MomsMail 2020, uge 10

Kære læser !

Denne uges moms- og afgiftsnyheder er præget af ikke mindre end seks domme fra EU-domstolen.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Vindmølleejendom kunne overdrages afgiftsfrit på grund af konfusion
Moms ved udlejning af parkeringspladser
Moms ved handel med udlandet 2020
Moms på fast ejendom 2020
Ændring af momsloven
Forkert klagevejledning i ca. 71.000 afgørelser kunne korrigeres via generel offentlig information
Nye regler for fjernsalg - er du klar?

Bindende svar
Kørsel i specialindrettet varebil mellem arbejdsplads i Danmark og bopæl i Tyskland - registreringsafgift og momsfradrag

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
6 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Vindmølleejendom kunne overdrages afgiftsfrit på grund af konfusion

Ved en kendelse af 11. februar 2020 har Vestre Landsret truffet afgørelse i en principiel sag vedrørende [...]


BDO

Moms ved udlejning af parkeringspladser

Udlejning af P-pladser kan ske uden moms, hvis udlejningen sker til lejere i en nærtliggende ejendom, og udlejeren af såvel P-pladsen som ejendommen i øvrigt er den samme


Beierholm

Moms ved handel med udlandet 2020

En praktisk vejledning


Beierholm

Moms på fast ejendom 2020

Opdatering af vejledning


Dansk Revision

Ændring af momsloven

Væsentlig ændring af momsgrundlaget ved udtagning af fast ejendom


Folketingets Ombudsmand

Forkert klagevejledning i ca. 71.000 afgørelser kunne korrigeres via generel offentlig information

I perioden fra 6. maj 2015 til 20. marts 2017 oplyste SKAT i afgørelser om modregning af og lønindeholdelse for bøder mv. fra politiet fejlagtigt, at borgeren ikke kunne klage over afgørelsen. SKAT henviste i den forbindelse til straffuldbyrdelseslovens § 111, stk. 2. Den forkerte klagevejledning blev meddelt i ca. 71.000 afgørelser.


PwC

Nye regler for fjernsalg - er du klar?

Sælger du varer via nettet til privatpersoner i andre EU-lande? Fra 1. januar 2021 træder der nye fjernsalgsregler i kraft. Disse nye regler for betydning for, hvordan danske virksomheder skal håndtere momsen, når de sælger varer til privatpersoner i andre EU-lande.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Kørsel i specialindrettet varebil mellem arbejdsplads i Danmark og bopæl i Tyskland - registreringsafgift og momsfradrag

SKM2020.96.SR

Skatterådet tager stilling til, om spørgers medarbejdere med bopæl i Tyskland kan køre hjem i en specialindrettet varebil fra byggepladsen til hjemmet, hvis afstanden er kortere end til arbejdsgivers adresse og de normale betingelser for en sådan kørsel i Danmark er opfyldt, selv om man derved krydser landegrænsen til Tyskland, uden at det får konsekvens for den reducerede registreringsafgift som varebil på gule plader.

Registreringsafgiftslovens § 5 omhandler berigtigelse af registreringsafgift for varebiler, herunder specialindrettede varebiler. Køretøjer der opfylder betingelserne i bestemmelsen, afgiftsberigtiges med en lavere sats end eksempelvis almindelige personbiler til privat brug.

På baggrund af spørgers anmodning er det lagt til grund, at de omhandlede køretøjer opfylder betingelserne i registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1 vedrørende køretøjets vægt og indretning, dvs. at køretøjet har en tilladt totalvægt på ikke over 4 ton og køretøjet utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport.

Det er ligeledes lagt til grund, at køretøjerne overholder de begrænsninger i anvendelsen, som følger af registreringsafgiftslovens § 5, stk. 3 vedrørende befordring af personer uden for førerrummet.

På baggrund af spørgers anmodning, er det videre lagt til grund for besvarelsen, at spørgers køretøjer, omtalt som "specialindrettet varebil", er køretøjer omfattet af registreringsafgiftslovens § 5, stk. 11, dvs. at køretøjerne har en tilladt totalvægt mellem 2,5 og 4 ton, og er specielt indrettet til erhvervsmæssigt formål, herunder værkstedsvogne, og ikke er eksempelvis mandskabsvogne omfattet af registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9.

Under disse forudsætninger er det Skatterådets vurdering, at en virksomheds køretøjer, som er afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens § 5, kan anvendes til kørsel mellem de byggepladser, hvor virksomheden udfører arbejdsopgaver, og medarbejdernes bopæl.

Det er videre Skatterådets vurdering, at der ikke efter registreringsafgiftslovens § 5 kan stilles krav om, at sådan kørsel kun må foretages her i landet.

Skatterådet kan derfor bekræfte, at spørgers medarbejdere kan køre hjem i en specialindrettet varebil fra byggepladsen til hjemmet, hvis afstanden er kortere end til arbejdsgivers adresse og de normale betingelser for en sådan kørsel i Danmark er opfyldt, selv om man derved krydser landegrænsen til Tyskland, uden at det får konsekvens for den reducerede registreringsafgift som varebil på gule plader.

Skatterådet tager videre stilling til, om spørgers medarbejdere med bopæl i Tyskland kan køre hjem i en specialindrettet varebil fra byggepladsen til hjemmet, hvis afstanden er kortere end til arbejdsgivers adresse og de normale betingelser for en sådan kørsel i Danmark er opfyldt, selv om man derved krydser landegrænsen til Tyskland, uden at det får momsmæssige konsekvenser.

Praksis for kørsel i vare- og lastvogne med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton blev ændret ved styresignal SKM2008.354.SKAT om ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen.

Ved styresignal SKM2009.177.SKAT blev praksis for kørsel i sådanne køretøjer udvidet til også at omfatte kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton.

Det fremgår af disse styresignaler, som er indarbejdet i Den juridiske vejledning, afsnit D.A.11.6.3.3.1.2 og D.A.11.6.4.2, at kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 4 ton anses for foretaget i virksomhedens interesse med fradrag for køretøjets købsmoms til følge på betingelse af:

at der er et erhvervsmæssigt behov for, at køretøjet er indrettet på den specielle måde at den specialindrettede bil er nødvendig for, at brugeren kan udføre sit arbejde.

Skatterådet kan derfor bekræfte, at når disse betingelser er opfyldte, kan spørgers medarbejdere køre hjem i en specialindrettet varebil fra byggepladsen til hjemmet, selv om man derved krydser landegrænsen til Tyskland, uden at det får momsmæssige konsekvenser.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/0533054
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-01-2020

Journalnr: 15/3020051
Uregistreret virksomhed
Klagen vedrører ansættelse af momstilsvaret for uregistreret virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-01-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 09-03-2020 - 07-04-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-94/19 San Domenico Vetraria
Dato: 11-03-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - fiskale bestemmelser - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 2 og 6 - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - levering af tjenesteydelser mod vederlag - udstationering af et moderselskabs personale ved dets datterselskab - datterselskabets betaling begrænset til de afholdte udgifter

Tidligere dokument: C-94/19 San Domenico Vetraria - Dom

Dom C-192/19 Rensen Shipbuilding
Dato: 11-03-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - pos. 8901 - skibsskrog - søgående sejlads - skibe og andre fartøjer, der er konstrueret til søgående sejlads - begreb

Tidligere dokument: C-192/19 Rensen Shipbuilding - Dom

Indstilling C-835/18 Terracult
Dato: 26-03-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - direktiv 2006/112/EF - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - ordningen for omvendt betalingspligt - berigtigelse af urigtig faktureret afgift - tilbagebetaling af afgift, der uretmæssigt er betalt - transaktioner vedrørende en afgiftsperiode, der allerede har været genstand for en skatte- og afgiftskontrol - effektivitetsprincippet - princippet om afgiftsneutralitet - god tro - misbrug af rettigheder - skattesvig - retssikkerhed

Tidligere dokument: C-835/18 Terracult - Dom
Tidligere dokument: C-835/18 Terracult - Indstilling
Tidligere dokument: C-835/18 Terracult - Ny sag

Dom C-182/19 Pfizer Consumer Healthcare
Dato: 26-03-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - pos. 3005 og 3824 - varmeplastre og ‑bælter til smertelindring - gennemførelsesforordning (EU) 2016/1140 - ugyldighed

Tidligere dokument: C-182/19 Pfizer Consumer Healthcare - Dom

Dom C-101/19 Frie varebevægelser DHU Arzneimittel
Dato: 23-04-2020
Fiskale bestemmelser

Omkostningsdelingsgrupper, herunder det gerografiske område og konkurrenceforvridning

Dom C-28/19 Transport Ryanair
Dato: 23-04-2020
Toldunion
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF


Indstillinger
C-791/18 Stichting Schoonzicht

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift - regulering af fradrag - investeringsgoder - forskel mellem påtænkt brug og første faktiske brug - direktiv 2006/112/EF- artikel 185 og 187 - anvendelse

Generaladvokatens indstilling:

En national reguleringsordning for investeringsgoder, som foreskriver, at i året for godernes ibrugtagning kan det oprindeligt foretagne fradrag reguleres på én gang, hvis det ved godernes ibrugtagning viser sig, at det oprindeligt foretagne fradrag afviger fra det fradrag, som den afgiftspligtige person er berettiget til på baggrund af den faktiske brug af investeringsgoderne, er ikke omfattet af artikel 187 ff. i Rådets direktiv 2006/118/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, men er omfattet af direktivets artikel 184-186. Disse bestemmelser er ikke til hinder for en sådan national reguleringsordning.


Domme
C-75/18 Vodafone Magyarország

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - etableringsfrihed - omsætningsafgift for telekommunikationsoperatører - progressiv afgift, som i højere grad berører fysiske eller juridiske personer fra andre medlemsstater end indenlandske virksomheder - progressive afgiftstrin, der finder anvendelse på alle afgiftspligtige personer - omsætningen som neutralt sondringskriterium - afgiftspligtige personers bidragsevne - statsstøtte - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - omsætningsafgifter - begreb

Domstolens dom:

1) Artikel 49 TEUF og 54 TEUF skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en medlemsstats lovgivning, hvorved der er indført en progressiv omsætningsafgift, hvis byrde hovedsageligt bæres af virksomheder, der direkte eller indirekte kontrolleres af statsborgere fra andre medlemsstater eller af selskaber med hjemsted i en anden medlemsstat, på grund af den omstændighed, at disse virksomheder har den største omsætning på det pågældende marked.

2) Artikel 401 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for indførelsen af en afgift, hvis afgiftsgrundlag er den afgiftspligtige persons samlede omsætning, og som opkræves periodevis og ikke i hvert led af produktions- og distributionskæden, og uden at der foreligger en ret til fradrag af moms betalt i foregående led.


C-323/18 Tesco-Global Áruházak

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - etableringsfrihed - omsætningsafgift inden for sektoren for detailhandel fra forretninger - progressiv afgift, som i højere grad berører fysiske eller juridiske personer fra andre medlemsstater end indenlandske virksomheder - progressive afgiftstrin, der finder anvendelse på alle afgiftspligtige personer - omsætningen som neutralt sondringskriterium - afgiftspligtige personers bidragsevne

Domstolens dom:

Artikel 49 TEUF og 54 TEUF skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en medlemsstats lovgivning, hvorved der er indført en stærkt progressiv omsætningsafgift, hvis byrde hovedsageligt bæres af virksomheder, der direkte eller indirekte kontrolleres af statsborgere fra andre medlemsstater eller af selskaber med hjemsted i en anden medlemsstat, på grund af den omstændighed, at disse virksomheder har den største omsætning på det pågældende marked.

Tidligere dokument: C-323/18 Tesco-Global Áruházak - Indstilling


C-482/18 Google Ireland

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - fri udveksling af tjenesteydelser - artikel 56 TEUF - restriktioner - fiskale bestemmelser - afgift af reklamevirksomhed på grundlag af omsætningen - forpligtelser vedrørende registrering hos skatte- og afgiftsmyndigheden - princippet om forbud mod forskelsbehandling - bøder - proportionalitetsprincippet

Domstolens dom:

1) Artikel 56 TEUF skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for en medlemsstats lovgivning, hvorefter leverandører af reklametjenesteydelser, der er etableret i en anden medlemsstat, er underlagt en registreringspligt med henblik på betaling af en reklameafgift, selv om leverandører af sådanne ydelser, der er etableret i beskatningsmedlemsstaten, er fritaget for denne pligt med den begrundelse, at de er underlagt anmeldelses- og registreringskrav, idet de skal betale enhver anden gældende afgift på nævnte medlemsstats område.

2) Artikel 56 TEUF skal fortolkes således, at den er til hinder for en medlemsstats lovgivning, hvorved tjenesteydere, der er etableret i en anden medlemsstat, og som ikke har overholdt en registreringspligt med henblik på betaling af en reklameafgift, på få dage pålægges en række bøder, hvis beløb - fra og med den anden bøde - tredobles i forhold til den foregående bøde ved enhver ny konstatering af, at denne pligt ikke er opfyldt, og fører til et akkumuleret beløb på flere millioner euro, uden at den kompetente myndighed inden vedtagelsen af den afgørelse, der endeligt fastsætter det akkumulerede beløb på disse bøder, giver disse tjenesteydere den fornødne tid til at opfylde deres forpligtelser, giver dem mulighed for at fremkomme med deres bemærkninger og selv undersøger overtrædelsens grovhed, selv om beløbet på bøder, der pålægges en tjenesteyder etableret i beskatningsmedlemsstaten, som i strid med de almindelige bestemmelser i den nationale skatte- og afgiftslovgivning ikke har opfyldt en tilsvarende anmeldelses- eller registreringspligt, er betydeligt lavere og ikke forhøjes ved den vedvarende manglende opfyldelse af en sådan pligt, hverken i samme omfang eller nødvendigvis inden for samme korte frister.

Tidligere dokument: C-482/18 Google Ireland - Indstilling


C-211/18 Idealmed III

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra b) - fritagelser - hospitalsbehandling og pleje - hospitaler - levering af ydelser under sociale betingelser svarende til dem, der gælder for offentligretlige organer - artikel 377 og 391 - undtagelser - mulighed for at vælge at erlægge afgift - opretholdt afgiftspålæggelse - ændring af betingelserne for udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed

Domstolens dom:

1) Artikel 132, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at de kompetente myndigheder i en medlemsstat - med henblik på at afgøre, om behandling, som er af almen interesse, der leveres af et privathospital, udføres under sociale betingelser svarende til dem, der gælder for offentligretlige organer som omhandlet i denne bestemmelse - kan tage hensyn til det forhold, at disse ydelser leveres inden for rammerne af overenskomster, der er indgået af denne medlemsstats offentlige myndigheder, til priser, der er fastsat i disse overenskomster, og hvortil udgifterne delvist bæres af den nævnte medlemsstats sociale sikringsmyndigheder.

2) Artikel 391 i direktiv 2006/112, sammenholdt med direktivets artikel 377, princippet om beskyttelse af den berettigede forventning, retssikkerhedsprincippet og princippet om afgiftsneutralitet, skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for fritagelsen for merværdiafgift af behandling leveret af et privathospital, som er omfattet af dette direktivs artikel 132, stk. 1, litra b), på grund af en ændring af de betingelser, hvorunder den afgiftspligtige person udøver sin virksomhed, der er indtrådt efter, at den pågældende valgte den afgiftsordning, der er fastsat i den omhandlede medlemsstats nationale lovgivning, som fastsætter en forpligtelse for enhver afgiftspligtig person, der foretager et sådant valg, til at forblive underlagt den nævnte ordning i en vis periode, som endnu ikke er udløbet.

Tidligere dokument: C-211/18 Idealmed III - Indstilling


C-48/19 X (Exonération de TVA pour des consultations téléphoniques)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra c) - fritagelser - behandling af personer som et led i udøvelse af lægegerning og dertil knyttede erhverv - telefoniske ydelser - ydelser, der leveres af sygeplejersker og sundhedsassistenter

Domstolens dom:

1) Artikel 132, stk. 1, litra c), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at telefonisk rådgivning, der består i at rådgive i forskellige sundheds- og sygdomsspørgsmål, kan være omfattet af den i denne bestemmelse fastsatte fritagelse, hvis rådgivningen forfølger et terapeutisk formål, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.

2) Artikel 132, stk. 1, litra c), i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at bestemmelsen ikke kræver, at sygeplejersker og sundhedsassistenter, der rådgiver personer om behandling, som følge af, at behandlingen gennemføres telefonisk, skal undergives krav om yderligere faglige kvalifikationer, for at den nævnte behandling kan anses for at være omfattet af den fritagelse, der er fastsat i denne bestemmelse, på den betingelse, at behandlingen kan anses for at have et kvalitetsniveau, der svarer til den behandling, som leveres af andre tjenesteydere, der anvender samme kommunikationsmiddel, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.


C-655/18 Schenker

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EF) nr. 952/2013 - unddragelse fra toldtilsyn - tyveri af varer, der er henført under toldoplagsproceduren - artikel 242 - den ansvarlige for unddragelsen - indehaveren af en bevilling til toldoplag til oplagring af varer - sanktion for overtrædelse af toldreglerne - artikel 42 - pligt til at betale et beløb svarende til de manglende varers værdi - kumulation med en finansiel sanktion - proportionalitet

Domstolens dom:

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for en national lovgivning, i henhold til hvilken indehaveren af en bevilling til toldoplag til oplagring af varer, i tilfælde af tyveri af varer, der er henført under toldoplagsproceduren, pålægges en passende finansiel sanktion for overtrædelse af toldreglerne.

2) Artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 952/2013 skal fortolkes således, at den er til hinder for en national lovgivning, i henhold til hvilken indehaveren af en bevilling til toldoplag til oplagring af varer, i tilfælde af unddragelse fra toldtilsyn af varer, der er henført under toldoplagsproceduren, ud over en finansiel sanktion er forpligtet til at betale et beløb svarende til disse varers værdi.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Customs Cooperation Working Party, Plenary

Customs Union Working Party

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/290 af 28. februar 2020 om afslutning af en delvis interimsundersøgelse af udligningstolden på importen af rør af duktilt støbejern med oprindelse i Indien uden ændring af de gældende foranstaltninger

Rådets forordning (EU) 2020/283 af 18. februar 2020 om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig

Rådets direktiv (EU) 2020/285 af 18. februar 2020 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder og forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår administrativt samarbejde og udveksling af oplysninger med henblik på at overvåge, om særordningen for små virksomheder anvendes korrekt

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/353 af 3. marts 2020 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af hjul af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/379 af 5. marts 2020 om indførelse af en midlertidig udligningstold på importen af endeløse filamenter af glasfibervarer med oprindelse i Egypten

 

Nyt fra EUR_LEX

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/186 af 7. februar 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdiafgift

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2020/191 af 10. februar 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2020/194 af 12. februar 2020 om nærmere regler for anvendelsen af Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår særordninger for afgiftspligtige personer, der leverer ydelser til ikkeafgiftspligtige personer, udfører fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven)  

Bekendtgørelse af lov om afgift af vejbenyttelse  

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 177

Marts-redegørelsen om afviklingen af lovprogrammet 2019/20

Bilag 178

Henvendelse af 28/2-20 fra Frede Henckel, Egå, om manglende kvittering for anmeldelse af afgiftssnyd

Bilag 180

Publikation fra Gældsstyrelsen – Tal og tendenser: Inddrivelse af gæld fra virksomheder

Spørgsmål og svar

Spm. 310

Ministeren bedes oplyse, hvordan certificeringsordningen af virksomheders energiledelsessystem, som er et krav for, at danske virksomheder kan gøre brug af reducering af afgiften på overskudsvarme, jf. lov nr. 138 af 25. februar 2020 (lovforslag nr. L 82), konkret skal udmøntes?

Spm. 311

Mener ministeren, at det fremmer innovation og udvikling af nye miljøvenlige produkter, når miljøvenlige engangsprodukter, som er mere bæredygtige, rammes ekstra hårdt af tredoblingen af afgiften på engangsemballage, fordi afgiften er vægtbaseret?

Spm. 312

Vil ministeren sørge for, at Skatteforvaltningen kan vejlede og give klare og eventuelt bindende svar om, hvordan nye og mere bæredygtige engangsemballager skal håndteres afgiftsmæssigt?

Spm. 313

Ministeren bedes forklare, hvorfor der som konsekvens af regeringens forhøjelse af afgiften på engangsservice er forhøjede afgifter på pommes frites-bakker, men ikke på pommes fritesbakker med hængslede låg, når nu de har præcis den samme funktion?

Spm. 314

Ministeren bedes forklare, hvorfor der som konsekvens af regeringens forhøjelse af afgifter på engangsservice nu er forhøjede afgifter på bakker, der sælges pommes frites i, men ikke på bakker, der sælges jordbær i?

Spm. 316

Vil ministeren opstille to tabeller, der viser mindreprovenuet både før og efter tilbageløb og adfærd i årene 2021-2025 ved henholdsvis at1) der ikke skal betales elafgift af el til opladning af elbiler og2) udvide retten til afgiftsrefusion til ikke kun at gælde firmaer, men også privatpersoner?

Spm. 317

Vil ministeren oplyse, om den danske stat vil vinde eller tabe skatteprovenu, hvis internationale virksomheder, herunder danske, i højere grad blev selskabsbeskattet i de lande, hvor de sælger deres produkter, fremfor i de lande, hvor de har hovedsæde og udvikler deres produkter?

Spm. 318

Hvor stor er afgiftsbyrden pr. 1.000 km kørt for en lastbil, en bus og en varebil på henholdsvis diesel og ny biogas leveret fra naturgasnettet? Med ny biogas menes ny biogasproduktion, der er produceret med transporten som mål.

Spm. 319

Hvad forventes de provenumæssige effekter at være ved at opfylde iblandingskravet på 0,75 pct. avancerede biobrændstoffer i 2021 ved henholdsvis biogas, bioethanol og biodiesel inkl. eventuelle grænsehandelseffekter?

Spm. 320

Vil ministeren oplyse, om Danmark hører til de lande, hvor der er højest afgift pa° biogas til vejgodstransport?

Spm. 321

Kan ministeren oplyse, hvad henholdsvis de samlede afgifter pa° biogas i transporten i kroner per m3 samt i kroner per kg er i Danmark set i forhold til de øvrige lande i EU?

Spm. 322

Kan ministeren oplyse henholdsvis: - Hvad er prisen inklusive afgifter (eks. moms) pa° flydende henholdsvis naturgas (LNG) og biogas (LBG) per kg i Danmark sammenholdt med EU’s øvrige lande?- Hvad er afgifterne – isoleret set – pa° LNG og LBG i Danmark sammenholdt med EU’s øvrige lande?- Hvad er dieselprisen til sammenligning med ovenstående inklusive afgifter per liter i Danmark sammenholdt med EU’s øvrige lande?

Spm. 323

Det forlyder, at bl.a. Tyskland og Sverige vil satse endnu mere pa° biogas til vejgodstransportomra°det i fremtiden. Kan ministeren oplyse, hvad man har gjort sig af overvejelser om grænsehandelspotentialer og -risici samt rettidig udbygning af infrastruktur til tankanlæg, hvis vejgodstransportbranchen fremover primært tanker biogas i Danmarks nabolande frem for i Danmark pa° grund af den højere afgift?

Spm. 324

Vil ministeren kommentere artikel i JP Finans ”Indgreb mod leasingbiler udløser nye millionrabatter til bilbranchen” den 4. marts 2020 vedrørende tilbagebetaling af registreringsafgift i de tilfælde, hvor der ikke ved genberegning af bilens værdi efter 4 måneder, helt eller delvist ikke er sket en værdiforringelse? Ministeren bedes ligeledes redegøre for provenueffekten i direkte provenu, efter tilbageløb og efter adfærd, såfremt der indføres en regel om, at der ikke kan ske tilbagebetaling af registreringsafgift i de tilfælde, hvor en bils værdi ved genberegning ikke er faldet i værdi, eller hvis bilen er steget i værdi på tidspunktet for genberegningen.

Spm. 325

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 28. februar 2020 fra Frede Henckel, Egå, om manglende kvittering for anmeldelse af afgiftssnyd, jf. SAU alm. del - bilag 178.

Spm. 326

Vil ministeren oplyse, hvor meget Københavns Kommune får i dækningsafgift årligt fra statslige virksomheder?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse