MomsMail 2022, uge 10

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Afgørelser
Salg af fast ejendom uden moms
Salg af ejendom - Momspligtigt salg

Domme
Ansvar for betaling af manglende indeholdt A-skat og AM-bidrag samt fradrag for moms

Nye straffesager

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Salg af fast ejendom uden moms

SKM2022.118.LSR

Sagen angik, om en kommunes salg af fast ejendom var momspligtigt. Landsskatteretten fandt, at der var tale om et momsfrit salg af en bebygget grund, idet der efter kommunens nedrivning af bygningerne på ejendommen fortsat var en bygning i form af et parkeringsanlæg.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Salg af ejendom - Momspligtigt salg

SKM2022.113.LSR

Skattestyrelsen havde i et bindende svar fundet, at et interessentskabs overdragelse af en ejendom ville udløse momspligt, idet ejendommen udgjorde en byggegrund i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, b), jf. momsbekendtgørelsens § 56.

Ved overdragelsen var der på ejendommen et stuehus, en staldbygning, en ladebygning og en maskinstation. Landsskatteretten bemærkede, at ejendommen forud for interessentskabets overdragelse af ejendommen i en lang årrække havde været bebygget og beboet frem til 2010, og at bygningerne stadig eksisterede på overdragelsestidspunktet. Derfor fandt Landsskatteretten, at den påtænkte overdragelse ikke var levering af en byggegrund, der var momspligtig. De forhold, at bygningerne ikke blev anvendt i perioden efter 2010, at interessentskabet havde beskrevet bygningerne som "gamle nedrivningsmodne bygninger", at der i køberetsaftalen ikke var ansat en værdi af bygningerne, og at køber ikke kunne gøre ansvar gældende over for interessentskabet for bygningernes fysiske tilstand eller beskaffenhed, kunne ikke føre til et andet resultat. Den omstændighed, at køberen efter overdragelsen skulle nedrive bygningerne med henblik på opførelse af nyt boligbyggeri, kunne heller ikke føre til, at overdragelsen skulle anses som et momspligtigt salg af en byggegrund, jf. EU-domstolens dom i sag C-71/18 (KPC Herning), præmis 63. Landsskatteretten ændrede derfor det bindende svar.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ansvar for betaling af manglende indeholdt A-skat og AM-bidrag samt fradrag for moms

SKM2022.115.BR

Der var mellem sagsøgerens enkeltmandsvirksomhed og et selskab, som sagsøgeren ejede og var direktør i, indgået en overdragelsesaftale om selskabets overtagelse af enkeltmandsvirksomheden. Overdragelsesaftalen blev grundet misligholdelse ophævet af enkeltmandsvirksomheden med virkning fra den 1. januar 2015. Sagen udsprang af en faktura udstedt af selskabet til sagsøgeren for bl.a. udlejning af personale i perioden 1. januar til 30. juni 2015.

Retten fandt, at sagsøgeren var rette omkostningsbærer af lønudgiften og derfor også den indeholdelsespligtige efter kildeskattelovens § 46, stk. 1, og arbejdsmarkedsbidragslovens § 7. Retten lagde bl.a. vægt på, at det ikke var dokumenteret, at sagsøgeren havde betalt fakturaen til selskabet, og at al drift i virksomheden fra den 1. januar 2015 foregik i sagsøgerens enkeltmandsvirksomhed. Retten fandt desuden, at sagsøgeren var ansvarlig for betaling af de manglende beløb efter kildeskattelovens § 69, stk. 1, da han ikke havde godtgjort, at han ikke havde udvist forsømmelighed. Endelig fandt retten, at sagsøgeren ikke havde ret til fradrag for momsen af fakturaen, jf. momslovens § 37, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1, da det ikke var godtgjort, at der var sket en levering af en momspligtig vare eller ydelse mod vederlag.

På den baggrund frifandt retten Skatteministeriet.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2022.102.ØLR

Forsvarerbeskikkelse - straffesag - først få salær ved sagens afslutning

I en administrativ afgiftsstraffesag havde Skattestyrelsen sendt tiltalebegæring til politiet, idet sagen ikke kunne afsluttes administrativt. Før straffesagen var afsluttet anmodede Ts forsvarer om salær for arbejde til dags dato.

Byretten tildelte forsvareren et salær på 20.137,50 kr. plus moms.

Skattestyrelsen kærede byrettens kendelse med påstand om at spørgsmålet om fastsættelse af salær samt hvem der skal betale salæret, først kan tilkendes når straffesagen er afsluttet.

Landsretten ophævede byrettens kendelse. Efter sagens omfang og karakter fandtes der ikke ud fra de foreliggende oplysninger i sagen at have været grundlag for tilkendelse af salær til den beskikkede forsvarer forud for straffesagens afslutning.

SKM2022.103.ØLR

Straf - momssvig - dokumentfalsk - bedrageri - energiafgifter

T var tiltalt for svig med moms, gasafgift, mineralolieafgift og elafgift. Desuden var T tiltalte for bedrageri og dokumentfalsk overfor sit forsikringsselskab ved at bruge 10 falske fakturaer med henblik på at få udbetalt erstatning. T havde afgivet urigtige momsangivelser og urigtige angivelser af udgifter til el, gas og mineralolie. T havde derved unddraget for 176.374 kr. i moms og 50.499 kr. i energiafgifter i alt.

Ts forklaring blev lydoptaget.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Retten fandt at T forsætligt havde afgivet urigtige oplysninger. Udgifterne var i det hele udokumenterede. T idømtes 1 år og 3 måneders ubetinget fængsel for bedrageri og dokumentfalsk. For overtrædelse af momsloven og energiafgiftslovene idømtes han en bøde på 325.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men nedsatte fængselsstraffen til 1 år, herunder 3 måneder betinget med vilkår om samfundstjeneste. Der blev henset til, at der delvis var tale om forsøg, at han ikke tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet, at han er under uddannelse, arbejder på et bosted og har mindreårige børn.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 14-03-2022 - 12-04-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-697/20 Dyrektor Izby Skarbowej w L. (Perte du statut d’agriculteur forfaitaire)
Dato: 24-03-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 9 - afgiftspligtig person - artikel 295 og 296 - standardsatsordning for landbrugere - ægtefæller, der udøver landbrugsvirksomhed ved anvendelse af aktiver, der indgår i formuefællesskabet - ægtefællernes mulighed for at blive betragtet som særskilte momsafgiftspligtige personer - en af ægtefællernes valg om at give afkald på status som standardsatslandbruger og lade sin virksomhed være omfattet af den almindelige momsordning - den anden ægtefælles fortabelse af status som standardsatslandbruger

Tidligere dokument: C-697/20 Dyrektor Izby Skarbowej w L. (Perte du statut d’agriculteur forfaitaire) - Dom

Dom C-711/20 TanQuid Polska
Dato: 24-03-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - punktafgifter - direktiv 92/12/EF - artikel 4 - omsætning af varer under suspension af punktafgifter - betingelser - artikel 6 og 20 - varers overgang til forbrug - forfalskning af det administrative ledsagedokument - overtrædelse eller uregelmæssighed, der har fundet sted i forbindelse med forsendelsen af punktafgiftspligtige varer under en afgiftssuspensionsordning - tilfælde, hvor varer uretmæssigt forlader en suspensionsordning - modtager, som ikke har kendskab til forsendelsen - svig begået af tredjemand - artikel 13, litra a), og artikel 15, stk. 3 - obligatorisk at stille sikkerhed i forbindelse med forsendelse - rækkevidde

Tidligere dokument: C-711/20 TanQuid Polska - Dom

Dom C-139/20 Energipolitik Kommissionen mod Pologne (Taxation des produits énergétiques)
Dato: 31-03-2022
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud - beskatning af energiprodukter, der anvendes af energiintensive virksomheder - direktiv 2003/96/EF - artikel 17, stk. 1, litra b), og artikel 17, stk. 4 - virksomheder, som er omfattet af Den Europæiske Unions emissionshandelssystem - punktafgiftsfritagelse

Tidligere dokument: C-139/20 Energipolitik Kommissionen mod Pologne (Taxation des produits énergétiques) - Dom
Tidligere dokument: C-139/20 Energipolitik Kommissionen mod Pologne (Taxation des produits énergétiques) - Indstilling

Indstilling C-294/21 Navitours
Dato: 07-04-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - fradrag for indgående afgift - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 2, stk. 1, og artikel 9, stk. 2, litra b) - anvendelsesområde - momspligtige transaktioner - leveringsstedet for transportydelser - turistkrydstogter på Mosel-floden - flod med status som fælles område (condominium)

Tidligere dokument: C-294/21 Navitours - Dom
Tidligere dokument: C-294/21 Navitours - Indstilling

Dom C-228/20 I (Exonération de TVA des prestations hospitalières)
Dato: 07-04-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra b) - fritagelse i forbindelse med visse former for virksomhed af almen interesse - fritagelse for hospitalsbehandling og pleje - privathospital - behørigt anerkendt institution - tilsvarende sociale betingelser

Tidligere dokument: C-228/20 I (Exonération de TVA des prestations hospitalières) - Dom
Tidligere dokument: C-228/20 I (Exonération de TVA des prestations hospitalières) - Indstilling

Dom C-333/20 Berlin Chemie A. Menarini
Dato: 07-04-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 44 - leveringsstedet for tjenesteydelser - gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 - artikel 11, stk. 1 - levering af ydelser - afgiftsmæssigt tilknytningssted - begrebet »fast forretningssted« - selskab i en medlemsstat, der er associeret med et selskab beliggende i en anden medlemsstat - passende struktur med hensyn til de menneskelige og tekniske midler - evne til at modtage og anvende ydelserne til det faste forretningssteds egne behov - markedsføringsydelser, lovpligtige ydelser, reklameydelser og agenturydelser, der leveres af et associeret selskab til det modtagende selskab

Tidligere dokument: C-333/20 Berlin Chemie A. Menarini - Dom

Dom C-668/20 Y GmbH (Oléorésine de vanille)
Dato: 07-04-2022
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering af varer - pos. 1302, 3301 og 3302 - ekstraheret vanilleoleoresin - punktafgifter - direktiv 92/83/EØF - fritagelser - artikel 27, stk. 1, litra e) - begrebet »aromastoffer« - direktiv 92/12/EØF - Europa-Kommissionens punktafgiftsudvalg - beføjelser

Tidligere dokument: C-668/20 Y GmbH (Oléorésine de vanille) - Dom

Dom C-489/20 Kauno teritorine muitine
Dato: 07-04-2022
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - EU-toldkodeksen - toldskyldens ophør - varer indført ulovligt i Unionens toldområde - beslaglæggelse og konfiskation - direktiv 2008/118/EF - punktafgifter - direktiv 2006/112/EF - merværdiafgift - afgiftspligtens indtræden - afgiftens forfald

Tidligere dokument: C-489/20 Kauno teritorine muitine - Dom
Tidligere dokument: C-489/20 Kauno teritorine muitine - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Group on the future of VAT (GFV)

1573509-APM GFV 117 - Minutes 37th meeting 09-02-2022 - EN.pdf

 

Nyt fra Kommissionen

Planning and management documents. Taxation and customs union. Management plan 2022 – Taxation and Customs Union

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/386 af 7. marts 2022 om fastsættelse af importtolden for visse sorter af afskallet ris fra den 8. marts 2022

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/402 af 9. marts 2022 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i folkerepublikken kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2016/1036

kommissionens gennemførelsesafgørelse (eu) 2022/403 af 3. marts 2022 om fritagelser for den udvidede antidumpingtold på visse dele til cykler med oprindelse i folkerepublikken kina i henhold til kommissionens forordning (ef) nr. 88/97 (meddelt under nummer c(2022) 1262)

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Lov om ændring af opkrævningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love (Sanktioner for manglende indsendelse af materiale og tiltag til bekæmpelse af sort økonomi og stråmandskonstruktioner m.v. som led i udmøntning af aftale om anden etape af en styrket skattekontrol), LOV nr 288 af 07/03/2022. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter og ligningsloven (Nedsættelse af den almindelige elafgift, afskaffelse af grøn check for ikkepensio- nister m.v. og forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag)
Oprettelsesdato: 07-03-2022
Høringsfrist: 01-04-2022

Bekendtgørelse om stempelmærker på detailsalgspakninger med røgfri tobak, nikotinprodukter og nikotinholdige væsker
Oprettelsesdato: 11-03-2022
Høringsfrist: 07-04-2022


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 106 Forslag til lov om ændring af momsloven (Ændring af reglerne om forfattervirksomhed og kunstnerisk aktivitet, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af reglerne om undervisning og turistsalg m.v.)

Bilag

Bilag 11

Henvendelse af 10/3-22 fra Danske Mediedistributører om minimumsimplementering af momsregler for rettighedsorganisationer

Spørgsmål og svar

Spm. 67

L 106 - svar på spm. 67 om talepapir fra samrådet den 3. marts 2022, fra skatteministerenSAU L 106 - svar på spm. 67 (pdf-version)
L 106 - Talepapir til samrådsspørgsmål A (pdf-version)
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)

Spm. 68

Spm. om, hvorvidt Skatteforvaltningen i dag betragter rettighedsforvaltere som Copydan som økonomisk virksomhed og dermed momspligtig, til skatteministeren

Spm. 69

Spm. om bekræftelse af, at eventuel momsfritagelse for organisationer som Copydan kun kan ske på baggrund af en forvaltningsmæssig afgørelse, til skatteministeren

Spm. 70

Spm. om, hvornår Skatteforvaltningen har foretaget en konkret forvaltningsmæssig afgørelse, der fritager Copydan for momspligt, til skatteministeren

Spm. 71

Spm. om, hvorfor Skat vælger at betragte Copydan som ikkeøkonomisk virksomhed, såfremt der ikke er truffet en forvaltningsmæssig afgørelse, der undtager Copydan for momsloven, til skatteministeren

Spm. 72

Spm., om en tilsvarende dansk ordning som i Norge vil være i overensstemmelse med EU-retten ift. momsfrihed, til skatteministeren

Spm. 73

Spm., om NRK1 i Norge er anerkendt som en momsfri tv-kanal i relation til rettighedsbetalinger i Norge, til skatteministeren

Spm. 74

Spm. om overvejelser om en ordning svarende til den norske ordning for tv-kanaler, der formidler nyheder og samfundsforhold, til skatteministeren

Spm. 75

Spm., om en gennemførelse af den norske ordning i Danmark vil reducere skadevirkningerne for erhvervslivet og kunstnerne, til skatteministeren

Spm. 76

Spm., om der i relation til de rettighedsbetalinger, som Copyswede opkræver fra de svenske tv-distributører, gælder en momssats på 6 pct., til skatteministeren

Spm. 77

Spm., om indsnævringen af ordlyden af § 13, stk. 1, nr. 7 ikke er en følge af den rumænske sag for EU-domstolen (C501/19, UCMR – ADA), som ministeren hidtil har brugt som begrundelse for, at der skal ske en ændring af dansk ret, til skatteministeren

Spm. 78

Spm., om ikke det ville være naturligt at lade § 13, stk. 1, nr. 7, forblive uændret, da der ikke kan være noget forgjort heri, hvis der vitterligt er tale om præcisering og/eller tydeliggørelse, jf. Skatteministeriets notat af 2/3-22, til skatteministeren

Spm. 79

Spm. om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at lovforslagets sandsynlige konsekvenser ikke er kendt, til skatteministeren

Spm. 80

Spm. om, at det er væsentligt at understøtte, at dansk public service-indhold kommer bredest muligt ud til danskerne, til skatteministeren

Spm. 81

Spm. om grundlaget for Skatteministeriets vurdering af den nødvendige indrettelsestid for de mange berørte aktører, til skatteministeren

Spm. 82

Spm. om, hvorvidt en udskydelse af ikrafttrædelsen af lovforslaget efter ministerens vurdering vil indebære risiko for, at Europa-Kommissionen rejser en sag mod Danmark i den anledning, til skatteministeren

Spm. 83

Spm. om, hvor mange gange ministeren og Skatteministeriet har været i kontakt med EU om problemstillingen om stand still og minimumsimplementeringen og behovet for at ændre dansk ret, til skatteministeren

Spm. 84

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/3-22 fra Danske Mediedistributører om minimumsimplementering af momsregler for rettighedsorganisationer, til skatteministeren

L 109 Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, folkeoplysningsloven og lov om Danske Spil A/S. (Sammenlægning af Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S).

Bilag

Bilag 7

Betænkning afgivet den 3. marts 2022

Almindelig del

Bilag

Bilag 163

Samlenotat vedr. ECOFIN 15. marts 2022, fra finansministeren

Bilag 164

Lovudkast til lov om høring af lovforslag vedr. elafgift, grøn check og beskæftigelsesfradraget, fra skatteministeren

Bilag 165

Program for ekspertmøde om dataetik og retssikkerhed den 17. marts 2022

Bilag 170

Redegørelse om Skatteministeriets anvendelse af Kammeradvokaten - Redegørelsen dækker perioden 2015-2020

Spørgsmål og svar

Spm. 194

Såfremt Toldstyrelsen har data for antallet af scanninger med de mobile containerscannere Munin og Ravnen på forskellige lokationer, ønskes en oversigt over antallet af scanninger foretaget i henholdsvis Aarhus, Gedser, Rødby og Frihavnen i årene 2019-2021.  Svar  

Spm. 330

Vil ministeren redegøre for, hvor mange leasingselskaber, der har tilladelse hos Motorstyrelsen til at betale forholdsmæssig registreringsafgift?  Svar  

Spm. 365

Vil ministeren bekræfte, at brændstof, der anvendes til fiskeri, efter de nuværende danske regler i dag er undtaget for energiafgifter samt SO2-, NOx- og CO2-afgift? Kommissionen har stillet et forslag til revision af energibeskatningsdirektivet, jf. direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (EU) nr. 0213/2021 (”energibeskatningsdirektivet”) (KOM(2021) 563 final. Med forslaget indføres der minimumsafgifter for energi anvendt til fiskeri indenfor EU. Ministeren bedes derfor endvidere redegøre for regeringens holdning til denne del af forslaget, der vil svække danske fiskeres konkurrenceevne i forhold til lande udenfor EU.  Svar  

Spm. 366

Vil ministeren redegøre for, hvor mange kroner der årligt går til statsstøtte til transport af fossile brændstoffer? Såfremt det er muligt, ønskes gerne tal for de seneste ti år samt en opdeling af, hvorvidt transporten er på land, til søs eller i luften.  Svar  

Spm. 368

Vil ministeren omregne tabel 2 i dokumentationsnotatet til Ekspertgruppen for en grøn skattereforms delrapport I til CO2-enheder (for så vidt angår direkte brug af kul – som formentlig også omfatter petrokoks? - olie og gas), sådan at man for de angivne erhverv/erhvervsgrupper kan se deres CO2-belastning fordelt på de tre fossile energikilder? I forlængelse heraf ønskes sammenhængen mellem tabel 2 (som opstillet) og tabel 1 (grundlag i 2030) forklaret.  Svar  

Spm. 369

Vil ministeren så vidt muligt udarbejde tabeller (på tilsvarende vis som i SAU alm. del – spørgsmål 368 for hver af Ekspertgruppens tre foreslåede modeller?  Svar  

Spm. 370

Vil ministeren udarbejde en tabel for model 2 og 3 svarede til tabel 12 i dokumentationsnotatet til Ekspertgruppen for en grøn skattereforms delrapport I?  Svar  

Spm. 371

Andre tekniske tiltag end CCS, herunder f.eks. elektrificering, står i alle Ekspertgruppen for en grøn skattereforms tre modeller for højst 25 pct. af reduktionerne. Vil ministeren redegøre for, hvordan afgiftsmodellerne vil skulle justeres, hvis der – set i lyset af, at Klimarådet har påpeget, at der bliver knaphed på kulstof i fremtiden og den sikkerhedspolitiske dimension i at reducere gasforbruget – er et politiske ønske om at fremme en elektrificering af industrielle processer?  Svar  

Spm. 372

Vil ministeren redegøre for, hvad provenueffekten efter adfærd, erhvervsbelastningen efter tilpasning og de marginale og gennemsnitlige skyggepriser for CO2-reduktionerne vil være, hvis der via Ekspertgruppen for en grøn skattereforms model 2 skal opnås CO2-reduktioner på henholdsvis 5,5 og 6,5 mio. t CO2 fra de virksomheder, der omfattet af ekspertgruppens delrapport I?  Svar  

Spm. 373

Vil ministeren redegøre for de danske erfaringer med at give tilskud, afgiftsrefusion og afgiftsfradrag på baggrund aftaleordninger vedrørende energibesparelser, og hvad fordele og ulemper vil være ved at bruge en tilsvarende model i forhold til CO2-reduktioner?  Svar  

Spm. 374

Vil ministeren redegøre for, om de data Energistyrelsen indsamler i relation til administrationen kvotehandelssystemet, herunder f.eks. gratiskvotetildelingen, vil være et tilstrækkeligt grundlag for at administrere et bundfradrag i CO2-afgiften for de kvoteomfattede virksomheder?  Svar  

Spm. 375

Vil ministeren redegøre for, om der er tekniske begrænsninger for, i hvor høj grad Aalborg Portland kan erstatte brug af petrokoks (og kul) med gas og andre brændsler, og om der er skønnet over omkostningen ved en sådan omlægning?  Svar  

Spm. 376

Vurderer ministeren det som sandsynligt at danske virksomheder vil kunne få medfinansieret investeringer i CCS via de 10 mia. euro, som Innovationsfonden under EU’s kvotehandelssystem uddeler frem mod 2030, og hvilken betydning har det for erhvervsbelastningen og samfundsøkonomien i de tre modeller, hvis der medregnes et konservativt skøn for, hvor mange midler Danmark vil kunne hjemtage fra Innovationsfonden?  Svar  

Spm. 377

Nordsøen og raffinaderierne står hver for sig for en meget stor del af det danske gasforbrug. Nordsøen bruger egen gas. Vil ministeren oplyse, om det også gælder for raffinaderierne? Når Danmark i f.eks. 2033 forventes at være selvforsynende med gas i form af biogas og lignede, betyder det så, at Nordsøen og evt. raffinaderiernes forbrug af egen naturgas modsvares af et overskud af biogas som eksporteres, således at det kun er netto, at Danmark bliver fuldt dækket af biogas og lignende?  Svar  

Spm. 378

Vil ministeren udarbejde en oversigt over, hvor mange mineralogiske virksomheder der er i Danmark, hvor mange af disse virksomheder der er kvoteomfattet, en kort beskrivelse af hvad virksomhederne producerer (i det omfang det kan lade sig gøre) og hvor meget CO2 virksomhederne p.t. udleder fordelt på produkttyper?  Svar  

Spm. 379

Vil ministeren oplyse virkningen på de offentlige finanser (før og efter tilbageløb og adfærd) samt BNP og arbejdsudbud ved, at afgifterne på benzin og diesel helt fjernes, sådan som skildret i borgerforslaget »Fjern alle afgifter på benzin og diesel«?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse