MomsMail 2021, uge 03

Kære læser !

Denne uges MomsMail indeholder bl.a. en indstilling og fire domme fra EU-domstolen. Ugen har også bragt en hel del afgørelser uden SKM-nummer, ligesom der også igen er kommet gang i lovarbejdet i Folketinget.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Campingpladsers muligheder for refusion af elafgifter på salg af elpakker
Der blæser milde vinde mod campingpladserne
Gældsstyrelsens lønindeholdelse involverer ikke arbejdsgiverne
Nye momsregler for salgsejendomme, der overgår til udlejning
Moms - kompensation til minkavlere
Moms ved virksomhedsoverdragelser
Taxing Energy Use for Sustainable Development: Opportunities for energy tax and subsidy reform in selected developing and emerging economies
Afgift på ledningsført vand stiger fra februar 2021 til sidste års niveau

Afgørelser
Registreringsafgift - Ny eller brugt bil - Afgiftspligtig værdi
Udenlandsk firmabil anset for registrerings- og afgiftspligtig - Manglende tilladelse til afgiftsfri kørsel før ibrugtagning

Domme
Omkostningsgodtgørelse - Tilbagebetaling - Krav rettet mod rådgiver (advokatselskab)
Omkostningsgodtgørelse - Tilbagebetaling - Krav rettet mod rådgiver (advokatselskab)

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
4 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Campingpladsers muligheder for refusion af elafgifter på salg af elpakker

Rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO har i samarbejde med COD (Camping Outdoor Denmark) anmodet Skattestyrelsen om bindende svar vedrørende mulighederne for at opnå refusion af elafgifter på salg af elpakker.


BDO

Der blæser milde vinde mod campingpladserne

Som følge af regeringens klimaaftale, som arbejder hen imod en grøn energisektor og en grønnere industri, bliver reglerne for elforbrug til rumvarme forventeligt lempet.


BDO

Gældsstyrelsens lønindeholdelse involverer ikke arbejdsgiverne

Omkring 1 million borgere har gæld til det offentlige. En del skyldnere bliver trukket i løn for at nedbringe deres gæld. Det sker over skatten via en forhøjelse af deres trækprocent og iværksættes af Gældsstyrelsen


BDO

Nye momsregler for salgsejendomme, der overgår til udlejning

Fra 1. juli 2021 skal der betales moms af markedsværdien, når et byggeri, der er opført med henblik på salg, overgår til udlejning, fordi det ikke har været muligt at sælge husene eller lejlighederne.


Beierholm

Moms - kompensation til minkavlere

Kompensation for aflivning, rengøring og desinfektion


Deloitte

Moms ved virksomhedsoverdragelser

Praksis for moms ved virksomhedsoverdragelser har i en periode ikke fulgt lovens ordlyd. Skattestyrelsen er ved at tilpasse dette med tilbagevirkende kraft og giver mulighed for at søge betalt moms tilbage. Sideløbende står en vedtaget lovændring til at få virkning fra 1. juli 2021.


OECD

Taxing Energy Use for Sustainable Development: Opportunities for energy tax and subsidy reform in selected developing and emerging economies

This report presents results for 15 developing and emerging market economies. The results include data and indicators to support carbon pricing reforms in these 15 countries, and compares their macro-economic and policy context to OECD countries.


PwC

Afgift på ledningsført vand stiger fra februar 2021 til sidste års niveau

Som en del af udmøntningen af finanslovsaftalen af 6. december 2020 hæves vandafgiften med 19 øre pr. kubikmeter til 6,37 kr. pr. m3 gældende fra den 1. februar...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Registreringsafgift - Ny eller brugt bil - Afgiftspligtig værdi

SKM2021.29.LSR

Sagen angik, om en bil, som et selskab havde købt og videresolgt, skulle indregistreres som et nyt eller brugt køretøj. Bilen blev indregistreret første gang den 30. oktober 2014 for én dag. Selskabet købte bilen den 1. juli 2015 uden registreringsafgift. Bilens kilometerstand fremgik ikke af købsfakturaen. Det blev under sagen oplyst, at bilen ved ankomsten til Danmark havde kørt 7 km, hvorefter der blev kørt 10 km prøvekørsel, således at den herefter havde kørt 17 km i alt. En ansat hos det firma, der udleverede bilen til selskabet, havde den 20. februar 2017 oplyst, at bilen var helt ny og højest havde kørt 100 km, da bilen den 8. juli 2015 blev udleveret til selskabet. Bilen blev synet og toldsynet den 16. juli 2015, hvor kilometerstanden blev aflæst til 25.000 km. Den teknisk ansvarlige for synshallen havde oplyst, at han ikke kunne udelukke, at kilometerstanden blev aflæst forkert ved synet. Den 17. juli 2015 solgte selskabet bilen som brugt.

Efter en samlet vurdering fandt Landsskatteretten det usandsynligt, at bilen skulle have kørt 25.000 km den 16. juli 2015, hvor den blev synet. Landsskatteretten henviste til oplysningen om, at det ikke kunne udelukkes, at kilometerstanden da blev aflæst forkert.

Landsskatteretten stadfæstede derfor SKATs (nu Motorstyrelsen) afgørelse, hvorefter bilen skulle indregistreres som ny.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Udenlandsk firmabil anset for registrerings- og afgiftspligtig - Manglende tilladelse til afgiftsfri kørsel før ibrugtagning

SKM2021.28.LSR

Landsskatteretten fastslog, at det følger af registreringsafgiftslovens § 3 a, stk. 1, at skatteforvaltningen skal træffe afgørelse om, hvorvidt et køretøj er omfattet af afgiftsfritagelsen for firmabiler i § 1, stk. 4, inden dette køretøj tages i brug på færdselslovens område. Da der ikke forelå en sådan forudgående tilladelse på tidspunktet, hvor et svensk registreret køretøj blev taget i brug her i landet, fandt Landsskatteretten, at køretøjet var omfattet af registreringsafgiftspligten. Landsskatteretten fandt endvidere, at klager som bruger af køretøjet hæftede for denne afgift.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Omkostningsgodtgørelse - Tilbagebetaling - Krav rettet mod rådgiver (advokatselskab)

SKM2021.34.VLR

Sagen angik, om et krav om tilbagebetaling af uberettiget modtaget omkostningsgodtgørelse kunne kræves tilbagebetalt, når der ikke var taget forbehold herom, og om kravet kunne rettes mod rådgiveren - et advokatselskab.

Det var ubestridt, at omkostningsgodtgørelsen blev udbetalt med urette, idet betingelserne efter skatteforvaltningslovens § 52 for udbetaling ikke var opfyldt, jf. SKM2015.479.HR (UfR2015.3383H).

Retten bemærkede, at Skattestyrelsen efter de almindelige regler om tilbagebetaling af beløb erlagt i urigtig formening om skyld (condictio indebiti) som udgangspunkt var berettiget til at kræve omkostningsgodtgørelsen tilbagebetalt af advokatselskabet, der havde fået beløbet udbetalt.

Landsretten fandt, at der ikke forelå omstændigheder, der kunne begrunde en fravigelse af udgangspunktet om, at beløbet kunne kræves tilbagebetalt. Landsretten stadfæstede herefter byrettens frifindende dom (SKM2020.118.BR).


Indholdsfortegnelse 

Dom: Omkostningsgodtgørelse - Tilbagebetaling - Krav rettet mod rådgiver (advokatselskab)

SKM2021.32.VLR

Sagen angik, om et krav om tilbagebetaling af uberettiget modtaget omkostningsgodtgørelse kunne rettes mod rådgiveren - et advokatselskab.

Det var ubestridt, at omkostningsgodtgørelsen blev udbetalt med urette, idet betingelserne efter skatteforvaltningslovens § 52 for udbetaling ikke var opfyldt, jf. SKM2015.479.HR (UfR2015.3383H).

Retten bemærkede, at Skattestyrelsen efter de almindelige regler om tilbagebetaling af beløb erlagt i urigtig formening om skyld (condictio indebiti) som udgangspunkt var berettiget til at kræve omkostningsgodtgørelsen tilbagebetalt af advokatselskabet, der havde fået beløbet udbetalt.

Landsretten fandt, at der ikke forelå omstændigheder, der kunne begrunde en fravigelse af udgangspunktet om, at beløbet kunne kræves tilbagebetalt. Landsretten stadfæstede herefter byrettens frifindende dom (SKM2020.117.BR).


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 19/0010783
Told- og momsgodtgørelse
Klagen vedrører Toldstyrelsens afslag på at told- og momsgodtgørelse vedrørende en række importer af varer fra lande uden for EU. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-11-2020

Journalnr: 16/1826624
Ugyldig provianttoldseddel
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet selskabet for told og afgifter med den begrundelse, at den toldseddel, som selskabet anvendte ved angivelse til proviantering, var ugyldig og dermed opstod der toldskyld og afgiftspligt. Landsskatteretten finder, at SKATs afgørelse er ugyldig.
Afsagt: 11-11-2020

Journalnr: 17/0987111
Genoptagelse af momsansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af selskabets momsansættelse for afgiftsperioden 1. januar 2007 – 30. juni 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-12-2020

Journalnr: 15/0215247
Delvist momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om fuld fradragsret for købsmoms efter momslovens § 37, stk. 1. Videre har SKAT forhøjet selskabets momstilsvar, idet SKAT har nedsat selskabets fradrag for købsmoms efter momslovens § 38, stk. 2. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-11-2020

Journalnr: 16/0322250
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører opgørelse af momstilsvaret på baggrund af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 23-11-2020

Journalnr: 15/1844959
Momsfradrag - idrætsforening
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt foreningens fradrag for indgående moms vedrørende etablering af et lege- og aktivitetsområde med tilhørende pavillon. Landsskatteretten anser udgifterne for afholdt af foreningen i dens egenskab af afgiftspligtig person og med henblik på at generere momspligtige såvel som momsfritagne indtægter, samt at udgifterne har en direkte og umiddelbar forbindelse til den momspligtige økonomiske virksomhed, såvel som den momsfritagne økonomiske virksomhed, jf. momslovens § 38, stk. 1.
Afsagt: 25-11-2020

Journalnr: 14/2664331
Momsfradrag - køb af ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet virksomheden købsmoms i forbindelse for køb af fast ejendom på tvangsauktion samt ikke har anerkendt virksomhedens fradrag for købsmoms vedrørende advokatomkostninger. Landsskatteretten godkender fradrag for momsen af ejendommen og delvist fradrag for momsen af advokatomkostninger.
Afsagt: 18-12-2020

Journalnr: 17/0991929
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens fradrag for købsmoms for fem underleverandørfakturaer, jf. momslovens § 37, stk. 1, samt at SKAT har efteropkrævet virksomheden moms af modtagne formidlingsydelser med omvendt betalingspligt, jf. momslovens § 46, stk. 1, nr. 3. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-11-2020

Journalnr: 19/0026650
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af selskabets momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-11-2020

Journalnr: 16/1560245
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-12-2020

Journalnr: 16/0132472
Uregistreret virksomhed
Klagen vedrører manglende angivelse af moms vedrørende en uregistreret virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 11-11-2020

Journalnr: 18/0006355
Chokolade- og sukkervareafgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af yderligere chokolade- og sukkervareafgift. Landsskatteretten ophæver SKATs afgørelse og hjemviser sagen til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.
Afsagt: 30-11-2020

Journalnr: 18/0006356
Chokolade- og sukkervareafgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af yderligere chokolade- og sukkervareafgift. Landsskatteretten ophæver SKATs afgørelse og hjemviser sagen til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.
Afsagt: 30-11-2020

Journalnr: 15/2248937
Godtgørelse af registreringsafgift
Sagen vedrører spørgsmålet om udbetaling af godtgørelse af registreringsafgift for en Toyota Avensis 2,0 CDT SD. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-12-2020

Journalnr: 17/0733821
BTO
Klagen vedrører Bindende Tariferingsoplysning for aluminiumsprofiler til drivhuse. Selskabet havde i deres importangivelser angivet KN positionskode 9406 00 31 00 som drivhuse til tarifmæssig told 2,7 %, men SKAT ændrede med BTO’en varekoden til KN positionskode 7610 90 90 00 som konstruktioner af aluminium til tarifmæssig told 6 %. Retten finder, at varen skal tariferes i KN position 9406 00 80 00 som en præfabrikeret bygning; andre varer; af andre materialer.
Afsagt: 23-11-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 25-01-2021 - 23-02-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-760/19 JCM Europe
Dato: 04-02-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - pos. 8472 og 9031 - mekanisme til kontrol af pengesedler og seddelkasser - apparat, der skal integreres i en værtsenhed og forbindes med en ekstern styreenhed - gennemførelsesforordning (EU) 2016/1760 - gyldighed

Tidligere dokument: C-760/19 JCM Europe - Dom

Indstilling C-39/20 Jumbocarry Trading
Dato: 11-02-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - frist for meddelelse af toldskyld - suspension af meddelelsesfristen - forældelse af toldskyld - tidsmæssig anvendelse af den retsforskrift, der regulerer suspensionsgrundene - retssikkerhedsprincippet - princippet om den berettigede forventning

Tidligere dokument: C-39/20 Jumbocarry Trading - Dom
Tidligere dokument: C-39/20 Jumbocarry Trading - Indstilling


Indstillinger
C-279/19 Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Agent innocent)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - punktafgifter - direktiv 2008/118/EF - person, der hæfter for betalingen af punktafgift - person, der oplægger de varer, der skal leveres - person, der deltog i uregelmæssigheden - begreb - transportøren af varerne - uskyldig medhjælper)

Generaladvokatens indstilling:

- Begrebet »oplægning« i artikel 33, stk. 1 og 3, i Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF skal fortolkes således, at det omfatter simpel fysisk besiddelse under omstændigheder som dem, hvori WR befandt sig i hovedsagen.

- Den samme konklusion finder anvendelse mutatis mutandis i relation til direktivets artikel 38, hvorefter punktafgift erlægges af bl.a. »enhver person, der deltog i uregelmæssigheden«. En person såsom WR, der transporterer varer og er i besiddelse af varerne på det tidspunkt, hvor uregelmæssigheden opstår, kan anses for at »deltage« i uregelmæssigheden, selv om deltagelsen alene er passiv eller uagtsom.


C-844/19 technoRent International m.fl.

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatte- og afgiftsret - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 183 - tilbagebetaling af overskydende indgående moms - forrentning ved efterfølgende forhøjelse af overskydende indgående moms eller efterfølgende nedsættelse af den skyldige afgift - ingen nationale gennemførelsesforanstaltninger - direkte anvendelse af et direktiv - analog anvendelse af et ikke relevant direktiv - direktiv 2008/9/EF - artikel 27 - fortolkning af EU-retten i overensstemmelse med national lovgivning

Generaladvokatens indstilling:

Af EU-retten - i den foreliggende sag momsdirektivets artikel 183 og 90, sammenholdt med neutralitetsprincippet - følger: Et overskydende indgående momsbeløb i henhold til artikel 183 skal ligesom et krav på tilbagebetaling, der følger af berigtigelsen af afgiftsgrundlaget i henhold til momsdirektivets artikel 90, i princippet forrentes, såfremt det ikke tilbagebetales inden for en rimelig frist. Der findes dog ingen direkte anvendelig direktivbestemmelse om en konkret forrentning af disse krav. Det påhviler derfor den forelæggende ret at gøre alt, hvad der henhører under dens kompetence, for at nå et resultat, der er i overensstemmelse med EU-retten, f.eks. ved analog anvendelse eller ved en udvidende fortolkning af den nationale lovgivning i overensstemmelse med EU-retten.


Domme
C-420/19 Heavyinstall

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2010/24/EU - artikel 16 - inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger - gensidig bistand - anmodning om retsbevarende foranstaltninger - retsafgørelse fra den bistandssøgende medlemsstat med henblik på vedtagelse af retsbevarende foranstaltninger - kompetence for retten i den bistandssøgte medlemsstat til at vurdere og revidere begrundelsen for disse foranstaltninger - princippet om gensidig tillid og princippet om gensidig anerkendelse

Domstolens dom:

Artikel 16 i Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger skal fortolkes således, at retterne i den bistandssøgte medlemsstat, som træffer afgørelse om en anmodning om retsbevarende foranstaltninger, er bundet af den vurdering af, hvorvidt betingelserne for at træffe de nævnte foranstaltninger i faktisk og retlig henseende er opfyldt, der er foretaget af myndighederne i den bistandssøgende medlemsstat, navnlig når denne vurdering fremgår af det i artikel 16, stk. 1, andet afsnit, omhandlede dokument, der er vedhæftet den nævnte anmodning.

Tidligere dokument: C-420/19 Heavyinstall - Indstilling


C-501/19 UCMR - ADA

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c), artikel 24, stk. 1, og artikel 25, litra a) - afgiftspligtige transaktioner - vederlag for overføring af musikværker til almenheden - artikel 28 - organisation til kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder - opkrævning af dette vederlag hos den endelige bruger i eget navn og for indehaverne af ophavsrettighedernes regning

Domstolens dom:

1) Artikel 2, stk. 1, litra c), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2010/88/EU af 7. december 2010, skal fortolkes således, at en indehaver af ophavsrettigheder til musikværker foretager en levering af ydelser mod vederlag til en arrangør af forestillinger, som er den endelige bruger, når denne arrangør på grundlag af en ikkeeksklusiv licens har tilladelse til at overføre disse værker til almenheden mod betaling af et vederlag, som opkræves af en udpeget kollektiv forvaltningsorganisation, der handler i sit navn, men for denne indehaver af ophavsrettigheders regning.

2) Artikel 28 i direktiv 2006/112/EF, som ændret ved direktiv 2010/88, skal fortolkes således, at en kollektiv forvaltningsorganisation, der i sit eget navn, men på vegne af indehaverne af ophavsrettigheder til musikværker, opkræver det vederlag, der skyldes til dem som modydelse for tilladelsen til at overføre deres beskyttede værker til almenheden, handler i egenskab af »afgiftspligtig person« i denne artikels forstand og dermed anses for at have modtaget denne levering af ydelser fra disse indehavere, inden organisationen selv leverer den til den endelige bruger. I en sådan situation er denne organisation forpligtet til i sit navn at tilstille den endelige bruger fakturaer, hvori det fra brugeren opkrævede vederlag er angivet inklusive merværdiafgift (moms). Indehaverne af ophavsrettighederne er dernæst forpligtet til at tilstille den kollektive forvaltningsorganisation fakturaer med angivelse af moms for den ydelse, der er blevet leveret som modydelse for det opkrævede vederlag.

Tidligere dokument: C-501/19 UCMR - ADA - Indstilling


C-288/19 Finanzamt Saarbrücken

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - levering af tjenesteydelser mod vederlag - artikel 26, stk. 1 - transaktioner, der sidestilles med tjenesteydelser mod vederlag - artikel 56, stk. 2 - fastlæggelse af stedet for den afgiftsmæssige tilknytning - udlejning af transportmidler - biler, der stilles til rådighed for ansatte

Domstolens dom:

Artikel 56, stk. 2, første afsnit, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved direktiv 2008/8/EU af 12. februar 2008, skal fortolkes således, at den omstændighed, at en afgiftspligtig person stiller et køretøj, der indgår i virksomhedens aktiver, til rådighed for sin ansatte, ikke er omfattet af direktivets anvendelsesområde, hvis denne transaktion ikke udgør en tjenesteydelse mod vederlag som omhandlet i dette direktivs artikel 2, stk. 1, litra c). Derimod finder nævnte artikel 56, stk. 2, første afsnit, anvendelse på en sådan transaktion, hvis der er tale om levering af en tjenesteydelse mod vederlag som omhandlet i nævnte artikel 2, stk. 1, litra c), og hvis denne ansatte til enhver tid har ret til at anvende dette køretøj til private formål og til at udelukke andre personer herfra mod betaling af en leje og for en aftalt periode på mere end 30 dage.

Tidligere dokument: C-288/19 Finanzamt Saarbrücken - Indstilling


C-655/19 AJFP Sibiu og DGRFP Brasov

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2 - artikel 9 - begrebet »økonomisk virksomhed« og begrebet »afgiftspligtig person« - transaktioner, der har til formål fra et gode at opnå indtægter af en vis varig karakter - kreditors erhvervelse af faste ejendomme, som er genstand for en tvangsfuldbyrdelsesprocedure med henblik på inddrivelse af lån sikret ved pant i fast ejendom, og salg af disse ejendomme - indehavers almindelige udøvelse af sin ejendomsret

Domstolens dom:

Artikel 2, stk. 1, litra a), og artikel 9, stk. 1, andet afsnit, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at den transaktion, hvorved en person erhverver en fast ejendom, som er genstand for en tvangsfuldbyrdelsesprocedure, der er indledt med henblik på inddrivelse af et tidligere ydet lån, og som derefter sælger denne faste ejendom, ikke i sig selv udgør økonomisk virksomhed som omhandlet i denne bestemmelses andet afsnit, når denne transaktion alene udgør udøvelse af ejendomsretten og forsvarlig privat formueforvaltning, således at den nævnte person ikke i forbindelse med den omtalte transaktion kan anses for en afgiftspligtig person som omhandlet i nævnte bestemmelses første afsnit.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/33 af 14. januar 2021 om bemyndigelse af spanien til ved beregningen af grundlaget for de egne momsindtægter at fritage visse kategorier af transaktioner for så vidt angår ydelser leveret af forfattere indtil udgangen af 2024 (meddelt under nummer c(2021) 80)

kommissionens gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/44 af 19. januar 2021 om bemyndigelse af italien til fortsat at anvende en tilnærmelsesvis vurdering ved beregningen af grundlaget for de egne momsindtægter for så vidt angår befordring af personer frem til slutningen af 2024 (meddelt under nummer c(2021) 71)

 

Nyt fra EUR_LEX

kommissionens gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/33 af 14. januar 2021 om bemyndigelse af spanien til ved beregningen af grundlaget for de egne momsindtægter at fritage visse kategorier af transaktioner for så vidt angår ydelser leveret af forfattere indtil udgangen af 2024 (meddelt under nummer c(2021) 80) (kun den spanske udgave er autentisk)

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af nederlandene til at anvende en lavere afgiftssats for elektricitet, der leveres til [ladestationer til] elektriske køretøjer i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2017/563 om at give republikken estland tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Skærpede krav til og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak)
Oprettelsesdato: 22-01-2021
Høringsfrist: 21-02-2021

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om spil
Oprettelsesdato: 22-01-2021
Høringsfrist: 27-01-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 129 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Ændring af registreringsafgiften af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften og omlægning af brændstofforbrugsafgiften til co2-basseret afgift, justering af beskatning af fri bil og forhøjet deleøkonomisk bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler, forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer m.v.

Bilag

Bilag 6

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 7

Henvendelse af 18/1-21 fra Elbilforeningen FDEL om en hurtigere udfasning af afgiftsfordelene for plug-in-hybriderL 129 FDEL høringssvar
L 129

Bilag 8

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema
Høringssvar L 129

Bilag 9

1. udkast til betænkning

Bilag 10

Henvendelse af 21/1-21 fra Danmarks Frie AutoCampere, DFAC om, at afgiftsgrundlaget ikke bør være bilens evne til at udlede CO2hv L 129 fra Danmarks Frie AutoCampere
Høringssvar fra Danmarks Frie AutoCampere til lovforslag nr. L 129, Journal nr. 2020 - 7586

Bilag 11

Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministeren vil kommentere henvendelse af 8/1-21 fra Autobranchen DK om implementering af bilafgifter, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/1-21 fra Elbilforeningen FDEL om en hurtigere udfasning af afgiftsfordelene for plug-in-hybrider, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 21/1-21 fra Danmarks Frie AutoCampere, DFAC om, at afgiftsgrundlaget ikke bør være bilens evne til at udlede CO2, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvilke konsekvenser det har for den grønne omstilling, at salget af især grønne biler og hybridbiler grundet forsinkelse i Motorstyrelsens it-systemer forventes at gå kraftigt tilbage i perioden frem til den 1. juni 2021, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om det er i orden, at bilforhandlere står til at skulle lægge ud for op til 20 mio. kr. for registreringsafgiften i op til et helt år som følge af forsinkelser i Motorstyrelsens it-systemer, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvornår afgiften på varebiler over 3.000 kg er afklaret, til skatteministeren

Spm. 7

MFU spm. om oversendelse af tabel 1 ”Provenumæssige konsekvenser” i aftale om ”Grøn omstilling af vejtransporten” af 4/12-20 opgjort i umiddelbar virkning, til skatteministeren

Spm. 8

MFU spm. om at opgøre de samlede ændringer i omkostninger for bilejerne medregnet både stigende forbrugerpriser og skatter og afgifter hvert år frem mod 2030 samlet og opdelt på kommuneniveau, til skatteministeren

Spm. 9

MFU spm. om at opgøre ændringer i årlige omkostninger for den eksisterende bilpark sammenlignet med både 2020-regler og nugældende regler opgjort for 2021, 2025 og 2030 for bilklasserne mikro, lille, mellem og stor og fordelt på diesel-, benzin-, pluginhybrid- og elbiler, til skatteministeren

Spm. 10

MFU spm. om at opgøre ændringer i registreringsafgift, øvrige skatter og afgifter og årlige driftsomkostninger for bilklasserne mikro, lille, mellem og stor og fordelt på diesel-, benzin-, pluginhybrid- og elbiler, der kører hhv. 10.000, 20.000, 30.000 og 40.000 km årligt, til skatteministeren

Spm. 11

MFU spm. om at opgøre ændringer i årlige omkostninger som følge af aftale om ”Grøn omstilling af vejtransporten” af 4/12-20 pr. bilpendler i hver af de kommuner, hvor pendlere modtager et forhøjet befordringsfradrag, til skatteministeren

Spm. 12

MFU spm. om, hvor mange skatter og afgifter danske bilejere samlet set betaler i 2020, til skatteministeren

Spm. 13

MFU spm. om, hvor mange personer der som følge af aftale om ”Grøn omstilling af vejtransporten” vil opleve en skattestigning frem mod 2030, til skatteministeren

Spm. 14

MFU spm. om, hvor mange personer der som følge af aftale om ”Grøn omstilling af vejtransporten” vil opleve en skattelettelse frem mod 2030, til skatteministeren

Spm. 15

MFU spm. om at opgøre de samlede skatte- og afgiftsændringer i kr. i 2021, 2025 og 2030 sammenlignet med 2020 på hver af de 20 mest solgte biler i Danmark, til skatteministeren

Spm. 16

MFU spm. om at opdatere tabellen i svar på KEF alm. del - spørgsmål 104, så der i opgørelsen af CO2-reduktion sammenlignes med det iblandingskrav, der gælder for 2021 - og ikke med gældende lovgivning, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvilke elementer en kommende lastbilsafgift kommer til at indeholde, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om, hvordan omkostningerne ved en lastbilsafgift vil fordele sig fordelt på kommuner, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om, hvilke biler Motorstyrelsen kan beregne registreringsafgift for inden juni i år, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om, hvor mange henholdsvis elbiler, plug-in hybridbiler, varebiler m.m., Skatteministeriet forventer bliver solgt frem til den 1. juni, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om man forventer, at der bliver solgt flere eller færre grønne biler i 2021 sammenlignet med 2020, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvornår bilforhandlerne får den for meget betalte registreringsafgift tilbagebetalt, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om det har været hensigten at bremse salget af grønne biler i starten af 2021, eftersom man fravalgte en overgangsordning for registreringsafgiften, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om, hvorfor man har valgt at placere et tillæg til aftalen i et andet lovforslag i stedet for som ændringsforslag til selve lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om det er lovteknisk korrekt at placere en ændring til et lovforslag (L 129) i et andet lovforslag (L 139), som behandles samme dag, i stedet for at foretage ændringen i det lovforslag, som ændringen vedrører, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om, hvad lovforslaget kommer til at betyde for økonomien over en 10-årig periode for forskellige familietyper, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om, hvad lovforslaget kommer til at betyde for økonomien over en 10-årig periode for forskellige familietyper, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om, hvordan lovforslaget påvirker afgiften og dermed den samlede pris for henholdsvis autocampere og campingvogne, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om, hvor meget dyrere det som følge af lovforslaget bliver at have en veteranbil i kroner fordelt på hvert år frem til 2030, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om, hvornår et indregistreret veterankøretøj mister sin afgiftsmæssige identitet og skal afgiftsberigtiges på ny, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om, hvilken model der skal tages udgangspunkt i ved afgiftsfastsættelsen for et ombygget veterankøretøj, som enten har tabt sin hidtidige afgiftsmæssige identitet, eller som skal indregistreres for første gang efter at være importeret, til skatteministeren

L 139 Forslag til lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med covid-19.

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 18/1-21 fra Danske Soloselvstændige vedrørende foretræde om udskydelse af moms

Bilag 5

Henvendelse af 18/1-21 fra Danske Soloselvstændige om, at der stadig ingen momsafklaring er

Bilag 6

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Henvendelse af 22/1-20 fra JRP Rådgivning om udskydelse af moms kan være frivillig

Bilag 9

Henvendelse af 22/1-21 fra SMVdanmark om forslag til at forlænge perioden i lovforslagets § 7

Bilag 10

Ændringsforsalg, fra skatteministeren

Bilag 11

2. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor beløbet på 1 mio. kr. kommer fra, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/1-21 fra Danske Soloselvstændige vedrørende foretræde om udskydelse af moms, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/1-21 fra Danske Soloselvstændige om manglende momsafklaring, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om ministeren vil stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, hvorved de dele af lovforslaget, som omhandler udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., udskilles i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om ministeren vil tage initiativ til, at Skatteudvalget løbende orienteres om tilbagebetalingen af de rentefrie lån for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, som behandles med nærværende lovforslag, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redegøre for mulighederne for henholdsvis at udskyde momsfristen den 1. marts 2021 til f.eks. den 1. november 2021 og/eller genåbne låneordningen for rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift pr. den 1. marts 2021, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvad mulighederne er for generelt at udskyde betaling af registreringsafgiften til Motorstyrelsens it-system, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvor meget det vil koste, hvis det besluttes at udskyde betaling af registreringsafgiften til den kan opgøres korrekt, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvor mange penge ministeren forventer, at bilforhandlere skal lægge ud i for meget betalt registreringsafgift, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvor mange penge bilforhandlere allerede har betalt for meget i registreringsafgift i 2021, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvorfor regeringen valgte at lade bilforhandlere betale for meget i afgift i første del af 2021, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om regeringen har i sinde, at hjælpe med likviditeten for de bilforhandlere, som sælger biler i januar og februar, og som betaler for meget i afgift, fordi Motorstyrelsen ikke kan beregne den korrekte registreringsafgift, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om regeringen også fremover vil tilføje helt nye elementer til et lovforslag, som det er aftalt at hastebehandle, selvom der ikke er identitet med det aftalte lovforslag, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om ministeren vil stille ændringsforslag, som indfører rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift m.v., til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
L 139 - svar på spm. 14.docx

Spm. 15

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/1-20 fra JRP Rådgivning om udskydelse af moms kan være frivillig, til skatteministerenL 139 - svar på spm. 15.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 16

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/1-21 fra SMVdanmark om forslag til at forlænge perioden i lovforslagets § 7, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 139 - svar på spm. 16.docx

Spm. 17

Spm. om, hvordan regeringen vil løse problemstillingen for de mange virksomheder, som ikke har likviditet til at afregne moms den 1. marts 2021 m.v., til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
L 139 - svar på spm. 17.docx

L 139 B Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven. (Udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med covid-19).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 18/1-21 fra Danske Soloselvstændige vedrørende foretræde om udskydelse af moms

Bilag 5

Henvendelse af 18/1-21 fra Danske Soloselvstændige om, at der stadig ingen momsafklaring er

Bilag 6

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Henvendelse af 22/1-20 fra JRP Rådgivning, om udskydelse af moms kan være frivillig

Bilag 9

Henvendelse af 22/1-21 fra SMVdanmark om forslag til at forlænge perioden i lovforslagets § 7

Bilag 10

Ændringsforsalg, fra skatteministeren

Bilag 11

2. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 139 - svar på spm. 1 om, hvor beløbet på 1 mio. kr. kommer fra, fra skatteministeren

Spm. 2

L 139 - svar på spm. 2 om kommentar til henvendelsen af 18/1-21 fra Danske Soloselvstændige vedrørende foretræde om udskydelse af moms, fra skatteministeren

Spm. 3

L 139 - svar på spm. 3 om kommentar til henvendelsen af 18/1-21 fra Danske Soloselvstændige om manglende momsafklaring, fra skatteministeren

Spm. 4

L 139 - svar på spm. 4 om ændringsforslag om deling af lovforslaget, hvor det, som omhandler udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., udskilles i et selvstændigt lovforslag, fra skatteministeren

Spm. 5

L 139 - svar på spm. 5 om, at Skatteudvalget løbende orienteres om tilbagebetalingen af de rentefrie lån for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, som behandles med nærværende lovforslag, fra skatteministeren

Spm. 6

L 139 - svar på spm. 6 om at udskyde momsfristen og/eller genåbne låneordningen for rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift pr. den 1. marts 2021, til skatteministeren

Spm. 7

L 139 - svar på spm. 7 om, hvad mulighederne er for generelt at udskyde betaling af registreringsafgiften til Motorstyrelsens it-system, fra skatteministeren

Spm. 8

L 139 - svar på spm. 8 om, hvor meget det vil koste, hvis det besluttes at udskyde betaling af registreringsafgiften, til den kan opgøres korrekt, fra skatteministeren

Spm. 9

L 139 - svar på spm. 9 om, hvor mange penge ministeren forventer at bilforhandlere skal lægge ud i for meget betalt registreringsafgift, fra skatteministeren

Spm. 10

L 139 - svar på spm. 10 om, hvor mange penge bilforhandlere allerede har betalt for meget i registreringsafgift i 2021, fra skatteministeren

Spm. 11

L 139 - svar på spm. 11 om, hvorfor regeringen valgte at lade bilforhandlere betale for meget i afgift i første del af 2021, fra skatteministeren

Spm. 12

L 139 - svar på spm. 12 om at hjælpe med likviditeten for de bilforhandlere, som sælger biler i januar og februar, og som betaler for meget i afgift, fra skatteministeren

Spm. 13

L 139 - svar på spm. 13, om regeringen også fremover vil tilføje helt nye elementer til et lovforslag, som det er aftalt at hastebehandle, selv om der ikke er identitet med det aftalte lovforslag, fra skatteministeren

Spm. 14

L 139 - svar på spm. 14, om ministeren vil stille ændringsforslag, som indfører rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift m.v., fra skatteministeren

Spm. 15

L 139 - svar på spm. 15 om kommentar til henvendelsen af 22/1-20 fra JRP Rådgivning, om udskydelse af moms kan være frivillig, fra skatteministeren

Spm. 16

L 139 - svar på spm. 16 om kommentar til henvendelsen af 22/1-21 fra SMVdanmark om forslag til at forlænge perioden i lovforslagets § 7, fra skatteministeren

Spm. 17

L 139 - svar på spm. 17 om, hvordan regeringen vil løse problemstillingen for de mange virksomheder, som ikke har likviditet til at afregne moms den 1. marts 2021 m.v., fra skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 106

Grund- og nærhedsnotat om Komissionens forslag om ændring af momsdirektivet

Bilag 110

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Skærpede krav til og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak)

Spørgsmål og svar

Spm. 47

Vil ministeren beregne, hvad det giver i reduktion af drivhusgasser, statsprovenu før og efter tilbageløb og adfærd, samfundsøkonomisk effekt og arbejdsudbud i hvert af årene 2021-2030 at indføre en CO2-afgift efter svensk model, som beskrevet under navnet ”Koldioxidskatt”?  Svar  

Spm. 184

Vil ministeren redegøre for, hvilke specifikke initiativer myndighederne anvender for at bekæmpe smugling fra Sverige til Danmark af afgiftsbelagte varer?  Svar  

Spm. 215

Vil ministeren som opfølgning på svar på SAU alm. del – spørgsmål 82 redegøre for, hvordan umiddelbare ens køretøjer, hvad angår model, type, tekniske ens data og årgang, kan have forskellige forbrugstal for kilometer kørt pr. liter brændstof?  Svar  

Spm. 243

Hvornår forventer ministeren at finde en holdbar løsning for SIFA TV-Bingo, som ministeren gav udtryk for i forbindelse med behandlingen af lovforslag nr. L 106?  Svar  

Spm. 244

Forestiller ministeren sig, at man kan finde en lignende løsning for SIFA TV-Bingo, som man fandt for hestevæddeløbssporten?  Svar  

Spm. 245

Vil ministeren tage initiativ til at fritage SIFA TV-Bingo for forhøjelsen af afgiftssatsen for væddemål og onlinekasino, eftersom Kommissionen angiveligt har meddelt, at en afgiftsfritagelse af SIFA TV-Bingo er et nationalt anliggende? Der henvises til artiklen ”SIFA TV-bingo ét skridt tættere på redning: EU tillader Danmark at gøre undtagelse fra regler” bragt på tv2.nord.dk den 19. januar 2021.  Svar  

Spm. 250

Tyskland har pr. 1. januar 2021 besluttet at indføre en CO2-afgift på blandt andet diesel og benzin. Det ønskes belyst, hvor store de samlede afgifter på benzin og diesel – med og uden moms – derefter vil være i Tyskland sammenlignet med Danmark. Tilsvarende tal for 2020 ønskes også oplyst, ligesom betydningen af de planlagte tyske stigninger i CO2-afgiften i de kommende år.  Svar  

Spm. 251

Hvordan vil den tyske afgiftsstigning på diesel og benzin pr. 1. januar 2021 påvirke grænsehandelen opgjort i mængder, CO2-effekt (opgjort på det danske klimaregnskab) samt provenu? Effekten bedes om muligt fordelt på erhvervskørsel og privat kørsel (dvs. momsbelagt).  Svar  

Spm. 252

Hvilke effekter ser ministeriet der ville være, hvis Danmark fulgte op med en afgiftsstigning af samme størrelsesorden som den tyske på CO2, offentligt provenu m.v.?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse