MomsMail 2021, uge 07

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Moms af udgifter til husleje
Få overblik over betalingsfrister for skat og moms
Reklame eller repræsentation? 2021
Personalegoder 2021
Varebiler (gulpladebiler) 2021
Personbiler (hvidpladebiler) 2021
Covid-19: Momslån til små og mellemstore virksomheder er snart en realitet
Guide til registrering af din virksomhed som eksportør i REX-systemet
Godtgørelse af energiafgifter på el, vand og brændsler
Tatovørydelser kan være fritaget for moms

Styresignaler
Praksisændring - momsfritagelse - levering af nye transportmidler

Bindende svar
Momspligt - Inkasso- og overvågningsydelser - Leveringssted - Faktisk benyttelse eller udnyttelse

Afgørelser
Genoptagelse - Beregning af rentegodtgørelse af et tilbagebetalingskrav
Fastsættelse af den afgiftspligtige værdi af et brugt køretøj
Gaveafgift - Overdragelse af ejendom
Godtgørelse af afgift af elektricitet
Moms - Tilkendt ekspropriationserstatning for afstået areal på ejendom

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Moms af udgifter til husleje

Opkræver udlejeren moms af huslejen, har lejeren fradrag for den betalte moms, men kun hvis udlejeren husker at udstede en egentlig faktura på huslejen, og udlejeren i øvrigt er korrekt momsregistreret.


BDO

Få overblik over betalingsfrister for skat og moms

Nye lånemuligheder og fristudskydelser er på vej, og det er noget af en kunst at finde ud af, hvornår store og små virksomheder skal betale moms og A-skat.


Beierholm

Reklame eller repræsentation? 2021

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Beskrivelse af reglerne for brug af personaleudgifter, reklame og repræsentation


Beierholm

Personalegoder 2021

Skatte- og momsmæssige forhold


Beierholm

Varebiler (gulpladebiler) 2021

Denne information omhandler skatte-, moms- og afgiftsregler for varebiler


Beierholm

Personbiler (hvidpladebiler) 2021

Denne information er en beskrivelse af de skatte-, moms- og afgiftsmæssige konsekvenser ved anvendelse af personbiler (hvidpladebiler)


Dansk Revision

Covid-19: Momslån til små og mellemstore virksomheder er snart en realitet

Den 1. marts 2021 er der frist for flere udskudte momsfrister fra 2020. Da det er ikke muligt at udskyde betalingsfristerne igen, foreslår regeringen derfor i stedet den nye momslåneordning. Vi oplever øget interesse for den foreslåede momslåneordning, hvor små og mellemstore virksomheder får mulighed for at låne et rentefrit beløb svarende til den moms, der skal indberettes og betales den 1. marts 2021.


PwC

Guide til registrering af din virksomhed som eksportør i REX-systemet

Eksporterer din virksomhed til lande uden for EU, fx UK, og har I styr på jeres eksportregistreringer, herunder registrering i REX-systemet? Ellers har du nu...


Redmark

Godtgørelse af energiafgifter på el, vand og brændsler

Redmark har opdateret faktaarkene om godtgørelse af energiafgifter for 2021 på el, vand og brændsler


TVC Advokatfirma

Tatovørydelser kan være fritaget for moms

Sikkerhed for momsfritagelse på tatovørydelser kan opnås uden en udtalelse fra en sagkyndig


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Praksisændring - momsfritagelse - levering af nye transportmidler

SKM2021.98.SKTST

Skattestyrelsen ændrer praksis om momsfritagelse af levering af nye transportmilder til en erhverver i et andet EU-land


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momspligt - Inkasso- og overvågningsydelser - Leveringssted - Faktisk benyttelse eller udnyttelse

SKM2021.86.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at leveringsstedet for Spørgers leverancer af inkasso- og overvågningsydelser ikke er i Danmark, idet ydelserne har en sådan tilknytning til Danmark, at ydelserne anses for at være benyttet og udnyttet i Danmark, når ydelserne vedrører debitorer, der er etableret i Danmark, jf. momslovens § 16, stk. 3.

Det forhold, at Spørgers kunde er etableret i et land udenfor EU og kunden skal afregne moms efter reglerne om omvendt betalingspligt i dette land, ændrer ikke på denne vurdering.

Skatterådet bekræfter dog, at Spørgers leverancer af international inkasso, hvor debitor ikke er etableret i Danmark, ikke har en sådan tilknytning til Danmark, at leveringsstedet ikke er i Danmark.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Genoptagelse - Beregning af rentegodtgørelse af et tilbagebetalingskrav

SKM2021.95.LSR

Sagen omhandlede, hvorvidt klageren var berettiget til at få SKATs tidligere trufne afgørelse vedrørende forrentning af et tilbagebetalt momsbeløb genoptaget som følge af Landsskatterettens afgørelse af 4. december 2015, der er offentliggjort som SKM2016.320.LSR. Landsskatteretten udtalte i den nu foreliggende sag, at rettens afgørelse i SKM2016.320.LSR alene angik, om SKAT var berettiget til at tilbagekalde flere afgørelser, hvori SKAT fejlagtigt allerede havde ydet den omhandlede forrentning. Landsskatterettens afgørelse kunne således ikke anses for at have ændret praksis for forrentning efter det dagældende rentecirkulære (nu afsnit A.A.12.3 i Den juridiske vejledning). Landsskatteretten fandt derfor, at der efter almindelige forvaltningsretlige regler ikke kunne ske genoptagelse af SKATs afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Fastsættelse af den afgiftspligtige værdi af et brugt køretøj

SKM2021.90.LSR

Landsskatteretten fastslog, at der til værdifastsættelsen af et køretøj kan anvendes annoncerede priser på sammenlignelige køretøjer. I den forbindelse henviste Landsskatteretten til Højesterets dom gengivet i SKM2009.104.HR. Landsskatteretten udtalte, at da der både fandtes annoncerede priser fra private sælgere og forhandlere på markedet, skulle køretøjets almindelige pris udledes af begge typer annoncer, jf. registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 26, stk. 1. Der blev i den forbindelse lagt vægt på, at udbuddet af sammenlignelige køretøjer var meget begrænset. Landsskatteretten bemærkede, at der ved anvendelsen af annoncerede priser skal tages højde for, at annonceringsprisen normalt er lidt højere eller højere end den faktiske handelspris, og at der sædvanligvis kan findes priser, som er både højere og lavere end den almindelige pris. Ved inddragelsen af annoncemateriale skal der derfor tages højde for forskellen på annoncerede priser og salgspriser, herunder for, at forskellen på annoncerede priser og salgspriser kan være forskellig for forskellige mærker og modeller.

På baggrund af udtalelser fra to tidligere chefredaktører bag udgivelsen af magasinet Bil Revyen, fastslog Landsskatteretten, at nyvognspriser fra Bil Revyen ikke kunne lægges til grund for værdiansættelsen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Gaveafgift - Overdragelse af ejendom

SKM2021.88.LSR

Sagen angik, om et udlejet stuehus til beboelse kunne anses som en del af en landbrugsvirksomhed i relation til bo- og gaveafgiftslovens § 23 a, stk. 1. Klageren havde ved gave fået overdraget en landbrugsvirksomhed fra sin far og gaveafgiftsberigtiget overdragelsen med 7 %, jf. bo- og gaveafgiftslovens § 23 a, stk. 1. Skattestyrelsen anså imidlertid ikke overdragelsen af selve stuehuset for omfattet af den nedsatte gaveafgift på 7 %, da udlejningen af stuehuset ikke kunne betragtes som en del af den aktive landbrugsvirksomhed. Skattestyrelsen foretog herefter gaveafgiftsberigtigelsen med 15 %, jf. bo- og gaveafgiftslovens § 23.

Landsskatterettens flertal (retsformanden og et retsmedlem) stadfæstede Skattestyrelsens afgørelse om, at klageren skulle betale 15 % i gaveafgift af stuehusværdien. Flertallet lagde vægt på, at udlejning af stuehuset, der er vurderet særskilt, ikke i denne forbindelse kunne anses for at være en del af den omhandlede landbrugsvirksomhed, idet stuehuset var udlejet til beboelse til tredjemand. Flertallet lagde endvidere vægt på, at udlejning af stuehuset til beboelse ikke i sig selv kunne anses for en erhvervsvirksomhed, der kunne gaveoverdrages med nedsat afgift.

Mindretallet i Landsskatteretten (et retsmedlem) lagde vægt på, at stuehuset måtte anses for en integreret del af landbruget, hvorfor udlejning til beboelse af stuehuset også måtte anses for en del af landbrugsvirksomheden. Mindretallet fandt således, at stuehuset kunne gaveoverdrages med nedsat afgift til 7 %, jf. bo- og gaveafgiftslovens § 23 a.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Godtgørelse af afgift af elektricitet

SKM2021.85.LSR

Sagen drejede sig om, hvorvidt en kommune var berettiget til godtgørelse af afgift af elektricitet anvendt til gadebelysning, lyssignaler og fartmålere, hvorvidt kommunen var berettiget til godtgørelse af afgift af elektricitet og vand anvendt til pumpestationer, toiletbygninger, pullerter og turistpavillon, og hvorvidt kommunen var berettiget til godtgørelse af mineralolieafgift af flaskegas anvendt til afbrænding af ukrudt og til renovering af veje mv. Landsskatteretten fandt, at kommunen ikke var berettiget til godtgørelse af afgift af elektricitet, vand og mineralolieafgift, idet kommunen ikke blev anset for en afgiftspligtig person i relation til de omhandlede leverancer. Kommunen leverede således ikke disse ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder. Landsskatteretten fandt endvidere, at kommunen ikke havde godtgjort, at der var en direkte og umiddelbar tilknytning mellem kommunens indkøb af elektricitet, vand og flaskegas til levering af de omhandlede ydelser og de af kommunen omtalte momspligtige aktiviteter. Landsskatteretten henså herved til, at kommunens levering af de omhandlede ydelser ikke indgik som en del af de af kommunen omtalte momspligtige leverancer, og at levering af de omhandlede ydelser derfor alene havde en indirekte tilknytning hertil. Landsskatteretten stadfæstede derfor SKATs afgørelse på dette punkt.

Sagen drejede sig endvidere om, hvorvidt kvadratmeterafgiften skal fratrækkes det godtgørelsesberettigede beløb inden korrektion med kommunens momsfradragsprocent, jf. elafgiftslovens § 11, stk. 6, 1. punktum. Landsskatteretten ændrede SKATs afgørelse på dette punkt, således at kvadratmeterafgiften efter elafgiftslovens § 11, stk. 6, 1. punktum, skal fratrækkes det godtgørelsesberettigede beløb inden korrektion med kommunens momsfradragsprocent.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Moms - Tilkendt ekspropriationserstatning for afstået areal på ejendom

SKM2021.84.LSR

Klagen drejede sig om et bindende svar om, hvorvidt en ekspropriationserstatning for et afstået areal skulle indeholde moms. Landsskatteretten fandt, at den foretagne ekspropriation mod erstatning ikke udgjorde en afgiftspligtig transaktion i momslovens forstand, jf. momslovens § 4, stk. 1, 1. og 2. pkt. Retten henså herved til, at EU-Domstolen har fastslået, at momssystemdirektivet artikel 14, stk. 2, litra a), på baggrund af dens ordlyd er en lex-specialis-bestemmelse, hvis anvendelsesbetingelser har en selvstændig karakter i forhold til anvendelsesbetingelserne efter stk. 1, og at momsloven ikke har en bestemmelse, der udtrykkeligt gennemfører momssystemdirektivet artikel 14, stk. 2, litra a). Retten bemærkede, at en administrativ praksis ikke kan erstatte en korrekt implementering af momssystemdirektivets artikel 14, stk. 2, litra a), når denne praksis ikke har dækning i lovens ordlyd. Retten bemærkede videre, at momslovens § 4, stk. 3, nr. 3, ikke var trådt i kraft på tidspunktet for det bindende svar, og at det anførte i bemærkningerne til lov nr. 1295 af 5. december 2019 ikke kunne føre til et andet resultat. Retten anså sig ikke for bundet af de fremlagte afgørelser truffet af Skatterådet. Landsskatteretten ændrede dermed SKATs besvarelse.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2021.94.ØLR

Straf - skattesvig - momssvig - ikke selvanmeldelse- ulovlige anpartshaverlån - delvis forældelse

T var som direktør i et selskab, i forening med en anden, tiltalt for moms- og skattesvig for momsperioden 01.01.2008-31.12.2008 og indkomståret 2008. Beløb gik direkte ind på mellemregningskontoen i stedet for at blive bogført dels i omsætningen og dels i momsregnskabet således at beskatningen blev undgået. Momstilsvaret blev herefter angivet for lavt med 715.013 kr. og selskabets overskud blev selvangivet for lavt med 2.860.412 kr. Statskassen blev herved unddraget for 715.013 kr. i moms og 715.100 kr. i selskabsskat.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes 1 års betinget fængsel samt en tillægsbøde 1.430.000 kr. samt erstatningskrav. Byretten fandt, idet selskabet gik konkurs den 13.04.2010 og kurator den 09.02.2011 foretog anmeldelse til politiet om de ulovlige anpartshaverlån, ikke at Ts anmeldelse til told- og skatteforvaltningen den 29.06.2011 kunne henføres til reglerne om selvanmeldelse.

T forklarede i landsretten, at han udarbejdede mellemregningskontoen til revisor i forbindelse med regnskabsaflæggelsen i maj/juni 2009, hvorved betalingen af de to fakturaer blev udholdt fra selskabets indkomstopgørelse for 2008. T udarbejdede selskabets halvårlige momsregnskaber og forestod momsangivelserne. Han vidste ikke at moms skulle angives i det halvår, hvor fakturaen udstedes. De blev enige om, at T skulle fortælle deres revisor, at den indbetaling, hvorved fakturaerne blev betalt, var en indbetaling fra den ene. For at kunne gennemføre dette, skiftede de revisor. Ved at skubbe momsafregningen og selskabsskatten foran selskabet ville de se, om selskabet kunne holdes i live, og momsafregningen og selskabsskatten betales senere.

Landsretten fandt T skyldig i momssvig, men frifandt T for skattesvig. T idømtes 6 måneders betinget fængsel og tillægsbøde på 350.000 kr. Landsretten stadfæstede med hensyn til erstatning.

Retten lagde vægt på forholdets karakter og størrelsen af det unddragne momsbeløb. Tillægsbøden blev nedsat til afrundet halvdelen af det unddragne beløb henset til den lange sagsbehandlingstid.

T frifandtes for skattesvig, idet der ikke var taget fradrag for direktørernes lønudgifter i selskabets indkomstopgørelse, hvorefter der var tvivl om unddragelsen oversteg 500.000 kr. Forholdet var herefter forældet efter den femårige forældelsesregel.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0382477
Momspligt - kommunal institution
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet institutionens moms og energiafgifter idet salg af varer og ydelser fra institutionens landbrug og værksteder er anset som momsfritaget, idet disse er leveret i nær tilknytning til social forsorg og bistand, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 2. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 19-01-2021

Journalnr: 16/1900583
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-01-2021

Journalnr: 16/1584164
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar baseret på oplysninger i årsrapporten. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-01-2021

Journalnr: 16/1015272
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-12-2020

Journalnr: 19/0050073
Momsrefusion - virksomhed i Tyrkiet
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har undladt at imødekomme en ansøgning om momsgodtgørelse på idet Skattestyrelsen har anført, at selskabet skal registreres for moms i Danmark, da selskabet har solgt transportydelser med leveringssted i Danmark, jf. momslovens § 19, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-01-2021

Journalnr: 20/0030605
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har fastsat virksomhedens fradrag for købsmoms skønsmæssigt. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse delvist.
Afsagt: 19-01-2021

Journalnr: 19/0046380
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører moms af kontante bankindsætninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-01-2021

Journalnr: 19/0073504
Udgifter anset som løn
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet selskabet fradrag for indgående afgift (købsmoms) på udgifter, som er anset for løn til selskabets hovedaktionær. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 29-01-2021

Journalnr: 16/1828431
Fuld registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT (nu Motorstyrelsen) har opkrævet fuld registreringsafgift på 6 køretøjer, som er indregistreret på forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 3 b. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 15-12-2020

Journalnr: 19/0013694
Hæftelse for registreringsafgift
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har pålagt klageren solidarisk hæftelse for registreringsafgift for et køretøj, jf. registreringsafgiftslovens § 20, stk. 5, da køretøjet anses for omfattet af registreringspligten i registreringslovens § 2, jf. registreringsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, litra 1 og § 5, stk. 1-3. Køretøjet skulle derfor inden benyttelsen have været indregistreret og afgiftsberigtiget i Danmark jf. registreringsafgiftslovens § 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-01-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 22-02-2021 - 23-03-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-604/19 Gmina Wroclaw (Conversion du droit d’usufruit)
Dato: 24-02-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112 - artikel 14, stk. 2, litra a) - begrebet »levering af varer« - konvertering af et langtidslejemål til ejendomsret - overdragelse af retten til at råde over et fysisk gode som ejer - fiktion om en levering - kommune som afgiftspligtig person, når den modtager vederlag for en ved lov fastsat konvertering

Tidligere dokument: C-604/19 Gmina Wroclaw (Conversion du droit d’usufruit) - Dom

Dom C-712/19 Etableringsfrihed Novo Banco
Dato: 24-02-2021
Fiskale bestemmelser

Lokal afgifts forenelighed med momssystemet. Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 24. september 2019 - Novo Banco S.A.mod Junta de Andalucía

Tidligere dokument: C-712/19 Etableringsfrihed Novo Banco - Dom

Dom C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa
Dato: 24-02-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 76/308/EØF - artikel 6 og 8 samt artikel 12, stk. 1-3 - gensidig bistand ved inddrivelse af visse fordringer - punktafgift, der skal betales i to medlemsstater for de samme transaktioner - direktiv 92/12/EØF - artikel 6 og 20 - varers overgang til forbrug - forfalskning af administrativt ledsagedokument - overtrædelse eller uregelmæssighed, der har fundet sted i forbindelse med omsætning af punktafgiftspligtige varer under en afgiftssuspensionsordning - tilfælde, hvor varer uretmæssigt forlader en suspensionsordning - »fordobling af afgiftskravet« for punktafgifter - prøvelse, der foretages af retterne i den medlemsstat, i hvilken den myndighed, der anmodes om bistand, befinder sig - afslag på anmodning om bistand indgivet af de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat - betingelser

Tidligere dokument: C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa - Dom
Tidligere dokument: C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa - Indstilling

Indstilling C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia
Dato: 25-02-2021
Fiskale bestemmelser

Momsgrundlaget ved konstateret svig. Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanien) den 8. juli 2019 - CB mod Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

Tidligere dokument: C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia - Dom
Tidligere dokument: C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia - Indstilling

Dom C-604/19 Gmina Wroclaw (Conversion du droit d’usufruit)
Dato: 25-02-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra a) - artikel 9, stk. 1 - artikel 13, stk. 1 - artikel 14, stk. 1, og artikel 14, stk. 2, litra a) - begrebet »levering af varer« - konvertering ved lov af en langvarig brugsret over en fast ejendom til en fuld ejendomsret - kommune, der opkræver vederlag for konverteringen - begrebet »erstatningsydelse« - begrebet »en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab« - undtagelse - offentligretlige organer, som udøver eller foretager virksomhed eller transaktioner i deres egenskab af offentlig myndighed

Tidligere dokument: C-604/19 Gmina Wroclaw (Conversion du droit d’usufruit) - Dom

Dom C-712/19 Etableringsfrihed Novo Banco
Dato: 25-02-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - etableringsfrihed - frie kapitalbevægelser - skatter og afgifter - afgift, som påhviler kundeindskud i kreditinstitutter - afgiftsfradrag, som kun indrømmes institutter, der har deres hjemsted eller agenturer på den selvstyrende region Andalusiens område - afgiftsfradrag, som kun indrømmes for projekter, der gennemføres i denne selvstyrende region - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 401 - forbud mod at opkræve andre nationale afgifter, der har karakter af omsætningsafgift - begrebet »omsætningsafgift« - momsens væsentlige kendetegn - foreligger ikke

Tidligere dokument: C-712/19 Etableringsfrihed Novo Banco - Dom

Dom C-772/19 Bartosch Airport Supply Services
Dato: 25-02-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - toldposition 8701 og 8705 - fortolkning - flybugserer

Tidligere dokument: C-772/19 Bartosch Airport Supply Services - Dom

Dom C-7/20 Hauptzollamt Münster (Lieu de naissance de la TVA)
Dato: 03-03-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EU-toldkodeksen - forordning (EU) nr. 952/2013 - artikel 87, stk. 4 - stedet, hvor toldskylden opstår - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1 - artikel 70 og 71 - importmomspligtens indtræden og afgiftens forfald - stedet, hvor afgiftsskylden opstår - konstatering af en manglende efterlevelse af en forpligtelse, der er fastsat i Unionens toldlovgivning - vare, der fysisk blev indført i Unionens toldområde i en medlemsstat, men som blev optaget i Unionens økonomiske kredsløb i den medlemsstat, hvor konstateringen blev foretaget

Tidligere dokument: C-7/20 Hauptzollamt Münster (Lieu de naissance de la TVA) - Dom

Indstilling C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia
Dato: 04-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - det fælles merværdiafgiftssystem - økonomisk-administrativ klage vedrørende ansættelser og bøder i forbindelse med personlig indkomstskat - ikke-fakturerede momspligtige transaktioner - afgiftsgrundlag - inkluderet i den pris, der er aftalt mellem parterne

Tidligere dokument: C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia - Dom
Tidligere dokument: C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia - Indstilling

Dom C-581/19 Frenetikexito
Dato: 04-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - momspligtige ydelser - fritagelser - artikel 132, stk. 1, litra c) - behandling som led i udøvelse af lægegerning og dertil knyttede erhverv - ernæringsrådgivning og ernæringsmæssig opfølgning - aktiviteter inden for sport, velvære og fysisk form - begreberne »sammensat enkelt ydelse«, »ydelse, der er sekundær i forhold til hovedydelsen« og »ydelsers selvstændighed« - kriterier

Tidligere dokument: C-581/19 Frenetikexito - Dom
Tidligere dokument: C-581/19 Frenetikexito - Indstilling

Dom C-941/19 Samohýl group
Dato: 10-03-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - toldposition 3004 og 3808 - fortolkning - forordning (EF) nr. 455/2007 - Spot On-opløsning til katte mod lopper og tæger - terapeutisk eller profylaktisk virkning

Tidligere dokument: C-941/19 Samohýl group - Dom

Dom C-812/19 Danske Bank
Dato: 11-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 9 - afgiftspligtig person - begreb - artikel 11 - momsgruppe - et selskabs hovedetablering og en filial til selskabet beliggende i to forskellige medlemsstater - hovedetablering, der indgår i en momsgruppe, som ikke omfatter filialen - hovedetablering, der leverer tjenesteydelser til filialen, og som allokerer omkostningerne til disse tjenesteydelser til filialen

Tidligere dokument: C-812/19 Danske Bank - Dom

Dom C-802/19 Firma Z
Dato: 11-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90, stk. 1 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget - principper fastlagt i dom af 24. oktober 1996, Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400) - levering af lægemidler - tildelingen af rabatter - det præjudicielle spørgsmåls hypotetiske karakter - afvisning af anmodningen om præjudiciel afgørelse

Tidligere dokument: C-802/19 Firma Z - Dom

Dom C-562/19 P Statsstøtte Kommissionen mod Polen
Dato: 16-03-2021
Fiskale bestemmelser

Appel - artikel 107, stk. 1, TEUF - statsstøtte - polsk afgift i detailsektoren - artikel 108, stk. 2, TEUF - afgørelse om at indlede den formelle undersøgelsesprocedure - elementer ved fastlæggelse af referencesystemet - progressive satser - forekomsten af en selektiv fordel - bevisbyrde

Tidligere dokument: C-562/19 P Statsstøtte Kommissionen mod Polen - Dom

Dom C-596/19 P Statsstøtte Kommissionen mod Ungarn
Dato: 16-03-2021
Fiskale bestemmelser

Appel - artikel 107, stk. 1, TEUF - statsstøtte - ungarsk afgift på den omsætning, der er forbundet med reklamer - kriterier ved fastlæggelsen af referencesystemet - satsernes progressivitet - overgangsbestemmelse om delvist fradrag af fremførte underskud -spørgsmålet, om der foreligger selektiv karakter

Tidligere dokument: C-596/19 P Statsstøtte Kommissionen mod Ungarn - Dom

Dom C-459/19 Wellcome Trust
Dato: 17-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af afgiftslovgivningerne - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 43 og 44 - leveringsstedet for tjenesteydelser til en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab - leveringsstedet for investeringsforvaltningsydelser modtaget af en velgørende organisation til brug for en ikke-økonomisk erhvervsmæssig virksomhed fra leverandører, der er etableret uden for EU

Tidligere dokument: C-459/19 Wellcome Trust - Dom
Tidligere dokument: C-459/19 Wellcome Trust - Indstilling

Indstilling C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole)
Dato: 18-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - erhvervelse af brændstoffer inden for Fællesskabet - forpligtelse til forudbetaling af afgift - frist på fem dage regnet fra brændstoffers indførsel til det nationale område - artikel 110 TEUF - forbud mod at opkræve højere interne afgifter på varer fra andre medlemsstater - direktiv 2006/112/EF - artikel 273 - foranstaltninger til undgåelse af svig - artikel 62 og 69 - afgiftens forfald - foreligger ikke - artikel 206 - begrebet acontobeløb - acontobeløb vedrørende en afgift, der ikke er forfaldet - beregningsgrundlag - bruttobeløb beregnet for en afgiftspligtig transaktion - afgiftens nettobeløb beregnet for hele afgiftsperioden

Tidligere dokument: C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole) - Dom
Tidligere dokument: C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole) - Indstilling

Dom C-895/19 A. (Exercice du droit à déduction)
Dato: 18-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - indirekte beskatning - moms - direktiv 2006/112/EF - erhvervelse af varer inden for Fællesskabet - fradrag for den indgående afgift, der skal betales i forbindelse med en sådan erhvervelse - formelle betingelser - materielle krav - frist for indgivelse af afgiftsangivelsen - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-895/19 A. (Exercice du droit à déduction) - Dom

Dom C-48/20 P (Cartes de carburant)
Dato: 18-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 203 - uretmæssigt fakturerede afgifter - god tro hos fakturaens udsteder - risiko for tab af afgiftsindtægter - medlemsstaternes forpligtelse til at foreskrive mulighed for berigtigelse af den uretmæssigt fakturerede afgift - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-48/20 P (Cartes de carburant) - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra VAT Expert group (VEG)

Agenda 29th VEG meeting - 24-02-2021.pdf

 

Nyt fra Rådet

European Court of Auditors' Special Report No 03/2021: Exchanging tax information in the EU: solid foundation, cracks in the implementation • Designation of Working Party

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/563 om at give Republikken Estland tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - FTT)

Informal videoconference of the members of the Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation / VAT)

Council Implementing Decision amending Implementing Decision (EU) 2017/563 authorising the Republic of Estonia to apply a special measure derogating from Article 287 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax - Adoption

Informal videoconference of the members of the Customs Cooperation Working Party (CCWP) - Experts

Customs Union Working Party

Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the EU-Switzerland Joint Committee established by the Agreement of 25 June 2009 between the European Community and the Swiss Confederation on the simplification of inspections and formalities in respect of the carriage of goods and on customs security measures as regards the amendment of Chapter III and Annexes I and II of the Agreement - Adoption - Commission Statement

RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet

Council Directive (EU) 2020/262 of 19 December 2019 laying down the general arrangements for excise duty (recast)

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/170 af 9. februar 2021 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 166 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19 og lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19. (Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, udvidelse af A-skattelåneordningen og udvidelse af momslåneordningen som følge af covid-19 m.v.).

Bilag

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

Henvendelse af 18/2-21 fra advokat Jan Steen Hansen, vedrørende spørgsmål til den foreslåede låneordning

Bilag 6

Udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at bekræfte, at ministeren har tilkendegivet, at små og mellemstore virksomheder vil kunne få udbetalt rentefrie lån svarende til den moms, der skal afregnes 1. marts 2021, før virksomhederne har indbetalt momsen, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvad konsekvenserne vil være ved en overskridelse af udbetalingsfristen for 12 bankdage, og om det i den forbindelse vil være muligt at indføre straksudbetaling, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvor mange bankdage der i gennemsnit forventes at gå fra ansøgning til udbetaling af lånet, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvornår de første momslån forventes at blive udbetalt, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvad den typiske udbetalingstid var i forbindelse med den tidligere momslåneordning, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redegøre for konsekvenserne for godkendelse og udbetaling af momslånet, hvis en virksomhed går i betalingsstandsning eller begæres konkurs efter indbetaling af moms den 1. marts 2021, men inden lånet er udbetalt, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvad regeringen vil gøre for de virksomheder, som har underbalancer, herunder i forhold til reglerne om, at banker skal lukke for kreditter til virksomheder, der har underbalance, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om ministeren løbende vil orientere Skatteudvalget om henholdsvis udbetalinger og tilbagebetalinger af de foreslåede låneordninger, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvordan låneordningerne vil blive kommunikeret klart til virksomhederne, til skatteministeren

Spm. 10

Henvendelse af 18/2-21 fra advokat Jan Steen Hansen, vedrørende spørgsmål til den foreslåede låneordning

Almindelig del

Bilag

Bilag 134

Brev fra sundhedsministeren om monitorering af tobaksinitiativerne og drøftelse af yderligere tiltag på tobaksområdet

Bilag 135

Publikation om virksomhedernes skattebetaling, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 182

Vil ministeren indhente følgende oplysninger hos de relevante myndigheder i Storbritannien:- Hvor mange personer er blevet dømt for cigaretsmugling i perioden 2015-2020? Antallet bedes opgjort på årsbasis.- Hvad er den gennemsnitlige henholdsvis fængselsstraf og bødestraf for cigaretsmugling i perioden 2015-2020?- Hvad er den maksimale henholdsvis fængselsstraf og bødestraf for cigaretsmugling i perioden 2015-2020?- Hvordan er udviklingen for ressourcer afsat til bekæmpelse af ulovlige cigaretter i perioden 2015-2020?  Svar  

Spm. 265

Vil ministeren tage initiativ til, at Skatteministeriets beregninger af grænsehandelseffekter og statsprovenu ved forskellige afgiftssatser opdateres med den nyeste viden set i lyset af den reducerede grænsehandel under corona-krisen, herunder som minimum grænsehandelseffekter på cigaretter/tobaksvarer, diesel, benzin, slik, sodavand og alkohol?  Svar  

Spm. 282

Kan ministeren oplyse, hvorfor det er vanskeligere at værdifastsætte veteran- og samlerkøretøjer ved eksport end ved import?  Svar  

Spm. 283

Ministeren bedes oplyse, hvordan det er i overensstemmelse med EU-lovgivning, at registreringsafgiften for veteranbiler ikke kan tilbagebetales. Ifølge tidligere lovforarbejde skyldes dette, at der ville være tale om et mindre beløb, hvilket ikke længere kan siges at være tilfældet, når der efter de nye regler for veteranbiler skal betales eksempelvis ca. 300.000 kr. af en Ferrari 328 eller 100-400.000 kr. af en Porsche 911 ved import.  Svar  

Spm. 285

Vil ministeren oplyse, hvor mange km/år de nuværende ejer- og udligningsafgifter er baseret på mht. miljøbelastningen?  Svar  

Spm. 286

Vil ministeren oplyse, om grundlaget for beregningerne af CO2-udledningen, som ejer- og udligningsafgifter baserer sig på, jf. lovforslag nr. L 129 som vedtaget, er, at dieselbiler gennemsnitligt kører 22.000 km/år?  Svar  

Spm. 287

I L 129 – bilag 17 har Danmarks Frie AutoCampere vurderet, at autocampere årligt kører 6.500-12.000 km. Er det i overensstemmelse med ministerens vurdering?  Svar  

Spm. 288

I svaret på L 129 – spørgsmål 3, som er en kommentar til henvendelsen fra Danmarks Frie AutoCampere, skriver ministeren: ”Med aftalen øges desuden de løbende afgifter. En lempelse af disse for autocampere vil dels indebære et mindreprovenu, som vil kræve finansiering, dels øget CO2-udledning.” Hvor stort et mindreprovenu pr. år vurderer ministeren, at der er tale om i de to modeller, som er foreslået af Danmarks Frie Autocampere, jf. L 129 – bilag 17? Tallene bedes opgivet i kr. og i procent af det samlede provenu.  Svar  

Spm. 289

Mener ministeren, at det er rimeligt at bruge som forudsætning i lovgivningen, at en bilist køber sit køretøj med henblik på at afmelde det i en stor del af året?  Svar  

Spm. 290

Ministerens svar på L 129 – spørgsmål 43 bekræfter, at lovændringen ikke foreløbig kan tilskynde autocamperejere til valg af et mindre CO2-udledende køretøj. Hvornår forventer ministeren, at der vil være et reelt alternativ til de dieseldrevne autocampere, således at også disse bilister har mulighed for at vælge et mindre CO2-udledende køretøj?  Svar  

Spm. 291

Hvorved mener ministeren, at lovforslag nr. L 129 som vedtaget opfylder sit formål mht. at tilskynde autocamperejere til mindre CO2-udledning?  Svar  

Spm. 292

Hvorledes mener ministeren i svaret på L 129 – spørgsmål 3, at en reduktion af ejer- og udledningsafgiften for autocampere øger CO2-udledningen?  Svar  

Spm. 293

Forventer ministeren at loven skal tilpasses, når det teknologisk er muligt at afstemme opkrævning af afgifter til den konkret udledte CO2 ved kørsel? I bekræftende fald bedes ministeren oplyse tidshorisonten?  Svar  

Spm. 303

Vil ministeren oversende en udtømmende liste over afgifter, der opkræves af staten, og provenuet fra disse?  Svar  

Spm. 304

Vil ministeren oplyse, hvad provenuet vil være ved at fjerne lempelsen af ølafgiften med 15 pct. fra 2013 og fjerne lempelserne af øl- og vinafgiften som aftalt med finansloven for 2019? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser og opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre og i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes ministeren oplyse skatteændringens virkning på Gini-koefficienten. Samtlige beregninger bedes opgjort samlet og opdelt i henholdsvis lempelsen på ølafgiften fra 2013 og lempelserne af øl- og vinafgiften fra finanslov 2019. Her bedes ministeren også redegøre for prisstigningerne ved både en samlet model og opdelt for de to forslag.  Svar  

Spm. 305

Vil ministeren redegøre for provenuet ved at hæve NOx-afgiften til 25 kr./kg.? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser.  Svar  

Spm. 309

Vil ministeren oplyse, hvad provenuet vil være ved at fjerne de afgiftsmæssige begunstigelser på VE-brændsler, jf. svar på ERU alm. del – spørgsmål 90 (folketingsåret 2016-17)? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2021-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2021-niveau og faste 2021-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2021-priser.  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 897

Om ministerens holdning til Skattelovrådet og rådets fokus på retssikkerhed og forenkling.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse