MomsMail 2021, uge 04

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Forkert praksis fra SKAT: Kommuner skal ikke længere opkræve moms på renovation
Kantineordninger 2021
Moms ved handel med udlandet 2021
Køb eller salg af aktier i selskaber
Better use of energy taxes could strengthen developing country finances while cutting pollution
Låneordning for A-skat mv. udvides, betalingsfrist for A-skat mv. udskydes og ny momslåneordning
Moms på dagrenovation
Ny registreringsafgift: Grøn er det nye sort
Podcast: Nyt om skat, uge 3 - Handelsaftale mellem EU og UK
Afgift på pvc og ftalater - den forsvandt, men nu er den tilbage
B2C salg af varer fra Danmark til Storbritannien fra 1. januar 2021
Grov uagtsomhed ved skatte- og afgiftsansættelser
Udgifterne til førelse af din skatte- eller afgiftssag kan dækkes af Skattestyrelsen

Afgørelser
Ekstraordinær genoptagelse af momsansættelsen
Salg af fast ejendom - Momsfritagelse - Overdragelse af eksisterende bygninger med tilhørende grund
Spillemyndighedens tilbagekaldelse af klagerens tilladelse til at drive erhverv med gevinstgivende spilleautomater i spillehal

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Forkert praksis fra SKAT: Kommuner skal ikke længere opkræve moms på renovation

Landsskatteretten har fastslået, at kommuner ikke skal lægge moms på regninger til private og grundejerforeninger for afhentning af dagrenovation. Staten står til at skulle tilbagebetale milliardbeløb.


Beierholm

Kantineordninger 2021

I mange virksomheder er der etableret en kantineordning. Formen af kantineordningen varierer meget i forhold til virksomhedens størrelse. Det er forskelligt, om virksomheden selv ansætter køkkenpersonale og driver kantinen, eller kantinedriften udliciteres til et cateringfirma


Beierholm

Moms ved handel med udlandet 2021

En praktisk vejledning


Deloitte

Køb eller salg af aktier i selskaber

Skatterådet anerkender, at en advokats deltagelse i et køb eller salg af aktier kan være momsfrit. Det kræver dog, at advokaten tillægges en selvstændig kompetence til helt eller delvist at fastlægge aftalevilkår. Generelt skal formulering af aftaler om rådgiveres bistand skrives med den spidse pen.


OECD

Better use of energy taxes could strengthen developing country finances while cutting pollution

Developing countries could raise much-needed public revenues, while cutting emissions and air pollution, by making better use of energy taxes and reducing energy subsidies, according to a new OECD report.


PwC

Låneordning for A-skat mv. udvides, betalingsfrist for A-skat mv. udskydes og ny momslåneordning

Regeringen har den 29. januar 2021 meddelt, at den er klar med yderligere hjælp til erhvervslivet. Regeringen foreslår bl.a. en udvidelse af...


PwC

Moms på dagrenovation

Landsskatteretten har i en principiel sag fastslået, at en kommunal dagrenovationsordning ikke er momspligtig af de takstindtægter, der oppebæres fra borgere og...


PwC

Ny registreringsafgift: Grøn er det nye sort

I slutningen af 2020 blev der fremsat et lovforslag vedrørende ændringer af registreringsafgiftsloven. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. juni 2021...


PwC

Podcast: Nyt om skat, uge 3 - Handelsaftale mellem EU og UK

Der er faldet en handelsaftale på plads mellem EU og UK, som reelt har fungeret siden 1. januar. Aftalen medfører toldfrihed for varer med oprindelse i EU eller...


PwC

Afgift på pvc og ftalater - den forsvandt, men nu er den tilbage

Har din virksomhed styr på de ”nye” pvc-afgiftsregler? Ellers læs med her.


Redmark

B2C salg af varer fra Danmark til Storbritannien fra 1. januar 2021

Storbritannien er ikke længere en del af EU. Din danske virksomhed skal derfor ikke længere opkræve dansk moms, når I sælger varer til priva ...


TVC Advokatfirma

Grov uagtsomhed ved skatte- og afgiftsansættelser

Det er altid en konkret vurdering, om en skatte- eller afgiftsyder har handlet som minimum groft uagtsom med den konsekvens, at der er grundlag for en ekstraordinær genoptagelse af en skatte- eller afgiftsansættelse.


TVC Advokatfirma

Udgifterne til førelse af din skatte- eller afgiftssag kan dækkes af Skattestyrelsen

Efter skatteforvaltningslovens kapital 19 ydes der tilskud til dækning af udgifterne til sagkyndig bistand i en klage- eller domstolssag vedrørende klage over f.eks. en skatte- eller afgiftsansættelse.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Ekstraordinær genoptagelse af momsansættelsen

SKM2021.53.LSR

I forbindelse med ophør af en enkeltmandsvirksomhed, der momsmæssigt ansås for en selvstændig afgiftspligtig person, modtog klager, der var ejer af virksomheden, først meddelelse om den skønsmæssige fastsættelse af virksomhedens momstilsvar for andet halvår 2015 ved Gældsstyrelsens inddrivelse af momskravet d. 4. april 2019. SKAT havde fremsendt den skønsmæssige fastsættelse til virksomheden, efter denne var afmeldt ved Erhvervsstyrelsen, og den skønsmæssige fastsættelse blev fremsendt til virksomhedens lukkede e-Boks. Bl.a. henset hertil og til, at SKAT ikke ved udøvelsen af skønnet havde anvendt det korrekte ophørstidspunkt, fandt Landsskatteretten, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse i SFVL § 32, stk. 1, nr. 4, var opfyldt.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Salg af fast ejendom - Momsfritagelse - Overdragelse af eksisterende bygninger med tilhørende grund

SKM2021.52.LSR

I forbindelse med en klage over et bindende svar fra Skatterådet fandt Landsskatteretten, modsat Skatterådet, at der ved overdragelsen af en ejendom var tale om overdragelse af eksisterende bygninger med tilhørende grund og ikke tale om overdragelse af en byggegrund, hvorfor overdragelsen var momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, 1. punktum.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Spillemyndighedens tilbagekaldelse af klagerens tilladelse til at drive erhverv med gevinstgivende spilleautomater i spillehal

SKM2021.50.LSR

Et selskab klagede til Landsskatteretten over Spillemyndighedens afgørelse, hvorefter selskabets tilladelse til at drive erhverv med gevinstgivende spilleautomater i en spillehal blev tilbagekaldt. Med henvisning til, at der for nogle spilleautomaters vedkommende var konstateret et betydeligt underskud, og at der ikke kunne være tvivl om, at der var sket manipulation af spilleautomaterne, fandt Landsskatteretten, at selskabet ikke havde udøvet sin virksomhed med spil på økonomisk og faglig forsvarlig vis i henhold til spillelovens § 29, stk. 1, og at det derfor var berettiget, at Spillemyndigheden havde tilbagekaldt tilladelsen, jf. spillelovens § 44, stk. 1, nr. 3. Landsskatteretten stadfæstede således Spillemyndighedens afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0004161
Tarifering
Sagen drejer sig om, at SKAT har efteropkrævet klageren told og importmoms for indførsel af en beklædningsgenstand og et par støvler fra USA. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-01-2021

Journalnr: 14/4369770
Biler indleveret til affaldsbehandling
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar i form af manglende betaling af salgsmoms af virksomhedens levering af affaldsbehandlingsydelser for biler indleveret til affaldsbehandling. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-12-2020

Journalnr: 20/0086316
Fristgennembrud
Landsskatteretten genoptager egen afgørelse ændrer denne således at en afgiftsperiode bortfalder, idet reaktionsfriten i fristreglerne efter skatteforvaltningslovens §§ 31 og 32 ikke er overholdt.
Afsagt: 11-01-2021

Journalnr: 18/0020720
Momsfradrag - husleje
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har godkendt selskabets fradrag for købsmoms af huslejeudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-11-2020

Journalnr: 16/1559449
Registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet fuld registreringsafgift for to køretøjer, som er indregistreret på forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 3 b. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse og nedsætter den for lidt betalte registreringsafgift til 0 kr.
Afsagt: 26-11-2020

Journalnr: 15/0051526
Stilstandsvarme
Klagen skyldes, at SKAT alene delvist har imødekommet selskabets anmodning om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift vedrørende stilstandsvarme. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse. Den talmæssige opgørelse overlades til Skattestyrelsen, jf. Landsskatterettens forretningsorden § 12, stk. 4.
Afsagt: 07-07-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 01-02-2021 - 02-03-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 04-02-2021 dom i C-760/19 JCM Europe
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - pos. 8472 og 9031 - mekanisme til kontrol af pengesedler og seddelkasser - apparat, der skal integreres i en værtsenhed og forbindes med en ekstern styreenhed - gennemførelsesforordning (EU) 2016/1760 - gyldighed

Tidligere dokument: C-760/19 JCM Europe - Dom

Den 11-02-2021 indstilling i C-39/20 Jumbocarry Trading
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - frist for meddelelse af toldskyld - suspension af meddelelsesfristen - forældelse af toldskyld - tidsmæssig anvendelse af den retsforskrift, der regulerer suspensionsgrundene - retssikkerhedsprincippet - princippet om den berettigede forventning

Tidligere dokument: C-39/20 Jumbocarry Trading - Dom
Tidligere dokument: C-39/20 Jumbocarry Trading - Indstilling

Den 24-02-2021 dom i C-604/19 Gmina Wroclaw (Conversion du droit d’usufruit)
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112 - artikel 14, stk. 2, litra a) - begrebet »levering af varer« - konvertering af et langtidslejemål til ejendomsret - overdragelse af retten til at råde over et fysisk gode som ejer - fiktion om en levering - kommune som afgiftspligtig person, når den modtager vederlag for en ved lov fastsat konvertering

Tidligere dokument: C-604/19 Gmina Wroclaw (Conversion du droit d’usufruit) - Dom

Den 24-02-2021 dom i C-712/19 Etableringsfrihed Novo Banco
Fiskale bestemmelser

Lokal afgifts forenelighed med momssystemet. Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 24. september 2019 - Novo Banco S.A.mod Junta de Andalucía

Tidligere dokument: C-712/19 Etableringsfrihed Novo Banco - Dom

Den 24-02-2021 dom i C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 76/308/EØF - artikel 6 og 8 samt artikel 12, stk. 1-3 - gensidig bistand ved inddrivelse af visse fordringer - punktafgift, der skal betales i to medlemsstater for de samme transaktioner - direktiv 92/12/EØF - artikel 6 og 20 - varers overgang til forbrug - forfalskning af administrativt ledsagedokument - overtrædelse eller uregelmæssighed, der har fundet sted i forbindelse med omsætning af punktafgiftspligtige varer under en afgiftssuspensionsordning - tilfælde, hvor varer uretmæssigt forlader en suspensionsordning - »fordobling af afgiftskravet« for punktafgifter - prøvelse, der foretages af retterne i den medlemsstat, i hvilken den myndighed, der anmodes om bistand, befinder sig - afslag på anmodning om bistand indgivet af de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat - betingelser

Tidligere dokument: C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa - Dom
Tidligere dokument: C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa - Indstilling

Den 25-02-2021 dom i C-604/19 Gmina Wroclaw (Conversion du droit d’usufruit)
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra a) - artikel 9, stk. 1 - artikel 13, stk. 1 - artikel 14, stk. 1, og artikel 14, stk. 2, litra a) - begrebet »levering af varer« - konvertering ved lov af en langvarig brugsret over en fast ejendom til en fuld ejendomsret - kommune, der opkræver vederlag for konverteringen - begrebet »erstatningsydelse« - begrebet »en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab« - undtagelse - offentligretlige organer, som udøver eller foretager virksomhed eller transaktioner i deres egenskab af offentlig myndighed

Tidligere dokument: C-604/19 Gmina Wroclaw (Conversion du droit d’usufruit) - Dom

Den 25-02-2021 dom i C-712/19 Etableringsfrihed Novo Banco
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - etableringsfrihed - frie kapitalbevægelser - skatter og afgifter - afgift, som påhviler kundeindskud i kreditinstitutter - afgiftsfradrag, som kun indrømmes institutter, der har deres hjemsted eller agenturer på den selvstyrende region Andalusiens område - afgiftsfradrag, som kun indrømmes for projekter, der gennemføres i denne selvstyrende region - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 401 - forbud mod at opkræve andre nationale afgifter, der har karakter af omsætningsafgift - begrebet »omsætningsafgift« - momsens væsentlige kendetegn - foreligger ikke

Tidligere dokument: C-712/19 Etableringsfrihed Novo Banco - Dom

Den 25-02-2021 dom i C-772/19 Bartosch Airport Supply Services
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - toldposition 8701 og 8705 - fortolkning - flybugserer

Tidligere dokument: C-772/19 Bartosch Airport Supply Services - Dom


Domme
C-787/19 Kommissionen mod Autriche (TVA - Agences de voyages)

Sagen omhandler:

Traktatbrud - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 306-310 - særordning for rejsebureauer - anvendelse på alle kundetyper - national lovgivning, der udelukker rejseydelser leveret til afgiftspligtige, som anvender ydelserne til brug for deres virksomhed - artikel 73 - afgiftsgrundlag - fastsættelse af et samlet afgiftsgrundlag for ydelseskategorier eller for samtlige ydelser, der er leveret i løbet af en afgiftsperiode - uforenelighed

Domstolens dom:

1) Republikken Østrig har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 73 og artikel 306-310 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, idet den har udelukket rejseydelser leveret til afgiftspligtige, som anvender ydelserne til brug for deres virksomhed, fra særordningen for merværdiafgift (moms), som finder anvendelse på rejsebureauer, og idet den i de tilfælde, hvor denne særordning finder anvendelse på rejsebureauer, har tilladt disse at fastsætte et samlet momsgrundlag for ydelseskategorier eller for samtlige ydelser, der er leveret i løbet af en afgiftsperiode.

2) Republikken Østrig betaler sagsomkostningerne.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

END OF WRITTEN PROCEDURE Council Implementing Decision authorising the Republic of Lithuania to apply a special measure derogating from Article 287 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax – Adoption

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/563 om at give Republikken Estland tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af Republikken Litauen til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem – Vedtagelse – Indledning af skriftlig procedure

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Litauen til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Council Implementing Decision authorising the Republic of Lithuania to apply a special measure derogating from Article 287 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax - Decision to use the written procedure for the adoption

Informal videoconference of the members of the Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation / VAT)

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Litauen til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Establishing the 'Customs' Programme for Cooperation in the Field of Customs - Confirmation of the final compromise text with a view to agreement

Customs Union Working Party

Customs Union Working Party

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Customs 2020 Programme Progress Report 2019

Customs Union Working Party

List of working papers (WK) distributed in the Working Party on Customs Union in the period July - December 2020

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Nederlandene til at anvende en lavere afgiftssats for elektricitet, der leveres til [ladestationer til] elektriske køretøjer i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

Council Regulation (EC) No 1186/2009 of 16 November 2009 setting up a Community system of reliefs from customs duty (codified version)

BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det administrationsudvalg, der er nedsat i henhold til toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter, for så vidt angår forslaget om ændring af konventionen

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det administrationsudvalg, der er nedsat i henhold til toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter, for så vidt angår forslaget om ændring af konventionen

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the EEA Joint Committee established by the Agreement on the European Economic Area as regards the amendment of Chapter IIa and Annexes I and II of Protocol 10 to the EEA Agreement, on simplification of inspections and formalities in respect of carriage of goods - Presidency compromise text. Indholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the EU-Switzerland Joint Committee established by the Agreement of 25 June 2009 between the European Community and the Swiss Confederation on the simplification of inspections and formalities in respect of the carriage of goods and on customs security measures as regards the amendment of Chapter III and Annexes I and II of the Agreement - Presidency compromise text. Indholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt

World Customs Organisation Permanent Technical Committee Rules of Procedure - Preparation of the position. Indholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt

Informal videoconference of the members of the Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation / VAT)

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EU) No 389/2012 on administrative cooperation in the field of excise duties as regards the content of electronic registers

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 389/2012 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet for så vidt angår indholdet af elektroniske registre

 

Nyt fra EUR_LEX

kommissionens gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/44 af 19. januar 2021 om bemyndigelse af italien til fortsat at anvende en tilnærmelsesvis vurdering ved beregningen af grundlaget for de egne momsindtægter for så vidt angår befordring af personer frem til slutningen af 2024 (meddelt under nummer c(2021) 71) (kun den italienske udgave er autentisk)

forslag til rådets forordning om ændring af rådets forordning (eu) nr. 389/2012 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet for så vidt angår indholdet af elektroniske registre

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v. (Forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandsbidraget), LOV nr 127 af 30/01/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om momskompensation til velgørende foreninger m.v.
Oprettelsesdato: 28-01-2021
Høringsfrist: 12-02-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 131 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v. (Forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandsbidraget).
Vedtaget den 26. januar 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 129 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Ændring af registreringsafgiften af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften og omlægning af brændstofforbrugsafgiften til co2-basseret afgift, justering af beskatning af fri bil og forhøjet deleøkonomisk bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler, forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer m.v.

Bilag

Bilag 12

Henvendelse af 25/1-21 fra De Danske Bilimportører om bemærkninger til høringsskema og høringssvar

Bilag 13

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenSupplerende høringsskema
SEGES høringssvar over lovforslag om ændring af registreringsafgiftsloven brændstofforbrugsafgiftsloven ligningsloven mv. (L 129)

Bilag 14

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 15

2. udkast til betænkning

Bilag 16

Henvendelse af 27/1-21 fra Finans & Leasing om bemærkninger til, at overgangsordningen og reglerne for genberegning bør være symmetriske

Bilag 17

Henvendelse af 28/1-21 fra Danmarks Frie Autocampere vedr. opfølgning på foretræde for Skatteudvalget om. co2-afhængige afgifter mv.SAU henvendelse
præsentation
Forelæggelse for Skatteudvalget-fin

Bilag 18

Henvendelse af 28/1-21 fra Finans & Leasing om bemærkninger til skatteministerens svar på spørgsmål 35

Bilag 19

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 28. januar 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 4

Spm. om, hvilke konsekvenser det har for den grønne omstilling, at salget af især grønne biler og hybridbiler grundet forsinkelse i Motorstyrelsens it-systemer forventes at gå kraftigt tilbage i perioden frem til den 1. juni 2021, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om det er i orden, at bilforhandlere står til at skulle lægge ud for op til 20 mio. kr. for registreringsafgiften i op til et helt år som følge af forsinkelser i Motorstyrelsens it-systemer, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvornår afgiften på varebiler over 3.000 kg er afklaret, til skatteministeren

Spm. 7

MFU spm. om oversendelse af tabel 1 ”Provenumæssige konsekvenser” i aftale om ”Grøn omstilling af vejtransporten” af 4/12-20 opgjort i umiddelbar virkning, til skatteministeren

Spm. 8

MFU spm. om at opgøre de samlede ændringer i omkostninger for bilejerne medregnet både stigende forbrugerpriser og skatter og afgifter hvert år frem mod 2030 samlet og opdelt på kommuneniveau, til skatteministeren

Spm. 9

MFU spm. om at opgøre ændringer i årlige omkostninger for den eksisterende bilpark sammenlignet med både 2020-regler og nugældende regler opgjort for 2021, 2025 og 2030 for bilklasserne mikro, lille, mellem og stor og fordelt på diesel-, benzin-, pluginhybrid- og elbiler, til skatteministeren

Spm. 10

MFU spm. om at opgøre ændringer i registreringsafgift, øvrige skatter og afgifter og årlige driftsomkostninger for bilklasserne mikro, lille, mellem og stor og fordelt på diesel-, benzin-, pluginhybrid- og elbiler, der kører hhv. 10.000, 20.000, 30.000 og 40.000 km årligt, til skatteministeren

Spm. 11

MFU spm. om at opgøre ændringer i årlige omkostninger som følge af aftale om ”Grøn omstilling af vejtransporten” af 4/12-20 pr. bilpendler i hver af de kommuner, hvor pendlere modtager et forhøjet befordringsfradrag, til skatteministeren

Spm. 12

MFU spm. om, hvor mange skatter og afgifter danske bilejere samlet set betaler i 2020, til skatteministeren

Spm. 13

MFU spm. om, hvor mange personer der som følge af aftale om ”Grøn omstilling af vejtransporten” vil opleve en skattestigning frem mod 2030, til skatteministeren

Spm. 14

MFU spm. om, hvor mange personer der som følge af aftale om ”Grøn omstilling af vejtransporten” vil opleve en skattelettelse frem mod 2030, til skatteministeren

Spm. 15

MFU spm. om at opgøre de samlede skatte- og afgiftsændringer i kr. i 2021, 2025 og 2030 sammenlignet med 2020 på hver af de 20 mest solgte biler i Danmark, til skatteministeren

Spm. 16

MFU spm. om at opdatere tabellen i svar på KEF alm. del - spørgsmål 104, så der i opgørelsen af CO2-reduktion sammenlignes med det iblandingskrav, der gælder for 2021 - og ikke med gældende lovgivning, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvilke elementer en kommende lastbilsafgift kommer til at indeholde, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om, hvordan omkostningerne ved en lastbilsafgift vil fordele sig fordelt på kommuner, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om, hvilke biler Motorstyrelsen kan beregne registreringsafgift for inden juni i år, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om, hvor mange henholdsvis elbiler, plug-in hybridbiler, varebiler m.m., Skatteministeriet forventer bliver solgt frem til den 1. juni, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om man forventer, at der bliver solgt flere eller færre grønne biler i 2021 sammenlignet med 2020, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvornår bilforhandlerne får den for meget betalte registreringsafgift tilbagebetalt, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om det har været hensigten at bremse salget af grønne biler i starten af 2021, eftersom man fravalgte en overgangsordning for registreringsafgiften, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om, hvorfor man har valgt at placere et tillæg til aftalen i et andet lovforslag i stedet for som ændringsforslag til selve lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om det er lovteknisk korrekt at placere en ændring til et lovforslag (L 129) i et andet lovforslag (L 139), som behandles samme dag, i stedet for at foretage ændringen i det lovforslag, som ændringen vedrører, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om, hvad lovforslaget kommer til at betyde for økonomien over en 10-årig periode for forskellige familietyper, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om, hvad lovforslaget kommer til at betyde for økonomien over en 10-årig periode for forskellige familietyper, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om, hvordan lovforslaget påvirker afgiften og dermed den samlede pris for henholdsvis autocampere og campingvogne, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om, hvor meget dyrere det som følge af lovforslaget bliver at have en veteranbil i kroner fordelt på hvert år frem til 2030, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om, hvornår et indregistreret veterankøretøj mister sin afgiftsmæssige identitet og skal afgiftsberigtiges på ny, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om, hvilken model der skal tages udgangspunkt i ved afgiftsfastsættelsen for et ombygget veterankøretøj, som enten har tabt sin hidtidige afgiftsmæssige identitet, eller som skal indregistreres for første gang efter at være importeret, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om at redegøre for totalomkostningerne ved køb, ejerskab og brug af elbiler i forskellige segmenter, til skatteministerenSAU L 129 - svar på spm. 32.docx
SAU alm. del - svar på spm. 220.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 33

Spm., om kommentar til henvendelsen af 25/1-21 fra De Danske Bilimportører, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 129 - svar på spm. 33.docx

Spm. 34

Spm. om at redegøre for totalomkostningerne ved køb, ejerskab og brug af elbiler i forskellige segmenter, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 129 - svar på spm. 34.docx
SAU alm. del - svar på spm. 220.pdf
SAU L 129 - svar på spm. 32.pdf

Spm. 35

Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/1-21 fra Finans & Leasing om bemærkninger til, at overgangsordningen og reglerne for genberegning bør være symmetriske, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 129 - svar på spm. 35.docx

Spm. 36

Spm. om en vægtafgift på veteranbiler på 25 pct. har en adfærdsregulerende effekt, så ejeren af en veteranbil i stedet anskaffer sig en elbil, til skatteministeren

Spm. 37

Spm. om, hvor stort provenu staten får årligt fra vægtafgift på veteranbiler, til skatteministeren

Spm. 38

Spm. om baggrunden for den gældende forskelsbehandling i forbindelse med eksport af biler, hvor lige netop veteranbilejere ikke kan få refunderet registreringsafgiften, til skatteministeren

Spm. 39

Spm. om kommentar til henvendelse af 28/1-21 fra Danmarks Frie Autocampere vedr. opfølgning på foretræde for Skatteudvalget om. co2-afhængige afgifter mv., til skatteministeren

Spm. 40

Spm. om kommentar til henvendelsen af 28/1-21 fra Finans & Leasing om bemærkninger til skatteministerens svar på spørgsmål 35, til skatteministeren

L 139 Forslag til lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med covid-19.

Bilag

Bilag 12

Henvendelse af 25/1-21 fra Danske Soloselvstænding om bemærkninger til skatteministerens kommentar om udfordringerne for Soloselvstændige

Bilag 13

Henvendelse af 25/1-21 fra SMVdanmark om præsentation anvendt under foretræde for udvalget

Bilag 14

Betænkning afgivet den 25. januar 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 18

Spm. om at redegøre for de forhold, der er forbedret for små og mellemstore virksomheder sammenlignet med tredje kvartal af 2020, til skatteministerenL 139 - svar på spm. 18.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 19

Spm. om hvilke muligheder, der er for at imødekomme de udfordringer, som soloselvstændige og andre små og mellemstore virksomheder står overfor i forbindelse med momsbetalingen den 1. marts 2021, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
L 139 - svar på spm. 19.docx

Spm. 20

L 139 - svar på spm. 20 om, hvilke konsekvenser det vil have, hvis 3. behandlingen af de dele af lovforslaget som omhandler undskyldelse af betaling af regeringsafgift udskydes til den 23. februar, fra skatteministerenSAU L 139 - svar på spm. 20.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 21

Spm. om, hvor mange handler af biler der har været siden fremsættelsen af lovforslag nr. L 129, hvor køber har benyttet sig af fortrydelsesretten på 14 dage, hvormed forhandlerne ikke kan få for meget betalt registreringsafgift refunderet, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvor mange bilforhandlere, der risikere at gå konkurs, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/1-21 fra Danske Soloselvstænding om bemærkninger til skatteministerens kommentar om udfordringerne for Soloselvstændige, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
L 139 - svar på spm. 23.docx

Spm. 24

Spm. om kommentar til præsentation fra SMVdanmark anvendt under foretræde for udvalget den 25. januar 2021, til skatteministeren

L 139 B Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven. (Udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med covid-19).

Bilag

Bilag 12

Henvendelse af 25/1-21 fra Danske Soloselvstænding om bemærkninger til skatteministerens kommentar om udfordringerne for Soloselvstændige

Bilag 13

Henvendelse af 25/1-21 fra SMVdanmark om præsentation anvendt under foretræde for udvalget

Bilag 14

Betænkning afgivet den 25. januar 2021

Bilag 15

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 16

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 18

L 139 - svar på spm. 18 om at redegøre for de forhold, der er forbedret for små og mellemstore virksomheder sammenlignet med tredje kvartal af 2020, fra skatteministeren

Spm. 19

L 139 - svar på spm. 19 om at imødekomme de udfordringer, som soloselvstændige og andre små og mellemstore virksomheder står over for i forbindelse med momsbetalingen den 1. marts 2021, fra skatteministeren

Spm. 20

L 139 - svar på spm. 20 om, hvilke konsekvenser det vil have, hvis tredjebehandlingen af de dele af lovforslaget, som omhandler udskydelse af betaling af regeringsafgift, udskydes til den 23. februar, fra skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, hvor mange handler af biler der har været siden fremsættelsen af lovforslag nr. L 129, hvor køber har benyttet sig af fortrydelsesretten på 14 dage, hvormed forhandlerne ikke kan få for meget betalt registreringsafgift refunderet, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvor mange bilforhandlere der risikerer at gå konkurs, til skatteministeren

Spm. 23

L 139 - svar på spm. 23 om kommentar til henvendelsen af 25/1-21 fra Danske Soloselvstænding om bemærkninger til skatteministerens kommentar om udfordringerne for Soloselvstændige, fra skatteministeren

Spm. 24

Spm. om kommentar til præsentation fra SMVdanmark anvendt under foretræde for udvalget den 25. januar 2021, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 112

Publikation fra Skattestyrelsen: Kontrolindsats med designer fuel resulterer i skatteopkrævninger for 240 mio. kr.

Bilag 113

Henvendelse af 27/1-21 fra Danske Soloselvstændige om bemærkninger til skatteministerens svar på L 139 - spm. 23 af 26/1-21

Spørgsmål og svar

Spm. 176

Vil ministeren redegøre for udviklingen af beslaglagte illegale cigaretter i Danmark for perioden 2015-2020 på månedsbasis?  Svar  

Spm. 178

Vil ministeren redegøre for, hvor mange illegale cigaretter – opgjort i stykantal – der er blevet beslaglagt af myndighederne i perioden 2015-2020?  Svar  

Spm. 179

Vil ministeren for perioden 2015-2020 redegøre for omfanget af smugling af afgiftspligtige varer fra Sverige til Danmark, såsom chokolade, slik, alkohol, tobak m.m.?  Svar  

Spm. 183

Vil ministeren redegøre for udviklingen af smuglercigaretter, der smugles til Danmark fra eller via Sverige i perioden 2015-2020? Endvidere bedes oplyst, hvordan ministeren forventer dette udvikler sig efter næste tobaksafgiftsstigning den 1. januar 2022?  Svar  

Spm. 189

Vil ministeren redegøre for, hvor mange årsværk der i perioden 2015-2020 årligt har været afsat i Toldstyrelsen til at bekæmpe smugling af cigaretter?  Svar  

Spm. 211

Vil ministeren kommentere henvendelsen om hjemløses muligheder for at indregistrere et køretøj, jf. SAU alm. del – bilag 98 (intern)?  Svar  

Spm. 214

Ministeren bedes oplyse, om et leasingselskab kan få accept til at indregistrere en bil i en kort periode udelukkende med henblik på at få en første indregistreringsdato på bilen, med henblik på senere reeksport. Altså at der indbetales 1 måneds registreringsafgift inklusiv forrentning af restafgiften til Motorstyrelsen, og reglerne fra registreringsafgiftslovens § 3b overholdes, der betales endvidere grøn ejerafgift til staten, og reglerne for de forsikringsmæssige forhold opfyldes.  Svar  

Spm. 220

Det forventes, at elbiler i lande uden registreringsafgift i fremtiden ikke vil være dyrere for forbrugerne, når anskaffelses- og driftsomkostninger lægges sammen, end benzin- og dieselbiler er. Ministeren bedes redegøre for, om dette punkt nogensinde nås i Danmark med aftalen om at indføre 80 pct. af normal registreringsafgift på anskaffelse af elbiler frem mod år 2030?  Svar  

Spm. 231

Overvejer ministeren at udskyde momsfristerne for den 1. marts 2021, og vil ministeren begrunde sine overvejelser i forbindelse med at udskyde momsfristerne til senere end den 1. marts 2021?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse