MomsMail 2020, uge 14

Kære læser !

Ugens MomsMail er præget af danske dokumenter i form af artikler mv. og dokumenter fra både Skatteforvaltningen og Landsskatteretten.

Som nævnt i sidste uge holder vi påskeferie og udkommer igen den 20. april. Jeg håber, alle MomsMails læsere får en god påske - på trods af de her utroligt mærkelige omstændigheder.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Toldstyrelsen kontrollerer toldoplag
Varebiler (gulpladebiler) 2020
Personbiler (hvidpladebiler) 2020
Nu kan du bruge din udenlandske bil til at komme hjem til Danmark
Nyt om skat, uge 13 - Brexit og told
Øg din virksomheds likviditet med eksportmomsordningen
Styrk din virksomheds likviditet ved fremskyndet tilbagebetaling af elafgiften
Coronavirus – udskydelse af skat, AM-bidrag og moms

Styresignaler
Leasingtager - momsfradrag - importmoms - præcisering - styresignal
Genoptagelse - praksisændring vedr. overskudsvarmeafgift, når overskudsvarmen afsættes - styresignal
El-patronordningen - genoptagelse og ændring af praksis vedrørende dokumentation for mængden af varme fremstillet ved anvendelse af afgiftspligtigt brændsel og afgiftspligtig elektricitet - Styresignal

Afgørelser
Fuld eller delvis momsfradragsret for udgifter til etablering af havnefront og oplevelsesplatform

Domme
Momspligt af "udtrædelsesgodtgørelse" - Ikke procesrente af momskrav fra sagens anlæg
Tinglysningsafgiftslovens § 6 a, 1. pkt. - begrebet "tilførsel af aktiver"

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Toldstyrelsen kontrollerer toldoplag

Der kan være store økonomiske fordele for danske importører ved at bruge reglerne om toldbevillinger. Derfor er det heller ikke overraskende, at myndighederne kontrollerer, om reglerne bliver overholdt


Beierholm

Varebiler (gulpladebiler) 2020

Denne information omhandler skatte-, moms- og afgiftsregler for varebiler


Beierholm

Personbiler (hvidpladebiler) 2020

Denne information er en beskrivelse af de skatte-, moms- og afgiftsmæssige konsekvenser ved anvendelse af personbiler (hvidpladebiler)


PwC

Nu kan du bruge din udenlandske bil til at komme hjem til Danmark

Som følge af COVID-19 har regeringen besluttet, at danskere i udlandet kan bruge deres udenlandske bil til at komme hjem til Danmark.


PwC

Nyt om skat, uge 13 - Brexit og told

Hør, hvordan danske virksomheder skal forholde sig til Brexit ift. told, og hvordan man undgår at betale told i både EU og UK.


PwC

Øg din virksomheds likviditet med eksportmomsordningen

Optimér din momshåndtering og opnå øget likviditet.


PwC

Styrk din virksomheds likviditet ved fremskyndet tilbagebetaling af elafgiften

Er din virksomhed udfordret på likviditet, kan du øge dit cash flow ved at gøre brug af fremskyndet tilbagebetaling af elafgift.


Selskabsadvokaterne

Coronavirus – udskydelse af skat, AM-bidrag og moms

For at afbøde virkningerne af Corona-nedlukningen af det danske samfund har Folketinget vedtaget en midlertidig lov, der skal forbedre likviditeten i danske virksomheder.Ordningen er tredelt og fungerer grundlæggende ved, at fristerne for betaling af skatter og afgifter udskydes midlertidigt for at styrke likviditeten i virksomhederne....


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Leasingtager - momsfradrag - importmoms - præcisering - styresignal

SKM2020.146.SKTST

En leasingtager, som indfører et materielt gode til Danmark, som er leaset hos en virksomhed, der er etableret uden for EU, har ikke fradrag for importmomsen i medfør af reglerne i momslovens § 37, stk. 2. Der er herved henset til, at leasingtageren ikke har afholdt omkostningerne til anskaffelsen af det materielle gode, som leasingtager ikke er ejer af og ikke kan råde over som ejer, ligesom udgiften til anskaffelsen af det materielle gode heller ikke kan anses for at udgøre en generalomkostning i leasingtagerens virksomhed.

At leasingtager i medfør af de særlige hæftelsesregler i momslovens § 46, stk. 6, skal anses for betalingspligtig for importmomsen efter momslovens § 12, stk. 1, ændrer ikke herved.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Genoptagelse - praksisændring vedr. overskudsvarmeafgift, når overskudsvarmen afsættes - styresignal

SKM2020.145.SKTST

Ændring af praksis om overskudsvarmeafgift som følge af Skatterådets bindende svar af 24. oktober 2017, SKM2017.647.SR.

Det skal til orientering nævnes, at der ved lov 138 af 25. februar 2020 er vedtaget en omlægning af reglerne for overskudsvarme. Omlægningen er endnu ikke sat i kraft.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: El-patronordningen - genoptagelse og ændring af praksis vedrørende dokumentation for mængden af varme fremstillet ved anvendelse af afgiftspligtigt brændsel og afgiftspligtig elektricitet - Styresignal

SKM2020.142.SKTST

Styresignalet drejer sig om ændring af praksis om opgørelse af varmeproduktion under el-patronordningen som følge af SKM2018.538.LSR og fastlæggelsen af proceduren for anmodninger om genoptagelse vedrørende godtgørelse efter el-patronordningen fra og med 1. april 2009.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Fuld eller delvis momsfradragsret for udgifter til etablering af havnefront og oplevelsesplatform

SKM2020.140.LSR

Et selskab, der drev en lystbådehavn, afholdt udgifter til et projekt med etablering af en oplevelseshavn med havnefront og en granittrappe. Med henvisning til momslovens § 38, stk. 2, anerkendte skattemyndighederne alene et skønsmæssigt fradrag for 20 % af den indgående afgift vedrørende de afholdte udgifter. Skattemyndighederne henviste til, at udgifterne hovedsageligt var afholdt med henblik på etablering af ikke-økonomiske aktiviteter og i mindre omfang med henblik på skabelsen af yderligere omsætning fra gæstesejlerne. Landsskatteretten fandt, at der ikke var grundlag for at fastslå, at selskabet i forbindelse med gennemførelsen af projektet havde etableret en særskilt aktivitet, der faldt uden for momslovens anvendelsesområde som anført af skattemyndighederne. Herved henså Landsskatteretten til, at projektet havde den fornødne sammenhæng med de aktiviteter, som selskabet udøvede med drift af lystbådehavnen. Landsskatteretten ændrede derfor skattemyndighedernes afgørelse, således at selskabet havde fuld fradragsret for moms af alle udgifterne til projektet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Momspligt af "udtrædelsesgodtgørelse" - Ikke procesrente af momskrav fra sagens anlæg

SKM2020.143.BR

Skatteministeriet fik under en af ministeriet for domstolene indbragt sag medhold af byretten i, at en af en IT-virksomhed faktureret "udtrædelsesgodtgørelse" på ca. 81 mio. kr. måtte anses for vederlag for en momspligtig levering af dedikeret hardware og software til en finansiel virksomhed, og at der ikke var tale om en momsfri erstatning eller godtgørelse for den finansielle virksomheds førtidige opsigelse af parternes IT-kontrakt. Der skulle derfor beregnes og afregnes moms af vederlaget.

IT-virksomheden havde i første omgang i forbindelse med udstedelsen af fakturaen lagt moms på denne og havde angivet og betalt momsen, men anmodede efterfølgende SKAT om bindende svar på, om der forelå en momspligtig transaktion, hvilket SKAT svarede "ja" til. Det bindende svar blev påklaget til Landsskatteretten, som ændrede svaret til "nej". Skatteministeriet indbragte Landsskatterettens afgørelse for domstolene.

Skatteministeriet fik medhold i påstanden om, at IT-virksomheden skulle betale momsen og (tilbage)betale den efter Landsskatterettens afgørelse udbetalte rentegodtgørelse, men ministeriet blev ikke tilkendt procesrente af momskravet fra sagens anlæg, som ministeriet havde nedlagt påstand om, men alene af den udbetalte rentegodtgørelse. Byretten henviste til, at IT-virksomheden, efter at efter at sagen var indbragt for domstolene af Skatteministeriet, havde anmodet om at indbetale (deponere) momsbeløbet til Skatteministeriet (SKAT), hvilket ministeriet havde afslået. Byretten fandt herefter, at momskravet først skulle forrentes fra 14 dage efter dommens afsigelse, hvorved retten henviste til rentelovens § 8, stk. 2, jf. § 3, stk. 5.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Tinglysningsafgiftslovens § 6 a, 1. pkt. - begrebet "tilførsel af aktiver"

SKM2020.136.ØLR

Sagen angik, om tinglysningen af en overdragelse af en fast ejendom fra et interessentskab til et partnerselskab (kommanditaktieselskab) er omfattet af den almindelige regel om afgift ved tinglysning af ejerskifte i tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 1, eller er fritaget for den variable del af tinglysningsafgiften i medfør af bestemmelsen om "tilførsel af aktiver" i tinglysningsafgiftslovens § 6 a, 1. pkt. Landsretten fandt på baggrund af en gennemgang af forarbejderne til § 6 a, at et interessentskab ikke kan foretage en "tilførsel af aktiver" efter bestemmelsen. Der skulle derfor betales både grundafgift og variabel afgift af den omhandlede overdragelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/1308130
Forhøjelse af momstilsvar, fristgennembrud
Klagen skyldes, at SKAT har genoptaget og forhøjet selskabets momstilsvar. Landsskatteretten finder delvist, at genoptagelsen er ugyldig, og som følge heraf bortfalder SKATs forhøjelse af selskabets momstilsvar også delvist.
Afsagt: 06-03-2020

Journalnr: 15/2309741
Afmeldelse fra momsregistrering
Klagen skyldes, at SKAT har afmeldt virksomheden for momsregistrering fra og med den 1. oktober 2015, idet SKAT ikke har anset virksomheden for at drive selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momsloven § 3, stk. 1. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 13-03-2020

Journalnr: 19/0043326
Diverse momsfradrag
Klagen vedrører nedsæt(nægtet momsfradag til diverse udgifter. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 16-01-2020

Journalnr: 18/0028870
Moms - repræsentationsudgifter
Klagen vedrører nægtet momsfradrag for repræsentationsudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-03-2020

Journalnr: 16/0670587
Moms - udeholdt omsætning
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-03-2020

Journalnr: 19/0072315
Momsfradrag - brændstof
Klagen vedrører nægtet fradrag for moms af udgifter til brændstof der er anset for anvendt i klagers autocamper. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-03-2020

Journalnr: 16/1451355
Momsfradrag - dokumentation
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for købsmoms og godtgørelse af vand- og energiafgift for en række bogførte udgifter på grund af manglende dokumentation. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 13-03-2020

Journalnr: 14/4249516
Momsfradrag - forening
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anerkendt foreningens fradrag for købsmoms der af SKAT anses for at vedrøre ikke momsfradragsberettigede aktiviteter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-03-2020

Journalnr: 17/0992290
Momspligt - salg af lejlighed
Klagen vedrører bindende svar hvorefter lejlighed ikke kan sælges uden tillæg af moms. Landsskatteretten ændrer det bindende svar.
Afsagt: 13-03-2020

Journalnr: 15/1528851
Nægtet momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt selskabets fradrag for indgående afgift efter momslovens § 37, stk. 1, og at SKAT som følge heraf har forhøjet selskabets afgiftstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-03-2020

Journalnr: 15/3169026
Registrerings- og betalingspligt
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at klager, et lettisk selskab, der driver entreprenørvirksomhed, skal momsregistreres, og at selskabet har pligt til at angive og betale moms i Danmark i den periode, hvor selskabet har indgået aftaler med private kunder i Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-03-2020

Journalnr: 16/0993802
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig opgørelse af momstilsvaret. Landsskatteretten forhøjer momstilsvaret yderligere.
Afsagt: 06-03-2020

Journalnr: 19/0027222
Yderligere registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om betaling af yderligere registreringsafgift for 11 køretøjer idet SKAT ikke anser de 11 biler for at have været anvendt som demobiler i selskabet forud for salg til den endelige forbruger. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse for ni af bilerne og ændrer SKATs afgørelse for to af bilerne.
Afsagt: 03-03-2020

Journalnr: 14/1201956
Yderligere registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT Nordsjælland har truffet afgørelse om, at virksomheden skal betale yderligere registreringsafgift for 8 parallelimporterede køretøjer. Landsskatteretten stadfæster SKAT Nordsjællands afgørelse for så vidt angår 7 af de omhandlede køretøjer og ændrer vedrørende ét.
Afsagt: 04-03-2020

Journalnr: 15/2146766
Yderligere registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om betaling af yderligere registreringsafgift for fire biler, idet SKAT ikke anser de fire biler for at have været anvendt som demobiler i selskabet forud for salg til den endelige forbruger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-03-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 06-04-2020 - 05-05-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-13/18 Sole-Mizo Dalmandi Mezogazdasági Zrt.
Dato: 22-04-2020
Fiskale bestemmelser

Medlemsstaternes ansvar - Pligt til at yde fuld erstatning eller en passende kompensation - Beregning af renter på grund af kompensation for den forårsagede skade - Principper for effektivitet og ækvivalens

Tidligere dokument: C-13/18 Sole-Mizo Dalmandi Mezogazdasági Zrt. - Dom
Tidligere dokument: C-13/18 Sole-Mizo Dalmandi Mezogazdasági Zrt. - Indstilling

Dom C-401/18 Herst
Dato: 22-04-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - punktafgiftspligtige varer - fritagelse for levering af varer, der forsendes eller transporteres inden for Unionen - kædetransaktion - henførsel af varebevægelsen til en bestemt levering inden for en forsyningskæde - transport af punktafgiftspligtige varer i henhold til afgiftssuspensionsordningen - EU-rettens forrang - grænser for en overensstemmende fortolkning - princippet in dubio mitius

Tidligere dokument: C-401/18 Herst - Dom
Tidligere dokument: C-401/18 Herst - Indstilling

Indstilling C-44/19 Repsol Petróleo
Dato: 22-04-2020
Fiskale bestemmelser

Om et egetforbrug af energiprodukter, der sker på producentens anlæg, kan pålægges punktafgiften for mineralolier, for så vidt som der fremstilles produkter, som ikke er energiprodukter

Tidligere dokument: C-44/19 Repsol Petróleo - Dom
Tidligere dokument: C-44/19 Repsol Petróleo - Indstilling

Indstilling C-77/19 Kaplan International colleges UK
Dato: 23-04-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - afgiftsfritagelse - artikel 132, stk. 1, litra f) - ydelser leveret af en selvstændig omkostningsdelingsgruppe til sine medlemmer - geografisk anvendelsesområde - gruppe, der er etableret i et tredjeland - begrebet konkurrenceforvridning - forhold til koncernbeskatning (artikel 11)

Tidligere dokument: C-77/19 Kaplan International colleges UK - Dom
Tidligere dokument: C-77/19 Kaplan International colleges UK - Indstilling

Dom C-101/19 Frie varebevægelser DHU Arzneimittel
Dato: 23-04-2020
Fiskale bestemmelser

Omkostningsdelingsgrupper, herunder det gerografiske område og konkurrenceforvridning

Indstilling C-312/19 Valstybine mokesciu inspekcija (Accord d'activité commune)
Dato: 23-04-2020
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - skattelovgivning - moms - direktiv 2006/112/EF - artikel 9, stk. 1 - begrebet »afgiftspligtig person« - evnen til at være en afgiftspligtig person - retsevne - henføring af transaktionen til en afgiftspligtig person - flere personers fælles handling - et internt selskabs handling

Tidligere dokument: C-312/19 Valstybine mokesciu inspekcija (Contrat d'activité commune) - Dom
Tidligere dokument: C-312/19 Valstybine mokesciu inspekcija (Accord d'activité commune) - Indstilling

Dom C-401/18 Herst
Dato: 23-04-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra b) - erhvervelse af varer inden for Fællesskabet - artikel 20 - erhvervelse af retten til som ejer at råde over en vare - kædetransaktioner af køb og videresalg af varer med en enkelt transport inden for Fællesskabet - mulighed for at træffe beslutninger, der kan påvirke varens retlige situation - henførsel af transporten - transport under en afgiftssuspensionsordning - tidsmæssige virkninger af fortolkningsdomme

Tidligere dokument: C-401/18 Herst - Dom
Tidligere dokument: C-401/18 Herst - Indstilling

Dom C-13/18 Sole-Mizo Dalmandi Mezogazdasági Zrt.
Dato: 23-04-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - fiskale bestemmelser - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag for indgående afgift - tilbagebetaling af overskydende moms - mora ved tilbagebetaling - beregning af renter - vilkår for betaling af rente, der er påløbet som følge af, at overskydende fradragsberettiget moms, som er tilbageholdt i strid med EU-retten, ikke har været til rådighed, samt som følge af skatte- og afgiftsmyndighedens forsinkede betaling af et skyldigt beløb - effektivitetsprincippet og ækvivalensprincippet

Tidligere dokument: C-13/18 Sole-Mizo Dalmandi Mezogazdasági Zrt. - Dom
Tidligere dokument: C-13/18 Sole-Mizo Dalmandi Mezogazdasági Zrt. - Indstilling

Indstilling C-44/19 Repsol Petróleo
Dato: 23-04-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 21, stk. 3 - afgiftsfritagelse for energiprodukter, der anvendes i en virksomhed, der producerer energiprodukter - samtidig produktion af energiprodukter og andre produkter

Tidligere dokument: C-44/19 Repsol Petróleo - Dom
Tidligere dokument: C-44/19 Repsol Petróleo - Indstilling

Dom C-28/19 Transport Ryanair
Dato: 23-04-2020
Toldunion
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF

Dom C-661/18 CTT - Correios de Portugal
Dato: 30-04-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fradrag for indgående afgift - artikel 173 - delvis afgiftspligtig - fradragsmetoder - pro rata-fradrag - fradrag under hensyntagen til benyttelse - artikel 184-186 - regulering af fradrag - ændring af de elementer, som er taget i betragtning ved fastsættelsen af fradragsbeløbet - udgående transaktion, der fejlagtigt er vurderet momsfritaget - national foranstaltning, der forbyder en ændring af fradragsmetode for de år, der allerede er gået - forældelsesfrist - princippet om afgiftsneutralitet, retssikkerhedsprincippet, effektivitetsprincippet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-661/18 CTT - Correios de Portugal - Dom

Dom C-184/19 Hecta Viticol
Dato: 30-04-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 92/83/EØF og 92/84/EØF - punktafgift på vin og andre ikke-mousserende gærede drikkevarer end vin og øl - differentierede punktafgiftssatser - retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning

Tidligere dokument: C-184/19 Hecta Viticol - Dom

Dom C-258/19 EUROVIA
Dato: 30-04-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 77/388/EØF - artikel 10, stk. 2, første og tredje punktum - artikel 17, stk. 1, og artikel 18, stk. 2, første afsnit - direktiv 2006/112/EF - artikel 63, artikel 64, stk. 1, artikel 66, stk. 1, litra a)-c), artikel 167 og artikel 179, stk. 1 - levering af tjenesteydelser gennemført før Ungarns tiltræden af Den Europæiske Union - nøjagtig fastsættelse af prisen på denne levering, som har fundet sted efter Ungarns tiltræden - faktura vedrørende denne levering udstedt og betalt efter Ungarns tiltræden - nægtelse af fradragsret baseret på denne faktura på grund af forældelse - Domstolens kompetence

Tidligere dokument: C-258/19 EUROVIA - Dom

Dom C-810/18 DHL Logistics (Slovakia)
Dato: 30-04-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EØF) nr. 2658/87 - toldunion og fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - underposition 8525 80 91 - digitalkameraer - videokameraer - digitalt videokamera, der kan optage og lagre stillbilleder og videosekvenser med en opløsning, der er lavere end 800 × 600 pixels

Tidligere dokument: C-810/18 DHL Logistics (Slovakia) - Dom
Tidligere dokument: C-810/18 DHL Logistics - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/477 af 31. marts 2020 om ændring af kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/39 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af peroxosulfater (persulfater) med oprindelse i folkerepublikken kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2016/1036

kommissionens afgørelse (eu) 2020/491 af 3. april 2020 om fritagelse for importafgifter og momsfritagelse ved import af varer, der er nødvendige for at bekæmpe virkningerne af covid-19-udbruddet i 2020 (meddelt under nummer c(2020) 2146)

 

Nyt fra EUR_LEX

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om at give italien tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer  

Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstofoxider  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 283

Henvendelse af 30/3-20 fra Christina Timmol, Fjællebro, om optjente midler til efterløn vil kunne udbetales for en periode uden skatte og afgifter

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse