MomsMail 2022, uge 05

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Artikel: Energiafgifter i 2022 – nyheder og satser
Artikel: Husker ejendomskoncerner mulighederne i fællesregistreringen?
Depechen-artikel: Gaver til kunder: Fuldt fradrag både skatte- og momsmæssigt
Depechen-artikel: Skat og moms ved bygge- og montageopgaver i udlandet
Specialindrettede køretøjer

Bindende svar
Elafgift - Afgiftsgodtgørelse - Udlejning af lokaler
Moms og lønsumsafgift - tandreguleringsydelser fra klinik i Tyskland

Afgørelser
Efteropkrævning af udtagningsmoms - Udlevering af varer mod point som led i loyalitetsprogram

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Artikel: Energiafgifter i 2022 – nyheder og satser

Igen i år kommer energiafgifterne til at spille en væsentlig rolle for danske virksomheder - ikke mindst som følge af de ekstraordinært høje energipriser, som kan påvirke afgiftsbetalingen ved vederlagsbeskatning af overskudsvarme


BDO

Artikel: Husker ejendomskoncerner mulighederne i fællesregistreringen?

Ifølge oplysninger fra Skattestyrelsen findes der i øjeblikket 3.238 momspligtige virksomheder, som betaler deres moms gennem en anden virksomhed – typisk et koncernforbundet selskab. Disse virksomheder er omfattet af en såkaldt fællesregistrering.


BDO

Depechen-artikel: Gaver til kunder: Fuldt fradrag både skatte- og momsmæssigt

Når virksomheder giver gaver til deres kunder, er det ikke et udslag af gavmildhed, men for at fremme salget. Helt på samme måde som en rabat. Skatte- og momsmæssigt er det imidlertid ikke helt så enkelt


BDO

Depechen-artikel: Skat og moms ved bygge- og montageopgaver i udlandet

Verden er så småt ved at åbne igen oven på coronapandemien. Det betyder, at vi nok snart vil se en stigning i antallet af danske virksomheder, der sender medarbejdere til udlandet. Det giver moms- og skattemæssige overvejelser.


Redmark

Specialindrettede køretøjer

Der gælder særlige skatte- og momsregler for specialindrettede biler


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Elafgift - Afgiftsgodtgørelse - Udlejning af lokaler

SKM2022.49.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger, som havde leverancer af timebaseret udlejning af lokaler, kunne anses som forbruger af energiforbruget, og kunne derfor få tilbagebetalt elafgiften. Forbrugskriteriet ansås for opfyldt, fordi der var tale om levering af én samlet tjenesteydelse, hvor der ikke skete særskilt fakturering af afgiftsbeløb vedrørende elektricitet til lejerne, og hvor spørger havde anvendt energiforbruget som en integreret del af tjenesteydelsen, hvor elforsyningen skete for spørgers regning og risiko.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms og lønsumsafgift - tandreguleringsydelser fra klinik i Tyskland

SKM2022.48.SR

Spørger driver tandlægevirksomhed i Tyskland og leverer tandreguleringsydelser, herunder individuelt tilpassede tandbøjler, til danske privatpersoner. Spørger har ingen fysisk etablering eller ansatte i Danmark.

Behandlingen foregår i samarbejde med danske tandlæger, der indledningsvis inspicerer patientens tænder og foretager en intra-oral 3D-scanning, som danner grundlag for Spørgers videre behandling. Spørger betaler de danske tandlæger for dette arbejde.

Skatterådet bekræfter, at Spørger ikke skal betale moms af behandlingerne, herunder tandbøjlerne, i Danmark, da behandlingerne er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Skatterådet bekræfter endvidere, at Spørger ikke skal betale lønsumsafgift i Danmark, da Spørger har etableret sin virksomhed i Tyskland, ikke har medarbejdere i Danmark og ikke udfører momsfri tandlægebehandlinger i Danmark.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Efteropkrævning af udtagningsmoms - Udlevering af varer mod point som led i loyalitetsprogram

SKM2022.37.LSR

Et selskab tilbød sine kunder en ordning, hvorved kunderne ved at melde sig ind i en medlemsklub i forskellige situationer kunne optjene point, som kunne indløses til goder. Landsskatteretten fandt, at der ikke var tale om udtagning til vederlagsfri overdragelse efter momslovens § 5, stk. 1, 2. pkt., i de tilfælde, hvor point blev anvendt til indløsning af goder, som indgik i selskabets eget sortiment, da der i disse tilfælde var en klart identificerbar pris for det pågældende gode, ligesom der var en nær sammenhæng mellem de pointudløsende køb og indløsningen af point til goder. Landsskatteretten fandt videre, at der ikke var tale om vederlagsfri overdragelser i de tilfælde, hvor et medlem indløste goder med point, som medlemmet helt eller delvist havde optjent ved køb hos selskabets samarbejdspartnere. I disse tilfælde havde samarbejdspartneren købt pointene af selskabet for et bestemt beløb pr. stk. for dernæst at tildele pointene til det pågældende medlem. Herved blev der betalt et identificerbart vederlag til selskabet for goderne. Videre fandt Landsskatteretten, at der i øvrige tilfælde var tale om udtagning til vederlagsfri overdragelse, jf. EU-Domstolens dom i sag C-48/97 (Kuwait Petroleum). Vedrørende disse sidstnævnte tilfælde fandt Landsskatteretten, at der ikke skulle betales udtagningsmoms i forbindelse med indløsning af goder til en værdi af under 100 kr. ekskl. afgift, da der var tale om udtagning af "reklameartikler og lign.", jf. momslovens § 5, stk. 1, 3. pkt., og "gaver af ringe værdi", jf. momssystemdirektivets artikel 16, 2. pkt.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 07-02-2022 - 08-03-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-596/20 DuoDecad
Dato: 10-02-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatte- og afgiftslovgivning - moms - direktiv 2006/112/EF - leveringsstedet for ydelser - fastsættelse af ydelsesmodtageren - betydningen for leveringsstedet af et arrangement, der muligvis udgør misbrug, mellem modtageren af ydelsen og en tredjepart - neutralitetsprincippet - undgåelse af dobbelt afgiftspåligning - samarbejdspligten for medlemsstaternes skatte- og afgiftsmyndigheder

Tidligere dokument: C-596/20 DuoDecad - Dom
Tidligere dokument: C-596/20 DuoDecad - Indstilling

Dom C-487/20 Philips Orastie
Dato: 10-02-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af skatte- og afgiftslovgivningerne - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 179 og 183 - ret til momsfradrag - betingelser - godtgørelse for eller tilbagebetaling af overskydende moms - supplerende betalingsforpligtelser - princip om afgiftens neutralitet - ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet

Tidligere dokument: C-487/20 Philips Orastie - Dom

Dom C-175/20 Tilnærmelse af lovgivningerne Valsts ienemumu dienests (Traitement des données personnelles à des fins fiscales)
Dato: 24-02-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger - forordning (EU) 2016/679 - artikel 2 - anvendelsesområde - artikel 4 - begrebet »behandling« - artikel 5 - principper for behandling - formålsbegrænsning - dataminimering - artikel 6 - lovlig behandling - behandling, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse, som den dataansvarlige har fået pålagt - behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige - artikel 23 - begrænsninger - behandling af oplysningerne til skatteformål - anmodning om fremsendelse af oplysninger vedrørende online-annoncer om salg af køretøjer - proportionalitet

Tidligere dokument: C-175/20 Tilnærmelse af lovgivningerne Valsts ienemumu dienests (Traitement des données personnelles à des fins fiscales) - Dom

Indstilling C-637/20 DSAB Destination Stockholm
Dato: 24-02-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - afgiftspligtige transaktioner - citykort - direktiv (EU) 2016/1065 - begrebet »voucher«

Tidligere dokument: C-637/20 DSAB Destination Stockholm - Dom
Tidligere dokument: C-637/20 DSAB Destination Stockholm - Indstilling

Dom C-582/20 SC Cridar Cons
Dato: 24-02-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 167 og 168 - ret til fradrag - afslag - afgiftssvig - bevisoptagelse - udsættelse af behandlingen af en administrativ klage over en afgiftsansættelse, hvorved der nægtes ret til fradrag, indtil der er truffet afgørelse i en straffesag - medlemsstaternes procesautonomi - princip om afgiftens neutralitet - ret til god forvaltning - artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

Tidligere dokument: C-582/20 SC Cridar Cons - Dom

Dom C-605/20 Suzlon Wind Energy Portugal
Dato: 24-02-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - anvendelse ratione temporis - momspligtige ydelser - levering af ydelser mod vederlag - kriterier - forhold inden for en koncern - tjenesteydelser, der består i at reparere eller udskifte vindmøllekomponenter under garanti og i at udarbejde rapporter om manglende overensstemmelse - debetnotaer udstedt af tjenesteyderen uden angivelse af moms - det af tjenesteyderen foretagne fradrag for den moms, der er blevet pålagt de varer og tjenesteydelser, som den pågældende er blevet faktureret af sine underleverandører for leveringerne heraf

Tidligere dokument: C-605/20 Suzlon Wind Energy Portugal - Dom

Indstilling C-98/21 Finanzamt R (Déduction de TVA liée à une contribution d’associé)
Dato: 03-03-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift - fradrag - indsættelse af et holdingselskab som mellemled i datterselskabernes transaktioner - datterselskabernes virksomhed i vid udstrækning afgiftsfritaget - generalomkostninger - misbrug

Tidligere dokument: C-98/21 Finanzamt R (Déduction de TVA liée à une contribution d’associé) - Dom
Tidligere dokument: C-98/21 Finanzamt R (Déduction de TVA liée à une contribution d’associé) - Indstilling


Domme
C-515/20 Finanzamt A

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 122 - nedsat sats på levering af træ til brændsel - sondring på grundlag af varernes objektive karakteristika og egenskaber - former for træ bestemt til forbrænding, der tjener samme behov hos forbrugeren og konkurrerer indbyrdes - princippet om afgiftsneutralitet

Domstolens dom:

1) Artikel 122 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at begrebet træ til brændsel som omhandlet i denne artikel betegner enhver form for træ, der ud fra sine objektive egenskaber udelukkende er bestemt til forbrænding.

2) Artikel 122 i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at en medlemsstat, der i henhold til denne bestemmelse indfører en nedsat merværdiafgiftssats for levering af træ til brændsel, kan begrænse anvendelsesområdet for den nedsatte sats til visse kategorier af levering af træ til brændsel ved at henvise til den kombinerede nomenklatur, forudsat at princippet om afgiftsneutralitet overholdes.

3) Princippet om afgiftsneutralitet skal fortolkes således, at det ikke er til hinder for, at national ret udelukker, at levering af træflis kan være omfattet af den nedsatte merværdiafgiftssats, selv om andre former for træ til brændsel er omfattet heraf, forudsat at træflis i gennemsnitsforbrugerens bevidsthed ikke kan substitueres med disse andre former for træ til brændsel, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra VAT committee

2 - WP 1032 - RO consultation on a reduced rate on district heating - EN.pdf

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2022/133 af 25. januar 2022 om at give frankrig tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 218 og 232 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

kommissionens delegerede forordning (eu) 2022/150 af 17. november 2021 om ændring af rådets forordning (ef) nr. 32/2000 for så vidt angår mængden af sild, der kan importeres under toldkontingent 09.0006

 

Nyt fra EUR_LEX

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2022/133 af 25. januar 2022 om at give frankrig tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 218 og 232 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

proposal for a council decision on the position to be taken on behalf of the european union within the technical committees on customs valuation and on rules of origin, established under the auspices of the world customs organization, with regard to, respectively, the adoption of advisory opinions, commentaries, explanatory note, case studies, studies and similar acts concerning the valuation of imported goods for customs purposes under the agreement on implementation of article vii of the general agreement on tariffs and trade 1994, and the adoption of advisory opinions, information and advice and similar acts on the determination of the origin of goods under the agreement on rules on origin

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 106 Forslag til lov om ændring af momsloven (Ændring af reglerne om forfattervirksomhed og kunstnerisk aktivitet, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af reglerne om undervisning og turistsalg m.v.)

Bilag

Bilag 4

Program til høring den 2. februar 2022

Bilag 5

Præsentationer fra høringen den 2. februar 2022

Bilag 6

Henvendelse af 31/1-22 fra Danske Mediedistributører og Deloitte om formidling i eget navn og for fremmed regning og momsfrie ydelser

Spørgsmål og svar

Spm. 22

Spm. om baggrunden for Skatteministeriets vurdering af, at stand still-bestemmelserne ikke gælder, når kunstnerne på non-profit grundlag går sammen og udsteder licenser gennem en kollektiv forvaltningsorganisation, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om, hvis flere kunstnere går sammen i egne navne og udsteder en licens til en bruger, vil der så gælde momsfrihed for udstedelse af sådanne licenser, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om, hvis flere kunstnere går sammen i en organisation og via organisationen udsteder en licens til en bruger, vil der så gælde momsfrihed for udstedelse af sådanne licenser, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om, hvis flere kunstnere går sammen i en organisation med ansatte og via organisationen udsteder en licens til en bruger, vil der så gælde momsfrihed for udstedelse af sådanne licenser, til skatteministeren

Spm. 36

Spm. om det er hensigten, at provenuet fra rettighedsmomsen til stadighed skal være øremærket finansiering af kriminalforsorgen, til skatteministeren

Spm. 37

Spm. om baggrunden for, at kollektive forvaltningsorganisationer i lovforslaget i forhold til vurderingen af de økonomiske konsekvenser ikke anses for en del af ”erhvervslivet”, til skatteministeren

Spm. 38

Spm. om der ikke er foretaget en vurdering af de økonomiske konsekvenser for medlemsorganisationer og kollektive forvaltningsselskaber på baggrund af ekskluderingen af disse i vurderingen af de økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, til skatteministeren

Spm. 39

Spm. om at redegøre for de forventede økonomiske konsekvenser for forvaltningsorganisationerne mv., til skatteministeren

Spm. 40

Spm. om Skatteministeriet har undersøgt, hvor mange arvinger der vil blive omfattet af ændringen af momsreglerne, til skatteministeren

Spm. 52

Spm. om, hvad det betyder for kunstnerne, at andet led – d.v.s. forvaltningsselskaberne – påvirkes af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 53

Spm. om, hvordan EU-dommen, der er grundlag for lovforslaget, er implementeret i vores nabolande eksempelvis med afsæt i moms på tv-abonnementer, til skatteministeren

Spm. 54

Spm. om, hvordan lovforslaget vil påvirke almennyttige festivalers økonomi, til skatteministeren

Spm. 55

Spm. om at redegøre for de momsforhold, der er gældende for en ydelse, hvor en personlig træner under kommercielle vilkår tilbyder individuelle eller holdbaserede undervisningsforløb i fysisk træning for personer med handikap, til skatteministeren

Spm. 56

Spm. om at redegøre for de lovgivningsmæssige muligheder, som Danmark har inden for rammerne af EU’s momsdirektiv til at fastholde det nuværende reelle niveau for moms på fitnessabonnementer, til skatteministeren

Spm. 57

Spm. om kommentar til præsentationerne fra høringen den 2. februar 2022 om konsekvenserne af moms på kunstneriske rettigheder, til skatteministeren

Spm. 58

Spm. om kommentar til henvendelsen af 31/1-22 fra Danske Mediedistributører og Deloitte om formidling i eget navn og for fremmed regning og momsfrie ydelser, til skatteministeren

L 109 Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, folkeoplysningsloven og lov om Danske Spil A/S. (Sammenlægning af Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 131

Invitation til konference om grøn skattereform den 21/2-22

Bilag 132

Henvendelse af 3/2-22 fra Danske Soloselvstændige om udskydelse af momsen og om udskydelse af tilbagebetaling af Coronalån

Spørgsmål og svar

Spm. 212

Idrættens Venner i Asnæs er en frivillig organisation, der holder loppemarked med henblik på at donere overskuddet til frivillige foreninger i lokalområdet. Under corona-krisen har de omlagt loppemarkedet fra at være en årlig begivenhed til at være en fast begivenhed, hvor de sælger brugte ting i en lade. Denne omlægning gør, at de ikke kan blive momsfritaget længere, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 17. Mener ministeren, at de nuværende regler for momsbeskatning fungerer hensigtsmæssigt, når frivillige organisationer, som f.eks. Idrættens Venner i Asnæs, ikke kan udføre velgørende arbejde og blive momsfritaget, fordi deres loppemarked er en tilbagevendende begivenhed? I benægtende fald bedes oplyst, om ministeren agter at ændre disse regler i momsloven.  Svar  

Spm. 299

Vil ministeren oplyse, hvad status er på ATP-sagerne om tilbagebetaling af i alt 6,7 mia. kr. eksklusiv renter i forlængelse af EU-Domstolens dom i ”ATP sagen” (C-464/12, ATP PensionService A/S)?  Svar  

Spm. 300

Der er stadig ATP-sager, der ikke er færdigbehandlede. Vil ministeren redegøre for, hvad der opholder Skatteforvaltningens behandling af ATP-sagerne, og hvornår ATP-sagerne forventes afsluttet? Endvidere bedes oplyst, om ministeren mener, at det er retssikkerhedsmæssigt forsvarligt at lade sagerne ligge i flere år henset til beløbet og rentekravets størrelse.  Svar  

Spm. 301

Vil ministeren oplyse, hvad det samlede rentekrav for ATP-sagerne beløber sig i?  Svar  

Spm. 302

Vil ministeren oplyse, hvad Kammeradvokatens faktureringer af Skatteministeriet, fsva. arbejde relateret til ATP-sagerne, løber op i?  Svar  

Spm. 305

Vil ministeren oplyse, hvad det vil koste i antal milliarder kroner årligt i tabt skatteprovenu at sænke registreringsafgiften på benzin- og dieselbiler til 75 procent?  Svar  

Spm. 306

Ifølge Skattestyrelsens praksis kan virksomheder ikke få godtgjort elafgift af strøm til ladestandere, hvis virksomhederne ikke fakturerer brugerne for den strøm, som de tanker. En virksomhed, der opstiller ladestandere ved sit domicil og vederlagsfrit lader medarbejdere, kunder og forretningsforbindelser tanke strøm til deres elbiler, påføres derfor ikke bare en ekstra udgift, men også noget administrativt besvær. Vil ministeren oplyse, hvilket provenu statskassen opnår qua denne praksis og oplyse, hvorvidt en ændring af reglerne, der vil medføre ret til refusion, vil være i strid med EU-retten?  Svar  

Spm. 307

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 3. februar 2022 om kritikken af Skatteministeriet i beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål H.  Svar  

Spm. 312

Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del – samrådsspørgsmål H redegøre for status for den under samrådet omtalte analyse af differencerne mellem virksomhedernes momsangivelser og indberetninger til VIES vedrørende EU-salg, herunder hvornår analysen forventes færdig? Endvidere bedes bekræftet, at ministeren vil oversende resultaterne af analysen, når de foreligger.  Svar  

Spm. 313

Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af SAU alm. del – samrådsspørgsmål H redegøre for, om der er andre EU-medlemsstater, der har rettet henvendelse til Danmark i forhold til potentielt mistede momsindtægter pga. differencerne mellem danske virksomheders momsangivelser og indberetninger til VIES? Derudover bedes oplyst, om ministeren mener, at der er behov for at iværksætte initiativer i forhold til andre medlemsstaters potentielt mistede momsindtægter.  Svar  

Spm. 314

Af udkastet til EU’s momsdirektiv fremgår det på s. 5: ”Under de nye harmoniserede regler vil medlemsstaterne desuden skulle sikre, at de nedsatte satser er til fordel for den endelige forbruger, og at fastsættelsen af disse satser forfølger et mål af almen interesse.” Vil ministeren oplyse, hvilke ydelser/produkter man med denne formulering fortsat vil kunne have nedsat moms for, herunder om de nye regler gælder for alle de nuværende varer og ydelser i Bilag III i det gældende momsdirektiv?  Svar  

Spm. 315

I Sverige bruger man det nuværende momsdirektiv til at fastsætte en lavere moms for fitness – 6 pct. fremfor 25pct. Vil ministeren oplyse, om denne mulighed fortsat vil være gældende med det nye momsdirektiv, dvs. om fitness/adgang til fysisk træning og motion fortsat kan anses for at være et formål af almen interesse?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse