MomsMail 2020, uge 16

Kære læser !

Jeg håber du har haft en god påske.

Der er masser af nyt fra både ind- og udland. En del står naturligvis i COVID-19's tegn, men der er absolut også interessante nyheder, som intet har med hjælpepakker at gøre.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Corona-afledte spørgsmål om moms
Status på hjælpepakkerne
Nye momsregler ved B2C salg til Norge
COVID-19 – kørsel i udenlandske...
Lønsumsafgift
Covid-19: Find din virksomheds udskudte frister
Skattelovsændringer til afhjælpning af coronaimplikationer
Refusion af moms som et rentefrit lån
Rentefrit moms-, og lønsumsafgiftslån til små og mellemstore virksomheder
Udtagningsmoms – vær opmærksom på de nye regler

Domme
Skatteyder hæftede for et honorarkrav fra sagsøgeren - krav på omkostningsgodtgørelse
Chokoladeafgiftsloven - levering af afgiftspligtige varer i henhold til tyske "Lieferschein" (følgesedler)
Renter af tilbagebetalte sagsomkostninger
Forrentning af krav på tilbagebetaling af lønsumsafgift - dagældende rentecirkulære
Fremmed arbejdskraft - fradrag for købsmoms - fakturaers realitet bevisbyrde
Indsætninger på bankkonti skønsmæssig ansættelse af indkomst og momstilsvar

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 indstillinger

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Corona-afledte spørgsmål om moms

Værtshuse, der under Corona-krisen har foræret fadøl væk, skal ligesom pizza-kæden, der har foræret ost væk, betale udtagningsmoms af værdien af de bortgivne varer, uanset at bortgivelsen skyldes sund fornuft


BDO

Status på hjælpepakkerne

Der er nu åbnet for adgangen til at indsende ansøgninger til alle de fire hjælpepakker. Der gælder ikke noget ”først til mølle” princip. Alle virksomheder får den kompensation, som de er berettiget til. Vigtigt at virksomhederne sætter sig ind i reglerne.


Beierholm

Nye momsregler ved B2C salg til Norge

Gælder fra 1. april 2020


Beierholm

COVID-19 – kørsel i udenlandske...

Midlertidig hjemkørsel til Danmark tillades


Beierholm

Lønsumsafgift

– lønkompensation for hjemsendte medarbejdere


Dansk Revision

Covid-19: Find din virksomheds udskudte frister

SKAT har lanceret en hjemmeside, hvor virksomheder og rådgivere ved besvarelse af tre spørgsmål kan finde frem til de frister, som vedrører virksomheden.


EY

Skattelovsændringer til afhjælpning af coronaimplikationer

Folketinget har vedtaget ædringer på skatteområdet, der sigter mod at hjælpe med at afbøde de nengative økonomiske konsekvenser af corona.


Lundgrens

Refusion af moms som et rentefrit lån

Virksomheder, der har betalt moms den 2. marts 2020, kan ansøge om at få denne tilbagebetalt i form af et rentefrit lån. Formålet med det rentefrie lån er at styrke små og mellemstore virksomheders likviditet, som står overfor økonomiske udfordringer på grund af Covid-19.Hvis lovforslaget vedtages af Folketinget, forventer vi at anmodninger om sådanne lån, kan fremsendes fra den 1. maj 2020 til den 15. juni 2020.De rentefrie lån skal tilbagebetales senest den 1. april 2021.


Redmark

Rentefrit moms-, og lønsumsafgiftslån til små og mellemstore virksomheder

Regeringen har den 9. april 2020 spillet ud med endnu et initiativ, der skal støtte danske virksomheder, der er ramt af COVID-19 krisen. Reg ...


Rigsrevisionen

Beretning om momskontrollen (nr. 12/2019)

Beretningen handler om Skatteministeriets reaktioner over for virksomheder, der ikke angiver eller betaler korrekt moms.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriet i tilfredsstillende grad kontrollerer, om virksomhederne afregner korrekt moms. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Har Skatteforvaltningen i tilfredsstillende grad fulgt op over for virksomheder, der ikke angiver moms?
  • Har Skatteforvaltningen i tilfredsstillende grad kontrolleret, om de virksomheder, der har angivet moms, har angivet korrekt?
  • Har Skatteforvaltningen i tilfredsstillende grad reageret over for virksomheder, der ikke betaler moms?

Rigsrevisionen vurderer, at Skatteministeriets kontrol med, om virksomhederne afregner korrekt moms, har været kritisabel. Konsekvensen er, at der er stor risiko for manglende momsindtægter for et væsentligt milliardbeløb, og at virksomheder har kunnet fortsætte driften og opbygge momsgæld, selv om de ikke har angivet og betalt moms.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i januar 2019.


SEGES

Udtagningsmoms – vær opmærksom på de nye regler

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – f.eks. momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Skatteyder hæftede for et honorarkrav fra sagsøgeren - krav på omkostningsgodtgørelse

SKM2020.163.BR

Sagen angik, om en skatteyder hæftede for et honorarkrav fra sagsøgeren i forbindelse med sagsøgerens bistand til en vunden skattesag og derfor havde krav på omkostningsgodtgørelse i medfør af skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1.

Retten anså det for ubestridt, at grundlaget og vilkårene for sagsøgerens rådgivningsbistand til skatteyderen alene har været indholdet af den tekst, der på daværende tidspunkt fremgik af selskabets hjemmeside, hvor sagsøgeren påtog sig at føre "din skattesag efter devisen no cure no pay, hvis sagen vedrører lovfortolkning", samt at det i praksis betød, "at du ingen udgifter har, når vi fører sagen". Hertil kom det, som fremgik af e-mailkorrespondance mellem sagsøgeren og skatteyderen: "hvis vi vinder bliver min regning betalt af det offentlige 100%. Se min hjemmeside", dog således, at han skulle betale "et nettobeløb på 4.000 kr., hvis vi taber".

Efter at sagsøgeren havde fået fuldt medhold i den for skatteyderen førte klagesag, udstedte selskabet en faktura til skatteyderen. Fakturaen blev aldrig afholdt, og det fremgik af et telefonnotat at skatteyderen ikke mente at hæfte herfor.

Retten fandt ikke, at sagsøgeren havde løftet bevisbyrden for, at der på noget tidspunkt havde været en reel forpligtelse for skatteyderen til at betale den udstedte faktura for selskabets rådgivningsbistand. Skatteministeriet blev frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Chokoladeafgiftsloven - levering af afgiftspligtige varer i henhold til tyske "Lieferschein" (følgesedler)

SKM2020.161.BR

Sagsøgeren havde siden 1. juli 2007 være registreret i henhold til chokoladeafgiftslovens § 10 a, stk. 1, 2. pkt. som erhvervsdrivende modtager af afgiftspligtige varer fra udlandet. Det følger af § 10 a, stk. 3, at en erhvervsdrivende varemodtager efter udløbet af hver afgiftsperiode skal angive mængden af de varer virksomheden har modtaget i perioden og indbetale afgiften heraf til told-og skatteforvaltningen. Sagsøgeren havde ikke foretaget en sådan indberetning. SKAT havde opgjort et krav på chokoladeafgift mod sagsøgeren på baggrund af 4 tyske "Lieferschein" (følgesedler), som var fundet ved en ransagning af virksomhedens lokaler. Sagsøgeren bestred, at de omhandlede varer var leveret.

Retten fandt, at de omhandlede Lieferschein(en) var udtryk for, at der var leveret de varer, der var angivet i de respektive Liefershein. Sagsøgeren havde derfor bevisbyrden for, at det forholdt sig anderledes, hvorved retten bemærkede, at der skulle føres et sikkert bevis for, at varerne ikke var modtaget. Denne bevisbyrde var hverken løftet ved nogle af sagsøgeren fremlagte erklæringer fra de tyske leverandører, der var udarbejdet til brug for sagen, eller ved sagsøgerens egen forklaring for byretten.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Renter af tilbagebetalte sagsomkostninger

SKM2020.160.BR

Sagen angik, om sagsøgeren havde krav på renter efter renteloven af tilbagebetalte sagsomkostninger, herunder om det er en betingelse for forrentning af tilbagebetalte sagsomkostninger, at der er nedlagt påstand herom.

Retten anførte, at rentelovens § 8 a ikke indeholder hjemmel til at udbetale renter af tilbagebetalte sagsomkostninger. Krav på tilbagebetaling af sagsomkostninger forrentes i stedet som udgangspunkt efter den almindelige regel i rentelovens § 3, stk. 2, dvs. fra 30 dage efter at krav om tilbagebetaling er fremsat eller ved en påstand under et sagsanlæg, jf. rentelovens § 3, stk. 4. Retten bemærkede, at skyldneren ikke skal betale rente for det tidsrum, der ligger forud for modtagelsen af anmodningen, jf. lovens § 3, stk. 2, 2. pkt.

Retten fastslog, at forrentning af krav på tilbagebetaling af sagsomkostninger derfor kræver, at der forudgående er nedlagt påstand herom. Sagsøgeren havde ikke nedlagt en sådan påstand for Højesteret. På den baggrund fandt retten, at der ikke var hjemmel til at forrente kravet om tilbagebetaling af sagsomkostninger.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Forrentning af krav på tilbagebetaling af lønsumsafgift - dagældende rentecirkulære

SKM2020.156.BR

Et forsikringsselskab, som for årene 1996-2003 havde fået tilbagebetalt lønsumsafgift som følge af en reduktion af selskabets (selskabets fællesregistrerings) lønsumsafgiftsgrundlag i forbindelse med ikke-lønsumsafgiftspligtige aktiviteter vedrørende udlejning af fast ejendom, havde ikke krav på forrentning af tilbagebetalingskravet i henhold til "påkravsreglen" i det dagældende rentecirkulæres pkt. 7. Forrentningen skulle i stedet ske efter cirkulærets pkt. 8, hvilket ville sige 30 dage fra SKATs modtagelse af forsikringsselskabets tilbagebetalingsanmodning i december 2008. Retten fandt, at SKAT ikke havde givet påkrav om, at forsikringsselskabets lønsumsafgiftstilsvar skulle opgøres på en bestemt måde, og at SKAT heller ikke havde udvist en adfærd, som kunne sidestilles med et påkrav, lige som lønsumsafgiften heller ikke var indbetalt i henhold til en administrativ praksis, der kunne anses for et påkrav.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fremmed arbejdskraft - fradrag for købsmoms - fakturaers realitet bevisbyrde

SKM2020.150.BR

Sagen drejede sig om, hvorvidt SKAT med rette havde nægtet sagsøgeren, der drev rengøringsvirksomhed, fradrag for indgående moms på fakturaer udstedt af underleverandører af rengøringsydelser, jf. momslovens § 37, stk. 1, og hvorvidt sagsøgeren hæftede for ikke-indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Retten fandt indledningsvist, at bevisbyrden for momsfradrag påhvilede sagsøgeren, og at denne bevisbyrde var skærpet som følge af, at de fremlagte fakturaer ikke opfyldte betingelserne i momsbekendtgørelsens § 58, stk. 1, (dagældende § 61, stk. 1 og § 84).

Herefter fandt retten, at sagsøgeren ikke alene ved fremlæggelse af fakturaer, bankoverførsler og samarbejdskontrakter havde løftet sin skærpede bevisbyrde.

Retten lagde endelig til grund, at sagsøgeren måtte have haft lønnet personer ud over det selvangivne til at udføre arbejdet, og da der ikke var indeholdt A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag herfor, fandt retten det berettiget, at skattemyndighederne havde anset skatteyderen for indeholdelsespligtig for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for ansatte udover det selvangivne.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Indsætninger på bankkonti skønsmæssig ansættelse af indkomst og momstilsvar

SKM2020.149.BR

Sagen angik, om en skatteyder var skatte-og momspligtig af indsætninger på hans bankkonti for indkomstårene 2009 og 2010.

Skatteyderen gjorde gældende, at han havde udlånt sin bankkonto til sin far, og at virksomhedsomsætningen derfor ikke tilkom ham. Skatteyderen gjorde endvidere gældende, at de skønsmæssige ansættelser var udøvet på et forkert grundlag, og at der ikke var grundlag for ekstraordinær genoptagelse.

Retten fandt ikke, at skatteyderen havde løftet bevisbyrden for, at indsætningerne på skatteyderens bankkonti ikke tilkom ham som skattepligtig indkomst. Da skatteyderen ikke havde fremlagt dokumentation, der kunne bestyrke hans forklaring om, at han havde haft yderligere driftsomkostningerne end skønnet af skattemyndighederne, fandt retten endvidere ikke, at skatteyderen havde løftet bevisbyrden for, at skattemyndighedernes skøn var udøvet på et forkert grundlag.

Under de givne omstændigheder fandt retten, at betingelserne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, for ekstraordinær genoptagelse var opfyldt.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/1326926
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører forhøjelse af klagerens momstilsvar med baggrund i indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-03-2020

Journalnr: 18/0001695
Momsfradrag - underleverandører
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for indgående afgift (købsmoms) vedrørende underleverandørfakturaer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-03-2020

Journalnr: 19/0045544
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet fradrag for selskabets købsmoms for udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-03-2020

Journalnr: 15/3267366
Nægtet momsfradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for indgående afgift af køb, jf. momslovens § 37. Landsskatteretten godkender momsfradrag i overvejende grad.
Afsagt: 03-03-2020

Journalnr: 14/1272503
Udeholdt omsætning
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens momstilsvar. Landsskatteretten ændrer afgørelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 06-03-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 20-04-2020 - 19-05-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-13/18 Sole-Mizo Dalmandi Mezogazdasági Zrt.
Dato: 22-04-2020
Fiskale bestemmelser

Medlemsstaternes ansvar - Pligt til at yde fuld erstatning eller en passende kompensation - Beregning af renter på grund af kompensation for den forårsagede skade - Principper for effektivitet og ækvivalens

Tidligere dokument: C-13/18 Sole-Mizo Dalmandi Mezogazdasági Zrt. - Dom
Tidligere dokument: C-13/18 Sole-Mizo Dalmandi Mezogazdasági Zrt. - Indstilling

Dom C-401/18 Herst
Dato: 22-04-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - punktafgiftspligtige varer - fritagelse for levering af varer, der forsendes eller transporteres inden for Unionen - kædetransaktion - henførsel af varebevægelsen til en bestemt levering inden for en forsyningskæde - transport af punktafgiftspligtige varer i henhold til afgiftssuspensionsordningen - EU-rettens forrang - grænser for en overensstemmende fortolkning - princippet in dubio mitius

Tidligere dokument: C-401/18 Herst - Dom
Tidligere dokument: C-401/18 Herst - Indstilling

Indstilling C-44/19 Repsol Petróleo
Dato: 22-04-2020
Fiskale bestemmelser

Om et egetforbrug af energiprodukter, der sker på producentens anlæg, kan pålægges punktafgiften for mineralolier, for så vidt som der fremstilles produkter, som ikke er energiprodukter

Tidligere dokument: C-44/19 Repsol Petróleo - Dom
Tidligere dokument: C-44/19 Repsol Petróleo - Indstilling

Indstilling C-77/19 Kaplan International colleges UK
Dato: 23-04-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - afgiftsfritagelse - artikel 132, stk. 1, litra f) - ydelser leveret af en selvstændig omkostningsdelingsgruppe til sine medlemmer - geografisk anvendelsesområde - gruppe, der er etableret i et tredjeland - begrebet konkurrenceforvridning - forhold til koncernbeskatning (artikel 11)

Tidligere dokument: C-77/19 Kaplan International colleges UK - Dom
Tidligere dokument: C-77/19 Kaplan International colleges UK - Indstilling

Dom C-101/19 Frie varebevægelser DHU Arzneimittel
Dato: 23-04-2020
Fiskale bestemmelser

Omkostningsdelingsgrupper, herunder det gerografiske område og konkurrenceforvridning

Indstilling C-312/19 Valstybine mokesciu inspekcija (Accord d'activité commune)
Dato: 23-04-2020
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - skattelovgivning - moms - direktiv 2006/112/EF - artikel 9, stk. 1 - begrebet »afgiftspligtig person« - evnen til at være en afgiftspligtig person - retsevne - henføring af transaktionen til en afgiftspligtig person - flere personers fælles handling - et internt selskabs handling

Tidligere dokument: C-312/19 Valstybine mokesciu inspekcija (Contrat d'activité commune) - Dom
Tidligere dokument: C-312/19 Valstybine mokesciu inspekcija (Accord d'activité commune) - Indstilling

Dom C-401/18 Herst
Dato: 23-04-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra b) - erhvervelse af varer inden for Fællesskabet - artikel 20 - erhvervelse af retten til som ejer at råde over en vare - kædetransaktioner af køb og videresalg af varer med en enkelt transport inden for Fællesskabet - mulighed for at træffe beslutninger, der kan påvirke varens retlige situation - henførsel af transporten - transport under en afgiftssuspensionsordning - tidsmæssige virkninger af fortolkningsdomme

Tidligere dokument: C-401/18 Herst - Dom
Tidligere dokument: C-401/18 Herst - Indstilling

Dom C-13/18 Sole-Mizo Dalmandi Mezogazdasági Zrt.
Dato: 23-04-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - fiskale bestemmelser - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag for indgående afgift - tilbagebetaling af overskydende moms - mora ved tilbagebetaling - beregning af renter - vilkår for betaling af rente, der er påløbet som følge af, at overskydende fradragsberettiget moms, som er tilbageholdt i strid med EU-retten, ikke har været til rådighed, samt som følge af skatte- og afgiftsmyndighedens forsinkede betaling af et skyldigt beløb - effektivitetsprincippet og ækvivalensprincippet

Tidligere dokument: C-13/18 Sole-Mizo Dalmandi Mezogazdasági Zrt. - Dom
Tidligere dokument: C-13/18 Sole-Mizo Dalmandi Mezogazdasági Zrt. - Indstilling

Indstilling C-44/19 Repsol Petróleo
Dato: 23-04-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 21, stk. 3 - afgiftsfritagelse for energiprodukter, der anvendes i en virksomhed, der producerer energiprodukter - samtidig produktion af energiprodukter og andre produkter

Tidligere dokument: C-44/19 Repsol Petróleo - Dom
Tidligere dokument: C-44/19 Repsol Petróleo - Indstilling

Dom C-28/19 Transport Ryanair
Dato: 23-04-2020
Toldunion
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF

Dom C-184/19 Hecta Viticol
Dato: 30-04-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 92/83/EØF og 92/84/EØF - punktafgift på vin og andre ikke-mousserende gærede drikkevarer end vin og øl - differentierede punktafgiftssatser - retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning

Tidligere dokument: C-184/19 Hecta Viticol - Dom

Dom C-258/19 EUROVIA
Dato: 30-04-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 77/388/EØF - artikel 10, stk. 2, første og tredje punktum - artikel 17, stk. 1, og artikel 18, stk. 2, første afsnit - direktiv 2006/112/EF - artikel 63, artikel 64, stk. 1, artikel 66, stk. 1, litra a)-c), artikel 167 og artikel 179, stk. 1 - levering af tjenesteydelser gennemført før Ungarns tiltræden af Den Europæiske Union - nøjagtig fastsættelse af prisen på denne levering, som har fundet sted efter Ungarns tiltræden - faktura vedrørende denne levering udstedt og betalt efter Ungarns tiltræden - nægtelse af fradragsret baseret på denne faktura på grund af forældelse - Domstolens kompetence

Tidligere dokument: C-258/19 EUROVIA - Dom

Dom C-661/18 CTT - Correios de Portugal
Dato: 30-04-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fradrag for indgående afgift - artikel 173 - delvis afgiftspligtig - fradragsmetoder - pro rata-fradrag - fradrag under hensyntagen til benyttelse - artikel 184-186 - regulering af fradrag - ændring af de elementer, som er taget i betragtning ved fastsættelsen af fradragsbeløbet - udgående transaktion, der fejlagtigt er vurderet momsfritaget - national foranstaltning, der forbyder en ændring af fradragsmetode for de år, der allerede er gået - forældelsesfrist - princippet om afgiftsneutralitet, retssikkerhedsprincippet, effektivitetsprincippet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-661/18 CTT - Correios de Portugal - Dom

Dom C-810/18 DHL Logistics (Slovakia)
Dato: 30-04-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EØF) nr. 2658/87 - toldunion og fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - underposition 8525 80 91 - digitalkameraer - videokameraer - digitalt videokamera, der kan optage og lagre stillbilleder og videosekvenser med en opløsning, der er lavere end 800 × 600 pixels

Tidligere dokument: C-810/18 DHL Logistics (Slovakia) - Dom
Tidligere dokument: C-810/18 DHL Logistics - Ny sag

Dom C-547/18 Dong Yang Electronics
Dato: 06-05-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 44 - gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 - artikel 11, stk. 1 - levering af tjenesteydelser - afgiftsmæssigt tilknytningssted - begrebet »fast forretningssted« - momspligtig - datterselskab i en medlemsstat, hvis moderselskab er etableret i en tredjestat

Tidligere dokument: C-547/18 Dong Yang Electronics - Dom
Tidligere dokument: C-547/18 Dong Yang Electronics - Indstilling
Tidligere dokument: C-547/18 Dong Yang Electronics - Ny sag

Indstilling C-42/19 Sonaecom
Dato: 07-05-2020
Fiskale bestemmelser

Momsfradrag for udgifter med henblik på at erhverve kapitalandele, når den omhandlede erhvervelse ikke har fundet sted

Tidligere dokument: C-42/19 Sonaecom - Dom
Tidligere dokument: C-42/19 Sonaecom - Indstilling

Dom C-547/18 Dong Yang Electronics
Dato: 07-05-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skattelovgivning - merværdiafgift - tjenesteydelser - leveringssted for tjenesteydelser - begrebet »fast forretningssted« som omhandlet i artikel 44 i momsdirektiv 2006/112/EF - datterselskab (med hjemsted i en medlemsstat) af et moderselskab med hjemsted i et tredjeland

Tidligere dokument: C-547/18 Dong Yang Electronics - Dom
Tidligere dokument: C-547/18 Dong Yang Electronics - Indstilling
Tidligere dokument: C-547/18 Dong Yang Electronics - Ny sag

Dom C-446/18 AGROBET CZ
Dato: 14-05-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag for indgående moms - overskydende moms - tilbageholdelse af det overskydende beløb efter indledning af en afgiftskontrolprocedure - anmodning om tilbagebetaling af den del af dette overskydende beløb, som vedrører transaktioner, der ikke er omfattet af denne procedure - skatte- og afgiftsmyndighedens afslag

Tidligere dokument: C-446/18 AGROBET CZ - Dom
Tidligere dokument: C-446/18 AGROBET CZ - Indstilling

Indstilling C-42/19 Sonaecom
Dato: 14-05-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 77/388/EØF - begrebet afgiftspligtig person - holdingselskab - blandet holdingselskab - momsfradrag - udgifter til rådgivningsydelser og til udstedelse af selskabsobligationer med henblik på overtagelse af yderligere et selskab - ændring af de planlagte udgående transaktioner

Tidligere dokument: C-42/19 Sonaecom - Dom
Tidligere dokument: C-42/19 Sonaecom - Indstilling

Indstilling C-235/19 United Biscuits (Pensions Trustees) og United Biscuits Pension Investments
Dato: 14-05-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 135, stk. 1, litra a) - fritagelse for forsikringstransaktioner - ydelser ved forvaltning af pensionsmidler, som investeringsvirksomheder udfører for formueforvalteren - erhvervstilknyttet pensionsordning - tidligere national skattepraksis, hvor der sondredes mellem enheder, som havde tilladelse fra de finansielle tilsynsmyndigheder til at udøve forsikringsvirksomhed, og enheder, som ikke havde en sådan tilladelse

Tidligere dokument: C-235/19 United Biscuits (Pensions Trustees) og United Biscuits Pension Investments - Dom
Tidligere dokument: C-235/19 United Biscuits (Pensions Trustees) og United Biscuits Pension Investments - Indstilling


Indstillinger
C-13/18 Sole-Mizo Dalmandi Mezogazdasági Zrt.

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - traktatbrud - medlemsstaternes ansvar - retten til fuld erstatning eller retten til en passende erstatning - beregning af skyldige renter som erstatning for den forårsagede skade - effektivitetsprincippet og ækvivalensprincippet - anvendelsesområde

Generaladvokatens indstilling:

1) Princippet om EU-rettens forrang skal fortolkes således, at det, i en situation som den, disse retter har beskrevet, er til hinder for en national praksis, hvorefter de påløbne renter, der skal erstatte den skade, som er forårsaget af anvendelsen af betingelsen om betalt modydelse, beregnes på grundlag af en sats svarende til den, som den kompetente centralbank anvender for primære refinansieringstransaktioner, uden at denne sats forøges for at afspejle den sats, som en afgiftspligtig person, der ikke er en kreditinstitution, kunne have opnået ved lån af det samme beløb, eller at der ydes nogen rente til at modregne pengeforringelsen af værdien af det erstatningsbeløb, som skal betales, når sidstnævnte er beregnet på den dato, hvor denne skade blev konsolideret.

2) Effektivitetsprincippet og ækvivalensprincippet med hensyn til retsmidler skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national praksis, hvorefter den startdato, der anvendes ved beregningen af sammensatte renter under omstændigheder som de i hovedsagerne omhandlede, ikke er den dato, hvor renterne som erstatning for hovedtabet først forfaldt til betaling, men en senere dato, forudsat dels, at denne dato ikke udskydes ud over en rimelig frist efter, at forpligtelsen til at betale erstatning er blevet anerkendt, dels, at den samme dato finder anvendelse i tilfælde af forsinket betaling af en erstatning, som udelukkende er baseret på national lovgivning.

3) Effektivitetsprincippet og ækvivalensprincippet skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national praksis, hvorefter afgiftspligtige personer skal fremsætte en selvstændig anmodning ved krav om morarenter, hvis dette krav finder anvendelse, uanset om skaden, der ligger til grund for den gæld, hvis betaling er forsinket, er opstået som følge af en tilsidesættelse af EU-retten eller national ret.

4) Effektivitetsprincippet og ækvivalensprincippet skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national praksis, hvorefter morarenter alene kan indrømmes, såfremt den afgiftspligtige person har fremsat en anmodning, der ikke vedrører betalingen af erstatningen for hele den påførte skade som følge af anvendelsen af betingelsen om betalt modydelse, men inddrivelsen af det fradragsberettigede overskydende momsbeløb, der forelå på tidspunktet for ophævelsen af denne betingelse, såfremt den afgiftspligtige på dette tidspunkt ikke behøver at have et fradragsberettiget overskydende momsbeløb for at fremsætte en sådan anmodning, og at et sådant krav ligeledes finder anvendelse i tilfælde af forsinket betaling af erstatning som følge af en tilsidesættelse af en national retsregel.

5) Effektivitetsprincippet og ækvivalensprincippet skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national praksis, hvorefter morarenter som følge af forsinket betaling alene pålægges med hensyn til det finansielle tab, der er opstået i løbet af momsangivelsesperioden forud for fremsættelsen af anmodningen, såfremt den forældelsesfrist, der er fastsat i henhold til denne nationale praksis, ikke er for kort til, at en rimeligt opmærksom og velunderrettet person kan fremsætte en anmodning om morarenter, såfremt en sådan betingelse ikke finder anvendelse med tilbagevirkende kraft, og såfremt den ligeledes finder anvendelse i tilfælde af forsinket betaling af gæld, som følger af en tilsidesættelse af en national retsregel.

6) Effektivitetsprincippet og ækvivalensprincippet skal fortolkes således, at de er til hinder for en national praksis, hvorefter afgiftspligtige personer endeligt fratages muligheden for at kræve morarenter, fordi den omhandlede bestemmelse var gældende, da den blev anvendt. Disse principper er imidlertid ikke til hinder for en national praksis, hvorefter afgiftspligtige personer endeligt fratages muligheden for at kræve morarenter, når forældelsesfristen for sådanne anmodninger er udløbet, såfremt denne forældelsesfrist i) ikke er urimelig kort og ii) ligeledes finder anvendelse på forsinket betaling af gæld vedrørende skade forårsaget af en bestemmelse, der tilsidesætter national ret.


C-488/18 Golfclub Schloss Igling

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser - artikel 132, stk. 1, litra m) - levering af ydelser med nær tilknytning til udøvelse af sport - direkte virkning - rækkevidden af medlemsstaternes skønsbeføjelse - princip om afgiftens neutralitet - ligebehandlingsprincippet - begrebet organer, som ikke arbejder med gevinst for øje

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 132, stk. 1, litra m), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, ifølge hvilken »visse former for levering af ydelser med nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning, der præsteres af organer, som ikke arbejder med gevinst for øje, til fordel for personer, der deltager i sport eller fysisk træning«, skal fortolkes således, at bestemmelsen ikke har direkte virkning, således at denne bestemmelse ikke kan påberåbes af borgerne direkte for de nationale domstole, medmindre den pågældende medlemsstat har overskredet grænserne for den skønsbeføjelse, som medlemsstaten er tillagt i henhold til denne bestemmelse i direktivet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i det blandede toldsamarbejdsudvalg, der er nedsat ved aftalen mellem det europæiske union og new zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender, for så vidt angår vedtagelsen af det blandede toldsamarbejdsudvalgs forretningsorden

udkast til afgørelse fra det blandede toldsamarbejdsudvalg eu-new zealand om vedtagelse af udvalgets forretningsorden

proposal for a council implementing decision authorising italy to apply a special measure derogating from article 285 of directive 2006/112/ec on the common system of value added tax

council decision on the position to be taken on behalf of the european union in the joint customs cooperation committee established under the agreement between the european union and new zealand on cooperation and mutual administrative assistance in customs matters as regards the adoption of the internal rules of procedure of the joint customs cooperation committee - decision to use the written procedure for adoption

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om at give italien tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/508 af 7. april 2020 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse varmvalsede plader og ruller af rustfrit stål med oprindelse i indonesien, folkerepublikken kina og taiwan

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/516 af 3. april 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/517 af 3. april 2020 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/523 af 7. april 2020 om ændring af bilag i til rådets forordning (eøf) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif for så vidt angår underposition 9021 10 10 (ortopædiske artikler)

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/524 af 8-april 2020 om ophævelse af gennemførelsesforordning (eu) nr. 863/2013 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/526 af 15. april 2020 om genindførelse af en endelig udligningstold på importen af visse rør af duktilt støbejern (også kendt som kuglegrafitstøbejern) med oprindelse i indien for så vidt angår jindal saw limited som følge af rettens dom i sag t-300/16

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/527 af 15. april 2020 om genindførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse rør af duktilt støbejern (også kendt som kuglegrafitstøbejern) med oprindelse i indien for så vidt angår jindal saw limited som følge af rettens dom i sag t-301/16

 


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om forretningsorden for vurderingsankenævn og skatte- og vurderingsankenævn (fælles ankenævn) samt bekendtgørelse om forretningsorden for motorankenævn.
Oprettelsesdato: 16-04-2020
Høringsfrist: 14-05-2020

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen
Oprettelsesdato: 16-04-2020
Høringsfrist: 14-05-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 174 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. (Restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af fordringer med dataproblemer, forældelse m.v. samt fradrag for seniormedlemskabskontingent i arbejdsløshedskasser).
Fremsat den 16. april 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 174 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. (Restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af fordringer med dataproblemer, forældelse m.v. samt fradrag for seniormedlemskabskontingent i arbejdsløshedskasser).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema - dataoprydning m.v.
Høringssvar - dataoprydning m.v.

L 175 Forslag til lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19.

Bilag

Bilag 1

Brev fra statsministeren til Folketingets formand med ønske om yderligere hastebehandlingerBrev til formanden - hastebehandling april 2020
SKM notits

Almindelig del

Bilag

Bilag 286

Henvendelse af 6/4-20 fra Jens Høgsberg Kristensen, statsautoriseret revisor om betalingsfrister hos SKAT

Bilag 291

Henvendelse af 13/4-20 fra Morten Lykkebo, Tølløse, om betaling af moms for en omsætning, der aldrig har eksisteret

Bilag 293

Publikation: Tal og tendenser om udviklingen i Skattestyrelsens kontrol af negativ moms

Bilag 294

Statsministerens status for afvikling af regeringens lovprogram for 2019-20 - aprilredegørelsen

Bilag 296

Beretning 12/2019 om momskontrollen, fra Statsrevisoerne

Spørgsmål og svar

Spm. 346

Har ministeren undersøgt de juridiske og økonomiske implikationer ved tilbagebetaling af allerede indbetalt moms, herunder om en tilbagebetaling systemmæssigt vil kunne understøttes relativt hurtigt i Skatteforvaltningen, som ministeren beskrev i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 12? I bekræftende fald bedes ministeren redegøre for disse samt oplyse, om ministeren på baggrund af dette vil tage initiativ til at tilbagebetale den allerede indbetalte moms for de små og mellemstore virksomheder i marts måned.

Spm. 349

Ministeren bedes kommentere henvendelsen fra Morten Lykkebo, jf. SAU alm. del – bilag 291, og forklare, om ministeren synes, at det er rimeligt, at en borger kan komme til at betale moms for en omsætning, der aldrig har eksisteret.

Spm. 350

Vil ministeren tage initiativ til, at det ændres, så de særlige omstændigheder, der skal til for, at skattestyrelsen må rette den manglende indberettede moms, også omfatter, at man faktisk ikke har skyldt den moms, der opkræves?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse