MomsMail 2021, uge 09

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Moms og told ved fakturering til og fra England efter Brexit
Moms ved ændret kantineforhold og installering af hjemmearbejdspladser grundet COVID-19

Bindende svar
Elafgift - Afgiftsgodtgørelse - Opladning af elbiler

Kendelser
Spil - Blokering af hjemmesider med udbud af skinbetting

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 indstillinger
2 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Moms og told ved fakturering til og fra England efter Brexit

Virksomheder, der handler med England, bør hurtigst muligt få ændret deres fakturerings- og bogføringssystemer, hvis de ikke allerede har gjort det. Det kan nemlig spare dem for meget besvær på et senere tidspunkt


PwC

Moms ved ændret kantineforhold og installering af hjemmearbejdspladser grundet COVID-19

Har jeres virksomhed vurderet de momsmæssige forhold ved ændring af medarbejderkantiner og hjemmearbejdspladser grundet COVID-19?


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Elafgift - Afgiftsgodtgørelse - Opladning af elbiler

SKM2021.121.SR

Spørgsmålet drejede sig om, hvorvidt betingelserne for elafgiftsgodtgørelse var opfyldt for ladestandere, som blev anvendt til opladning af batterier til elbiler. Der blev spurgt til forskellige modeller, som kunne omfatte privatkunder, billeasingsselskaber og firmabilister.

Skatterådet bekræftede, forudsat at betingelserne for godtgørelse, jf. § 21 i lov nr. 1353 af 21. december 2012 med senere ændringer, var opfyldt, at Spørger derved opfyldte kravet om, at ladeboksene blev drevet for Spørgers regning og risiko, og kravet om at være involveret i driften af ladestanderen.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Spil - Blokering af hjemmesider med udbud af skinbetting

SKM2021.120.BR

Sagen vedrørte et forbud mod, at de indstævnte teleselskaber måtte formidle adgang til 24 hjemmesider med udbud af pengespil uden tilladelse fra Spillemyndigheden. Af disse 24 hjemmesider var seks hjemmesider såkaldte skinbetting hjemmesider.

Det centrale var, hvorvidt disse skinbetting hjemmesider rettede sig mod det danske marked, da selve teksten på hjemmesiderne ikke havde danske elementer, samt om et skin kan siges at have en økonomisk værdi.

Retten fandt, at skins ikke er omfattet af undtagelsen i spillelovens § 3, stk. 2 (om spil uden indsats), i det skins er den indsats, der betales med, og at der er oplyst, at de har en økonomisk værdi.

Retten fandt endvidere, at da spillerne skal have en steamkonto for at kunne spille på skinbetting hjemmesiderne, og da dette mellemled - steamplatformen - er affattet på dansk, må spiludbuddet på de omtalte skinbetting hjemmesider anses for at være udbudt i Danmark.

Retten fandt, at de øvrige 18 hjemmesider udbød spil omfattet af spilleloven samt rettede sig mod det danske marked.

Teleselskaberne blev således påbudt at etablere en DNS-blokering eller anden tilsvarende blokering til de 24 hjemmesider.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0006053
Køb og salg af fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har ansat et samlet momstilsvar til 0 kr., idet SKAT har anset køb og salg af en ejendom for at være momspligtigt, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b. Landsskatteretten finder, at der ikke foreligger nogen afgiftspligtig transaktioner, idet selskabet på intet tidspunkt har opnået en ret til som ejer at råde over ejendommen.
Afsagt: 10-02-2021

Journalnr: 17/0869955
Delvist momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet momstilsvaret, idet SKAT har opgjort et delvist momsfradrag, jf. momslovens § 38, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-02-2021

Journalnr: 16/1729431
Kommune som afgiftspligtig person
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet kommunens anmodning om genoptagelse for perioderne 1. januar 2012 til 31. december 2012 og 1. januar 2013 til 31. december 2013, idet SKAT har anset kommunen for at være en afgiftspligtig person i forbindelse med levering af renovationsydelser til private grundejere og grundejerforeninger. Landsskatteretten finder, at det var med urette, at SKAT ikke imødekom kommunens anmodning om ordinær genoptagelse for perioderne 1. januar 2012 til 31. december 2012 og 1. januar 2013 til 31. december 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.
Afsagt: 21-10-2020

Journalnr: 18/0006052
Moms på fast ejendom
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar, idet Skattestyrelsen har anset køb og salg af en ejendom for at være momspligtig, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b. Landsskatteretten finder, at overdragelsen af den faste ejendom var momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.
Afsagt: 10-02-2021

Journalnr: 18/0005319
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar, idet SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for indgående moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-02-2021

Journalnr: 19/0086970
Momspligt for undervisnings-/gruppeterapiforløb
Klagen vedrører bindende svar, hvor Skattestyrelsen har besvaret benægtende til, at spørger er momsfritaget af undervisnings-/gruppeterapiforløb. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-02-2021

Journalnr: 19/0091601
Salg af byggegrund
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar idet Skattestyrelsen har anset selskabets salg af en ejendom for et momspligtigt salg af en byggegrund, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b. Landsskatteretten finder, at overdragelsen af den faste ejendom var momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.
Afsagt: 11-02-2021

Journalnr: 17/0671014
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af salgsmomsen. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 09-12-2020

Journalnr: 19/0058378
Yderligere tinglysningsafgift
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysningen af et skøde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-02-2021

Journalnr: 19/0108055
Genoptagelse - kompetence
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har fundet grundlag for genoptagelse på baggrund af klagerens anmodning, da sagen er afgjort af en overordnet myndighed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-01-2021

Journalnr: 19/0108052
Genoptagelse - kompetence
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har fundet grundlag for genoptagelse på baggrund af klagerens anmodning, da sagen er afgjort af en overordnet myndighed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-01-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 08-03-2021 - 06-04-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-941/19 Samohýl group
Dato: 10-03-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - toldposition 3004 og 3808 - fortolkning - forordning (EF) nr. 455/2007 - Spot On-opløsning til katte mod lopper og tæger - terapeutisk eller profylaktisk virkning

Tidligere dokument: C-941/19 Samohýl group - Dom

Dom C-812/19 Danske Bank
Dato: 11-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 9 - afgiftspligtig person - begreb - artikel 11 - momsgruppe - et selskabs hovedetablering og en filial til selskabet beliggende i to forskellige medlemsstater - hovedetablering, der indgår i en momsgruppe, som ikke omfatter filialen - hovedetablering, der leverer tjenesteydelser til filialen, og som allokerer omkostningerne til disse tjenesteydelser til filialen

Tidligere dokument: C-812/19 Danske Bank - Dom

Dom C-802/19 Firma Z
Dato: 11-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90, stk. 1 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget - principper fastlagt i dom af 24. oktober 1996, Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400) - levering af lægemidler - tildelingen af rabatter - det præjudicielle spørgsmåls hypotetiske karakter - afvisning af anmodningen om præjudiciel afgørelse

Tidligere dokument: C-802/19 Firma Z - Dom

Dom C-562/19 P Statsstøtte Kommissionen mod Polen
Dato: 16-03-2021
Fiskale bestemmelser

Appel - artikel 107, stk. 1, TEUF - statsstøtte - polsk afgift i detailsektoren - artikel 108, stk. 2, TEUF - afgørelse om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure - elementer ved fastlæggelse af referencesystemet - progressive satser - forekomsten af en selektiv fordel - bevisbyrde

Tidligere dokument: C-562/19 P Statsstøtte Kommissionen mod Polen - Dom

Dom C-596/19 P Statsstøtte Kommissionen mod Ungarn
Dato: 16-03-2021
Fiskale bestemmelser

Appel - artikel 107, stk. 1, TEUF - statsstøtte - ungarsk afgift på den omsætning, der er forbundet med reklamer - kriterier ved fastlæggelsen af referencesystemet - satsernes progressivitet - overgangsbestemmelse om delvist fradrag af fremførte underskud -spørgsmålet, om der foreligger selektiv karakter

Tidligere dokument: C-596/19 P Statsstøtte Kommissionen mod Ungarn - Dom

Dom C-459/19 Wellcome Trust
Dato: 17-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af afgiftslovgivningerne - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 43 og 44 - leveringsstedet for tjenesteydelser til en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab - leveringsstedet for investeringsforvaltningsydelser modtaget af en velgørende organisation til brug for en ikke-økonomisk erhvervsmæssig virksomhed fra leverandører, der er etableret uden for EU

Tidligere dokument: C-459/19 Wellcome Trust - Dom
Tidligere dokument: C-459/19 Wellcome Trust - Indstilling

Indstilling C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole)
Dato: 18-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - erhvervelse af brændstoffer inden for Fællesskabet - forpligtelse til forudbetaling af afgift - frist på fem dage regnet fra brændstoffers indførsel til det nationale område - artikel 110 TEUF - forbud mod at opkræve højere interne afgifter på varer fra andre medlemsstater - direktiv 2006/112/EF - artikel 273 - foranstaltninger til undgåelse af svig - artikel 62 og 69 - afgiftens forfald - foreligger ikke - artikel 206 - begrebet acontobeløb - acontobeløb vedrørende en afgift, der ikke er forfaldet - beregningsgrundlag - bruttobeløb beregnet for en afgiftspligtig transaktion - afgiftens nettobeløb beregnet for hele afgiftsperioden

Tidligere dokument: C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole) - Dom
Tidligere dokument: C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole) - Indstilling

Dom C-895/19 A. (Exercice du droit à déduction)
Dato: 18-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - indirekte beskatning - moms - direktiv 2006/112/EF - erhvervelse af varer inden for Fællesskabet - fradrag for den indgående afgift, der skal betales i forbindelse med en sådan erhvervelse - formelle betingelser - materielle krav - frist for indgivelse af afgiftsangivelsen - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-895/19 A. (Exercice du droit à déduction) - Dom

Dom C-48/20 P (Cartes de carburant)
Dato: 18-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 203 - uretmæssigt fakturerede afgifter - god tro hos fakturaens udsteder - risiko for tab af afgiftsindtægter - medlemsstaternes forpligtelse til at foreskrive mulighed for berigtigelse af den uretmæssigt fakturerede afgift - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-48/20 P (Cartes de carburant) - Dom

Indstilling C-21/20 Balgarska natsionalna televizia
Dato: 25-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - anvendelsesområde - levering af ydelser mod vederlag - artikel 132, stk. 1, litra q) - afgiftsfritagelse - udsendelse af fjernsynsprogrammer, som dels er finansieret ved tilskud fra staten, dels ved kommerciel virksomhed - retten til fradrag for indgående afgift

Tidligere dokument: C-21/20 Balgarska natsionalna televizia - Dom
Tidligere dokument: C-21/20 Balgarska natsionalna televizia - Indstilling

Dom C-907/19 Q-GmbH (Assurance de risques spéciaux)
Dato: 25-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - merværdiafgift (moms) - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra a) - forsikringstransaktioner og ydelser udført af forsikringsmæglere og ‑formidlere i forbindelse med disse transaktioner - ydelse leveret til en forsikringsgiver bestående af forskellige ydelser - kvalificering som én enkelt ydelse

Tidligere dokument: C-907/19 Q-GmbH (Assurance de risques spéciaux) - Dom


Indstillinger
C-279/19 Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Agent innocent)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - punktafgifter - direktiv 2008/118/EF - person, der hæfter for betalingen af punktafgift - person, der oplægger de varer, der skal leveres - person, der deltog i uregelmæssigheden - begreb - transportøren af varerne - uskyldig medhjælper)

Generaladvokatens indstilling:

- Begrebet »oplægning« i artikel 33, stk. 1 og 3, i Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF skal fortolkes således, at det omfatter simpel fysisk besiddelse under omstændigheder som dem, hvori WR befandt sig i hovedsagen.

- Den samme konklusion finder anvendelse mutatis mutandis i relation til direktivets artikel 38, hvorefter punktafgift erlægges af bl.a. »enhver person, der deltog i uregelmæssigheden«. En person såsom WR, der transporterer varer og er i besiddelse af varerne på det tidspunkt, hvor uregelmæssigheden opstår, kan anses for at »deltage« i uregelmæssigheden, selv om deltagelsen alene er passiv eller uagtsom.


C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - det fælles merværdiafgiftssystem - økonomisk-administrativ klage vedrørende ansættelser og bøder i forbindelse med personlig indkomstskat - ikke-fakturerede momspligtige transaktioner - afgiftsgrundlag - inkluderet i den pris, der er aftalt mellem parterne

Generaladvokatens indstilling:

Under disse omstændigheder foreslår jeg Domstolen at besvare det af Tribunal Superior de Justicia de Galicia (øverste regionale domstol i Galicien, Spanien) forelagte spørgsmål med, at artikel 73 og 78 i direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, sammenholdt med princippet om neutralitet, princippet om forbud mod afgiftssvig og mod rettighedsmisbrug, samt forbuddet mod ulovlig konkurrenceforvridning, ikke er til hinder for en national lovgivning, hvorefter den skyldige moms, i tilfælde som i den foreliggende hovedsag (hvor to afgiftspligtige personer i forbindelse med deres virksomhed foretager skjulte transaktioner, der giver ret til fradrag), beregnes ud fra den antagelse, at momsen ikke var inkluderet i prisen. Under sådanne omstændigheder skal den nationale lovgivning dog tillige give mulighed for, at den afgiftspligtige person kan afkræfte denne antagelse ved at godtgøre det modsatte, navnlig ved at sammenligne det betalte beløb med de sædvanlige priser (inklusive moms) for tilsvarende varer eller ydelser.


Domme
C-581/19 Frenetikexito

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - momspligtige ydelser - fritagelser - artikel 132, stk. 1, litra c) - behandling som led i udøvelse af lægegerning og dertil knyttede erhverv - ernæringsrådgivning og ernæringsmæssig opfølgning - aktiviteter inden for sport, velvære og fysisk form - begreberne »sammensat enkelt ydelse«, »ydelse, der er sekundær i forhold til hovedydelsen« og »ydelsers selvstændighed« - kriterier

Domstolens dom:

Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at med forbehold af den forelæggende rets efterprøvelse udgør en ernæringsydelse, der leveres af en uddannet og godkendt ernæringsrådgiver i sportscentre og eventuelt inden for rammerne af programmer, der ligeledes indeholder ydelser i forbindelse med velvære og fysisk form, en særskilt og selvstændig tjenesteydelse, og den er ikke omfattet af den fritagelse, der er fastsat i dette direktivs artikel 132, stk. 1, litra c).

Tidligere dokument: C-581/19 Frenetikexito - Indstilling


C-7/20 Hauptzollamt Münster (Lieu de naissance de la TVA)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EU-toldkodeksen - forordning (EU) nr. 952/2013 - artikel 87, stk. 4 - stedet, hvor toldskylden opstår - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1 - artikel 70 og 71 - importmomspligtens indtræden og afgiftens forfald - stedet, hvor afgiftsskylden opstår - konstatering af en manglende efterlevelse af en forpligtelse, der er fastsat i Unionens toldlovgivning - vare, der fysisk blev indført i Unionens toldområde i en medlemsstat, men som blev optaget i Unionens økonomiske kredsløb i den medlemsstat, hvor konstateringen blev foretaget

Domstolens dom:

Artikel 71, stk. 1, andet afsnit, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at importmerværdiafgiften vedrørende toldpligtige varer opstår i den medlemsstat, hvor det er blevet konstateret, at en forpligtelse, der er fastsat i Unionens toldlovgivning, ikke er blevet efterlevet, når de pågældende varer, selv om de fysisk blev indført i Unionens toldområde i en anden medlemsstat, blev optaget i Unionens økonomiske kredsløb i den medlemsstat, hvor den nævnte konstatering er blevet foretaget.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Group on the future of VAT (GFV)

Agenda - Sub-group Platform Economy 3rd meeting - 22 02 2021.pdf

Agenda - Sub-group Platform Economy 4th meeting - 09 03 2021.pdf

 

Nyt fra VAT Expert group (VEG)

Agenda - Sub-group Platform Economy 3rd meeting - 22 02 2021.pdf

Agenda - Sub-group Platform Economy 4th meeting - 09 03 2021.pdf

 

Nyt fra Rådet

Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Customs programme for cooperation in the field of customs and repealing Regulation (EU) No 1294/2013 - Statement of the Council's reasons – Adopted by the Council on 1 March 2021

Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1294/2013 - Vedtaget af Rådet den 1. marts 2021

Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1294/2013 – Rådets begrundelse – Vedtaget af Rådet den 1. marts 2021

RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det administrationsudvalg, der er nedsat ved toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter, for så vidt angår ændringerne af nævnte konvention

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedrørende Rådets holdning med henblik på vedtagelse af en forordning om fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet

Udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1294/2013 (2018/0232 COD) – Vedtagelse af Rådets førstebehandlingsholdning og Rådets begrundelse – Resultat af skriftlig procedure indledt ved CM 1874/21

Den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det administrationsudvalg, der er nedsat ved toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter, for så vidt angår ændringerne af nævnte konvention

Customs Union Working Party

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Second yearly summary report on the state of implementation of the EU customs action plan to combat IPR infringements for the years 2018 to 2022

Enhancing EU-China Trade Security and Facilitation - Strategic Framework for Customs Cooperation 2021 – 2024 between the European Union and the Government of the People's Republic of China - Approval of entering into negotiation - Decision to use the written procedure

 

Nyt fra Kommissionen

Planning and management documents. Taxation and customs union. Management plan 2021 – Taxation and Customs Union

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/370 af 1. marts 2021 om at gøre importen af koldvalsede flade produkter af rustfrit stål med oprindelse i indien og indonesien til genstand for registrering

berigtigelse til europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2020/2131 af 16. december 2020 om afskaffelse af told på visse varer ( eut l 430 af 18.12.2020 )

rådets afgørelse (eu) 2021/373 af 22. februar 2021 om undertegnelse på unionens vegne af aftalen mellem den europæiske union og kongeriget thailand i henhold til artikel xxviii i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (gatt) 1994 om ændring af indrømmelserne for alle de toldkontingenter, der er omfattet af eu-liste clxxv, som følge af det forenede kongeriges udtræden af den europæiske union

 

Nyt fra EUR_LEX

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/359 af 22. februar 2021 om bemyndigelse af nederlandene til at anvende en lavere afgiftssats for elektricitet, der leveres til ladestationer til elektriske køretøjer

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om momskompensation til velgørende foreninger m.v., BEK nr 321 af 01/03/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen, BEK nr 351 af 05/03/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse af lov om mekanismer til bilæggelse af skattetvister i Den Europæiske Union, LBK nr 347 af 01/03/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 178 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og lov om afgift af svovl. (Forhøjelse af grænsen for straksafskrivning m.v., midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler, forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og forlængelse af bundfradrag i svovlafgiften).

Bilag

Bilag 2

Henvendelse af 1/3-21 fra KPMG Acor Tax om, hvad der skal forstås ved sædvanlige driftsomkostninger og kommercielt formål

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 2/3-21 fra KPMG Acor Tax vedr. skatteministerens svar på SAU alm. del - spm. 266 om ligningslovens § 8 B m.v.

Bilag 5

Henvendelse af 4. marts 2021 fra KPMG Acor Tax om regeringens klimaprogram og LL § 8 B (130% FOU fradrag)

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 1/3-21 fra KPMG Acor Tax om, hvad der skal forstås ved sædvanlige driftsomkostninger og kommercielt formål, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelse af 2/3-21 fra KPMG Acor Tax vedr. skatteministerens svar på SAU alm. del - spm. 266 om ligningslovens § 8 B m.v., til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at det forhøjede FoU-fradrag, der følger med LL § 8 B med det formål at subsidiere FoU, hverken kan anvendes af erhververen eller overdrageren, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/3-21 fra KPMG Acor Tax om regeringens klimaprogram og LL § 8 B (130% FOU fradrag), til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, at Skatteministeriet kun skal indbringe en afgørelse, hvis den er principiel, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvor mange landsskatteretsafgørelser, der har været om LL§ 8 B / LL § 8 X inden for de seneste 5 år, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om ministeren enig i, at ministeriets opfattelse i den af ministeriet for domstolene indbragte landsskatteretsafgørelse SKM2020.230 om LL § 8 B vil kunne bidrage til en afgrænsning af, hvad ministeriet mener er omfattet af LL § 8 B, og hvad der ikke er, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 142

Orientering om Borger- og retssikkerhedschefens egen driftundersøgelse af Skatteforvaltningens kommunikationskanaler

Bilag 143

Henvendelse af 28/2-21 fra Busch On Board, Henrik Busch om udfordringer med manglende betaling af motorafgifter og manglende nummerpladeinddragelse

Bilag 151

Marts-redegørelsen om afviklingen af lovprogrammet 2020/21

Spørgsmål og svar

Spm. 270

Virksomheder, der har indtægt fra EU-lande skal enten pr. måned eller pr. kvartal indberette omsætningen af EU-salg uden moms til skattemyndighederne. Derudover skal virksomhederne indberette EU-salg med moms hver kvartal eller halvårligt. Hvad er ministerens holdning til at undersøge, hvorvidt indberetningen af EU-salg uden moms kan ske halvårligt og sammen med indberetning af EU-salg med moms, og at indberetningen kan ske under momsindberetningen, så virksomhederne ikke skal igennem to systemer?  Svar  

Spm. 271

Kan ministeren bekræfte, at der fremover ikke skal betales moms af renoveringsydelser som følge af en afgørelse ved Landsskatteretten?  Svar  

Spm. 272

Da Landsskatteretten har afgjort, at der ikke skal betales moms af renovationsydelser, bedes ministeren redegøre for, om ministeren planlægger et styresignal, og om ministeren vil orientere udvalget herom.  Svar  

Spm. 273

Ministeren bedes redegøre for, om afgørelsen ved Landsskatteretten om moms på renovationsydelser har betydning for muligheden for konkurrenceudsættelse af renovationsområdet.  Svar  

Spm. 285

Vil ministeren oplyse, hvor mange km/år de nuværende ejer- og udligningsafgifter er baseret på mht. miljøbelastningen?  Svar  

Spm. 286

Vil ministeren oplyse, om grundlaget for beregningerne af CO2-udledningen, som ejer- og udligningsafgifter baserer sig på, jf. lovforslag nr. L 129 som vedtaget, er, at dieselbiler gennemsnitligt kører 22.000 km/år?  Svar  

Spm. 287

I L 129 – bilag 17 har Danmarks Frie AutoCampere vurderet, at autocampere årligt kører 6.500-12.000 km. Er det i overensstemmelse med ministerens vurdering?  Svar  

Spm. 289

Mener ministeren, at det er rimeligt at bruge som forudsætning i lovgivningen, at en bilist køber sit køretøj med henblik på at afmelde det i en stor del af året?  Svar  

Spm. 290

Ministerens svar på L 129 – spørgsmål 43 bekræfter, at lovændringen ikke foreløbig kan tilskynde autocamperejere til valg af et mindre CO2-udledende køretøj. Hvornår forventer ministeren, at der vil være et reelt alternativ til de dieseldrevne autocampere, således at også disse bilister har mulighed for at vælge et mindre CO2-udledende køretøj?  Svar  

Spm. 291

Hvorved mener ministeren, at lovforslag nr. L 129 som vedtaget opfylder sit formål mht. at tilskynde autocamperejere til mindre CO2-udledning?  Svar  

Spm. 292

Hvorledes mener ministeren i svaret på L 129 – spørgsmål 3, at en reduktion af ejer- og udledningsafgiften for autocampere øger CO2-udledningen?  Svar  

Spm. 293

Forventer ministeren at loven skal tilpasses, når det teknologisk er muligt at afstemme opkrævning af afgifter til den konkret udledte CO2 ved kørsel? I bekræftende fald bedes ministeren oplyse tidshorisonten?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1026

Om momslån.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse