MomsMail 2020, uge 04

Kære læser !

Ugen har budt på en del spændende offentliggørelser fra Skatteforvaltningen, ligesom vi også har fået en hel del afgørelser fra Afgørelsesdatabasen.

På EU-området har det været lidt stille, men nu varer det ikke så længe før, vi igen kan begynde at fornøje os med dokumenter fra EU-Domstolen.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Beskatning af gevinstrejser
Nethandel, skoler
Energiafgiftsfolder 2020
Skatteministeriet offentliggør Skatteøkonomisk Redegørelse 2019
Brexit – sidste udkald
Nyt om skat, uge 4 - Det skal du vide om moms i 2020

Udkast til styresignal
Ophævelse af TSS-meddelelse TfS1999.636

Bindende svar
Parkeringshus - Udlejning af fast ejendom - momsfri udlejning - parkeringsplads
Parkeringshus - Udlejning af fast ejendom - momsfri udlejning - parkeringsplads
Parkeringshus - Udlejning af fast ejendom - momsfri udlejning- parkeringsplads
Moms - virksomhedsoverdragelse - del af virksomhed

Afgørelser
Eksportgodtgørelse - Registreringsafgift

Domme
Fradrag for tab på debitorer
Tarifering af set-top bokse - Den kombinerede nomenklaturs position 85287113 og 85287190

Nyt på inddrivelsesområdet

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Beskatning af gevinstrejser

Mange virksomheder sender kunder på rejser i både ind- og udland med alt betalt. Ofte sammen med nogle af virksomhedens medarbejdere. Den slags kan give skattemæssige udfordringer både for vinderne og for de


BDO

Nethandel, skoler

Handel over internettet er efterhånden dagligdag for de fleste. Vi sammenligner priser og køber varer eller ydelser hos den leverandør, som kan give den bedste pris. Når vi handler som privatpersoner har det, i store træk, ingen betydning, om leverandøren er etableret i Danmark eller et andet EU...


Beierholm

Energiafgiftsfolder 2020

Overblik over godtgørelser og satser


Dansk Revision

Skatteministeriet offentliggør Skatteøkonomisk Redegørelse 2019

Publikationen Skatteøkonomisk Redegørelse afdækker hovedlinjerne i skattepolitikken og går i dybden med analyser og beregninger på tre aktuelle områder.


Deloitte

Brexit – sidste udkald

Den 31. januar 2020 forlader Storbritannien EU og herefter vil en overgangsperiode træde i kraft indtil den 31. december 2020. Derfor er det nu ved at være sidste udkald for at blive klar til Brexit.


PwC

Nyt om skat, uge 4 - Det skal du vide om moms i 2020

PwCs årlige momsvejledning er ude. I Momsvejledning 2020 bliver du klogere på de mest almindelige momsregler, som danske virksomheder har brug for at kende til i forbindelse med bogføringen. Find ud af, hvad der er kommet til af nye ændringer, så du undgår dyre fejl.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Ophævelse af TSS-meddelelse TfS1999.636

SKM2020.30.LSR

Skattestyrelsen ophæver med virkning fra den 1. juli 2020 TSS-meddelelse TfS1999.636.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Parkeringshus - Udlejning af fast ejendom - momsfri udlejning - parkeringsplads

SKM2020.28.SR

I forbindelse med opførelsen af en række udlejningsejendomme var samtidigt opført et parkeringshus for at tilgodese beboernes behov for parkering samt som følge af krav fra lokalplanen. Parkeringshuset var ejet af et parkeringslav, hvis medlemmer var ejerne af de pågældende udlejningsejendomme.

Skatterådet bekræftede, at Spørger momsfrit kunne udleje parkeringspladser i parkeringshuset, i tilknytning til udlejning af momsfrie lejemål i ejendommen.

Skatterådet bekræftede, at det er uden betydning for svaret på spørgsmål 1, om udlejningen af parkeringspladsen sker ved særskilt lejeaftale.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Parkeringshus - Udlejning af fast ejendom - momsfri udlejning - parkeringsplads

SKM2020.27.SR

I forbindelse med opførelsen af en række udlejningsejendomme blev der opført et parkeringshus for at tilgodese beboernes behov for parkering samt som følge af krav fra lokalplanen. Parkeringshuset var ejet af et parkeringslav, hvis medlemmer var ejerne af de pågældende udlejningsejendomme.

Skatterådet bekræftede, at Spørger momsfrit kunne udleje parkeringspladser i parkeringshuset, i tilknytning til udlejning af momsfrie lejemål i ejendommen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Parkeringshus - Udlejning af fast ejendom - momsfri udlejning- parkeringsplads

SKM2020.26.SR

I forbindelse med opførelsen af en række udlejningsejendomme var der opført et parkeringshus for at tilgodese beboernes behov for parkering samt som følge af krav fra lokalplanen. Parkeringshuset var ejet af et parkeringslav, hvis medlemmer var ejerne af de pågældende udlejningsejendomme.

Skatterådet bekræftede, at Spørger momsfrit kunne udleje parkeringspladser i parkeringshuset i tilknytning til udlejning af momsfrie lejemål i ejendommen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - virksomhedsoverdragelse - del af virksomhed

SKM2020.18.SR

Skatterådet bekræfter, at Spørger kan behandle overdragelsen af forretningsområdet "xx" som en momsfri virksomhedsoverdragelse, jf. momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Eksportgodtgørelse - Registreringsafgift

SKM2020.31.LSR

Sagen omhandlede et selskab, der importerede og eksporterede biler. Selskabet var omfattet af selvanmelderordningen. Selskabet blev ikke anset for berettiget til eksportgodtgørelse i henhold til registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 1, vedrørende 42 biler, idet Landsskatteretten fandt, at selskabet ikke havde dokumenteret, at bilerne havde været udført af landet på tidspunktet for anmodning om eksportgodtgørelse. I forbindelse med værdiansættelsen af bilerne fastslog Landsskatteretten, at SKAT ikke var afskåret fra at efterprøve selskabets angivelser om eksportgodtgørelse, herunder værdiansættelsen af bilerne, selvom selskabet var omfattet af selvanmelderordningen. Landsskatteretten begrundede dette med, at der ikke i forbindelse med selvanmelderordningen var sket en uddelegering af skøn fra SKAT til selskabet, og at selvanmelderordningen alene betød, at selskabet fik mulighed for at foretage en række ekspeditioner direkte i SKATs systemer.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Fradrag for tab på debitorer

SKM2020.36.BR

Sagen angik navnlig, om sagsøgeren, der i 2010-2012 havde drevet uregistreret virksomhed, var berettiget til skatte- og momsmæssigt tabsfradrag for vederlag og moms af en række fakturaer. Skattemyndighederne havde nægtet sagsøgeren fradrag for disse tab, og retten tiltrådte, at han ikke havde fradragsret, da han ikke opfyldt betingelserne herfor, herunder at han oprindeligt havde indtægtsført vederlagene og angivet moms, samt at han havde forfulgt kravene på effektiv vis.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Tarifering af set-top bokse - Den kombinerede nomenklaturs position 85287113 og 85287190

SKM2020.25.ØLR

Sagen angik i første række, om nogle bundkort til set-top bokse, som af appellanten var indført og told-angivet i perioden 21. oktober 2007 8. juli 2010, skulle henføres under den dagældende toldnomenklaturs (KN) position 8528 71 90 med en toldsats på 14 pct. eller den dagældende position 8528 71 13 med en toldsats på 0 pct., som appellanten havde toldangivet efter. Afgørende herfor var, om bundkortene indeholdt en "videotuner" i KN's forstand. Landsretten fastslog på baggrund af EU-Domstolens præjudicielle afgørelse af 20. september 2018 i sagen (sag C-555/17), at tariferingen skulle ske i position 8528 71 90. Landsretten tiltrådte endvidere, at den omstændighed, at der havde været en trykfejl i position 8528 71 90 i den danske udgave af toldtariffen ikke bevirkede, at appellanten var berettiget til toldfritagelse/-godtgørelse. Fejlen måtte således anses for åbenbar for appellanten, ligesom det ikke var godtgjort, at fejlen havde været bestemmende for appellantens toldangivelse.

(Stadfæstelse af SKM2015.586.BR)


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2020.17.SANST

Henstand

Skattestyrelsen havde truffet afgørelse om afslag på en anmodning om henstand efter skatteforvaltningslovens § 51. Skatteankestyrelsen stadfæstede Skattestyrelsens afgørelse og lagde blandt andet vægt på, at klageren over en længere periode havde oparbejdet gæld til det offentlige på over 10.000.000 kr. vedrørende bl.a. A-skat, B-skat og AM-bidrag, at klageren i en årrække ikke havde foretaget selvangivelse af sin indkomst, og at klageren havde haft flere selskaber, der var tvangsopløst eller gået konkurs. Skatteankestyrelsen fandt det tilstrækkeligt godtgjort, at der var en nærliggende fare for, at skatten ikke ville blive betalt, når der var truffet endelig i afgørelse i skattesagerne, hvis der blev givet henstand.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/2575546
Tarifering
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet selskabet antidumpingtold og importmoms som følge af en efterkontrol af selskabets import af køkken- og bordservice, toiletartikler, vaser og urtepotteskjulere, fremstillet af keramisk materiale. SKAT ændrede bl.a. den af selskabet angivne KN-position 9505 for diverse ophæng af porcelæn til KN-position 6913. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-11-2019

Journalnr: 12/0216744
Betalingspligt og afgiftspligtig person
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens momstilsvar idet klageren er anset for at være en afgiftspligtig person og betalingspligtig for ydelserne leveret i Danmark. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 19-11-2019

Journalnr: 18/0005778
Moms ved salg af fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har anset selskabets salg af en ejendom for at være momspligtigt, jf. momslovens § 4 og § 13, stk. 1, nr. 9, litra b.Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 04-12-2019

Journalnr: 17/0980685
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-12-2019

Journalnr: 16/0445541
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-11-2019

Journalnr: 18/0027247
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten forhøjer ansættelsen yderligere.
Afsagt: 29-11-2019

Journalnr: 18/0007223
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-11-2019

Journalnr: 19/0002001
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-11-2019

Journalnr: 16/0505147
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten hjemviser sagen.
Afsagt: 09-12-2019

Journalnr: 19/0086527
Telefon og arbejdstøj
Klagen vedrører nægtet fradrag for købsmoms vedrørende udgifter til telefon og arbejdstøj. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2019

Journalnr: 14/4862275
BTO - system til transport af rør
SKAT har udstedt bindende tariferingsoplysning (herefter benævnt BTO) på et system til transport af rør. SKAT har tariferet systemet i position 7616.99.90.99 som en vare af aluminium. Selskabet er af den opfattelse, at systemet skal tariferes i position 8609.00.90.00 som en godsbeholder.
Afsagt: 02-12-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 27-01-2020 - 25-02-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-513/18 Autoservizi Giordano
Dato: 30-01-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - beskatning af energiprodukter og elektricitet - direktiv 2003/96/EF - artikel 7, stk. 2 og 3 - begrebet »erhvervsmæssig brug af dieselolie anvendt i motorkøretøjer« - national lovgivning, der fastsætter en nedsat punktafgiftssats for erhvervsmæssig brug af dieselolie, som anvendes til regelmæssig passagerbefordring og ikke til lejlighedsvis kørsel med passagerer - ligebehandlingsprincippet

Tidligere dokument: C-513/18 Autoservizi Giordano - Dom
Tidligere dokument: C-513/18 Autoservizi Giordano - Indstilling
Tidligere dokument: C-513/18 Autoservizi Giordano - Ny sag

Indstilling C-716/18 AJFP Caras-Severin og DGRFP Timisoara
Dato: 06-02-2020
Fiskale bestemmelser

Moms. Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Timişoara (Rumænien) den 14. november 2018 - CT mod Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin - Serviciul inspecție persoane fizice og Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara - Serviciul soluționare contestații 1

Tidligere dokument: C-716/18 AJFP Caras-Severin og DGRFP Timisoara - Dom
Tidligere dokument: C-716/18 AJFP Caras-Severin og DGRFP Timisoara - Indstilling
Tidligere dokument: C-716/18 AJFP Caraş-Severin og DGRFP Timişoara - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/104 af 23. januar 2020 om at gøre importen af visse varmvalsede plader og ruller af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Taiwan og Indonesien til genstand for registrering

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2020/105 af 23. januar 2020 om at gøre importen af visse varmvalsede plader og ruller af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Indonesien til genstand for registrering

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 97 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven), emballageafgiftsloven, lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love. (Indeksering af de faste tinglysningsafgifter og en række miljøafgifter og genindførelse af registreringsafgiften på luftfartøjer m.v.).
Fremsat den 22. januar 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 82 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Omlægning af beskatningen af overskudsvarme).

Bilag

Bilag 10

Udkast til betænkning

Bilag 11

Henvendelse af 22/1-20 fra Nina Alborg, Metalcolour om beskatningen af overskudsvarme

Spørgsmål og svar

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelse af 10/1-20 fra SEP Sønderjylland mv. om udnyttelsen af overskudsvarme, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at bygge oven på aftalen om overskudsvarme med yderligere tiltag, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om kommentar til præsentationen, som blev vist ved SEP Sønderjyllands og Viborg Fjernvarmes foretræde for Skatteudvalget den 16. januar 2020, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til præsentationen og notatet, som blev henholdsvis vist og udleveret ved Dansk Fjernvarmes foretræde for Skatteudvalget den 16. januar 2020, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorfor man i lovforslaget går længere i overgangsbestemmelserne, end man gjorde i aftalen, til skatteministeren

L 90 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven. (Annullering af stigning i registreringsafgift for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler i 2020 samt lavere beskatning af eldrevne biler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler, der anvendes som fri bil).

Bilag

Bilag 3

Udkast til betænkning

Bilag 4

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. januar 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 5

Spm. om konsekvensen af at benytte den oprindelige trappemodel, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om mindreprovenuet, til skatteministeren

L 91 A Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).

Bilag

Bilag 7

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 8

Udkast til betænkning

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Bilag 10

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. januar 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 91 - svar på spm. 1 om henvendelse af 3/1-20 fra ECH Consult om ikrafttrædelses-/overgangsbestemmelsen i dens foreliggende form, fra skatteministeren

Spm. 2

L 91 - svar på spm. 2 om, hvad mindreprovenuet ville være ved forskellige ændringer af frister vedrørende hovedaktionærer, fra skatteministeren

Spm. 4

L 91 - svar på spm. 4 om kommentar til henvendelse af 10/1-20 fra Finans og Leasing om det semiautomatiske værdifastsættelsessystem, fra skatteministeren

Spm. 6

L 91 - svar på spm. 6 om kommentar til henvendelse af 13/1-20 fra Business Danmark om forslag til tilpasninger af lovforslaget ved overgang til de nye regler, fra skatteministeren

Spm. 7

L 91 - svar på spm. 7 om provenuvirkningen i umiddelbar effekt, hvis virksomheders egne køb af firmabiler omfattes af kravet om genberegning, fra skatteministeren

Spm. 8

L 91 - svar på spm. 8 om kommentar til notat fra Finans og Leasing, som blev udleveret ved deres foretræde for Skatteudvalget den 16. januar 2020, fra skatteministeren

Spm. 9

L 91 - svar på spm. 9 om at tage udgangspunkt i en almindelig markedsværdi frem for konkrete handelspriser, fra skatteministeren

L 91 B Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).

Bilag

Bilag 7

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 8

Udkast til betænkning

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Bilag 10

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. januar 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 91 - svar på spm. 1 om henvendelse af 3/1-20 fra ECH Consult om ikrafttrædelses-/overgangsbestemmelsen i dens foreliggende form, fra skatteministeren

Spm. 2

L 91 - svar på spm. 2 om, hvad mindreprovenuet ville være ved forskellige ændringer af frister vedrørende hovedaktionærer, fra skatteministeren

Spm. 4

L 91 - svar på spm. 4 om kommentar til henvendelse af 10/1-20 fra Finans og Leasing om det semiautomatiske værdifastsættelsessystem, fra skatteministeren

Spm. 6

L 91 - svar på spm. 6 om kommentar til henvendelse af 13/1-20 fra Business Danmark om forslag til tilpasninger af lovforslaget ved overgang til de nye regler, fra skatteministeren

Spm. 7

L 91 - svar på spm. 7 om provenuvirkningen i umiddelbar effekt, hvis virksomheders egne køb af firmabiler omfattes af kravet om genberegning, fra skatteministeren

Spm. 8

L 91 - svar på spm. 8 om kommentar til notat fra Finans og Leasing, som blev udleveret ved deres foretræde for Skatteudvalget den 16. januar 2020, fra skatteministeren

Spm. 9

L 91 - svar på spm. 9 om at tage udgangspunkt i en almindelig markedsværdi frem for konkrete handelspriser, fra skatteministeren

L 91 C Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).

Bilag

Bilag 7

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 8

Udkast til betænkning

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Bilag 10

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. januar 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 91 - svar på spm. 1 om henvendelse af 3/1-20 fra ECH Consult om ikrafttrædelses-/overgangsbestemmelsen i dens foreliggende form, fra skatteministeren

Spm. 2

L 91 - svar på spm. 2 om, hvad mindreprovenuet ville være ved forskellige ændringer af frister vedrørende hovedaktionærer, fra skatteministeren

Spm. 4

L 91 - svar på spm. 4 om kommentar til henvendelse af 10/1-20 fra Finans og Leasing om det semiautomatiske værdifastsættelsessystem, fra skatteministeren

Spm. 6

L 91 - svar på spm. 6 om kommentar til henvendelse af 13/1-20 fra Business Danmark om forslag til tilpasninger af lovforslaget ved overgang til de nye regler, fra skatteministeren

Spm. 7

L 91 - svar på spm. 7 om provenuvirkningen i umiddelbar effekt, hvis virksomheders egne køb af firmabiler omfattes af kravet om genberegning, fra skatteministeren

Spm. 8

L 91 - svar på spm. 8 om kommentar til notat fra Finans og Leasing, som blev udleveret ved deres foretræde for Skatteudvalget den 16. januar 2020, fra skatteministeren

Spm. 9

L 91 - svar på spm. 9 om at tage udgangspunkt i en almindelig markedsværdi frem for konkrete handelspriser, fra skatteministeren

L 97 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven), emballageafgiftsloven, lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love. (Indeksering af de faste tinglysningsafgifter og en række miljøafgifter og genindførelse af registreringsafgiften på luftfartøjer m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministerenHøringsskema til LF om indeksering af visse afgifter og flyregistreringsafgift
Høringssvar

Almindelig del

Bilag

Bilag 131

Henvendelse af 18/1-20 fra Tommy Flauensgaard vedr. problemstilling omkring veteranbiler, der er importeret fra udlandet

Spørgsmål og svar

Spm. 206

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 20. januar 2020 fra Ungeklimarådet, Martin Collignon vedr. klimaafgifter, jf. SAU alm. del - bilag 135

Spm. 207

Mener ministeren, at ”trappemodellen” for sikkerhedsstillelse for selvanmeldere, der er skitseret i SKM2019.562.MOTORST, er proportionel med Lov nr. 1195 af 14. november 2017 i lyset af de øvrige stramninger for import- og eksport af brugte biler, der er lanceret efter lovens ikrafttræden?

Spm. 208

Vil ministeren oplyse, hvilke tab på selvanmelderordningen staten har realiseret, der nødvendiggør ”trappemodellen” for sikkerhedsstillelse for selvanmeldere? Dette svar bedes opdelt på import og eksport af brugte biler samt indregistrering af nye biler.

Spm. 209

Er det ministerens vurdering, at skatteforvaltningen ikke har mulighed for at opkræve gæld fra selvanmeldere med den nuværende sikkerhedsstillelse på 500.000 kr., siden skatteforvaltningen øger sikkerhedsstillelsen for selvanmeldere markant pr. 1. februar 2020? Hvis ja, hvor stort et provenu anslår skatteforvaltningen at have mistet i perioden 2017-2019?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse