MomsMail 2022, uge 11

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail. I ugens løb der hul igennem i Afgørelsesdatabasen, så der er igen nyt herfra.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Depechen-artikel: Momslån: Vinduet for en lang afdragsordning er nu åbnet
Depechen-artikel: Angivelse og betaling af moms under MOSS-ordningen
Nyt om momsfradrag for bilforhandlere og biludlejningsvirksomheder
Moms på dagrenovation - kommende selskabsgørelser
Praksisændring – betydning for fysioterapeuter?
Grøn skattereform – ny CO2e-afgift?

Styresignaler
Styresignal - ændring af praksis - genoptagelse - manglende satser i CO2-afgiftsloven

Bindende svar
Udbetalinger fra andelshaverkonti mv. - periodisering - moms - konkurs

Domme
Momslovens § 37, stk. 1, og § 51, stk. 1 - udlejning af fast ejendom til boligformål - skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3 - ekstraordinær genoptagelse af momstilsvar

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Depechen-artikel: Momslån: Vinduet for en lang afdragsordning er nu åbnet

Skattestyrelsen har sendt breve ud om muligheden for at få en udvidet afdragsordning, herunder for de momslån, der forfalder til betaling den 1. april 2022. En mulighed, der er fuld af forhindringer og som ikke er gratis


BDO

Depechen-artikel: Angivelse og betaling af moms under MOSS-ordningen

For virksomheder med salg til private i andre EU-lande er MOSS-ordningen en fin opfindelse, men det kan koste både tid og penge, hvis angivelse om betaling af moms under ordningen ikke sker nøjagtigt efter reglerne


EY

Nyt om momsfradrag for bilforhandlere og biludlejningsvirksomheder

Ny praksis vedr. øget momsfradrag når bilforhandlere og biludlejningsvirksomheder leaser biler.


PwC

Moms på dagrenovation - kommende selskabsgørelser

Mens vi fortsat venter på Skattestyrelsens styresignal om håndteringen af momsen på dagrenovationsområdet, er der dukket informationer op om, hvordan man fra...


Redmark

Praksisændring – betydning for fysioterapeuter?

I forbindelse med udkastet til et lovforslag (L106) anføres det, at den danske praksis vedrørende fritagelser for undervisningsydelser ikke ...


Redmark

Grøn skattereform – ny CO2e-afgift?

Med udgangspunkt i et klimamål om en reduktion af CO2-udledningen på 70% i 2030 har en ekspertgruppe d. 8. februar 2022 fremlagt en rapport ...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Styresignal - ændring af praksis - genoptagelse - manglende satser i CO2-afgiftsloven

SKM2022.131.SKTST

På baggrund af bindende svar fra Skatterådet, SKM2021.284.SR, ændrer styresignalet praksis ved manglende satser i CO2-afgiftsloven. Der kan således ikke opkræves CO2-afgift af varer, hvor CO2-afgiftsloven ikke angiver en afgiftssats, selvom varen er CO2-afgiftspligtig.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Udbetalinger fra andelshaverkonti mv. - periodisering - moms - konkurs

SKM2022.124.SR

Spørger blev taget under konkursbehandling den XX. marts 2017. Som følge af konkursen ophørte spørgers medlemskab af andelsselskabet H1. Spørger havde efterfølgende fået udbetalt indestående på spørgers personlige ansvarlige konto, andelshaverkonto, forrentning af andelshaverkonto og andel af overskud fra H1's salg af et datterselskab.

Skatterådet bekræftede, at momspligten for de nævnte betalinger indtræder på faktureringstidspunktet, hvis efterbetalingsfaktura udstedes umiddelbart efter repræsentantskabets beslutning om udbetaling af beløbene.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Momslovens § 37, stk. 1, og § 51, stk. 1 - udlejning af fast ejendom til boligformål - skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3 - ekstraordinær genoptagelse af momstilsvar

SKM2022.126.BR

Det sagsøgende selskab havde ikke fradragsret for momsen af omkostningerne til opførelse af en boligudlejningsejendom i medfør af momslovens § 37, stk. 1, sammenholdt med § 51, stk. 1, 3. pkt. En af SKAT meddelt tilladelse til selskabet til frivillig momsregistrering for erhvervsmæssig udlejning af den pågældende ejendom var derfor ugyldig. Selskabets revisor, der på selskabets vegne havde indgivet ansøgning om tilladelse til momsregistrering handlede mindst groft uagtsomt, hvorfor betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af selskabets momstilsvar i medfør af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3, var opfyldt.

SKAT havde ikke handlet ansvarspådragende i forbindelse med meddelelsen af tilladelsen, hvorfor Skatteministeriet blev frifundet for en af selskabet nedlagt erstatningspåstand.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0990148
Ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører ansættelse af momstilsvar af uregistreret virksomhed. Landsskatteretten forhøjer momsen yderligere.
Afsagt: 09-12-2021

Journalnr: 20/0056771
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-01-2022

Journalnr: 20/0079000
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar. Forhøjelsen vedrører yderligere ansat udgående afgift (salgsmoms) og nægtelse af fradrag for indgående afgift (købsmoms) vedrørende virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 11-01-2022

Journalnr: 15/2201440
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret i form af ikke angivet salgsmoms og ikke fradragsberettiget købsmoms. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig fsv. angår ét af de tre omhandlede år og stadfæster herudover med en mindre ændring.
Afsagt: 20-12-2021

Journalnr: 16/1666417
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret - både yderligere ikke angivet salgsmoms og nægtet momsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-01-2022

Journalnr: 18/0003197
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar, delvist skønsmæssigt. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 03-01-2022

Journalnr: 18/0017557
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar baseret på forskel mellem bogført og angivet moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-01-2022

Journalnr: 20/0011957
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar på grundlag af oplysninger indsendt af tidligere revisor. Klager nægter at have godkendt disse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen. med en mindre ændring.
Afsagt: 04-01-2022

Journalnr: 20/0013267
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar med difference mellem bogføring og angivet moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-01-2022

Journalnr: 20/0014169
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar, baseret på indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2021

Journalnr: 21/0039595
Forhøjelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar. Forhøjelsen skyldes dels nægtelse af fradrag for købsmoms for udgifter til underleverandører og nægtelse af fradrag for af købsmoms for et lån. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2021

Journalnr: 20/0010799
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-01-2022

Journalnr: 18/0003503
Konsulentudgifter
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for konsulentudgifter og momsfradrag for samme. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-01-2022

Journalnr: 20/0054465
Momsfradrag
Klagen vedrører nægtet momsfradrag af diverse udgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-12-2021

Journalnr: 21/0026098
Momsfradrag
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nedsat virksomhedens fradrag for indgående moms (købsmoms) med ikke godkendte fradrag. Landsskatteretten nedsætter det godkendte fradrag yderligere.
Afsagt: 07-12-2021

Journalnr: 16/0838894
Momsfradrag - arkitekt
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om fradrag af indgående moms af udgifter til arkitekthonorar vedr. udlejningsejendom hvor der ikke var foretaget frivillig momsregistrering. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-01-2022

Journalnr: 18/0002006
Momsfradrag og solidarisk hæftelse
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar Forhøjelsen vedrører dels nægtelse af fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører, dels hæftelse for moms som ikke er angivet af virksomhedens underleverandør og som ikke er betalt via elektronisk overførsel. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist
Afsagt: 13-12-2021

Journalnr: 18/0002423
Nægtet momsfradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for købsmoms, bl.a. moms af leasing af personbil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-01-2022

Journalnr: 18/0002801
Nægtet momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har nedsat selskabets købsmoms idet selskabet ikke har fremlagt dokumentation for udgifterne, jf. momslovens § 37 og momsbekendtgørelsens § 82. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-01-2022

Journalnr: 17/0991036
Nægtet momsfradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for købmoms grundet manglende dokumentation. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-01-2022

Journalnr: 16/1718428
Nægtet momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for købsmoms vedrørende indkøb af maling og andre materialer hos specifik virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-01-2022

Journalnr: 21/0042459
Nægtet momsfradrag
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar idet Skattestyrelsen ikke har godkendt virksomhedens momsfradrag for udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-01-2022

Journalnr: 21/0001369
Nægtet momsfradrag
Klagen vedrører nægtet momsfradrag på baggrund af manglende dokumentation. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-01-2022

Journalnr: 16/0334111
Ophævning af fællesregistrering
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets afgiftstilsvar idet SKAT har ophævet selskabets fællesregistrering med moderselskabet med tilbagevirkende kraft på grund af misbrug. Landsskatteretten anser ikke SKAT for at have hjemmel til at tilbagekalde fællesregisteringen med tilbagevirkende kraft.
Afsagt: 05-01-2022

Journalnr: 15/0835768
Overtagelse af reguleringsforpligtelse - tilbagefald
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet SKAT ikke har godkendt, at køberen af den af virksomheden overdragne ejendom kunne overtage virksomhedens reguleringsforpligtelse efter momslovens § 43, stk. 1. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist idet køberen anses for delvist at kunne overtage forpligtelsen.
Afsagt: 17-12-2021

Journalnr: 17/0890720
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret i uregistreret virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-12-2021

Journalnr: 19/0002319
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-01-2022

Journalnr: 21/0096999
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-01-2022

Journalnr: 21/0046834
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med mindre beløb.
Afsagt: 04-01-2022

Journalnr: 18/0028616
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-02-2022

Journalnr: 18/0005317
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. For en del af afgørelsen anser Landsskatteretten forhøjelsen for bortfaldet. For den anden del forhøjes momstilsvaret yderligere.
Afsagt: 07-01-2022

Journalnr: 19/0036348
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-03-2022

Journalnr: 17/0991944
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til det af klager påståede.
Afsagt: 22-02-2022

Journalnr: 17/0992414
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten forhøjer momstilsvaret markant, til over det dobbelte af SKATs afgørelse.
Afsagt: 10-01-2022

Journalnr: 17/0625218
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms. Landsskatteretten forhøjer salgsmomsen yderligere.
Afsagt: 21-02-2022

Journalnr: 17/0791929
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Afsagt: 20-12-2021

Journalnr: 17/0554830
Skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-01-2022

Journalnr: 18/0007270
Tatovør
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet tatovørydelserne ikke er anset for omfattet af momsfritagelsen vedrørende kunstnerisk virksomhed, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 7. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-01-2022

Journalnr: 15/2148584
Yderligere salgsmoms
Klagen vedrører opkrævning af salgsmoms af vederlag fra arrangement. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-01-2022

Journalnr: 19/0097944
Nedvejning og omregistrering
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen i forbindelse med nedvejning og omregistrering af sagens køretøj fra personbil til varebil har opkrævet registreringsafgift, uden at modregne den tidligere betalte registreringsafgift for køretøjet som personbil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-02-2022

Journalnr: 18/0003727
Registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på selskabets anmodning om indregistrering af sagens køretøj i henhold til bestemmelserne i registreringsafgiftsloven, der var gældende før den 3. oktober 2017, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 1195 af 14. november 2017 om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven, under henvisning til, at salget ikke er sket til en slutbruger. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 21-02-2022

Journalnr: 20/0082015
Tinglysning af skøde
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysningen af et skøde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-01-2022

Journalnr: 20/0101826
Vandpibetobak
Klagen vedrører Skattestyrelsens afgørelse om opkrævning af tobaksafgift for klagerens virksomheds fremstilling af 2.821,35 kg vandpibetobak. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-01-2022

Journalnr: 20/0092032
Eftergivelse af gæld
Klagen skyldes, at Gældsstyrelsen har afslået klagerens anmodning om eftergivelse af gæld til det offentlige. Landsskatteretten ændrer Gældsstyrelsens afgørelse.
Afsagt: 06-01-2022

Journalnr: 20/0094883
Gældseftergivelse
Klagen skyldes, at Gældsstyrelsen har afslået klagerens anmodning om eftergivelse af gæld til det offentlige. Landsskatteretten ændrer Gældsstyrelsens afgørelse således, at klagerens gæld til det offentlige eftergives.
Afsagt: 16-12-2021

Journalnr: 20/0006889
Inddrivelsesrenter
Klagen skyldes, at Gældsstyrelsen har truffet afgørelse om fastholdelse af inddrivelsesrenter. Landsskatteretten ændrer rentetilskrivningen delvist.
Afsagt: 17-01-2022

Journalnr: 19/0024943
Modregning i overskydende skat
Klagen skyldes, at Gældsstyrelsen har foretaget modregning i klagerens overskydende skatte- eller afgiftsbeløb for indkomståret 2018 til dækning af gæld vedrørende rykkergebyr, restskat og inddrivelsesrenter. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 17-01-2022

Journalnr: 19/0038244
Modregning i overskydende skat
Klagen skyldes, at Gældsstyrelsen har foretaget modregning i klagerens overskydende skat til dækning af gæld vedrørende grøn ejerafgift og inddrivelsesrenter. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 17-01-2022

Journalnr: 19/0053120
Modregning i overskydende skat
Klagen skyldes, at Gældsstyrelsen har foretaget modregning i klagerens overskydende skat for indkomståret 2018 til dækning af gæld vedrørende grøn ejerafgift og tilhørende inddrivelsesrenter. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 17-01-2022

Journalnr: 20/0004536
Modregning i rentegodtgørelse
KSAGældsstyrelsen har foretaget modregning i klagerens rentegodtgørelse til dækning af gæld vedrørende vægtafgift, aconto arbejdsmarkedsbidrag, kontanthjælp, opkrævningsgebyr og inddrivelsesrenter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-01-2022


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 21-03-2022 - 19-04-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-697/20 Dyrektor Izby Skarbowej w L. (Perte du statut d’agriculteur forfaitaire)
Dato: 24-03-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 9 - afgiftspligtig person - artikel 295 og 296 - standardsatsordning for landbrugere - ægtefæller, der udøver landbrugsvirksomhed ved anvendelse af aktiver, der indgår i formuefællesskabet - ægtefællernes mulighed for at blive betragtet som særskilte momsafgiftspligtige personer - en af ægtefællernes valg om at give afkald på status som standardsatslandbruger og lade sin virksomhed være omfattet af den almindelige momsordning - den anden ægtefælles fortabelse af status som standardsatslandbruger

Tidligere dokument: C-697/20 Dyrektor Izby Skarbowej w L. (Perte du statut d’agriculteur forfaitaire) - Dom

Dom C-711/20 TanQuid Polska
Dato: 24-03-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - punktafgifter - direktiv 92/12/EF - artikel 4 - omsætning af varer under suspension af punktafgifter - betingelser - artikel 6 og 20 - varers overgang til forbrug - forfalskning af det administrative ledsagedokument - overtrædelse eller uregelmæssighed, der har fundet sted i forbindelse med forsendelsen af punktafgiftspligtige varer under en afgiftssuspensionsordning - tilfælde, hvor varer uretmæssigt forlader en suspensionsordning - modtager, som ikke har kendskab til forsendelsen - svig begået af tredjemand - artikel 13, litra a), og artikel 15, stk. 3 - obligatorisk at stille sikkerhed i forbindelse med forsendelse - rækkevidde

Tidligere dokument: C-711/20 TanQuid Polska - Dom

Dom C-139/20 Energipolitik Kommissionen mod Pologne (Taxation des produits énergétiques)
Dato: 31-03-2022
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud - beskatning af energiprodukter, der anvendes af energiintensive virksomheder - direktiv 2003/96/EF - artikel 17, stk. 1, litra b), og artikel 17, stk. 4 - virksomheder, som er omfattet af Den Europæiske Unions emissionshandelssystem - punktafgiftsfritagelse

Tidligere dokument: C-139/20 Energipolitik Kommissionen mod Pologne (Taxation des produits énergétiques) - Dom
Tidligere dokument: C-139/20 Energipolitik Kommissionen mod Pologne (Taxation des produits énergétiques) - Indstilling

Indstilling C-294/21 Navitours
Dato: 07-04-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - fradrag for indgående afgift - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 2, stk. 1, og artikel 9, stk. 2, litra b) - anvendelsesområde - momspligtige transaktioner - leveringsstedet for transportydelser - turistkrydstogter på Mosel-floden - flod med status som fælles område (condominium)

Tidligere dokument: C-294/21 Navitours - Dom
Tidligere dokument: C-294/21 Navitours - Indstilling

Dom C-228/20 I (Exonération de TVA des prestations hospitalières)
Dato: 07-04-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra b) - fritagelse i forbindelse med visse former for virksomhed af almen interesse - fritagelse for hospitalsbehandling og pleje - privathospital - behørigt anerkendt institution - tilsvarende sociale betingelser

Tidligere dokument: C-228/20 I (Exonération de TVA des prestations hospitalières) - Dom
Tidligere dokument: C-228/20 I (Exonération de TVA des prestations hospitalières) - Indstilling

Dom C-333/20 Berlin Chemie A. Menarini
Dato: 07-04-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 44 - leveringsstedet for tjenesteydelser - gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 - artikel 11, stk. 1 - levering af ydelser - afgiftsmæssigt tilknytningssted - begrebet »fast forretningssted« - selskab i en medlemsstat, der er associeret med et selskab beliggende i en anden medlemsstat - passende struktur med hensyn til de menneskelige og tekniske midler - evne til at modtage og anvende ydelserne til det faste forretningssteds egne behov - markedsføringsydelser, lovpligtige ydelser, reklameydelser og agenturydelser, der leveres af et associeret selskab til det modtagende selskab

Tidligere dokument: C-333/20 Berlin Chemie A. Menarini - Dom

Dom C-668/20 Y GmbH (Oléorésine de vanille)
Dato: 07-04-2022
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering af varer - pos. 1302, 3301 og 3302 - ekstraheret vanilleoleoresin - punktafgifter - direktiv 92/83/EØF - fritagelser - artikel 27, stk. 1, litra e) - begrebet »aromastoffer« - direktiv 92/12/EØF - Europa-Kommissionens punktafgiftsudvalg - beføjelser

Tidligere dokument: C-668/20 Y GmbH (Oléorésine de vanille) - Dom

Dom C-489/20 Kauno teritorine muitine
Dato: 07-04-2022
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - EU-toldkodeksen - toldskyldens ophør - varer indført ulovligt i Unionens toldområde - beslaglæggelse og konfiskation - direktiv 2008/118/EF - punktafgifter - direktiv 2006/112/EF - merværdiafgift - afgiftspligtens indtræden - afgiftens forfald

Tidligere dokument: C-489/20 Kauno teritorine muitine - Dom
Tidligere dokument: C-489/20 Kauno teritorine muitine - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

rådets gennemførelsesforordning (eu) 2022/432 af 15. marts 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (eu) nr. 282/2011 for så vidt angår moms- og/eller punktafgiftsfritagelsesattesten

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/433 af 15. marts 2022 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af koldvalsede flade produkter af rustfrit stål med oprindelse i indien og indonesien og om ændring af kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af koldvalsede flade produkter af rustfrit stål med oprindelse i indien og indonesien

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/434 af 15. marts 2022 om ændring af forordning (eu) 2019/159 om indførelse af endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 106 Forslag til lov om ændring af momsloven (Ændring af reglerne om forfattervirksomhed og kunstnerisk aktivitet, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af reglerne om undervisning og turistsalg m.v.)

Bilag

Bilag 12

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 68

Spm. om, hvorvidt Skatteforvaltningen i dag betragter rettighedsforvaltere som Copydan som økonomisk virksomhed og dermed momspligtig, til skatteministeren

Spm. 69

Spm. om bekræftelse af, at eventuel momsfritagelse for organisationer som Copydan kun kan ske på baggrund af en forvaltningsmæssig afgørelse, til skatteministeren

Spm. 70

Spm. om, hvornår Skatteforvaltningen har foretaget en konkret forvaltningsmæssig afgørelse, der fritager Copydan for momspligt, til skatteministeren

Spm. 71

Spm. om, hvorfor Skat vælger at betragte Copydan som ikkeøkonomisk virksomhed, såfremt der ikke er truffet en forvaltningsmæssig afgørelse, der undtager Copydan for momsloven, til skatteministeren

Spm. 72

Spm., om en tilsvarende dansk ordning som i Norge vil være i overensstemmelse med EU-retten ift. momsfrihed, til skatteministeren

Spm. 73

Spm., om NRK1 i Norge er anerkendt som en momsfri tv-kanal i relation til rettighedsbetalinger i Norge, til skatteministeren

Spm. 74

Spm. om overvejelser om en ordning svarende til den norske ordning for tv-kanaler, der formidler nyheder og samfundsforhold, til skatteministeren

Spm. 75

Spm., om en gennemførelse af den norske ordning i Danmark vil reducere skadevirkningerne for erhvervslivet og kunstnerne, til skatteministeren

Spm. 76

Spm., om der i relation til de rettighedsbetalinger, som Copyswede opkræver fra de svenske tv-distributører, gælder en momssats på 6 pct., til skatteministeren

Spm. 77

Spm., om indsnævringen af ordlyden af § 13, stk. 1, nr. 7 ikke er en følge af den rumænske sag for EU-domstolen (C501/19, UCMR – ADA), som ministeren hidtil har brugt som begrundelse for, at der skal ske en ændring af dansk ret, til skatteministeren

Spm. 78

Spm., om ikke det ville være naturligt at lade § 13, stk. 1, nr. 7, forblive uændret, da der ikke kan være noget forgjort heri, hvis der vitterligt er tale om præcisering og/eller tydeliggørelse, jf. Skatteministeriets notat af 2/3-22, til skatteministeren

Spm. 79

Spm. om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at lovforslagets sandsynlige konsekvenser ikke er kendt, til skatteministeren

Spm. 80

Spm. om, at det er væsentligt at understøtte, at dansk public service-indhold kommer bredest muligt ud til danskerne, til skatteministeren

Spm. 81

Spm. om grundlaget for Skatteministeriets vurdering af den nødvendige indrettelsestid for de mange berørte aktører, til skatteministeren

Spm. 82

Spm. om, hvorvidt en udskydelse af ikrafttrædelsen af lovforslaget efter ministerens vurdering vil indebære risiko for, at Europa-Kommissionen rejser en sag mod Danmark i den anledning, til skatteministeren

Spm. 83

Spm. om, hvor mange gange ministeren og Skatteministeriet har været i kontakt med EU om problemstillingen om stand still og minimumsimplementeringen og behovet for at ændre dansk ret, til skatteministeren

Spm. 84

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/3-22 fra Danske Mediedistributører om minimumsimplementering af momsregler for rettighedsorganisationer, til skatteministeren

L 109 Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, folkeoplysningsloven og lov om Danske Spil A/S. (Sammenlægning af Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S).

Bilag

Bilag 8

Henvendelse af 17/3-22 fra Varelotteriet og Landbrugslotteriet om bemærkninger til sammenlægning af Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri

Spørgsmål og svar

Spm. 8

Spm. om, at der ikke er tale om statsstøtte, såfremt Klasselotteriet fortsætter på uændrede vilkår, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om ministeren vurderer, at sammenlægningen af Danske Spil og Klasselotteriet giver Klasselotteriet en forbedret adgang til Danske Spils forhandlernet, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om ministeren vurderer, at Klasselotteriet kan siges at fortsætte på uændrede vilkår, som det er blevet oplyst til Kammeradvokaten, der i notatet om overdragelse af Det Danske Klasselotteri A/S, jf. svar på spørgsmål 7, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvordan ministeren vurderer en evt. klage rettet til EU-Kommission vil falde ud, baseret på påstand om ulovlig statsstøtte og konkurrenceforvridning ved sammenlægning af Danske Spil og Klasselotteriet, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om, hvorfor Kammeradvokatens notat om overdragelse af Det Danske Klasselotteri A/S, jf. svar på spørgsmål 7, er et udkast og ikke det endelige dokument, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/3-22 fra Varelotteriet og Landbrugslotteriet om bemærkninger til sammenlægning af Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 174

Marts-redegørelsen - Status for lovforslag m.v. 2021/22

Bilag 176

Præsentationer fra åbent ekspertmøde om dataetik og retssikkerhed den 17. marts 2022 fra skatteministeren og FSR - danske revisorer

Bilag 178

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 192 om kommentar til henvendelsen af 17/2-22 fra Danske Soloselvstændige og Danmarks Restauranter og Cafeer om udskydelse af afbetalingsordninger på lån, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 323

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 4. februar 2022 fra Nørrebro Bryghus A/S om Skatteforvaltningens håndtering af tilbagebetaling af corona-lån, jf. SAU alm. del - bilag 140.  Svar  

Spm. 331

Vil ministeren i forlængelse af sin besvarelse af SAU alm. del – samrådsspørgsmål I oplyse, hvad dokumentationen er for ministerens udsagn om, at pluginhybridbiler er 30 pct. grønnere, og herunder om det er inklusiv produktionen?  Svar  

Spm. 332

Hvor valide vil ministeren mene, at spørgeskemaundersøgelser om brug af pluginhybridbiler er, når folk selv skal foretage vurderingerne, sammenlignet med validiteten af de undersøgelser, som Vejdirektoratet laver?  Svar  

Spm. 350

Vil ministeren redegøre for antallet af skatte- og afgiftssager ved byretterne de sidste fem år, og i hvor mange af disse sager der har været en sagkyndig meddommer?  Svar  

Spm. 351

Vil ministeren redegøre for, hvordan det sikres, at der er den nødvendige sagkyndige bistand i skatte- og afgiftssager?  Svar  

Spm. 355

Vil ministeren oplyse beskæftigelsesvirkningen i de tre modeller i ekspertgruppen for grøn skattereforms delrapport på både kort og lang sigt?  Svar  

Spm. 360

Er ministeren enig i, at det typisk vil føre til et mindre forbrug af en ydelse eller et produkt, hvis man pålægger øget afgifter på denne?  Svar  

Spm. 365

Vil ministeren bekræfte, at brændstof, der anvendes til fiskeri, efter de nuværende danske regler i dag er undtaget for energiafgifter samt SO2-, NOx- og CO2-afgift? Kommissionen har stillet et forslag til revision af energibeskatningsdirektivet, jf. direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (EU) nr. 0213/2021 (”energibeskatningsdirektivet”) (KOM(2021) 563 final. Med forslaget indføres der minimumsafgifter for energi anvendt til fiskeri indenfor EU. Ministeren bedes derfor endvidere redegøre for regeringens holdning til denne del af forslaget, der vil svække danske fiskeres konkurrenceevne i forhold til lande udenfor EU.  Svar  

Spm. 380

Vil ministeren gøre rede for, hvorfor man ikke bruger SaaS-løsningen hos VeriBiz til bekæmpelse af momssvindel?  Svar  

Spm. 387

Vil ministeren sende udvalget sit talepapir fra samrådet den 11. marts 2022 om ECOFIN-rådsmødet den 15. marts 2022, jf. SAU alm. del - samrådsspm. O?  Svar  

Spm. 390

Vil ministeren i forlængelse af samrådet afholdt den 11. marts 2022, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål O, redegøre for CO2-grænsetilpasningsmekanismens påvirkning på grænsehandlen til f.eks. Tyrkiet, hvis der pålægges en afgift på f.eks. importen af en aluminiumsdåse uden indhold, men ikke på en aluminiumsdåse med indhold?  Svar  

Spm. 397

Vil ministeren redegøre for den forventede effekt på de offentlige finanser og på grænsehandlen af at indføre et totalforbud på køb af tobaksprodukter for borgere født efter år 2009, som foreslået af regeringen? Der bedes endvidere foretaget en beregning, hvor det i stedet antages, at regeringen indfører forbuddet for alle borgere født efter år 1990. Der bedes oplyst effekt på de offentlige finanser og grænsehandelseffekt.  Svar  

Spm. 399

Vil ministeren redegøre for antallet af skatte- og afgiftssager ved byretterne de sidste fem år, og i hvor mange af disse sager der har været en sagkyndig meddommer?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 602

Om landets bankoklubber.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse