MomsMail 2022, uge 14

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

MomsMail holder nu påskeferie og udkommer igen den 19. april 2022.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Artikel: Dokumentationsreglerne for toldfritagelser er blevet skærpet
Moms af kontrolgebyrer i privatejede parkeringsanlæg

Bindende svar
Investeringsforening - kollektiv investering - koncernforbundne enheder er én investor

Afgørelser
Opgørelse af den delvise momsfradragsprocent, pro rata-sats, for så vidt angår omsætning fra selskabets kantineleverancer

Domme
Et køretøj af typen "pick-up" var ikke afgiftsfritaget - ikke utvivlsomt konstrueret til godstransport - kunne ikke afgiftsfritages som mandskabsvogn efter ibrugtagning på færdselslovens område

Nyt på inddrivelsesområdet

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
4 domme

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Artikel: Dokumentationsreglerne for toldfritagelser er blevet skærpet

Dokumentationsreglerne for toldkontingenter er ændret i forbindelse med senest offentliggørelsen af Skatteforvaltningens juridiske vejledning. Ændringerne vedrører varer fra Algeriet, Tunesien, Kap Verde, Storbritannien og Nordirland.


Kammeradvokaten

Moms af kontrolgebyrer i privatejede parkeringsanlæg

Højesteret havde forelagt spørgsmål for EU-Domstolen om den momsmæssige behandling af kontrolgebyrer, som private parkeringsselskaber opkræver i privatejede parkeringsanlæg. Domstolen fastslog i dom af 20. januar 2022 (sag C-90/20), at momssystemdirektivets artikel 2, stk. 1, litra c, skal fortolkes således, at der skal betales moms af kontrolgebyrer.
 
Højesteret bemærkede, at momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., der bl.a. gennemfører momssystemdirektivets artikel 2, stk. 1, litra c, må forstås i overensstemmelse med direktivbestemmelsen. De omhandlede kontrolgebyrer måtte herefter anses for vederlag for en ydelse som nævnt i momslovens § 4, stk. 1, således at der skal betales moms af gebyrerne.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Investeringsforening - kollektiv investering - koncernforbundne enheder er én investor

SKM2022.175.SR

Det var Skatterådets opfattelse, at koncernforbundne selskaber momsretligt skal anses for én og ikke flere investorer, når det skal vurderes om et investeringsinstitut udøver kollektiv investering. Skatterådet henså herved til kvalifikationen af koncernforbundne selskaber i anden lovgivning om kollektiv investering.

Som konsekvens heraf udøver et investeringsinstitut ikke kollektiv investering og opfylder derfor ikke betingelserne for at blive kvalificeret som en investeringsforening, når investeringsinstituttet udelukkende investerer på vegne af et eller flere koncernforbundne selskaber.

I den konkrete sag kunne Skatterådet derfor ikke bekræfte, at de forvaltningsydelser, som forvaltningsselskabet leverede til en afdeling i et investeringsinstitut, var fritaget for moms.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Opgørelse af den delvise momsfradragsprocent, pro rata-sats, for så vidt angår omsætning fra selskabets kantineleverancer

SKM2022.184.LSR

Landsskatteretten fandt, at Skattestyrelsen med rette havde forhøjet selskabets afgiftstilsvar, idet de faktisk modtagne vederlag for selskabets kantineleverancer skal indgå i omsætningen ved opgørelsen af selskabets fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1, 1. pkt. Ved afgørelsen lagde Landsskatteretten vægt på, at det følger af momslovens § 38, stk. 1, 1. pkt., og de bagvedliggende bestemmelser i momssystemdirektivet, at omsætningen består af de samlede indtægter hidrørende fra de afgiftspligtige transaktioner. Derimod fremgår det ikke af bestemmelsen, at omsætningen i tilfælde, hvor afgiftsgrundlaget er fastsat i henhold til bestemmelsen i momslovens § 29, stk. 1, jf. § 28, stk. 3, skal opgøres på baggrund af det fikserede afgiftsgrundlag.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Et køretøj af typen "pick-up" var ikke afgiftsfritaget - ikke utvivlsomt konstrueret til godstransport - kunne ikke afgiftsfritages som mandskabsvogn efter ibrugtagning på færdselslovens område

SKM2022.187.BR

Sagen angik, om et uindregistreret køretøj af mærket Ford Pick-up var afgiftsfritaget. Skatteyderen havde indprentet stelnummeret samt flyttet nummerpladerne fra sit indregistrerede køretøj til det uindregistrerede køretøj. Skattemyndighederne havde herefter opkrævet fuld registreringsafgift af det uindregistrerede køretøj.

Retten fandt, at det havde formodningen for sig, at det uindregistrerede køretøj var anvendt på færdselslovens område, blandt andet fordi det fremstod som indregistreret til kørsel på færdselslovens område. Køretøjet var indrettet som en almindelig personbil med blandt andet tre bagsæder. Køretøjet kunne derfor ikke anses for afgiftsfritaget med henvisning til registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 8, litra a, da køretøjet ikke utvivlsomt var konstrueret og indrettet til godstransport. Henset til, at køretøjet ikke var indregistreret som mandskabsvogn på tidspunktet for ibrugtagning på færdselslovens område, kunne køretøjet heller ikke efterfølgende anses for afgiftsfritaget med henvisning til registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, om mandskabsvogne.

På den baggrund blev Skatteministeriet frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2022.180.LSR

Afslag på anmodning om henstand med betaling af registreringsafgift

Sagen angik, hvorvidt klageren var berettiget til henstand med betaling af et krav om registreringsafgift i forbindelse med indbringelse af en sag for domstolene. Landsskatteretten fandt, at klageren ikke var berettiget til henstand med betaling af kravet om registreringsafgift, idet det efter ordlyden af skatteforvaltningslovens § 51, stk. 1, 1. pkt., skal være afgørelsen, der dannede grundlag for skatten, der skal være indbragt for domstolene. Da klageren ikke havde indbragt afgørelsen vedrørende betaling af registreringsafgiften, men Skatteankestyrelsens afgørelse om afvisning af klagen, var afgørelsen, der dannede grundlag for skatten, ikke indbragt for domstolene, og det var derfor med rette, at Skattestyrelsen havde givet afslag på klagerens anmodning om henstand.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2022.176.BR

Straf- prøvesag - løse pantetiketter - markedsført uden korrekt pantmærkning

T var tiltalt for på et ukendt tidspunkt forud for den 12. november 2018 at have markedsført, købt, modtaget, opbevaret eller været i besiddelse af engangsemballage, selvom denne ikke var tilmeldt og korrekt mærket efter pantbekendtgørelsen samt for at have købt eller på anden måde modtaget 71 stk. selvklæbende pantetiketter fra andre end Dansk Retursystem A/S.

T forklarede at han have købt to kasser med drikkevarer som var blevet leveret dagen før kontrolbesøget. Han troede leverandøren havde betalt pant for dem. Han havde ikke haft flaskerne pakket ud. I kasserne lå der en rulle pantklistermærker. Han vidste ikke, at der var klistermærker med leveringen, som ikke var sat på emballagen og at mærkerne skulle have været påklistret emballagen. Han var kort forinden kommet til Danmark og havde lige overtaget forretningen.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Den omstændighed, at varerne ikke var inde i selve butikken, og at T ikke var bekendt med at mærkerne ikke var påsat, samt at T i øvrigt ikke var bekendt med reglerne, kunne ikke føre til et andet resultat. T idømtes en samlet bøde på 10.000 kr. Ved strafudmålingen blev der lagt vægt på, at der er tale om to førstegangstilfælde af overtrædelse af pantbekendtgørelsen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 21/0050156
Diverse momsfradrag
Klagen vedrører nedsat fradrag for købsmoms vedrørende husleje og el, vand og gas. Landsskatteretten nedsætter købsmomsen yderligere.
Afsagt: 15-03-2022

Journalnr: 18/0028853
Diverse momsfradrag
Klagen vedrører nægtet momsfradrag for udgifter til annoncer og reklamer, rejseomkostninger, forplejning og EDB-omkostninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-03-2022

Journalnr: 20/0000494
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har genoptaget klagerens momstilsvar for perioden 1. januar 2014 til 31. marts 2016 ekstraordinært. Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.
Afsagt: 14-03-2022

Journalnr: 19/0021891
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret på baggrund af indbetalinger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-03-2022

Journalnr: 20/0035148
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret baseret på bankudskrifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-03-2022

Journalnr: 17/0989918
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-02-2022


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 11-04-2022 - 10-05-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-612/20 Happy Education
Dato: 28-04-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra i) - fritagelse i forbindelse med visse former for virksomhed af almen interesse - fritagelser med tilknytning til uddannelse af børn og unge og skole- og universitetsundervisning - levering af undervisningsydelser som supplement til skolens pensum - privatretligt organ, der leverer disse tjenesteydelser med erhvervsmæssigt formål

Tidligere dokument: C-612/20 Happy Education - Dom

Dom C-637/20 DSAB Destination Stockholm
Dato: 28-04-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - det fælles merværdiafgiftssystem - artikel 30a, nr. 1) - begrebet »voucher« - artikel 30a, nr. 3) - begrebet »voucher til flere formål« - salg af et kort, som i en begrænset periode giver indehaveren ret til at benytte forskellige turistydelser

Tidligere dokument: C-637/20 DSAB Destination Stockholm - Dom
Tidligere dokument: C-637/20 DSAB Destination Stockholm - Indstilling

Dom C-72/21 PRODEX
Dato: 28-04-2022
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - toldpositioner - underposition 4418 20 - rækkevidde - døre og rammer dertil, samt dørtærskler - MDF-plader og lister - første del af almindelig tariferingsbestemmelse 2 a) vedrørende den kombinerede nomenklatur - ukomplette eller ufærdige varer - begreb

Tidligere dokument: C-72/21 PRODEX - Dom

Dom C-415/20 Gräfendorfer Geflügel und Tiefkühlfeinkost F. Reyher Flexi Montagetechnik
Dato: 28-04-2022
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - ret til tilbagebetaling eller betaling af pengebeløb, som en medlemsstat har opkrævet eller nægtet i strid med EU-retten - antidumpingtold, importafgifter, eksportrestitutioner og økonomiske sanktioner - begrebet »i strid med EU-retten« - urigtig fortolkning eller anvendelse af EU-retten - konstatering af, at der foreligger en tilsidesættelse af EU-retten, foretaget af en af Unionens retsinstanser eller en national ret - ret til betaling af renter - periode, for hvilken der skal betales renter

Tidligere dokument: C-415/20 Gräfendorfer Geflügel und Tiefkühlfeinkost F. Reyher Flexi Montagetechnik - Dom
Tidligere dokument: C-415/20 Gräfendorfer Geflügel - und Tiefkühlkost F. Reyher Flexi Montagetechnik - Indstilling

Dom C-218/21 DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes
Dato: 05-05-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - satser - midlertidige bestemmelser for visse arbejdskraftintensive ydelser - bilag IV, nr. 2) - reparation og renovering af private boliger - anvendelse af en nedsat momssats på ydelser i form af reparation og vedligeholdelse af elevatorer i beboelsesejendomme

Tidligere dokument: C-218/21 DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes - Dom


Indstillinger
C-696/20 Dyrektor Izby Skarbowej w W. (Qualification erronée d’opérations en chaîne)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 41 - erhvervelse af varer inden for Fællesskabet - sted - flere på hinanden følgende transaktionskæder - fejlagtig kvalificering af en del af transaktionerne - proportionalitetsprincippet og princippet om afgiftsneutralitet

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 41 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at bestemmelsen ikke er til hinder for en medlemsstats lovgivning, hvorefter en erhvervelse af varer inden for Fællesskabet anses for at være foretaget på denne medlemsstats område, når denne erhvervelse, som udgør den første transaktion i en kæde af flere på hinanden følgende transaktioner, fejlagtigt er blevet kvalificeret som en national transaktion af de berørte afgiftspligtige personer, der med henblik herpå har angivet deres momsregistreringsnummer, der er tildelt af denne medlemsstat, og at den efterfølgende transaktion, der fejlagtigt er blevet kvalificeret som en transaktion inden for Fællesskabet, er blevet pålagt moms som en erhvervelse af varer inden for Fællesskabet af erhververne i den medlemsstat, hvor transporten af varerne afsluttedes. Denne bestemmelse, sammenholdt med proportionalitetsprincippet og princippet om afgiftsneutralitet, er imidlertid til hinder for en sådan lovgivning i en medlemsstat, når erhvervelsen af varer inden for Fællesskabet, der anses for at være foretaget på denne medlemsstats område, følger efter en levering inden for Fællesskabet af varer, der ikke er blevet behandlet som en afgiftsfritaget transaktion i den nævnte medlemsstat.


C-294/21 Navitours

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - fradrag for indgående afgift - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 2, stk. 1, og artikel 9, stk. 2, litra b) - anvendelsesområde - momspligtige transaktioner - leveringsstedet for transportydelser - turistkrydstogter på Mosel-floden - flod med status som fælles område (condominium)

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 2, nr. 1), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, som ændret ved Rådets direktiv 91/680/EØF af 12. december 1991, sammenholdt med direktivets artikel 3, stk. 2, skal fortolkes således, at bestemmelserne finder anvendelse på tjenesteydelser i form af personbefordring, som udføres på et område, der i henhold til en international aftale er underlagt Storhertugdømmet Luxembourgs og Forbundsrepublikken Tysklands fælles suverænitet, uanset om de berørte medlemsstater har indgået en tillægsaftale om de nærmere bestemmelser for anvendelsen af denne bestemmelse på det pågældende område.

Artikel 9, stk. 2, litra b), i direktiv 77/388 skal fortolkes således, at bestemmelsen ikke er til hinder for, at de pågældende tjenesteydelser pålægges afgift af en af de berørte medlemsstater, enten efter aftale eller ensidigt af en af dem. I sidstnævnte tilfælde fratages den sidstnævnte medlemsstat beføjelsen til at opkræve afgift af de nævnte transaktioner.


Domme
C-228/20 I (Exonération de TVA des prestations hospitalières)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra b) - fritagelse i forbindelse med visse former for virksomhed af almen interesse - fritagelse for hospitalsbehandling og pleje - privathospital - behørigt anerkendt institution - tilsvarende sociale betingelser

Domstolens dom:

1) Artikel 132, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for en national lovgivning, som, idet den fastsætter, at behandlingsydelser, der leveres af et privathospital, er fritaget for moms, hvis privathospitalet er godkendt i overensstemmelse med de nationale bestemmelser om den almindelige sygesikringsordning, efter at privathospitalet er optaget i en delstats hospitalsplan, eller efter at det har indgået forsyningsaftaler med lovpligtige sygekasser eller supplerende sygekasser, medfører, at sammenlignelige privathospitaler, der leverer lignende ydelser under sociale betingelser svarende til dem, der gælder for offentligretlige organer, behandles forskelligt med hensyn til den fritagelse, der er fastsat i denne bestemmelse.

2) Artikel 132, stk. 1, litra b), i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at med henblik på at afgøre, om behandlingsydelser, der leveres af et privathospital, udføres under sociale betingelser svarende til dem, der gælder for offentligretlige organer, kan de kompetente myndigheder i en medlemsstat, når de har til formål at nå målet om at nedbringe udgifterne til lægebehandling og at gøre behandling af høj kvalitet mere tilgængelig for borgerne, tage hensyn til de lovgivningsmæssige betingelser, der gælder for ydelser, som leveres af offentligretlige hospitaler, og til indikatorerne for dette privathospitals ydeevne for så vidt angår personale, lokale og udstyr samt ledelsens omkostningseffektivitet, såfremt disse indikatorer også gælder for offentligretlige hospitaler. Der kan ligeledes tages hensyn til de nærmere regler for beregningen af faste daglige satser og til, om de ydelser, der leveres af det pågældende privatretlige hospital, dækkes af socialsikringsordningen eller i henhold til aftaler indgået med offentlige myndigheder, således at patientens udgifter nærmer sig de udgifter, som en patient på et offentligretligt hospital afholder for lignende ydelser.

Tidligere dokument: C-228/20 I (Exonération de TVA des prestations hospitalières) - Indstilling


C-333/20 Berlin Chemie A. Menarini

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 44 - leveringsstedet for tjenesteydelser - gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 - artikel 11, stk. 1 - levering af ydelser - afgiftsmæssigt tilknytningssted - begrebet »fast forretningssted« - selskab i en medlemsstat, der er associeret med et selskab beliggende i en anden medlemsstat - passende struktur med hensyn til de menneskelige og tekniske midler - evne til at modtage og anvende ydelserne til det faste forretningssteds egne behov - markedsføringsydelser, lovpligtige ydelser, reklameydelser og agenturydelser, der leveres af et associeret selskab til det modtagende selskab

Domstolens dom:

Artikel 44 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008, og artikel 11 i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 af 15. marts 2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at et selskab, der har sit vedtægtsmæssige hjemsted i én medlemsstat, ikke har et fast forretningssted i en anden medlemsstat med den begrundelse, at dette selskab har et datterselskab dér, som stiller menneskelige og tekniske midler til rådighed for dette i medfør af aftaler, hvorved datterselskabet til selskabet eksklusivt leverer markedsføringsydelser, lovpligtige ydelser, reklameydelser og agenturydelser, der kan øve en direkte indflydelse på dets salgsvolumen.


C-668/20 Y GmbH (Oléorésine de vanille)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering af varer - pos. 1302, 3301 og 3302 - ekstraheret vanilleoleoresin - punktafgifter - direktiv 92/83/EØF - fritagelser - artikel 27, stk. 1, litra e) - begrebet »aromastoffer« - direktiv 92/12/EØF - Europa-Kommissionens punktafgiftsudvalg - beføjelser

Domstolens dom:

1) Den i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif indeholdte kombinerede nomenklatur, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1754 af 6. oktober 2015, skal fortolkes således, at en vare, der består af ca. 85% ethanol, 10% vand og 4,8% tørre restprodukter, som har et gennemsnitligt vanillinindhold på 0,5%, og som opnås ved, at et mellemprodukt, der selv er udvundet af vaniljebælge ved hjælp af ethanol, fortyndes i vand og ethanol i standardiseringsøjemed, henhører under denne nomenklaturs underposition 1302 19 05.

2) Artikel 27, stk. 1, litra e), i Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer skal fortolkes således, at vanilleoleoresiner, som henhører under underposition 1302 19 05 i den i bilag I til forordning nr. 2658/87 indeholdte kombinerede nomenklatur, som ændret ved gennemførelsesforordning 2015/1754, skal anses for at være »aromastoffer« i denne bestemmelses forstand, forudsat at de udgør en ingrediens, der giver en smag eller en duft, som er specifik for et bestemt produkt.


C-489/20 Kauno teritorine muitine

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - EU-toldkodeksen - toldskyldens ophør - varer indført ulovligt i Unionens toldområde - beslaglæggelse og konfiskation - direktiv 2008/118/EF - punktafgifter - direktiv 2006/112/EF - merværdiafgift - afgiftspligtens indtræden - afgiftens forfald

Domstolens dom:

1) Artikel 124, stk. 1, litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen skal fortolkes således, at en toldskyld ophører, når varerne beslaglægges og senere konfiskeres, efter at de allerede er blevet indført ulovligt i Den Europæiske Unions toldområde.

2) Artikel 2, litra b), og artikel 7, stk. 1, i direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF samt artikel 2, stk. 1, litra d), og artikel 70 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at toldskyldens ophør af den grund, der er fastsat i artikel 124, stk. 1, litra e), i forordning nr. 952/2013, ikke medfører, at afgiftsskylden vedrørende henholdsvis punktafgifter og merværdiafgift for varer, der indføres ulovligt i Den Europæiske Unions toldområde, ophører.

Tidligere dokument: C-489/20 Kauno teritorine muitine - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra VAT committee

WP 1042 - Minutes 119th VATCOM meeting - 22-11-2021.pdf

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

rådets direktiv (eu) 2022/542 af 5. april 2022 om ændring af direktiv 2006/112/ef og (eu) 2020/285 for så vidt angår satser for merværdiafgiften

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/547 af 5. april 2022 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af superabsorberende polymerer med oprindelse i republikken korea

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/556 af 1. april 2022 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/557 af 1. april 2022 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/558 af 6. april 2022 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse grafitelektrodesystemer med oprindelse i folkerepublikken kina

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2022/559 af 5. april 2022 om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2019/310 for så vidt angår tilladelse til polen til fortsat at anvende den særlige foranstaltning, der fraviger artikel 226 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

rådets afgørelse (eu) 2022/568 af 4. april 2022 om den holdning, der skal indtages på unionens vegne i det særlige udvalg for told- og handelslettelser, der er nedsat ved den økonomiske partnerskabsaftale mellem den europæiske union og dens medlemsstater på den ene side og sadc-øpa-landene på den anden side, for så vidt angår vedtagelsen af forretningsordenen for det særlige udvalg for told- og handelslettelser

berigtigelse til rådets forordning (eu) 2021/2278 af 20. december 2021 om suspension af de toldsatser i den fælles toldtarif, der er omhandlet i artikel 56, stk. 2, litra c), i forordning (eu) nr. 952/2013 for visse landbrugs- og industriprodukter og om ophævelse af forordning (eu) nr. 1387/2013 ( eut l 466 af 29.12.2021 )

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 106 Forslag til lov om ændring af momsloven (Ændring af reglerne om forfattervirksomhed og kunstnerisk aktivitet, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af reglerne om undervisning og turistsalg m.v.)

Bilag

Bilag 15

Meddelelse om udskydelse af betænkningsafgivelse

Almindelig del

Bilag

Bilag 195

Status på implementering af EUTK, fra skatteministeren

Bilag 196

Afrapportering fra Ekspertudvalg for en flerårsaftale for skattevæsenet

Bilag 197

April-redegørelsen - Status for lovforslag m.v. 2021/22

Bilag 200

Henvendelse af 7/4-22 fra De Samvirkende Købmænd og Kræftens Bekæmpelse om begrænsning af indførsel af cigaretter

Bilag 201

Publikation fra Skattestyrelsen: Kontrol af digitale arbejdsplatforme

Spørgsmål og svar

Spm. 325

Vil ministeren redegøre for, om det er muligt at erhverve ønskenummerplader på gule plader? I benægtende fald bedes oplyst, om ministeren er indstillet på at se på muligheden for at gøre det muligt for virksomheder at erhverve sig ønskenummerplader på gule plader?  Svar  

Spm. 366

Vil ministeren redegøre for, hvor mange kroner der årligt går til statsstøtte til transport af fossile brændstoffer? Såfremt det er muligt, ønskes gerne tal for de seneste ti år samt en opdeling af, hvorvidt transporten er på land, til søs eller i luften.  Svar  

Spm. 379

Vil ministeren oplyse virkningen på de offentlige finanser (før og efter tilbageløb og adfærd) samt BNP og arbejdsudbud ved, at afgifterne på benzin og diesel helt fjernes, sådan som skildret i borgerforslaget »Fjern alle afgifter på benzin og diesel«?  Svar  

Spm. 380

Vil ministeren gøre rede for, hvorfor man ikke bruger SaaS-løsningen hos VeriBiz til bekæmpelse af momssvindel?  Svar  

Spm. 399

Vil ministeren redegøre for antallet af skatte- og afgiftssager ved byretterne de sidste fem år, og i hvor mange af disse sager der har været en sagkyndig meddommer?  Svar  

Spm. 400

Vil ministeren redegøre for den forventede effekt på de offentlige finanser og grænsehandlen ved en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og røgtobak svarende til en prisstigning for en pakke cigaretter på henholdsvis 5 kr., 10 kr., 15 kr., 20 kr., 25 kr. og 30 kr.?  Svar  

Spm. 419

Ministeren bedes oplyse, hvorledes en ændring i afskrivningssatsen på ejendomme fra 4 til 3 pct. forventes at påvirke investeringerne fremadrettet.  Svar  

Spm. 420

Vil ministeren redegøre for, hvor mange leasingselskaber der har tilsluttet sig ordningen med eSkatData, som blev en mulighed i forbindelse med vedtagelsen af lovforslag nr. L 32 A (skærpet indsats mod vanvidskørsel og styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v., folketingsåret 2020-21)? Ministeren bedes ligeledes redegøre for, om Scanleasing er eller har været tilsluttet eSkatData.  Svar  

Spm. 422

Vil ministeren opdatere svaret på SAU alm. del – spørgsmål 191 (folketingsåret 2020-21) om fordelingsvirkningen ved Grøn skattereform?  Svar  

Spm. 423

Vil ministeren opdatere svaret på SAU alm. del – spørgsmål 170 (folketingsåret 2020-21) om forskellige effekter af aftalen ”Grøn omstilling af vejtransporten”?  Svar  

Spm. 429

Vil ministeren i forlængelse af Skatteudvalgets ekspertmøde om dataetik og retssikkerhed afholdt den 17. marts 2022, jf. SAU alm. del – bilag 165 og 176, oplyse, hvornår det forventes, at Skatteforvaltningen vil begynde at anvende hjemlen til at indhente og samkøre data med henblik på at udvikle både machine-learning og analytiske modeller til brug for Skatteforvaltningens kontrol, jf. lovforslag nr. L 73? Endvidere bedes oplyst, om ministeren efter f.eks. 1 års brug af hjemlen vil tage initiativ til en evaluering.  Svar  

Spm. 444

I forlængelse af ministerens svar på KEF (folketingsåret 2020-21) alm. del – spørgsmål 343 og SAU alm. del – spørgsmål 352 om indførslen af en CO2-afgift vil medføre kompensation i henhold til Nordsøaftalen, bedes ministeren oplyse, hvilke overvejelser den nedsatte ekspertgruppe har gjort sig i den forbindelse, herunder om der er taget hensyn til kompensationsaftalen i forhold til de fremlagte forslag til CO2-afgift.  Svar  

Spm. 466

Ministeren bedes antage, at alle unge der er 16 og 17 år i 2022 i gennemsnit drikker 7,48 genstande på en gennemsnitlig uge, heraf 3,53 genstande fra øl og 3,39 genstande fra spiritus (Sundhedsprofilen 2017). Vil ministeren på baggrund af disse antagelser beregne det skattemæssige provenu, inkl. ølafgift, spiritusafgift, moms og andre hertil relaterede afgifter (fx emballageafgift), såfremt disse unge køber al den øl og spiritus, de drikker i Danmark?  Svar  

Spm. 469

Vil ministeren redegøre for, om virksomheder, der indgår en afdragsaftale med skattemyndighederne, kan have likviditet over det aftalte månedlige afdragsbeløb stående på skattekontoen uden, at beløbet inddrages?  Svar  

Spm. 470

Vil ministeren i forlængelse Skatteudvalget alm. del – svar på spørgsmål 444 den 28. marts 2022 redegøre for, hvilke overvejelser ekspertgruppen har gjort sig om, hvordan en afgift kan indrettes, så den ikke medfører kompensation i henhold til Nordsøaftalen?  Svar  

Spm. 475

Vil ministeren i forlængelse af marts-redegørelsen oplyse, hvorfor ministeren fremsætter så mange lovforslag efter 1. april, når det eksplicit fremgår af Folketingets Forretningsordens § 10, stk. 3, at lovforslag normalt bør fremsættes senest den 1. april, for at de kan påregnes gennemført i det pågældende folketingsår?  Svar  

Spm. 477

Vil ministeren redegøre for, hvad baggrunden er for, at virksomheder, der giver ansatte et skattefrit tilskud til en kantineordning, løbende skal indkøbe et fast antal måltider/kuverter, som er uafhængigt af antallet af medarbejdere, der aktuelt er til stede eller ønsker kantinemad den pågældende dag? Og vil ministeren i forlængelse heraf redegøre for, hvilken provenumæssig effekt det vil have, hvis denne regel fjernes?  Svar  

Spm. 478

Vil ministeren overveje at foretage en ændring af momsloven således, at brugtmomsordningen jf. momslovens §70 ikke kun gælder brugte varer som f.eks. kunstgenstande, samleobjekter og antikviteter, men også kommer til at inkludere ydelser som f.eks. skins til computerspil, som specielt unge mennesker handler med?  Svar  

Spm. 482

Hvornår forventer ministeren at kunne svare på SAU alm. del – spørgsmål 306 af 3. februar 2022?  Svar  

Spm. 483

Vil ministeren oplyse virkningen på de offentlige finanser, BNP og arbejdsudbud ved at udligningsafgiften afskaffes? Virkningen bedes oplyst umiddelbart samt før og efter tilbageløb og adfærd.  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 720

Om reglerne om brug af udenlandske biler i Danmark.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse