimeringen af momsbelastningen i tidligere led, der er det centrale element, og ikke det gensidige samarbejde for at undgå en konkurrenceulempe.

Bevisbyrden med hensyn til at godtgøre disse indicier påhviler afgiftsmyndigheden. I henhold til EU-retten er afgiftsmyndigheden dog ikke forpligtet til at bestille en specifik ekspertvurdering eller lignende. I sidste ende skal den forelæggende ret imidlertid bedømme disse indicier.

3) Den omstændighed, at nogle af gruppens medlemmer også indgår i en momsgruppe, er ikke til hinder for en anvendelse af afgiftsfritagelsen i momsdirektivets artikel 132, stk. 1, litra f). Den mere vidtgående koncernbeskatning i henhold til momsdirektivets artikel 11 har dog forrang. Derfor finder afgiftsfritagelsen i momsdirektivets artikel 132, stk. 1, litra f), ikke anvendelse, hvis alle medlemmer af gruppen indgår i en og samme momsgruppe.


C-312/19 Valstybine mokesciu inspekcija (Accord d'activité commune)

Sagen omhandler:

Anmodning om præjudiciel afgørelse - skattelovgivning - moms - direktiv 2006/112/EF - artikel 9, stk. 1 - begrebet »afgiftspligtig person« - evnen til at være en afgiftspligtig person - retsevne - henføring af transaktionen til en afgiftspligtig person - flere personers fælles handling - et internt selskabs handling

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 9, stk. 1, og artikel 193 i direktiv 2006/112/EF skal fortolkes således, at den deri nævnte afgiftspligtige person skal være i stand til at indgå retsforhold, anføre moms på en faktura og indsamle denne på grundlag af den aftalte pris. Dette forudsætter, at den pågældende i henhold til den nationale retsorden kan handle som sådan i retshandler, dvs. har retsevne.

2) Artikel 9, stk. 1, og artikel 193 i direktiv 2006/112/EF skal fortolkes således, at en person, som har evnen til at være en afgiftspligtig person, udøver den omhandlede økonomiske aktivitet »selvstændigt«, når han - i det foreliggende tilfælde sagsøgeren - handler i eget navn og for egen regning (eller for fremmed regning i forbindelse med kommissionssalg).


C-44/19 Repsol Petróleo

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 21, stk. 3 - afgiftsfritagelse for energiprodukter, der anvendes i en virksomhed, der producerer energiprodukter - samtidig produktion af energiprodukter og andre produkter

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 21, stk. 3, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet skal fortolkes således, at i tilfælde, hvor der i forbindelse med fremstilling af energiprodukter uundgåeligt også fremstilles ikke-energiprodukter, betragtes forbruget af energiprodukter med henblik på en sådan produktion ikke som en afgiftsudløsende begivenhed i relation til den andel af disse produkter, der svarer til andelen af de fremstillede energiprodukter.


Domme
C-401/18 Herst

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra b) - erhvervelse af varer inden for Fællesskabet - artikel 20 - erhvervelse af retten til som ejer at råde over en vare - kædetransaktioner af køb og videresalg af varer med en enkelt transport inden for Fællesskabet - mulighed for at træffe beslutninger, der kan påvirke varens retlige situation - henførsel af transporten - transport under en afgiftssuspensionsordning - tidsmæssige virkninger af fortolkningsdomme

Domstolens dom:

1) Artikel 20 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at en afgiftspligtig person, der gennemfører en enkelt transport af varer inden for Fællesskabet under ordningen med suspension af punktafgifter i den hensigt at erhverve disse varer med henblik på sin egen økonomiske virksomhed, så snart de er bragt i fri omsætning i bestemmelsesmedlemsstaten, erhverver retten til som ejer at råde over disse varer som omhandlet i denne bestemmelse, såfremt den pågældende har mulighed for at træffe beslutninger, der kan påvirke de omhandlede varers retlige situation, og herunder navnlig kan træffe beslutning om at sælge dem.

Den omstændighed, at denne afgiftspligtige person fra begyndelsen havde til hensigt at erhverve disse varer med henblik på sin økonomiske virksomhed, så snart de var bragt i fri omsætning i bestemmelsesmedlemsstaten, udgør en omstændighed, som skal tages i betragtning af den nationale ret inden for rammerne af dens samlede bedømmelse af samtlige særlige omstændigheder i den sag, som er indbragt for den, med henblik på at fastslå, til hvilken af de på hinanden følgende erhvervelser den nævnte transport inden for Fællesskabet skal henføres.

2) EU-retten er til hinder for, at en national ret, der er stillet over for en national skatteretlig bestemmelse, hvorved en bestemmelse i direktiv 2006/112 er gennemført, og som kan fortolkes på flere måder, støttet på det nationale forfatningsmæssige princip in dubio mitius anvender den fortolkning, der er mest gunstig for den afgiftspligtige person, selv efter, at Domstolen har fastslået, at en sådan fortolkning er uforenelig med EU-retten.

Tidligere dokument: C-401/18 Herst - Indstilling


C-13/18 Sole-Mizo Dalmandi Mezogazdasági Zrt.

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - fiskale bestemmelser - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag for indgående afgift - tilbagebetaling af overskydende moms - mora ved tilbagebetaling - beregning af renter - vilkår for betaling af rente, der er påløbet som følge af, at overskydende fradragsberettiget moms, som er tilbageholdt i strid med EU-retten, ikke har været til rådighed, samt som følge af skatte- og afgiftsmyndighedens forsinkede betaling af et skyldigt beløb - effektivitetsprincippet og ækvivalensprincippet

Domstolens dom:

1) EU-retten og navnlig effektivitetsprincippet og princippet om afgiftsneutralitet skal fortolkes således, at de er til hinder for en praksis i en medlemsstat, hvorefter renter af den fradragsberettigede overskydende merværdiafgift (moms), som denne stat i strid med EU-retten har tilbageholdt ud over en rimelig frist, beregnes ved anvendelse af en sats svarende til den ungarske nationalbanks basisrentesats, dels når denne sats er lavere end den sats, som en afgiftspligtig person, der ikke er et kreditinstitut, skal betale for at låne et tilsvarende beløb, dels når renterne af den pågældende overskydende moms påløber i en given afgiftsperiode, uden at der påløber rente for at kompensere den afgiftspligtige person for den pengeforringelse, der sker over tid efter denne afgiftsperiode, og indtil effektiv betaling af disse renter sker.

2) EU-retten og navnlig effektivitetsprincippet og ækvivalensprincippet skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en praksis i en medlemsstat, hvorefter krav om betaling af renter af den fradragsberettigede overskydende merværdiafgift, der tilbageholdes i henhold til en national bestemmelse, som er erklæret uforenelig med EU-retten, er undergivet en forældelsesfrist på fem år.

3) EU-retten og navnlig effektivitetsprincippet skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en praksis i en medlemsstat, hvorefter for det første betaling af morarenter, der er påløbet, fordi skatte- og afgiftsmyndigheden ikke inden for den fastsatte frist har foretaget betaling af et rentekrav, der skyldes i forbindelse med en tilbagebetaling af overskydende merværdiafgift (moms) tilbageholdt i strid med EU-retten, er betinget af, at der er indgivet en særskilt anmodning, mens en sådan rente i andre tilfælde indrømmes af egen drift, og hvorefter denne rente for det andet tilskrives fra udløbet af en frist på 30 eller 45 dage, som myndigheden har til behandlingen af et sådant krav, og ikke fra det tidspunkt, hvor denne overskydende moms er opstået.

Tidligere dokument: C-13/18 Sole-Mizo Dalmandi Mezogazdasági Zrt. - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

annex to the proposal for a council regulation amending regulation (eu) no 1387/2013 suspending the autonomous common customs tariff duties on certain agricultural and industrial products

proposal for a council regulation amending regulation (eu) no 1387/2013 suspending the autonomous common customs tariff duties on certain agricultural and industrial products

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 175 Forslag til lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19.
Fremsat den 21. april 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 137 Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om afgifter af spil. (Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU, digitale salgsregistreringssystemer, håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v. og udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet for den digitale logbog m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om alle varer skal pålægges 20 pct. moms, indtil man når en omsætning på 10.000 euro og derefter pålægges med 25 pct. for den del, der er over, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvordan man sikrer, at den rigtige moms bliver afregnet i de forskellige lande, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvordan Danmark får inddrevet momsgæld i andre lange, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om ændringer i valget af brancher, der generelt vil skulle benytte digitale salgsregistreringssystemer, til skatteministeren

L 175 Forslag til lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19.

Bilag

Bilag 2

Henvendelser af 20/4-20 fra KPMG Acor Tax om midlertidig ophævelse af loftet på skattekontoen

Bilag 3

Henvendelse af 22/4-20 fra KPMG Acor Tax om udbetalingsgrænse på skattekontoen/bankkonto

Bilag 4

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Henvendelse af 26/4-20 fra FSR - danske revisorer om adgang til rentefrie lån og fremrykning af udbetaling af skattekreditter

Bilag 7

Henvendelse af 26/4-20 fra KPMG Acor Tax om opfølgende spørgsmål til svar på spm. 2 om ophævelse af loftet på skattekontoen

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelserne af 20/4-20 fra KPMG Acor Tax om midlertidig ophævelse af loftet på skattekontoen, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/4-20 fra KPMG Acor Tax om udbetalingsgrænse på skattekontoen/bankkonto, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at redegøre for de konkrete årsager til den forventede varige provenuvirkning på -10 mio. kr., til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvilke tiltag der tages for at sikre, at der sker mindst mulig svindel med ordningen, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvis en virksomhed har fået en skønsmæssig momsansættelse, som denne betaler, kan virksomheden så få de penge ud igen som lån, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvis en ejer eller et medlem af ledelsen af en virksomhed tidligere har fået en dom for skatte- eller momssvindel, kan virksomheden så med denne ordning få et lån, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvis et lån ikke kan tilbagebetales efter de 11 måneder, hvad sker der så, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvor stor en del af lånene vurderes det ikke kan betales tilbage af virksomhederne efter 11 måneder, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvor stor en del af lånene forventes aldrig at blive betalt tilbage, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvor stor en del af lånene forventes at være relateret til svindel, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvor i dækningsrækkefølgen vil disse lån være i forhold til anden gæld, som en virksomhed måtte have, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om, hvor længe loftet for skattekontoen er fjernet, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om at tage initiativ til at høre aftaleparterne, om der er opbakning til, at der kommer en længere tilbagebetalingsperiode end 11 måneder, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om det er nødvendigt at stille krav om påtegning af en uafhængig godkendt revisor ved anmodning om fremrykket udbetaling af skattekreditten, jf. lovens § 8, stk. 3, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/4-20 fra FSR - danske revisorer om adgang til rentefrie lån og fremrykning af udbetaling af skattekreditter, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 175 - svar på spm. 15.docx

Spm. 16

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/4-20 fra KPMG Acor Tax om opfølgende spørgsmål til svar på spm. 2 om ophævelse af loftet på skattekontoen, til skatteministerenL 175 - svar på spm. 16.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 352

Agter ministeren at efterkomme Dansk Energis m.fl. appel om at lade erhvervslivet betale den reelle elafgift fremfor det aktuelle system, hvor momsregistrerede virksomheder først betaler alt for meget i elafgift og dernæst modtager godtgørelse, når det kan frigive 1,5 mia. kr. i likviditet til erhvervslivet, uden at staten mister provenu, jf. pressemeddelelse af 25. marts 2020 ”Dansk Energi og Dansk Erhverv: Lad erhvervslivet betale den reelle elafgift og frigiv 1,5 mia. kr. – uden at staten mister en krone”?

Spm. 353

Hvor meget indbetaler dansk erhvervsliv på årsbasis i elafgift, og hvor meget får det efterfølgende godtgjort? Er ministeren enig i, at det eksisterende refusionssystem for elafgifter, hvor virksomhederne først betaler en for høj elafgift og efterfølgende får den godtgjort, er et uhensigtsmæssigt system, der koster virksomhederne dyrt i en tid, hvor erhvervslivet har brug for likviditet?

Spm. 354

Anerkender ministeren, at det er uhensigtsmæssigt i det nuværende refusionssystem for elafgifter, at elhandelsvirksomheder skal betale erhvervskundernes elafgifter videre til Skattestyrelsen, uanset om elkunden har betalt sin regning eller ej, når det skaber en stor risiko for elhandelsvirksomhederne, og har den konsekvens, at elhandlerne får svært ved at give kredit til erhvervskunder, som har svært ved at betale regningerne? Hvordan vil ministeren løse udfordringen?

Spm. 355

Vil ministeren redegøre for, hvordan Skattestyrelsen agter at håndhæve hamstringsreglerne vedtaget i forbindelse med hævelsen af tobaksafgifterne per 1. april 2020, nærmere bestemt definitionen ”udlevering til forbrug”, som blev fastlagt i Skattestyrelsens vejledningen “Afgiften på tobaksvarer stiger fra 1. april 2020” fra den 24. februar 2020?

Spm. 369

Med henvisning til artiklen ”Elafgift suger likviditet ud af selskaber” bragt i Børsen den 20. april 2020; Hvad mener regeringen om, at flere virksomheder tilsyneladende ikke er klar over, at de i forbindelse med momsafregningen kan få refunderet en væsentlig del af den betalte elafgift på 89,2 øre pr. kilowatt-time?

Spm. 370

Hvor stort et samlet beløb skønner regeringen, at virksomheder retmæssigt kunne have fået refunderet af den opkrævende elafgift på 89,2 øre pr. kilowatt-time, men som af den ene eller anden grund ikke af virksomhederne er blevet trukket fra i forbindelse med momsafregningen?

Spm. 371

Hvilke indsatser vil regeringen gøre for, at virksomheder ikke kommer til at betale mere i elafgift, end de er forpligtede til, idet flere virksomheder tilsyneladende ikke er klar over, at de i forbindelse med momsafregningen kan få refunderet en væsentlig del af den betalte elafgift på 89,2 øre pr. kilowatt-time?

Spm. 372

Finder ministeren det rimeligt, at det nuværende system med opkrævning af virksomhedernes elafgift er indrettet sådan, at virksomhedernes likviditet bliver bundet af staten?

Spm. 373

Hvad mener regeringen om forslaget fra Dansk Energi om at lave systemet med opkrævning af virksomhedernes elafgift om, således at der kun opkræves den afgift, som virksomheden rent faktisk skal betale?

Spm. 374

Hvad vil det give af ekstra likviditet i virksomhederne, og hvad vil de provenumæssige konsekvenser være af at udskyde betalingen af punktafgifter med 6 måneder? Det være afgifter som chokolade, øl, vin og spiritus osv.

Spm. 375

Hvad vil det give af ekstra likviditet i virksomhederne, og hvad vil de provenumæssige konsekvenser være af at udskyde betaling af rumvarmeafgift?

Spm. 376

Hvad vil effekten være af at sænke rumvarmeafgiften for hoteller og restauranter i 2020, så de blot betaler det samme som for procesformål?

Spm. 377

Hvad vil det give af ekstra likviditet i virksomhederne, og hvad vil de provenumæssige konsekvenser være af at genindføre forskudsmomsordningen?

Spm. 380

Hvad vil de provenumæssige konsekvenser være af at sænke grænsen for rumvarmeafgift for sommerhuse til 2000 kWh om året?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse