MomsMail 2021, uge 11

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Moms af udgifter til arbejdstøj
Der er åbnet for ansøgning om rentefrie momslån
Er du berettiget til tilbagebetaling af moms?
Godtgørelse af energiafgifter 2021 - de endelige tal er klar
Skattekontoret sætter fokus på digitalisering hos skattemyndighederne
Den 1. juli 2021 træder nye regler om udtagningsmoms på fast ejendom i kraft
EU-Domstolen fastslår, at hovedkontor og filial momsmæssigt er selvstændige afgiftspligtige personer, når den ene enhed indgår i en fællesregistrering
Beskikkelse af forsvarer i skattestraffesager

SKM-meddelelse
Liste over anerkendte luftfartsselskaber for 2021

Udkast til styresignal
Praksisændring - momspligt - ekspropriation - udkast til styresignal

Afgørelser
Godtgørelse af gasafgift - Måling med tilbagevirkende kraft

Domme
Betingelser for afgiftsfritagelse for brændselsforbrug ikke opfyldt

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
5 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Moms af udgifter til arbejdstøj

Både når det gælder almindeligt tøj, og når det gælder sportstøj, er det et ufravigeligt krav, at tøjet skal være forsynet med firmanavn og/eller firmalogo, hvis momsen skal kunne fratrækkes


BDO

Der er åbnet for ansøgning om rentefrie momslån

Der er nu åbnet for, at små- og mellemstore virksomheder kan søge om et rentefrit momslån. Denne gang er der tale om, at virksomhederne kan låne et beløb svarende til den samlede moms, som havde indberetningsfrist 1. marts 2021.


Bech-Bruun

Er du berettiget til tilbagebetaling af moms?

Du er måske berettiget til tilbagebetaling af moms: Skattestyrelsen kunne ikke lovligt opkræve moms af erstatninger for ekspropriationer gennemført før den 1. januar 2020.


Dansk Revision

Godtgørelse af energiafgifter 2021 - de endelige tal er klar

Du betaler energiafgift og vandafgift til din leverandør, når du køber energiprodukter eller vand. Momsregistrerede virksomheder kan få fradrag for nogle af afgifterne til visse formål - dem gennemgår vi i denne nyhed. Vær opmærksom på, at afgifterne af de fossile brændsler er steget som følge af klimaaftalen, hvor hensigten er at motivere virksomheder og private til at anvende el.


Folketingets Ombudsmand

Skattekontoret sætter fokus på digitalisering hos skattemyndighederne

Ombudsmandens Skattekontor vil i den kommende tid have et særligt fokus på skattemyndighedernes digitalisering af sagsbehandlingen.


Plesner

Den 1. juli 2021 træder nye regler om udtagningsmoms på fast ejendom i kraft

Den 1. juli 2021 træder nye regler om udtagningsmoms på fast ejendom i kraft. Ændringen vil få væsentlig betydning for nyopførte ejendomme, som mod forventning ikke kan sælges og i stedet må udlejes (uden moms). Fra den dag gælder reglerne om reguleringsforpligtelse nemlig ikke længere, når en ny ejendom skifter fra momspligtig til momsfri anvendelse. I stedet skal der betales udtagningsmoms af ejendommens markedsværdi. Det kan få stor økonomisk betydning.


PwC

EU-Domstolen fastslår, at hovedkontor og filial momsmæssigt er selvstændige afgiftspligtige personer, når den ene enhed indgår i en fællesregistrering

EU-Domstolen har den 11. marts 2021 afsagt dom i sag C-812/19, Danske Bank. Domstolen fastslår, at et hovedkontor og en filial betragtes som to selvstændige...


TVC Advokatfirma

Beskikkelse af forsvarer i skattestraffesager

Det sker stadigt oftere, at der under behandlingen af borgeres skattesager også sigtes for strafbar skatteunddragelse.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Liste over anerkendte luftfartsselskaber for 2021

SKM2021.140.SKTST

Listen med godkendte luftfartsselskaber er opdateret for 2021. Skattestyrelsen har anerkendt, at 21 luftfartsselskaber mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik og derfor står på listen for 2021. Luftfartsselskaber, der ønsker optagelse på listen skal søge Skattestyrelsen en gang årligt.

I listen er angivet en række betingelser, som skal være opfyldt for at luftfartsselskabet kan opnå fritagelse for moms for de enkelte luftfartøjer.


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: Praksisændring - momspligt - ekspropriation - udkast til styresignal

20-1441648

Hidtidig praksis for den momsmæssige behandling af ekspropriationserstatninger er ændret.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Godtgørelse af gasafgift - Måling med tilbagevirkende kraft

SKM2021.152.LSR

Klagen drejede sig om, hvorvidt et selskab kunne anvende måling med tilbagevirkende kraft for perioden 1. november 2013 - 31. oktober 2015 i henhold til gasafgiftslovens § 10, stk. 8. Landsskatteretten bemærkede, at den afgiftsperiode, hvori selskabet først foretog korrekt måling, blev påbegyndt den 1. november 2016. Det blev lagt til grund, at betingelserne for at foretage måling med tilbagevirkende kraft i øvrigt var opfyldt. Retten fandt, at selskabet kunne anvende målingen med tilbagevirkende kraft for perioden 1. november 2013 - 31. oktober 2015, jf. gasafgiftslovens § 10, stk. 8. Retten fandt herved, at Skattestyrelsens styresignal, offentliggjort den 16. november 2018 (SKM2018.518.SKTST), ikke begrænsede adgangen til måling med tilbagevirkende kraft efter gasafgiftslovens § 10, stk. 8. Retten bemærkede tillige, at anmodningen om tilladelse til måling med tilbagevirkende kraft blev fremsat den 25. oktober 2016, hvorfor fristen efter skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, måtte anses for overholdt. Landsskatteretten ændrede således Skattestyrelsens afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Betingelser for afgiftsfritagelse for brændselsforbrug ikke opfyldt

SKM2021.144.BR

Sagen handlede om, hvorvidt et kraftvarmeværk opfyldte betingelserne for afgiftsfritagelse for brændselsforbrug medgået til værkets produktion af elektricitet, og som følge heraf havde krav på tilbagebetaling af afgifter vedrørende fjernvarme leveret til en række kommuner.

Efter dagældende kulafgiftslovs § 7, stk. 1, 1. og 2. pkt., skulle kraftvarmeværket ikke betale afgift af den del af det samlede brændselsforbrug, der medgik til produktionen af elektricitet, og som indregnedes i elektricitetsprisen.

Kraftvarmeværkets kontrakter om etablering af fjernvarmeforsyning til et antal kommuner var underlagt det til enhver tid gældende fjernvarmeregulativ, hvoraf det fremgik, at den såkaldte kraftvarmefordel skulle fordeles ligeligt mellem el og fjernvarme.

Retten fandt, at kraftvarmeværket i overensstemmelse med det dagældende fjernvarmeregulativ havde foretaget en ligedeling af kraftvarmefordelen.

Under henvisning til cirkulære nr. 148 af 20. august 1998 samt UfR 2004.1330 H, hvoraf det fremgår, at en ligedeling af kraftvarmefordelen indebærer, at ikke kun merbrændslet, men også en brændselsmængde, der modsvarer halvdelen af kraftvarmefordelen, henføres og betales af varmeproduktionen med den virkning, at denne brændselsmængde ikke længere henføres til elproduktionen og indregnes i elpriserne og således ikke er afgiftsfritaget, fandt retten, at der ikke var grundlag for tilbagebetaling af afgifter til kraftvarmeværket.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/3178089
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-02-2021

Journalnr: 20/0052892
Momsrefusion
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har undladt at imødekomme en ansøgning om momsgodtgørelse, idet Skattestyrelsen har anført, at selskabet skal registreres for moms i Danmark, da selskabet har videreudlejet transportmidler til personer i Danmark, jf. momslovens § 21 b, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-02-2021

Journalnr: 20/0072279
Registreringsafgift - autocamper
Klagen vedrører opkrævning af registreringsafgift ved ombygning af kassevogn til autocamper. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-02-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 22-03-2021 - 20-04-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-21/20 Balgarska natsionalna televizia
Dato: 25-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - anvendelsesområde - levering af ydelser mod vederlag - artikel 132, stk. 1, litra q) - afgiftsfritagelse - udsendelse af fjernsynsprogrammer, som dels er finansieret ved tilskud fra staten, dels ved kommerciel virksomhed - retten til fradrag for indgående afgift

Tidligere dokument: C-21/20 Balgarska natsionalna televizia - Dom
Tidligere dokument: C-21/20 Balgarska natsionalna televizia - Indstilling

Dom C-907/19 Q-GmbH (Assurance de risques spéciaux)
Dato: 25-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - merværdiafgift (moms) - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra a) - forsikringstransaktioner og ydelser udført af forsikringsmæglere og ‑formidlere i forbindelse med disse transaktioner - ydelse leveret til en forsikringsgiver bestående af forskellige ydelser - kvalificering som én enkelt ydelse

Tidligere dokument: C-907/19 Q-GmbH (Assurance de risques spéciaux) - Dom

Dom C-593/19 SK Telecom
Dato: 15-04-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fastlæggelse af leveringsstedet for teleydelser - tredjelandsstatsborgeres roaming på mobilkommunikationsnet inden for Den Europæiske Union - artikel 59a, stk. 1, litra b) - medlemsstaternes mulighed for at flytte leveringsstedet for teleydelser på deres område

Tidligere dokument: C-593/19 SK Telecom - Dom
Tidligere dokument: C-593/19 SK Telecom - Indstilling

Dom C-846/19 Administration de l'Enregistrement, des Domaines og de la TVA
Dato: 15-04-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - økonomisk virksomhed - levering af tjenesteydelser mod vederlag - artikel 2, stk. 1, litra c), og artikel 9, stk. 1 - fritagelser - artikel 132, stk. 1, litra g) - levering af ydelser med nær tilknytning til social bistand og social sikring - ydelser, der leveres af en advokat i henhold til et mandat om beskyttelse af umyndiggjorte voksne personer - organ, der er anerkendt som et foretagende af almennyttig karakter

Tidligere dokument: C-846/19 Administration de l'Enregistrement, des Domaines og de la TVA - Dom

Dom C-935/19 Grupa Warzywna
Dato: 15-04-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 273 - for høj ansættelse i en afgiftsangivelse af den moms, der skal betales tilbage - den afgiftspligtige persons fejlvurdering af, om en transaktion er afgiftspligtig - berigtigelse af afgiftsangivelsen efter en kontrol - sanktion svarende til et beløb på 20% af det beløb, der var ansat for højt i forbindelse med den moms, der skulle betales tilbage - proportionalitetsprincip

Tidligere dokument: C-935/19 Grupa Warzywna - Dom

Dom C-62/20 Vogel Import Export
Dato: 15-04-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EU) nr. 2658/87 - toldunion - fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - toldpositioner - pos. 4407 og 4409 - høvlede træbrædder, hvor de fire kanter er blevet let afrundet i hele brættets længde

Tidligere dokument: C-62/20 Vogel Import Export - Dom


Indstillinger
C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - erhvervelse af brændstoffer inden for Fællesskabet - forpligtelse til forudbetaling af afgift - frist på fem dage regnet fra brændstoffers indførsel til det nationale område - artikel 110 TEUF - forbud mod at opkræve højere interne afgifter på varer fra andre medlemsstater - direktiv 2006/112/EF - artikel 273 - foranstaltninger til undgåelse af svig - artikel 62 og 69 - afgiftens forfald - foreligger ikke - artikel 206 - begrebet acontobeløb - acontobeløb vedrørende en afgift, der ikke er forfaldet - beregningsgrundlag - bruttobeløb beregnet for en afgiftspligtig transaktion - afgiftens nettobeløb beregnet for hele afgiftsperioden

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 110 TEUF skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at der fastsættes en forpligtelse til forudbetaling af merværdiafgift (moms) for erhvervelser af brændstoffer inden for Fællesskabet inden for fem dage efter brændstoffernes indførsel til det nationale område.

2) Artikel 273 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv (EU) 2016/856 af 25. maj 2016, skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at der fastsættes en forpligtelse til forudbetaling af moms for erhvervelser af brændstoffer inden for Fællesskabet inden for fem dage efter brændstoffernes indførsel til det nationale område, forudsat at denne forpligtelse er forenelig med dette direktivs øvrige bestemmelser og navnlig bestemmelserne om afgiftens forfald.

3) Artikel 62 og 69 i direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2016/856, skal fortolkes således, at de er til hinder for en forpligtelse til forudbetaling af moms for erhvervelser af brændstoffer inden for Fællesskabet inden for fem dage efter brændstoffernes indførsel til det nationale område, for så vidt som den gør det muligt for skatte- og afgiftsforvaltningen at opkræve en betaling fra den afgiftspligtige person, inden afgiften forfalder, idet den mulighed for at opkræve acontobeløb, der er fastsat i dette direktivs artikel 206, kun kan vedrøre en afgift, som er forfaldet i henhold til de ovennævnte bestemmelser.

4) Artikel 206 i direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2016/856, skal fortolkes således, at den er til hinder for en forpligtelse til forudbetaling af moms for erhvervelser af brændstoffer inden for Fællesskabet inden for fem dage efter brændstoffernes indførsel til det nationale område, eftersom denne forpligtelse vedrører bruttobeløbet af den afgift, der skal betales for denne enkelte transaktion, og ikke afgiftens nettobeløb beregnet for hele den afgiftspligtige periode.


Domme
C-562/19 P Statsstøtte Kommissionen mod Polen

Sagen omhandler:

Appel - artikel 107, stk. 1, TEUF - statsstøtte - polsk afgift i detailsektoren - artikel 108, stk. 2, TEUF - afgørelse om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure - elementer ved fastlæggelse af referencesystemet - progressive satser - forekomsten af en selektiv fordel - bevisbyrde

Domstolens dom:

1) Appellen forkastes.

2) Europa-Kommissionen betaler sagsomkostningerne.

3) Ungarn bærer sine egne omkostninger.


C-596/19 P Statsstøtte Kommissionen mod Ungarn

Sagen omhandler:

Appel - artikel 107, stk. 1, TEUF - statsstøtte - ungarsk afgift på den omsætning, der er forbundet med reklamer - kriterier ved fastlæggelsen af referencesystemet - satsernes progressivitet - overgangsbestemmelse om delvist fradrag af fremførte underskud -spørgsmålet, om der foreligger selektiv karakter

Domstolens dom:

1) Appellen forkastes.

2) Europa-Kommissionen betaler sagsomkostningerne, herunder de omkostninger, der er afholdt af Republikken Polen.


C-459/19 Wellcome Trust

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af afgiftslovgivningerne - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 43 og 44 - leveringsstedet for tjenesteydelser til en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab - leveringsstedet for investeringsforvaltningsydelser modtaget af en velgørende organisation til brug for en ikke-økonomisk erhvervsmæssig virksomhed fra leverandører, der er etableret uden for EU

Domstolens dom:

Artikel 44 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008, skal fortolkes således, at i det tilfælde, hvor en afgiftspligtig person, der udøver en ikke-økonomisk erhvervsmæssig virksomhed, erhverver ydelser til brug for denne ikke-økonomiske virksomhed, da skal disse ydelser anses for at være leveret til denne afgiftspligtige person, »der handler i denne egenskab«, i denne bestemmelses forstand.

Tidligere dokument: C-459/19 Wellcome Trust - Indstilling


C-895/19 A. (Exercice du droit à déduction)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - indirekte beskatning - moms - direktiv 2006/112/EF - erhvervelse af varer inden for Fællesskabet - fradrag for den indgående afgift, der skal betales i forbindelse med en sådan erhvervelse - formelle betingelser - materielle krav - frist for indgivelse af afgiftsangivelsen - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet

Domstolens dom:

Artikel 167 og 178 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010, skal fortolkes således, at disse bestemmelser er til hinder for en national lovgivning, hvorefter udøvelsen af retten til fradrag af den merværdiafgift (moms), der er knyttet til en erhvervelse inden for Fællesskabet, i samme afgiftsperiode som den, hvori momsen skal betales, er betinget af, at den skyldige moms er anført i en afgiftsangivelse, der skal indgives inden for en frist på tre måneder fra afslutningen af den måned, hvori afgiftspligten med hensyn til de erhvervede varer opstod.


C-48/20 P (Cartes de carburant)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 203 - uretmæssigt fakturerede afgifter - god tro hos fakturaens udsteder - risiko for tab af afgiftsindtægter - medlemsstaternes forpligtelse til at foreskrive mulighed for berigtigelse af den uretmæssigt fakturerede afgift - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet

Domstolens dom:

Artikel 203 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem samt proportionalitetsprincippet og princippet om merværdiafgiftens (moms) neutralitet skal fortolkes således, at de er til hinder for en national lovgivning, som ikke gør det muligt for en afgiftspligtig person i god tro at berigtige fakturaer, hvorpå der fejlagtigt er blevet angivet moms, efter indledningen af en afgiftskontrolprocedure, mens disse fakturaers adressat havde haft ret til tilbagebetaling af denne afgift, såfremt der var blevet foretaget en behørig angivelse af de transaktioner, som var genstand for disse fakturaer.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra VAT Expert group (VEG)

2055264-SY VEG minutes 29th meeting 24-02-2021.pdf

VEG contribution - Sustainability policies.pdf

VEG contribution - Fixed establishment.pdf

VEG contribution - CJEU cases.pdf

VEG contribution - Examples of lack of uniformity.pdf

 

Nyt fra Rådet

ADOPTION OF LEGAL ACTS FOLLOWING THE EUROPEAN PARLIAMENT'S SECOND READING Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Customs programme for cooperation in the field of customs and repealing Regulation (EU) No 1294/2013 - Outcome of the European Parliament's second reading (Brussels, 8 to 11 March 2021)

Rådets gennemførelsesafgørelse om at give Det Forenede Kongerige tilladelse til for så vidt angår Nordirland at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 16 og 168 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem – Vedtagelse

Informal videoconference of the members of the Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation / VAT)

Informal videoconference of the members of the Customs Cooperation Working Party (CCWP)

Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet – Vedtagelse

Customs Union Working Party

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2021/444 af 11. marts 2021 om oprettelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet og om ophævelse af forordning (eu) nr. 1294/2013

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/469 af 18. marts 2021 om accept af en anmodning om behandling som ny eksporterende producent i forbindelse med de endelige antidumpingforanstaltninger, der blev indført på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i folkerepublikken kina, og om ændring af gennemførelsesforordning (eu) 2019/1198

 

Nyt fra EUR_LEX

europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2021/444 af 11. marts 2021 om oprettelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet og om ophævelse af forordning (eu) nr. 1294/2013

rådets afgørelse (eu) 2021/463 af 9. marts 2021 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i det administrationsudvalg, der er nedsat ved toldkonventionen om international godstransport på grundlag af tir-carneter, for så vidt angår ændringerne af nævnte konvention

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer, BEK nr 454 af 17/03/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring af udkast til ændring i momsbekendtgørelsen (valutaomregning)
Oprettelsesdato: 16-03-2021
Høringsfrist: 13-04-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 137 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Sanktioner for manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af organiseret svig m.v. som led i udmøntning af aftale om styrket skattekontrol).

Bilag

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 18/3-21 fra FSR - danske revisorer om spørgsmål til den del af lovforslaget, som udvider reglerne for skatteyders sikkerhedsstillelse

Bilag 5

Udkast til revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/3-21 fra FSR - danske revisorer om spørgsmål til den del af lovforslaget, som udvider reglerne for skatteyders sikkerhedsstillelse, til skatteministeren

L 178 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og lov om afgift af svovl. (Forhøjelse af grænsen for straksafskrivning m.v., midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler, forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og forlængelse af bundfradrag i svovlafgiften).

Bilag

Bilag 7

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 9

1. udkast til betænkning

Bilag 10

Henvendelse af 18/3-21 fra KPMG Acor Tax om reglen om det forhøjede fradrag på 130 pct.Henvnedelse KPMG Acor Tax (pdf-version)
Bilag Svar på henvendelser af 9.12.19 og 16.1.20 (pdf-version)

Bilag 11

Betænkning afgivet den 18. marts 2021

Bilag 12

Henvendelse af 21/3-21 fra Henrik Jensen, Karlslunde, om præcisering af krav der skal være opfyldt før virksomheder kan anvende regler om forhøjede fradrag

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 1/3-21 fra KPMG Acor Tax om, hvad der skal forstås ved sædvanlige driftsomkostninger og kommercielt formål, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelse af 2/3-21 fra KPMG Acor Tax vedr. skatteministerens svar på SAU alm. del - spm. 266 om ligningslovens § 8 B m.v., til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at det forhøjede FoU-fradrag, der følger med LL § 8 B med det formål at subsidiere FoU, hverken kan anvendes af erhververen eller overdrageren, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/3-21 fra KPMG Acor Tax om regeringens klimaprogram og LL § 8 B (130% FOU fradrag), til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, at Skatteministeriet kun skal indbringe en afgørelse, hvis den er principiel, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvor mange landsskatteretsafgørelser, der har været om LL§ 8 B / LL § 8 X inden for de seneste 5 år, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om ministeren enig i, at ministeriets opfattelse i den af ministeriet for domstolene indbragte landsskatteretsafgørelse SKM2020.230 om LL § 8 B vil kunne bidrage til en afgrænsning af, hvad ministeriet mener er omfattet af LL § 8 B, og hvad der ikke er, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om ministeren er enig i, at provenuberegningen til det udvidede FoU-fradrag på130 pct. ikke tager højde for, hvis en virksomheds FoU-udgifter, der opfylder selve forsknings- og udviklingskriterierne (nyhedsværdi, kreativitet og usikkerhedsmoment) i LL § 8 B, ikke kan fradrages efter LL § 8 B, hvis udgifterne ud fra formålet med afholdelsen af disse skal anses for driftsomkostninger, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/3-21 fra KPMG Acor Tax om blandede grønne driftsmidler i forhold til samtidig anvendelse i produktionen og i forsøgs- og forskningsvirksomheden, til skatteministerenSAU L 178 - svar på spm. 9 (pdf-version)
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)

Spm. 10

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/3-21 fra KPMG Acor Tax om reglen om det forhøjede fradrag på 130 pct., til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 172

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og skatteforvaltningsloven (Ændringer med henblik på at understøtte overførsel af fordringer til nyt inddrivelsessystem, automatiseret modregning og håndtering af indbetalinger på gæld med retskrafttvivl eller mistanke om datafejl m.v.)

Bilag 175

Henvendelse af 18/3-21 fra Henrik Busch om at corona udgifterne ikke skal hentes ind via nye skatter og afgifter der pålægges erhvervslivet!

Bilag 176

Henvendelse af 17/3-21 fra Povl Petersen om momssvindel

Bilag 177

Henvendelse af 17/3-21 fra Sven-Erik Vad, Nordborg, om opkrævning af gæld til det offentlige

Spørgsmål og svar

Spm. 305

Vil ministeren redegøre for provenuet ved at hæve NOx-afgiften til 25 kr./kg.? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser.  Svar  

Spm. 329

Vil ministeren redegøre for, hvordan regeringen vil opruste relevante myndigheder over for opgaven med momssvindlere, der svindler sig til ekstremt dyre luksusbiler? Der henvises til DR-udsendelsen ”Momssvindel med luksusbiler”.  Svar  

Spm. 336

Vil ministeren redegøre for, hvordan Skattestyrelsen samarbejder med arbejdsplatforme med henblik på at sikre korrekt skatte- og momsbetalinger?  Svar  

Spm. 337

Vil ministeren i rangorden opliste de 10 største faggrupper, der gennem sort arbejde forventes at påføre staten det største tab i skatte- og momsbetalinger?  Svar  

Spm. 362

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 11. marts 2021 om konsekvenserne for SIFA TV af forhøjelse af afgiftssatsen på væddemål og onlinekasino, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål O.  Svar  

Spm. 371

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 10. marts 2021 om ECOFIN-rådsmøde den 16. marts 2021, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål P.  Svar  

Spm. 377

Vil ministeren oplyse, hvad provenuvirkning og øvrige konsekvenser vil være, hvis afgifterne på nydelsesmidler – dog med undtagelse af tobak – sænkes til EU’s minimumssatser?  Svar  

Spm. 378

Den franske Nationalforsamling vedtog den 8. juli 2020 en begrænsning på maksimalt 200 cigaretter pr. person ved grænsehandel mod tidligere 800 cigaretter. Vil ministeren oplyse, om det franske initiativ har medført en åbningsskrivelse fra Kommissionen, eller om Kommissionen på anden måde har ytret direkte kritik af den franske beslutning?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse