MomsMail 2021, uge 15

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Elafgift – stadig behov for bimålere enkelte steder
Nye oplysninger efter klagesagens afslutning
Har du fået din sag vurderet af en rådgiver?
Korrekt retsanvendelse og behørig begrundelse

Styresignaler
Overdragelse af momsfritagne virksomheder ikke momspligtige - Praksisændring - Genoptagelse.
Ændring af praksis for det momsmæssige leveringssted ved kursusvirksomhed - genoptagelse - styresignal

Bindende svar
Moms - Fællesregistrering efter momsreguleringsperiodens udløb
Moms/registreringsafgift - tilladt kørsel i varevogne og mandskabsvogne
Momsfritagelse - salg af gammel hospitalsbygning - ML § 13, stk. 1, nr. 9.
Selskabsskattelovens § 2 D - nytegning af aktier
Moms - fællesregistrering efter momsreguleringsperiodens udløb

Domme
Ikke ophævelse af fællesregistrering med tilbagevirkende kraft på grund af misbrug
Dispensation for fristoverskridelse efter skatteforvaltningslovens § 35, stk. 6

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
4 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Elafgift – stadig behov for bimålere enkelte steder

Sondringen mellem elforbrug til opvarmning/køling og til procesformål er ophævet for de fleste virksomheder, men der er stadig tilfælde, hvor elforbruget vil skulle fordeles, og hvor måling derfor kan være en fordel


TVC Advokatfirma

Nye oplysninger efter klagesagens afslutning

Der er mulighed for genoptagelse af en klagesag, hvis nye oplysninger formodes at medføre et væsentligt ændret udfald.


TVC Advokatfirma

Har du fået din sag vurderet af en rådgiver?

I dag oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse, at en kontrol af 101 virksomhedsejere har resulteret i skatte- og momsregninger på 36 mio. kr.


TVC Advokatfirma

Korrekt retsanvendelse og behørig begrundelse

Det styrker mulighederne for at få ændret en afgørelse, hvis Skattestyrelsen overser, at de har ansvaret for korrekt retsanvendelse samt behørig begrundelse.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Overdragelse af momsfritagne virksomheder ikke momspligtige - Praksisændring - Genoptagelse.

SKM2021.208.SKTST

Skattestyrelsen ændrer med baggrund i SKM2020.329.LSR praksis for, hvornår momsfritagne virksomheder er momspligtige, når de overdrager deres materielle og immaterielle aktiver.

Praksisændringen består i, at en sådan overdragelse ikke anses for en levering mod vederlag, jf. momslovens § 8, stk. 1, 1. pkt., modsætningsvis, og overdragelsen er derfor ikke omfattet af momsloven. Det er en betingelse for undtagelsen fra momspligten, at der ikke har været ret til hel eller delvis fradragsret i forbindelse med aktiverne.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Ændring af praksis for det momsmæssige leveringssted ved kursusvirksomhed - genoptagelse - styresignal

SKM2021.194.SKTST

EU-Domstolen har den 13. marts 2019, afsagt dom i sag C-647/17, Srf Konsulterna.

Det fremgår af dommen, at et kursus, hvori der er indlagt en kursusfri dag, skal anses for at have leveringssted i den medlemsstat, hvori kurset finder sted i overensstemmelse med momssystemdirektivets artikel 53 (momslovens § 21, stk. 1).

Efter hidtidig dansk praksis har et sådant ikke-sammenhængende kursusforløb skulle anses for at have leveringssted efter hovedreglen i momslovens § 16, stk. 1, hvorefter leveringsstedet er kundens etableringssted. På baggrund af EU-Domstolens afgørelse, skal leveringsstedet for sådanne kursusforløb fremadrettet som udgangspunkt fastsættes efter momslovens § 21, stk. 1.

I forlængelse af dommen har momsudvalget desuden vedtaget nogle retningslinjer om, hvornår et arrangement er omfattet af artikel 53. Ifølge retningslinjerne, kan længden af et kursus ikke være den eneste afgørende faktor, i det der generelt skal ses på alle relevante aspekter omkring kurset.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - Fællesregistrering efter momsreguleringsperiodens udløb

SKM2021.203.SR

Spørger driver busoperatørvirksomhed med egne og lejede busser. Spørger fællesregistreres med et serviceselskab (datterselskab) som servicerer både busoperatørens egne busser og leasingselskabets (datterselskab) busser. Serviceselskabet forudfakturerer serviceydelserne til leasingselskabet med moms for en periode på 6-12 år.

Når der er gået 5 år efter, at leasingselskabet har indkøbt de busser, der lejes ud til busoperatøren med moms, indgår leasingselskabet i en fællesregistrering med busoperatøren og serviceselskabet.

Skatterådet bekræfter:

at serviceselskabet kan forudfakturere alle serviceomkostninger til leasingselskabet for hele kontraktperiodens længde på 6-12 år, når leasingselskabet samtidig betaler fakturaen, at fællesregistreringen (busoperatør og serviceselskab) fuldt ud kan fratrække momsen af alle udgifter, der direkte kan henføres til de momspligtige aktiviteter (service, der faktureres ud af fællesregistreringen), herunder reservedele og forbrugsmaterialer, mens der er delvis fradragsret for de udgifter, der kan henføres udelukkende til service på busser ejet af busoperatøren samt på øvrige fællesomkostninger, at der ved indkøb af reservedele og forbrugsmaterialer, der skal anvendes til service og reparation i serviceselskabet, skal tages delvist fradrag, jf. momslovens § 38, stk. 1, og at den delvise fradragsret kan reguleres op til fuldt fradrag, jf. momslovens § 37, stk. 4, for de lagervarer, der anvendes til brug for levering af ydelser til kunder, der ikke er en del af fællesregistreringen, og hvor ydelserne derfor er momspligtige, at leasingselskabet løbende kan fakturere serviceydelserne til busoperatøren i takt med, at serviceselskabet udfører service på busserne, og der ikke skal betales moms eller opgøres og indbetales en momsreguleringsforpligtelse, når samtlige aktiver og passiver, herunder forudbetalt service og forbrugsmaterialer, overdrages fra leasingselskabet til busoperatøren på et tidspunkt, hvor leasingselskabet efter reguleringsperiodens udløb er blevet fællesregistreret med busoperatøren og serviceselskabet.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms/registreringsafgift - tilladt kørsel i varevogne og mandskabsvogne

SKM2021.202.SR

Spørger leverer byggeydelser i Danmark. Spørger har flere ansatte, der overnatter i nærheden af byggepladserne og anvender Spørgers biler til og fra arbejdsstedet, ligesom de pågældende medarbejdere anvender Spørgers biler ved kørsel til og fra Spørgers adresse samt i nogle tilfælde ved kørsel til og fra medarbejdernes bopæl.

Spørger leaser tre varebiler med en teknisk totalvægt på 2.800 kg. samt en varebil med teknisk totalvægt på 3.500 kg. Derudover leaser Spørger tre mandskabsvogne med teknisk totalvægt på 2.940 kg samt en bil, der tidligere er indregistreret som mandskabsvogn, men nu er indregistreret som personbil.

Skatterådet afviser, at besvare en række spørgsmål om, hvilken kørsel mandskabsvognene kan benyttes til uden, at det har registreringsafgiftsmæssige konsekvenser. Skatterådet afviser endvidere, at besvare et spørgsmål om momsfradragsret for disse køretøjer i forbindelse med denne kørsel. Skatterådet bekræfter, at de specialindrettede varebiler eksempelvis kan benyttes til kørsel mellem bopæl og arbejdssted/overnatningssted, uden at det får konsekvenser for, at bilerne er indregistreret som varebil på gule plader efter registreringsafgiftslovens § 5. Skatterådet bekræfter, at kørsel i de specialindrettede varebiler bl.a. mellem Spørgers adresse og overnatningssted nær arbejdssted, kørsel mellem overnatningssted nær arbejdssted og selve arbejdsstedet, samt kørsel mellem bopæl og overnatningssted nær arbejdssted kan anses for at være erhvervsmæssigt begrundet, og derfor ikke begrænser Spørgers fradragsret for moms af leje og drift af varebilerne. Skatterådet kan ikke bekræfte, at der er fuld fradragsret for leje og drift af en mandskabsvogn, der er indregistreret som personbil. Hvis betingelserne er opfyldt, kan der dog opnås fradragsret for moms af lejen, jf. reglerne i momslovens § 42, stk. 4 og 5.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsfritagelse - salg af gammel hospitalsbygning - ML § 13, stk. 1, nr. 9.

SKM2021.197.SR

Sagen handler om hvorvidt fast ejendom, som har været anvendt til hospitalsdrift, kan sælges momsfrit efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.

I overensstemmelse med Spørgers ønske, kan Skatterådet bekræfte, at overdragelsen af den faste ejendom, kan ske momsfrit.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - fællesregistrering efter momsreguleringsperiodens udløb

SKM2021.195.SR

Spørger driver togoperatørvirksomhed med leasede tog. Spørger leverer serviceydelser på de leasede tog til leasingselskabet (datterselskab). Spørger forudfakturerer serviceydelserne til leasingselskabet med moms for en periode på op til 26 år.

Når der er gået 5 år efter, at leasingselskabet har indkøbt de tog, der lejes ud til togoperatøren med moms, indgår leasingselskabet i en fællesregistrering med togoperatøren.

Skatterådet:

bekræfter, at Spørger kan forudfakturere alle serviceomkostninger til leasingselskabet for hele kontraktperiodens længde på op til 26 år, når leasingselskabet samtidig betaler fakturaen, bekræfter ikke, at der i serviceaftalen også kan indgå levering af brændstof, bekræfter, at Spørger kan fratrække momsen fuldt ud af omkostninger, som direkte kan henføres til togoperatørselskabets momspligtige aktiviteter med serviceaftalerne, bekræfter, at når Spørgers momspligtige omsætning forøges, så forøges Spørgers delvise fradragsret for fællesomkostninger, bekræfter, at leasingselskabet løbende kan fakturere leasingydelser, der inkluderer en fuld serviceaftale, til Spørger, bekræfter, at hvis leasingselskabet fællesregistreres med Spørger efter 5 år fra tidspunktet for leasingselskabets indkøb og påbegyndelse af udlejning af tog til Spørger, så skal vederlaget i forbindelse med udlejningen af togene, herunder de løbende serviceydelser inkl. forbrugsmaterialer, tog-it m.v., ikke pålægges moms, bekræfter, at der, jf. de nye momsregler for udtagning af aktiver, som forventes at træde i kraft pr. 1. juli 2021, ikke skal betales udtagningsmoms vedrørende togene og servicekontrakterne på tidspunktet for fællesregistreringen eller senere, under forudsætning af, at togene efter den momsmæssige fællesregistrering anvendes til blandet aktivitet i form af momsfritaget personbefordring og momspligtig reklamevirksomhed, og bekræfter, at der ikke skal betales moms eller opgøres og indbetales en momsreguleringsforpligtelse, hvis togene eller alternativt samtlige aktiver og passiver, herunder forudbetalt service og forbrugsmaterialer m.v., overdrages fra leasingselskabet til Spørger efter udløbet af togenes reguleringsperiode og efter gennemførelse af en momsmæssig fællesregistrering mellem de 2 selskaber.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ikke ophævelse af fællesregistrering med tilbagevirkende kraft på grund af misbrug

SKM2021.205.ØLR

Østre Landsret fandt, at der hverken i EU-Domstolens praksis eller i den forvaltningsretlige tilbagekaldelseslære var hjemmel til at tilbagekalde en tilladelse til fællesregistrering af de sagsøgende selskaber med tilbagevirkende kraft, da de lovbestemte formelle betingelser for fællesregistrering var opfyldt. Tilbagekaldelse kunne derfor ikke ske.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Dispensation for fristoverskridelse efter skatteforvaltningslovens § 35, stk. 6

SKM2021.204.VLR

Sagen vedrørte i første række, om appellanten havde påklaget Skattestyrelsens afgørelse rettidigt ved de indleverede skrivelser til såvel Skattestyrelsen og Skatteankestyrelsen. I anden række vedrørte sagen, om der forelå sådanne særlige omstændigheder, og at der var grundlag for at bortse fra fristoverskridelsen i medfør af skatteforvaltningslovens § 35, stk. 6.

Landsretten fandt, at klagen var for sent indleveret, og der ikke var grundlag for at meddele dispensation. Landsretten lagde i den forbindelse bl.a. vægt på, at fristoverskridelsen var lang, og at appellanten ikke havde været afskåret fra at indlevere klagen tidligere. Ligeledes lagde landsretten vægt på, at der ikke var udsigt til, at appellanten ville opnå en anderledes skatteansættelse, herunder udtalte landsretten, at skattemyndighederne ikke havde været forpligtet til at gøre ham opmærksom på muligheden for at opnå fradrag efter sømandsbeskatningsloven.


Indholdsfortegnelse 

Høringssvar til udkast til styresignal:

Overdragelse af momsfritagne virksomheder ikke momspligtige - Praksisændring - Genoptagelse - udkast til styresignal
20-1196879

Skattestyrelsen ændrer med baggrund i SKM2020.329.LSR praksis for, hvornår momsfritagne virksomheder er momspligtige, når de overdrager deres materielle og immaterielle aktiver.

Praksisændringen består i, at en sådan overdragelse ikke anses for en levering mod vederlag, jf. momslovens § 8, stk. 1, 1. pkt., modsætningsvis, og overdragelsen er derfor ikke omfattet af momsloven. Det er en betingelse for undtagelsen fra momspligten, at der ikke har været ret til hel eller delvis fradragsret i forbindelse med aktiverne.

Høringssvar:

 • Advokatsamfundet
 • FSR - danske revisorer
 • SEGES

 • Indholdsfortegnelse 

  Høringssvar til udkast til styresignal:

  Ændring af praksis for det momsmæssige leveringssted ved kursusvirksomhed - genoptagelse - udkast til styresignal
  19-0820195

  Ifølge EU-Domstolens dom i sag C-647/17, Srf Konsulterna, skal et kursus, hvori der er indlagt en kursusfri dag, anses for at have leveringssted i den medlemsstat, hvori kurset finder sted, i overensstemmelse med momssystemdirektivets artikel 53 (momslovens § 21, stk. 1).

  Efter hidtidig dansk praksis har et sådant ikke-sammenhængende kursusforløb skulle anses for at have leveringssted efter hovedreglen i momslovens § 16, stk. 1, hvorefter leveringsstedet er kundens etableringssted.

  I forlængelse af dommen har momsudvalget desuden vedtaget nogle retningslinjer om, hvornår et arrangement er omfattet af artikel 53. Ifølge retningslinjerne kan man ikke udelukkende se på kursets længde, og man vil derfor fremadrettet skulle inddrage alle relevante aspekter omkring kurset i vurderingen.

  Høringssvar:

 • Advokatrådet
 • FSR - danske revisorer

 • Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra EU-domstolen

  Retsliste 19-04-2021 - 18-05-2021

  Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

  Indstilling C-80/20 Wilo Salmson France
  Dato: 22-04-2021
  Fiskale bestemmelser

  Præjudiciel forelæggelse - skattelovgivning - moms - direktiv 2006/112/EF - artikel 167 og artikel 178, litra a) - fradragsrettens indtræden - periode for indtræden - besiddelse af en faktura som materiel betingelse - afgrænsning i forhold til de formelle betingelser for fradrag - direktiv 2008/9/EF - artikel 14, stk. 1, litra a), og artikel 15 - endelig karakter af en afgørelse om afvisning, der ikke er blevet anfægtet - retsvirkninger af kreditering (annullering) af en faktura og fornyet udstedelse af denne

  Tidligere dokument: C-80/20 Wilo Salmson France - Dom
  Tidligere dokument: C-80/20 Wilo Salmson France - Indstilling

  Dom C-703/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
  Dato: 22-04-2021
  Fiskale bestemmelser

  Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 98, stk. 2 - medlemsstaternes mulighed for at anvende en eller to nedsatte momssatser for leveringen af visse varer og tjenesteydelser - kvalificering af en erhvervsmæssig virksomhed som »tjenesteydelse« - bilag III, punkt 12a) - gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 - artikel 6 - begrebet »restaurations- og cateringydelser« - måltider tilberedt til umiddelbar indtagelse på stedet i sælgerens lokaler eller i et restaurationsområde - måltider tilberedt til umiddelbar indtagelse til at tage med

  Tidligere dokument: C-703/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach - Dom
  Tidligere dokument: C-703/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach - Indstilling

  Dom C-75/20 Lifosa
  Dato: 22-04-2021
  Toldunion

  Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EF-toldkodeksen - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 29, stk. 1 - artikel 32, stk. 1, litra e), nr. i) - EU-toldkodeksen - forordning (EU) nr. 952/2013 - artikel 70, stk. 1 - artikel 71, stk. 1, litra e), nr. i) - fastsættelse af toldværdien - transaktionsværdi - justering - pris inklusive levering ved grænsen

  Tidligere dokument: C-75/20 Lifosa - Dom

  Dom C-572/18 P thyssenkrupp Electrical Steel og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mod Kommissionen
  Dato: 22-04-2021
  Toldunion

  Appel - toldunion - forordning (EU) nr. 952/2013 - artikel 211, stk. 6 - bevilling til aktiv forædling af visse kornorienterede elektriske stålprodukter - risiko for, at væsentlige interesser for EU-producenter bliver negativt berørt - undersøgelse af de økonomiske forudsætninger - gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 - artikel 259 - Europa-Kommissionens konklusioner om de økonomiske forudsætninger - artikel 263 TEUF - retsakt, der ikke kan gøres til genstand for et søgsmål

  Tidligere dokument: C-572/18 P thyssenkrupp Electrical Steel og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mod Kommissionen - Dom
  Tidligere dokument: C-572/18 P thyssenkrupp Electrical Steel og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mod Kommissionen - Indstilling
  Tidligere dokument: C-572/18 P - thyssenkrupp Electrical Steel og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mod Kommissionen - Ny sag

  Dom C-844/19 technoRent International m.fl.
  Dato: 12-05-2021
  Fiskale bestemmelser

  Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget - artikel 183 - tilbagebetaling af overskydende moms - morarenter - ingen national lovgivning - princip om afgiftens neutralitet - EU-retlige bestemmelsers direkte anvendelighed - princippet om overensstemmende fortolkning

  Tidligere dokument: C-844/19 technoRent International m.fl. - Dom
  Tidligere dokument: C-844/19 technoRent International m.fl. - Indstilling

  Dom T-47/19 Statsstøtte Dansk Erhverv mod Kommissionen
  Dato: 09-06-2021
  Fiskale bestemmelser
  Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF


  Domme
  C-593/19 SK Telecom

  Sagen omhandler:

  Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fastlæggelse af leveringsstedet for teleydelser - tredjelandsstatsborgeres roaming på mobilkommunikationsnet inden for Den Europæiske Union - artikel 59a, stk. 1, litra b) - medlemsstaternes mulighed for at flytte leveringsstedet for teleydelser på deres område

  Domstolens dom:

  Artikel 59a, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret med virkning fra den 1. januar 2010 ved Rådets direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008, skal fortolkes således, at roamingtjenester, der leveres af en i et tredjeland etableret mobiltelefonoperatør til dennes kunder, der ligeledes er etableret i dette tredjeland eller har deres bopæl eller sædvanlige opholdssted i tredjelandet, og som giver dem mulighed for at anvende det nationale mobilnet i den medlemsstat, hvor de opholder sig midlertidigt, skal anses for at være genstand for en »faktisk[...] benyttelse eller udnyttelse« inden for denne medlemsstats område som omhandlet i denne bestemmelse, således at den nævnte medlemsstat kan anse leveringsstedet for disse roamingtjenester for beliggende på sit område, når udøvelsen af en sådan mulighed - uanset den afgiftsmæssige behandling, som disse tjenesteydelser er underlagt i henhold til det nævnte tredjelands nationale skattelovgivning - har til formål at undgå ikke-påligning af afgifter af de nævnte tjenesteydelser inden for Unionen.

  Tidligere dokument: C-593/19 SK Telecom - Indstilling


  C-846/19 Administration de l'Enregistrement, des Domaines og de la TVA

  Sagen omhandler:

  Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - økonomisk virksomhed - levering af tjenesteydelser mod vederlag - artikel 2, stk. 1, litra c), og artikel 9, stk. 1 - fritagelser - artikel 132, stk. 1, litra g) - levering af ydelser med nær tilknytning til social bistand og social sikring - ydelser, der leveres af en advokat i henhold til et mandat om beskyttelse af umyndiggjorte voksne personer - organ, der er anerkendt som et foretagende af almennyttig karakter

  Domstolens dom:

  1) Artikel 9, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at levering af ydelser til fordel for umyndiggjorte voksne personer, som har til formål at beskytte de pågældende i forbindelse med dagligdags anliggender, hvis udførelse er betroet tjenesteyderen af en judiciel myndighed i henhold til loven, og hvor tjenesteyderens vederlag fastsættes af samme myndighed på grundlag af et fast beløb eller på grundlag af en konkret vurdering i den enkelte sag, navnlig på grundlag af den umyndiggjortes økonomiske situation - idet dette vederlag i øvrigt betales af staten i tilfælde af, at den umyndiggjorte er værdigt trængende - udgør økonomisk virksomhed som omhandlet i denne bestemmelse, når leveringen af disse ydelser foretages mod vederlag, når tjenesteyderen opnår indtægter af en vis varig karakter, og når størrelsen af den samlede godtgørelse for denne virksomhed fastsættes efter kriterier, der har til formål at sikre, at tjenesteyderens driftsomkostninger dækkes.

  2) Artikel 132, stk. 1, litra g), i direktiv 2006/112 skal fortolkes således dels, at ydelser, der udføres til fordel for umyndiggjorte voksne personer, og som har til formål at beskytte de pågældende i forbindelse med dagligdags anliggender, udgør »levering af ydelser [...] med nær tilknytning til social bistand og social sikring«, dels at det ikke er udelukket, at en advokat, der leverer sådanne tjenesteydelser af social karakter, i forbindelse med den virksomhed, som vedkommende udøver, og inden for rammerne af de nævnte ydelser kan anerkendes som foretagende af almennyttig karakter, idet en sådan anerkendelse dog kun obligatorisk skal gives ved en judiciel myndigheds mellemkomst, såfremt den pågældende medlemsstat i forbindelse med en nægtelse af denne anerkendelse har overskredet grænserne for den skønsbeføjelse, som den har i denne henseende.

  3) Princippet om beskyttelse af den berettigede forventning er ikke til hinder for, at en afgiftsmyndighed pålægger visse transaktioner vedrørende en periode, der er afsluttet, merværdiafgift (moms) i en situation, hvor denne myndighed gennem flere år har accepteret den afgiftspligtige persons momsangivelser, som ikke har omfattet transaktioner af samme art i forbindelse med afgiftspligtige transaktioner, og hvor den afgiftspligtige ikke kan få den skyldige moms tilbagebetalt fra dem, der har betalt for disse transaktioner, idet det betalte vederlag da forudsættes allerede at inkludere denne moms.


  C-868/19 Finanzamt für Körperschaften Berlin

  Sagen omhandler:

  Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 9 - afgiftspligtige personer - artikel 11 - medlemsstaternes mulighed for at betragte personer, der i retlig forstand er selvstændige, men finansielt, økonomisk og organisatorisk er nært knyttet til hinanden (»momsgruppe«), som én enkelt afgiftspligtig person - begrebet »finansielt nært tilknyttet« - national lovgivning, hvorefter personselskaber, hvis selskabsdeltagere ud over det beherskende selskab ikke kun er personer, som er finansielt indlemmet i det beherskende selskab, er udelukket fra at være medlem af en momsgruppe - retssikkerhed - foranstaltninger til at hindre skatte- og afgiftsunddragelse - proportionalitet - momsens neutralitet

  Domstolens dom:

  Artikel 11 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, sammenholdt med retssikkerhedsprincippet, proportionalitetsprincippet og princippet om afgiftsneutralitet, skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for en national lovgivning, som betinger et personselskabs mulighed for - med det beherskende selskabs virksomhed - at danne en gruppe af personer, der kan betragtes som én enkelt merværdiafgiftspligtig person, af, at selskabsdeltagerne i personselskabet ud over det beherskende selskab kun er personer, som er finansielt indlemmet i denne virksomhed.


  C-935/19 Grupa Warzywna

  Sagen omhandler:

  Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 273 - for høj ansættelse i en afgiftsangivelse af den moms, der skal betales tilbage - den afgiftspligtige persons fejlvurdering af, om en transaktion er afgiftspligtig - berigtigelse af afgiftsangivelsen efter en kontrol - sanktion svarende til et beløb på 20% af det beløb, der var ansat for højt i forbindelse med den moms, der skulle betales tilbage - proportionalitetsprincip

  Domstolens dom:

  Artikel 273 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem og proportionalitetsprincippet skal fortolkes således, at de er til hinder for en national lovgivning, som pålægger en afgiftspligtig person, der med urette har kvalificeret en transaktion, der er fritaget for merværdiafgift (moms), som momspligtig, en sanktion svarende til 20% af det for højt ansatte beløb i forbindelse med den tilbagebetaling af moms, som den afgiftspligtige person uretmæssigt har anmodet om, for så vidt som denne sanktion finder anvendelse uden forskel på en situation, hvor uregelmæssigheden skyldes en fejlvurdering, som parterne i transaktionen har foretaget vedrørende spørgsmålet, om transaktionen var afgiftspligtig, og som er kendetegnet ved, at der hverken foreligger holdepunkter for at antage, at der er begået svig, eller er opstået et tab af indtægter for statskassen, og en situation, hvor sådanne særlige omstændigheder ikke foreligger.


  C-62/20 Vogel Import Export

  Sagen omhandler:

  Præjudiciel forelæggelse - forordning (EU) nr. 2658/87 - toldunion - fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - toldpositioner - pos. 4407 og 4409 - høvlede træbrædder, hvor de fire kanter er blevet let afrundet i hele brættets længde

  Domstolens dom:

  Den kombinerede nomenklatur, som er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, i den affattelse, der følger af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2016/1821 af 6. oktober 2016, skal fortolkes således, at høvlede træbrædder, hvor de fire kanter er blevet let afrundet i hele brættets længde, ikke skal anses for profilerede og henhører under pos. 4407 heri.


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra EU

  Nyt fra Rådet

  Informal videoconference of the members of the Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation / VAT)

  Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2006/112/EC as regards exemptions on importations and on certain supplies, in respect of Union measures in the public interest

  Informal videoconference of the members of the Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation / VAT)

   

  Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

  kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/582 af 9. april 2021 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af fladvalsede aluminiumsprodukter med oprindelse i folkerepublikken kina

  kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/600 af 7. april 2021 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

  kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/607 af 14. april 2021 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af citronsyre med oprindelse i folkerepublikken kina udvidet til også at omfatte importen af citronsyre afsendt fra malaysia, uanset om varen er angivet med oprindelse i malaysia eller ej, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2016/1036

   

  Nyt fra EUR_LEX

  Proposal for a council directive amending directive 2006/112/ec as regards exemptions on importations and on certain supplies, in respect of union measures in the public interest

  kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/530 af 22. marts 2021 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

  kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/531 af 22. marts 2021 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

  kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/532 af 22. marts 2021 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

   


  Indholdsfortegnelse 

  Lovtidende

  Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler på Skatteministeriets ressortområde i forbindelse med håndtering af covid-19, BEK nr 613 af 12/04/2021. Udstedt af Skatteministeriet


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra Folketinget

  Nye lovforslag

  L 208 Forslag til lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19. (Udvidelse af A-skattelåneordningen og momslåneordningen som følge af covid-19 m.v.).
  Fremsat den 13. april 2021

  Vedtagne lovforslag

  L 178 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og lov om afgift af svovl. (Forhøjelse af grænsen for straksafskrivning m.v., midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler, forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og forlængelse af bundfradrag i svovlafgiften).
  Vedtaget den 13. april 2021

  Nye dokumenter vedrørende lovforslag

  L 137 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Sanktioner for manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af organiseret svig m.v. som led i udmøntning af aftale om styrket skattekontrol).

  Bilag

  Bilag 9

  Betænkning afgivet den 15. april 2021

  Spørgsmål og svar

  Spm. 2

  Spm. om at foretage en evaluering af loven efter 2 år fra ikrafttrædelsen og orientere Skatteudvalget om resultaterne heraf, til skatteministeren

  L 178 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og lov om afgift af svovl. (Forhøjelse af grænsen for straksafskrivning m.v., midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler, forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og forlængelse af bundfradrag i svovlafgiften).

  Bilag

  Bilag 18

  Henvendelse af 12/4-21 fra KPMG Acor Tax om afsluttende kommentar til LL § 8 B

  Spørgsmål og svar

  Spm. 15

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/4-21 fra KPMG Acor Tax om opfinderudgifter i selvstændig erhvervsvirksomhed m.v., til skatteministeren

  Spm. 16

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/4-21 fra KPMG Acor Tax om opfinderudgifter i selvstændig erhvervsvirksomhed m.v., til skatteministeren

  Spm. 17

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/4-21 fra KPMG Acor Tax om afsluttende kommentar til LL § 8 B, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål (pdf-version)
  SAU L 178 - svar på spm. 17 (pdf-version)
  SAU L 178 - svar på spm. 1 (pdf-version)
  SAU L 178 - svar på spm. 3 (pdf-version)

  L 208 Forslag til lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19. (Udvidelse af A-skattelåneordningen og momslåneordningen som følge af covid-19 m.v.).

  Bilag

  Bilag 2

  Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

  Bilag 3

  Høringssvar, fra skatteministerenSAU L 208 - oversendelse af høringssvar (pdf-version)
  Høringssvar - L 208 (pdf-version)

  Bilag 4

  Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

  Spørgsmål og svar

  Spm. 1

  Spm. om virksomheder fortsat vil kunne opleve at blive rykket for manglende betalingerne, selv om virksomhederne har anmodet om lån via låneordningerne, til skatteministeren

  Spm. 2

  Spm. om mulighederne for, at lånene kan tilbagebetales over en 3-årig periode, til skatteministeren

  Almindelig del

  Bilag

  Bilag 207

  Statsministerens april-redegørelse for regeringens lovprogram 2020-21

  Spørgsmål og svar

  Spm. 206

  Vil ministeren opliste, hvilke fiskale gebyrer der findes i Danmark?  Svar  

  Spm. 430

  Hvad er ministerens kommentar til, at kun to ud af tre mål for 2020 blev indfriet i Skatteforvaltningens styrelse med ansvar for it-projekter og drift af it-systemer, selv om der er blevet ansat mange nye it-medarbejdere, jf. artikel i Berlingske ”Hundredevis af nye ansatte løser ikke Skats it-kvaler” af 31. marts 2021? Ministeren bedes oplyse, om der ifølge ministeren sker en tilfredsstillende fremdrift i styrkelsen af Skatteforvaltningens it-systemer.  Svar  

  Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


  Indholdsfortegnelse