MomsMail 2022, uge 03

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Depechen-artikel: Momslån: Ikke alle kan få en afdragsordning hos Skattestyrelsen
Depechen-artikel: Moms og skat ved handel med skins
Depechen-artikel: Danske virksomheder betaler for meget i told for varer fra England
Depechen-artikel: Elbiler – moms, skat og elafgift
Covid-19: Tilbagebetaling af moms- og A-skattelån
Nu bliver holdundervisning momspligtigt
Moms af kontrolgebyrer i privatejede parkeringsanlæg
Udvalgte virksomheder får et kontrolbesøg fra Skattestyrelsen i 2022

Afgørelser
Anmodning om tilbagebetaling af chokolade- og sukkervareafgift på glasur

Domme
Værdiansættelse - selvanmelderordning
Rentelovens § 8, stk. 1, og § 8, stk. 2, jf. § 3, stk. 5 - momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt.

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del

 

Artikler og interessante links

BDO

Depechen-artikel: Momslån: Ikke alle kan få en afdragsordning hos Skattestyrelsen

Skattestyrelsen tilbyder en betalingsordning over 24 måneder til de virksomheder, som ikke kan betale deres momslån, men dem, der har mest brug for det, opfylder næppe betingelserne for at få en sådan ordning

BDO

Depechen-artikel: Moms og skat ved handel med skins

Gamere, der handler med skins, kan blive mødt med store moms- og skattekrav, hvis de handler for at tjene penge. Dem, der har tabt penge ved handel med skins, har til gengæld gode muligheder for skattefradrag

BDO

Depechen-artikel: Danske virksomheder betaler for meget i told for varer fra England

Meget tyder på, at virksomhederne endnu ikke har sat sig ind i den handelsaftale, der blev indgået, da Storbritannien forlod EU, og derfor unødigt betaler for meget i told for varer, der importeres herfra

BDO

Depechen-artikel: Elbiler – moms, skat og elafgift

For dem med firmabil er det et skattefrit personalegode, hvis arbejdsgiveren betaler for opsætning af en ladestander på privatadressen og for strømmen herfra til opladning af bilen.

Dansk Revision

Covid-19: Tilbagebetaling af moms- og A-skattelån

Det er snart 1. april, og dermed nærmer sig for mange virksomheder i forhold til at betale de første momslån og A-skattelån tilbage. De første moms- og A-skattelån forfalder snart til betaling, og det betyder, at mange virksomheder skal have hånden i lommen og finde plads i likviditeten. Har du ikke likviditet er der dog fortsat hjælp at hente via en betalingsordning.

Dansk Revision

Nu bliver holdundervisning momspligtigt

Et lovforslag fra Skatteministeriet vil betyde, at en del undervisning, der er fritaget for moms i dag, bliver omfattet af momspligt. Den ændring af momsloven vil betyde, at fitnesscentre, køreskoler og andre undervisningsudbydere vil skulle betale mere i moms. Lovforslaget vil medføre, at nogle undervisere går fra at levere momsfri undervisning til at levere momspligtig undervisning, da den ikke længere anses for at være momsfri ”skoleundervisning”.

Kammeradvokaten

Moms af kontrolgebyrer i privatejede parkeringsanlæg

EU-Domstolen fastslår, at parkeringsselskaber skal betale moms af kontrolgebyrer.

TVC Advokatfirma

Udvalgte virksomheder får et kontrolbesøg fra Skattestyrelsen i 2022

Skattestyrelsen stiller i dag krav om digitale kasseapparater hos en række virksomheder, herunder kiosker og restauranter, og har arrangeret en lang række kontrolbesøg i 2022.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Anmodning om tilbagebetaling af chokolade- og sukkervareafgift på glasur

SKM2022.27.LSR

SKAT havde ikke imødekommet klagerens anmodning om at tilbagebetale chokolade- og sukkervareafgift vedrørende 5 glasurvarer på tuber, idet SKAT fandt, at varerne var omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4, der angår "konfekt, bolsjer, dragévarer, skummasse, fondant, sukrede korn og lign. tilsat essenser eller farve samt i øvrigt sukkervarer af enhver art".

Landsskatteretten anførte, at begrebet "sukkervarer" hverken var defineret i chokoladeafgiftsloven eller i lovens forarbejder. Anvendelsen af ordene "i øvrigt sukkervarer af enhver art" i § 1, stk. 1, nr. 4, sammenholdt med de varer, der i øvrigt specifikt var nævnt i bestemmelsen, viste imidlertid, at bestemmelsen var tilsigtet et bredt anvendelsesområde, hvilket yderligere var understreget ved bestemmelsen om afgiftspligt for efterligninger og erstatningsvarer i lovens § 1, stk. 1, nr. 10. Det fulgte imidlertid af forarbejderne til chokoladeafgiftsloven, at sukker i sig selv var undtaget fra chokolade- og sukkervareafgiften. Henset hertil fandt retten i overensstemmelse med en naturlig sproglig forståelse, at "sukkervarer" i § 1, stk. 1, nr. 4, omfattede varer, hvis objektive karakteristika medførte, at sukkeret var karaktergivende for produktet.

Henset til produkternes høje indhold af sukkerarter, søde smag, og konsistens, samt at produkterne, udover sukkerarter, bestod af en række øvrige ingredienser, der samlet set havde undergået en ikke uvæsentlig forarbejdning, fandt retten, at de fem omhandlede varer var sukkervarer, omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4.

Den omstændighed, at Landsskatteretten i en kendelse af 10. december 1998 (611-1606-0001), der havde været omtalt i Ligningsvejledningen/Den juridiske vejledning, efter en samlet vurdering af de i den pågældende sag foreliggende oplysninger havde fundet, at nogle andre glasurvarer ikke var omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4, og § 1, stk. 1, nr. 10, indebar efter Landsskatterettens opfattelse ikke, at der herved forelå en administrativ praksis, der kunne føre til, at de fem glasurvarer, som sagen angik, ikke var afgiftspligtige efter § 1, stk. 1, nr. 4.

 

Dom: Værdiansættelse - selvanmelderordning

SKM2022.32.BR

Sagen handlede om værdiansættelse af et brugt køretøj med henblik på beregning af registreringsafgift i forbindelse med køretøjets indførelse til Danmark. Spørgsmålet i sagen var, om der var grundlag for at tilsidesætte et motorankenævns skøn over køretøjets værdi, som ændrede den værdi, der var blevet oplyst af en selvanmelder i forbindelse med indregistreringen.

Retten fandt, at skattemyndighederne ifølge kontrolbestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 16, stk. 2 (tidligere stk. 3), har hjemmel i til at foretage en kontrol og herunder foretage en skønsmæssig ansættelse af værdien af køretøjet, såfremt det sandsynliggøres, at den af selvanmelderen angivne værdi er forkert.

Retten bemærkede, at det må antages, at motorankenævnet i kraft af sin virksomhed har en særlig sagkundskab på området, hvorfor det kræver et sikkert grundlag at tilsidesætte afgørelsen.

Det var ikke godtgjort, at motorankenævnets skøn - der er foretaget på baggrund af annonceeksempler over biler udbudt til salg i en periode før og efter indregistreringen - er foretaget på et urigtigt grundlag eller har ført til et åbenbart urimeligt resultat for sagsøgeren (selvanmelderen). Afgørelsen led heller ikke af begrundelsesmangler, der kunne føre til tilsidesættelse.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

 

Dom: Rentelovens § 8, stk. 1, og § 8, stk. 2, jf. § 3, stk. 5 - momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt.

SKM2022.31.ØLR

Østre Landsret fastslog, at Skatteministeriet i medfør af rentelovens § 8, stk. 1, havde krav på sædvanlig procesrente fra sagens anlæg af et krav på moms mod det indstævnte selskab. Landsretten bemærkede, at selskabet ikke havde godtgjort, at der forelå sådanne "særlige forhold", jf. rentelovens § 8, stk. 2, jf. § 3, stk. 5, som kunne begrunde, at ministeriets krav først skulle forrentes fra det tidspunkt, da byrettens dom - som gav ministeriet medhold i momskravet - blev eksigibel. Hermed tilsidesatte landsretten resultatet i byrettens dom for så vidt angik procesrentens begyndelsestidspunkt (SKM2020.143.BR).

Landsretten stadfæstede byrettens dom mht. momspligten af den omhandlede "udtrædelsesgodtgørelse", da selskabet heller ikke for landsretten havde godtgjort, at der ikke var tale om et vederlag for en momspligtig levering af dedikeret hardware og software til en finansiel virksomhed ved ophøret af parternes facility management-aftale.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/0682085
Forhøjelse af momstilsvar
Klagens skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar, bl.a. med baggrund i nægtet fradrag for importmoms. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Afsagt: 17-12-2021

Journalnr: 20/0035745
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret med baggrund i ufuldstændigt regnskabsmateriale. Landsskatteretten hjemviser sagen til fornyet behandling.
Afsagt: 20-12-2021

Journalnr: 18/0007394
Nægtet momsfradrag
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar med foretagne fradrag for købsmoms, idet Skatteankestyrelsen ikke har anset virksomheden for at have udøvet selvstændig økonomisk virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 20-12-2021

Journalnr: 21/0001327
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen i overvejende grad.
Afsagt: 20-12-2021

Journalnr: 19/0037656
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Afsagt: 09-12-2021

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 24-01-2022 - 22-02-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 27-01-2022 indstilling i C-269/20 Finanzamt T (Prestations internes d’un groupement TVA)
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - momsgrupper - udpegning af et medlem af en momsgruppe som den afgiftspligtige person - interne leveringer inden for momsgruppen - leveringer præsteret af et medlem af en momsgruppe, som er en national offentligretlig stiftelse - leveringer af vederlagsfrie tjenesteydelser - udøvelse af en myndighedsopgave ved siden af økonomisk virksomhed

Tidligere dokument: C-269/20 Finanzamt T (Prestations internes d’un groupement TVA) - Dom
Tidligere dokument: C-269/20 Finanzamt T (Prestations internes d’un groupement TVA) - Indstilling

Den 27-01-2022 indstilling i C-607/20 GE Aircraft Engine Services
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift - overdragelse af værdikuponer som afgiftspligtige transaktioner - momsdirektivets artikel 26, stk. 1, litra b) - begrebet »privat brug eller til brug for hans personale eller i øvrigt til virksomheden uvedkommende formål« - vederlagsfri udlevering af værdikuponer til personale som del af et belønningsprogram for medarbejdere

Tidligere dokument: C-607/20 GE Aircraft Engine Services - Dom
Tidligere dokument: C-607/20 GE Aircraft Engine Services - Indstilling

Den 03-02-2022 dom i C-515/20 Finanzamt A
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 122 - nedsat sats på levering af træ til brændsel - sondring på grundlag af varernes objektive karakteristika og egenskaber - former for træ bestemt til forbrænding, der tjener samme behov hos forbrugeren og konkurrerer indbyrdes - princippet om afgiftsneutralitet

Tidligere dokument: C-515/20 Finanzamt A - Dom

Den 10-02-2022 dom i C-487/20 Philips Orastie
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af skatte- og afgiftslovgivningerne - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 179 og 183 - ret til momsfradrag - betingelser - godtgørelse for eller tilbagebetaling af overskydende moms - supplerende betalingsforpligtelser - princip om afgiftens neutralitet - ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet

Tidligere dokument: C-487/20 Philips Orastie - Dom

Den 10-02-2022 indstilling i C-596/20 DuoDecad
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatte- og afgiftslovgivning - moms - direktiv 2006/112/EF - leveringsstedet for ydelser - fastsættelse af ydelsesmodtageren - betydningen for leveringsstedet af et arrangement, der muligvis udgør misbrug, mellem modtageren af ydelsen og en tredjepart - neutralitetsprincippet - undgåelse af dobbelt afgiftspåligning - samarbejdspligten for medlemsstaternes skatte- og afgiftsmyndigheder

Tidligere dokument: C-596/20 DuoDecad - Dom
Tidligere dokument: C-596/20 DuoDecad - Indstilling

 

Indstillinger
C-599/20 Baltic Master

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EF-toldkodeksen - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 29, stk. 1, litra d) - fastlæggelse af toldværdi - begrebet »indbyrdes afhængige personer« - de facto-kontrol - forordning (EØF) nr. 2454/93 - artikel 143, stk. 1, litra b), e), og f) - artikel 181a - Taric-kode

Generaladvokatens indstilling:

- I henhold til artikel 29, stk. 1, litra d), i forordning nr. 2913/92 og artikel 143, stk. 1, litra e) og f), i forordning nr. 2454/93 anses køber og sælger for at være »indbyrdes afhængige«, når det, på trods af fraværet af forhold, der beviser et erhvervsmæssigt partnerskab eller kontrol, på grundlag af omstændighederne omkring transaktionernes indgåelse med rimelighed kan udledes, at den ene person de facto kontrollerer den anden, eller at begge personer kontrolleres af en tredjemand.

- Artikel 31, stk. 1, i forordning nr. 2913/92 er ikke til hinder for, at toldværdien fastsættes på grundlag af oplysninger i en national database vedrørende en toldværdi for varer, der har samme oprindelse, og som, selv om de ikke er tilsvarende eller lignende varer, er henført til samme Taric-kode.


Domme
C-868/19 Finanzamt für Körperschaften Berlin

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 9 - afgiftspligtige personer - artikel 11 - medlemsstaternes mulighed for at betragte personer, der i retlig forstand er selvstændige, men finansielt, økonomisk og organisatorisk er nært knyttet til hinanden (»momsgruppe«), som én enkelt afgiftspligtig person - begrebet »finansielt nært tilknyttet« - national lovgivning, hvorefter personselskaber, hvis selskabsdeltagere ud over det beherskende selskab ikke kun er personer, som er finansielt indlemmet i det beherskende selskab, er udelukket fra at være medlem af en momsgruppe - retssikkerhed - foranstaltninger til at hindre skatte- og afgiftsunddragelse - proportionalitet - momsens neutralitet

Domstolens dom:

Artikel 11 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, sammenholdt med retssikkerhedsprincippet, proportionalitetsprincippet og princippet om afgiftsneutralitet, skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for en national lovgivning, som betinger et personselskabs mulighed for - med det beherskende selskabs virksomhed - at danne en gruppe af personer, der kan betragtes som én enkelt merværdiafgiftspligtig person, af, at selskabsdeltagerne i personselskabet ud over det beherskende selskab kun er personer, som er finansielt indlemmet i denne virksomhed.


C-868/19 Finanzamt für Körperschaften Berlin

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 9 - afgiftspligtige personer - artikel 11 - medlemsstaternes mulighed for at betragte personer, der i retlig forstand er selvstændige, men finansielt, økonomisk og organisatorisk er nært knyttet til hinanden (»momsgruppe«), som én enkelt afgiftspligtig person - begrebet »finansielt nært tilknyttet« - national lovgivning, hvorefter personselskaber, hvis selskabsdeltagere ud over det beherskende selskab ikke kun er personer, som er finansielt indlemmet i det beherskende selskab, er udelukket fra at være medlem af en momsgruppe - retssikkerhed - foranstaltninger til at hindre skatte- og afgiftsunddragelse - proportionalitet - momsens neutralitet

Domstolens dom:

Artikel 11 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, sammenholdt med retssikkerhedsprincippet, proportionalitetsprincippet og princippet om afgiftsneutralitet, skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for en national lovgivning, som betinger et personselskabs mulighed for - med det beherskende selskabs virksomhed - at danne en gruppe af personer, der kan betragtes som én enkelt merværdiafgiftspligtig person, af, at selskabsdeltagerne i personselskabet ud over det beherskende selskab kun er personer, som er finansielt indlemmet i denne virksomhed.


C-90/20 Apcoa Parking Danmark

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - virksomhed, der udøves af et privatretligt selskab - drift af parkeringsanlæg på privat område - kontrolgebyrer, der opkræves af dette selskab ved bilisters overtrædelse af de almindelige vilkår for brug af disse parkeringsanlæg - kvalificering - transaktioners økonomiske og forretningsmæssige virkelighed

Domstolens dom:

Artikel 2, stk. 1, litra c), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at kontrolgebyrer, der opkræves af et privatretligt selskab, som varetager driften af private parkeringsanlæg, for bilisters overtrædelse af de almindelige vilkår for brug af disse parkeringsanlæg, skal anses for at udgøre modydelser for levering af ydelser, som foretages mod vederlag i denne bestemmelses forstand, og som sådan er pålagt merværdiafgift (moms).

Tidligere dokument: C-90/20 Apcoa Parking Danmark - Indstilling


Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/56 af 14. januar 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (eu) 2018/921 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af vinsyre med oprindelse i folkerepublikken kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2016/1036

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/57 af 14. januar 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (eu) 2019/1379 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af cykler med oprindelse i folkerepublikken kina, udvidet til også at omfatte importen af cykler afsendt fra indonesien, malaysia, sri lanka, tunesien, cambodja, pakistan og filippinerne, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (eu) 2016/1036

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/58 af 14. januar 2022 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse stålprodukter, der er overtrukket med organisk materiale, med oprindelse i folkerepublikken kina, japan, republikken korea, den russiske føderation og amerikas forenede stater efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2016/1036

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/64 af 17. januar 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (eu) 2020/761 og (eu) 2020/1988 for så vidt angår forvaltningssystemet for visse toldkontingenter og de mængder, der kan importeres inden for rammerne af visse toldkontingenter

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/72 af 18. januar 2022 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af optiske fiberkabler med oprindelse i folkerepublikken kina og om ændring af kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af optiske fiberkabler med oprindelse i folkerepublikken kina

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2022/73 af 18. januar 2022 om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2018/1490 for så vidt angår tilladelse til ungarn til i en yderligere periode at anvende den særlige foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2022/81 af 18. januar 2022 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2009/1008/eu om bemyndigelse af republikken letland til at forlænge anvendelsen af en foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

berigtigelse til kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1832 af 12. oktober 2021 om ændring af bilag i til rådets forordning (eøf) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif ( eut l 385 af 29.10.2021 )

berigtigelse til kommissionens forordning (eøf) nr. 1584/89 af 7. juni 1989 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur ( eut l 156 af 8.6.1989 )

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/83 af 16. januar 2022 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2022/88 af 18. januar 2022 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/eu for så vidt angår tilladelse til kongeriget belgien til i en yderligere periode at anvende den særlige foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 106 Forslag til lov om ændring af momsloven (Ændring af reglerne om forfattervirksomhed og kunstnerisk aktivitet, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af reglerne om undervisning og turistsalg m.v.)

Bilag

Bilag 2

Henvendelse af 21/1-22 fra AKKS - Amatørernes Kunst & Kultur Samråd om lovforslagets konsekvenser for økonomien i de frivillige amatørforeninger i Danmark

Spørgsmål og svar

Spm. 43

Spm. om at oplyse sammensætningen af den ministerielle arbejdsgruppen, der skal se på lovforslaget, kommissoriet for arbejdsgruppen og deadline for afrapportering, til skatteministeren

Spm. 44

Spm. om muligheden for at undtage arvinger til rettigheder fra momspligten, til skatteministeren

Spm. 45

Spm. om den del af lovforslaget, der omhandler Rigsfællesskabet, er blevet sendt i høring hos skattemyndigheder og finansministerium i Grønland og på Færøerne, til skatteministeren

Spm. 46

Spm. om uddannelsesvirksomhed i regi af Oplysningsforbund, Folkeuniversitet, m.fl. fortsat vil være friholdt for momspligt, til skatteministeren

Spm. 47

Spm. om, hvor stort et omfang praksisændring vil have, og hvilke økonomiske konsekvenser det vil få for de berørte udbydere, hvis uddannelsesaktivitet i regi af Oplysningsforbund, Folkeuniversitet m.fl. ikke fremover friholdes for momspligt, til skatteministeren

Spm. 48

Spm. om ministerens kommentar til, at en prisstigning på 25 pct. vil få betydelige konsekvenser for deltagerne i uddannelsesaktivitet i regi af Oplysningsforbund, Folkeuniversitet m.fl., til skatteministeren

Spm. 49

Spm. om, hvilke overvejelser regeringen gør sig om kompensation i tilfælde af en sådan prisstigning på 25 pct. for deltagerne i uddannelsesaktivitet i regi af Oplysningsforbund, Folkeuniversitet m.fl., til skatteministeren

Spm. 50

Spm. om, hvilke muligheder ministeren ser for at holde de folkeoplysende foreningers kursustilbud fri for ekstrabyrder i form af hævede deltagerpriser, ekstraomkostninger til administration, m.m., såfremt praksisændringen får betydning for foreningernes momsfritagelse, til skatteministeren

Spm. 51

Spm. om kommentar til henvendelsen af 21/1-22 fra AKKS - Amatørernes Kunst & Kultur Samråd om lovforslagets konsekvenser for økonomien i de frivillige amatørforeninger i Danmark, til skatteministeren

L 96 Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love. (Sanktioner for manglende indsendelse af materiale og tiltag til bekæmpelse af sort økonomi og stråmandskonstruktioner m.v. som led i udmøntning af aftale om anden etape af en styrket skattekontrol).

Bilag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Almindelig del

Bilag

Bilag 117

Publikation fra Spillemyndigheden: Stigende antal danskere registrerer sig i Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS)

Bilag 118

Publikation fra Skattestyrelsen: Tidlig kontrol med virksomheder forhindrer svig

Bilag 121

Henvendelse af 17/1-22 fra Mike Nielsen om periodisk afgift på køretøjer

Bilag 122

Publikation fra Gældsstyrelsen: Inddrivelsesprovenu i PSRM

Bilag 125

EU Note om forslag til revision af energibeskatningsdirektivet

Spørgsmål og svar

Spm. 191

I forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 601 (folketingsåret 2020-21) og i lyset af de kommende EU-momsregler, der giver mulighed for at indføre nulmoms på bøger, bedes ministeren genberegne mindreprovenuet ved at indføre nulmoms på bøger, lyd- og e-bøger og tage høje for de afledte positive effekter af mersalg, som ses i Sverige, efter de nedsatte bogmomsen.  Svar  

Spm. 192

Ministeren bedes oplyse, hvor stort et ubudgetteret merprovenu der i 2021 og 2022 skønnes at tilgå statskassen som følge af de ekstremt høje energipriser?  Svar  

Spm. 193

Hvilken strategi har Toldstyrelsen for anvendelsen af mobile scannere i Danmark?  Svar  

Spm. 195

Hvilke overvejelser ligger bag omprioriteringen af indsatsen over de seneste år, herunder fra Aarhus til Padborg?  Svar  

Spm. 196

Hvad har Toldstyrelsen gjort for at fastholde og bevare kompetencer i de forskellige teams ved omprioritering af ressourcer, herunder fra Aarhus til Padborg?  Svar  

Spm. 197

Vil ministeren oplyse provenukonsekvenserne i 2022, 2023, 2024, 2025 og varigt af forøgelsen af tinglysningsafgifterne i forbindelse med vedtagelsen af lovforslag nr. L 97 (2019-2020)?  Svar  

Spm. 255

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 5. januar 2022 fra Advokatsamfundet og Advokatrådet om foretræde vedrørende retssikkerhed på skatteområdet, jf. SAU alm. del - bilag 119.  Svar  

Spm. 293

Vil ministeren opdatere oversigten i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 553 (folketingsåret 2020-21) med provenuvirkningen af eventuelt nye udgiftsdrivende forslag i henholdsvis Det Konservative Folkepartis finanslovsprioriteter ”En borgerlig retning for et endnu bedre Danmark” og Venstres finanslovsprioriteter ”Mere frihed og flere muligheder”?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 414

Om el- og varmepriserne.

Samrådsspørgsmål

Spm. I

Samrådsspm. om det er rimeligt og klimamæssigt forsvarligt at fastholde, at aftalen ”Grøn omstilling af vejtransporten” af 4. december 2020, til skatteministeren