MomsMail 2020, uge 06

Kære læser !

På tærsklen til hvad der for mange er "vinterferieuge" er MomsMail også en lille smule i feriestemning - der er i hvert fald ikke specielt mange nyheder, men lidt af hvert fra alle vores kilder.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Lønproduktion i udlandet kan give momsbøvl i Danmark
Mange veje til sejr - når afgift på kakaodrikke rydder forsiden
Sundhedsfaglig rådgivning til plejecenter personale

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Lønproduktion i udlandet kan give momsbøvl i Danmark

Danske virksomheder, der får fremstillet deres varer i fx Polen, er nødt til at lade sig momsregistrere dér, hvis de får leveret råvarer til fabrikken fra et andet EU-land, og/eller hvis de færdige varer ikke alle sendes til Danmark


Plesner

Mange veje til sejr - når afgift på kakaodrikke rydder forsiden

Måneders arbejde for en afgiftsmæssig ligestilling mellem kakaomælk og plantebaseret kakaodrik nærmer sig sin afslutning. Skatteministeren har netop sendt et lovudkast om ligestilling af kakaodrikke og kakaomælk i høring. Loven får tilbagevirkende kraft fra og med den 1. september 2016, således at de berørte virksomheder undgår en efteropkrævning af chokoladeafgift. Plesner har bistået en af de involverede virksomheder over for Skattestyrelsen og har i tæt samarbejde med "Plantebranchen - Brancheorganisation for Plantebaserede Fødevarer" arbejdet for en afgiftsmæssig ligestilling af de to produkter.


Redmark

Sundhedsfaglig rådgivning til plejecenter personale

Læger fast tilknyttet plejecenter leverer – udover almindelige lægeydelser til beboere – også generel sundhedsfaglig rådgivning til plejeper ...


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/1783692
Moms af finansielle ydelser mv.
Klagen vedrører bindende svar om afgiftspligten for en firmapensionskasse når den leverer en række nærmere definerede ydelser og hvorvidt firmapensionskassens køb af ydelser i udlandet er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11. Landsskatteretten stadfæster Skatterådets besvarelse.
Afsagt: 02-12-2019

Journalnr: 18/0003053
Momsfradrag - underleverandører
Klagen vedrører nægtet fradrag for indgående afgift (købsmoms). Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-12-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 10-02-2020 - 10-03-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-331/19 Staatssecretaris van Financiën (Taux réduit de TVA pour aphrodisiaques)
Dato: 27-02-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112 - artikel 98 - nedsat moms - bilag III, nr. 1) - levnedsmidler samt produkter, der er bestemt til at anvendes som supplement til eller i stedet for levnedsmidler og foder - libido-stimulerende produkter

Tidligere dokument: C-331/19 Staatssecretaris van Financiën (Taux réduit de TVA pour aphrodisiaques) - Indstilling

Indstilling C-791/18 Stichting Schoonzicht
Dato: 03-03-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift - regulering af fradrag - investeringsgoder - forskel mellem påtænkt brug og første faktiske brug - direktiv 2006/112/EF- artikel 185 og 187 - anvendelse

Tidligere dokument: C-791/18 Stichting Schoonzicht - Dom
Tidligere dokument: C-791/18 Stichting Schoonzicht - Indstilling
Tidligere dokument: C-791/18 Stichting Schoonzicht - Ny sag

Dom C-75/18 Vodafone Magyarország
Dato: 03-03-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - etableringsfrihed - omsætningsafgift for telekommunikationsoperatører - progressiv afgift, som i højere grad berører fysiske eller juridiske personer fra andre medlemsstater end indenlandske virksomheder - progressive afgiftstrin, der finder anvendelse på alle afgiftspligtige personer - omsætningen som neutralt sondringskriterium - afgiftspligtige personers bidragsevne - statsstøtte - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - omsætningsafgifter - begreb

Tidligere dokument: C-75/18 Vodafone Magyarország - Dom
Tidligere dokument: C-75/18 Vodafone Magyarország Mobil Távközlési - Ny sag

Dom C-323/18 Tesco-Global Áruházak
Dato: 03-03-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - etableringsfrihed - omsætningsafgift inden for sektoren for detailhandel fra forretninger - progressiv afgift, som i højere grad berører fysiske eller juridiske personer fra andre medlemsstater end indenlandske virksomheder - progressive afgiftstrin, der finder anvendelse på alle afgiftspligtige personer - omsætningen som neutralt sondringskriterium - afgiftspligtige personers bidragsevne

Tidligere dokument: C-323/18 Tesco-Global Áruházak - Dom
Tidligere dokument: C-323/18 Tesco-Global Áruházak - Indstilling
Tidligere dokument: C-323/18 Tesco-Global Áruházak - Ny sag

Dom C-482/18 Google Ireland
Dato: 03-03-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - fri udveksling af tjenesteydelser - artikel 56 TEUF - restriktioner - fiskale bestemmelser - afgift af reklamevirksomhed på grundlag af omsætningen - forpligtelser vedrørende registrering hos skatte- og afgiftsmyndigheden - princippet om forbud mod forskelsbehandling - bøder - proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-482/18 Google Ireland - Dom
Tidligere dokument: C-482/18 Google Ireland - Indstilling
Tidligere dokument: C-482/18 Google Ireland - Ny sag

Dom C-655/18 Schenker
Dato: 04-03-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EF) nr. 952/2013 - unddragelse fra toldtilsyn - tyveri af varer, der er henført under toldoplagsproceduren - artikel 242 - den ansvarlige for unddragelsen - indehaveren af en bevilling til toldoplag til oplagring af varer - sanktion for overtrædelse af toldreglerne - artikel 42 - pligt til at betale et beløb svarende til de manglende varers værdi - kumulation med en finansiel sanktion - proportionalitet

Tidligere dokument: C-655/18 Schenker - Dom
Tidligere dokument: C-655/18 Mitnitsa Varna - Ny sag

Dom C-211/18 Idealmed III
Dato: 05-03-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra b) - fritagelser - hospitalsbehandling og pleje - hospitaler - levering af ydelser under sociale betingelser svarende til dem, der gælder for offentligretlige organer - artikel 377 og 391 - undtagelser - mulighed for at vælge at erlægge afgift - opretholdt afgiftspålæggelse - ændring af betingelserne for udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed

Tidligere dokument: C-211/18 Idealmed III - Dom
Tidligere dokument: C-211/18 Idealmed III - Indstilling

Dom C-48/19 X (Exonération de TVA pour des consultations téléphoniques)
Dato: 05-03-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra c) - fritagelser - behandling af personer som et led i udøvelse af lægegerning og dertil knyttede erhverv - telefoniske ydelser - ydelser, der leveres af sygeplejersker og sundhedsassistenter

Tidligere dokument: C-48/19 X (Exonération de TVA pour des consultations téléphoniques) - Dom


Indstillinger
C-716/18 AJFP Caras-Severin og DGRFP Timisoara

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - momsdirektivets artikel 287 og 288 - særordning for små virksomheder - fritagelse under visse omsætningsgrænser - beregning af denne omsætningsfrie grænse ved flere økonomiske aktiviteter - begrebet »transaktioner vedrørende fast ejendom«, som ikke »har karakter af bitransaktioner«, som skal medregnes

Generaladvokatens indstilling:

Begrebet transaktioner vedrørende fast ejendom, som har karakter af bitransaktioner, omfatter alle afgiftsfrie transaktioner som omhandlet i artikel 135, stk. 1, litra j), k) og l), i direktiv 2006/112/EF, som ikke har en nærmere forbindelse til virksomhedens (egentlige) afgiftspligtige aktivitet, og som er af beskedent omfang, dvs. ikke i sig selv overskrider frigrænsen. Den nærmere forbindelse foreligger ikke, hvis de enten udgør enkeltstående handlinger uden for virksomhedens egentlige formål eller ikke indebærer en væsentlig anvendelse af virksomhedens goder og tjenesteydelser.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig

RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder og forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår administrativt samarbejde og udveksling af oplysninger med henblik på at overvåge, om særordningen for små virksomheder anvendes korrekt

Transmission and exchange of VAT-relevant payment data a) Council Directive amending Directive 2006/112/EC as regards introducing certain requirements for payment service providers b) Council Regulation amending Regulation (EU) No 904/2010 as regards measures to strengthen administrative cooperation in order to combat VAT fraud Adoption

Amendments to the Directive on the common system of VAT and to the Regulation on administrative cooperation and combating fraud in the field of VAT as regards the special scheme for small enterprises Adoption

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT State of play on implementation of the VAT e-commerce package (Council Directive (EU) 2017/2455)

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - VAT)

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Tax Policies in the European Union: 2020 Survey

Customs Union Working Party

Customs Cooperation Working Party, Experts

Customs Union Working Party

 

Nyt fra Parlamentet

HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam  

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1776 af 9. oktober 2019 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif ( EUT L 280 af 31.10.2019 )

Rådets afgørelse (EU) 2020/143 af 28. januar 2020 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det administrationsudvalg, der er nedsat i henhold til toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter, for så vidt angår ændringen af konventionen

 


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven (Ligestilling af kakaodrikke med kakaomælk m.v.)
Oprettelsesdato: 06-02-2020
Høringsfrist: 27-02-2020

Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. (Restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af fordringer med dataproblemer, forældelse m.v. samt fradrag for seniormedlemskabskontingent i arbejdsløshedskasser)
Oprettelsesdato: 07-02-2020
Høringsfrist: 06-03-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 82 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Omlægning af beskatningen af overskudsvarme).
Vedtaget den 6. februar 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 82 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Omlægning af beskatningen af overskudsvarme).

Spørgsmål og svar

Spm. 9

Spm. om konsekvenserne (på skatteprovenu og CO2-udledning) af at afskaffe afgiften på ’certificeret’ overskudsvarme fra virksomheder, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 153

Henvendelse af 3/2-20 fra Danmarks Frie AutoCampere vedr. rationel til- og framelding af køretøjer i Danmark

Bilag 154

Status for lovforslag 2019-20 - Februar-redegørelsen

Bilag 155

Orientering om åbningsskrivelse fra Kommissionen vedrørende implementering af direktiver

Bilag 157

EU-nyt om Kommissionens arbejdsprogram for 2020

Bilag 160

Henvendelse af 3/2-20 fra Kevin Skandarioon, Woodgoods ApS om afgift på engangsemballage

Bilag 162

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. (Restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af fordringer med dataproblemer, forældelse m.v. samt fradrag for seniormedlemskabskontingent i arbejdsløshedskasser)

Spørgsmål og svar

Spm. 238

Ministeren bedes redegøre for skyggeprisen på alle gængse transportformer (bil, fly, tog, bus mv.), hvis prisen alene skal afspejle CO2-belastningen.

Spm. 240

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet i Skatteudvalget den 6. februar 2020 om afgiften på engangsservice og bæreposer af plastik, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål M og N.

Spm. 241

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 6. februar 2020 om afgiften på engangsservice og bæreposer af plastik, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål M og N.

Spm. 242

I forlængelse af samrådet om afgiften på engangsservice og bæreposer af plastik, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål M og N, bedes ministeren oplyse, om undersøgelsen om differentiering af afgifter allerede er igangsat som en del af den tidligere regerings plastikhandlingsplan, eller om der igangsat nye initiativer på baggrund af afgiftsforhøjelsen? Ministeren bedes ligeledes oplyse, hvornår der forventes afrapportering fra denne undersøgelse.

Spm. 243

Kan ministeren i forlængelse af samrådet om afgiften på engangsservice og bæreposer af plastik, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål M og N, bekræfte, at der foreligger data, der viser, at f.eks. fastfoodkæder genererer mindre affald som følge af tredoblingen af afgiften, og kan udvalget i givet fald få udleveret tallene?

Spm. 244

Er ministeren indstillet på at stoppe Motorstyrelsens klapjagt mod lovlydige veteranbilejere ud fra en rigid og firkantet fortolkning af originalitetskravet?

Samrådsspørgsmål

Spm. Q

Samrådsspm. om at få klarlagt usikkerheden om regeringsafgifterne for elbiler i 2021, til skatteministeren

Spm. R

Samrådsspm. om at registreringsafgifterne ikke kommer til at stige, før det nye afgiftssystem er klarlagt, til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse