MomsMail 2022, uge 07

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Depechen-artikel: Nye afgørelser om momsmæssig fællesregistrering
Ny CO2-afgift på vej
Gældende afgiftssatser pr. 1. januar 2022

Bindende svar
Moms og lønsumsafgift - almennyttig forening
Moms - periodisering - leje - fradrag - konkurs
Momsfritagelse - forhandlinger vedrørende salg af anparter i selskaber.

Nye straffesager

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Depechen-artikel: Nye afgørelser om momsmæssig fællesregistrering

To nye kendelser fra Landsskatteretten indenfor et ellers uproblematisk område. I den ene stadfæstede retten en afgørelse om nægtelse af fællesregistrering. I den anden tiltrådte retten et påbud om sektoropdeling.


Deloitte

Ny CO2-afgift på vej

Rammerne om den nye CO2-afgift er endnu ikke fastlagt. Derfor er det heller ikke afgjort, hvornår afgiften træder i kraft. Én ting er dog sikkert, den nye CO2-afgift er på vej, og den kommer til at få stor betydning for de danske virksomheder.


Deloitte

Gældende afgiftssatser pr. 1. januar 2022

Vær opmærksom på de nye satser for 2022, når du beregner din afgiftsgodtgørelse. Få et overblik over de mest anvendte afgifts- og godtgørelsessatser med Deloittes oversigt.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Moms og lønsumsafgift - almennyttig forening

SKM2022.79.SR

Skattestyrelsen vurderede, at Spørger ikke kunne anses for udelukkende at have almennyttige aktiviteter, og derfor kunne Spørgers aktiviteter ikke anses som momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 21. Skattestyrelsen lagde i sin vurdering vægt på, at det fremgik af organisationens vedtægter samt dennes hjemmeside, at spørgers formål bl.a. omfattede fokus på personlig udvikling af dennes medlemmer. Dvs. at Spørger, udover at have velgørende aktiviteter, ligeledes havde aktiviteter rettet mod dets medlemmer.

Skattestyrelsen inddrog SKM2003.254.TSS i sin vurdering. Sagen omhandlede Lions Club, som blev anset for omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 21, selvom foreningen ikke udelukkende havde et almenvelgørende formål. Der blev i sagen lagt afgørende vægt på, at overskuddet fra de almenvelgørende aktiviteter fuldt ud blev hensat i "aktivitetskasserne" på en særligt båndlagt konto i et pengeinstitut til anvendelse til velgørende eller på anden måde almennyttige formål, samt at klubberne ved fremlæggelse af et specificeret regnskab over "aktivitetskassens" indtægter og udlodninger, kunne dokumentere overskudsanvendelsen. Spørger kunne dog ikke fremlægge en tilsvarende dokumentation.

Skattestyrelsen vurderede desuden, at spørgers kontingentindtægter ikke var momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 4. Skattestyrelsen lagde vægt på, at Spørger bl.a. havde til formål at sørge for sine medlemmers personlige udvikling, hvilket ikke kunne anses for at falde ind under de formål, som var omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - periodisering - leje - fradrag - konkurs

SKM2022.72.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at momsen af leje for henholdsvis lokaler og oplagsplads, som var faktureret forud for Spørgers konkurs, skulle henføres til momsperioden forud for dekretdagen.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at konkursboet havde fradragsret for moms af en faktura fra Spørgers udlejer, som Spørger havde modtaget efter konkursen, i sit momsregnskab for perioden efter konkursen. Fakturaen vedrørte et beløb, som konkursboet havde overført til udlejer af en fast ejendom i forbindelse med en forligsaftale. Beløbet svarede til et beløb, som konkursboet havde modtaget vedrørende fremleje af en del af den faste ejendom.

Overførslen fra konkursboet til udlejer var udtryk for en pengeoverførsel som et led i et økonomiske opgør mellem udlejer og konkursboet. Denne overførsel var ikke vederlag for ydelser, som udlejer havde leveret til konkursboet. Den modtagne faktura vedrørte således ikke en momspligtig leverance fra udlejer til konkursboet. Da momsen ikke var korrekt opkrævet, havde konkursboet ikke fradragsret for den moms, der fremgik af fakturaen fra udlejer.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsfritagelse - forhandlinger vedrørende salg af anparter i selskaber.

SKM2022.69.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en advokatvirksomheds ydelser i forbindelse med udarbejdelse af og forhandling om indholdet i overdragelsesaftaler vedrørende salg af anparter i en række selskaber var omfattet af momsfritagelsen for transaktioner, herunder forhandlinger vedrørende værdipapirer i ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra e.

Spørger havde forhandlet selvstændigt på vegne af sælgerne om konkrete vilkår i overdragelsesaftalerne, dog under forudsætning af, at sælgers bestyrelse efterfølgende skulle godkende forhandlingsresultatet. Spørger blev i forbindelse med transaktionerne tillige bistået af en corporate finance rådgiver, der styrede salgsprocessen på vegne af sælgerne.

Spørger kunne ikke anses for at have formidlet salget af anparterne. Spørgers ydelser var sædvanlige advokatydelser, som bestod i at udfylde/supplere det allerede aftalte gennem formulering af visse konkrete aftalevilkår i forbindelse med udfærdigelse af transaktionsdokumenter i form at overdragelsesaftaler. Sådanne ydelser er alene momsfritagne, hvis de efter en konkret vurdering kan anses for biydelser til momsfrie forhandlingsydelser.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2022.76.BR

Straf- prøvesag - tilståelsessag - dokumentation for prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner

Aktieselskabet var tiltalt for groft uagtsomt at have undladt at indsende fyldestgørende dokumentation for prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner for indkomstårene 2013-2016 til told- og skatteforvaltningen inden udløbet af fristen på 60 dage som fastsat af told- og skatteforvaltningen ved brev af den 14. december 2017. Da dokumentationen blev fremsendt, gav det ikke anledning til skattemæssige forhøjelser.

Aktieselskabet tilstod.

Byretten fandt selskabet skyldig i tiltalen. Den henviste til, at det følger af forarbejderne til dagældende skattekontrollovens § 3 B, stk. 5, blandt andet, at formålet med bestemmelsen er at sikre en korrekt prisfastsættelse og dermed korrekt opgørelse af den skattepligtige indkomst ved koncerninterne transaktioner på tværs af landegrænserne (transfer pricing). Dokumentationen for transfer pricing skal udarbejdes løbende.

I forarbejderne til lovændringen i 2012 blev der anvist præcise retningslinjer for straffastsættelsen, og det fremgår blandt andet, at bødeudmålingen skal afspejle, at det ikke skal kunne betale sig for virksomhederne at undlade den løbende udarbejdelse af dokumentation, at minimumsomkostningerne til udarbejdelse af dokumentation for transfer pricing skønnes årligt at udgøre 125.000 kr., at den omkostningsbestemte bøde skal nedsættes fra et grundbeløb på 250.000 kr. til 125.000 kr., hvis der efter 60 dages fristens udløb fremkommer egnet dokumentation, og at der skal beregnes en bøde for hvert af de indkomstår, hvor der ikke indgives fyldestgørende dokumentation. Efter en samlet vurdering fandt retten, at der skal beregnes en bøde for hvert indkomstår, 125.000 kr. for hvert af indkomstårene 2013 - 2016, hvorefter den samlede bøde fastsattes til 500.000 kr.

SKM2022.75.BR

Straf- prøvesag - udeblivelsesdom - dokumentation for prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner

Aktieselskabet var tiltalt for groft uagtsomt at have undladt at indsende fyldestgørende dokumentation for prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner for indkomstårene 2012-2016 til told- og skatteforvaltningen senest den 6. november 2017, som fastsat af told- og skatteforvaltningen i brev til selskabet af 5. september 2017, idet dokumentation for år 2012 først blev modtaget den 29. marts 2018 og dokumentationen for årene 2013 til 2016 først blev modtaget den 8. juni 2018. Baggrunden for anmodningen var T's negative regnskabsmæssige resultater igennem perioden. Da dokumentationen blev fremsendt, gav det ikke anledning til skattemæssige forhøjelser.

Aktieselskabet udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt selskabet skyldig i tiltalen. Udgangspunktet for bødefastsættelsen i tilfælde af efterfølgende indsendelse af fyldestgørende transfer pricing-dokumentation er ifølge forarbejderne til den tidligere skattekontrollovs § 17, stk. 3 (LFF nr. 173 af 25. april 2012), som er videreført i nugældende skattekontrollovs § 84, nr. 5, skønnede minimumsomkostninger til udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation på125.000 kr. for hvert indkomstår, hvor der ikke til tiden er indgivet fyldestgørende dokumentation. Den skriftlige transfer pricing-dokumentation skal udarbejdes løbende. Det kan således ikke udelukkes, at T kunne have haft en økonomisk fordel ved at undlade at udarbejde transfer pricing-dokumentationen, såfremt de ikke var anmodet herom af told- og skatteforvaltningen.

Efter en samlet vurdering fandt retten, at der skal beregnes en bøde for hvert indkomstår, 125.000 kr. for hvert af indkomstårene 2012 - 2016, hvorefter den samlede bøde fastsattes til 625.000 kr.

SKM2022.74.VLR

Straf - registreringsafgift - selskab - kundekørsel - kørsel med faste prøveskilte

Anpartsselskabet var tiltalt for groft uagtsomt at have ladet anvende et afgiftspligtigt køretøj, selvom bilen ikke var afgiftsberigtiget og indregistreret, idet det blev anvendt af en kunde på vegne af selskabet. Bilen blev af kunden ført fra Tyskland og ind i Danmark påmonteret faste prøveskilte tilhørende selskabet.

Selskabets direktør forklarede, at føreren af bilen ikke var ansat i selskabet, men kunde til bilen. Direktøren var klar over, at kunden ikke måtte låne prøvepladerne. De havde aftalt, at kunden skulle købe og selv hente bilen. Regningen skulle skrives til selskabet. Kunden blev instrueret i, at han kørte for selskabet. Hvis alt var gået som det skulle, ville kunden have afleveret bilen på selskabets adresse og selskabet ville have sørget for, at bilen blev kørt til toldsyn og blev afgiftsberigtiget.

Byretten fandt selskabet skyldig i tiltalen. Retten lagde til grund, at føreren af bilen var kunde hos selskabet, og selv tog initiativ til at hente bilen i Tyskland som skete for egen regning. Han opnåede herved en rabat, der dog ikke kan sidestilles med et vederlag for arbejde. Kørslen skete ikke i overensstemmelse med reglerne om brugen af faste prøveskilte og bilen var afgiftspligtig ved kørslen ind i Danmark. Der forelå ikke en kontraktansættelse eller ansættelseslignende forhold mellem selskabet og føreren af bilen. Selskabet, der driver virksomhed med køb og salg af biler, herunder import af biler, har handlet groft uagtsomt ved at have anvendt bilen til kørsel i Danmark ved at lade kunden køre bilen i strid med reglerne for kørsel med faste prøveskilte. T idømtes en bøde på 1.500 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

SKM2022.70.BR

Straf - revisorer - ubetinget fængselsstraf - rettighedsfrakendelse - flere selskaber - selvanmeldelse - medvirken - erstatningspligt - fiktive fakturaer

T1 og T2 var tiltalte for en lang række forhold af skatte- og momssvig. De har som revisorer medvirket til andre personers og selskabers skatte- og momssvig ved at udstede fiktive fakturaer til dokumentation for momsfradrag m.m. såvel som de har selvangivet deres eget revisionsselskabs skat for lavt og angivet for lidt i moms. Endvidere har de for indkomstårene 2010-17 på deres egne Tast Selv indberetninger selvangivet aktieindkomst for lavt. De har derved unddraget for og medvirket til unddragelser af flere millioner kroner i moms, selskabsskat og skat over en længere årrække. De har indgivet selvanmeldelse efter at de havde modtaget brev om, at told- og skatteforvaltningen ville lave stikprøvevise kontroller.

T1 og T2 forklarede at de i maj 2018 havde fået brev fra told- og skatteforvaltningen om, at der vil blive foretaget stikprøvekontrol. Forud herfor, fra et tidspunkt i 2017, var de ved at rydde op, efter at de var kommet ud på et alvorligt skråplan. De havde kontaktet en advokat efter modtagelse af brevet. De havde udarbejdet opgørelserne til told- og skatteforvaltningen i forbindelse med kontrolsagen.

T1 og T2 ansås for at have tilstået forholdene.

Byretten fandt T1 og T2 skyldige i tiltalen. T1 idømtes 3 års ubetinget fængsel og en tillægsbøde på 12.900.000 kr. T2 idømtes 3 års ubetinget fængsel og en tillægsbøde på 11.600.000 kr. De frakendtes begge retten i 5 år til at drive revisionsvirksomhed samt at deltage i ledelsen af erhvervsvirksomhed i Danmark og i udlandet. Endvidere idømtes de begge erstatningspligt. Byretten lagde ved strafudmålingen vægt på forholdenes karakter og betydelige grovhed, herunder størrelsen af de unddragne beløb. Den systematiske og professionelle karakter af unddragelserne, at de er begået af flere i forening, samt at det er foregået over en lang årrække, tillagdes skærpende vægt. I formildende retning, ansås at de tiltalte sammen med deres advokat selv rettede henvendelse til told- og skatteforvaltningen, efter at de havde modtaget brev om kontrol, og at told- og skatteforvaltningens talmæssige opgørelse af unddragelserne hviler på den beløbsmæssige opgørelse de tiltalte i fællesskab har udarbejdet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 21-02-2022 - 22-03-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-175/20 Tilnærmelse af lovgivningerne Valsts ienemumu dienests (Traitement des données personnelles à des fins fiscales)
Dato: 24-02-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger - forordning (EU) 2016/679 - artikel 2 - anvendelsesområde - artikel 4 - begrebet »behandling« - artikel 5 - principper for behandling - formålsbegrænsning - dataminimering - artikel 6 - lovlig behandling - behandling, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse, som den dataansvarlige har fået pålagt - behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige - artikel 23 - begrænsninger - behandling af oplysningerne til skatteformål - anmodning om fremsendelse af oplysninger vedrørende online-annoncer om salg af køretøjer - proportionalitet

Tidligere dokument: C-175/20 Tilnærmelse af lovgivningerne Valsts ienemumu dienests (Traitement des données personnelles à des fins fiscales) - Dom

Indstilling C-637/20 DSAB Destination Stockholm
Dato: 24-02-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - afgiftspligtige transaktioner - citykort - direktiv (EU) 2016/1065 - begrebet »voucher«

Tidligere dokument: C-637/20 DSAB Destination Stockholm - Dom
Tidligere dokument: C-637/20 DSAB Destination Stockholm - Indstilling

Dom C-582/20 SC Cridar Cons
Dato: 24-02-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 167 og 168 - ret til fradrag - afslag - afgiftssvig - bevisoptagelse - udsættelse af behandlingen af en administrativ klage over en afgiftsansættelse, hvorved der nægtes ret til fradrag, indtil der er truffet afgørelse i en straffesag - medlemsstaternes procesautonomi - princip om afgiftens neutralitet - ret til god forvaltning - artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

Tidligere dokument: C-582/20 SC Cridar Cons - Dom

Dom C-605/20 Suzlon Wind Energy Portugal
Dato: 24-02-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - anvendelse ratione temporis - momspligtige ydelser - levering af ydelser mod vederlag - kriterier - forhold inden for en koncern - tjenesteydelser, der består i at reparere eller udskifte vindmøllekomponenter under garanti og i at udarbejde rapporter om manglende overensstemmelse - debetnotaer udstedt af tjenesteyderen uden angivelse af moms - det af tjenesteyderen foretagne fradrag for den moms, der er blevet pålagt de varer og tjenesteydelser, som den pågældende er blevet faktureret af sine underleverandører for leveringerne heraf

Tidligere dokument: C-605/20 Suzlon Wind Energy Portugal - Dom

Indstilling C-98/21 Finanzamt R (Déduction de TVA liée à une contribution d’associé)
Dato: 03-03-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift - fradrag - indsættelse af et holdingselskab som mellemled i datterselskabernes transaktioner - datterselskabernes virksomhed i vid udstrækning afgiftsfritaget - generalomkostninger - misbrug

Tidligere dokument: C-98/21 Finanzamt R (Déduction de TVA liée à une contribution d’associé) - Dom
Tidligere dokument: C-98/21 Finanzamt R (Déduction de TVA liée à une contribution d’associé) - Indstilling


Domme
C-334/20 Amper Metal

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2 - momspligtig transaktion - begreb - artikel 168, litra a), og artikel 176 - ret til fradrag af indgående moms - afslag - reklameydelser, der ifølge afgiftsmyndigheden er uforholdsmæssigt dyre og nyttesløse - manglende angivelse af den afgiftspligtige persons omsætning

Domstolens dom:

Artikel 168, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at en afgiftspligtig person kan fradrage den indgående merværdiafgiften (moms) for reklameydelser, når en sådan levering af ydelser udgør en momspligtig transaktion som omhandlet i artikel 2 i direktiv 2006/112, og den har en direkte og umiddelbar tilknytning til en eller flere afgiftspligtige transaktioner i senere omsætningsled eller kan anses for generalomkostninger i forhold til hele den afgiftspligtige persons samlede omsætning, uden at der skal tages hensyn til den omstændighed, at den fakturerede pris for sådanne ydelser er for høj i forhold til den referenceværdi, der er fastsat af den nationale afgiftsmyndighed, eller at disse ydelser ikke har medført en stigning i den afgiftspligtiges omsætning.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra VAT committee

4 - WP 1032 ADD - RO consultation on a reduced rate on district heating - EN.pdf

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

berigtigelse til kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/2239 af 15. december 2021 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse store vindmølletårne af stål med oprindelse i folkerepublikken kina ( eut l 450 af 16.12.2021 )

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/191 af 16. februar 2022 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i folkerepublikken kina

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 106 Forslag til lov om ændring af momsloven (Ændring af reglerne om forfattervirksomhed og kunstnerisk aktivitet, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af reglerne om undervisning og turistsalg m.v.)

Spørgsmål og svar

Spm. 53

Spm. om, hvordan EU-dommen, der er grundlag for lovforslaget, er implementeret i vores nabolande eksempelvis med afsæt i moms på tv-abonnementer, til skatteministeren

L 109 Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, folkeoplysningsloven og lov om Danske Spil A/S. (Sammenlægning af Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor meget staten har tjent eller måtte indskyde i udligningsordningen fra henholdsvis Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri de sidste 6 år, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvilke organisationer der har modtaget tilskud fra udligningsordningen, med samlet beløb og den største beløbsmodtager øverst, til skatteministeren

Spm. 3

Spm., om værdiansættelsen af Klasselotteriet A/S m.v., til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvorvidt lovforslaget udmønter dele af aftalen om fremtiden for olie- og gasindvinding af 3/12-20 m.v., til skatteministeren

Spm. 5

Spm., om Klasselotteriets navn ikke ændres, og at det fortsat klart vil fremgå, at der er tale om et selvstændigt spilleselskab m.v., til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorvidt de 20 mio. kr. skal anvendes til at dække den varige effekt af mindreprovenuet, som beskrevet i aftalen om fremtiden for olie- og gasindvinding i Nordsøen af 3/12-20 m.v., til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, ministeren vil fremsende Kammeradvokatens udtalelse om den forslåede transaktionsmodel og EU’s statsstøtteregler m.v., til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 146

Henvendelse af 17/2-22 fra Danske Soloselvstændige og Danmarks Restauranter og Cafeer vedrørende udskydelse af afbetalingsordninger på lån

Spørgsmål og svar

Spm. 88

Ministeren bedes redegøre for følgende spørgsmål om afgift på øl, vin, chokolade, kaffe og konsum-is: Hvor stor betydning for grænsehandelen vil det have, hvis man afskaffer afgifterne på de nævnte varegrupper? Hvad vil de administrative konsekvenser for stat og virksomheder være ved en afskaffelse? Hvor mange skattesager er der hvert år som følge af afgifter på øl, vin, chokolade, kaffe og konsum-is? Svarene bedes opdelt i absolutte tal og som procent af det samlede antal.  Svar  

Spm. 255

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 5. januar 2022 fra Advokatsamfundet og Advokatrådet om foretræde vedrørende retssikkerhed på skatteområdet, jf. SAU alm. del - bilag 119.  Svar  

Spm. 293

Vil ministeren opdatere oversigten i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 553 (folketingsåret 2020-21) med provenuvirkningen af eventuelt nye udgiftsdrivende forslag i henholdsvis Det Konservative Folkepartis finanslovsprioriteter ”En borgerlig retning for et endnu bedre Danmark” og Venstres finanslovsprioriteter ”Mere frihed og flere muligheder”?  Svar  

Spm. 305

Vil ministeren oplyse, hvad det vil koste i antal milliarder kroner årligt i tabt skatteprovenu at sænke registreringsafgiften på benzin- og dieselbiler til 75 procent?  Svar  

Spm. 326

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 10. februar 2022 om registreringsafgiften på pluginhybridbiler, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål I.  Svar  

Spm. 330

Vil ministeren redegøre for, hvor mange leasingselskaber, der har tilladelse hos Motorstyrelsen til at betale forholdsmæssig registreringsafgift?  Svar  

Spm. 331

Vil ministeren i forlængelse af sin besvarelse af SAU alm. del – samrådsspørgsmål I oplyse, hvad dokumentationen er for ministerens udsagn om, at pluginhybridbiler er 30 pct. grønnere, og herunder om det er inklusiv produktionen?  Svar  

Spm. 332

Hvor valide vil ministeren mene, at spørgeskemaundersøgelser om brug af pluginhybridbiler er, når folk selv skal foretage vurderingerne, sammenlignet med validiteten af de undersøgelser, som Vejdirektoratet laver?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse