MomsMail 2021, uge 08

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Der er netop vedtaget nye rentefrie momslån
Nye moms- og A-skattelån - yderligere...
Folketinget vedtog tirsdag d. 23. februar 2021 mulighederne for at optage nye momslån
Vedholdenhed betaler sig i skattesager

Styresignaler
Genoptagelse af tinglysningsafgift (procentafgift) for afløsningspantebreve vedrørende virksomhedspant og fordringspant i visse tilfælde af pantsætterskifte - styresignal

Bindende svar
Momsfritagelse af en selvstændig gruppes levering af sundhedsfagligt personale mv.

Domme
Tinglysningsafgiftslovens § 6 a, 1. pkt. - begrebet "tilførsel af aktiver"

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
4 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Der er netop vedtaget nye rentefrie momslån

Det er netop vedtaget, at små og mellemstore virksomheder vil få mulighed for rentefrit at låne et beløb svarende til den moms, som skal indberettes og afregnes 1. marts 2021.


Beierholm

Nye moms- og A-skattelån - yderligere...

Vedtaget med yderligere udsat betalingsfrist for lån. Folketinget har netop givet mulighed for yderligere rentefrie lån for alle virksomheders A-skatteindbetalinger for februar og marts måned.


Revisionsinstituttet

Folketinget vedtog tirsdag d. 23. februar 2021 mulighederne for at optage nye momslån

En vigtig forudsætning for at kunne søge de nye lån er, at momsindberetningerne er sket senest d. 1. marts 2021.


TVC Advokatfirma

Vedholdenhed betaler sig i skattesager

I sager om beskatning af indsætninger på bankkonto og sammenblanding af privat- og selskabsøkonomi er en grundig bevisførelse afgørende.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Genoptagelse af tinglysningsafgift (procentafgift) for afløsningspantebreve vedrørende virksomhedspant og fordringspant i visse tilfælde af pantsætterskifte - styresignal

SKM2021.104.SKTST

Styresignalet beskriver en ændring af praksis for tinglysningsafgift af pantebreve vedrørende virksomhedspant eller fordringspant i visse tilfælde, hvor det afløser et tidligere pant, og pantsætteren er ændret i det nye pantebrev. Praksisændringen følger af afgørelsen SKM2019.600.LSR og styresignalet orienterer om muligheden for genoptagelse og tilbagebetaling af tinglysningsafgift som følge af afgørelsen samt Skattestyrelsens genoptagelse af egen drift.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsfritagelse af en selvstændig gruppes levering af sundhedsfagligt personale mv.

SKM2021.109.SR

Skattestyrelsen var enig i, at der kunne etableres et I/S, der skulle levere sundhedsfagligt personale uden tillæg af moms til sundhedsfaglig virksomhed A, samt X1 og X2, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 19.

Derudover vurderede Skattestyrelsen, at I/S'et inden for momsfritagelsen kunne levere rengøringsydelser samt administrative ydelser til de sundhedsfaglige virksomheder.

Skattestyrelsen kunne dog ikke bekræfte, at den selvstændige gruppe, i stedet for at etablere et I/S, kunne etableres under XX ApS og dets CVR-nr.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Tinglysningsafgiftslovens § 6 a, 1. pkt. - begrebet "tilførsel af aktiver"

SKM2021.110.HR

Sagen angik, om tinglysningen af en overdragelse af en fast ejendom fra et interessentskab til et partnerselskab var omfattet af den almindelige regel om afgift ved tinglysning af ejerskifte i tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 1, eller var fritaget for den variable del af tinglysningsafgiften i medfør af bestemmelsen om "tilførsel af aktiver" i tinglysningsafgiftslovens § 6 a, 1. pkt.

Højesterets flertal fandt efter ordlyden af tinglysningsafgiftslovens § 6 a, at både det indskydende selskab (interessentskabet) og det modtagende selskab (partnerselskabet) måtte anses for omfattet af begrebet "selskaber mv.", og at det derfor ville kræve en indskrænkende fortolkning af § 6 a at komme til det resultat, at den foreliggende transaktion ikke var omfattet af bestemmelsen.

Flertallet fandt endvidere, at det ikke med tilstrækkelig klarhed fremgik af lovgrundlaget, at det kunne kræves, at transaktionen foretages af selskaber, som ville kunne gennemføre transaktionen skattefrit efter fusionsskatteloven, og at der ikke var grundlag for, at begrebet "selskaber mv." skulle forstås i overensstemmelse med, hvad der var omfattet af de tilsvarende ord "selskaber mv." i den dagældende stempelafgiftslov.

Interessentskabet opfyldte derfor efter flertallets opfattelse betingelserne for at være omfattet af reglen om afgiftsnedsættelse i tinglysningsafgiftslovens § 6 a.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2021.99.ØLR

Straf - kildeskat - moms - ubetinget fængselsstraf - beregning af unddragelsen - gennemstrømningsselskaber

T var som direktør i et selskab tiltalt for moms- og kildeskattesvig. T havde dels angivet urigtige momsangivelser og dels undladt at angive størrelsen af momstilsvaret for perioden 03.11.14-31.12.16. Endvidere havde han undladt indeholdelse af A-skat og arbejdsbidrag for perioden 03.11.14-31.12.16. Statskassen blev herved unddraget for 2.519.068 kr. i moms, 4.354.625 kr. i skat og 688.479 kr.

T forklarede at der ikke var ansat arbejdsfolk i selskabet og det havde lejet mandskab. Der var ikke udarbejdet underleverandørkontrakter mellem selskabet og de af T nævnte selskaber og virksomheder. Endvidere antog han, at selskabets udlejer har kasseret regnskabsbilagene i forbindelse med ophævelse af lejeaftalen.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Retten lagde til grund, at det var T alene der havde ansvaret for momsindberetninger og kildeskat. Selskabet fik ikke leveret mandskab af de af T nævnte selskaber, som alene har fungeret som såkaldte gennemstrømningsselskaber, hvori der ikke har været omsætning fra reel drift. Arbejderne ansås reelt ansat i Ts selskab. Der foreligger ikke skattekort vedrørende det antal medarbejdere, som findes at have været ansat i selskabet og der er heller ikke ført regnskab, således at den pligtige A-skat for den enkelte medarbejder kan opgøres. Retten fandt derfor, at det unddragne beløb skal opgøres til det beløb, som selskabet efter kildeskattelovens § 69 er umiddelbart ansvarlig for over for det offentlige, altså med udgangspunkt i en indeholdelsesprocent på 55. T idømtes 3 års fængsel samt en tillægsbøde på 7.652.172 kr. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på unddragelsernes størrelse, den tidsmæssige udstrækning af de begåede unddragelser og den professionelle og systematiske karakter af de strafbare forhold.

Landsretten stadfæstede byretsdommen med de ændringer, at frihedsstraffen nedsattes til 2 år og tillægsbøden til 5.125.000 kr. Landsretten lagde til grund, at der ved opgørelsen af grundlaget for beregning af tilsvar af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i selskabets omsætning eksklusiv moms, skal ske fradrag for variable omkostninger eksklusiv moms samt en avance herpå på 20 %.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/1911229
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret for perioden fra den 1. maj 2011 til den 31. juli 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 32. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-02-2021

Journalnr: 20/0099729
Momsgodtgørelse til udenlandsk virksomhed
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har undladt at imødekomme en ansøgning om momsgodtgørelse for perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019, idet ansøgningen ikke blev indsendt inden fristens udløb den 30. september 2020. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-02-2021

Journalnr: 19/0002018
Skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af den udgående afgift (salgsmomsen). Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 05-02-2021

Journalnr: 18/0003307
Almennyttigt lotteri
Klagen vedrører SKATs opkrævning af afgift for et almennyttigt lotteri. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-02-2021

Journalnr: 17/0991272
Tarifering af kabler
Klagen skyldes, at SKAT har tariferet kabler under KN kode 8544429090, som følge af, at klager den 18. maj 2017 anmodede SKAT om en bindende tariferingsoplysning (BTO). Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 04-02-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 01-03-2021 - 30-03-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-7/20 Hauptzollamt Münster (Lieu de naissance de la TVA)
Dato: 03-03-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EU-toldkodeksen - forordning (EU) nr. 952/2013 - artikel 87, stk. 4 - stedet, hvor toldskylden opstår - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1 - artikel 70 og 71 - importmomspligtens indtræden og afgiftens forfald - stedet, hvor afgiftsskylden opstår - konstatering af en manglende efterlevelse af en forpligtelse, der er fastsat i Unionens toldlovgivning - vare, der fysisk blev indført i Unionens toldområde i en medlemsstat, men som blev optaget i Unionens økonomiske kredsløb i den medlemsstat, hvor konstateringen blev foretaget

Tidligere dokument: C-7/20 Hauptzollamt Münster (Lieu de naissance de la TVA) - Dom

Indstilling C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia
Dato: 04-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - det fælles merværdiafgiftssystem - økonomisk-administrativ klage vedrørende ansættelser og bøder i forbindelse med personlig indkomstskat - ikke-fakturerede momspligtige transaktioner - afgiftsgrundlag - inkluderet i den pris, der er aftalt mellem parterne

Tidligere dokument: C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia - Dom
Tidligere dokument: C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia - Indstilling

Dom C-581/19 Frenetikexito
Dato: 04-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - momspligtige ydelser - fritagelser - artikel 132, stk. 1, litra c) - behandling som led i udøvelse af lægegerning og dertil knyttede erhverv - ernæringsrådgivning og ernæringsmæssig opfølgning - aktiviteter inden for sport, velvære og fysisk form - begreberne »sammensat enkelt ydelse«, »ydelse, der er sekundær i forhold til hovedydelsen« og »ydelsers selvstændighed« - kriterier

Tidligere dokument: C-581/19 Frenetikexito - Dom
Tidligere dokument: C-581/19 Frenetikexito - Indstilling

Dom C-941/19 Samohýl group
Dato: 10-03-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - toldposition 3004 og 3808 - fortolkning - forordning (EF) nr. 455/2007 - Spot On-opløsning til katte mod lopper og tæger - terapeutisk eller profylaktisk virkning

Tidligere dokument: C-941/19 Samohýl group - Dom

Dom C-812/19 Danske Bank
Dato: 11-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 9 - afgiftspligtig person - begreb - artikel 11 - momsgruppe - et selskabs hovedetablering og en filial til selskabet beliggende i to forskellige medlemsstater - hovedetablering, der indgår i en momsgruppe, som ikke omfatter filialen - hovedetablering, der leverer tjenesteydelser til filialen, og som allokerer omkostningerne til disse tjenesteydelser til filialen

Tidligere dokument: C-812/19 Danske Bank - Dom

Dom C-802/19 Firma Z
Dato: 11-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90, stk. 1 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget - principper fastlagt i dom af 24. oktober 1996, Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400) - levering af lægemidler - tildelingen af rabatter - det præjudicielle spørgsmåls hypotetiske karakter - afvisning af anmodningen om præjudiciel afgørelse

Tidligere dokument: C-802/19 Firma Z - Dom

Dom C-562/19 P Statsstøtte Kommissionen mod Polen
Dato: 16-03-2021
Fiskale bestemmelser

Appel - artikel 107, stk. 1, TEUF - statsstøtte - polsk afgift i detailsektoren - artikel 108, stk. 2, TEUF - afgørelse om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure - elementer ved fastlæggelse af referencesystemet - progressive satser - forekomsten af en selektiv fordel - bevisbyrde

Tidligere dokument: C-562/19 P Statsstøtte Kommissionen mod Polen - Dom

Dom C-596/19 P Statsstøtte Kommissionen mod Ungarn
Dato: 16-03-2021
Fiskale bestemmelser

Appel - artikel 107, stk. 1, TEUF - statsstøtte - ungarsk afgift på den omsætning, der er forbundet med reklamer - kriterier ved fastlæggelsen af referencesystemet - satsernes progressivitet - overgangsbestemmelse om delvist fradrag af fremførte underskud -spørgsmålet, om der foreligger selektiv karakter

Tidligere dokument: C-596/19 P Statsstøtte Kommissionen mod Ungarn - Dom

Dom C-459/19 Wellcome Trust
Dato: 17-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af afgiftslovgivningerne - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 43 og 44 - leveringsstedet for tjenesteydelser til en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab - leveringsstedet for investeringsforvaltningsydelser modtaget af en velgørende organisation til brug for en ikke-økonomisk erhvervsmæssig virksomhed fra leverandører, der er etableret uden for EU

Tidligere dokument: C-459/19 Wellcome Trust - Dom
Tidligere dokument: C-459/19 Wellcome Trust - Indstilling

Indstilling C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole)
Dato: 18-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - erhvervelse af brændstoffer inden for Fællesskabet - forpligtelse til forudbetaling af afgift - frist på fem dage regnet fra brændstoffers indførsel til det nationale område - artikel 110 TEUF - forbud mod at opkræve højere interne afgifter på varer fra andre medlemsstater - direktiv 2006/112/EF - artikel 273 - foranstaltninger til undgåelse af svig - artikel 62 og 69 - afgiftens forfald - foreligger ikke - artikel 206 - begrebet acontobeløb - acontobeløb vedrørende en afgift, der ikke er forfaldet - beregningsgrundlag - bruttobeløb beregnet for en afgiftspligtig transaktion - afgiftens nettobeløb beregnet for hele afgiftsperioden

Tidligere dokument: C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole) - Dom
Tidligere dokument: C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole) - Indstilling

Dom C-895/19 A. (Exercice du droit à déduction)
Dato: 18-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - indirekte beskatning - moms - direktiv 2006/112/EF - erhvervelse af varer inden for Fællesskabet - fradrag for den indgående afgift, der skal betales i forbindelse med en sådan erhvervelse - formelle betingelser - materielle krav - frist for indgivelse af afgiftsangivelsen - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-895/19 A. (Exercice du droit à déduction) - Dom

Dom C-48/20 P (Cartes de carburant)
Dato: 18-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 203 - uretmæssigt fakturerede afgifter - god tro hos fakturaens udsteder - risiko for tab af afgiftsindtægter - medlemsstaternes forpligtelse til at foreskrive mulighed for berigtigelse af den uretmæssigt fakturerede afgift - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-48/20 P (Cartes de carburant) - Dom

Indstilling C-21/20 Balgarska natsionalna televizia
Dato: 25-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - anvendelsesområde - levering af ydelser mod vederlag - artikel 132, stk. 1, litra q) - afgiftsfritagelse - udsendelse af fjernsynsprogrammer, som dels er finansieret ved tilskud fra staten, dels ved kommerciel virksomhed - retten til fradrag for indgående afgift

Tidligere dokument: C-21/20 Balgarska natsionalna televizia - Dom
Tidligere dokument: C-21/20 Balgarska natsionalna televizia - Indstilling

Dom C-907/19 Q-GmbH (Assurance de risques spéciaux)
Dato: 25-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - merværdiafgift (moms) - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra a) - forsikringstransaktioner og ydelser udført af forsikringsmæglere og ‑formidlere i forbindelse med disse transaktioner - ydelse leveret til en forsikringsgiver bestående af forskellige ydelser - kvalificering som én enkelt ydelse

Tidligere dokument: C-907/19 Q-GmbH (Assurance de risques spéciaux) - Dom


Domme
C-604/19 Gmina Wroclaw (Conversion du droit d’usufruit)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra a) - artikel 9, stk. 1 - artikel 13, stk. 1 - artikel 14, stk. 1, og artikel 14, stk. 2, litra a) - begrebet »levering af varer« - konvertering ved lov af en langvarig brugsret over en fast ejendom til en fuld ejendomsret - kommune, der opkræver vederlag for konverteringen - begrebet »erstatningsydelse« - begrebet »en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab« - undtagelse - offentligretlige organer, som udøver eller foretager virksomhed eller transaktioner i deres egenskab af offentlig myndighed

Domstolens dom:

1) Artikel 14, stk. 2, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at den konvertering af den langvarige brugsret over en fast ejendom til en fuld ejendomsret, der er fastsat i national lovgivning og foretages mod betaling af et vederlag, udgør en levering af varer i denne bestemmelses forstand.

2) Direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at under forbehold af den efterprøvelse, som det påhviler den forelæggende ret at foretage, handler en kommune, der ejer en fast ejendom, som gør det muligt for den at opnå indtægter af en vis varig karakter, i sin egenskab af afgiftspligtig person som omhandlet i dette direktivs artikel 9, stk. 1, og ikke i sin egenskab af offentlig myndighed som omhandlet i direktivets artikel 13, stk. 1, når denne kommune mod betaling af et vederlag foretager en i national lovgivning fastsat konvertering af den langvarige brugsret over denne ejendom til en fuld ejendomsret.


C-712/19 Etableringsfrihed Novo Banco

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - etableringsfrihed - frie kapitalbevægelser - skatter og afgifter - afgift, som påhviler kundeindskud i kreditinstitutter - afgiftsfradrag, som kun indrømmes institutter, der har deres hjemsted eller agenturer på den selvstyrende region Andalusiens område - afgiftsfradrag, som kun indrømmes for projekter, der gennemføres i denne selvstyrende region - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 401 - forbud mod at opkræve andre nationale afgifter, der har karakter af omsætningsafgift - begrebet »omsætningsafgift« - momsens væsentlige kendetegn - foreligger ikke

Domstolens dom:

1) Etableringsfriheden, som er sikret ved artikel 49 TEUF, skal fortolkes således, at hvad angår de fradrag, der anvendes på bruttobeløbet af en afgift, som påhviler kundeindskud i kreditinstitutter, der har deres centrale hovedkontor eller agenturer beliggende på en regions område i en medlemsstat,

- er den til hinder for et fradrag på 200 000 EUR, der anvendes på denne afgifts bruttobeløb til fordel for kreditinstitutter, hvis hjemsted er beliggende på denne regions område

- er den ikke til hinder for fradrag, der anvendes på nævnte afgifts bruttobeløb, på 5 000 EUR pr. agentur etableret på nævnte regions område, idet sidstnævnte beløb hæves til 7 500 EUR for hvert agentur beliggende i en kommune med mindre end 2 000 indbyggere, medmindre dette fradrag faktisk indebærer en forskelsbehandling på grundlag af de pågældende kreditinstitutters hjemsted, som ikke kan begrundes, hvilket det påhviler den forelæggende ret at efterprøve.

Artikel 63, stk. 1, TEUF skal fortolkes således, at hvad angår en afgift, som påhviler kundeindskud i kreditinstitutter, der har deres centrale hovedkontor eller agenturer beliggende på en regions område i en medlemsstat, er bestemmelsen til hinder for fradrag i denne afgifts bruttobeløb, som modsvarer kreditter, lån og investeringer, der er afsat til projekter gennemført i denne region, forudsat at disse fradrag forfølger et rent økonomisk formål.

2) Artikel 401 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for en national lovgivning, der indfører en afgift, som kreditinstitutter skal betale på grund af beholdning af kundeindskud, og hvis afgiftsgrundlag svarer til det aritmetiske gennemsnit af den kvartalsvise saldo af disse indskud, og som afgiftssubjektet ikke kan overvælte på tredjeperson.


C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 76/308/EØF - artikel 6 og 8 samt artikel 12, stk. 1-3 - gensidig bistand ved inddrivelse af visse fordringer - punktafgift, der skal betales i to medlemsstater for de samme transaktioner - direktiv 92/12/EØF - artikel 6 og 20 - varers overgang til forbrug - forfalskning af administrativt ledsagedokument - overtrædelse eller uregelmæssighed, der har fundet sted i forbindelse med omsætning af punktafgiftspligtige varer under en afgiftssuspensionsordning - tilfælde, hvor varer uretmæssigt forlader en suspensionsordning - »fordobling af afgiftskravet« for punktafgifter - prøvelse, der foretages af retterne i den medlemsstat, i hvilken den myndighed, der anmodes om bistand, befinder sig - afslag på anmodning om bistand indgivet af de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat - betingelser

Domstolens dom:

Artikel 12, stk. 3, i Rådets direktiv 76/308/EØF af 15. marts 1976 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse bidrag, afgifter, skatter og andre foranstaltninger, som ændret ved Rådets direktiv 2001/44/EF af 15. juni 2001, sammenholdt med artikel 20 i Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed, som ændret ved Rådets direktiv 92/108/EØF af 14. december 1992, skal fortolkes således, at i forbindelse med et søgsmål om indsigelse, der vedrører eksekutionsforanstaltninger, der er truffet i den medlemsstat, i hvilken den myndighed, der anmodes om bistand, befinder sig, kan den kompetente instans i denne medlemsstat give afslag på en anmodning om inddrivelse af punktafgifter, som er fremsat af de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat, for så vidt angår varer, der uretmæssigt har forladt en suspensionsordning som omhandlet i artikel 6, stk. 1, i direktiv 92/12, som ændret ved direktiv 92/108, når denne anmodning er baseret på forhold, der vedrører de samme udførselstransaktioner, som allerede er genstand for inddrivelse af punktafgifter i den medlemsstat, i hvilken den myndighed, der anmodes om bistand, befinder sig.

Tidligere dokument: C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa - Indstilling


C-772/19 Bartosch Airport Supply Services

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - toldposition 8701 og 8705 - fortolkning - flybugserer

Domstolens dom:

Den kombinerede nomenklatur, som er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, i den affattelse, der følger af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2016/1821 af 6. oktober 2016, skal fortolkes således, at denne nomenklaturs pos. 8705 ikke omfatter et køretøj, der er konstrueret til at slæbe eller skubbe fly, og som benævnes »flybugserer«, idet dette sidstnævnte henhører under den nævnte nomenklaturs pos. 8701.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra VAT Expert group (VEG)

29th VEG meeting - VAT ecommerce communication.pptx

 

Nyt fra Rådet

Council Directive (EU) 2019/1995 of 21 November 2019 amending Directive 2006/112/EC as regards provisions relating to distance sales of goods and certain domestic supplies of goods

Council Implementing Regulation (EU) 2019/2026 of 21 November 2019 amending Implementing Regulation (EU) No 282/2011 as regards supplies of goods or services facilitated by electronic interfaces and the special schemes for taxable persons supplying services to non-taxable persons, making distance sales of goods and certain domestic supplies of goods

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION Special Scheme for travel agents of the Council Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Nederlandene til at anvende en lavere afgiftssats for elektricitet, der leveres til ladestationer til elektriske køretøjer

Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1294/2013 – Udkast til Rådets begrundelse

Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1294/2013

Draft Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Customs programme for cooperation in the field of customs and repealing Regulation (EU) No 1294/2013 (first reading) - Decision to use the written procedure for the adoption of the Council's position at first reading and of the statement of the Council's reasons

Informal videoconference of the members of the Customs Cooperation Working Party (CCWP) - Experts

RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det blandede udvalg EU-Schweiz, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om forenkling af kontrol og formaliteter i forbindelse med godstransport og om toldsikkerhedsforanstaltninger, for så vidt angår ændringen af kapitel III i og bilag I og II til nævnte aftale

Udkast til AFGØRELSE VEDTAGET AF DET BLANDEDE UDVALG EU-SCHWEIZ om ændring af kapitel III i og bilag I og II til aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om forenkling af kontrol og formaliteter i forbindelse med godstransport og om toldsikkerhedsforanstaltninger

Informal videoconference of the members of the Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - Excise Duties)

Informal videoconference of the members of the Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - Excise Duties)

Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Administrative Committee for the Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR Carnets as regards the proposal to amend the Convention - Decision to use the written procedure for adoption

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/235 af 8. februar 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (eu) 2015/2447 for så vidt angår formater og koder for de fælles datakrav, visse regler vedrørende tilsyn og det kompetente toldsted for henførsel af varer under en toldprocedure

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/328 af 24. februar 2021 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af endeløse filamenter af glasfibervarer med oprindelse i folkerepublikken kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18 i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2016/1037

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/358 af 22. februar 2021 om ændring af rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2017/563 om at give republikken estland tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19 og lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 (Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, udvidelse af A-skattelåneordningen og udvidelse af momslåneordningen som følge af covid-19 m.v.), LOV nr 248 af 23/02/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 178 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og lov om afgift af svovl. (Forhøjelse af grænsen for straksafskrivning m.v., midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler, forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og forlængelse af bundfradrag i svovlafgiften).
Fremsat den 24. februar 2021

Vedtagne lovforslag

L 166 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19 og lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19. (Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, udvidelse af A-skattelåneordningen og udvidelse af momslåneordningen som følge af covid-19 m.v.).
Vedtaget den 23. februar 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 166 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19 og lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19. (Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, udvidelse af A-skattelåneordningen og udvidelse af momslåneordningen som følge af covid-19 m.v.).

Bilag

Bilag 7

Betænkning afgivet den 22. februar 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 10

Henvendelse af 18/2-21 fra advokat Jan Steen Hansen, vedrørende spørgsmål til den foreslåede låneordning

L 178 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og lov om afgift af svovl. (Forhøjelse af grænsen for straksafskrivning m.v., midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler, forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og forlængelse af bundfradrag i svovlafgiften).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema - LF Grøn Skattereform
Høringssvar LF Grøn Skattereform

Almindelig del

Bilag

Bilag 140

Orientering om fejlagtig opkrævning af renter

Bilag 141

Statusnotater for gæld- og opkrævningsområderne samt told- og momsområderne

Spørgsmål og svar

Spm. 48

Vil ministeren redegøre for, hvad det giver i reduktion af drivhusgasser, statsprovenu før og efter tilbageløb og adfærd, samfundsøkonomisk effekt og arbejdsudbud i hvert af årene 2021-2030, hvis man hæver afgiften på olie og gas fra 62,3 kr. per gigajoule til henholdsvis 70, 80, 90 og 100 kr. pr. gigajoule, herunder hvor mange oliefyr og naturgasfyr der vil blive udfaset i hvert af årene?  Svar  

Spm. 259

Vil ministeren redegøre for, hvad der gøres for, at Motorstyrelsen ikke træffer afgørelser uden lovhjemmel? Der er eksempler på, at Motorstyrelsen ikke har givet eksportgodtgørelse på et køretøj, som er afmeldt i motorregistret og udført af Danmark, hvilket er i strid med retspraksis fra Højesteret (SKM2016.14.HR).  Svar  

Spm. 329

Vil ministeren redegøre for, hvordan regeringen vil opruste relevante myndigheder over for opgaven med momssvindlere, der svindler sig til ekstremt dyre luksusbiler? Der henvises til DR-udsendelsen ”Momssvindel med luksusbiler”.  Svar  

Spm. 336

Vil ministeren redegøre for, hvordan Skattestyrelsen samarbejder med arbejdsplatforme med henblik på at sikre korrekt skatte- og momsbetalinger?  Svar  

Spm. 337

Vil ministeren i rangorden opliste de 10 største faggrupper, der gennem sort arbejde forventes at påføre staten det største tab i skatte- og momsbetalinger?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 970

Om Motorstyrelsens administration af registrering af køretøjer.  Svar  

Samrådsspørgsmål

Spm. P

Samrådsspm. om at redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 16. marts 2021, som er relevante for Skatteudvalget, til finansministeren, kopi til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse