MomsMail 2021, uge 10

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Ekspropriationserstatning skulle ikke tillægges moms
Moms på fordelte omkostninger til en filial i andet EU-land
Salg fra webshop - er du klar til de nye regler?
Erhvervsdrivende sigtet for momssvig mange år senere

Domme
Salær i straffesag - størrelse af salæret - undersøgelse af retmæssighed af rejste krav omfattet - samlet behandling
Registreringsafgiftskrav skulle ikke nedsættes

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
5 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ekspropriationserstatning skulle ikke tillægges moms

Landsskatteretten har den 8. september 2020 truffet en afgørelse om, at en ekspropriationserstatning for et afstået [...]


Deloitte

Moms på fordelte omkostninger til en filial i andet EU-land

De svenske domstole har bedt EU-Domstolen vurdere, om en svensk filial, der ikke er med i en fællesregistrering, skal betale moms af de fordelinger af omkostninger, som det fællesregistrerede hovedkontoret i Danmark foretager til filialen. EU-Domstolen konkluderer, at filialen skal betale moms.


PwC

Salg fra webshop - er du klar til de nye regler?

Den 1. juli 2021 introduceres det nye system kaldet One-Stop-Shop, og det er ved at være tid til at gøre sig klar til de nye regler. Reglerne er relevante for...


TVC Advokatfirma

Erhvervsdrivende sigtet for momssvig mange år senere

Der kan rejses sigtelse for skatte- og momsvig mange år efter en egentlig skatte- eller momssag.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Salær i straffesag - størrelse af salæret - undersøgelse af retmæssighed af rejste krav omfattet - samlet behandling

SKM2021.134.VLR

I to administrative straffesager mod T1 og T2 havde forsvareren været beskikket for dem begge. De to sager var af forsvareren blevet behandlet samlet. Skattestyrelsen henlagde begge sager, idet der ikke var den fornødne tilregnelse til afgiftsovertræderne, idet det blev oplyst på et møde, at de fejlagtige opgørelser og angivelser skyldtes fejl i et nyanskaffet IT-system. Forhøjelserne viste sig derfor at være behæftet med fejl.

Forsvareren henviste til, at for at kunne varetage straffesagerne mod klienterne, har det været nødvendigt at undersøge retmæssigheden af det fremsatte afgiftskrav, da det dannede grundlag for sigtelsen. Han anmodede om, at der tilkendes salær i henhold til et timeforbrug på "i alt 60 timer" for hver af sagerne, herunder 25 timer til undersøgelse af Skattestyrelsens krav.

Byretten afsagde to kendelser. Den fandt i begge, at der på det foreliggende grundlag, ikke var anledning til at antage, at det af advokaten oplyste tidsforbrug ikke har været nødvendigt og relevant med henblik på en forsvarlig varetagelse af straffesagen. Derfor tilkendtes advokaten et salær på 51.650 kr. med tillæg af moms for hver af sagerne.

Skattestyrelsen kærede salærkendelsen, med påstand om at T1 og T2 selv skulle betale salæret for den del af timeforbruget, der vedrørte undersøgelse af det fremsatte afgiftskrav.

Landsretten fandt konkret at for at varetage forsvarerhvervet i anledning af sigtelserne for afgiftsunddragelser har det været nødvendigt at undersøge retmæssigheden af det rejste krav. Der er derfor ikke anledning til at foretage en sondring mellem timeforbruget vedrørende selve straffesagen og afgiftssagen. Salæret blev nedsat til samlet 78.975 kr. med tillæg af moms svarende til 39.487,50 kr. vedrørende hver af sagerne mod T1 og T2. Et salær ud fra 45 timer fandtes rimeligt. Der blev herved henset til at de to sager har været behandlet samlet.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Registreringsafgiftskrav skulle ikke nedsættes

SKM2021.133.ØLR

Sagsøgte havde taget flere biler i brug som afgiftsfrie udenlandske firmabiler. Da betingelserne for afgiftsfritagelse ikke havde været opfyldt, var sagsøgte blevet pålagt at betale fuld registreringsafgift af bilerne, som sagsøgte ikke længere var ejer af, da SKAT traf afgørelse om afgiftspligten. Landsskatteretten fastslog, at statskassens krav imod sagsøgte ikke skulle nedsættes med beløb, som de senere ejere af bilerne havde betalt i registreringsafgift for at få bilerne indregistreret. Landsretten tilsidesatte dermed Landsskatterettens afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2021.137.VLR

Beskikkelse af forsvarer - administrativ straffesag - afslået

I en administrativ straffesag mod T, har T anmodet om at få beskikket en forsvarer. Skattestyrelsen har sendt en sigtelse med bødeforlæg på 13.000 kr. til T for overtrædelse af skattekontrollovens § 82, stk. 1 vedrørende urigtig angivelse af udbytte og tab på aktier, som medfører uberettiget udbetaling af indeholdt udbytteskat. T har ikke afgivet forklaring til eller taget stilling til sigtelsen i den administrative straffesag.

Byretten afslog begæringen. Den fandt efter sagens beskaffenhed ikke grundlag for at beskikke en offentlig forsvarer for T.

T anførte for landsretten, at han havde brug for en forsvarer, idet han bestred at have begået skattesvig. Der var ikke tale om en ukompliceret sag om en bøde. Han havde ikke foretaget indtastningerne, så sagen vil også angå bevisbedømmelsen og han har brug for en forsvarer, idet hans forsvarer først kunne få aktindsigt når han blev beskikket.

Skattestyrelsen har anført at der er tale om en ukompliceret sag og at T kan få aktindsigt efter skattekontrollovens § 88, stk. 2, jf. forsvarerbistandslovens § 3.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse.

SKM2021.129.VLR

Straf - skattesvig - selvanmeldelse - kapitalindkomst fra udlandet - frifindelse

T var tiltalt for forsætlig skattesvig for indkomstårene 2010, 2011, 2012 og 2013. Han havde ikke selvangivet kapitalindkomst af formue i udlandet på i alt 663.958 kr. Han havde derved unddraget for 278.701 kr. i skat i alt. T havde selvanmeldt forholdet i 2014. T havde placeret sin arv på 1,6 mio. kr. i et udenlandsk selskab, hvorfra midlerne blev investeret i obligationer, investeringsbeviser og strukturerede produkter.

T forklarede, at han undlod at foretage undersøgelser om skatteforholdene i forbindelse med sin investering på 1.6 mio. kr. i et udenlandsk selskab gennem banken i Gibraltar. Han og hans kone hævede penge fra eurokontoen som var en fælles konto, når de skulle bruge penge.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T havde undladt at foretage undersøgelser om skatteforholdene i forbindelse med sin investering og havde også efterfølgende holdt sig i bevidst uvidenhed om skatteforholdene. T idømtes 40 dages betinget fængsel samt en tillægsbøde på 125.000 kr. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på unddragelsens størrelse. Fængselsstraffen blev gjort betinget under henvisning til, at der var tale om selvanmeldelse, at T havde betalt den unddragne skat og Ts personlige forhold.

Landsretten frifandt med dissens T. Retten henviste til, at der ikke var oplysninger om antal hævninger og størrelsen af hævningerne på eurokontoen sammenholdt med omstændighederne omkring Ts investering i det udenlandske selskab, oplysningerne om hans baggrund som landmand og hans selvanmeldelse til told- og skatteforvaltningen. Det forhold, at han undlod nærmere at undersøge de skattemæssige forhold, kan ikke føre til, at det er bevist, at han havde forsæt, heller ikke i form af dolus eventualis til at unddrage det offentlige skat.

SKM2021.128.ØLR

Straf - momssvig - kildeskat - emballageafgift - ølafgift - vinafgift - skattesvig - indrejseforbud for bestandig

T1 og T var tiltalte for en lang række forhold med svig af særlig grov karakter vedrørende moms, emballageafgift, øl- og vinafgift og kildeskat. De anvendte andres selskaber og stråmænd til omfattende moms- og punktafgiftsbedragerier over en flerårig periode, således T1 for 2014-2018 og T 2014-2017. T1 og T importerede øl, vin og sodavand fra Y16-land som blev videresolgt i Danmark uden at det faktiske køb og salg blev oplyst til told- og skatteforvaltningen. De indberettede delvist, fordi der var en "hvid" butik og så har der været en "sort" butik. De oplyste, at det blev solgt videre til andre lande, men det blev reelt solgt i Danmark. Statskassen blev herved unddraget for et betydeligt tocifret millionbeløb i alt.

T1 forklarede at G1 var hans personligt ejede virksomhed, hvor han handlede drikkevarer og udlejede arbejdskraft. T arbejdede i G1. Det var ham selv og T der stod for indberetning af G1's øl- og emballageafgifter. Der var yderligere indberetninger fra en revisor end registreret hos told- og skatteforvaltningen. Han var kun involveret i G2 gennem samhandel mellem G1 og G2 . T forklarede at han blot var ansat i G1 med kundebetjening, bestillinger og salg af drikkevarer. G2 var hans selskab. Byretten fandt T1 og T skyldige i tiltalen. Retten lagde til grund, at T1 var hovedmanden i G1 og T fungerede som hans højre hånd. T1 var involveret i driften af G2 på lige fod med T .

Der var betydelig sammenblanding mellem G1 og G2 , idet varerne blandt andet stod på samme lager og blev blandet sammen. G1's forretningsmodel byggede på moms- og punktafgiftsunddragelse og var alene rentabel, hvis der ikke blev svaret moms og punktafgifter.

T1 idømtes 5 års fængsel, en tillægsbøde på 61 mio. kr., rettighedsfrakendelse samt udvisning af Danmark med indrejseforbud for bestandig. T idømtes 4 års fængsel, en tillægsbøde på 57 mio. kr., rettighedsfrakendelse samt betinget udvisning af Danmark med en prøvetid på 2 år.

Retten lagde ved strafudmålingen vægt på arten og karakteren af den betydelige kriminalitet, idet forholdene var begået over flere år i forening med andre under anvendelse af andres selskaber og stråmænd, samt med betydelige unddragelsesbeløb. For T1 var det tillige skærpende at han var fortsat sin kriminalitet efter han var varetægtsfængslet. Retten anså at T1 udgør en reel og tilstrækkelig alvorlig trussel der berører grundlæggende samfundsinteresser og udvisning med indrejseforbud for bestandig blev anset for en proportional foranstaltning.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0000175
Genoptagelse af selskabets
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om genoptagelse af selskabets momstilsvar for perioden fra den 8. juni 2015 til den 30. juni 2015, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 10-02-2021

Journalnr: 17/0988840
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar primært som følge af nægtede momsfradrag. Landsskatteretten forhøjer momstilsvaret yderligere.
Afsagt: 08-02-2021

Journalnr: 20/0043976
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 16-02-2021

Journalnr: 19/0073506
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af udgående afgift (salgsmoms) vedrørende indsætninger på selskabets bankkonto og ikke godkendt fradrag for indgående afgift (købsmoms). Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 29-01-2021

Journalnr: 18/0026649
Momsfrihed for terapi
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om registrering for lønsumsafgift, idet virksomhedens ydelser i form af par- og familieterapi ikke anses for omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-02-2021

Journalnr: 18/0002357
Tarifering af vitaminer
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet tarifmæssig told og morarenter. Efteropkrævningen blev foretaget som følge af en ændring af selskabets tarifering af seks vitaminer og vitaminlignende stoffer, der blev anvendt som tilsætning til premixblandinger, som er tilsætning til dyrefoder. Selskabet havde importeret produkterne i kapitel 29 i den Kombinerede Nomenklatur (KN). SKAT var af den opfattelse, at fem af produkterne skulle tariferes i KN kapitel 23 under KN position 2309, som tilskud til dyrefoder og et produkt skulle tariferes i KN position 2923 som kvatenært ammoniumsalt. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse for 3 produkter og stadfæster SKATs afgørelse for 3 produkter.
Afsagt: 04-02-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 15-03-2021 - 13-04-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 16-03-2021 dom i C-562/19 P Statsstøtte Kommissionen mod Polen
Fiskale bestemmelser

Appel - artikel 107, stk. 1, TEUF - statsstøtte - polsk afgift i detailsektoren - artikel 108, stk. 2, TEUF - afgørelse om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure - elementer ved fastlæggelse af referencesystemet - progressive satser - forekomsten af en selektiv fordel - bevisbyrde

Tidligere dokument: C-562/19 P Statsstøtte Kommissionen mod Polen - Dom

Den 16-03-2021 dom i C-596/19 P Statsstøtte Kommissionen mod Ungarn
Fiskale bestemmelser

Appel - artikel 107, stk. 1, TEUF - statsstøtte - ungarsk afgift på den omsætning, der er forbundet med reklamer - kriterier ved fastlæggelsen af referencesystemet - satsernes progressivitet - overgangsbestemmelse om delvist fradrag af fremførte underskud -spørgsmålet, om der foreligger selektiv karakter

Tidligere dokument: C-596/19 P Statsstøtte Kommissionen mod Ungarn - Dom

Den 17-03-2021 dom i C-459/19 Wellcome Trust
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af afgiftslovgivningerne - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 43 og 44 - leveringsstedet for tjenesteydelser til en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab - leveringsstedet for investeringsforvaltningsydelser modtaget af en velgørende organisation til brug for en ikke-økonomisk erhvervsmæssig virksomhed fra leverandører, der er etableret uden for EU

Tidligere dokument: C-459/19 Wellcome Trust - Dom
Tidligere dokument: C-459/19 Wellcome Trust - Indstilling

Den 18-03-2021 indstilling i C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole)
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - erhvervelse af brændstoffer inden for Fællesskabet - forpligtelse til forudbetaling af afgift - frist på fem dage regnet fra brændstoffers indførsel til det nationale område - artikel 110 TEUF - forbud mod at opkræve højere interne afgifter på varer fra andre medlemsstater - direktiv 2006/112/EF - artikel 273 - foranstaltninger til undgåelse af svig - artikel 62 og 69 - afgiftens forfald - foreligger ikke - artikel 206 - begrebet acontobeløb - acontobeløb vedrørende en afgift, der ikke er forfaldet - beregningsgrundlag - bruttobeløb beregnet for en afgiftspligtig transaktion - afgiftens nettobeløb beregnet for hele afgiftsperioden

Tidligere dokument: C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole) - Dom
Tidligere dokument: C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole) - Indstilling

Den 18-03-2021 dom i C-895/19 A. (Exercice du droit à déduction)
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - indirekte beskatning - moms - direktiv 2006/112/EF - erhvervelse af varer inden for Fællesskabet - fradrag for den indgående afgift, der skal betales i forbindelse med en sådan erhvervelse - formelle betingelser - materielle krav - frist for indgivelse af afgiftsangivelsen - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-895/19 A. (Exercice du droit à déduction) - Dom

Den 18-03-2021 dom i C-48/20 P (Cartes de carburant)
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 203 - uretmæssigt fakturerede afgifter - god tro hos fakturaens udsteder - risiko for tab af afgiftsindtægter - medlemsstaternes forpligtelse til at foreskrive mulighed for berigtigelse af den uretmæssigt fakturerede afgift - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-48/20 P (Cartes de carburant) - Dom

Den 25-03-2021 indstilling i C-21/20 Balgarska natsionalna televizia
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - anvendelsesområde - levering af ydelser mod vederlag - artikel 132, stk. 1, litra q) - afgiftsfritagelse - udsendelse af fjernsynsprogrammer, som dels er finansieret ved tilskud fra staten, dels ved kommerciel virksomhed - retten til fradrag for indgående afgift

Tidligere dokument: C-21/20 Balgarska natsionalna televizia - Dom
Tidligere dokument: C-21/20 Balgarska natsionalna televizia - Indstilling

Den 25-03-2021 dom i C-907/19 Q-GmbH (Assurance de risques spéciaux)
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - merværdiafgift (moms) - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra a) - forsikringstransaktioner og ydelser udført af forsikringsmæglere og ‑formidlere i forbindelse med disse transaktioner - ydelse leveret til en forsikringsgiver bestående af forskellige ydelser - kvalificering som én enkelt ydelse

Tidligere dokument: C-907/19 Q-GmbH (Assurance de risques spéciaux) - Dom


Domme
T-119/07 Statsstøtte Italien mod Kommissionen Eurallumina mod Kommissionen

Sagen omhandler:

Statsstøtte - direktiv 2003/96/EF - punktafgifter på mineralolie - mineralolie anvendt som brændstof til produktion af aluminiumoxid - fritagelse for punktafgift - selektiv karakter - retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte - Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til miljøbeskyttelse af 2001 - berettiget forventning - formodning for, at institutionernes retsakter er lovlige - princippet om god forvaltningsskik - begrundelsespligt - selvmodsigende begrundelse

Domstolens dom:

1) Europa-Kommissionen frifindes.

2) Den Italienske Republik betaler sagsomkostningerne i sag T-119/07.

3) Eurallumina SpA betaler sagsomkostningerne i sag T-207/07.


T-129/07 Statsstøtte Irland mod Kommissionen Aughinish Alumina mod Kommissionen

Sagen omhandler:

Statsstøtte - direktiv 2003/96/EF - punktafgifter på mineralolier - mineralolie anvendt som brændstof til produktion af aluminiumoxid - punktafgiftsfritagelse - foranstaltningens selektive karakter - fællesskabsrammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse

Domstolens dom:

1) Europa-Kommissionen frifindes.

2) Irland betaler sagsomkostningerne i sag T-129/07.

3) Aughinish Alumina Ltd betaler sagsomkostningerne i sag T-130/07.


C-812/19 Danske Bank

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 9 - afgiftspligtig person - begreb - artikel 11 - momsgruppe - et selskabs hovedetablering og en filial til selskabet beliggende i to forskellige medlemsstater - hovedetablering, der indgår i en momsgruppe, som ikke omfatter filialen - hovedetablering, der leverer tjenesteydelser til filialen, og som allokerer omkostningerne til disse tjenesteydelser til filialen

Domstolens dom:

Artikel 9, stk. 1, og artikel 11 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at for så vidt angår merværdiafgift (moms) skal et selskabs hovedetablering, der er beliggende i en medlemsstat, og som indgår i en momsgruppe oprettet på grundlag af nævnte artikel 11, og dette selskabs filial, der er etableret i en anden medlemsstat, anses for særskilte afgiftspligtige personer, når denne hovedetablering leverer tjenesteydelser til den nævnte filial og allokerer omkostningerne hertil til filialen.


C-802/19 Firma Z

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90, stk. 1 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget - principper fastlagt i dom af 24. oktober 1996, Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400) - levering af lægemidler - tildelingen af rabatter - det præjudicielle spørgsmåls hypotetiske karakter - afvisning af anmodningen om præjudiciel afgørelse

Domstolens dom:

Artikel 90, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at et apotek, der er etableret i én medlemsstat, ikke kan nedsætte sit afgiftsgrundlag, når apoteket i denne medlemsstat foretager leveringer - i form af leveringer inden for Fællesskabet, der er fritaget for merværdiafgift - af farmaceutiske produkter til en lovpligtig sygeforsikringskasse, der er etableret i en anden medlemsstat, og hvor apoteket giver rabat til personer dækket af denne forsikring.


C-941/19 Samohýl group

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - toldposition 3004 og 3808 - fortolkning - forordning (EF) nr. 455/2007 - Spot On-opløsning til katte mod lopper og tæger - terapeutisk eller profylaktisk virkning

Domstolens dom:

Den kombinerede nomenklatur, som er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, i den affattelse, der følger af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1101/2014 af 16. oktober 2014, skal fortolkes således, at et produkt, som består af en opløsning, der er beregnet til katte, og som skal påføres lokalt på huden (Spot On) ved hjælp af en pipette (0,5 ml), og som indeholder det aktive stof fipronil (50 mg pr. pipette) samt hjælpestoffer såsom butylhydroxyanisol E320, butylhydroxytoluen E321, benzylalkohol og diethylenglykol-monethylether, henhører under denne nomenklaturs pos. 3808 som »insektbekæmpelsesmiddel«, med forbehold af den forelæggende rets bedømmelse af samtlige de faktiske omstændigheder, som den råder over.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Group on the future of VAT (GFV)

Minutes - Sub-group Platform Economy 3rd meeting - 22 02 2021.pdf

35th GFV meeting - VAT ecommerce-communication.pptx

35th GFV meeting - EU-UK VAT Protocol.pptx

 

Nyt fra VAT committee

5963313-SY AMP VAT COM WP 998 Call-off stocks and Brexit - EN.pdf

 

Nyt fra VAT Expert group (VEG)

Minutes - Sub-group Platform Economy 3rd meeting - 22-02-2021.pdf

 

Nyt fra TaxComp EU

BTRAIN4_The TaxCompEU RTP_v.1.docx

The TaxCompEU RTP_v.1.docx

 

Nyt fra Rådet

Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC as regards conferral of implementing powers to the Commission to determine the meaning of the terms used in certain provisions of that Directive [14293/20 - COM (2020) 749 final] - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Council Implementing Decision authorising the United Kingdom in respect of Northern Ireland to apply a special measure derogating from Articles 16 and 168 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax - Adoption

Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union within the Administrative Committee established by the Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR Carnets, as regards the amendments to that Convention

Council Directive amending Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation - Adoption

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM OPRETTELSE AF TOLDPROGRAMMET FOR SAMARBEJDE PÅ TOLDOMRÅDET OG OM OPHÆVELSE AF FORORDNING (EU) NR. 1294/2013

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/401 af 5. marts 2021 om fastsættelse af importtolden for visse sorter af afskallet ris fra den 8. marts 2021

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/441 af 11. marts 2021 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af sulfanilsyre med oprindelse i folkerepublikken kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2016/1036

 

Nyt fra EUR_LEX

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/170 af 9. februar 2021 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om at give det forenede kongerige for så vidt angår nordirland tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 16 og 168 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

rådets afgørelse (eu) 2021/416 af 22. februar 2021 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i det blandede udvalg eu-schweiz, der er nedsat ved aftalen mellem det europæiske fællesskab og det schweiziske forbund om forenkling af kontrol og formaliteter i forbindelse med godstransport og om toldsikkerhedsforanstaltninger, for så vidt angår ændringen af kapitel iii i og bilag i og ii til nævnte aftale

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver og præcisering af EU-regel om levering mod vederlag m.v.), BEK nr 364 af 09/03/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter i forbindelse med covid-19, BEK nr 394 af 10/03/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 3 i lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19 og lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 (Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, udvidelse af A-skattelåneordningen og udvidelse af momslåneordningen som følge af covid-19 m.v.), BEK nr 379 af 10/03/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og skatteforvaltningsloven
Oprettelsesdato: 12-03-2021
Høringsfrist: 09-04-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 137 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Sanktioner for manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af organiseret svig m.v. som led i udmøntning af aftale om styrket skattekontrol).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 178 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og lov om afgift af svovl. (Forhøjelse af grænsen for straksafskrivning m.v., midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler, forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og forlængelse af bundfradrag i svovlafgiften).

Bilag

Bilag 6

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 8

Henvendelse af 14/3-21 fra KPMG Acor Tax om blandede grønne driftsmidler i forhold til samtidig anvendelse i produktionen og i forsøgs- og forskningsvirksomheden

Spørgsmål og svar

Spm. 8

Spm. om ministeren er enig i, at provenuberegningen til det udvidede FoU-fradrag på130 pct. ikke tager højde for, hvis en virksomheds FoU-udgifter, der opfylder selve forsknings- og udviklingskriterierne (nyhedsværdi, kreativitet og usikkerhedsmoment) i LL § 8 B, ikke kan fradrages efter LL § 8 B, hvis udgifterne ud fra formålet med afholdelsen af disse skal anses for driftsomkostninger, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 156

Henvendelse af 573-21 fra Wolt Danmark om foretræde vedrørende skatte- og momsudfordringer for platformsvirksomheder m.v.

Bilag 157

Henvendelse af 4/3-21 fra JTI Danmark om foretræde vedrørende skærpede krav og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak

Bilag 159

Samlenotat for de ventede punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 16. marts 2021, som er relevante for Skatteudvalget

Bilag 161

Henvendelse af 8/3-21 fra De Samvirkende Købmænd om grænsehandlen

Bilag 169

Henvendelse af 10/3-21 fra Muskelsvindfonden om foretræde vedrørende ændring af bekendtgørelse om almennyttige lotterier

Bilag 170

Henvendelse af 12/3-21 fra Jens Christiansen, Hillerød, om EFI-systemet

Spørgsmål og svar

Spm. 280

Hvordan forholder ministeren sig til, at bl.a. kviklånsfirmaer kan få transport i skyldners overskydende skat via frivillige forlig, skyldnererklæringer eller fogedretten?  Svar  

Spm. 281

Kan ministeren redegøre for, hvordan kviklånsfirmaer kan få transport i skyldners overskydende skat, når de ikke har lavet en kreditværdighedsvurdering, der i flere tilfælde ville have vist, at låntageren ikke havde de økonomiske forudsætninger for at optage et lån?  Svar  

Spm. 282

Kan ministeren oplyse, hvorfor det er vanskeligere at værdifastsætte veteran- og samlerkøretøjer ved eksport end ved import?  Svar  

Spm. 283

Ministeren bedes oplyse, hvordan det er i overensstemmelse med EU-lovgivning, at registreringsafgiften for veteranbiler ikke kan tilbagebetales. Ifølge tidligere lovforarbejde skyldes dette, at der ville være tale om et mindre beløb, hvilket ikke længere kan siges at være tilfældet, når der efter de nye regler for veteranbiler skal betales eksempelvis ca. 300.000 kr. af en Ferrari 328 eller 100-400.000 kr. af en Porsche 911 ved import.  Svar  

Spm. 288

I svaret på L 129 – spørgsmål 3, som er en kommentar til henvendelsen fra Danmarks Frie AutoCampere, skriver ministeren: ”Med aftalen øges desuden de løbende afgifter. En lempelse af disse for autocampere vil dels indebære et mindreprovenu, som vil kræve finansiering, dels øget CO2-udledning.” Hvor stort et mindreprovenu pr. år vurderer ministeren, at der er tale om i de to modeller, som er foreslået af Danmarks Frie Autocampere, jf. L 129 – bilag 17? Tallene bedes opgivet i kr. og i procent af det samlede provenu.  Svar  

Spm. 303

Vil ministeren oversende en udtømmende liste over afgifter, der opkræves af staten, og provenuet fra disse?  Svar  

Spm. 304

Vil ministeren oplyse, hvad provenuet vil være ved at fjerne lempelsen af ølafgiften med 15 pct. fra 2013 og fjerne lempelserne af øl- og vinafgiften som aftalt med finansloven for 2019? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre og i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten. Samtlige beregninger bedes opgjort samlet og opdelt i henholdsvis lempelsen på ølafgiften fra 2013 og lempelserne af øl- og vinafgiften fra finanslov 2019. Her bedes ministeren også redegøre for prisstigningerne ved både en samlet model og opdelt for de to forslag.  Svar  

Spm. 309

Vil ministeren oplyse, hvad provenuet vil være ved at fjerne de afgiftsmæssige begunstigelser på VE-brændsler, jf. svar på ERU alm. del – spørgsmål 90 (folketingsåret 2016-17)? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser.  Svar  

Spm. 351

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 4. marts 2021 fra JTI Danmark om foretræde vedrørende skærpede krav og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak, jf. SAU alm. del - bilag 157.  Svar  

Spm. 361

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 10. marts 2021 fra Muskelsvindfonden om foretræde vedrørende ændring af bekendtgørelse om almennyttige lotterier, jf. SAU alm. del - bilag 169.  Svar  

Spm. 362

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 11. marts 2021 om konsekvenserne for SIFA TV af forhøjelse af afgiftssatsen på væddemål og onlinekasino, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål O.  Svar  

Spm. 363

Vil ministeren med baggrund i artiklen ”Fik tårer i øjnene: Nu ændres loven for Tove og Jørgen” bragt på TV 2/Fyns hjemmeside den 3. marts 2021 redegøre for, hvordan ministeren vil ændre lovgivningen, således at folk uden fast bopæl kan have et indregistreret køretøj, og hvad tidshorisonten er herfor?  Svar  

Spm. 366

Vil ministeren redegøre for antallet af spiludbydere med licens til at udbyde spil i Danmark i henholdsvis 2020 og 2021 (senest tilgængelige tal), dvs. før og efter forhøjelsen af afgiftssatsen for væddemål og onlinekasino fra 20 pct. til 28 pct.?  Svar  

Spm. 367

Vil ministeren redegøre for, om ministeren har yderligere tiltag på vej på spilområdet? I bekræftende fald bedes ministeren redegøre for tiltagene.  Svar  

Spm. 368

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmål O den 11. marts 2021 bedes ministeren redegøre for, hvad det potentielle indhold er i ”udvikling og tilpasning af spil”, som ministeren flere gange udtrykte det under samrådet.  Svar  

Spm. 369

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmål O den 11. marts 2021 bedes ministeren oplyse, om det er korrekt forstået, at der ikke findes andre løsninger for SIFA TV Bingo end ”udvikling og tilpasning af deres spil”.  Svar  

Spm. 371

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 10. marts 2021 om ECOFIN-rådsmøde den 16. marts 2021, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål P.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse