MomsMail 2020, uge 05

Kære læser !

Så blev det BREXIT-dag og alle - uanset fortegn og titel - der beskæftiger sig med international handel kan for alvor begynde at se ind i en ny fremtid med nye/flere/ændrede opgaver.

Det er nu ikke fordi ugens nyheder er synderligt prægede af BREXIT - her fortsætter vi som normalt, hvor ugens MomsMail er præget af nye dokumenter fra Folketinget.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Mulighed for godtgørelse af elafgift til elbiler bevares i 2020-2021
Skærpede regler ved EU-leverancer
Hvad betyder Brexit for din virksomhed?
Energiafgifter 2020
BREXIT - Skal der bogføres med ikke-EU moms? Og hvad med indberetninger mm?
Skal der moms på ydelser mellem hovedkontor og filial?
Momsfri udlejning af parkeringspladser
Skattekontoret har fokus på skattemyndighedernes begrundelser i 2020
SKATs indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedsloven i et konkret sagskompleks
Personalegoder 2020

Udkast til styresignal
Virksomhedernes lønsumsafgiftsmæssige behandling af feriepenge mv. - præcisering og praksisændring - udkast til styresignal

Afgørelser
Mineralolieafgift

Kendelser
Omkostninger - isoleret bevisoptagelse - omkostningsgodtgørelse - retsplejelovens § 343

Domme
Indsætninger på bankkonto

Nye straffesager

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Mulighed for godtgørelse af elafgift til elbiler bevares i 2020-2021

Fra den 1. januar 2020 kan virksomheder fortsat få størstedelen af elafgiften tilbage, som de betaler for elektricitet, der er anvendt til opladning af batterier/komponenter til eldrevne køretøjer. I det følgende vil betingelserne herfor blive nærmere belyst.


Beierholm

Skærpede regler ved EU-leverancer

Vigtig information


Beierholm

Hvad betyder Brexit for din virksomhed?

Moms, told og afgifter. Det skal din virksomhed være forberedt på.


Beierholm

Energiafgifter 2020

Overblik over godtgørelser og satser


Dansk Revision

BREXIT - Skal der bogføres med ikke-EU moms? Og hvad med indberetninger mm?

Som bekendt har Storbritannien besluttet sig for at forlade EU. Det sker den 31. januar 2020. Det giver en række udfordringer for de virksomheder, der fortsat skal handle med landet på den anden side af kanalen.

Heldigvis vil der, fra den 1. februar og resten af 2020, være en overgangsperiode, hvor reglerne for handel mellem EU og Storbritannien ikke bliver ændret, men…


Deloitte

Skal der moms på ydelser mellem hovedkontor og filial?

Den svenske ”Högsta Förvaltningsdomstolen” forelægger spørgsmålet om momspligt på ydelser mellem hovedkontor og filial for EU-Domstolen. Den nye sag kan få stor betydning for virksomheder med filialer i andre EU-lande.


Deloitte

Momsfri udlejning af parkeringspladser

Bindende svar fra Skatterådet ændrer praksis for udlejning af parkeringspladser i nær tilknytning til momsfri udlejning af fast ejendom. Udlejningen af parkeringspladser er momsfri, når parkeringsplads og ejendom er ”nærliggende”, og udlejningen til lejer foretages af en og samme udlejer.


Folketingets Ombudsmand

Skattekontoret har fokus på skattemyndighedernes begrundelser i 2020

I 2020 vil Ombudsmandens Skattekontor have særligt fokus på, hvordan skattemyndighederne begrunder deres afgørelser over for borgere og virksomheder.


Folketingets Ombudsmand

SKATs indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedsloven i et konkret sagskompleks

Folketingets Ombudsmand afsluttede i 2018 en generel undersøgelse af SKATs overholdelse af reglerne om selvinkriminering i retssikkerhedslovens § 10 i forbindelse med 176 materialeindkaldelser, som SKAT udsendte til borgere på baggrund af de såkaldte Panama Papers. I materialeindkaldelserne pålagde SKAT borgerne at indsende oplysninger, så det kunne afklares, om de skyldte skat til Danmark.


Redmark

Personalegoder 2020

Personalegoder er ydelser i naturalier, som anvendes af virksomhederne i medarbejdernes fleksible lønpakker. Goderne indgår ofte som en bety ...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Virksomhedernes lønsumsafgiftsmæssige behandling af feriepenge mv. - præcisering og praksisændring - udkast til styresignal

19-0545755

Dette styresignal skal ses i forlængelse af styresignalet i SKM2019.636.SKTST om arbejdsgiverens skattemæssige behandling af feriepenge mv.

Formålet med styresignalet er at præcisere, hvornår lønsumsafgiftspligtige virksomheder skal medregne løn under ferie, tilgodehavende feriemidler og feriepenge mv. til lønsummen som følge af den ændrede ferielovgivning.

Med styresignalet ændres praksis om løbende modregning af feriepengeforpligtelsen i lønsummen, idet den frivillige ordning om løbende modregning af feriepengeforpligtelsen i lønsummen ophæves.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Mineralolieafgift

SKM2020.42.LSR

Landsskatteretten fandt, at et selskab ikke kunne få afgiftsgodtgørelse af hydraulikolie anvendt til funktionstest af kraner, der eksporteres.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Omkostninger - isoleret bevisoptagelse - omkostningsgodtgørelse - retsplejelovens § 343

SKM2020.37.HR

Sagen angik, hvem der efter retsplejelovens § 343, stk. 3, skulle afholde udgiften til honorar til skønsmand i forbindelse med isoleret bevisoptagelse til brug for en klagesag ved Landsskatteretten.

Skønsrekvirenterne havde forud for bevisoptagelsen modtaget tilsagn fra skattemyndighederne om fuld godtgørelse af udgifterne til bevisoptagelsen. Både byretten og siden landsretten havde med henvisning til detmeddelte tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse pålagt skattemyndighederne at betale skønsmandens honorar.

Højesteret udtalte, at udgifterne ved en bevisoptagelse efter retsplejelovens § 343, stk. 1, afholdes foreløbigt af den part, der ønsker beviset optaget, og at det derfor var skønsrekvirenterne, som foreløbigt skulleafholde udgiften til skønsmandens honorar. Højesteret udtalte endvidere, at medmindre parterne har aftalt andet, så træffer retten efter § 343, stk. 3, bestemmelse om betaling af omkostningerne ved bevisoptagelsen,og at der ved afgørelsen heraf skal lægges vægt på, hvem der har fået medhold ved bevisoptagelsen. Højesteret fandt, at der hverken i retsplejeloven eller i skatteforvaltningsloven er holdepunkter for, at en afgørelse om at ville yde fuld omkostningsgodtgørelse kan tillægges betydning ved afgørelsen om sagsomkostningerne ved bevisoptagelsen efter retsplejelovens § 343, stk. 3.

Højesteret fandt på denne baggrund, at der ikke var hjemmel i retsplejelovens § 343, stk. 3, til med henvisning til det meddelte tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse at pålægge skattemyndighederne at betale skønsmandens honorar i forbindelse med bevisoptagelsen til brug for klagesagen ved Landsskatteretten.

Skønsrekvirenterne skulle derfor betale skønsmandens honorar.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Indsætninger på bankkonto

SKM2020.38.BR

Sagen handlede om, hvorvidt en skatteyder var skatte- og momspligtig af indsætninger på hans bankkonti i 2012. Der var i 2012 indsat i alt 1.688.367,91 kr. ved fem forskellige bankoverførsler.

Skatteyderen gjorde gældende, at fire af indsætningerne var foretaget af hans to brødre og en ven, at den femte indsætning hidrørte fra et lån fra et selskab ejet af samme ven, men at alle beløbene blev tilbagebetalt af skatteyderen, og at de derfor ikke var erhvervsmæssig omsætning. Under sagens forberedelse fremlagde skatteyderen en række dokumenter vedrørende optagelse og tilbagebetaling af lån.

Retten fandt, at skatteyderen skulle bevise, at indsætningerne ikke var skatte- og momspligtig omsætning, og at denne bevisbyrde på grund af skiftende forklaringer og generelt unormale forhold var skærpet. Denne bevisbyrde havde skatteyderen ikke løftet. Retten anførte, at de afgivne forklaringer ikke fandt støtte i objektive kendsgerninger, og at indsætningerne derfor af skattemyndighederne med rette havde været betragtet som omsætning fra uregistreret virksomhed.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2020.40.ØLR

Straf - skattesvig - momssvig - fri bil - maskeret udbytte - overskud af udlejning til virksomhed

T var tiltalt for skattesvig for indkomstårene 2009 og 2010 hvor han ikke selvangav indkomst vedrørende fri bil, maskeret udbytte og overskud af udlejning til virksomhed. Endvidere var T tiltalt for passiv skattesvig for indkomstårene 2014 og 2015, hvor T havde undladt at underrette told- og skatteforvaltningen om, at ansættelserne var for lave med henholdsvis 182.040 kr. og 218.013 kr. idet der ikke var medregnet overskud af virksomhed. T var også tiltalt for momssvig ved i perioden 01.01.2014-31.10.2016, at have drevet momspligtig virksomhed uden at være momsregistreret og udstede fakturaer med deklareret moms. T havde derved unddraget for 856.216 kr. i skat i alt og 146.075 kr. i moms.

T forklarede, at han ikke på noget tidspunkt selv har været involveret i bogføringen, mellemregninger, posteringer eller sine selvangivelser. Han fik blot besked fra revisor når hans virksomhedsmæssige og private selvangivelser var klar til underskrift. Endvidere stolede han trygt på de anbefalinger, som han fik fra revisor. Revisoren havde anbefalet selskabskonstruktionerne, varetog regnskab, ordnede løn og lejens størrelse samt udfærdigede selvangivelserne. Det var rigtigt, at han havde rådighed over to biler privat, som selskabet leasede. Han troede blindt på sin revisor, og har ikke tænkt på, at han skulle kontrollere tallene for at se, om der var medtaget fri bil. Han forklarede at han med hensyn til momsen af sin revisor var blevet rådgivet til at udstede fakturaerne med moms, og at han derfor var i god tro.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Retten fandt det bevist, at T, der var direktør, ejer og daglig leder, og som siden 1994 havde drevet selvstændig virksomhed, ved de udeladte angivelser handlede med forsæt til at unddrage statskassen skat. På baggrund af revisors forklaring afviste retten Ts forklaring. T idømtes 10 måneders fængsel samt en tillægsbøde på 1 mio. kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men fængselsstraffen blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste under henvisning til de reviderede regler om anvendelse af samfundstjeneste sammenholdt med at T ikke er tidligere straffet for lige artet kriminalitet og har gode personlige forhold.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 03-02-2020 - 03-03-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-716/18 AJFP Caras-Severin og DGRFP Timisoara
Dato: 06-02-2020
Fiskale bestemmelser

Moms. Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Timişoara (Rumænien) den 14. november 2018 - CT mod Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin - Serviciul inspecție persoane fizice og Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara - Serviciul soluționare contestații 1

Tidligere dokument: C-716/18 AJFP Caras-Severin og DGRFP Timisoara - Dom
Tidligere dokument: C-716/18 AJFP Caras-Severin og DGRFP Timisoara - Indstilling
Tidligere dokument: C-716/18 AJFP Caraş-Severin og DGRFP Timişoara - Ny sag

Indstilling C-331/19 Staatssecretaris van Financiën (Taux réduit de TVA pour aphrodisiaques)
Dato: 27-02-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112 - artikel 98 - nedsat moms - bilag III, nr. 1) - levnedsmidler samt produkter, der er bestemt til at anvendes som supplement til eller i stedet for levnedsmidler og foder - libido-stimulerende produkter

Tidligere dokument: C-331/19 Staatssecretaris van Financiën (Taux réduit de TVA pour aphrodisiaques) - Dom
Tidligere dokument: C-331/19 Staatssecretaris van Financiën (Taux réduit de TVA pour aphrodisiaques) - Indstilling


Domme
C-513/18 Autoservizi Giordano

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - beskatning af energiprodukter og elektricitet - direktiv 2003/96/EF - artikel 7, stk. 2 og 3 - begrebet »erhvervsmæssig brug af dieselolie anvendt i motorkøretøjer« - national lovgivning, der fastsætter en nedsat punktafgiftssats for erhvervsmæssig brug af dieselolie, som anvendes til regelmæssig passagerbefordring og ikke til lejlighedsvis kørsel med passagerer - ligebehandlingsprincippet

Domstolens dom:

Artikel 7, stk. 2 og 3, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet skal fortolkes således, at bestemmelsernes anvendelsesområde for det første omfatter en privat virksomhed, der driver passagerbefordring gennem udlejning af bus med chauffør, forudsat at de af virksomheden udlejede køretøjer henhører under kategori M2 eller M3 som defineret i Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil, og at disse bestemmelser for det andet ikke er til hinder for en national lovgivning, som fastsætter en nedsat punktafgiftssats for dieselolie til erhvervsmæssig brug, der anvendes i motorkøretøjer til regelmæssig passagerbefordring, uden dog at indrømme en sådan sats for dieselolie, der anvendes til lejlighedsvis passagerbefordring, forudsat at denne lovgivning iagttager ligebehandlingsprincippet, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.

Tidligere dokument: C-513/18 Autoservizi Giordano - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/128 af 25. november 2019 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/129 af 26. november 2019 om ændring af den sårbarhedstærskel, der er fastsat i punkt 1, litra b), i bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder

 


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til ændring af momsloven (Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU)
Oprettelsesdato: 28-01-2020
Høringsfrist: 11-02-2020

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige
Oprettelsesdato: 31-01-2020
Høringsfrist: 27-02-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 90 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven. (Annullering af stigning i registreringsafgift for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler i 2020 samt lavere beskatning af eldrevne biler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler, der anvendes som fri bil).
Vedtaget den 30. januar 2020

L 91 A Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).
Vedtaget den 30. januar 2020

L 91 B Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).
Vedtaget den 30. januar 2020

L 91 C Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).
Vedtaget den 30. januar 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 82 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Omlægning af beskatningen af overskudsvarme).

Bilag

Bilag 12

Præsentation fra teknisk gennemgang af L 82 om overskudsvarme den 30. januar 2020

Bilag 13

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. januar 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelse af 22/1-20 fra Nina Alborg, Metalcolour om beskatningen af overskudsvarme, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om konsekvenserne (på skatteprovenu og CO2-udledning) af at afskaffe afgiften på ’certificeret’ overskudsvarme fra virksomheder, til skatteministeren

L 91 A Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).

Bilag

Bilag 11

1. udkast til tillægsbetænkning over L 91 A

Bilag 12

1. udkast til tillægsbetænkning over L 91 B

Bilag 13

Tillægsbetænkning afgivet den 28. januar 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 10

L 91 - svar på spm. 10 om teknisk bistand til et ændringsforslag om udskydelse af ikrafttrædelsen af den del af lovforslaget, der handler om ophævelse af hovedaktionærnedslaget, fra skatteministeren

Spm. 11

L 91 - svar på spm. 11 om teknisk bistand til et ændringsforslag, hvor det bliver muligt for hovedaktionæren at beholde sin virksomhed, samtidig med at der foretages en skattemæssig opgørelse af aktieavancen, fra skatteministeren

Spm. 12

L 91 - svar på spm. 12, om en arving, der har overtaget aktier med succession i 2019 eller tidligere, har betalt for meget i bo- og gaveafgift, fra skatteministeren

L 91 B Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).

Bilag

Bilag 11

1. udkast til tillægsbetænkning over L 91 A

Bilag 12

1. udkast til tillægsbetænkning over L 91 B

Bilag 13

Tillægsbetænkning afgivet den 28/1-20

Bilag 14

Henvendelse af 28/1-20 fra Søren Hermansen vedr. beskatning af firmabil

Spørgsmål og svar

Spm. 10

L 91 - svar på spm. 10 om teknisk bistand til et ændringsforslag om udskydelse af ikrafttrædelsen af den del af lovforslaget, der handler om ophævelse af hovedaktionærnedslaget, fra skatteministeren

Spm. 11

L 91 - svar på spm. 11 om teknisk bistand til et ændringsforslag, hvor det bliver muligt for hovedaktionæren at beholde sin virksomhed, samtidig med at der foretages en skattemæssig opgørelse af aktieavancen, fra skatteministeren

Spm. 12

L 91 - svar på spm. 12, om en arving, der har overtaget aktier med succession i 2019 eller tidligere, har betalt for meget i bo- og gaveafgift, fra skatteministeren

Spm. 13

L 91 B - svar på spm. 13 om kommentar til henvendelse af 28/1-20 fra Søren Hermansen, fra skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
L 91 B - svar på spm. 13.pdf
L 91 - svar på spm. 5.pdf

Spm. 14

L 91 B -svar på spm. 14 om markedsværdien af bilen, fra skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
L 91 B - svar på spm. 14.pdf

L 91 C Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).

Bilag

Bilag 11

1. udkast til tillægsbetænkning over L 91 A

Bilag 12

1. udkast til tillægsbetænkning over L 91 B

Spørgsmål og svar

Spm. 10

L 91 - svar på spm. 10 om teknisk bistand til et ændringsforslag om udskydelse af ikrafttrædelsen af den del af lovforslaget, der handler om ophævelse af hovedaktionærnedslaget, fra skatteministeren

Spm. 11

L 91 - svar på spm. 11 om teknisk bistand til et ændringsforslag, hvor det bliver muligt for hovedaktionæren at beholde sin virksomhed, samtidig med at der foretages en skattemæssig opgørelse af aktieavancen, fra skatteministeren

Spm. 12

L 91 - svar på spm. 12, om en arving, der har overtaget aktier med succession i 2019 eller tidligere, har betalt for meget i bo- og gaveafgift, fra skatteministeren

L 97 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven), emballageafgiftsloven, lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love. (Indeksering af de faste tinglysningsafgifter og en række miljøafgifter og genindførelse af registreringsafgiften på luftfartøjer m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Godkendt tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der sikrer, at svævefly undtages fra den foreslåede registreringsafgift på luftfartøjer, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 144

Henvendelse af 28/1-20 fra AutoCamperRådet vedr. den svenske model for registrering af kørertøjer

Bilag 148

Henvendelse af 23/1-2020 fra Abudi Ibrahim om vandpibe tobak og vandpibe cafeer

Bilag 149

Samlenotat for punkter på dagsorden for rådsmøde (ECOFIN) den 18/2-2020, som er relevante for Skatteudvalget, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 218

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 28. januar 2020 fra AutoCamperRådet vedr. den svenske model for registrering af kørertøjer, jf. SAU alm. del - bilag 144.

Spm. 224

Vil ministeren redegøre for effekterne af en – provenuneutral – afgiftspakke med følgende elementer:- Den grønne check (inklusiv supplerende grøn check og tillæg til grøn check) afskaffes med virkning fra 2021.- Den vedtagne forhøjelse af tobaksafgifter i 2022 aflyses til fordel for en årlig inflationsindeksering af samtlige tobaksafgifter fra 2021.- Afgiften på cigaretpapir afskaffes med virkning fra 2021.- Afgifterne på konsum-is og -ismiks afskaffes med virkning fra 2021.- Afgifterne på kaffe afskaffes med virkning fra 2021.- Afgifterne på glødelamper, lysstoflamper og autopærer afskaffes med virkning fra 2021.- Tillægsafgiften på mousserende vin afskaffes med virkning fra 2021.- Den almindelige afgift på konfekture (slik og chokolade) sænkes til niveauet for den nedsatte afgift (på konfekture med lavt indhold af tilsat sukker) med virkning fra 2021.- Afgiften på engangsservice afskaffes i forbindelse med implementeringen af forbuddet mod plastikengangsservice (forventet 2021).- Den volumenbaserede emballageafgift afskaffes i forbindelse med implementeringen af det udvidede producentansvar for emballager (forventet 2024).- Den vedtagne genindførelse af afgifter på ftalater, pvc og pvc-folier aflyses, jf. anbefalingerne fra den tidligere regeringens saneringsudvalg.- Evt. øvrigt provenu anvendes til at nedsætte den almindelige elafgift med virkning fra 2021, således at den varige provenueffekt af afgiftspakken er nul.Der ønskes oplyst følgende effekter:- Provenueffekter for hvert af årene 2021-30 (og varigt), før og efter tilbageløb og adfærd- Effekt på BNP- Effekt på arbejdsudbud (time og deltagelse)- Effekt på Gini-koefficient- Nettoprovenueffekt fordelt på indkomstdeciler- Effekt på grænsehandel - Effekt på administrative byrder for erhvervslivet- Skøn over omfanget af frigjorte ressourcer i SkatteforvaltningenFor hver af de pågældende effekter (undtagen fordelingen på indkomstdeciler) bedes ministeren angive den/de forslag, der særligt bidrager til effekten.

Spm. 226

Ministeren bedes bekræfte, at Skattestyrelsen sagsbehandler efter de regler og den praksis, der er fastlagt i styresignalet "Skatte- og momsmæssig behandling af væddeløbsheste og stutterier".

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse