MomsMail 2020, uge 08

Kære læser !

MomsMail er til den lidt korte side denne uge - med fokus på kommende sager for EU-Domstolen, EU-stof og materiale fra Folketinget.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Frihandelsaftaler giver toldfordele til danske virksomheder
Skat og moms, når du har B-indkomst ved freelancearbejde
Skatte- og momsfradrag ved repræsentation 2020
Grønne firmabiler
Nu kan du komme til at hæfte for andres chokoladeafgift
Quick fix regler ændrer som udgangspunkt ikke retsstillingen ved afhentningskøb i Danmark
Nyt om skat, uge 6 - Får du godtgørelse af afgifter for energi og miljø?

Udkast til styresignal
Praksisændring og genoptagelse - hæftelse iht. chokoladeafgiftsloven § 29, stk. 2 - udkast til styresignal

Bindende svar
Momsfritagelse af deltagergebyrer og indtægter fra salg af sponsorater ved afholdelse af international konference

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Frihandelsaftaler giver toldfordele til danske virksomheder

Danske virksomheder, der importerer varer fra eller eksporterer varer til lande, som EU har indgået en frihandelsaftale med, kan helt eller delvist undgå told, hvis de sikrer sig den nødvendige dokumentation.


BDO

Skat og moms, når du har B-indkomst ved freelancearbejde

Der er tre store faldgruber for dem, der arbejder som digitale løsarbejdere. De overser faren for momspligt. De glemmer deres skattefradrag. Og de kender ikke risikoen ved at arbejde sort.


Dansk Revision

Skatte- og momsfradrag ved repræsentation 2020

SKAT er ikke altid enig med virksomheders fortolkning af, hvad der er henholdsvis reklame-, personale- og repræsentationsudgifter.


Deloitte

Grønne firmabiler

Folketinget har den 30. januar vedtaget lovforslag L 90 (en del af Finansloven), som medfører billigere elbiler på to områder.


PwC

Nu kan du komme til at hæfte for andres chokoladeafgift

Praksisændring på vej: Du risikerer at hæfte for manglende betaling af dine kunders og leverandørers chokolade- og sukkervareafgift.


PwC

Quick fix regler ændrer som udgangspunkt ikke retsstillingen ved afhentningskøb i Danmark

Kravene til dokumentation ved afhentningskøb i Danmark skærpes som udgangspunkt ikke. Læs mere her.


PwC

Nyt om skat, uge 6 - Får du godtgørelse af afgifter for energi og miljø?

Der kan potentielt ligge mange penge og vente på dig og din virksomhed, hvis du ikke i forvejen får godtgørelse af afgifter for energi og miljø.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Praksisændring og genoptagelse - hæftelse iht. chokoladeafgiftsloven § 29, stk. 2 - udkast til styresignal

19-0302598

Landsskatteretten har i SKM2019.170.LSR lagt til grund, at der har været en fast administrativ praksis om kun at rejse krav om hæftelse i sager, hvor der er tale om svig/unddragelse. Efter denne praksis rejses hæftelseskravet ikke, når den manglende betaling af afgiften blot skyldes manglende betalingsevne hos den betalingspligtige person, fx på grund af dennes konkurs, uden at der er tale om svig. Skattestyrelsen vil fremadrettet ændre praksis, således, at der kan rejses krav om hæftelse efter chokoladeafgiftslovens § 29, stk. 2, også i andre tilfælde end svig eller unddragelse, idet hæftelsesbestemmelsen gælder i alle tilfælde, hvor der ikke er betalt afgift af varerne, som skulle være betalt efter loven. Praksisændringen har virkning for hæftelser vedrørende afgiftsperioder, der udløber efter offentliggørelsen af styresignalet.

I dette styresignal beskrives muligheden for genoptagelse som følge af Landsskatterettens afgørelse i SKM2019.170.LSR vedrørende hæftelse efter chokoladeafgiftslovens § 29, stk. 2. I styresignalet fastsættes betingelse og frister for genoptagelse af sager vedrørende hæftelse for chokoladeafgiften. Endvidere ændres praksis vedrørende chokoladeafgiftslovens § 29, stk. 2, med fremadrettet virkning.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsfritagelse af deltagergebyrer og indtægter fra salg af sponsorater ved afholdelse af international konference

SKM2020.77.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at Spørger er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, ved opkrævning af deltagergebyr og salg af salg af standleje og sponsorpakker i forbindelse med afholdelse af en international konference i Danmark, samt deltagelse i et aftenarrangement, som led i konference.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Afvisning - anlagt for sent

SKM2020.80.ØLR

Byretten afviste sagen, da den var anlagt efter udløbet af søgsmålsfristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 4. Skatteyderen ankede herefter dommen til landsretten.

Landsretten udtalte, at domme, hvorved retten afviser sagen, fordi den ikke er indbragt for rette domstol eller ikke rettidigt er indbragt for domstolene eller ankeretten, kun kan indbringes for højere ret ved kære, jf. retsplejelovens § 369, stk. 3.

Landsretten fandt, at ankestævningen opfyldte betingelserne til et kæreskrift. Ankestævningen var imidlertid ikke indlæst på domstolenes sagsportal inden kærefristen.

Idet landsretten ikke fandt grundlag for undtagelsesvis at tillade kære efter fristens udløb, blev appellen afvist.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Proces - skattesag skulle ikke sættes i bero - retssikkerhedslovens § 10

SKM2020.79.BR

Skatteyderens anmodning om udsættelse af skattesagen med henblik på at afvente resultatet af straffesagen mod skatteyderen blev ikke taget til følge.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 24-02-2020 - 24-03-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-331/19 Staatssecretaris van Financiën (Taux réduit de TVA pour aphrodisiaques)
Dato: 27-02-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112 - artikel 98 - nedsat moms - bilag III, nr. 1) - levnedsmidler samt produkter, der er bestemt til at anvendes som supplement til eller i stedet for levnedsmidler og foder - libido-stimulerende produkter

Tidligere dokument: C-331/19 Staatssecretaris van Financiën (Taux réduit de TVA pour aphrodisiaques) - Indstilling

Indstilling C-791/18 Stichting Schoonzicht
Dato: 03-03-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift - regulering af fradrag - investeringsgoder - forskel mellem påtænkt brug og første faktiske brug - direktiv 2006/112/EF- artikel 185 og 187 - anvendelse

Tidligere dokument: C-791/18 Stichting Schoonzicht - Dom
Tidligere dokument: C-791/18 Stichting Schoonzicht - Indstilling
Tidligere dokument: C-791/18 Stichting Schoonzicht - Ny sag

Dom C-75/18 Vodafone Magyarország
Dato: 03-03-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - etableringsfrihed - omsætningsafgift for telekommunikationsoperatører - progressiv afgift, som i højere grad berører fysiske eller juridiske personer fra andre medlemsstater end indenlandske virksomheder - progressive afgiftstrin, der finder anvendelse på alle afgiftspligtige personer - omsætningen som neutralt sondringskriterium - afgiftspligtige personers bidragsevne - statsstøtte - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - omsætningsafgifter - begreb

Tidligere dokument: C-75/18 Vodafone Magyarország - Dom
Tidligere dokument: C-75/18 Vodafone Magyarország Mobil Távközlési - Ny sag

Dom C-323/18 Tesco-Global Áruházak
Dato: 03-03-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - etableringsfrihed - omsætningsafgift inden for sektoren for detailhandel fra forretninger - progressiv afgift, som i højere grad berører fysiske eller juridiske personer fra andre medlemsstater end indenlandske virksomheder - progressive afgiftstrin, der finder anvendelse på alle afgiftspligtige personer - omsætningen som neutralt sondringskriterium - afgiftspligtige personers bidragsevne

Tidligere dokument: C-323/18 Tesco-Global Áruházak - Dom
Tidligere dokument: C-323/18 Tesco-Global Áruházak - Indstilling
Tidligere dokument: C-323/18 Tesco-Global Áruházak - Ny sag

Dom C-482/18 Google Ireland
Dato: 03-03-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - fri udveksling af tjenesteydelser - artikel 56 TEUF - restriktioner - fiskale bestemmelser - afgift af reklamevirksomhed på grundlag af omsætningen - forpligtelser vedrørende registrering hos skatte- og afgiftsmyndigheden - princippet om forbud mod forskelsbehandling - bøder - proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-482/18 Google Ireland - Dom
Tidligere dokument: C-482/18 Google Ireland - Indstilling
Tidligere dokument: C-482/18 Google Ireland - Ny sag

Dom C-655/18 Schenker
Dato: 04-03-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EF) nr. 952/2013 - unddragelse fra toldtilsyn - tyveri af varer, der er henført under toldoplagsproceduren - artikel 242 - den ansvarlige for unddragelsen - indehaveren af en bevilling til toldoplag til oplagring af varer - sanktion for overtrædelse af toldreglerne - artikel 42 - pligt til at betale et beløb svarende til de manglende varers værdi - kumulation med en finansiel sanktion - proportionalitet

Tidligere dokument: C-655/18 Schenker - Dom
Tidligere dokument: C-655/18 Mitnitsa Varna - Ny sag

Dom C-211/18 Idealmed III
Dato: 05-03-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra b) - fritagelser - hospitalsbehandling og pleje - hospitaler - levering af ydelser under sociale betingelser svarende til dem, der gælder for offentligretlige organer - artikel 377 og 391 - undtagelser - mulighed for at vælge at erlægge afgift - opretholdt afgiftspålæggelse - ændring af betingelserne for udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed

Tidligere dokument: C-211/18 Idealmed III - Dom
Tidligere dokument: C-211/18 Idealmed III - Indstilling

Dom C-48/19 X (Exonération de TVA pour des consultations téléphoniques)
Dato: 05-03-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra c) - fritagelser - behandling af personer som et led i udøvelse af lægegerning og dertil knyttede erhverv - telefoniske ydelser - ydelser, der leveres af sygeplejersker og sundhedsassistenter

Tidligere dokument: C-48/19 X (Exonération de TVA pour des consultations téléphoniques) - Dom

Dom C-94/19 San Domenico Vetraria
Dato: 11-03-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - fiskale bestemmelser - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 2 og 6 - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - levering af tjenesteydelser mod vederlag - udstationering af et moderselskabs personale ved dets datterselskab - datterselskabets betaling begrænset til de afholdte udgifter

Tidligere dokument: C-94/19 San Domenico Vetraria - Dom

Dom C-192/19 Rensen Shipbuilding
Dato: 11-03-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - pos. 8901 - skibsskrog - søgående sejlads - skibe og andre fartøjer, der er konstrueret til søgående sejlads - begreb

Tidligere dokument: C-192/19 Rensen Shipbuilding - Dom

Dom C-101/19 Frie varebevægelser DHU Arzneimittel
Dato: 23-04-2020
Fiskale bestemmelser

Omkostningsdelingsgrupper, herunder det gerografiske område og konkurrenceforvridning


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

BILAG til Forslag til RÅDETS DIREKTIV om administrativt samarbejde på beskatningsområdet (kodifikation)

Punktafgifter a) RÅDETS DIREKTIV om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning) b) RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 389/2012 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet, for så vidt angår indholdet af de elektroniske registre Godkendelse af den irske sprogudgave

ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Customs Cooperation Committee established under the Agreement between the European Union and New Zealand on cooperation and mutual administrative assistance in customs matters as regards the adoption of the internal rules of procedure of the Joint Customs Cooperation Committee

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Customs Cooperation Committee established under the Agreement between the European Union and New Zealand on cooperation and mutual administrative assistance in customs matters as regards the adoption of the internal rules of procedure of the Joint Customs Cooperation Committee

Council Decision (EU) 2019/2208 of 9 December 2019 on the position to be taken on behalf of the European Union within the EPA Committee established under the stepping stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, as regards the adoption of Protocol No. 1 concerning the definition of the concept of originating products and methods of administrative cooperation

BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det blandede toldsamarbejdsudvalg, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender, for så vidt angår vedtagelsen af det blandede toldsamarbejdsudvalgs forretningsorden

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det blandede toldsamarbejdsudvalg, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender, for så vidt angår vedtagelsen af det blandede toldsamarbejdsudvalgs forretningsorden

Customs Union Working Party

High Level Working Party (Taxation)

Council Regulation amending Regulation (EU) No 904/2010 as regards measures to strengthen administrative cooperation in order to combat VAT fraud

Council Directive laying down the general arrangements for excise duty (recast)

 

Nyt fra Parlamentet

Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det blandede toldsamarbejdsudvalg, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender, for så vidt angår vedtagelsen af det blandede toldsamarbejdsudvalgs forretningsorden  

Bilag til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det blandede toldsamarbejdsudvalg, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender, for så vidt angår vedtagelsen af det blandede toldsamarbejdsudvalgs forretningsorden  

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/230 af 19. februar 2020 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, som blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/83 over for importen af mononatriumglutamat med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og om at gøre denne import til genstand for registrering

Rådets forordning (EU) 2020/231 af 18. februar 2020 om ændring af Rådets forordning (EU) 2018/1977 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse fiskevarer for perioden 2019-2020

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2122 af 10. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår visse kategorier af dyr og varer, der er undtaget fra offentlig kontrol ved grænsekontrolsteder, særlig kontrol af passagerers personlige bagage og af små sendinger af varer til fysiske personer, som ikke er bestemt til at blive markedsført, og om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 ( EUT L 321 af 12.12.2019 )

Afgørelse Nr. 2/2019 truffet af ØPA-Udvalget der er nedsat i henhold til den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Côte d'Ivoire på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side af 2. december 2019 om vedtagelsen af protokol nr.?1 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde [2020/195]

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 97 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven), emballageafgiftsloven, lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love. (Indeksering af de faste tinglysningsafgifter og en række miljøafgifter og genindførelse af registreringsafgiften på luftfartøjer m.v.).

Bilag

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 20. februar 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der sikrer, at svævefly undtages fra den foreslåede registreringsafgift på luftfartøjer, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 165

Orientering om Skatteministeriets notat vedrørende afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-812/19, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

Bilag 167

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven (Ligestilling af kakaodrikke med kakaomælk m.v.)

Spørgsmål og svar

Spm. 250

Hvis en virksomhed eller borger får kendskab til, at der snydes med momsen i forbindelse med grænseoverskridende e-handel, hvor kan de så henvende sig i dag med deres viden? Vil ministeren sikre, at de fremadrettet kan henvende sig til det nye skattecenter med deres dokumentation?

Spm. 251

Kan ministeren oplyse, om det forventes, at EU’s og de øvrige EU-landes it-systemer bliver klar til OSS’en og til at implementere de nye EU-momsregler til den fastsatte EU-frist den 1. januar 2021?

Spm. 252

Toldstyrelsen gennemførte i 2018 fire kontrolaktioner af 6.100 forsendelser sendt fra Kina. Af svaret på SAU alm. del (folketingsåret 2018-19, 2. samling) – spørgsmål 6 fremgår det, at det pga. af en ”ufuldkommen registrering” kun er værdien af 4.200 af disse, der er registreret. Kan ministeren svare på, om det skal forstås sådan, at Toldstyrelsen ikke har registreret værdien af de 1.900 øvrige forsendelser? Og i givet fald hvad årsagen til dette er, eksempelvis om der ikke var angivet værdi på pakken, eller om der manglede en ordreseddel?

Spm. 253

Det fremgår af svaret på SAU alm. del (folketingsåret 2018-19, 1. samling) – spørgsmål 256, at der var 687 fejlangivelser i værdi. Kommer dette tal fra de 4200 pakker, som rent faktisk er blevet værdiregistreret, og hvordan har man vurderet denne fejlangivne værdi?

Spm. 254

Det fremgår af svaret på SAU alm. del (folketingsåret 2018-19, 2. samling) – spørgsmål 6, at Toldstyrelsen vurderede, at 500 af de 4.200 registrerede forsendelser med en angiven værdi under 80 kr. var fejlangivet. Toldstyrelsen bad ifølge svaret de pågældende 500 købere om dokumentation for forsendelsens reelle værdi, hvad de fik fra en tredjedel. Det bedes oplyst om Toldstyrelsens mistanke var korrekt, og om de 500 forsendelser havde en værdi over 80 kr.

Spm. 255

Hvad var gennemsnitsværdien af de 4.200 registrerede forsendelser omtalt i svaret på SAU alm. del (folketingsåret 2018-19, 2. samling) – spørgsmål 6?

Spm. 256

Hvor mange af de forsendelser omtalt i svarene på SAU alm. del – spørgsmål 256 (folketingsåret 2018-19, 1. samling) og spørgsmål 6 (folketingsåret 2018-19, 2. samling), som var registreret som gave, var reelt en gave?

Spm. 258

I forlængelse af bl.a. svar på SAU alm. del – spørgsmål 14, hvori det fremgår, at ministeren har igangsat en undersøgelsen af, hvorvidt chokoladeafgiftsloven kan justeres i relation til kakaodrikke, og at denne forventes afsluttet inden udgangen af 2019, samt at der er sendt et udkast til lovforslag om ligestilling af kakaodrikke med kakaomælk m.v. i høring, bedes ministeren oplyse, hvornår han vil orientere udvalget om undersøgelsens resultater.

Spm. 260

Mener ministeren, at virksomheder fremover bør have mulighed for løbende at kunne indbetale moms og ikke blot kvartalsvis, eftersom flere virksomheder nu får en ekstra udgift grundet bankernes negative renter?

Spm. 261

Ministeren bedes redegøre for udviklingen på spilmarkedet siden den delvise liberalisering i 2012, herunder hvordan BSI, afgiftsprovenu og arbejdspladser har udviklet sig på de forskellige spiltyper (henholdsvis online kasino, væddemål, landbaserede spilleautomater og landbaserede kasinoer).

Spm. 262

Ministeren bedes oplyse omfanget af spilreklamer og omfanget af spilafhængighed fordelt på de forskellige spiltyper.

Spm. 263

Med ”Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer” fra 2017 og Aftale om Finansloven for 2019 er det aftalt, at hotellers rumvarmeafgift skal ligestilles med energiafgiftssatsen til procesforbrug fra 2020. Ministeren bedes oplyse, hvad status er på initiativet, og hvornår der kan forventes fremsat lovforslag herom.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse