MomsMail 2022, uge 16

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Skatteforvaltningen bør overveje at informere bedre om ændringer af praksis
Moms ved salg af fast ejendom: ”Funktionsdygtig” er ikke en betingelse for momsfrit salg
Nyt udspil fra regeringen: CO2-afgiften er på vej
Splitmoms og lønsumsafgift

Domme
Spil - udbud af lotteri og væddemål på beværtning uden tilladelse

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Folketingets Ombudsmand

Skatteforvaltningen bør overveje at informere bedre om ændringer af praksis

Der ydes på skatteområdet en omfattende vejledning og information om regler og praksis, blandt andet i form af Skatteforvaltningens juridiske vejledning og ved brug af såkaldte styresignaler. Denne vejledning og information udgør et væsentligt værktøj for administrationen hos Skatteforvaltningen, ligesom den er praktisk relevant for borgere og virksomheder.


PwC

Moms ved salg af fast ejendom: ”Funktionsdygtig” er ikke en betingelse for momsfrit salg

Landsskatteretten underkender Skattestyrelsens praksis om sondringen mellem momsfrit salg af gammel fast ejendom og momspligtigt salg af byggegrunde. Det kan du...


PwC

Nyt udspil fra regeringen: CO2-afgiften er på vej

Bliv klogere på regeringens udspil ”Grøn skattereform - Et grønnere og stærkere Danmark i 2030”.


Revisionsinstituttet

Splitmoms og lønsumsafgift

Har du også udfordringer med splitmoms og eventuelt lønsumsafgift, så kan vi hjælpe


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Spil - udbud af lotteri og væddemål på beværtning uden tilladelse

SKM2022.194.BR

Sagen vedrørte udbud af lotterispillet "Døde Duer" samt væddemål på resultat af lotterier på en beværtning. Ejeren af beværtningen påstod, at spillene blev udbudt i to forskellige foreninger, hhv. en spareforening og en lottoklub. Personale på beværtningen forklarede under retssagen, at spillene blev udbudt til beværtningens gæster samt andre med tilknytning hertil. Ydermere blev det forklaret, at deltagerne i spillene betaler deres indskud i baren, og at det er en af stamgæsterne, der foretager udtrækningen af vindertal i spillet "Døde Duer" samt forestår udbetalingen af præmier. Ejeren af beværtningen stod for at kontrollere lottotillægstallene samt udbetale præmier i relation til væddemålsspillet.

Retten fandt, at omhandlede udbud af spil havde en sådan tilknytning til beværtningen, at tiltalte som indehaver af virksomheden måtte anses for at være spiludbyder. Retten lagde vægt på, at spillene foregår

i beværtningen, og at tiltalte med bistand af sine ansatte har en afgørende rolle som administrator af indbetalinger af indskud og til dels udbetaling af gevinster. Ligeledes lagde retten vægt på, at udbud af de pågældende spil må anses for at være i tiltaltes interesse som erhvervsdrivende, da spillene er egnede til at bestyrke deltagernes tilknytning til beværtningen som socialt samlingssted. Der er derimod ikke grund til at antage, at tiltalte har haft en direkte økonomisk gevinst ved udbud af spil.

Spillet "Døde Duer" er et lotteri. Tiltaltes udbud af "Døde Duer" opfylder ikke betingelserne for lovlig afholdelse af almennyttige lotterier uden tilladelse i bekendtgørelsens § 8, da det ikke afholdes af en forening eller organisation, hvis formål ikke udelukkende eller fortrinsvis er afholdelse af lotteri.

Spil på udtrukne tillægstal ved lottotrækninger er væddemål. Spilleloven indeholder et absolut forbud mod udbud af væddemål på resultatet af lotterier.

Tiltaltes udbud af de to spil er derfor ulovlige. Straffen fastsættes til en bøde på 5000 kr. Retten har ved bødens udmåling lagt vægt på det ret begrænsede omfang af ulovligt spiludbud til en mindre kreds af personer og på, at tiltalte ikke kan antages at have haft en direkte økonomisk gevinst ved overtrædelsen.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2022.198.ØLR

Straf - skat - Tast Selv - objektive bevisdata

T var tiltalt for forsætligt at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug for sine skatteansættelser for indkomstårene 2014, 2015 og 2016. T havde indberettet tab på unoterede aktier samt udbytte af unoterede aktier, fradragsberettiget indskud på etableringskonto på trods af han ikke ejede værdipapirer og ikke har indskudt midler på etableringskonto. T havde derved unddraget for 197.787 kr. i skat i alt.

T forklarede at han ikke på noget tidspunkt har handlet aktier eller oprettet en etableringskonto. Han har ikke været inde i skattemappen for at foretage ændringer. Han kendte intet til rettelserne. På et tidspunkt fik han stjålet sin pung med personlige papirer. En anden må ved anvendelse af hans NemID have foretaget indberetningerne.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Uanset Ts forklaring fandt retten - idet at T er den eneste, der kunne opnå en berigelse ved at ændre selvangivelserne - det hævet over enhver rimelig begrundet tvivl, at ændringen af selvangivelserne er foretaget af T, der ved at ændre selvangivelserne og få udbetalt overskydende skatter kunne opnå en reduktion af sin gæld til det offentlige og derved unddrage det offentlige skat. Tyveri af papirerne udelukker ikke, at T har kunnet logge sig på told- og skatteforvaltningens system og ændre sine selvangivelser. T idømtes en bøde på 330.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen

SKM2022.197.ØLR

Straf - momssvig - afgiftssvig - medvirken - omfattende system med foregivne transporter og leveringer

T2 var tiltalt for medvirken til omfattende moms- og afgiftssvig for 2011-2014. T2 havde som chauffør og ejer i et selskab foregivet at have transporteret og leveret øl, sodavand og emballager i store mængder til Tyskland, idet han udstedte fakturaer for kørsel, selvom varerne ikke blev leveret til Tyskland. Statskassen var derved unddraget for 21.804.263 kr. i moms og 22.513.426 kr. i punktafgifter i alt.

T2 forklarede at transporterne havde fundet sted og at det som regel var ham selv der kørte varerne til Tyskland, hvor han afleverede ledsagedokumenterne og fik et stemplet eksemplar af ledsagedokumenterne med retur. Nogle gange kørte hans søn, en anden eller underleverandører for ham. Han kørte i forskellige lastbiler til det tyske aftagerfirma. Han havde også andel i andre kørsler. Der var også returkørsel for det tyske firma. Han modtog kontant betaling når varerne var aflæsset i Danmark. Han udskrev i den forbindelse og efter anmodning nogle gange fiktive fakturaer.

Byretten fandt T2 skyldig i tiltalen. Retten fandt at der ikke bestod et reelt samarbejdsforhold mellem det danske og det tyske selskab og at de af Ts firma foretagne transporter ikke har fundet sted. T2 idømtes 2½ års ubetinget fængsel og en tillægsbøde på 3.200.000 kr. samt konfiskation. Retten tillagde det skærpende vægt at der var tale om gentagne og systematiske unddragelser af moms og afgift for et betydeligt beløb og over en lang periode samt at T2 har tilvejebragt fragtdokumentation i form af et betydeligt antal fiktive fakturaer vedrørende leverancer til Tyskland og kørselsdokumentation fra BroBizz, ligesom han har opnået en fortjeneste ved betaling til selskabet, som han er eneanpartshaver af. Formildende omstændigheder var den lange sagsbehandlingstid.

T1 blev ved byretten idømt 3 år og 6 måneders fængsel samt en tillægsbøde på 44.300.000 kr. T1 ankede ikke byretsdommen.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0757692
Ekstraordinær genoptagelse af skatte- og momsansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har afslået klagerens anmodning om genoptagelse af skatte- og momsansættelserne for indkomstårene 2013-2015. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-03-2022

Journalnr: 18/0001870
Korttidsudlejning af fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har svaret ”nej” til, at spørgers korttidsudlejning af de beskrevne boliger er fritaget for moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-03-2022

Journalnr: 18/0000918
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-03-2022

Journalnr: 18/0000524
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skøforhøæ af momstrilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-03-2022

Journalnr: 19/0019282
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten hjemviser sagen til fornyet behandling.
Afsagt: 08-03-2022

Journalnr: 17/0989865
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 28-03-2022

Journalnr: 20/0088484
Gældseftergivelse
Klagen skyldes, at Gældsstyrelsen har afslået klagerens anmodning om eftergivelse af gæld til det offentlige. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-03-2022


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 25-04-2022 - 24-05-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-612/20 Happy Education
Dato: 28-04-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra i) - fritagelse i forbindelse med visse former for virksomhed af almen interesse - fritagelser med tilknytning til uddannelse af børn og unge og skole- og universitetsundervisning - levering af undervisningsydelser som supplement til skolens pensum - privatretligt organ, der leverer disse tjenesteydelser med erhvervsmæssigt formål

Tidligere dokument: C-612/20 Happy Education - Dom

Dom C-637/20 DSAB Destination Stockholm
Dato: 28-04-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - det fælles merværdiafgiftssystem - artikel 30a, nr. 1) - begrebet »voucher« - artikel 30a, nr. 3) - begrebet »voucher til flere formål« - salg af et kort, som i en begrænset periode giver indehaveren ret til at benytte forskellige turistydelser

Tidligere dokument: C-637/20 DSAB Destination Stockholm - Dom
Tidligere dokument: C-637/20 DSAB Destination Stockholm - Indstilling

Dom C-72/21 PRODEX
Dato: 28-04-2022
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - toldpositioner - underposition 4418 20 - rækkevidde - døre og rammer dertil, samt dørtærskler - MDF-plader og lister - første del af almindelig tariferingsbestemmelse 2 a) vedrørende den kombinerede nomenklatur - ukomplette eller ufærdige varer - begreb

Tidligere dokument: C-72/21 PRODEX - Dom

Dom C-415/20 Gräfendorfer Geflügel und Tiefkühlfeinkost F. Reyher Flexi Montagetechnik
Dato: 28-04-2022
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - ret til tilbagebetaling eller betaling af pengebeløb, som en medlemsstat har opkrævet eller nægtet i strid med EU-retten - antidumpingtold, importafgifter, eksportrestitutioner og økonomiske sanktioner - begrebet »i strid med EU-retten« - urigtig fortolkning eller anvendelse af EU-retten - konstatering af, at der foreligger en tilsidesættelse af EU-retten, foretaget af en af Unionens retsinstanser eller en national ret - ret til betaling af renter - periode, for hvilken der skal betales renter

Tidligere dokument: C-415/20 Gräfendorfer Geflügel und Tiefkühlfeinkost F. Reyher Flexi Montagetechnik - Dom
Tidligere dokument: C-415/20 Gräfendorfer Geflügel - und Tiefkühlkost F. Reyher Flexi Montagetechnik - Indstilling

Dom C-218/21 DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes
Dato: 05-05-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - satser - midlertidige bestemmelser for visse arbejdskraftintensive ydelser - bilag IV, nr. 2) - reparation og renovering af private boliger - anvendelse af en nedsat momssats på ydelser i form af reparation og vedligeholdelse af elevatorer i beboelsesejendomme

Tidligere dokument: C-218/21 DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes - Dom

Indstilling C-250/21 O. Fundusz lnwestycyjny Zamkniety reprezentowany przez O
Dato: 12-05-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - afgiftspålæggelse af tjenesteydelser mod vederlag - direkte sammenhæng mellem de tjenesteydelser, der leveres, og den af den afgiftspligtige person modtagne modværdi - artikel 135, stk. 1, litra b) - fritagelse for »ydelse« af »lån« - syntetisk securitisering - aftale om indirekte deltagelse

Tidligere dokument: C-250/21 O. Fundusz lnwestycyjny Zamkniety reprezentowany przez O - Dom
Tidligere dokument: C-250/21 O. Fundusz lnwestycyjny Zamkniety reprezentowany przez O - Indstilling

Dom C-714/20 U.I. (Représentant en douane indirect)
Dato: 12-05-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 201 - betalingspligtige for afgiften - moms ved indførsel - EU-toldkodeksen - forordning (EU) nr. 952/2013 - artikel 77, stk. 3 - den indirekte toldrepræsentants og importselskabets solidariske hæftelse - told

Tidligere dokument: C-714/20 U.I. (Représentant en douane indirect) - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/651 af 20. april 2022 om indledning af en fornyet undersøgelse af gennemførelsesforordning (eu) 2017/1993 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i folkerepublikken kina som udvidet til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra indien, indonesien, malaysia, taiwan og thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, med henblik på at fastslå, om der kan bevilges en fritagelse for disse foranstaltninger til en enkelt indisk eksporterende producent, om ophævelse af antidumpingtolden på importen fra denne eksporterende producent og om registrering af importen fra denne eksporterende producent

berigtigelse til kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1832 af 12. oktober 2021 om ændring af bilag i til rådets forordning (eøf) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif ( eut l 385 af 29.10.2021 )

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/663 af 21. april 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (eu) 2020/761 for så vidt angår mængden af toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet fra paraguay

 

Nyt fra EUR_LEX

rådets afgørelse (eu) 2022/656 af 11. april 2022 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i den tekniske toldværdikomité og det tekniske udvalg for oprindelsesregler, der er nedsat i verdenstoldorganisationens regi, med hensyn til vedtagelsen af rådgivende udtalelser, kommentarer, forklarende bemærkninger, casestudier, undersøgelser og lignende akter vedrørende toldværdiansættelse af importerede varer i henhold til aftalen om anvendelsen af artikel vii i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 og vedtagelsen af rådgivende udtalelser, oplysninger, rådgivning og lignende akter vedrørende bestemmelse af varers oprindelse i henhold til aftalen om oprindelsesregler

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 203

Notat om afgivelse af indlæg i EU-domstolens sag C-788/21, Global Gravity

Bilag 204

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 225 om, hvor mange af de anslåede 50.000 virksomheder, som den 1. april skal skaffe likviditet til betaling af moms for to hele år, der vil gå konkurs, og hvilke tanker gør ministeren sig om dette mulige udfald, fra erhvervsministeren

Bilag 207

Henvendelse af 20/4-22 fra Rådet for grøn Omstilling om pressemeddelelse "Regeringens udspil til CO2-afgift er en halv løsning"

Spørgsmål og svar

Spm. 485

Vil ministeren redegøre for de provenumæssige konsekvenser, hvis elvarmeafgiften ”fremrykkes”, således at det fremover er elforbrug over 3.000 kWh pr. år i el-opvarmede helårsboliger, der nyder godt af den nedsatte elafgift (mod årligt forbrug over 4.000 kWh i dag), og at der indføres et loft over det maksimale årlige forbrug, der kan nyde godt af den reducerede afgift? Ministeren bedes angive provenueffekten såfremt loftet fastsættes til henholdsvis 6.000 kWh/år eller 7.000 kWh/år (elvarmeafgift på årligt forbrug mellem 3.000 og 9.000 kWh hhv. 3.000 og 10.000 kWh). Endvidere bedes ministeren oplyse, hvad loftet skal sættes til, såfremt omlægningen skal være provenuneutral efter tilbageløb og adfærd.Derudover bedes ministeren bekræfte, at en sådan omlægning vil:- styrke incitamentet til at overgå fra fossil varmekilde til elvarme i husstande med et årligt elforbrug (ekskl. opvarmning) på under 4.000 kWh og et begrænset energiforbrug til opvarmning (med andre ord: mindre husstande),- styrke incitamentet til at erstatte almindelige el-radiatorer med energibesparende elvarmepumper,- styrke incitamentet til at energirenovere boliger, der er el-opvarmede (herunder både nedbringe energiforbruget og skifte til mere energibesparende varmepumper), og- sikre en mere ensartet afgiftsbehandling af ladestrøm (til elbiler) på tværs af husstande, der bor i el-opvarmede boliger og husstande i boliger, der er opvarmet med f.eks. grøn fjernvarme.  Svar  

Spm. 490

Ministeren bedes redegøre for, hvornår gebyret for anmodning om eksportgodtgørelse er blevet omlagt til et fiskalt gebyr, og hvad baggrunden er for omlægningen.  Svar  

Spm. 491

Vil ministeren redegøre for mulighederne for at blive fritaget for registreringsafgift ved import af et hybrid handicap/invalidekøretøj fra udlandet, når det ikke er muligt at erhverve sig et tilsvarende køretøj (hybrid minibus til 8 personer) indenfor landets grænser, hvorfor der er et uerstatteligt behov for at erhverve køretøjet i udlandet på baggrund af det nuværende markedsudbud?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse