MomsMail 2020, uge 13

Kære læser !

Jeg skal ikke kunne sige, om vi begynder at kunne mærke nedlukningen på tilgangen af nyheder - men jeg tror det. Der er i hvert fald forholdsvist stille fra EU, men der er stadigt flow i danske bidrag.

Fsv. angår påsken, så udkommer MomsMail på næste mandag, den 6. april og derefter igen den 20. april.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Covid-19: Et samlet overblik over hjælpepakkerne
Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat samt B-skatter
COVID-19: Sådan ændrer andre lande på momsreglerne
Sagsfremstilling i sager, hvor Landsskatteretten ikke følger Skatteankestyrelsens indstilling om fuldt medhold
Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt - opfølgning
COVID-19 Overblik over hjælpepakker i udlandet

Bindende svar
Delvis momsfradragsret i momsfritagen forening
Chokoladeafgift - Chokolade/sukkerbar - Sukkervare

Afgørelser
Omkostninger vedrørende momspligtige leverancer og tilskudsfinansierede aktiviteter - Fællesomkostninger - Fradragsret for moms

Domme
Momspligt af erhvervelse af ny luksusbåd finansieret af fransk bank
Momspligt af erhvervelse af ny luksusbåd finansieret af fransk bank

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
1 dom

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Covid-19: Et samlet overblik over hjælpepakkerne

I denne publikation giver vi dig et samlet overblik over regeringens hjælpepakker til erhvervslivet. Vi giver dig gode råd og vejledning til, hvordan du og din virksomhed kommer bedst ud på den anden side af den særlige situation, som Covid-19 har medført.


Dansk Revision

Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat samt B-skatter

Alle private virksomheder, der skal indbetale indeholdt am-bidrag og A-skat, er omfattet af de lempede regler.


Deloitte

COVID-19: Sådan ændrer andre lande på momsreglerne

For at imødegå de negative økonomiske konsekvenser for virksomhederne har mange lande taget initiativer, der skal afhjælpe presset på bl.a. likviditeten. Vi giver dig overblikket over tiltag vedrørende moms i EU-landene, som de så ud den 23. marts 2020.


Folketingets Ombudsmand

Sagsfremstilling i sager, hvor Landsskatteretten ikke følger Skatteankestyrelsens indstilling om fuldt medhold

Ombudsmanden afsluttede den 5. september 2019 en undersøgelse om sagsfremstilling og retsmøde i sager, hvor Landsskatteretten ikke følger Skatteankestyrelsens indstilling til afgørelse om fuldt medhold (sag nr. 18/04683). I forlængelse heraf indledte ombudsmanden af egen drift en ny undersøgelse om indholdet af og fremgangsmåden i forbindelse med udsendelse af sagsfremstillinger i den pågældende sagstype.


Folketingets Ombudsmand

Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt - opfølgning

I forsættelse af undersøgelser, som ombudsmanden tidligere havde foretaget af Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i 2016 og 2017 i sager om klager over afgørelser om partsaktindsigt, undersøgte ombudsmanden Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i 2018 i sådanne sager.

Ombudsmanden mente, at Skatteankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 10,2 måneder for partsaktindsigtsklager i 2018 var alt for lang.


PwC

COVID-19 Overblik over hjælpepakker i udlandet

Næsten alle lande i verden indfører såkaldte hjælpepakker. I PwC arbejder vi konstant med at opdatere et overblik over alle de internationale tiltag, der omfatter alle mulighederne for eksempelvis udskydelse af skatter, afgifter og moms.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Delvis momsfradragsret i momsfritagen forening

SKM2020.135.SR

Spørger er en almennyttig forening, som bl.a. har til formål at udføre sygdomsforebyggende informationsarbejde.

Spørger modtager tilskud til forskellige projekter, og de tilskud, der spørges til, må alle anses for generelle driftstilskud, som falder uden for momslovens anvendelsesområde. Spørger skal derfor ikke betale moms af disse tilskud.

Skatterådet vurderer endvidere, at Spørger alene har delvis momsfradragsret omkostningerne til de momspligtige aktiviteter, som falder ind under formålet, idet disse tillige gennemføres for at oppebære de momsfritagne medlemskontingenter.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Chokoladeafgift - Chokolade/sukkerbar - Sukkervare

SKM2020.113.SR

Skatterådet fandt, at en chokolade/sukkerbar var en sukkervare, omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4, om sukkervarer, fordi sukker var karaktergivende for varen, henset til indholdet af tilsat sukker på 34 % af varen, den søde smag samt, at varen fremtrådte som en traditionel slikvare.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Omkostninger vedrørende momspligtige leverancer og tilskudsfinansierede aktiviteter - Fællesomkostninger - Fradragsret for moms

SKM2020.130.LSR

Klagen vedrørte et af SKAT afgivet bindende svar om, hvorvidt omkostninger vedrørende henholdsvis de momspligtige leverancer og de tilskudsfinansierede leverancer udgjorde fællesomkostninger, og om de modtagne tilskud begrænsede fondens fradragsret. Fonden var stiftet af Erhvervs- og Vækstministeriet og Kommunernes Landsforening, og af rammeaftalen for fonden samt fondens vedtægter fulgte, at fonden var stiftet med henblik på at yde gratis rådgivning til iværksættere og vækstvirksomheder, at udarbejde vækstplaner samt at være operatør på projekter, der kunne skabe vækstmuligheder. Fonden modtog i 2016 samlet 22.944.000 kr. i tilskud for denne aktivitet fra 19 kommuner. Herudover havde fonden opkrævet betaling for deltagelse i kurser og workshops, ligesom fonden påtænkte fremadrettet at viderefakturere, herunder opkræve moms af omkostninger til forplejning, der ikke var dækket af projektmidler. Landsskatteretten fandt, at fonden udøvede to særskilte og uafhængige aktiviteter. SKAT havde ved besvarelsen af spørgsmål 1, der ikke var påklaget, udtalt, at det honorar/tilskud, der modtoges fra kommunerne, ikke udgjorde et momspligtigt vederlag, idet tilskuddet ikke knyttede sig til levering af en ydelse. Landsskatteretten lagde således til grund, at den tilskudsfinansierede aktivitet, fonden udøvede i forbindelse med den vederlagsfrie rådgivning, vækstkortlægning m.m., ikke udgjorde økonomisk virksomhed i momslovens forstand, og at fonden herudover udøvede selvstændig økonomisk virksomhed i forbindelse med salg af kurser og workshops mv., jf. momslovens § 3, stk. 1, § 4, stk. 1 og § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt. Det var oplyst, at fonden havde diverse fællesudgifter, herunder ledelse, kontor, reception, telefonomstilling, it-systemer, m.v., som både benyttedes til den momspligtige aktivitet, og til de aktiviteter, der faldt uden for momslovens anvendelsesområde. For så vidt angår disse fællesudgifter fandt Landsskatteretten, at fonden havde ret til et skønsmæssigt fradrag for den indgående afgift i henhold til momslovens § 38, stk. 2, idet udgifterne både vedrørte den momspligtige aktivitet, og den aktivitet, som faldt uden for momslovens anvendelsesområde. Landsskatteretten stadfæstede på den baggrund SKATs besvarelse af de påklagede spørgsmål/svar.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Momspligt af erhvervelse af ny luksusbåd finansieret af fransk bank

SKM2020.119.BR

Sagen angik et bindende svar på, om sagsøgeren, som var en privatperson, skulle betale dansk erhvervelsesmoms af en ny luksusbåd på over 7,5 m i medfør af momslovens § 4, stk. 3, nr. 2, jf. § 11, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, samt § 65, stk. 2, såfremt sagsøgeren gennemførte en aftale med en fransk bank i overensstemmelse med et finansieringsforslag fra banken. SKAT svarede bekræftende herpå, hvilket Landsskatteretten tiltrådte. Sagsøgeren indbragte det bindende svar for domstolene.

Retten bemærkede, at bankens tilbud var betegnet som "Financing Proposition", at afviklingsordningens indhold fremstod som et finansieringstilbud på køb, og at den sidste betaling, der ifølge sagsøgeren ikke var en leasingydelse, men alene aftalt betaling for en købsoptions udnyttelse i medfør af artikel 9 i bankens generelle betingelser, ikke var angivet som en valgmulighed for sagsøgeren, men som en sidste betaling for båden.

Retten fandt det herved godtgjort, at det ved den påtænkte aftale var forudsat mellem parterne, at kontrakten skulle afsluttes med sagsøgerens overtagelse af båden. Retten bemærkede videre, at kontraktens nærmere bestemmelser medførte en umiddelbar overførsel til leasingtager af hovedparten af de risici og afkast, der var forbundet med ejendomsretten til båden. Endelig bemærkede retten at den angivne pris for købsoptionen svarede til 12,5 % af købesummen, hvilket hverken relativt eller faktisk kunne anses for et ubetydeligt beløb. Beløbet ville imidlertid allerede være indbetalt i kraft af det forudsatte depositum, der netop var fastsat svarende hertil.

På denne baggrund, og da prisen for købsoptionen efter oplysningerne om salgspriser på tilsvarende både måtte vurderes som værende åbenbart favorabel, fandt retten det godtgjort, at udnyttelse af købsoptionen vil være det eneste økonomisk rationelle valg for sagsøgeren, jf. præmis 37-38 i EU-Domstolens dom i sag C-164/16, Mercedes Benz, om fortolkningen af momssystemdirektivets artikel 14, stk. 2, litra b, der er gennemført ved momslovens § 4, stk. 3, nr. 2. Den forelagte kontrakt måtte herefter momsretligt karakteriseres som et "lejekøb" omfattet af den nævnte bestemmelse, hvorfor Skatteministeriet blev frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Momspligt af erhvervelse af ny luksusbåd finansieret af fransk bank

SKM2020.115.BR

Sagen angik et bindende svar på, om sagsøgeren, som var en privatperson, skulle betale dansk erhvervelsesmoms af en ny luksusbåd på over 7,5 m i medfør af momslovens § 4, stk. 3, nr. 2, jf. § 11, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, samt § 65, stk. 2, såfremt sagsøgeren gennemførte en aftale med en fransk bank i overensstemmelse med et finansieringsforslag fra banken. SKAT svarede bekræftende herpå, hvilket Landsskatteretten tiltrådte. Sagsøgeren indbragte det bindende svar for domstolene.

Retten bemærkede, at bankens tilbud var betegnet som "Financing Proposition", at afviklingsordningens indhold fremstod som et finansieringstilbud på køb, og at den sidste betaling, der ifølge sagsøgeren ikke var en leasingydelse, men alene aftalt betaling for en købsoptions udnyttelse i medfør af artikel 9 i bankens generelle betingelser, ikke var angivet som en valgmulighed for sagsøgeren, men som en sidste betaling for båden.

Retten fandt det herved godtgjort, at det ved den påtænkte aftale var forudsat mellem parterne, at kontrakten skulle afsluttes med sagsøgerens overtagelse af båden. Retten bemærkede videre, at kontraktens nærmere bestemmelser medførte en umiddelbar overførsel til leasingtager af hovedparten af de risici og afkast, der var forbundet med ejendomsretten til båden. Endelig bemærkede retten at den angivne pris for købsoptionen svarede til 12,5 % af købesummen, hvilket hverken relativt eller faktisk kunne anses for et ubetydeligt beløb. Beløbet ville imidlertid allerede være indbetalt i kraft af det forudsatte depositum, der netop var fastsat svarende hertil.

På denne baggrund, og da prisen for købsoptionen efter oplysningerne om salgspriser på tilsvarende både måtte vurderes som værende åbenbart favorabel, fandt retten det godtgjort, at udnyttelse af købsoptionen vil være det eneste økonomisk rationelle valg for sagsøgeren, jf. præmis 37-38 i EU-Domstolens dom i sag C - 164/16, Mercedes Benz, om fortolkningen af momssystemdirektivets artikel 14, stk. 2, litra b, der er gennem- ført ved momslovens § 4, stk. 3, nr. 2. Den forelagte kontrakt måtte herefter momsretligt karakteriseres som et "lejekøb" omfattet af den nævnte bestemmelse, hvorfor Skatteministeriet blev frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0002073
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret på grundlag af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen, herunder anser forhøjelsen vedr. en afgiftsperiode for ugyldig.
Afsagt: 04-02-2020

Journalnr: 15/1377012
Momsfradrag
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for indgående afgift (købsmoms). Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-02-2020

Journalnr: 16/0171252
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 15-01-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 30-03-2020 - 28-04-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-13/18 Sole-Mizo Dalmandi Mezogazdasági Zrt.
Dato: 22-04-2020
Fiskale bestemmelser

Medlemsstaternes ansvar - Pligt til at yde fuld erstatning eller en passende kompensation - Beregning af renter på grund af kompensation for den forårsagede skade - Principper for effektivitet og ækvivalens

Tidligere dokument: C-13/18 Sole-Mizo Dalmandi Mezogazdasági Zrt. - Dom
Tidligere dokument: C-13/18 Sole-Mizo Dalmandi Mezogazdasági Zrt. - Indstilling

Dom C-401/18 Herst
Dato: 22-04-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - punktafgiftspligtige varer - fritagelse for levering af varer, der forsendes eller transporteres inden for Unionen - kædetransaktion - henførsel af varebevægelsen til en bestemt levering inden for en forsyningskæde - transport af punktafgiftspligtige varer i henhold til afgiftssuspensionsordningen - EU-rettens forrang - grænser for en overensstemmende fortolkning - princippet in dubio mitius

Tidligere dokument: C-401/18 Herst - Dom
Tidligere dokument: C-401/18 Herst - Indstilling

Indstilling C-44/19 Repsol Petróleo
Dato: 22-04-2020
Fiskale bestemmelser

Om et egetforbrug af energiprodukter, der sker på producentens anlæg, kan pålægges punktafgiften for mineralolier, for så vidt som der fremstilles produkter, som ikke er energiprodukter

Tidligere dokument: C-44/19 Repsol Petróleo - Dom
Tidligere dokument: C-44/19 Repsol Petróleo - Indstilling

Indstilling C-77/19 Kaplan International colleges UK
Dato: 23-04-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - afgiftsfritagelse - artikel 132, stk. 1, litra f) - ydelser leveret af en selvstændig omkostningsdelingsgruppe til sine medlemmer - geografisk anvendelsesområde - gruppe, der er etableret i et tredjeland - begrebet konkurrenceforvridning - forhold til koncernbeskatning (artikel 11)

Tidligere dokument: C-77/19 Kaplan International colleges UK - Dom
Tidligere dokument: C-77/19 Kaplan International colleges UK - Indstilling

Dom C-101/19 Frie varebevægelser DHU Arzneimittel
Dato: 23-04-2020
Fiskale bestemmelser

Omkostningsdelingsgrupper, herunder det gerografiske område og konkurrenceforvridning

Indstilling C-312/19 Valstybine mokesciu inspekcija (Accord d'activité commune)
Dato: 23-04-2020
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - skattelovgivning - moms - direktiv 2006/112/EF - artikel 9, stk. 1 - begrebet »afgiftspligtig person« - evnen til at være en afgiftspligtig person - retsevne - henføring af transaktionen til en afgiftspligtig person - flere personers fælles handling - et internt selskabs handling

Tidligere dokument: C-312/19 Valstybine mokesciu inspekcija (Contrat d'activité commune) - Dom
Tidligere dokument: C-312/19 Valstybine mokesciu inspekcija (Accord d'activité commune) - Indstilling

Dom C-401/18 Herst
Dato: 23-04-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra b) - erhvervelse af varer inden for Fællesskabet - artikel 20 - erhvervelse af retten til som ejer at råde over en vare - kædetransaktioner af køb og videresalg af varer med en enkelt transport inden for Fællesskabet - mulighed for at træffe beslutninger, der kan påvirke varens retlige situation - henførsel af transporten - transport under en afgiftssuspensionsordning - tidsmæssige virkninger af fortolkningsdomme

Tidligere dokument: C-401/18 Herst - Dom
Tidligere dokument: C-401/18 Herst - Indstilling

Dom C-13/18 Sole-Mizo Dalmandi Mezogazdasági Zrt.
Dato: 23-04-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - fiskale bestemmelser - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag for indgående afgift - tilbagebetaling af overskydende moms - mora ved tilbagebetaling - beregning af renter - vilkår for betaling af rente, der er påløbet som følge af, at overskydende fradragsberettiget moms, som er tilbageholdt i strid med EU-retten, ikke har været til rådighed, samt som følge af skatte- og afgiftsmyndighedens forsinkede betaling af et skyldigt beløb - effektivitetsprincippet og ækvivalensprincippet

Tidligere dokument: C-13/18 Sole-Mizo Dalmandi Mezogazdasági Zrt. - Dom
Tidligere dokument: C-13/18 Sole-Mizo Dalmandi Mezogazdasági Zrt. - Indstilling

Indstilling C-44/19 Repsol Petróleo
Dato: 23-04-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 21, stk. 3 - afgiftsfritagelse for energiprodukter, der anvendes i en virksomhed, der producerer energiprodukter - samtidig produktion af energiprodukter og andre produkter

Tidligere dokument: C-44/19 Repsol Petróleo - Dom
Tidligere dokument: C-44/19 Repsol Petróleo - Indstilling

Dom C-28/19 Transport Ryanair
Dato: 23-04-2020
Toldunion
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF


Indstillinger
C-835/18 Terracult

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - direktiv 2006/112/EF - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - ordningen for omvendt betalingspligt - berigtigelse af urigtig faktureret afgift - tilbagebetaling af afgift, der uretmæssigt er betalt - transaktioner vedrørende en afgiftsperiode, der allerede har været genstand for en skatte- og afgiftskontrol - effektivitetsprincippet - princippet om afgiftsneutralitet - god tro - misbrug af rettigheder - skattesvig - retssikkerhed

Generaladvokatens indstilling:

- Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem og princippet om afgiftsneutralitet, effektivitetsprincippet og proportionalitetsprincippet er til hinder for en bestemmelse eller praksis i en medlemsstat, som ikke tillader berigtigelse af fakturaer for så vidt angår transaktioner, der blev foretaget i en periode, der har været genstand for en skatte- og afgiftskontrol, hvorefter skattemyndighederne udstedte en afgiftsansættelse, der er blevet endelig, såfremt der efter udstedelsen af afgiftsansættelsen er fremkommet yderligere oplysninger, der fører til anvendelsen af ordningen for omvendt betalingspligt.

- En medlemsstat kan kun nægte afgiftsberigtigelse og tilbagebetaling af den afgift, der uretmæssigt er betalt af leverandøren, såfremt skattemyndighederne baseret på objektive faktorer fører tilstrækkeligt bevis for, at den berigtigelse af fakturaer, der udløste anvendelsen af ordningen for omvendt betalingspligt, blev foretaget i ond tro, udgjorde et misbrug af rettigheder eller var forbundet med afgiftssvig, som leverandøren vidste eller kunne have vidst fandt sted. Det tilkommer den forelæggende ret at tage stilling til, hvorvidt dette er tilfældet i hovedsagen.


Domme
C-182/19 Pfizer Consumer Healthcare

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - pos. 3005 og 3824 - varmeplastre og ‑bælter til smertelindring - gennemførelsesforordning (EU) 2016/1140 - ugyldighed

Domstolens dom:

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1140 af 8. juli 2016 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur er ugyldig.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 155 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven og forskellige andre love. (Ligestilling af kakaodrikke med kakaomælk m.v.).
Fremsat den 26. marts 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 155 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven og forskellige andre love. (Ligestilling af kakaodrikke med kakaomælk m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema
Høringssvar

Almindelig del

Bilag

Bilag 278

Orientering om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse på moms

Bilag 279

Henvendelse af 23/3-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til likviditetsforbedringer for danske eksportvirksomheder i anledning af COVID-19

Bilag 280

Orientering om kommissionsbeslutning om moms- og toldfri import af varer, der er nødvendige for at bekæmpe effekterne af COVID 19 udbruddet i 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 338

Kan ministeren bekræfte, at virksomheder, der som følge af systemfejl i SKAT opkræves førstkommende indbetaling af AM-bidrag, moms og A-skat ultimo marts og primo april, ikke vil modtagere rykkere for manglende indbetaling?

Spm. 340

Vil ministeren redegøre for evalueringen af tobaksvaredirektivet og herunder oplyse, om der lægges op til en ændring i forhold til finecut af tobak? Hvad er regeringens holdning til evalueringen?

Spm. 341

Hvordan stilles de danske tobaksvirksomheder, for så vidt angår evalueringen af punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak?

Spm. 342

Vil ministeren redegøre for skattebæringsevnen af de enkelte produkter i forbindelse med fastsættelsen af afgiftssatserne ved evalueringen?

Spm. 343

Kan ministeren oplyse, om der lægges op til at forrykke balancen i afgiftsstrukturen på de forskellige typer tobak?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse