MomsMail 2022, uge 13

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Artikel: Lønsumsafgift ved fælleskommunale selskabers levering af ydelser til ejerkommuner
Depechen-artikel: Momsfrie salg af ejendomme med gamle bygninger
Artikel: Dokumentationsreglerne for toldfritagelser er blevet skærpet
Ny afgørelse gør op med Skattestyrelsens praksis om funktionsdygtighed
Skatteforvaltningen foreslås fuld adgang til konkurskarantæneregistret
Administrations- og Servicestyrelsens behandling af sager, hvor der gøres indsigelse over Skatteforvaltningens behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser

SKM-meddelelse
Liste over anerkendte luftfartsselskaber for 2022

Afgørelser
Fritagelse for registreringsafgift ved anskaffelse af busser i henhold til registreringsafgiftsloven § 2, stk. 1, nr. 7, litra a.
Nedsættelse af virksomhedens købsmoms - Kunstopgave
Udleje af feriebolig - Momspligt
Momspligt af ture på Segway - Køretøj, der manøvreres af kunden selv

Domme
Demobiler - registreringsafgift - moms - ekstraordinær genoptagelse

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del

 

Artikler og interessante links

BDO

Artikel: Lønsumsafgift ved fælleskommunale selskabers levering af ydelser til ejerkommuner

Lønsum er i sin enkelthed en særlig afgift, der kan opkræves på ikke-momsbelagte leverancer. Det betyder, at der skal tages stilling til, om leveringen i stedet kan være lønsumsafgiftspligtig, når der leveres en ikke momspligtig ydelse.

BDO

Depechen-artikel: Momsfrie salg af ejendomme med gamle bygninger

Skattestyrelsens forsøg på at kræve moms ved salg ejendomme med gamle bygninger er endnu engang blevet skudt ned. Det er uden betydning, om et bygningsværk er funktionsdygtigt, fastslår Landsskatteretten

BDO

Artikel: Dokumentationsreglerne for toldfritagelser er blevet skærpet

Dokumentationsreglerne for toldkontingenter er ændret i forbindelse med senest offentliggørelsen af Skatteforvaltningens juridiske vejledning. Ændringerne vedrører varer fra Algeriet, Tunesien, Kap Verde, Storbritannien og Nordirland.

Bech-Bruun

Ny afgørelse gør op med Skattestyrelsens praksis om funktionsdygtighed

Ny afgørelse fra Landsskatteretten gør op med Skattestyrelsens krav om, at bygningerne på en bebygget fast ejendom skal være funktionsdygtige, for at overdragelsen kan gennemføres momsfrit.

Bech-Bruun

Skatteforvaltningen foreslås fuld adgang til konkurskarantæneregistret

Erhvervsstyrelsen har den 14. marts 2022 sendt et ændringsforslag til bekendtgørelse om konkurskarantæneregisteret i høring. Ændringerne skal styrke indsatsen mod konkursrytteri og stråmandsvirksomheder med henblik på at minimere statens tab som følge af svig.

Folketingets Ombudsmand

Administrations- og Servicestyrelsens behandling af sager, hvor der gøres indsigelse over Skatteforvaltningens behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser

I et brev af 7. oktober 2021 til Administrations- og Servicestyrelsen bad jeg med henvisning til ombudsmandslovens § 17, stk. 2, styrelsen om en udtalelse om sagsgangen, når styrelsen modtager en henvendelse, hvor der klages over sagsbehandlingen i Skatteforvaltningen.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Liste over anerkendte luftfartsselskaber for 2022

SKM2022.159.SKTST

Listen med godkendte luftfartsselskaber er opdateret for 2022. Skattestyrelsen har anerkendt, at 17 luftfartsselskaber mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik og derfor står på listen for 2022.

Luftfartsselskaber, der ønsker optagelse på listen, skal årligt ansøge Skattestyrelsen.

Meddelelsen opstiller en række betingelser, som skal være opfyldt for, at luftfartsselskabet kan opnå fritagelse for moms på leverancer af og til de enkelte luftfartøjer.

 

Afgørelse: Fritagelse for registreringsafgift ved anskaffelse af busser i henhold til registreringsafgiftsloven § 2, stk. 1, nr. 7, litra a.

SKM2022.153.LSR

Klagen skyldtes, at SKAT havde givet afslag på klagerens ansøgning om fritagelse for registreringsafgift ved anskaffelse af busser under henvisning til, at klageren ikke var omfattet af bestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra a. Landsskatteretten bemærkede, at afgiftsfritagelse må forudsætte, at i hvert fald hovedparten af institutionens beboere har behov for pleje eller behandling. Det forhold at klageren var organiseret som en højskole, og eleverne deltog i et undervisningsforløb, fandtes ikke at være til hinder for, at klageren kunne opfylde kravene til fritagelse for registreringsafgift af busser til transport af klagerens handikappede elever. Det ansås på baggrund af klagerens samlede virke, pleje- og behandlingsbehov hos de handikappede elever, og den bistand der ydes af klagerens ansatte og de ikke-handikappede elever, for tilstrækkeligt godtgjort, at betingelserne for afgiftsfritagelse i henhold til registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra a, som en "lignende institution" var opfyldt. Landsskatteretten ændrede derfor SKATs (nu Motorstyrelsens) afgørelse.

 

Afgørelse: Nedsættelse af virksomhedens købsmoms - Kunstopgave

SKM2022.152.LSR

Sagen angik, hvorvidt en virksomheds aktivitet vedrørende en kunstopgave skulle anses som levering af en momsfritaget kunstnerisk ydelse i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 7. Landsskatteretten fandt, at virksomhedens levering af kunstopgaven skulle kvalificeres som en kunstnerisk tjenesteydelse, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 7, idet Landsskatteretten bl.a. lagde vægt på, at det udførte værk var resultatet af en flerhed af tjenesteydelser, af hvilke levering af det udførte værk kun udgjorde ét led, og som i overvejende grad bestod af tjenesteydelser. Efter en samlet vurdering fandt Landsskatteretten, at leverancen måtte anses for én samlet transaktion, der skulle kvalificeres som levering af én tjenesteydelse. Der blev herved bl.a. henset til, at virksomheden skulle levere en række specifikke kunstneriske ydelser bestående af ideen til udsmykning af bygningen og pladsen foran bygningen, skitsering af forslaget til udsmykningen samt iværksættelse og gennemførsel af udsmykningen ud fra skitsen, at modtagerinstitutionen havde pligt til at tegne og betale forsikring allerede fra arbejdets påbegyndelse, og at modtagerinstitutionen havde bestilt en kunstopgave, der skulle tilpasses netop modtagerinstitutionens gårdsplads. Modtagerinstitutionen havde således ikke ønsket blot at bestille et værk, men derimod et værk, som var udarbejdet på baggrund af en kunstnerisk ide, og som inddrog det eksisterende gårdrum og de omkringliggende bygninger. Landsskatteretten stadfæstede derfor SKATs afgørelse.

 

Afgørelse: Udleje af feriebolig - Momspligt

SKM2022.150.LSR

Landsskatteretten fandt, at det var med rette, at Skattestyrelsen havde svaret benægtede på et spørgsmål om, hvorvidt udlejning af en lejlighed var momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, 1. pkt. Ved afgørelsen lagde Landsskatteretten vægt på, at der udøvedes virksomhed med ydelse af midlertidigt logi til turister på kommerciel basis, som potentielt kunne konkurrere med hoteludlejningsvirksomhed, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, 2. pkt. Det forhold, at udlejningen vedrørte en selvstændig lejlighed, kunne ikke føre til et andet resultat, da det er anvendelsen, og ikke arten af det udlejede, der er afgørende ved kvalifikationen af transaktionen. Landsskatteretten bemærkede endvidere, at udlejningen af lejligheden ikke kunne sidestilles med sommerhusudlejning, som efter national praksis er fritaget for moms.

 

Afgørelse: Momspligt af ture på Segway - Køretøj, der manøvreres af kunden selv

SKM2022.144.LSR

Sagen angik, hvorvidt et selskabs levering af guidede ture med Segways var momsfritaget personbefordring efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 15. Landsskatteretten fandt, at selskabets levering af guidede ture med Segways var momspligtig, jf. momslovens § 4, stk. 1, idet transporten af deltageren på en Segway ikke for en gennemsnitlig deltager udgjorde et mål i sig selv, men var et middel til at udnytte ydelsen på bedst mulige betingelser, hvorfor denne måtte anses for en sekundær ydelse set i forhold til den guidede tur rundt. Da en sekundær ydelse momsmæssigt behandles som hovedydelsen, jf. EU-Domstolens dom i sag C-349/96 (Card Protection Plan Ltd), præmis 30, var der som følge heraf ikke grundlag for at kvalificere transaktionen som personbefordring i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 15. Landsskatteretten bemærkede, at det af virksomheden anførte vedrørende konkurrencelighed og neutralitet ikke kunne føre til et andet resultat, idet der ikke var tale om sammenlignelige ydelser.

 

Dom: Demobiler - registreringsafgift - moms - ekstraordinær genoptagelse

SKM2022.164.BR

Sagen angik, om en bilforhandler skulle betale yderligere registreringsafgift af 81 biler, og om bilforhandlerens momstilsvar skulle forhøjes.

De omhandlede biler var afgiftsberigtiget på baggrund af "mindstebeskatningsprisen", der svarede til importprisen tillagt en mindsteavance på 9 %. Bilerne var dermed indregistreret til den mindst mulige værdi, som et køretøj kunne indregistreres til, og bilerne kunne herefter sælges til slutbrugerne uden yderligere registreringsafgift. Det var imidlertid en betingelse for salg uden yderligere registreringsafgift, at bilforhandleren reelt havde anvendt bilerne til prøvekørsler og udlån forud for salget af bilerne til slutbrugerne.

Det var blandt andet bilforhandlerens synspunkt, at slutsedlerne udgjorde løbende arbejdsdokumenter, og at datoangivelserne i slutsedlerne ikke kunne tillægges betydning for fastlæggelsen af aftaletidspunktet. Retten fandt, at en slutseddel efter en sædvanlig forståelse må anses for udtryk for en skriftlig købsaftale, og bilforhandlerens synspunkt blev derfor ikke tillagt betydning.

For så vidt angår de omhandlede biler fandt retten, at bilerne ikke reelt havde været anvendt af bilforhandleren til demokørsel. Retten fandt desuden, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse var opfyldt.

Skatteministeriet blev på den baggrund frifundet.

 

Referater fra kontaktudvalg


Momskontaktudvalg, 29. marts 2022.pdf

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0763541
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af udgående moms vedr. yderligere konstateret omsætning og bogføringsfejl og nedsættelse af nedsættelse af indgående moms vedr. konstaterede bogføringsfejl. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-02-2022

Journalnr: 20/0040938
Køb af optisk udstyr
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar idet Skattestyrelsen ikke har godkendt fradrag for indgående moms af udgifter til optisk udstyr. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-02-2022

Journalnr: 16/1583888
Salg af fast ejendom
KL vedrører bindende svar hvorefter salg af en fast ejendom ikke kan ske momsfrit. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at spørgsmålet afvises.
Afsagt: 28-02-2022

Journalnr: 18/0026927
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønans af momstilsvaret. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Afsagt: 10-03-2022

Journalnr: 21/0062063
Ændring af momstilsvaret
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret - differencer mellem bogført og angivet moms. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 10-03-2022

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 04-04-2022 - 03-05-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 07-04-2022 dom i C-228/20 I (Exonération de TVA des prestations hospitalières)
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra b) - fritagelse i forbindelse med visse former for virksomhed af almen interesse - fritagelse for hospitalsbehandling og pleje - privathospital - behørigt anerkendt institution - tilsvarende sociale betingelser

Tidligere dokument: C-228/20 I (Exonération de TVA des prestations hospitalières) - Dom
Tidligere dokument: C-228/20 I (Exonération de TVA des prestations hospitalières) - Indstilling

Den 07-04-2022 dom i C-333/20 Berlin Chemie A. Menarini
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 44 - leveringsstedet for tjenesteydelser - gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 - artikel 11, stk. 1 - levering af ydelser - afgiftsmæssigt tilknytningssted - begrebet »fast forretningssted« - selskab i en medlemsstat, der er associeret med et selskab beliggende i en anden medlemsstat - passende struktur med hensyn til de menneskelige og tekniske midler - evne til at modtage og anvende ydelserne til det faste forretningssteds egne behov - markedsføringsydelser, lovpligtige ydelser, reklameydelser og agenturydelser, der leveres af et associeret selskab til det modtagende selskab

Tidligere dokument: C-333/20 Berlin Chemie A. Menarini - Dom

Den 07-04-2022 indstilling i C-294/21 Navitours
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - fradrag for indgående afgift - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 2, stk. 1, og artikel 9, stk. 2, litra b) - anvendelsesområde - momspligtige transaktioner - leveringsstedet for transportydelser - turistkrydstogter på Mosel-floden - flod med status som fælles område (condominium)

Tidligere dokument: C-294/21 Navitours - Dom
Tidligere dokument: C-294/21 Navitours - Indstilling

Den 07-04-2022 dom i C-489/20 Kauno teritorine muitine
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - EU-toldkodeksen - toldskyldens ophør - varer indført ulovligt i Unionens toldområde - beslaglæggelse og konfiskation - direktiv 2008/118/EF - punktafgifter - direktiv 2006/112/EF - merværdiafgift - afgiftspligtens indtræden - afgiftens forfald

Tidligere dokument: C-489/20 Kauno teritorine muitine - Dom
Tidligere dokument: C-489/20 Kauno teritorine muitine - Indstilling

Den 07-04-2022 dom i C-668/20 Y GmbH (Oléorésine de vanille)
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering af varer - pos. 1302, 3301 og 3302 - ekstraheret vanilleoleoresin - punktafgifter - direktiv 92/83/EØF - fritagelser - artikel 27, stk. 1, litra e) - begrebet »aromastoffer« - direktiv 92/12/EØF - Europa-Kommissionens punktafgiftsudvalg - beføjelser

Tidligere dokument: C-668/20 Y GmbH (Oléorésine de vanille) - Dom

Den 28-04-2022 dom i C-612/20 Happy Education
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra i) - fritagelse i forbindelse med visse former for virksomhed af almen interesse - fritagelser med tilknytning til uddannelse af børn og unge og skole- og universitetsundervisning - levering af undervisningsydelser som supplement til skolens pensum - privatretligt organ, der leverer disse tjenesteydelser med erhvervsmæssigt formål

Tidligere dokument: C-612/20 Happy Education - Dom

Den 28-04-2022 dom i C-637/20 DSAB Destination Stockholm
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - det fælles merværdiafgiftssystem - artikel 30a, nr. 1) - begrebet »voucher« - artikel 30a, nr. 3) - begrebet »voucher til flere formål« - salg af et kort, som i en begrænset periode giver indehaveren ret til at benytte forskellige turistydelser

Tidligere dokument: C-637/20 DSAB Destination Stockholm - Dom
Tidligere dokument: C-637/20 DSAB Destination Stockholm - Indstilling

Den 28-04-2022 dom i C-72/21 PRODEX
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - toldpositioner - underposition 4418 20 - rækkevidde - døre og rammer dertil, samt dørtærskler - MDF-plader og lister - første del af almindelig tariferingsbestemmelse 2 a) vedrørende den kombinerede nomenklatur - ukomplette eller ufærdige varer - begreb

Tidligere dokument: C-72/21 PRODEX - Dom

Den 28-04-2022 dom i C-415/20 Gräfendorfer Geflügel und Tiefkühlfeinkost F. Reyher Flexi Montagetechnik
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - ret til tilbagebetaling eller betaling af pengebeløb, som en medlemsstat har opkrævet eller nægtet i strid med EU-retten - antidumpingtold, importafgifter, eksportrestitutioner og økonomiske sanktioner - begrebet »i strid med EU-retten« - urigtig fortolkning eller anvendelse af EU-retten - konstatering af, at der foreligger en tilsidesættelse af EU-retten, foretaget af en af Unionens retsinstanser eller en national ret - ret til betaling af renter - periode, for hvilken der skal betales renter

Tidligere dokument: C-415/20 Gräfendorfer Geflügel und Tiefkühlfeinkost F. Reyher Flexi Montagetechnik - Dom
Tidligere dokument: C-415/20 Gräfendorfer Geflügel - und Tiefkühlkost F. Reyher Flexi Montagetechnik - Indstilling

 

Domme
C-9/20 Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 66, stk. 1, litra b) - momsens forfald - vederlagets indgang - artikel 167 - indtræden og omfang af retten til fradrag for indgående moms - artikel 167a - undtagelse - kasseregnskab - udlejning og fremleje af en bygning, der anvendes til industrielle eller kommercielle formål

Domstolens dom:

Artikel 167 i direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010, skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for en national lovgivning, som fastsætter, at retten til fradrag for indgående afgift allerede indtræder på tidspunktet for transaktionens udførelse, også selv om afgiften i medfør af en national undtagelse i henhold til dette direktivs artikel 66, stk. 1, litra b), først forfalder hos vareleverandøren eller tjenesteyderen, når vederlaget indgår, og vederlaget endnu ikke er blevet betalt.

Tidligere dokument: C-9/20 Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 - Indstilling


C-139/20 Energipolitik Kommissionen mod Pologne (Taxation des produits énergétiques)

Sagen omhandler:

Traktatbrud - beskatning af energiprodukter, der anvendes af energiintensive virksomheder - direktiv 2003/96/EF - artikel 17, stk. 1, litra b), og artikel 17, stk. 4 - virksomheder, som er omfattet af Den Europæiske Unions emissionshandelssystem - punktafgiftsfritagelse

Domstolens dom:

1) Republikken Polen frifindes.

2) Europa-Kommissionen betaler sagsomkostningerne.

Tidligere dokument: C-139/20 Energipolitik Kommissionen mod Pologne (Taxation des produits énergétiques) - Indstilling


Nyt fra EU

Nyt fra VAT committee

Agenda 120th VATCOM meeting 28-03-2022 - EN.pdf

Info paper - Commission - Recent judgments of the CJEU - EN.pdf

Presentation - VEG fuel cards subgroup - Case C-235-18 Vega International.pdf

WP 1029 - Slovakian question on a reduced rate in the context of social wellbeing - EN.pdf

WP 1037 - Commission question on crypto assets - EN.pdf

WP 1038 - Commission question on digital payments - EN.pdf

WP 1039 - Polish question on travellers permanent address - EN.pdf

WP 1040 - Austria - New legislation - Scope of the OSS - EN.pdf

WP 1024 - Estonian consultation on the global margin scheme.pdf

WP 1028 - Polish consultation on warehousing arrangements - Fuel.pdf

WP 1028 - Polish consultation on warehousing arrangements - Fuel.pdf

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesafgørelse (eu) 2022/505 af 23. marts 2022 om fritagelser for den udvidede antidumpingtold på visse dele til cykler med oprindelse i folkerepublikken kina i henhold til forordning (ef) nr. 88/97 (meddelt under nummer c(2022) 1693)

 

Nyt fra EUR_LEX

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om at give tilladelse til republikken polen til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 218 og 232 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

 

Lovtidende

Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, folkeoplysningsloven og lov om Danske Spil A/S (Sammenlægning af Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S), LOV nr 375 af 28/03/2022. Udstedt af Skatteministeriet

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 188

Samlenotat for de ventede punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 5. april 2022, som er relevante for Skatteudvalget

Bilag 189

Publikation fra Skattestyrelsen: Status på tilbagebetaling af coronalån

Bilag 190

Opdateret grund- og nærhedsnotat om direktivforslag om bekæmpelse af brug af postkasseselskaber, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 358

Hvilke muligheder ser ministeren for at modvirke konsekvenserne, såfremt den danske momspraksis vedrørende undervisning i legemsøvelser ændres som følge af domme ved EU-domstolen?  Svar  

Spm. 359

Er ministeren indstillet på at tilbageføre provenuet til danskerne, så det reelt ikke bliver dyrere at være fitnessmedlem, såfremt den danske momspraksis vedrørende undervisning i legemsøvelser ændres som følge af domme ved EU-domstolen?  Svar  

Spm. 363

Vil ministeren redegøre for statens indtægter fra rumvarmeafgiften de seneste 5 år og estimere, hvad provenueffekten (umiddelbar, samt efter adfærd og tilbageløb) vil være af at ensrette afgiften for rum- og procesvarme fra 2023 og frem?  Svar  

Spm. 364

I besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 192 anføres det: ”Momsindtægterne ved højere markedspriser vil dog stige fra de omfattede varer. Denne stigning vil imidlertid omtrent blive neutraliseret af et mindreforbrug af andre momsbelagte varer.” Hvor stort forventes merprovenuet fra moms på naturgas i 2022 at blive, hvis man antager, at forbrugerne ikke køber færre af andre momsbelagte varer, men i stedet dækker en stigende energiregning ved at trække på deres opsparing?  Svar  

Spm. 376

Vurderer ministeren det som sandsynligt at danske virksomheder vil kunne få medfinansieret investeringer i CCS via de 10 mia. euro, som Innovationsfonden under EU’s kvotehandelssystem uddeler frem mod 2030, og hvilken betydning har det for erhvervsbelastningen og samfundsøkonomien i de tre modeller, hvis der medregnes et konservativt skøn for, hvor mange midler Danmark vil kunne hjemtage fra Innovationsfonden?  Svar  

Spm. 377

Nordsøen og raffinaderierne står hver for sig for en meget stor del af det danske gasforbrug. Nordsøen bruger egen gas. Vil ministeren oplyse, om det også gælder for raffinaderierne? Når Danmark i f.eks. 2033 forventes at være selvforsynende med gas i form af biogas og lignede, betyder det så, at Nordsøen og evt. raffinaderiernes forbrug af egen naturgas modsvares af et overskud af biogas som eksporteres, således at det kun er netto, at Danmark bliver fuldt dækket af biogas og lignende?  Svar  

Spm. 378

Vil ministeren udarbejde en oversigt over, hvor mange mineralogiske virksomheder der er i Danmark, hvor mange af disse virksomheder der er kvoteomfattet, en kort beskrivelse af hvad virksomhederne producerer (i det omfang det kan lade sig gøre) og hvor meget CO2 virksomhederne p.t. udleder fordelt på produkttyper?  Svar  

Spm. 439

Kan ministeren oplyse de provenumæssige konsekvenser af at indføre en model, hvor biler pålægges en lavere registreringsafgift, hvis de kun bruges på bestemte dage om ugen, f.eks. ved at tildele nummerplader, som kun giver ret til at køre halvdelen af dagene om ugen? Der ønskes en beregning på, hvor registreringsafgiften for biler til lejlighedsbrug skal sættes, hvis der er tale om en provenuneutralt omlægning ud fra Skatteministeriets vurdering af de adfærdsmæssige konsekvenser, og hvad de provenumæssige konsekvenser ville være ved at halvere registreringsafgiften for biler, som kun kan bruges halvdelen af ugen.  Svar  

Spm. 444

I forlængelse af ministerens svar på KEF (folketingsåret 2020-21) alm. del – spørgsmål 343 og SAU alm. del – spørgsmål 352 om indførslen af en CO2-afgift vil medføre kompensation i henhold til Nordsøaftalen, bedes ministeren oplyse, hvilke overvejelser den nedsatte ekspertgruppe har gjort sig i den forbindelse, herunder om der er taget hensyn til kompensationsaftalen i forhold til de fremlagte forslag til CO2-afgift.  Svar  

Spm. 451

Vil ministeren redegøre for, hvor meget samlet gæld vedr. moms, skat og A-skat, der er oparbejdet i restaurationsbranchen (restauration, catering og hotel) fordelt på branchekoderne 561010, 563000, 561020, 551010, 562900, 562100 i perioden fra den 11. marts 2020 til den 1. januar 2022? I svaret bedes ministeren ligeledes oplyse:A.Antallet af momslån optaget i periodenB.A-skattelån optaget i periodenC.Udskudt skat i periodenD.Anden offentlig gæld optaget i perioden  Svar  

Spm. 452

Vil ministeren redegøre for, hvor mange virksomheder den samlede gæld vedr. moms, skat og A-skat oparbejdet i restaurationsbranchen (restauration, catering og hotel) fordelt på branchekoderne 561010, 563000, 561020, 551010, 562900, 562100 i perioden fra den 11. marts 2020 til den 1. januar 2022 fordeler sig på?  Svar  

Spm. 453

Vil ministeren redegøre for, hvor mange virksomheder i restaurationsbranchen (restauration, catering og hotel) fordelt på branchekoderne 561010, 563000, 561020, 551010, 562900, 562100, der er gået konkurs med gæld til staten i perioden fra den 11. marts 2020 til den 1. januar 2022, og vil ministeren ligeledes oplyse størrelsen på deres lån fordelt på CVR-nummer?  Svar  

Spm. 454

Vil ministeren redegøre for, hvor mange virksomheder i restaurationsbranchen (restauration, catering og hotel) fordelt på branchekoderne 561010, 563000, 561020, 551010, 562900, 562100, der allerede har tilbagebetalt den udskudte A-skat, skat og moms helt eller delvist i perioden fra den 11. marts 2020 til den 1. januar 2022?  Svar  

Spm. 455

Vil ministeren redegøre for størrelsen på det samlede beløb, som virksomheder i restaurationsbranchen (restauration, catering og hotel) fordelt på branchekoderne 561010, 563000, 561020, 551010, 562900, 562100 skal betale i form af udskudt moms, skat og A-skat senest den 1. april 2022?  Svar  

Spm. 457

Vil ministeren redegøre for størrelsen af vederlag i samtlige råd og nævn under Skatteministeriets i årene 2018-2021 fordelt pr. afgjort sag og pr. medlem?  Svar  

Spm. 458

Vil ministeren redegøre for, om størrelsen af vederlagene under Skatteministeriet vil blive vurderet i forbindelse med Retssikkerhedspakke IV, jf. Skatteudvalget, alm. del – svar på spørgsmål 50?  Svar  

Spm. 459

Vil ministeren redegøre for, om der i vurderingen af vederlagene under Skatteministeriet bliver taget hensyns til, hvor omfattende, betydelige og principielle sagerne er?  Svar  

Spm. 461

Vil ministeren oplyse, om skattemyndighederne har skabt klarhed om beskaffenhed og praktisk anvendelse af stempelmærker på nikotinprodukter, jf. Lovforslag nr. L 89, så den forudsete 6 måneders tidsramme for virksomhedernes indkøb af maskiner, udvikling af formater, testkørsel og omstilling af produktionen overholdes?  Svar  

Spm. 462

Vil ministeren oplyse, hvordan udfordringen med levering af stempelmærker til nikotinprodukter løses af ministeriet, når ikrafttrædelsesdatoen for stempelmærker er den 1. juli 2022, men stempelmærkerne først – ifølge CCL Label A/S – kan leveres i juli 2022, selvom stempelmærkerne ifølge Lovforslag nr. L 89 skal kunne bestilles fra april 2022?  Svar  

Spm. 463

Hvilke overvejelser gør ministeren sig om det realistiske i, at producenter af nikotinprodukter kan tage de lovpligtige stempelmærker i anvendelse pr. den 1. juli 2022, henset til at beskaffenhed og praktisk anvendelse af stempelmærker ultimo marts forsat står hen i det uvisse, således at producenterne forhindres i tidsnok at foretage de nødvendige indkøb af maskiner, installere dem, udvikle formater, køre test og omstille produktionen for at leve op til loven?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 662

Om anvendelse af faste prøveskilte til optagelse af f.eks. reklamefilm for en bilforhandler.

Spm. S 667

Om iværksætteri.

Spm. S 670

Om at få indsigt i, om der er indkommet provenu for de af skattemyndighederne udsendte opkrævninger i sager om kædesvig, hvidvask m.v.