MomsMail 2020, uge 12

Kære læser !

I sidste uge blev vi gjort opmærksom på, at mange af vores faste læsere ikke kunne få adgang til MomsMail og SkatteMail - nemlig læsere, der ikke har et personligt brugernavn og password. Årsagen er, at den IP-adresse, I "arbejder ud fra", når I ikke arbejder "fra kontoret", ikke kendes af vores system.

Alle MomsMails og SkatteMails læsere skal selvfølgelig have adgang til nyhederne uden bøvl - så vi har derfor ganske enkelt fjernet adgangskontrollen, mens Danmark er lukket ned.

Du har derfor adgang til både MomsMail og SkatteMail indtil videre - uanset hvor du er.

Og til alle vores læsere: Pas på jer selv og hinanden.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Den momsmæssige behandling af tilskud
Folketingets hjælpepakke til erhvervslivet
COVID-19: Hjælpepakker til gavn for campingbranchen
Spar på likviditeten? Afgiftsregistrering er en løsning
Hjælpepakke til SMV-virksomhederne
Overblik over regeringens hjælpepakker
Har du penge til gode hos...
Corona - Covid-19 - nye tiltag på skatteområdet
Momsen ændres for at understøtte virksomheders likviditet
Skatter og Afgifter - Coronavirus-hjælpepakke
Nyt om skat, 16. marts - COVID-19: Momsfrister udsættes for SMV
Hjælpepakken på momsområdet udvides til nu også at omfatte de mindre virksomheder
Nyt om skat, 14. marts - COVID-19: Hjælpepakke til dansk økonomi
Coronavirus – Nye tiltag fra regeringen
Regeringens hjælpepakker og tiltag ifm. COVID-10

Styresignaler
Genoptagelse - praksisændring som følge af SKM2018.5.VLR - "fyrer i kombination" - affaldsvarme-, tillægs- og CO2-afgift ved forbrænding af affald samt energi- og CO2-afgifter ved forbrænding af andre brændsler - styresignal

Bindende svar
Tinglysningsafgift - Afgiftsfritagelse - Pant i ejerlejligheder

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Den momsmæssige behandling af tilskud

Vilkårene for et givent tilskud er afgørende for, om dette er momspligtigt eller momsfrit. Hvis det er givet med krav om en modydelse, er tilskuddet som udgangspunkt momspligtigt


BDO

Folketingets hjælpepakke til erhvervslivet

Selvstændige skal ikke betale B-skat i april og maj måned. Arbejdsgivere skal ikke indbetale A-skat i tre måneder. Og både store og små virksomheder får længere kredit med momsen. Nogle mere end andre.


BDO

COVID-19: Hjælpepakker til gavn for campingbranchen

De økonomiske konsekvenser for erhvervslivet af Corona-pandemien er uoverskuelige. Regeringen har fremlagt flere forskellige pakker, der skal hjælpe. Nogle er vedtaget, andre er på vej. Og der kommer givetvis flere. Her får du et foreløbigt overblik.


BDO

Spar på likviditeten? Afgiftsregistrering er en løsning

Flere virksomheder oplever et ekstra pres på likviditeten i den periode, vi er i nu, men en forbrugsregistrering eller fremskyndet tilbagebetaling af afgifter, kan være med til at forbedre likviditeten.


Beierholm

Hjælpepakke til SMV-virksomhederne

Regeringen fremlægger lovforslag, som udskyder betaling af moms og B-skatter


Beierholm

Overblik over regeringens hjælpepakker

Beierholm er med dig, når du ruster din virksomhed til konsekvenserne af coronavirus – her får du en række løsninger.


Beierholm

Har du penge til gode hos...

Efterangivelse af energiafgifter kan give hurtig likviditet


Dansk Revision

Corona - Covid-19 - nye tiltag på skatteområdet

Regeringen annoncerede mandag, at man også vil skyde momsbetalingen for små og mellemstore virksomheder


Deloitte

Momsen ændres for at understøtte virksomheders likviditet

Virksomheder, der har måneden som momsperiode, berøres for angivelserne vedr. marts, april og maj måneder. Virksomheder, der har kvartal og halvår som momsperiode, berøres vedrørende hhv. 1. kvartal 2020 og 1. halvår 2020. Lovforslaget indeholder også ændringer for indestående på skattekontoen, som potentielt berører alle virksomheder.


Plesner

Skatter og Afgifter - Coronavirus-hjælpepakke

Folketinget har den 17. marts vedtaget en hjælpepakke, der skal afbøde de negative økonomiske konsekvenser som følge af coronavirus.


PwC

Nyt om skat, 16. marts - COVID-19: Momsfrister udsættes for SMV

Momsfristerne udskydes med en momsperiode, så dem der betaler hvert kvartal, først skal betale moms igen 1. september, mens virksomheder, der betaler moms hvert halve år, først skal betale senest 1. marts næste år.


PwC

Hjælpepakken på momsområdet udvides til nu også at omfatte de mindre virksomheder

I sidste uge fremsatte Skatteministeren forslag om at forlænge angivelses- og betalingsfristen for momsen for store virksomheder, dvs. virksomheder, der afregner moms månedsvist. Hjælpen udvides nu til også at omfatte de kvartals- og halvårsafregnende virksomheder.


PwC

Nyt om skat, 14. marts - COVID-19: Hjælpepakke til dansk økonomi

Der er fremsat to lovforslag, der skal hjælpe dansk økonomi midt i denne ekstraordinære tid med Corona-udbrud.


Redmark

Coronavirus – Nye tiltag fra regeringen

Coronavirus – Nye tiltag fra regeringen som betyder udskydelse af momsfrister for små og mellemstore virksomheder og udskydelse af B-skatter ...


Revisionsinstituttet

Regeringens hjælpepakker og tiltag ifm. COVID-10

- få det fulde overblik her


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Genoptagelse - praksisændring som følge af SKM2018.5.VLR - "fyrer i kombination" - affaldsvarme-, tillægs- og CO2-afgift ved forbrænding af affald samt energi- og CO2-afgifter ved forbrænding af andre brændsler - styresignal

SKM2020.109.SKTST

I styresignalet beskrives en ændring af praksis for, hvornår der fyres med en kombination af forskellige brændsler. Praksisændringen er en følge af Vestre Landsrets dom i SKM2018.5.VLR. Praksisændringen vil være af betydning for kraftvarmeværkers opgørelse af affaldsvarme-, tillægs- og CO2-afgift ved affaldsforbrænding og ved kraftvarmeværkers opgørelse af afgifter ved forbrænding af andre brændsler end affald. I styresignalet beskrives også mulighederne for genoptagelse.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Tinglysningsafgift - Afgiftsfritagelse - Pant i ejerlejligheder

SKM2020.112.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at et afgiftsfritagelsesgrundlag kunne overføres til nye pantebreve uden, at de nye pantebreve havde pant i de opdelte ejendomme i mindst et år efter tinglysning af pantebrevene. Skatterådet fandt, at der skete en matrikulær ændring i den pantsatte ejendom, da denne blev opdelt i ejerlejligheder, som var nye, faste ejendomme. Bl.a. under henvisning hertil, skulle de nye pantebreve opfylde 1-års værnsreglen, for at kunne blive delvist afgiftsfritaget for den variable afgift på 1,45 pct.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/2931094
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret dels på baggrund af et skøn dels fra varelager udtaget til privat forbrug. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-02-2020

Journalnr: 18/0001978
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet både ekstraordinær og ordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten godkender genoptagelse.
Afsagt: 07-02-2020

Journalnr: 16/0002662
Momsfradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for købsmoms vedrørende udgift til advokat mm. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-02-2020

Journalnr: 19/0077710
Momsfradrag
Klagen vedrører nægtet momsfradrag for udgifter til kursus. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 05-02-2020

Journalnr: 14/4610598
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldesprimært, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten forhøjer det nægtede momsfradrag yderligere.
Afsagt: 09-01-2020

Journalnr: 19/0086166
Repræsentation, skærmbriller og arbejdsværelse
Klagen vedrører nægtet momsfradrag for udgifter til repræsentation, skærmbriller og arbejdsværelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-02-2020

Journalnr: 19/0002010
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæsig fastsættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-02-2020

Journalnr: 15/2251066
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar for afgiftsperioden. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-02-2020

Journalnr: 17/0820349
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et lille beløb.
Afsagt: 06-02-2020

Journalnr: 16/1555081
Udeholdt omsætning
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten finder, at SKATs ansættelse af klagerens momstilsvar ikke er rettidigt foretaget.
Afsagt: 03-02-2020

Journalnr: 18/0028891
Yderligere salgsmoms
Klagen vedrører forhøjelse af salgsmoms på baggrund af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-02-2020

Journalnr: 18/0000225
Fordeling af el
Klagen vedrører bindende svar om fordeling af afgiftsbelagte indkøbt el og afgiftsfritagnet elproduktion fra VE-anlæg herunder om der skal betales afgift af EV-el der leveres til lejere. Landsskatteretten ændrer det bindende svar i ovensstemmelse med klagers påstand.
Afsagt: 22-01-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 23-03-2020 - 21-04-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-835/18 Terracult
Dato: 26-03-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - direktiv 2006/112/EF - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - ordningen for omvendt betalingspligt - berigtigelse af urigtig faktureret afgift - tilbagebetaling af afgift, der uretmæssigt er betalt - transaktioner vedrørende en afgiftsperiode, der allerede har været genstand for en skatte- og afgiftskontrol - effektivitetsprincippet - princippet om afgiftsneutralitet - god tro - misbrug af rettigheder - skattesvig - retssikkerhed

Tidligere dokument: C-835/18 Terracult - Dom
Tidligere dokument: C-835/18 Terracult - Indstilling
Tidligere dokument: C-835/18 Terracult - Ny sag

Dom C-182/19 Pfizer Consumer Healthcare
Dato: 26-03-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - pos. 3005 og 3824 - varmeplastre og ‑bælter til smertelindring - gennemførelsesforordning (EU) 2016/1140 - ugyldighed

Tidligere dokument: C-182/19 Pfizer Consumer Healthcare - Dom

Dom C-101/19 Frie varebevægelser DHU Arzneimittel
Dato: 23-04-2020
Fiskale bestemmelser

Omkostningsdelingsgrupper, herunder det gerografiske område og konkurrenceforvridning

Dom C-28/19 Transport Ryanair
Dato: 23-04-2020
Toldunion
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/404 af 12. marts 2020 om ændring af forordning (ef) nr. 594/2009 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

 

Nyt fra EUR_LEX

europa-parlamentets og rådets afgørelse (eu) 2020/263 af 15. januar 2020 om digitalisering af registrering og overvågning af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning)

rådets direktiv (eu) 2020/262 af 19. december 2019 om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning)

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven)  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 137 Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om afgifter af spil. (Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU, digitale salgsregistreringssystemer, håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v. og udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet for den digitale logbog m.v.).
Fremsat den 17. marts 2020

Vedtagne lovforslag

L 134 Forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for moms m.v.
Vedtaget den 17. marts 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 134 Forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for moms m.v.

Bilag

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

2. udkast til betænkning

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

Henvendelse af 16/3-20 fra Dansk Crowdfunding Forening om indkomstkompensation til landets mange selvstændige erhvervsdrivende

Bilag 8

Betænkning afgivet den 16. marts 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor meget det vil give i likviditet for virksomhederne, hvis man udskyder den halvårlige momsafregning med 3 måneder, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at stille et ændringsforslag, der sikrer, at betalingsfristen for mellemstore virksomheder, som har momsafregning hver 6. måned, udskydes med 3 måneder, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om ministerens holdning til, at betalingsfristen for B-skat også udskydes ved, at betalingen den 20. marts f.eks. flyttes til juni, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om ministerens holdning til at udskyde betalingsfristen for en række afgifter, som hovedsagelig rammer de mest udsatte brancher, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at bekræfte, at Skatteforvaltningen ikke vil rette en påstand om bl.a. uforsvarlig forretningsførelse over for virksomhedsejere og direktører, der har benyttet sig af hjælpepakken, hvis selskabet går konkurs i en nær fremtid, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at bekræfte, at det ikke vil skade en virksomhedsejer eller direktør ved en eventuel senere konkurs, at man har benyttet sig af hjælpepakken, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorfor der ikke er lavet tiltag for at udsætte betaling af A-skat og am-bidrag for marts, som har frist den 14. april for små- og mellemstore virksomheder, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om at bekræfte, at Skattestyrelsen vil forestå målrettet vejledning om betaling af de manglende beløb til de berørte virksomheder, som har benyttet sig af mulighederne i regeringens omtalte hjælpepakke, når situationen er vendt tilbage til normal, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om at sikre sig, at berørte virksomheder, som har benyttet sig af mulighederne i regeringens omtalte hjælpepakke, ikke bliver fanget i en dårlig situation, hvis hjælpepakken ikke er tilstrækkelig, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om overvejelser ministeren gør sig over for de berørte virksomheder, som har benyttet sig af mulighederne i regeringens omtalte hjælpepakke, og som har brug for mere tid end andre til at få sin almindelige indtjening tilbage, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvorfor man ikke udsætter betalingen af a-skat og am-bidrag med det samme, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om man vil overveje at tilbagebetale den allerede indbetalte moms for de små og mellemstore virksomheder i marts måned, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om forslaget påvirker muligheden for at få refusion af betalte energiafgifter, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om at bekræfte, at eksportvirksomheder på samme vis som hidtil kan angive negativt momstilsvar og få udbetalt denne negative moms på samme vis som hidtil, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om, hvorfor man ikke har ladet lovforslaget omfatte punktafgifter, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om, hvorfor man ikke har ladet lovforslaget omfatte lønsumsafgift, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om at overveje helt at fjerne loftet på indbetalinger til skattekontoen, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om at overveje at hæve grænsen på virksomheders skattekonti til mere end 10 mio. kr., til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om at uddybe, om ministeren vil forlænge udskydelsen af betalingsfrister for A-skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag, såfremt det fortsat er nødvendigt for at skabe likviditet hos danske virksomheder, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om ministeren er indstillet på at stoppe nogle af de skatte- og afgiftsstigninger, som regeringen med finansloven har pålagt erhvervslivet, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, hvad der skal til, for at yderligere tiltag på skatteområdet igangsættes for at skabe likviditet til danske virksomheder, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvorfor forslaget om udskydelse af betalingsfrister først får effekt for april-indbetalingerne og ikke marts-indbetalingerne, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om, hvorfor B-skattebetalinger ikke er omfattet af udskydelsen af betalingsfrister, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om, hvorfor virksomheder med negativt momstilsvar, som ikke har gavn af udskydelsen af betalingsfrist for moms, ikke er adresseret i tiltagene om at skabe mere likviditet i dansk erhvervsliv, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om lønmodtageren får ansvar for betaling af a-skat, hvis den indeholdelsespligtige undlader betaling/går konkurs eller andet, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om den indeholdelsespligtige (virksomheden) får ret til frit at bruge ikke forfaldne a-skatter som likviditetsmæssig buffer, uden at der senere vil komme bøder/sanktioner eller andet, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om den ansvarlige virksomhedsejer hæfter personligt for forfaldne a-skatter ved senere konkurs af virksomhed, til skatteministeren

Spm. 28

MFU spm. om, hvor mange virksomheder der vil gå konkurs som følge af, at de ikke vil kunne betale dobbelt, når den foreslåede forlængede betalingsfrist for A-skat, AM-bidrag og moms udløber, til skatteministeren

Spm. 29

MFU spm. om, hvilket provenutab vil der komme som følge af konkurser, når den foreslåede midlertidigt forlængede betalingsfrist for A-skat, AM-bidrag og moms udløber, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om at stille ændringsforslag om, at også B-skatter omfattes af den foreslåede midlertidige udskydelse af betalingsfrister, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om, hvorfor det med lovforslaget alene foreslås at forlænge betalingsfristen for indeholdt A-skat og AM-bidrag med 4 måneder, når de samme frister med lovforslag nr. L 154 (folketingsåret 2008-09) blev forlænget med 6 måneder, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om at pålægge den offentlige sektor at betale deres regninger til private leverandører hurtigst muligt og højest med 7 dages frist, til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om regeringen vurderer den nuværende krise som mindre end finanskrisen, til skatteministeren

Spm. 34

L 134 - svar på spm. 34 om muligheden for at tilbagebetale den netop i marts betalte moms for SMV’er, fra skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 134 - svar på spm. 34.docx
SAU L 134 - svar på spm. 12.pdf

Spm. 35

Spm. om ministerens holdning til at hjælpe virksomheder med negativt momstilsvar som ingen gavn får af udskudt momsbetalingsfrist, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 134 - svar på spm. 35.pdf

Spm. 36

Spm. om der vil være nogen provenumæssige konsekvenser knyttet til i en kortere periode at suspendere loftet for skattekontoen, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
L 134 - svar på spm. 36.pdf

Spm. 37

Spørgsmålet tilbagetaget

L 137 Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om afgifter af spil. (Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU, digitale salgsregistreringssystemer, håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v. og udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet for den digitale logbog m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenOversendelse til SAU
Høringsskema - samlet LF
Høringssvar til lovforslag samlet

Almindelig del

Bilag

Bilag 275

Henvendelse af 17/3-20 fra Jens Munk Automobiler ApS om besked fra SKAT -Motorstyrelsen om at selvanmeldere, som er forhindret i at få udført køretøjer inden den 15. i måneden efter perioden for månedsangivelsen som følge af COVID-19, skal tage kontakt til Motorstyrelsen for at få taget køretøjerne af månedsangivelsen

Bilag 276

Henvendelse af 18/3-20 fra Jens Høgsberg Kristensen, statsautoriseret revisor, om for tiden at droppe alle, såvel ligegyldige som muligvis almindeligvis mere eller mindre velbegrundede, frister i den offentlige forvaltning

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse