MomsMail 2021, uge 14

Kære læser !

Jeg håber du har haft en god påske. Hermed følger de to sidste ugers nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Gør klar til de nye momsregler for e-handel i EU
Byggeri og udtagningsmoms
Nye momsregler i forbindelse med fjernsalg til forbrugere
Forbedrede muligheder for godtgørelse af betalt elafgift - gældende fra d. 1. januar 2021
Kontrolindsats mod smugling og ulovlig handel med chokolade- og sukkervarer fører til opkrævninger for 320 mio. kr.
Manglende iagttagelse af reaktionsfristen
Kender du muligheden for ekstraordinær genoptagelse, når Gældsstyrelsen inddriver gammel gæld?

Bindende svar
Leveringssted ved salg af træpiller - fjernsalg
Moms - forudbetaling i fællesregistrering - levering efter udtræden af fællesregistrering
Moms - kommune - kystsikringsarbejder - bidrag fra lodsejere - tilskud til kystsikringslag

Afgørelser
Betingelser for momsfritagelse - Forenings salg af øl, vin, bøger mv.

Domme
SKATs ændring af en ulovlig praksis om den momsmæssige behandling af betalings- og kreditkortgebyrer - spørgsmål om, fra hvornår praksisændringen kunne håndhæves over for en momspligtig detailhandelsvirksomhed
Momslovens §§ 12 og 46 - toldlovens § 39, stk. 1, nr. 4 - unddragelse af toldtilsyn - pligt til at betale importmoms - betalingspligt og hæftelse for importmomsen

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Gør klar til de nye momsregler for e-handel i EU

De nye regler retter sig mod virksomheder med fjernsalg af varer til privatpersoner i andre EU-lande. De kan fra den 1. juli 2021 blive omfattet af en særlig OSS-ordning og slippe for momsregistrering i andre EU-lande


Beierholm

Byggeri og udtagningsmoms

Skal der betales udtagningsmoms, eller skal købsmomsen korrigeres?


Plesner

Nye momsregler i forbindelse med fjernsalg til forbrugere

Den 1. juli 2021 træder nye regler i kraft, som vil få indflydelse på den momsmæssige behandling af varer og ydelser solgt til forbrugere i EU. Reglerne har til formål at modernisere og lette håndteringen af momsbehandlingen for e-handel til forbrugere i EU.


Revisionsinstituttet

Forbedrede muligheder for godtgørelse af betalt elafgift - gældende fra d. 1. januar 2021

Folketinget har ændret reglerne for godtgørelse af elafgift.
Der er ikke kun tale om væsentlige administrative forenklinger, men også mulighed for en højere godtgørelse af afgiften på elektricitet anvendt til rumvarme, opvarmning af varmt brugsvand og komfortkøling, da denne anvendelse fremover ligestilles med virksomhedens øvrige elektricitetsforbrug til procesformål.


TVC Advokatfirma

Kontrolindsats mod smugling og ulovlig handel med chokolade- og sukkervarer fører til opkrævninger for 320 mio. kr.

Fra 2015 til 2020 har Skattestyrelsen gennemført omkring 4.000 målrettede kontroller mod smugling og illegal handel med chokolade- og sukkervarer.


TVC Advokatfirma

Manglende iagttagelse af reaktionsfristen

Det ses ikke sjældent, at Skattestyrelsen fejler ved reaktionsfristen, hvorefter Landsskatteretten nedsætter den gennemførte forhøjelse.


TVC Advokatfirma

Kender du muligheden for ekstraordinær genoptagelse, når Gældsstyrelsen inddriver gammel gæld?

Gældsstyrelsen er begyndt at inddrive gæld, og hvis denne vedrører ældre skønsmæssige forhøjelser, som ved en fejl ikke er blevet påklaget, kan det være relevant at bede om ekstraordinær genoptagelse.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Leveringssted ved salg af træpiller - fjernsalg

SKM2021.182.SR

Skatterådet kan bekræfte, at Spørgers salg af træpiller via hjemmesiden efter de nugældende regler ikke har leveringssted i Danmark, når de udleveres fra et lager i Tyskland og Spørger på dets hjemmeside henviser til tre fragtmænd.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørger ikke vil blive omfattet af de nye regler om fjernsalg i momslovens nye bestemmelse i § 4c, stk. 3, for de transaktioner, hvor en af de tre fragtmænd listet på Spørgers hjemmeside anvendes af køber. Spørger skal derfor i disse tilfælde afregne dansk moms af salgene, jf. den nye bestemmelse i momslovens §14b, stk. 1.

Det bekræftes af Skatterådet, at der ikke skal dansk moms på transaktionerne efter de nye regler om fjernsalg, hvis Spørger ikke henviser til fragtmænd på hjemmesiden.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - forudbetaling i fællesregistrering - levering efter udtræden af fællesregistrering

SKM2021.178.SR

Spørger leverer momspligtige varer og ydelser til en køber. På et tidspunkt, hvor Spørger og køber er fællesregistreret, opkræver Spørger et forudbetalingsbeløb fra køber. Efter at forudbetalingen er sket, og inden leverancerne påbegyndes, ophæves fællesregistreringen.

Skatterådet kan bekræfte, at der ikke skal opkræves moms af forudbetalingen, når forudbetalingen finder sted, mens Spørger og køber er fællesregistreret. Fællesregistrerede virksomheder anses som én virksomhed i momslovens forstand, og der skal ikke betales moms af interne leverancer mellem virksomheder i fællesregistreringen.

Skatterådet kan endvidere bekræfte, at Spørger har fuld fradragsret for moms af indkøb der foretages til brug for leverancerne til køber, når indkøbene foretages efter at fællesregistreringen er ophævet.

Skatterådet bemærker, at når leveringen først sker, efter at fællesregistreringen er ophævet, skal forudbetalingsbeløbet indgå som en del af det momspligtige vederlag for leverancen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - kommune - kystsikringsarbejder - bidrag fra lodsejere - tilskud til kystsikringslag

SKM2021.171.SR

En kommune vil udføre kystsikringsarbejder. Som led i finansieringen af arbejderne opkræver kommunen bidrag fra en række lodsejere. Skatterådet bekræftede, at bidragene ikke er momspligtige, da kommunen opkræver bidragene i sin egenskab af offentlig myndighed.

Kommunen vil foranledige, at der oprettes et nyt kystsikringslag. Kommunen agter at yde et driftstilskud til laget. Skatterådet bekræftede, at tilskuddet ikke vil være momspligtigt.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Betingelser for momsfritagelse - Forenings salg af øl, vin, bøger mv.

SKM2021.189.LSR

Sagen drejede sig om, hvorvidt en forenings salg af øl, vin, bøger mv. var momsfritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 21. Landsskatteretten fandt, at foreningens salg af øl, vin, bøger mv. var omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 21. Landsskatteretten henså herved til, at foreningen ikke leverede varer og ydelser af forretningsmæssig karakter, idet der ikke var oprettet et fast salgslokale, da åbningstiderne afhang af, hvornår der var besøgende i mindelokalerne, ligesom Landsskatteretten lagde til grund, at salget fortrinsvis skete til foreningens medlemmer og disses familier samt veteraner.


Indholdsfortegnelse 

Dom: SKATs ændring af en ulovlig praksis om den momsmæssige behandling af betalings- og kreditkortgebyrer - spørgsmål om, fra hvornår praksisændringen kunne håndhæves over for en momspligtig detailhandelsvirksomhed

SKM2021.184.BR

På baggrund af EU-Domstolens dom af 2. december 2010 i sag C-276/09, G5, ændrede SKAT praksis vedrørende den momsmæssige behandling af betalings- og kreditkortgebyrer, da det fulgte af Domstolens afgørelse, at sådanne gebyrer ikke - som det fulgte af SKATs hidtidige praksis - er vederlag for en momsfritaget betalingsbehandlingsydelse, men derimod er en del af vederlaget (biomkostning) for den vare eller ydelse, som kunden betaler for med kortet. Er den købte vare eller ydelse momspligtig, skal der beregnes moms af gebyret. SKAT ændrede praksis ved offentliggørelsen den 23. januar 2012 af Den juridiske vejledning 2012-1, hvorved dommen og praksisændringen blev omtalt med nyhedsmarkeringer i form af pilesymboler. Det var under sagen ubestridt, at den gamle praksis var ulovlig.

Sagsøgeren gjorde i første række gældende, at den skærpende praksisændring først var blevet behørigt kundgjort ved offentliggørelsen af en SKAT-meddelelse i 2014, og i anden række, at praksisændringen først kunne håndhæves efter 6 måneder fra offentliggørelsen af Den juridiske vejledning, så sagsøgeren kunne indrette sig på praksisændringen ved at overvælte momsen af kortgebyrerne på kunderne.

Retten fandt, at praksisændringen var behørigt kundgjort ved offentliggørelsen af Den juridiske vejledning, og at sagsøgeren hverken efter en lighedsgrundsætning eller et forventningsprincip havde krav på et varsel forud for håndhævelsen af den lovlige praksis.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Momslovens §§ 12 og 46 - toldlovens § 39, stk. 1, nr. 4 - unddragelse af toldtilsyn - pligt til at betale importmoms - betalingspligt og hæftelse for importmomsen

SKM2021.180.BR

Sagsøgeren, et transportfirma, fandtes at have unddraget et parti indførte T1-varer (importafgiftspligtige varer) toldtilsyn, da en af sagsøgerens chauffører uden godkendelse fra SKAT havde fraført varerne fra en midlertidig opbevaring i Y1-by Havn. Byretten (3 dommere) fandt endvidere, at sagsøgeren under de i sagen foreliggende omstændigheder ikke havde afkræftet den ved unddragelsen af toldtilsyn skabte formodning for, at varerne var optaget i Unionens økonomiske kredsløb i Danmark. Der skulle derfor betales importmoms af varerne efter momslovens § 12, stk. 1 og 2. Retten fandt, at sagsøgeren dels var betalingspligtig for momsen efter den dagældende momslovs § 46, stk. 3 (nu stk. 5), dels hæftede for momsen efter toldlovens § 39, stk. 1, nr. 4.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0988508
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet anmodningen om ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret for perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. juni 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-03-2021

Journalnr: 17/0989267
Momsfradrag - hestehold
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar primært med baggrund i nægtet fradrag for udgifter til hestehold. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-03-2021

Journalnr: 19/0040969
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører yderligere momstilsvar baseret på indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-03-2021

Journalnr: 15/2155277
Momsfradrag - golfanlæg
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar, idet SKAT har reguleret selskabets fradrag for købsmoms af udgifter til etablering af et golfanlæg, jf. momslovens §§ 43 og 44. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-03-2021

Journalnr: 15/0565442
Momsfradrag og EU-køb
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for købsmoms og har forhøjet virksomhedens salgsmoms af EU-køb. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 10-03-2021

Journalnr: 15/2147697
Ombygningsudgifter
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for købsmoms af ombygningsudgifter på ejendom anvendt til beboelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-03-2021

Journalnr: 20/0070166
Overdragelse af goodwill
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har fundet, at klager skal betale salgsmoms, jf. momslovens § 4, stk. 1, i forbindelse med afhændelse af en tandlægeklinik i 2017, herunder i forbindelse med overdragelse af immaterielle aktiver i form af goodwill. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse således, at selskabet ikke skal betale salgsmoms i forbindelse med overdragelse af immaterielle aktiver i form af goodwill.
Afsagt: 12-03-2021

Journalnr: 20/0006602
Salg af goodwill
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har fundet, at klager skal betale salgsmoms, jf. momslovens § 4, stk. 1, i forbindelse med afhændelse af en tandlægeklinik, herunder i forbindelse med overdragelse af immaterielle aktiver i form af goodwill. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse således, at virksomheden ikke skal betale salgsmoms i forbindelse med overdragelse af immaterielle aktiver i form af goodwill.
Afsagt: 16-03-2021

Journalnr: 17/0992202
Salg af ydelser til ambassade
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar med moms af værdien af ydelser solgt til ambassade. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-03-2021

Journalnr: 14/4112889
Ændring af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag købsmoms og har forhøjet virksomhedens salgsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-03-2021

Journalnr: 16/0691818
Fuld registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT (nu Motorstyrelsen) har opkrævet fuld registreringsafgift på 101 køretøjer, som er indregistreret på forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 3 b. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 10-03-2021

Journalnr: 18/0028281
Registreringsafgift
Klagen vedrører fastsættelse af den afgiftspligtige værdi af et køretøj. Landsskatteretten nedsætter den afgiftspligtige værdi.
Afsagt: 15-03-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 12-04-2021 - 11-05-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-935/19 Grupa Warzywna
Dato: 15-04-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 273 - for høj ansættelse i en afgiftsangivelse af den moms, der skal betales tilbage - den afgiftspligtige persons fejlvurdering af, om en transaktion er afgiftspligtig - berigtigelse af afgiftsangivelsen efter en kontrol - sanktion svarende til et beløb på 20% af det beløb, der var ansat for højt i forbindelse med den moms, der skulle betales tilbage - proportionalitetsprincip

Tidligere dokument: C-935/19 Grupa Warzywna - Dom

Dom C-593/19 SK Telecom
Dato: 15-04-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fastlæggelse af leveringsstedet for teleydelser - tredjelandsstatsborgeres roaming på mobilkommunikationsnet inden for Den Europæiske Union - artikel 59a, stk. 1, litra b) - medlemsstaternes mulighed for at flytte leveringsstedet for teleydelser på deres område

Tidligere dokument: C-593/19 SK Telecom - Dom
Tidligere dokument: C-593/19 SK Telecom - Indstilling

Dom C-846/19 Administration de l'Enregistrement, des Domaines og de la TVA
Dato: 15-04-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - økonomisk virksomhed - levering af tjenesteydelser mod vederlag - artikel 2, stk. 1, litra c), og artikel 9, stk. 1 - fritagelser - artikel 132, stk. 1, litra g) - levering af ydelser med nær tilknytning til social bistand og social sikring - ydelser, der leveres af en advokat i henhold til et mandat om beskyttelse af umyndiggjorte voksne personer - organ, der er anerkendt som et foretagende af almennyttig karakter

Tidligere dokument: C-846/19 Administration de l'Enregistrement, des Domaines og de la TVA - Dom

Dom C-62/20 Vogel Import Export
Dato: 15-04-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EU) nr. 2658/87 - toldunion - fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - toldpositioner - pos. 4407 og 4409 - høvlede træbrædder, hvor de fire kanter er blevet let afrundet i hele brættets længde

Tidligere dokument: C-62/20 Vogel Import Export - Dom

Dom C-703/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
Dato: 22-04-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 98, stk. 2 - medlemsstaternes mulighed for at anvende en eller to nedsatte momssatser for leveringen af visse varer og tjenesteydelser - kvalificering af en erhvervsmæssig virksomhed som »tjenesteydelse« - bilag III, punkt 12a) - gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 - artikel 6 - begrebet »restaurations- og cateringydelser« - måltider tilberedt til umiddelbar indtagelse på stedet i sælgerens lokaler eller i et restaurationsområde - måltider tilberedt til umiddelbar indtagelse til at tage med

Tidligere dokument: C-703/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach - Dom
Tidligere dokument: C-703/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach - Indstilling

Indstilling C-80/20 Wilo Salmson France
Dato: 22-04-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skattelovgivning - moms - direktiv 2006/112/EF - artikel 167 og artikel 178, litra a) - fradragsrettens indtræden - periode for indtræden - besiddelse af en faktura som materiel betingelse - afgrænsning i forhold til de formelle betingelser for fradrag - direktiv 2008/9/EF - artikel 14, stk. 1, litra a), og artikel 15 - endelig karakter af en afgørelse om afvisning, der ikke er blevet anfægtet - retsvirkninger af kreditering (annullering) af en faktura og fornyet udstedelse af denne

Tidligere dokument: C-80/20 Wilo Salmson France - Dom
Tidligere dokument: C-80/20 Wilo Salmson France - Indstilling

Dom C-572/18 P thyssenkrupp Electrical Steel og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mod Kommissionen
Dato: 22-04-2021
Toldunion

Appel - toldunion - forordning (EU) nr. 952/2013 - artikel 211, stk. 6 - bevilling til aktiv forædling af visse kornorienterede elektriske stålprodukter - risiko for, at væsentlige interesser for EU-producenter bliver negativt berørt - undersøgelse af de økonomiske forudsætninger - gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 - artikel 259 - Europa-Kommissionens konklusioner om de økonomiske forudsætninger - artikel 263 TEUF - retsakt, der ikke kan gøres til genstand for et søgsmål

Tidligere dokument: C-572/18 P thyssenkrupp Electrical Steel og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mod Kommissionen - Dom
Tidligere dokument: C-572/18 P thyssenkrupp Electrical Steel og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mod Kommissionen - Indstilling
Tidligere dokument: C-572/18 P - thyssenkrupp Electrical Steel og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mod Kommissionen - Ny sag

Dom C-75/20 Lifosa
Dato: 22-04-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EF-toldkodeksen - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 29, stk. 1 - artikel 32, stk. 1, litra e), nr. i) - EU-toldkodeksen - forordning (EU) nr. 952/2013 - artikel 70, stk. 1 - artikel 71, stk. 1, litra e), nr. i) - fastsættelse af toldværdien - transaktionsværdi - justering - pris inklusive levering ved grænsen

Tidligere dokument: C-75/20 Lifosa - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing, as part of the Integrated Border Management Fund, the instrument for financial support for customs control equipment - Confirmation of the final compromise text with a view to agreement

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Kroatien tilladelse til at anvende en afgiftsfritagelse for dieselolie, der anvendes til at drive maskiner til humanitær minerydning, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Malta tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

European Court of Auditors’ Special Report No 04/2021: "Customs controls: insufficient harmonisation hampers EU financial interests"

European Court of Auditors' Special Report No 04/2021: "Customs controls: insufficient harmonisation hampers EU financial interests" • Designation of Working Party

Customs Union Working Party

Informal videoconference of the members of the Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation / VAT)

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/546 af 29. marts 2021 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af ekstruderet aluminium med oprindelse i folkerepublikken kina

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/548 af 29. marts 2021 om at gøre importen af optiske fiberkabler med oprindelse i folkerepublikken kina til genstand for registrering

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/575 af 30. marts 2021 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens delegerede forordning (eu) 2021/576 af 30. november 2020 om ændring af bilag iii til forordning (eu) nr. 978/2012 med henblik på at føje republikken usbekistan til de lande, der er omfattet af toldpræferencer under gsp+

 

Nyt fra EUR_LEX

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om at give malta tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

kommissionens gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/563 af 31. marts 2021 om gyldigheden af visse afgørelser vedrørende bindende oprindelsesoplysninger (meddelt under nummer c(2021) 2072) (kun den franske og den nederlandske udgave er autentiske)

 


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om toldbehandling
Oprettelsesdato: 07-04-2021
Høringsfrist: 05-05-2021

Høring - forslag til lov om udvidelse af A-skattelåneordningen og momslåneordningen som følge af covid-19 m.v.
Oprettelsesdato: 07-04-2021
Høringsfrist: 13-04-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 137 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Sanktioner for manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af organiseret svig m.v. som led i udmøntning af aftale om styrket skattekontrol).

Bilag

Bilag 8

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/3-21 fra FSR - danske revisorer om spørgsmål til den del af lovforslaget, som udvider reglerne for skatteyders sikkerhedsstillelse, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvordan det undgås, at lovlydige virksomheder, der tilstræber at efterleve reglerne, uforvarende bliver ramt af sanktioner og ekstra utilsigtede skattebetalinger som følge af dette lovforslag, til skatteministeren

L 178 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og lov om afgift af svovl. (Forhøjelse af grænsen for straksafskrivning m.v., midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler, forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og forlængelse af bundfradrag i svovlafgiften).

Bilag

Bilag 14

Henvendelse af 31/3-21 fra KPMG Acor Tax om kommentar til spm. 11 og svar på 266

Bilag 15

Henvendelse af 6/4-21 fra KPMG Acor Tax om juridisk vejledning C.C.2.2.2.20, udgifter til forsøg og forskning m.v.

Bilag 16

Henvendelse af 7/4-21 fra KPMG Acor Tax om opfinderudgifter i selvstændig erhvervsvirksomhed m.v.

Bilag 17

Henvendelse af 8/4-21 fra KPMG Acor Tax om opfinderudgifter i selvstændig erhvervsvirksomhed m.v.

Spørgsmål og svar

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelse af 21/3-21 fra Henrik Jensen om præcisering af krav der skal være opfyldt før virksomheder kan anvende regler om forhøjede fradrag, jf. L 178 - bilag 12, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om kommentar på henvendelse af 28/3-21 fra KPMG Acor Tax om opfinderudgifter i selvstændig erhvervsvirksomhed, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 31/3-21 fra KPMG Acor Tax om kommentar til spm. 11 og svar på spm. 266, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/4-21 fra KPMG Acor Tax om juridisk vejledning C.C.2.2.2.20, udgifter til forsøg og forskning m.v., til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/4-21 fra KPMG Acor Tax om opfinderudgifter i selvstændig erhvervsvirksomhed m.v., til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/4-21 fra KPMG Acor Tax om opfinderudgifter i selvstændig erhvervsvirksomhed m.v., til skatteministeren

L 208 Forslag til lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19. (Udvidelse af A-skattelåneordningen og momslåneordningen som følge af covid-19 m.v.).

Bilag

Bilag 1

Brev fra statsministeren til Folketingets formand med ønske om hastebehandlingBrev til Folktingets formand 080421 (pdf-version)
SKM notits april 2021 (pdf-version)

Almindelig del

Bilag

Bilag 200

Revideret grund- og nærhedsnotat om komitologi på momsområdet

Bilag 202

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om rentefrielån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetalingaf skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19 (Udvidelse af A-skattelåneordningen og momslåneordningen som følge af covid-19 m.v.)

Spørgsmål og svar

Spm. 363

Vil ministeren med baggrund i artiklen ”Fik tårer i øjnene: Nu ændres loven for Tove og Jørgen” bragt på TV 2/Fyns hjemmeside den 3. marts 2021 redegøre for, hvordan ministeren vil ændre lovgivningen, således at folk uden fast bopæl kan have et indregistreret køretøj, og hvad tidshorisonten er herfor?  Svar  

Spm. 411

I forlængelse af SAU alm. del – spørgsmål 351, 399 og 404 bedes ministeren kommentere henvendelse af 29. marts 2021 fra JTI Danmark som opfølgning på foretræde vedrørende skærpede krav og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak, jf. SAU alm. del – bilag 197.  Svar  

Spm. 412

Ministeren bedes redegøre for, hvor meget registreringsafgift der vil blive pålagt en elbil til en værdi af 250.000 kr. før afgifter i alle årene fra 2021-2030.  Svar  

Spm. 417

I forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 361 og SAU alm. del – bilag 169 bedes ministeren redegøre konkret for, hvordan reglerne i bekendtgørelse om almennyttige lotterier vil blive revideret, så man kan imødekomme problemstillingen, og hvornår ministeren forventer, at reglerne vil blive revideret.  Svar  

Spm. 419

Vil ministeren redegøre for, hvor mange mia. kr. virksomhederne samlet har indsat ekstra på deres skattekonti, efter regeringen i forbindelse med coronapandemien har hævet loftet for indestående til 100 mia. kr. pr. virksomhed?  Svar  

Spm. 420

Af Registreringsafgiftsloven § 7 b, stk. 1, fremgår det, at registreringsafgiften kan godtgøres, såfremt køretøjet afmeldes fra Køretøjsregistreret og udføres af landet. Vil ministeren på den baggrund redegøre for, hvordan der alligevel kan være eksempler på, at Motorstyrelsen nægter at udbetale eksportgodtgørelse på køretøjer, som er dokumenteret afmeldt, udført af Danmark og hvor ejerskab er dokumenteret?  Svar  

Spm. 421

Vil ministeren redegøre for, hvor der er hjemmel til at nægte eksportører eksportgodtgørelse, hvis de sælger et køretøj til en udlænding, som er/har været arbejdstager i Danmark, når køretøjet er dokumenteret afmeldt, udført af Danmark og ejerskab er dokumenteret?  Svar  

Spm. 422

Af Registreringsafgiftsloven fremgår det, at man er berettiget til at modtage eksportgodtgørelsen, når man kan dokumentere ejerskab, afmelding og udførsel. Det fremgår ikke, at køretøjet skal være solgt til anden side. Vil ministeren på den baggrund oplyse, hvordan der alligevel kan være eksempler på sager, hvor Motorstyrelsen nægter udbetaling af eksportgodtgørelse, hvis der ikke er fundet salg sted i forbindelse med eksporten?  Svar  

Spm. 423

Vil ministeren redegøre for, hvor der er hjemmel til at kræve fuld tilbagebetaling af eksportgodtgørelse fra eksportører under selvanmelderordningen, når køretøjet er afmeldt og udført?  Svar  

Spm. 424

Vil ministeren redegøre for, hvordan der kan være eksempler på kontrolsager vedrørende eksportgodtgørelse, hvor sagsbehandlingstiden er over 1 år, selvom al nødvendig information er fremsendt?  Svar  

Spm. 425

Vil ministeren redegøre for, hvordan der kan være eksempler på, at Motorstyrelsen værdifastsætter køretøjer ud fra privatannoncer eller kommissionsbiler fremfor forhandlerannoncer, når retspraksis og Den juridiske vejledning tilsiger, at der skal være forhandleravance inkluderet i den afgiftspligtige værdi?  Svar  

Spm. 426

Vil ministeren redegøre for, hvor Motorstyrelsen har hjemmel til at nægte at anerkende en eksportørs ejerskab af et køretøj, når der er fremvist kopi af registreringsattest og købsfaktura, og der ingen mistanke er om dokumentfalsk?  Svar  

Spm. 430

Hvad er ministerens kommentar til, at kun to ud af tre mål for 2020 blev indfriet i Skatteforvaltningens styrelse med ansvar for it-projekter og drift af it-systemer, selv om der er blevet ansat mange nye it-medarbejdere, jf. artikel i Berlingske ”Hundredevis af nye ansatte løser ikke Skats it-kvaler” af 31. marts 2021? Ministeren bedes oplyse, om der ifølge ministeren sker en tilfredsstillende fremdrift i styrkelsen af Skatteforvaltningens it-systemer.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse