MomsMail 2022, uge 09

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

Hvis du undrer dig over, at der ikke har indgået nyheder fra Afgørelsesdatabasen i MomsMail ganske længe, så er årsagen, at der ganske ikke enkelt ikke er blevt offentliggjort nye afgørelser i databasen siden sidste år. Jeg har kontaktet Skatteankestyrelsen og hørt om dette er en fejl, men endnu ikke fået svar.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Depechen-artikel: Raffineret løsning på den ulovlige moms på dagrenovation
Depechen-artikel: Bankospil fritages for gevinstafgift
Flere penge til gode formål og færre penge til skat
Østre Landsret tilsidesætter afgørelse om opkrævning af registreringsafgift

Domme
Registreringsafgift - bopæl i Danmark
Momslovens § 3, stk. 1, og § 37, stk. 1 - konsulentvirksomhed havde ikke fradragsret for en med urette tilfaktureret moms fra en "interim manager", der ikke var en afgiftspligtig person

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del

 

Artikler og interessante links

BDO

Depechen-artikel: Raffineret løsning på den ulovlige moms på dagrenovation

Borgerne bliver ikke stillet ens, når problemet med den ulovligt opkrævede moms skal løses. Næppe nogen får penge tilbage, men i nok 72 kommuner vil borgerne i en periode formentlig kunne glæde sig over reducerede takster.

BDO

Depechen-artikel: Bankospil fritages for gevinstafgift

Som en direkte konsekvens af en konkret sag ændres reglerne nu således, at der fremover ikke længere skal betales gevinstafgift af præmier ved bankospil og lotterier, hvor overskuddet går til et velgørende formål.

Dansk Revision

Flere penge til gode formål og færre penge til skat

I Danmark er der monopol på lotteri, og den eneste undtagelse fra monopolet er almennyttige lotterier, hvor hele overskuddet går til et almennyttigt formål. Det kunne være i lokalsamfundet i den lokale fodbold-, svømme- eller spejderklub, hvor vi mødes, og hvor der afholdes et bankoarrangement eller et lodseddelsalg til støtte for klubbens aktiviteter. I Dansk Revision er vi en del af det lokale samfund, og selvom vi ikke afholder lotteri, så glædes vi over, at Folketingets partier har indgået en aftale, der gør reglerne for lotterier i frivillige foreninger mere lempelige.

TVC Advokatfirma

Østre Landsret tilsidesætter afgørelse om opkrævning af registreringsafgift

I en nyere dom har Østre Landsret tillagt afgivne forklaringer en ikke uvæsentlig betydning i forbindelse med tilsidesættelsen af en opkrævet registreringsafgift.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Registreringsafgift - bopæl i Danmark

SKM2022.96.ØLR

Sagen angik, om appellanten på kontroltidspunktet i 2014 havde opholdt sig i Danmark i 185 dage eller mere, jf. registreringsbekendtgørelsens § 8, stk. 2. Hvis det var tilfældet, angik sagen dernæst, om appellanten var hjemmehørende i Danmark eller Sverige, jf. registreringsbekendtgørelsens § 10.

Landsretten lagde på baggrund af bevisførelsen til grund, at appellantens hus i Sverige var egnet til helårsbeboelse, og at huset var indrettet og møbleret med henblik på at danne rammen om hans egentlige hjem. Appellantens lejlighed i Danmark fremstod derimod ikke som værende møbleret og indrettet som et egentligt hjem med derimod snarere som et kontor med overnatningsmulighed. Landsretten lagde endvidere til grund, at appellanten ejede nogle udlejningsejendomme i Sverige, som han selv forestod driften af. På denne baggrund og efter en samlet vurdering af samtlige oplysninger i sagen, fandt landsretten ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte appellantens forklaringer om, at han kunne udøve sin erhvervsvirksomhed i Danmark således, at han i de uger, hvor han arbejdede, normalt var i Danmark fra mandag morgen til tirsdag eftermiddag/aften og igen fra torsdag morgen til fredag eftermiddag/aften.

Landsretten fandt det herefter ikke godtgjort, at appellanten havde opholdt sig i Danmark i 185 dage inden for en periode på 12 måneder, og han kunne derfor ikke anses for at have bopæl i Danmark, jf. registreringsbekendtgørelsens § 8, stk. 2.

 

Dom: Momslovens § 3, stk. 1, og § 37, stk. 1 - konsulentvirksomhed havde ikke fradragsret for en med urette tilfaktureret moms fra en "interim manager", der ikke var en afgiftspligtig person

SKM2022.94.BR

En konsulentvirksomhed havde ikke fradragsret for momsen af fakturaer, som en "interim manager" havde sendt til virksomheden, da han ikke blev anset for at drive selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand, men derimod blev ansat som lønmodtager i konsulentselskabet. "Interim manageren" var således ikke en afgiftspligtig person, jf. momslovens § 3, stk. 1, hvorfor momsen var faktureret med urette. Derfor havde konsulentvirksomheden ikke fradragsret for momsen efter momslovens § 37, stk. 1. Virksomheden havde endvidere hverken fradragsret for momsen ud fra et retssikkerhedsprincip eller forventningsprincip.

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 07-03-2022 - 05-04-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 24-03-2022 dom i C-711/20 TanQuid Polska
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - punktafgifter - direktiv 92/12/EF - artikel 4 - omsætning af varer under suspension af punktafgifter - betingelser - artikel 6 og 20 - varers overgang til forbrug - forfalskning af det administrative ledsagedokument - overtrædelse eller uregelmæssighed, der har fundet sted i forbindelse med forsendelsen af punktafgiftspligtige varer under en afgiftssuspensionsordning - tilfælde, hvor varer uretmæssigt forlader en suspensionsordning - modtager, som ikke har kendskab til forsendelsen - svig begået af tredjemand - artikel 13, litra a), og artikel 15, stk. 3 - obligatorisk at stille sikkerhed i forbindelse med forsendelse - rækkevidde

Tidligere dokument: C-711/20 TanQuid Polska - Dom

Den 24-03-2022 dom i C-697/20 Dyrektor Izby Skarbowej w L. (Perte du statut d’agriculteur forfaitaire)
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 9 - afgiftspligtig person - artikel 295 og 296 - standardsatsordning for landbrugere - ægtefæller, der udøver landbrugsvirksomhed ved anvendelse af aktiver, der indgår i formuefællesskabet - ægtefællernes mulighed for at blive betragtet som særskilte momsafgiftspligtige personer - en af ægtefællernes valg om at give afkald på status som standardsatslandbruger og lade sin virksomhed være omfattet af den almindelige momsordning - den anden ægtefælles fortabelse af status som standardsatslandbruger

Tidligere dokument: C-697/20 Dyrektor Izby Skarbowej w L. (Perte du statut d’agriculteur forfaitaire) - Dom

Den 31-03-2022 dom i C-139/20 Energipolitik Kommissionen mod Pologne (Taxation des produits énergétiques)
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud - beskatning af energiprodukter, der anvendes af energiintensive virksomheder - direktiv 2003/96/EF - artikel 17, stk. 1, litra b), og artikel 17, stk. 4 - virksomheder, som er omfattet af Den Europæiske Unions emissionshandelssystem - punktafgiftsfritagelse

Tidligere dokument: C-139/20 Energipolitik Kommissionen mod Pologne (Taxation des produits énergétiques) - Dom
Tidligere dokument: C-139/20 Energipolitik Kommissionen mod Pologne (Taxation des produits énergétiques) - Indstilling

 

Indstillinger
C-98/21 Finanzamt R (Déduction de TVA liée à une contribution d’associé)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift - fradrag - indsættelse af et holdingselskab som mellemled i datterselskabernes transaktioner - datterselskabernes virksomhed i vid udstrækning afgiftsfritaget - generalomkostninger - misbrug

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 168, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, sammenholdt med dette direktivs artikel 167, skal fortolkes således, at et administrerende holdingselskab, som udfører afgiftspligtige udgående transaktioner for datterselskaber, ikke har ret til fradrag for indgående merværdiafgift vedrørende ydelser, som det køber af tredjeparter og indskyder i datterselskaberne mod indrømmelse af en andel i det almindelige overskud, såfremt de indkøbte ydelser ikke har direkte og umiddelbar tilknytning til holdingselskabets egne transaktioner, men til datterselskabernes virksomhed, der (i vid udstrækning) er afgiftsfritaget, de indkøbte ydelser ikke medregnes i prisen på de afgiftspligtige transaktioner (som leveres til datterselskaberne) og ikke indgår i de generelle omkostningselementer i holdingselskabets egen økonomiske virksomhed.

2) Den omstændighed, at et administrerende holdingselskab indsættes som »mellemled« i datterselskabers indkøb af ydelser på en sådan måde, at holdingselskabet selv køber de ydelser, for hvilke datterselskaberne ikke ville have fradragsret, hvis de købte ydelserne direkte, indskyder ydelserne i datterselskaberne mod en andel i disses overskud og derefter med henvisning til sin stilling som administrerende holdingselskab fradrager det fulde afgiftsbeløb vedrørende de indgående ydelser, bevirker en afgiftsfordel, som er i strid med formålet med momsdirektivets bestemmelser om fradrag. Dette arrangement udgør et misbrug af rettigheder, selv om det kan være begrundet i ikke-afgiftsmæssige grunde, såfremt det konstateres, at opnåelsen af denne afgiftsfordel er hovedformålet med arrangementet.


Nyt fra EU

Nyt fra VAT committee

WP 1035 - BE consultation reduced rate on electricity.pdf

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/358 af 2. marts 2022 om indledning af en fornyet undersøgelse (ny eksportør) af gennemførelsesforordning (eu) 2019/1379 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af cykler med oprindelse i folkerepublikken kina for så vidt angår én kinesisk eksporterende producent, om ophævelse af tolden på importen fra den pågældende eksporterende producent og om at gøre denne import til genstand for registrering

 

Nyt fra EUR_LEX

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/54/eu for så vidt angår tilladelse til republikken slovenien til fortsat at anvende den særlige foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v., LBK nr 280 af 24/02/2022. Udstedt af Skatteministeriet

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter (Godtgørelse af afgift af røgfri tobak ved indførelse af stempelmærkning og i forbindelse med reglerne om begrænsning af salg)
Oprettelsesdato: 28-02-2022
Høringsfrist: 18-03-2022

 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 106 Forslag til lov om ændring af momsloven (Ændring af reglerne om forfattervirksomhed og kunstnerisk aktivitet, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af reglerne om undervisning og turistsalg m.v.)

Bilag

Bilag 10

Redegørelse om L 106 om ændring af momsloven (bl.a. ændring af reglerne om forfattervirksomhed og kunstnerisk aktivitet)Oversendelsesbrev (pdf-version)
Redegørelse ifm. L 106 (pdf-version)

Spørgsmål og svar

Spm. 8

Spm. om, hvilken betydning lovforslaget vil have for brugerejede og kommercielle tv-distributørers incitamenter til at medtage dansk public service-indhold i tv-abonnement, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om Skatteministeriet har medinddraget, at der ikke længere består en must carry-forpligtelse for danske tv-distributører til at medtage danske public service tv-kanaler, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvilken betydning forslaget vil få for antallet af husstande med tv-abonnement, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvor store fald i rettighedsbetalingerne vil et forventeligt fald i antallet af tv-abonnementer, der udløses af den forventede prisstigning på 15-20 kr., indebære, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om, hvad et fald på f.eks. 5 pct. i antallet af tv-kunder vil betyde, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om, hvor stort kundetabet på tv-markedet skal være, før statens merprovenu fra rettighedsmomsen overgås i kroner og øre i tabte indtægter for broadcastere og rettighedshavere, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om, hvilket kundetal på tv-markedet der ligger til grund for beregningen af et nettoprovenu på 215 mio. kr., som overvejende stammer fra tv-markedet, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om prisstigningen på tv-abonnementer som følge af indførelsen af moms på rettigheder især vil ramme ældre med et traditionelt tv-forbrug, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om, hvilke konsekvenser lovforslaget vil have for udenlandske kunstneres incitamenter til at gå via danske forvaltningsorganisationer, som f.eks. Koda, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om en svækket konkurrencesituation for tv-abonnementer kan have betydning for udrulningen af f.eks. fibernet, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om, hvordan prisstigninger på 15-20 kr. om måneden på dansk tv har sammenhæng med det forslag til ny medieaftale, som regeringen har lovet af fremsætte i løbet af januar 2022, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om det vil være uheldigt for kunstnernes muligheder for at organisere sig kollektivt, hvis der er en forskellig momsmæssig behandling på individuelle licenser og kollektive licenser udstedt af en non-profit forvaltningsorganisation, til skatteministeren

Spm. 52

Spm. om, hvad det betyder for kunstnerne, at andet led – d.v.s. forvaltningsselskaberne – påvirkes af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 57

Spm. om kommentar til præsentationerne fra høringen den 2. februar 2022 om konsekvenserne af moms på kunstneriske rettigheder, til skatteministeren

Spm. 58

Spm. om kommentar til henvendelsen af 31/1-22 fra Danske Mediedistributører og Deloitte om formidling i eget navn og for fremmed regning og momsfrie ydelser, til skatteministeren

Spm. 63

Spm. om at forholde sig til bemærkningerne fra Deloitte til lovforslaget og redegøre for sit svar på kritikken fra Deloitte, til skatteministeren

Spm. 64

Spm. om, hvorfor Skatteministeriet nu finder det nødvendigt at ændre momsloven med den anførte begrundelse m.v., til skatteministeren

Spm. 65

Spm. om, hvordan lovforslaget kan være udtryk for en minimumsimplementering af UCMR – ADA m.v., til skatteministeren

Spm. 66

L 106 - svar på MFU spm. 66, om ministeren vil kommentere artiklen ”Eksperter på stribe advarer: Ny ekstraafgift på tv-abonnementer er en bombe”, fra skatteministerenUdvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 106 - svar på spm. 66 (pdf-version)

L 109 Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, folkeoplysningsloven og lov om Danske Spil A/S. (Sammenlægning af Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S).

Bilag

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

2. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor meget staten har tjent eller måtte indskyde i udligningsordningen fra henholdsvis Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri de sidste 6 år, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvilke organisationer der har modtaget tilskud fra udligningsordningen, med samlet beløb og den største beløbsmodtager øverst, til skatteministeren

Spm. 3

Spm., om værdiansættelsen af Klasselotteriet A/S m.v., til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvorvidt lovforslaget udmønter dele af aftalen om fremtiden for olie- og gasindvinding af 3/12-20 m.v., til skatteministeren

Spm. 5

Spm., om Klasselotteriets navn ikke ændres, og at det fortsat klart vil fremgå, at der er tale om et selvstændigt spilleselskab m.v., til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorvidt de 20 mio. kr. skal anvendes til at dække den varige effekt af mindreprovenuet, som beskrevet i aftalen om fremtiden for olie- og gasindvinding i Nordsøen af 3/12-20 m.v., til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, ministeren vil fremsende Kammeradvokatens udtalelse om den forslåede transaktionsmodel og EU’s statsstøtteregler m.v., til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 156

Henvendelse af 25/2-22 fra Advokatsamfundet og Advokatrådet om opfølgning på foretræde vedrørende retssikkerhed på skatteområdet den 24. februar 2022

Bilag 157

Publikation fra Gældsstyrelsen: Gældsstyrelsens samlede inddrivelsesprovenu

Bilag 158

Henvendelse af 1/3-22 fra Nikotinbranchen og Philip Morris ApS om stempelmærker på røgfrie nikotinprodukter

Bilag 160

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 181 om at kommentere henvendelsen af 3/2-22 fra Danske Soloselvstændige om udskydelse af momsen og om udskydelse af tilbagebetaling af Coronalån, fra erhvervsministeren

Bilag 161

Faktaark om centrale finanspolitiske begreber, fra Folketingets økonomiske konsulenter

Spørgsmål og svar

Spm. 299

Vil ministeren oplyse, hvad status er på ATP-sagerne om tilbagebetaling af i alt 6,7 mia. kr. eksklusiv renter i forlængelse af EU-Domstolens dom i ”ATP sagen” (C-464/12, ATP PensionService A/S)?  Svar  

Spm. 301

Vil ministeren oplyse, hvad det samlede rentekrav for ATP-sagerne beløber sig i?  Svar  

Spm. 353

Vil ministeren oplyse effekten på BNP af de tre modeller i ekspertgruppen for grøn skattereforms delrapport opgjort i både mia. kr. og pct.?

Spm. 354

Vil ministeren oplyse, hvor meget selskabsskatten skal sænkes i de tre modeller i ekspertgruppen for grøn skattereforms delrapport, hvis man ønsker en positiv bnp-effekt?

Spm. 355

Vil ministeren oplyse beskæftigelsesvirkningen i de tre modeller i ekspertgruppen for grøn skattereforms delrapport på både kort og lang sigt?  Svar  

Spm. 357

Vil ministeren opdatere svarene på SAU alm. del – spørgsmål 369 og 370 (folketingsåret 2013-14) med de seneste tilgængelige oplysninger vedrørende skyggepriser, under forudsætning af at aftalte og vedtagne energi- og bilafgiftsændringer er henholdsvis de gældende og fuldt gennemført og under anvendelse af samme eksterne omkostninger som brugt af Eldrup-kommissionen?  Svar  

Spm. 358

Hvilke muligheder ser ministeren for at modvirke konsekvenserne, såfremt den danske momspraksis vedrørende undervisning i legemsøvelser ændres som følge af domme ved EU-domstolen?  Svar  

Spm. 359

Er ministeren indstillet på at tilbageføre provenuet til danskerne, så det reelt ikke bliver dyrere at være fitnessmedlem, såfremt den danske momspraksis vedrørende undervisning i legemsøvelser ændres som følge af domme ved EU-domstolen?  Svar  

Spm. 360

Er ministeren enig i, at det typisk vil føre til et mindre forbrug af en ydelse eller et produkt, hvis man pålægger øget afgifter på denne?  Svar  

Spm. 363

Vil ministeren redegøre for statens indtægter fra rumvarmeafgiften de seneste 5 år og estimere, hvad provenueffekten (umiddelbar, samt efter adfærd og tilbageløb) vil være af at ensrette afgiften for rum- og procesvarme fra 2023 og frem?  Svar  

Spm. 364

I besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 192 anføres det: ”Momsindtægterne ved højere markedspriser vil dog stige fra de omfattede varer. Denne stigning vil imidlertid omtrent blive neutraliseret af et mindreforbrug af andre momsbelagte varer.” Hvor stort forventes merprovenuet fra moms på naturgas i 2022 at blive, hvis man antager, at forbrugerne ikke køber færre af andre momsbelagte varer, men i stedet dækker en stigende energiregning ved at trække på deres opsparing?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. US 53

Om at sænke skatter og afgifter.

Spm. US 55

Om at sænke energiafgifterne.

Samrådsspørgsmål

Spm. O

Samrådsspm. om at redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 15. marts 2022, som er relevante for Skatteudvalget, til finansministeren, kopi til skatteministeren