MomsMail 2020, uge 07

Kære læser !

Ugens MomsMail indeholder bl.a. nyheden om, at EU-Domstolen nu skal tage stilling til, om private parkeringsselskabers kontrolgebyrer for parkering på privat grund skal anses for betaling for en momspligtig leverance - altså om de er momspligtige eller ej.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Moms på fast ejendom
Har du betalt fuld afgift på...
Udlejning af bil, båd og campingvogn
Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid

Bindende svar
Afgiftspligt, mineralolieafgiftsloven, Liquified Natural Gas (LNG)

Kendelser
Spørgsmål om momspligt af forhøjede parkeringsafgifter i privatejede parkeringsanlæg

Domme
Ikke ekstraordinær genoptagelse af en fonds afgiftstilsvar
Værditabsberegning for brugt leasingkøretøj - Eksportgodtgørelse

Nyt fra domstol.dk

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Moms på fast ejendom

Salg af fast ejendom er jf. momsreglerne som udgangspunkt fritaget for moms.


Beierholm

Har du betalt fuld afgift på...

SKATs restriktive praksis er underkendt – adgang til genoptagelse


Dansk Revision

Udlejning af bil, båd og campingvogn

Hvis du udlejer din bil, båd eller campingvogn ud til andre, fx via GoMore eller SnappCar, skal du betale skat og evt. moms af indtægten


Folketingets Ombudsmand

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid

Ombudsmanden gennemgik i en generel egen drift-undersøgelse 20 sager, hvor der var klaget til Skatteankestyrelsen over afgørelser, som (det daværende) SKAT havde truffet. Undersøgelsen angik Skatteankestyrelsens orientering til borgere og virksomheder om den forventede sagsbehandlingstid i klagesagerne. Undersøgelsen blev foretaget i medfør af ombudsmandslovens § 17, stk. 2, hvorefter ombudsmanden kan gennemføre generelle undersøgelser af en myndigheds behandling af sager.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Afgiftspligt, mineralolieafgiftsloven, Liquified Natural Gas (LNG)

SKM2020.70.SR

Spørgsmålet vedrørte, hvorvidt Liquified Natural Gas (LNG) er en afgiftspligtig vare efter mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 2 (udfyldningsbestemmelsen).

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at LNG er en afgiftspligtig vare efter mineralolieafgiftsloven § 1, stk. 2.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Spørgsmål om momspligt af forhøjede parkeringsafgifter i privatejede parkeringsanlæg

SKM2020.71.HR

Højesteret besluttede at forelægge et præjudicielt spørgsmål for EU-Domstolen om fortolkningen af momssystemdirektivets artikel 2, stk. 1, litra c, i relation til, om forhøjede parkeringsafgifter opkrævet i privatejede parkeringsanlæg kan anses for vederlag for udlejning af parkeringsplads.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ikke ekstraordinær genoptagelse af en fonds afgiftstilsvar

SKM2020.73.ØLR

En fond, som ejede et fredet slot med tilhørende fredede driftsbygninger, anmodede den 7. november 2014 SKAT om ekstraordinær genoptagelse af fondens afgiftstilsvar for perioden 1. juli 2004 - 30. juni 2011. Fonden henviste til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, om ekstraordinær genoptagelse som følge af praksisunderkendende afgørelser.

Fonden påberåbte sig, at Højesterets dom af 8. juni 2004, offentliggjort som U2004.2233H og SKM2004.276.HR, vedrørende omfanget af en fonds fradragsret for momsen af udgifter til vedligeholdelse og drift af udgifterne til den pågældende fonds fredede slot, indebar en underkendelse af en hidtidig særlig praksis om den momsmæssige behandling af udgifter til fredede (slots-)bygninger.

Fonden gjorde videre gældende, at reaktionsfristen på seks måneder i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, først skulle regnes fra det tidspunkt, da fonden blev opmærksom på højesteretsdommens eksistens, hvilket ifølge fonden var i september 2014. Højesteretsdommen blev offentliggjort på SKATs hjemmeside den 9. juli 2004 som SKM2004.276.HR og havde været omtalt i Momsvejledningen siden oktober 2004 og senere i Den juridiske vejledning. SKAT udstedte ikke et styresignal efter dommen, da SKAT ikke mente, at dommen indebar en underkendelse af en praksis, men var en konkret afgørelse om den faktiske anvendelse af lokalerne i slottet til momspligtige og dermed fradragsberettigede formål.

Fonden påberåbte sig i anden række, at Skatteministeriet var bundet af to landsskatteretsafgørelser fra 2009 og 2012, som ikke var indbragt for domstolene af Skatteministeriet, hvori Landsskatteretten var nået frem til, at højesteretsdommen fra 2004 indebar en underkendelse af en praksis.

For landsretten anførte fonden i tredje række, at fonden havde krav på ekstraordinær genoptagelse i medfør af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4, om særlige omstændigheder, da det ifølge fonden var en fejl af SKAT ikke at udstede et styresignal om genoptagelse efter Landsskatterettens afgørelser fra 2009 og 2012.

Landsretten bemærkede, at Højesterets dom fra 2004 ikke indebar en underkendelse af en hidtidig praksis, men var en konkret afgørelse om omfanget af den pågældende fonds fradragsret. Fonden i den foreliggende

sag havde derfor ikke havde krav på ekstraordinær genoptagelse af sit afgiftstilsvar i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1.

Landsretten bemærkede videre, at selvom Skatteministeriet ikke efterfølgende indbragte Landsskatterettens afgørelser for domstolene, var ministeriet ikke afskåret fra under den foreliggende sag at gøre gældende, at Højesterets dom ikke indebar en underkendelse af hidtidig praksis. Herved anførte Landsretten, at da højesteretsdommen netop ikke var udtryk for en underkendelse af hidtidig praksis, etablerede landsskatterettens afgørelser ikke en bindende administrativ praksis, der berettigede fonden til ekstraordinær genoptagelse, uanset at lovens betingelser ifølge skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, ikke er opfyldt.

Af samme grund kunne det heller ikke anses som en fejl, at skattemyndighederne ikke udsendte et genoptagelsescirkulære i anledning af Landsskatterettens kendelser fra 2009 og 2012. Der forelå derfor heller ikke sådanne særlige omstændigheder, som kan begrunde ekstraordinær genoptagelse i medfør af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. (Stadfæstelse af SKM2018.454.BR).


Indholdsfortegnelse 

Dom: Værditabsberegning for brugt leasingkøretøj - Eksportgodtgørelse

SKM2020.66.ØLR

Registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 7, om ansøgning om værditabsberegning for et brugt leasingkøretøj

Sagen angik godt 200 leasingkøretøjer, for hvilke leasingkontrakten blev afbrudt før leasingperiodens udløb. Køretøjerne blev ved deres førstegangsregistrering her i landet afgiftsberigtiget i henhold til registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 1, om SKATs tilladelse til betaling af forholdsmæssig afgift af et leasingkøretøj. Køretøjerne havde således ikke været afgiftsberigtiget med fuld afgift efter registreringsafgiftslovens almindelige regler, jf. lovens § 1, stk. 1, 1. pkt., jf. § 4.

Sagen angik nærmere, om et leasingselskab rettidigt havde ansøgt SKAT om værdiansættelse af de omhandlede leasingkøretøjer og regulering af den betalte afgift i henhold til registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 7. SKAT havde nægtet at imødekomme den af leasingselskabet indsendte ansøgning om SKATs vurdering af køretøjernes afgiftspligtige værdi og tilbagebetaling af i alt ca. 6,4 mio. kr. i afgift af køretøjerne, da ansøgningen for alle køretøjernes vedkommende var indgivet for sent. Ansøgningen var indgivet mellem 5 måneder og 2 år efter de enkelte ophørstidspunkter for leasingkontrakterne.

I anden række angik sagen, om leasingselskabet havde krav på at få udbetalt "eksportgodtgørelse" med 85 pct. af beløbet på 6,4 mio. kr. i henhold til registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 1, som påstået af selskabet.

Sagen blev vundet af Skatteministeriet i byretten og anket af leasingvirksomheden til landsretten.

Landsrettens domLandsretten ændrede byrettens dom. Landsretten bemærkede, at tilbagebetaling af for meget betalt registreringsafgift, som udgangspunkt måtte anses for omfattet af skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2. Landsretten fandt, at der hverken i ordlyden eller forarbejderne til registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 7, er fastsat en frist for ansøgning om tilbagebetaling af for meget betalt registreringsafgift, lige som det ikke fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, er fraveget.

Videre bemærkede landsretten, at henvisningen i registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 7, til lovens § 10 alene angår kriterierne for værdiansættelsen af de brugte leasingkøretøjer, samt at det ikke var godtgjort af Skatteministeriet, at SKATs værdiansættelse efter § 3 b, stk. 7, ville blive umuliggjort, såfremt SKAT ikke kan besigtige det konkrete køretøj. På denne baggrund fandt landsretten, at der ikke ved lovgivning er fastsat en særskilt frist for ansøgning i henhold til § 3 b, stk. 7, der fraviger 3-årsfristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, og at der dermed ikke er hjemmel i § 3 b, stk. 7, til at afvise en ansøgning, der er indgivet inden for 3-årsfristen (ændring af SKM2018.88.BR).


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Højesteret
Forelæggelse for EU-Domstolen

Forelæggelse for EU-Domstolen af spørgsmål om momspligt vedrørende kontrolgebyrer for overtrædelse af parkeringsforskrifter


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 13/0201740
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om ekstraordinær genoptagelse for perioden 1. oktober 2006 til 31. marts 2010, idet SKAT ikke har anset det for godtgjort, at selskabets købsmoms og lønsumsafgift overstiger salgsmomsen for de omhandlede formidlingsydelser, hvorfor SKAT ikke har anset det for godtgjort, at selskabet har et krav mod SKAT, jf. SKM2010.228.SKAT. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-12-2019

Journalnr: 15/2092977
Momsfradrag og elafgiftsgodtgørelse
Klagen vedrører forhøjelse af salgsmoms, nægtet fradrag for købsmoms vedrørende udgifter til varme, el og telefon samt nægtet tilbagebetaling af elafgift. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 17-12-2019

Journalnr: 16/0170429
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-12-2019

Journalnr: 18/0000422
Valutakøretøj
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet selskabet registreringsafgift for en BMW i solidarisk hæftelse med føreren (lejeren) af køretøjet, jf. registreringsafgiftslovens § 20, stk. 5. SKAT finder ikke, at køretøjet kan anses som afgiftsfritaget i overensstemmelse med reglerne om valutaudlejning, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 15. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse, dog med ændret begrundelse.
Afsagt: 20-12-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 17-02-2020 - 17-03-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-331/19 Staatssecretaris van Financiën (Taux réduit de TVA pour aphrodisiaques)
Dato: 27-02-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112 - artikel 98 - nedsat moms - bilag III, nr. 1) - levnedsmidler samt produkter, der er bestemt til at anvendes som supplement til eller i stedet for levnedsmidler og foder - libido-stimulerende produkter

Tidligere dokument: C-331/19 Staatssecretaris van Financiën (Taux réduit de TVA pour aphrodisiaques) - Indstilling

Indstilling C-791/18 Stichting Schoonzicht
Dato: 03-03-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift - regulering af fradrag - investeringsgoder - forskel mellem påtænkt brug og første faktiske brug - direktiv 2006/112/EF- artikel 185 og 187 - anvendelse

Tidligere dokument: C-791/18 Stichting Schoonzicht - Dom
Tidligere dokument: C-791/18 Stichting Schoonzicht - Indstilling
Tidligere dokument: C-791/18 Stichting Schoonzicht - Ny sag

Dom C-75/18 Vodafone Magyarország
Dato: 03-03-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - etableringsfrihed - omsætningsafgift for telekommunikationsoperatører - progressiv afgift, som i højere grad berører fysiske eller juridiske personer fra andre medlemsstater end indenlandske virksomheder - progressive afgiftstrin, der finder anvendelse på alle afgiftspligtige personer - omsætningen som neutralt sondringskriterium - afgiftspligtige personers bidragsevne - statsstøtte - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - omsætningsafgifter - begreb

Tidligere dokument: C-75/18 Vodafone Magyarország - Dom
Tidligere dokument: C-75/18 Vodafone Magyarország Mobil Távközlési - Ny sag

Dom C-323/18 Tesco-Global Áruházak
Dato: 03-03-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - etableringsfrihed - omsætningsafgift inden for sektoren for detailhandel fra forretninger - progressiv afgift, som i højere grad berører fysiske eller juridiske personer fra andre medlemsstater end indenlandske virksomheder - progressive afgiftstrin, der finder anvendelse på alle afgiftspligtige personer - omsætningen som neutralt sondringskriterium - afgiftspligtige personers bidragsevne

Tidligere dokument: C-323/18 Tesco-Global Áruházak - Dom
Tidligere dokument: C-323/18 Tesco-Global Áruházak - Indstilling
Tidligere dokument: C-323/18 Tesco-Global Áruházak - Ny sag

Dom C-482/18 Google Ireland
Dato: 03-03-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - fri udveksling af tjenesteydelser - artikel 56 TEUF - restriktioner - fiskale bestemmelser - afgift af reklamevirksomhed på grundlag af omsætningen - forpligtelser vedrørende registrering hos skatte- og afgiftsmyndigheden - princippet om forbud mod forskelsbehandling - bøder - proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-482/18 Google Ireland - Dom
Tidligere dokument: C-482/18 Google Ireland - Indstilling
Tidligere dokument: C-482/18 Google Ireland - Ny sag

Dom C-655/18 Schenker
Dato: 04-03-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EF) nr. 952/2013 - unddragelse fra toldtilsyn - tyveri af varer, der er henført under toldoplagsproceduren - artikel 242 - den ansvarlige for unddragelsen - indehaveren af en bevilling til toldoplag til oplagring af varer - sanktion for overtrædelse af toldreglerne - artikel 42 - pligt til at betale et beløb svarende til de manglende varers værdi - kumulation med en finansiel sanktion - proportionalitet

Tidligere dokument: C-655/18 Schenker - Dom
Tidligere dokument: C-655/18 Mitnitsa Varna - Ny sag

Dom C-211/18 Idealmed III
Dato: 05-03-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra b) - fritagelser - hospitalsbehandling og pleje - hospitaler - levering af ydelser under sociale betingelser svarende til dem, der gælder for offentligretlige organer - artikel 377 og 391 - undtagelser - mulighed for at vælge at erlægge afgift - opretholdt afgiftspålæggelse - ændring af betingelserne for udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed

Tidligere dokument: C-211/18 Idealmed III - Dom
Tidligere dokument: C-211/18 Idealmed III - Indstilling

Dom C-48/19 X (Exonération de TVA pour des consultations téléphoniques)
Dato: 05-03-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra c) - fritagelser - behandling af personer som et led i udøvelse af lægegerning og dertil knyttede erhverv - telefoniske ydelser - ydelser, der leveres af sygeplejersker og sundhedsassistenter

Tidligere dokument: C-48/19 X (Exonération de TVA pour des consultations téléphoniques) - Dom

Dom C-94/19 San Domenico Vetraria
Dato: 11-03-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - fiskale bestemmelser - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 2 og 6 - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - levering af tjenesteydelser mod vederlag - udstationering af et moderselskabs personale ved dets datterselskab - datterselskabets betaling begrænset til de afholdte udgifter

Tidligere dokument: C-94/19 San Domenico Vetraria - Dom

Dom C-192/19 Rensen Shipbuilding
Dato: 11-03-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - pos. 8901 - skibsskrog - søgående sejlads - skibe og andre fartøjer, der er konstrueret til søgående sejlads - begreb

Tidligere dokument: C-192/19 Rensen Shipbuilding - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Fremsendelse og udveksling af momsrelaterede betalingsdata a) Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår gennemførelsen af visse krav til betalingstjenesteudbydere b) Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig Vedtagelse

Ændringer af direktivet om det fælles merværdiafgiftssystem og af forordningen om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift for så vidt angår særordningen for små virksomheder Vedtagelse

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL assessing the invoicing rules of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE EVALUATION of the Council Directive 2011/64/EU of 21 June 2011 on the structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION of the Council Directive 2011/64/EU of 21 June 2011 on the structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - VAT)

RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU) 2018/1977 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse fiskevarer for perioden 2019-2020

Customs Cooperation Working Party, Experts

Excise duties a) COUNCIL DIRECTIVE laying down the general arrangements for excise duty (recast) b) COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 389/2012 on administrative cooperation in the field of excise duties as regards the content of electronic registers Approval of the Irish language version

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om administrativt samarbejde på beskatningsområdet (kodifikation)

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om administrativt samarbejde på beskatningsområdet (kodifikation)

 

Nyt fra Parlamentet

FÆLLES RAPPORT TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport om det generelle toldpræferencearrangement for perioden 2018-2019  

Forslag til Rådets direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet (kodifikation)  

Bilag til Forslag til Rådets direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet (kodifikation)  

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/186 af 7. februar 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2020/191 af 10. februar 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2020/194 af 12. februar 2020 om nærmere regler for anvendelsen af Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår særordninger for afgiftspligtige personer, der leverer ydelser til ikkeafgiftspligtige personer, udfører fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om administrativt samarbejde på beskatningsområdet (kodifikation)

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 163

Henvendelse af 10/2-19 fra Jens Andersen, Odense, om lange ventetider hos Skattestyrelsen

Bilag 164

Orientering om publikation Skatteøkonomisk redegørelse 2019

Spørgsmål og svar

Spm. 248

Ministeren bedes oversende en liste over de vare og ydelser, hvor skatter og afgifter udgør mere end 50 pct. af den normale salgspris. Endvidere bedes ministeren oplyse, hvilke vare der, i lighed med biler, er pålagt en afgift på mere end 100 pct. Af listen skal fremgå den procentvise samlede andel af skatter og afgifter for de enkelte vare, og den procentvise andel af de enkelte skatter og afgifter for de enkelte vare.

Spm. 249

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor de i Berlingske omtalte revisionsrapporter ikke er oversendt til Skatteudvalget løbende på trods af flere forespørgsler fra udvalget herom, og hvorfor udvalget først får oversendt rapporterne, når deres eksistens bliver lækket til pressen. Ministeren bedes endvidere tilkendegive, om interne revisionsrapporter fremadrettet vil blive oversendt løbende.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse