MomsMail 2022, uge 08

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Excise duty registration for distance sellers – OSS or not
Validering af momsnumre

Domme
Moms - nægtelse af fradragsret som følge af burde-viden om leverandørers momssvig - partshøring - om ugyldighed pga. sagsbehandlingsfejl

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
3 domme

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Deloitte

Excise duty registration for distance sellers – OSS or not

As of 1 February 2022, a long-awaited clarification of the rules for distance sellers of excise dutiable goods in Denmark became effective. Distance sellers are as the main rule obliged to register for excise duties in Denmark regardless of the VAT One Stop Shop (OSS).


EY

Validering af momsnumre

For at sælge varer eller ydelser til virksomheder i andre EU-lande momsfrit skal en række betingelser være opfyldt.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Moms - nægtelse af fradragsret som følge af burde-viden om leverandørers momssvig - partshøring - om ugyldighed pga. sagsbehandlingsfejl

SKM2022.91.ØLR

Skattemyndighederne havde nægtet et selskab fradrag for købsmoms af arbejdsydelser, som var blevet leveret til selskabet af underleverandører. Landsretten fandt det godtgjort, at underleverandørerne havde begået momssvig, og at selskabet burde havde vidst, at dets transaktionerne med underleverandørerne var led i sidstnævntes momssvig. På den baggrund fandt landsretten, at det var berettiget i henhold til EU-Domstolens praksis om nægtelse af fradragsret for moms i tilfælde af momssvig begået af en underleverandør, at skattemyndighederne havde nægtet selskabet fradrag for momsen.

Det kunne ikke føre til andet resultat, at SKAT var blevet fyldestgjort for en del af den moms, som underleverandørerne havde unddraget statskassen, som følge af at SKAT - efter at have opdaget momssvigen - havde efteropkrævet momsen hos underleverandørerne.

Landsretten fandt i øvrigt, at der var begået en sagsbehandlingsfejl i form af mangelfuld partshøring, men at denne sagsbehandlingsfejl konkret ikke havde haft betydning for sagens afgørelse, hvorfor SKATs og Landsskatterettens afgørelser ikke var ugyldige som følge af manglende partshøring som påstået af selskab.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 28-02-2022 - 29-03-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-98/21 Finanzamt R (Déduction de TVA liée à une contribution d’associé)
Dato: 03-03-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift - fradrag - indsættelse af et holdingselskab som mellemled i datterselskabernes transaktioner - datterselskabernes virksomhed i vid udstrækning afgiftsfritaget - generalomkostninger - misbrug

Tidligere dokument: C-98/21 Finanzamt R (Déduction de TVA liée à une contribution d’associé) - Dom
Tidligere dokument: C-98/21 Finanzamt R (Déduction de TVA liée à une contribution d’associé) - Indstilling

Dom C-711/20 TanQuid Polska
Dato: 24-03-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - punktafgifter - direktiv 92/12/EF - artikel 4 - omsætning af varer under suspension af punktafgifter - betingelser - artikel 6 og 20 - varers overgang til forbrug - forfalskning af det administrative ledsagedokument - overtrædelse eller uregelmæssighed, der har fundet sted i forbindelse med forsendelsen af punktafgiftspligtige varer under en afgiftssuspensionsordning - tilfælde, hvor varer uretmæssigt forlader en suspensionsordning - modtager, som ikke har kendskab til forsendelsen - svig begået af tredjemand - artikel 13, litra a), og artikel 15, stk. 3 - obligatorisk at stille sikkerhed i forbindelse med forsendelse - rækkevidde

Tidligere dokument: C-711/20 TanQuid Polska - Dom

Dom C-697/20 Dyrektor Izby Skarbowej w L. (Perte du statut d’agriculteur forfaitaire)
Dato: 24-03-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 9 - afgiftspligtig person - artikel 295 og 296 - standardsatsordning for landbrugere - ægtefæller, der udøver landbrugsvirksomhed ved anvendelse af aktiver, der indgår i formuefællesskabet - ægtefællernes mulighed for at blive betragtet som særskilte momsafgiftspligtige personer - en af ægtefællernes valg om at give afkald på status som standardsatslandbruger og lade sin virksomhed være omfattet af den almindelige momsordning - den anden ægtefælles fortabelse af status som standardsatslandbruger

Tidligere dokument: C-697/20 Dyrektor Izby Skarbowej w L. (Perte du statut d’agriculteur forfaitaire) - Dom


Indstillinger
C-637/20 DSAB Destination Stockholm

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - afgiftspligtige transaktioner - citykort - direktiv (EU) 2016/1065 - begrebet »voucher«

Generaladvokatens indstilling:

Et kort, som leverandører er forpligtet til at acceptere som modværdi for levering til kortindehaverne af de varer eller ydelser, der er omfattet af kortet, på et bestemt sted i et begrænset tidsrum og op til en vis værdi, er omfattet af begrebet »voucher« som omhandlet i artikel 30a i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem. Dette gælder også, selv om alle de ydelser, der er omfattet af et sådant kort, ikke inden for en given periode kan anvendes af en gennemsnitsforbruger. Et sådant kort er en »voucher til flere formål« i samme bestemmelses forstand, når den afgift på levering af varer og ydelser, som det skal accepteres som modværdi for, ikke er kendt på tidspunktet for overdragelsen af kortet.


Domme
C-175/20 Tilnærmelse af lovgivningerne Valsts ienemumu dienests (Traitement des données personnelles à des fins fiscales)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger - forordning (EU) 2016/679 - artikel 2 - anvendelsesområde - artikel 4 - begrebet »behandling« - artikel 5 - principper for behandling - formålsbegrænsning - dataminimering - artikel 6 - lovlig behandling - behandling, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse, som den dataansvarlige har fået pålagt - behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige - artikel 23 - begrænsninger - behandling af oplysningerne til skatteformål - anmodning om fremsendelse af oplysninger vedrørende online-annoncer om salg af køretøjer - proportionalitet

Domstolens dom:

1) Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) skal fortolkes således, at en medlemsstats skatte- og afgiftsmyndigheds indsamling af oplysninger, der omfatter en betydelig mængde personoplysninger, hos en erhvervsdrivende er underlagt kravene i denne forordning, navnlig kravene i forordningens artikel 5, stk. 1.

2) Bestemmelserne i forordning 2016/679 skal fortolkes således, at en medlemsstats skatte- og afgiftsmyndighed ikke kan fravige bestemmelserne i denne forordnings artikel 5, stk. 1, når en sådan ret ikke er blevet tildelt denne myndighed ved en lovgivningsmæssig foranstaltning som omhandlet i forordningens artikel 23, stk. 1.

3) Bestemmelserne i forordning 2016/679 skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for, at en medlemsstats skatte- og afgiftsmyndighed pålægger en udbyder af annoncer på internettet at fremsende oplysninger til myndigheden om de skatteydere, der har indrykket annoncer i en af rubrikkerne på denne internetportal, bl.a. for så vidt som disse oplysninger er nødvendige, henset til de særlige formål, hvortil de indsamles, og for så vidt som den periode, som indsamlingen af de nævnte data vedrører, ikke overskrider den varighed, der er strengt nødvendig for at nå det forfulgte mål af almen interesse.


C-582/20 SC Cridar Cons

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 167 og 168 - ret til fradrag - afslag - afgiftssvig - bevisoptagelse - udsættelse af behandlingen af en administrativ klage over en afgiftsansættelse, hvorved der nægtes ret til fradrag, indtil der er truffet afgørelse i en straffesag - medlemsstaternes procesautonomi - princip om afgiftens neutralitet - ret til god forvaltning - artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

Domstolens dom:

Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem og artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national lovgivning, der tillader de nationale skatte- og afgiftsmyndigheder at udsætte behandlingen af en administrativ klage over en afgiftsansættelse, hvorved en afgiftspligtig person nægtes ret til fradrag af indgående merværdiafgift på grund af denne afgiftspligtige persons medvirken i afgiftssvig, for at der kan fremkomme yderligere objektive forhold vedrørende denne medvirken, forudsat for det første, at en sådan udsættelse ikke bevirker, at udfaldet af den administrative klagesag forsinkes ud over en rimelig frist, for det andet, at afgørelsen om denne udsættelse er faktisk og retligt begrundet og kan gøres til genstand for domstolsprøvelse, og, for det tredje, at den afgiftspligtige person, hvis det i sidste instans viser sig, at retten til fradrag er blevet nægtet i strid med EU-retten, kan opnå tilbagebetaling af det pågældende beløb inden for en rimelig frist og i givet fald morarenter. Under disse omstændigheder kræves det ikke, at den afgiftspligtige person i den periode, hvor klagebehandlingen er udsat, får udsat fuldbyrdelsen af afgiftsansættelsen, medmindre det i tilfælde af alvorlig tvivl med hensyn til afgiftsansættelsens lovlighed er nødvendigt at anordne en udsættelse af afgiftsansættelsen for at undgå, at den afgiftspligtige person lider et alvorligt og uopretteligt tab.


C-605/20 Suzlon Wind Energy Portugal

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - anvendelse ratione temporis - momspligtige ydelser - levering af ydelser mod vederlag - kriterier - forhold inden for en koncern - tjenesteydelser, der består i at reparere eller udskifte vindmøllekomponenter under garanti og i at udarbejde rapporter om manglende overensstemmelse - debetnotaer udstedt af tjenesteyderen uden angivelse af moms - det af tjenesteyderen foretagne fradrag for den moms, der er blevet pålagt de varer og tjenesteydelser, som den pågældende er blevet faktureret af sine underleverandører for leveringerne heraf

Domstolens dom:

Artikel 2, stk. 1, litra c), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at transaktioner - der finder sted som led i et aftaleforhold, der identificerer en leverandør af tjenesteydelser, erhververen af disse og arten af de pågældende ydelser - som den afgiftspligtige person behørigt har bogført, hvorpå der er angivet en betegnelse, der bekræfter deres karakter af tjenesteydelser, og som har givet anledning til et af tjenesteyderen modtaget vederlag, der udgør den faktiske modværdi af de nævnte ydelser i form af debetnotaer, udgør en levering af ydelser, som foretages mod vederlag i denne bestemmelses forstand, uanset om den afgiftspligtige person for det første eventuelt ikke har oppebåret nogen fortjeneste, og der for det andet foreligger en garanti vedrørende de varer, som har været genstand for de nævnte tjenesteydelser.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Factsheet. Protocol on Ireland/Northern Ireland: customs

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/301 af 24. februar 2022 om udvidelse af den endelige udligningstold, der indførtes ved gennemførelsesforordning (eu) 2020/776 på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber (»gff«) med oprindelse i folkerepublikken kina (»kina«) til også at omfatte importen af gff afsendt fra marokko, uanset om varen er angivet med oprindelse i marokko, og om afslutning af undersøgelsen vedrørende den mulige omgåelse af de udligningsforanstaltninger, der indførtes ved gennemførelsesforordning (eu) 2020/776 på importen af gff med oprindelse i egypten, ved import af gff afsendt fra marokko, uanset om varen er angivet med oprindelse i marokko

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/302 af 24. februar 2022 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved gennemførelsesforordning (eu) 2020/492, som ændret ved gennemførelsesforordning (eu) 2020/776, på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber (»gff«) med oprindelse i folkerepublikken kina (»kina«) til også at omfatte importen af gff afsendt fra marokko, uanset om varen er angivet med oprindelse i marokko, og om afslutning af undersøgelsen vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved gennemførelsesforordning (eu) 2020/492 på importen af gff med oprindelse i egypten, ved import af gff afsendt fra marokko, uanset om varen er angivet med oprindelse i marokko

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/269 af 23. februar 2022 om accept af en anmodning om behandling som ny eksporterende producent i forbindelse med de endelige antidumpingforanstaltninger, der blev indført på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i folkerepublikken kina, og om ændring af s gennemførelsesforordning (eu) 2019/1198

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 106 Forslag til lov om ændring af momsloven (Ændring af reglerne om forfattervirksomhed og kunstnerisk aktivitet, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af reglerne om undervisning og turistsalg m.v.)

Bilag

Bilag 9

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 46

Spm. om uddannelsesvirksomhed i regi af Oplysningsforbund, Folkeuniversitet, m.fl. fortsat vil være friholdt for momspligt, til skatteministeren

Spm. 47

Spm. om, hvor stort et omfang praksisændring vil have, og hvilke økonomiske konsekvenser det vil få for de berørte udbydere, hvis uddannelsesaktivitet i regi af Oplysningsforbund, Folkeuniversitet m.fl. ikke fremover friholdes for momspligt, til skatteministeren

Spm. 48

Spm. om ministerens kommentar til, at en prisstigning på 25 pct. vil få betydelige konsekvenser for deltagerne i uddannelsesaktivitet i regi af Oplysningsforbund, Folkeuniversitet m.fl., til skatteministeren

Spm. 49

Spm. om, hvilke overvejelser regeringen gør sig om kompensation i tilfælde af en sådan prisstigning på 25 pct. for deltagerne i uddannelsesaktivitet i regi af Oplysningsforbund, Folkeuniversitet m.fl., til skatteministeren

Spm. 50

Spm. om, hvilke muligheder ministeren ser for at holde de folkeoplysende foreningers kursustilbud fri for ekstrabyrder i form af hævede deltagerpriser, ekstraomkostninger til administration, m.m., såfremt praksisændringen får betydning for foreningernes momsfritagelse, til skatteministeren

Spm. 51

Spm. om kommentar til henvendelsen af 21/1-22 fra AKKS - Amatørernes Kunst & Kultur Samråd om lovforslagets konsekvenser for økonomien i de frivillige amatørforeninger i Danmark, til skatteministeren

Spm. 54

Spm. om, hvordan lovforslaget vil påvirke almennyttige festivalers økonomi, til skatteministeren

Spm. 55

Spm. om at redegøre for de momsforhold, der er gældende for en ydelse, hvor en personlig træner under kommercielle vilkår tilbyder individuelle eller holdbaserede undervisningsforløb i fysisk træning for personer med handikap, til skatteministeren

Spm. 56

Spm. om at redegøre for de lovgivningsmæssige muligheder, som Danmark har inden for rammerne af EU’s momsdirektiv til at fastholde det nuværende reelle niveau for moms på fitnessabonnementer, til skatteministeren

Spm. 60

Spm. om man har kendskab til andre lande, der har eller vil ændre deres momsregler og praksis for moms på kunstneres rettigheder som følge af den rumænske dom, til skatteministeren

Spm. 61

Spm., om spørgsmålet om momsfritagelse for arvinger behandles af den ministerielle arbejdsgruppe, der skal redegøre for spørgsmålet om minimumsimplementering, til skatteministeren

Spm. 62

Spm. om, hvilke specifikke bestemmelser i den gældende EU-retlige ramme der ligger til grund for vurderingen, at det ikke er muligt at undtage eller fritage arvinger fra momspligt, til skatteministeren

L 109 Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, folkeoplysningsloven og lov om Danske Spil A/S. (Sammenlægning af Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S).

Bilag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Almindelig del

Bilag

Bilag 148

Orientering om spilaftale, fra skatteministeren

Bilag 149

Morgenwebinar den 2/3-22: Afgift på biomasse - hvorfor og hvordan?

Bilag 154

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 168 om ministeren vil kommentere henvendelsen af 27/1-22 fra Danske Soloselvstændige om at udskyde tilbagebetalingen af lån og moms til den 1. marts, jf. ERU alm. del - bilag 166, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 296

Europa-Kommissionen fremsatte den 14. juli 2020 forslag til revision af energibeskatningsdirektivet. Vil ministeren oplyse, om forslaget indebærer en ændring af den måde, hvorpå metallurgiske processer afgiftspålægges?  Svar  

Spm. 297

Af regeringens grund- og nærhedsnotat af 8. oktober 2021, jf. EUU 2021 KOM (2021) 0563 – Bilag 1, fremgår det på side 8, fjerde afsnit, at: ”Anvendelse af energiprodukter, altså når et energiprodukt anvendes både til opvarmning og andre formål, er i forslaget fortsat en obligatorisk fritagelse”. Er det korrekt forstået, at dette gælder generelt og dermed også for mineralogiske processer?  Svar  

Spm. 298

Ministeren bedes oplyse, hvilken del af Rigsfællesskabet der modtager indbetalinger af moms til reklamer på sociale medier for henholdsvis Færøerne og Grønland.  Svar  

Spm. 300

Der er stadig ATP-sager, der ikke er færdigbehandlede. Vil ministeren redegøre for, hvad der opholder Skatteforvaltningens behandling af ATP-sagerne, og hvornår ATP-sagerne forventes afsluttet? Endvidere bedes oplyst, om ministeren mener, at det er retssikkerhedsmæssigt forsvarligt at lade sagerne ligge i flere år henset til beløbet og rentekravets størrelse.  Svar  

Spm. 302

Vil ministeren oplyse, hvad Kammeradvokatens faktureringer af Skatteministeriet, fsva. arbejde relateret til ATP-sagerne, løber op i?  Svar  

Spm. 312

Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del – samrådsspørgsmål H redegøre for status for den under samrådet omtalte analyse af differencerne mellem virksomhedernes momsangivelser og indberetninger til VIES vedrørende EU-salg, herunder hvornår analysen forventes færdig? Endvidere bedes bekræftet, at ministeren vil oversende resultaterne af analysen, når de foreligger.  Svar  

Spm. 313

Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del – samrådsspørgsmål H redegøre for, om der er andre EU-medlemsstater, der har rettet henvendelse til Danmark i forhold til potentielt mistede momsindtægter pga. differencerne mellem danske virksomheders momsangivelser og indberetninger til VIES? Derudover bedes oplyst, om ministeren mener, at der er behov for at iværksætte initiativer i forhold til andre medlemsstaters potentielt mistede momsindtægter.  Svar  

Spm. 314

Af udkastet til EU’s momsdirektiv fremgår det på s. 5: ”Under de nye harmoniserede regler vil medlemsstaterne desuden skulle sikre, at de nedsatte satser er til fordel for den endelige forbruger, og at fastsættelsen af disse satser forfølger et mål af almen interesse.” Vil ministeren oplyse, hvilke ydelser/produkter man med denne formulering fortsat vil kunne have nedsat moms for, herunder om de nye regler gælder for alle de nuværende varer og ydelser i Bilag III i det gældende momsdirektiv?  Svar  

Spm. 315

I Sverige bruger man det nuværende momsdirektiv til at fastsætte en lavere moms for fitness – 6 pct. fremfor 25pct. Vil ministeren oplyse, om denne mulighed fortsat vil være gældende med det nye momsdirektiv, dvs. om fitness/adgang til fysisk træning og motion fortsat kan anses for at være et formål af almen interesse?  Svar  

Spm. 334

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 20/12-21 fra Danmarks Frie Autocampere vedrørende automatisk nummerpladegenkendelse, jf. SAU alm. del - bilag 94?  Svar  

Spm. 341

I svaret på spørgsmål 48 til lovforslag nr. L 89 (folketingsåret 2021-22) om afgift på nikotinprodukter svarede ministeren, at ”Virksomhederne har – hvis lovforslaget vedtages efter planen – ca. 6 måneder fra lovforslaget er vedtaget, indtil den nye afgift og stempelmærkeordningen træder i kraft. (…) Det er vurderingen, at producenter og forhandlere samlet set har tilstrækkelig tid til at tilpasse deres produktion til de nye regler og krav.” Med under fem måneder til ikrafttrædelse er der imidlertid endnu ikke fundet en løsning på stempelmærkningsordningen. Har ministeren til hensigt at udskyde ikrafttrædelsesdatoen, så virksomhederne har seks måneder til implementering, hvilket ministeren i forbindelse med lovbehandlingen vurderede var tilstrækkeligt?  Svar  

Spm. 342

I svaret på spørgsmål 54 til lovforslag nr. L 89 (folketingsåret 2021-22) svarede ministeren, at ”Det er hensigten, at der i umiddelbar forlængelse af lovens vedtagelse vil blive sendt udkast til bekendtgørelse i ekstern høring med henblik på udstedelse i begyndelsen af 2022.” Har ministeren til hensigt at udskyde ikrafttrædelsen af afgift på nikotinprodukter, idet Skatteministeriet endnu ikke har udstedt en bekendtgørelse om de tekniske standarder for stempelmærker, og der nu er under fem måneder til ikrafttrædelse?  Svar  

Spm. 343

Vil ministeren oplyse, hvornår tobaksproducenterne kan forvente en løsning på stempelmærkeordningen, hvis ministeren ikke vil udskyde ikrafttrædelsesdatoen?  Svar  

Spm. 350

Vil ministeren redegøre for antallet af skatte- og afgiftssager ved byretterne de sidste fem år, og i hvor mange af disse sager der har været en sagkyndig meddommer?  Svar  

Spm. 351

Vil ministeren redegøre for, hvordan det sikres, at der er den nødvendige sagkyndige bistand i skatte- og afgiftssager?  Svar  

Spm. 352

Ministeren bedes oplyse, om en CO2-afgift udformet som ekspertgruppen for en Grøn Skattereform har anbefalet i model 1-3, hvilket omfatter olie- og gasproduktionen i Nordsøen, vil være påvirket af den særlige skatte- og kompensationsaftale, der er indgået med olie- og gasproducenterne?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse