MomsMail 2021, uge 16

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
E-handel i EU, B2C
Nye momsregler ved salg til private i EU fra 1. juli 2021

Bindende svar
Råstofafgift - Afgiftspligt - Registreringspligt - Opsugning af sand og grus fra kontinentalsoklen (dansk havbund)
Råstofafgift - Afgiftspligt - Registreringspligt - Opsugning af sand og grus fra kontinentalsoklen (dansk havbund)

Domme
Tinglysningsafgift
Nægtelse af fradrag for købsmoms - underleverandører - fakturakrav
Erstatning for beslaglæggelse af motorkøretøj - forældelse

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
3 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del

 

Artikler og interessante links

BDO

E-handel i EU, B2C

Fra 1. juli 2021 ændres den momsmæssige behandling for B2C salg af varer i EU, når salget sker via en netbutik/online.

Dansk Revision

Nye momsregler ved salg til private i EU fra 1. juli 2021

Hvis din virksomhed har fjernsalg af varer og salg af en række ydelser til private i EU, gælder der særregler om, at momsen skal indberettes og betales i det medlemsland, hvor den endelige forbruger bor. Fra 1. juli 2021 indføres der bl.a. en ny fælles EU-grænse, så virksomheder i EU skal betale moms i forbrugerens land, når virksomhedens samlede salg pr. år til alle andre EU-lande overstiger 10.000 euro.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Råstofafgift - Afgiftspligt - Registreringspligt - Opsugning af sand og grus fra kontinentalsoklen (dansk havbund)

SKM2021.215.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der ikke skal betales råstofafgift efter affalds- og råstofafgiftsloven, når der indvindes sand og grus fra havbunden på dansk territorialområde uden for 12 sømilegrænsen, dvs. på kontinentalsoklen, når dette sand og grus transporteres med skib direkte til havne uden for Danmark uden på noget tidspunkt at krydse den danske 12 sømilegrænse.

Skatterådet kunne endvidere ikke bekræfte, at Spørger ikke skal angive og betale råstofafgiften efter affalds- og råstofafgiftsloven, når Spørger er den, som fysisk indvinder sand og grus fra havbunden på dansk territorialområde uden for 12 sømilegrænsen, dvs. på kontinentalsoklen, når dette sand og grus transporteres med Spørgers skib direkte til havne uden for Danmark uden på noget tidspunkt at krydse den danske 12 sømilegrænse, og når Spørger ikke har tilladelsen til indvindingen efter råstofloven.

 

Bindende svar: Råstofafgift - Afgiftspligt - Registreringspligt - Opsugning af sand og grus fra kontinentalsoklen (dansk havbund)

SKM2021.214.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der ikke skal betales råstofafgift efter affalds- og råstofafgiftsloven, når der indvindes sand og grus fra havbunden på dansk territorialområde uden for 12 sømilegrænsen, dvs. på kontinentalsoklen, når dette sand og grus transporteres med skib direkte til havne uden for Danmark uden på noget tidspunkt at krydse den danske 12 sømilegrænse.

Skatterådet kunne bekræfte, at Spørger ikke skal angive og betale råstofafgiften efter affalds- og råstofafgiftsloven, når Spørger ikke er den, som fysisk indvinder sand og grus fra havbunden på dansk territorialområde uden for 12 sømilegrænsen, dvs. på kontinentalsoklen, når dette sand og grus transporteres med skib direkte til havne uden for Danmark uden på noget tidspunkt at krydse den danske 12 sømilegrænse, og hvor Spørger har tilladelsen til indvindingen efter råstofloven.

 

Dom: Tinglysningsafgift

SKM2021.226.BR

Sagsøgerens erhvervede i 2018 en ejendom, der havde været anvendt til varmeværk. Købsummen udgjorde 4.667.800 kr. Den offentlige ejendomsvurdering pr. 1 oktober 2017 udgjorde 42 mio. kr.

Sagen angår, om det var godtgjort, at der i tiden mellem den seneste offentlige vurdering og anmeldelse af skødet og til tinglysning var sket væsentlige forandringer med hensyn til ejendommen, således at tinglysningsafgift ikke skulle beregnes af den offentlige ejendomsværdi, jf. tinglysningsafgiftslovens §4, stk. 2, 1 pkt., men af den værdi på 4.667.800 kr. der var angivet ved anmeldelsen til tinglysning, jf. undtagelsesbestemmelsen i tinglysningsafgiftslovens §4, stk. 2, 3 pkt.

Retten fandt det godtgjort, at nedbrydningen af kraftvarmeværket var igangsat på tidspunkt for skødets anmeldelse til tinglysning, og at lukningen af kraftvarmeværket måtte anses for irreversibel på dette tidspunkt.

Retten fandt det herefter godtgjort, at der i tiden mellem den seneste offentlige vurdering og anmeldelsen af skødet til tinglysning var sket sådanne væsentlige fysiske og juridiske forandringer ved ejendommen at tinglysningsafgift skulle beregnes af ejerskiftesummen, jf. tinglysningsafgiftslovens §4 stk. 2, 3 pkt.

 

Dom: Nægtelse af fradrag for købsmoms - underleverandører - fakturakrav

SKM2021.224.BR

Sagen angik, om skatteyderen var berettiget til fradrag for købsmoms, der var betalt til underleverandører i 2013.

Retten tiltrådte, at betingelserne for fradrag for købsmoms ikke var opfyldt. Retten henviste bl.a. til, at fakturaerne fra underleverandørerne ikke opfyldte kravene i momsbekendtgørelsen. Fakturaerne indeholdt alene en angivelse af, at ydelsen var rengøringsopgaver inden for en måned, og et samlet beløb uden og med afgift.

Endvidere lagde retten vægt på, at de samarbejdsaftaler, som selskabet havde indgået med underleverandørerne, ikke indeholdt en nærmere beskrivelse af parternes pligter over for hinanden, herunder navnlig ingen beskrivelse af arbejdsydelsernes omfang.

Retten tillagde det også vægt, at sagsøgeren ikke havde fremlagt arbejdssedler eller anden dokumentation for, at arbejdet var udført. Desuden havde sagsøgeren og vidnet afgivet modstridende forklaringer om, hvordan de førte kontrol med antallet af timer, som underleverandørernes medarbejdere udførte.

Den omstændighed, at betaling af beløb svarende til fakturaerne var sket via bankoverførsler kunne ikke føre til et andet resultat.

 

Dom: Erstatning for beslaglæggelse af motorkøretøj - forældelse

SKM2021.220.ØLR

Sagen drejede sig om erstatning for beslaglæggelse af en autocamper, som var beslaglagt til sikkerhed for et afgiftskrav, som senere viste sig ikke at bestå.

Landsretten fandt, at forældelsesfristen ikke kunne anses for foreløbigt afbrudt i medfør af forældelseslovens § 21, stk. 2, ved, at den erstatningssøgendes advokat havde rettet henvendelse til SKAT og rejst kravet. Da den erstatningssøgende desuden ikke havde bevist, at der har været tale om egentlige forhandlinger mellem parterne om kravet, var forældelsen heller ikke foreløbigt afbrudt i medfør af forældelseslovens § 21, stk. 5.

Landsretten fandt derfor - i modsætning til byretten - at kravet var forældet og frifandt derfor Skattestyrelsen.

 

Nye straffesager

SKM2021.227.ØLR

Straf- skattesvig- momssvig - uregistreret virksomhed

T var tiltalt for momssvig for en række perioder i 2013, 2014 og 2015 samt skattesvig for indkomstårene 2013 og 2014. T havde drevet uregistreret momspligtig virksomhed og udstedt fakturaer med moms uden at angive og afregne momsen til told- og skatteforvaltningen samt undladt inden 4 uger efter modtagelsen af årsopgørelserne for 2013 og 2014 at oplyse om at de var lave, idet overskud af virksomheden ikke var selvangivet. T havde herved unddraget for 469.680 kr. i skat og 398.321 kr. moms i alt.

T bestred, at moms- og skatteunddragelsen kan tilregnes ham som forsætlig, men bestred ikke, at han udstedte fakturaer med moms uden at være momsregistreret, og at han undlod at selvangive indtægten ved det arbejde, der blev honoreret ved hans modtagelse af betaling i henhold til fakturaerne. T forklarede, at han havde indsat sit holdingselskabs cvr-nummer i de af sagen omhandlede fakturaer i perioden 2013-15, fordi han ikke kunne bruge sin virksomheds cvr-nummer efter 2012.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig skatte- og momssvig. Retten lagde til grund, T var fuldt vidende om at hans virksomhed var afregistreret fra moms og at han indså, at han unddrog moms, når han trods dette, afkrævede moms hos en kunde. Retten henså derved til Ts forklaring til sagen og dokumentationen for, at T tidligere var momsregistreret og virksomheden flere gange foretog momsangivelser. Endvidere fandt retten, at T indså, at han ved sin manglende oplysning om indtægterne ved kundernes betaling i henhold til fakturaerne, unddrog skat.

T idømtes 7 måneders fængsel betinget med vilkår om samfundstjeneste samt en tillægsbøde på 850.000 kr. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på karakteren af forholdene, herunder unddragelsernes størrelse, oplysningerne om Ts handlinger i forbindelse med forholdene og de betydelige beløb, han kunne tjene ved arbejde i gerningsperioden.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0990821
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet anmodningen om ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens momstilsvar for perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. september 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-03-2021

Journalnr: 16/0821700
Delvist momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT alene delvist har imødekommet virksomhedens anmodning om fradrag for købsmoms af udgifter til elektricitet og varme med 13 pct., samt at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om fradrag for købsmoms af udgifter til reparation og vedligeholdelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-03-2021

Journalnr: 14/3101047
Delvist momsfradrag mm
Klagen skyldes, at SKAT alene har godkendt fradrag for momsen af virksomhedens fællesomkostninger med 5 %, samt at SKAT ikke har godkendt fradrag for efteropkrævet importmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-03-2021

Journalnr: 16/1091760
Kassedifferencer, udeholdt omsætning mm
Klagen vedrører salgsmoms på kassedifferencer, manglende angivelse af bogført moms, salgsmoms for spilleindtægter samt nægtet fradrag for købsmoms for spillemaskiner. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-03-2021

Journalnr: 14/2687806
Rådgivning - salg af aktier
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt selskabets anmodning om fradrag af indgående moms af udgifter afholdt til rådgivning i forbindelse med salg af aktier i et datterselskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-03-2021

Journalnr: 18/0006709
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 29-03-2021

Journalnr: 19/0099777
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-03-2021

Journalnr: 19/0103394
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-03-2021

Journalnr: 16/1307421
Underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for virksomhedens købsmoms for udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-03-2021

Journalnr: 14/0300430
Underleverandører og lokaler
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for udgifter til underleverandører og for reparation og vedligeholdelse af kontor. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-03-2021

Journalnr: 18/0003097
Yderligere salgsmoms mm
Klagen vedrører yderligere salgsmoms, påstand om yderligere købsmoms samt nægtet fradrag for købsmoms på køreskolebil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-03-2021

Journalnr: 16/1578336
Eksportgodtgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har fremsat krav om tilbagebetaling af eksportgodtgørelse fra udførsel af biler. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, hvorefter der ikke er et tilbagebetalingskrav.
Afsagt: 24-03-2021

Journalnr: 17/0992635
Registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har anset et køretøj for registreringsafgiftspligtigt i Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-03-2021

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 26-04-2021 - 25-05-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 12-05-2021 dom i C-844/19 technoRent International m.fl.
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget - artikel 183 - tilbagebetaling af overskydende moms - morarenter - ingen national lovgivning - princip om afgiftens neutralitet - EU-retlige bestemmelsers direkte anvendelighed - princippet om overensstemmende fortolkning

Tidligere dokument: C-844/19 technoRent International m.fl. - Dom
Tidligere dokument: C-844/19 technoRent International m.fl. - Indstilling

Den 20-05-2021 dom i C-4/20 ALTI
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 205 - personer, der er betalingspligtige for moms over for statskassen - solidarisk hæftelse for modtageren af en afgiftspligtig levering, der har udøvet sin ret til fradrag af moms, med viden om, at den person, der er betalingspligtig for denne afgift, ikke ville betale den - en sådan modtagers forpligtelse til at betale den moms, som den betalingspligtige herfor ikke har betalt, samt de morarenter, der skyldes som følge af sidstnævntes manglende betaling af momsen

Tidligere dokument: C-4/20 ALTI - Dom
Tidligere dokument: C-4/20 ALTI - Indstilling

Den 20-05-2021 dom i C-209/20 Renesola UK
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - bedømmelse af gyldigheden - gennemførelsesforordning (EU) nr. 1357/2013 - fastlæggelse af oprindelseslandet for solcellemoduler, der er samlet i et tredjeland på basis af solceller, der er fremstillet i et andet tredjeland - forordning (EØF) nr. 2913/92 - EF-toldkodeksen - artikel 24 - oprindelsen af varer, ved hvis fremstilling flere tredjelande har deltaget - begrebet »sidste væsentlige bearbejdning eller forarbejdning«

Tidligere dokument: C-209/20 Renesola UK - Dom

Den 09-06-2021 dom i T-47/19 Statsstøtte Dansk Erhverv mod Kommissionen
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF

 

Indstillinger
C-80/20 Wilo Salmson France

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skattelovgivning - moms - direktiv 2006/112/EF - artikel 167 og artikel 178, litra a) - fradragsrettens indtræden - periode for indtræden - besiddelse af en faktura som materiel betingelse - afgrænsning i forhold til de formelle betingelser for fradrag - direktiv 2008/9/EF - artikel 14, stk. 1, litra a), og artikel 15 - endelig karakter af en afgørelse om afvisning, der ikke er blevet anfægtet - retsvirkninger af kreditering (annullering) af en faktura og fornyet udstedelse af denne

Generaladvokatens indstilling:

1) Momsdirektivet skal fortolkes således, at fradragsretten i henhold til momsdirektivets artikel 168, litra a), allerede indtræder materielt, når afgiften forfalder (momsdirektivets artikel 167), og med hensyn til størrelsen først ved besiddelsen af en faktura [momsdirektivets artikel 178, litra a)]. Opfyldelsen af begge betingelser er afgørende for, i hvilken periode fradragsretten skal udøves. Den dertil krævede faktura skal ganske vist ikke nødvendigvis opfylde alle de formalia, der er nævnt i momsdirektivets artikel 226. Momsdirektivet hjemler dog ikke en fradragsret uden besiddelse af en faktura.

2) Den korrekte tilbagebetalingsperiode som omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/9 er den periode, hvori den afgiftspligtige kom i besiddelse af en sådan faktura. Den forelæggende ret skal afklare, hvornår dette var tilfældet for sagsøgerens vedkommende.

3) En kreditering (annullation) af en faktura (efter fælles overenskomst eller ensidig) har ingen virkninger for en fradragsret, som allerede er indtrådt, og den periode, hvori fradragsretten skal udøves.

4) EU-retten er til hinder for nationale ordninger, hvorefter tilbagebetalingsperioden som omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/9 alene er knyttet til afgiftens forfald i henhold til momsdirektivets artikel 167. Et yderligere krav er besiddelse af en faktura, hvoraf momsbelastningen fremgår, idet denne faktura ikke behøver at opfylde alle de formalia, der er nævnt i momsdirektivets artikel 226.


Domme
C-703/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 98, stk. 2 - medlemsstaternes mulighed for at anvende en eller to nedsatte momssatser for leveringen af visse varer og tjenesteydelser - kvalificering af en erhvervsmæssig virksomhed som »tjenesteydelse« - bilag III, punkt 12a) - gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 - artikel 6 - begrebet »restaurations- og cateringydelser« - måltider tilberedt til umiddelbar indtagelse på stedet i sælgerens lokaler eller i et restaurationsområde - måltider tilberedt til umiddelbar indtagelse til at tage med

Domstolens dom:

Artikel 98, stk. 2, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2009/47/EF af 5. maj 2009, sammenholdt med dette direktivs bilag III, punkt 12a), og med artikel 6 i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 af 15. marts 2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112, skal fortolkes således, at begrebet »restaurations- og cateringydelser« omfatter levering af fødevarer, når leveringen er ledsaget af tilstrækkelige dertil knyttede ydelser med henblik på at gøre det muligt for slutkunden umiddelbart at indtage disse fødevarer, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve. Når slutkunden vælger ikke at benytte sig af de materielle og menneskelige ressourcer, som den afgiftspligtige stiller til vedkommendes rådighed til at ledsage indtagelsen af de leverede fødevarer, må det antages, at der ikke er nogen tjenesteydelse forbundet med leveringen af disse fødevarer.

Tidligere dokument: C-703/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach - Indstilling


C-75/20 Lifosa

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EF-toldkodeksen - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 29, stk. 1 - artikel 32, stk. 1, litra e), nr. i) - EU-toldkodeksen - forordning (EU) nr. 952/2013 - artikel 70, stk. 1 - artikel 71, stk. 1, litra e), nr. i) - fastsættelse af toldværdien - transaktionsværdi - justering - pris inklusive levering ved grænsen

Domstolens dom:

Artikel 29, stk. 1, og artikel 32, stk. 1, litra e), nr. i), i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks samt artikel 70, stk. 1, og artikel 71, stk. 1, litra e), nr. i), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen skal fortolkes således, at med henblik på at fastsætte toldværdien af de indførte varer skal de omkostninger, som faktisk er afholdt af producenten til transport af disse varer til det sted, hvor de er blevet indført i Den Europæiske Unions toldområde, ikke lægges til de nævnte varers transaktionsværdi, når forpligtelsen til at dække disse omkostninger ifølge de aftalte leveringsbetingelser påhviler producenten, og dette gælder ligeledes, selv om de nævnte omkostninger overstiger den pris, som importøren faktisk har betalt, når denne pris svarer til de nævnte varers reelle værdi, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.


C-572/18 P thyssenkrupp Electrical Steel og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mod Kommissionen

Sagen omhandler:

Appel - toldunion - forordning (EU) nr. 952/2013 - artikel 211, stk. 6 - bevilling til aktiv forædling af visse kornorienterede elektriske stålprodukter - risiko for, at væsentlige interesser for EU-producenter bliver negativt berørt - undersøgelse af de økonomiske forudsætninger - gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 - artikel 259 - Europa-Kommissionens konklusioner om de økonomiske forudsætninger - artikel 263 TEUF - retsakt, der ikke kan gøres til genstand for et søgsmål

Domstolens dom:

1) Appellen i sag C-572/18 P forkastes.

2) thyssenkrupp Electrical Steel GmbH og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo bærer hver deres egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

Tidligere dokument: C-572/18 P thyssenkrupp Electrical Steel og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mod Kommissionen - Indstilling


Nyt fra EU

Nyt fra Group on the future of VAT (GFV)

3020099-AK GFV 107 - Minutes 35th meeting 04-03-2021 - EN.pdf

 

Nyt fra VAT committee

Agenda - 118th VATCOM meeting 19-04-2021 - EN.pdf

Info paper - Commission - Recent judgments of the CJEU - EN.pdf

WP 924 REV8 - Centralised clearance upon importation - EN.pdf

WP 1007 - Polish question on call-off stocks - EN.pdf

WP 1008 - Case-law raised by VEG - EN.pdf

WP 1009 - Romanian consultation on cash accounting - EN.pdf

WP 1010 - Belgian question on the calculation of threshold - EN.pdf

WP 1012 - Italian question on the recharging of electric vehicles - EN.pdf

WP 1013 - Romania - Case law - Video chat services.pdf

 

Nyt fra Rådet

Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax

Council Directive (EU) 2018/1910 of 4 December 2018 amending Directive 2006/112/EC as regards the harmonisation and simplification of certain rules in the value added tax system for the taxation of trade between Member States

Council Directive 2010/45/EU of 13 July 2010 amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards the rules on invoicing

RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

Aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

Rådets gennemførelsesafgørelse om at give Malta tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem – Vedtagelse

Informal videoconference of the members of the Customs Cooperation Working Party (CCWP)

Informal videoconference of the members of the Customs Cooperation Working Party (CCWP)

RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 389/2012 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet, for så vidt angår indholdet af elektroniske registre

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår fritagelser ved indførsel og visse leveringer i tilknytning til EU-foranstaltninger af almen interesse

Customs Union Working Party

Informal videoconference of the members of the High Level Working Party (Taxation)

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/633 af 14. april 2021 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af mononatriumglutamat med oprindelse i folkerepublikken kina og indonesien efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2016/1036

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/635 af 16. april 2021 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse svejsede rør af jern og ulegeret stål med oprindelse i hviderusland, folkerepublikken kina og rusland efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2016/1036

rådets afgørelse (eu) 2021/651 af 19. april 2021 om undertegnelse på unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem den europæiske union og den argentinske republik i henhold til artikel xxviii i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (gatt) 1994 vedrørende ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af eu-liste clxxv, som følge af det forenede kongeriges udtræden af den europæiske union

rådets afgørelse (eu) 2021/650 af 19. april 2021 om undertegnelse på unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem den europæiske union og amerikas forenede stater i henhold til artikel xxviii i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (gatt) 1994 om ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af eu-liste clxxv, som følge af det forenede kongeriges udtræden af den europæiske union

kommissionens gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/659 af 15. april 2021 om fritagelser for den udvidede antidumpingtold på visse dele til cykler med oprindelse i folkerepublikken kina i henhold til forordning (ef) nr. 88/97 (meddelt under nummer c(2021) 2416)

kommissionens afgørelse (eu) 2021/660 af 19. april 2021 om ændring af afgørelse (eu) 2020/491 om fritagelse for importafgifter og momsfritagelse ved import af varer, der er nødvendige for at bekæmpe virkningerne af covid-19-udbruddet i 2020 (meddelt under nummer c(2021) 2693)

 

Lovtidende

Lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og lov om afgift af svovl (Forhøjelse af grænsen for straksafskrivning m.v., midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler, forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og forlængelse af bundfradrag i svovlafgiften), LOV nr 672 af 19/04/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om behandlingen af indberetninger fra whistleblowerordninger ved Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område, BEK nr 687 af 17/04/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 4, stk. 1, nr. 4, og stk. 4, i lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område, BEK nr 685 af 17/04/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Høringsportalen

Ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer
Oprettelsesdato: 20-04-2021
Høringsfrist: 07-05-2021

Forslag for EU-Kommissionen på momsområdet
Oprettelsesdato: 21-04-2021
Høringsfrist: 29-04-2021

 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 217 Forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Indførelse af afgift på nikotinholdige væsker til e-cigaretter m.v.).
Fremsat den 21. april 2021

Vedtagne lovforslag

L 137 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Sanktioner for manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af organiseret svig m.v. som led i udmøntning af aftale om styrket skattekontrol).
Vedtaget den 22. april 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 119 Forslag til lov om ændring af toldloven. (Tilpasning af toldloven til EU’s moderniserede pengeforordning m.v.).

Bilag

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om den foreslåede tilpasning af toldloven til EU’s moderniserede pengeforordning er en styrkelse eller svækkelse af gældende ret, til skatteministeren

L 208 Forslag til lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19. (Udvidelse af A-skattelåneordningen og momslåneordningen som følge af covid-19 m.v.).

Bilag

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 22. april 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om virksomheder fortsat vil kunne opleve at blive rykket for manglende betalingerne, selv om virksomhederne har anmodet om lån via låneordningerne, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om mulighederne for, at lånene kan tilbagebetales over en 3-årig periode, til skatteministeren

L 217 Forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Indførelse af afgift på nikotinholdige væsker til e-cigaretter m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema (pdf-version)
Høringssvar (samlet) (pdf-version)

Almindelig del

Bilag

Bilag 212

Henvendelse af 16/4-21 Clever A/S vedrørende foretræde om afgift på el til opladning af elbiler

Bilag 214

Præsentation af 20/4-21 fra Clever A/S til foretræde om afgift på el til opladning af elbiler den 22/4-21

Spørgsmål og svar

Spm. 250

Tyskland har pr. 1. januar 2021 besluttet at indføre en CO2-afgift på blandt andet diesel og benzin. Det ønskes belyst, hvor store de samlede afgifter på benzin og diesel – med og uden moms – derefter vil være i Tyskland sammenlignet med Danmark. Tilsvarende tal for 2020 ønskes også oplyst, ligesom betydningen af de planlagte tyske stigninger i CO2-afgiften i de kommende år.  Svar  

Spm. 251

Hvordan vil den tyske afgiftsstigning på diesel og benzin pr. 1. januar 2021 påvirke grænsehandelen opgjort i mængder, CO2-effekt (opgjort på det danske klimaregnskab) samt provenu? Effekten bedes om muligt fordelt på erhvervskørsel og privat kørsel (dvs. momsbelagt).  Svar  

Spm. 252

Hvilke effekter ser ministeriet der ville være, hvis Danmark fulgte op med en afgiftsstigning af samme størrelsesorden som den tyske på CO2, offentligt provenu m.v.?  Svar  

Spm. 377

Vil ministeren oplyse, hvad provenuvirkning og øvrige konsekvenser vil være, hvis afgifterne på nydelsesmidler – dog med undtagelse af tobak – sænkes til EU’s minimumssatser?  Svar  

Spm. 401

Vil ministeren redegøre for, at lovforslag nr. L 200 (folketingsåret 2013-14), har uhensigtsmæssige konsekvenser for virksomhedsejere, der ikke kan fremskaffe de nødvendige midler ved sikkerhedsstillelse i fast ejendom?  Svar  

Spm. 402

Vil ministeren redegøre for, at selvstændigt erhvervsdrivende, hvis intention ikke er at udnytte virksomhedsordningen utilsigtet, ikke kan foretage opsparing i virksomhedsordningen eller fremskaffe de nødvendige midler ved sikkerhedsstillelse i fast ejendom?  Svar  

Spm. 407

Ministeren bedes kommentere den interne præsentation fra Wolt Danmark's foretræde for Skatteudvalget den 25. marts 2021 om skatte- og momsudfordringer for platformsvirksomheder m.v., jf. SAU alm. del - bilag 194.  Svar  

Spm. 412

Ministeren bedes redegøre for, hvor meget registreringsafgift der vil blive pålagt en elbil til en værdi af 250.000 kr. før afgifter i alle årene fra 2021-2030.  Svar  

Spm. 419

Vil ministeren redegøre for, hvor mange mia. kr. virksomhederne samlet har indsat ekstra på deres skattekonti, efter regeringen i forbindelse med coronapandemien har hævet loftet for indestående til 100 mia. kr. pr. virksomhed?  Svar  

Spm. 449

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 16. april 2021 fra Clever A/S vedrørende foretræde om afgift på el til opladning af elbiler, jf. SAU alm. del - bilag 212.  Svar  

Spm. 451

Vil ministeren oplyse, hvad provenuet vil være ved at genindføre sodavandsafgiften? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. Endelig bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten.  Svar  

Spm. 453

Vil ministeren oplyse, hvad provenuet vil være ved at genindføre tillægsafgiften for alkoholsodavand? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. Endelig bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten.  Svar  

Spm. 454

Ministeren bedes redegøre for provenuet ved, at ændringer i forsikringsafgiften for lystfartøjer, hvor der bedes skønnet over tre modeller1) genindførsel af forsikringsafgiftens sats på 1,34 pct. på lystfartøjer med en bundgrænse på 200.000 kr.2) genindførsel af forsikringsafgiftens sats på 1,34 pct. på lystfartøjer med en bundgrænse på 500.000 kr.3) genindførsel af den tidligere sats for 1,34 pct. for alle. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser. Ministeren bedes derudover opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringen opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Sluttelig bedes ministeren også oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten.  Svar  

Spm. 455

Vil ministeren oplyse provenuvirkningen ved at genindføre foderfosfatafgiften? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser.  Svar  

Spm. 457

I EU-regi betegnes firhjulede ATV-køretøjer som "quadricykler", og de kan typegodkendes efter EF-direktiv 2002/24/EF om typegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer og efter dette direktivs afløser: Forordning (EU) nr. 168/2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler. Vil ministeren oplyse, hvilken betydning Forordning (EU) nr. 168/2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler har for ATV-registrerede traktorer før Forordning (EU) nr. 168/2013 trådte i kraft? Endvidere bedes ministeren oplyse, om forordningen medfører, at ATV-registrerede traktorer, som er registreret før forordningen trådte i kraft kan omregistreres efter de tidligere gældende regler.  Svar  

Spm. 458

Hvor mange kontroller pr. år har Skattestyrelsen de seneste år foretaget af, hvorvidt soloselvstændige, der arbejder for platformsvirksomheder, der sælger ydelser til privatpersoner, reelt er selvstændige eller lønmodtagere?  Svar  

Spm. 459

Med henvisning til artiklen i Fagbladet 3F af 23. marts 2021 ”Eksperter modsiger Skattestyrelsen: Wolt-bude er lønmodtagere” udbedes ministerens kommentarer til disse vurderinger samt oplysning om, hvordan Skattestyrelsen har håndhævet den juridiske vejledning (C.C.1.2.1) over for soloselvstændige og platformsvirksomheder, der sælger ydelser til privatpersoner. (https://fagbladet3f.dk/artikel/wolt-bude-er-loenmodtagere )  Svar  

Spm. 463

Vil ministeren oplyse effekterne af følgende afgiftsreform på transportområdet:- Energiafgifterne på henholdsvis biobenzin og biodiesel sænkes til det lavest tilladte niveau, jf. det europæiske energibeskatningsdirektiv.- Energiafgifterne på konventionel benzin og diesel hæves, så provenuet ved den samlede reform forbliver uændret efter tilbageløb og adfærd.Ministeren bedes oplyse både relevante afgiftsniveauer og forventet effekt på CO2-udledning frem mod 2030, herunder i hvor høj grad effekten forventes at komme fra øget brug af biobrændstoffer eller ændret grænsehandel med brændstof.  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1393

Om dieselafgifter.