MomsMail 2022, uge 02

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Viden om - skat og moms: Skat og moms vedr. erhvervsejendomme
Udbetalingsgrænsen på skattekontoen ændres til 350 mio. kroner
Skatteforvaltningens registrering af og korrespondance med partsrepræsentanter i ældre it-systemer
Beregn din godtgørelse af el- og vandafgift
Er du opmærksom på de nye regler vedrørende fjernsalg af punktafgiftspligtige varer?
Kan din virksomhed få tilbagebetalt renter?
Praksisændring for transportbranchen udskydes til 1. juli 2022
Tjek altid, hvornår Skattestyrelsen har afsendt et varsel om en ændring!

Afgørelser
Tarifering af legetøjssæt
Afslag på indregistrering af køretøjer på gule plader efter gældende regler før 3. oktober 2017

Domme
Grundværdi - Moms
Moms - nægtelse af fradragsret som følge af burde-viden om leverandørers momssvig - partshøring - om ugyldighed pga. sagsbehandlingsfejl

System teknisk
Momsfri virksomhedsoverdragelse ved fusion af hovedkontorer

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 indstillinger
4 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del

 

Artikler og interessante links

BDO

Viden om - skat og moms: Skat og moms vedr. erhvervsejendomme

Der opstår ofte spørgsmål af moms- eller skattemæssig art i forhold til erhvervsejendomme. Det gælder såvel udlejningsejendomme som ejendomme, der anvendes i egen virksomhed.

Dansk Revision

Udbetalingsgrænsen på skattekontoen ændres til 350 mio. kroner

Udbetalingsgrænsen på skattekontoen ændres fra 1. februar 2022, og det betyder, at har du sat udbetalingsgrænsen meget højt, vil indestående på skattekontoen blive udbetalt i starten af næste måned. Udbetalingsgrænsen kan normalt højst være 200.000 kroner, og SKAT giver ikke dispensation til at forhøje grænsen, men på grund af den ekstraordinære Covid-19-situation, er det dog fortsat midlertidigt muligt at hæve udbetalingsgrænsen yderligere.

Folketingets Ombudsmand

Skatteforvaltningens registrering af og korrespondance med partsrepræsentanter i ældre it-systemer

Ombudsmanden blev på baggrund af et styresignal fra Skattestyrelsen opmærksom på, at det i nogle af Skatteforvaltningens ældre it- og sagsbehandlingssystemer teknisk ikke er muligt at registrere, at en borger eller virksomhed ønsker at benytte en partsrepræsentant, eller at indrette kommunikationen sådan, at retten til partsrepræsentation, der følger af forvaltningslovens § 8, bliver overholdt.

PwC

Beregn din godtgørelse af el- og vandafgift

Vi har udarbejdet et regneark, som din virksomhed kan anvende til afstemning og kontering af el- og vandfakturaen, herunder den del af afgiften, der kan...

PwC

Er du opmærksom på de nye regler vedrørende fjernsalg af punktafgiftspligtige varer?

Den 1. februar 2022 forventes fjernsalgsreglerne i en række punktafgiftslove ændret. Dette sker som følge af den nye One-Stop-Shop-ordning vedrørende moms, der...

PwC

Kan din virksomhed få tilbagebetalt renter?

Skattestyrelsen har i en årrække fejlagtigt opkrævet renter ved for sene indberetninger for moms og afgifter. Det kan du læse meget mere om her.

PwC

Praksisændring for transportbranchen udskydes til 1. juli 2022

Skattestyrelsen udgav i juni 2021 et styresignal vedrørende en praksisændring for transportydelser på baggrund af en EU-dom. Virkningstidspunktet for den nye...

TVC Advokatfirma

Tjek altid, hvornår Skattestyrelsen har afsendt et varsel om en ændring!

Det er ikke nok, at Skattestyrelsen har dateret en varslingsskrivelse - den skal også sendes inden fristen. En manglende overholdelse af fristreglerne vil nemlig i mange tilfælde føre til ugyldighed.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Tarifering af legetøjssæt

SKM2022.26.LSR

Sagen drejede sig om tarifering af legetøj i sæt. Sættet bestod af en miniature indkøbskurv, der indeholdt små figurer, som forestillede varer fra et supermarked samt tilbehør hertil i form af indkøbsposer. De små figurer havde alle påtegnede øjne. Figurerne, indkøbskurven og poserne var pakket i plastfolie, med det formål at figurerne var skjulte, og man ikke kunne se, hvilke figurer pakken indeholdt. Landsskatteretten lagde til grund, at hvis varerne blev importeret særskilt, så skulle de enkelte dele i legetøjssættet tariferes under KN-underposition 9503 0095, som Andre varer: Af plast, og at de omhandlede varer på importtidspunktet var pakket som sæt i samme emballage til detailsalg uden ompakning. Retten fandt, at legetøjssættets primære funktion var legebrug, og at figurer, indkøbskurv og tilbehør alle udgjorde dele, som børn for eksempel kunne bruge til at lege købmand/butik med. Af denne grund fandt retten, at varernes objektive karakteristika og egenskaber var et legetøjssæt, som beskrevet i de forklarende bemærkninger til KN-underposition 9503 7000.

Retten fandt, at sættet ikke kunne tariferes i henhold til ATB 3b, da sættet ikke indeholdt varer, der kunne henføres under to eller flere positioner, jf. herved EU- Domstolens dom i C- 138/18, Skatteministeriet mod Estron A/S, præmis 42-48. Da de i sættet omhandlede legetøjsfigurer alle tariferes under KN-position 9503, fandtes ATB 3b udelukket som anvendelse, jf. Europa-Kommissionens meddelelse vedrørende retningslinjer for tarifering i den kombinerede nomenklatur af varer i sæt til detailsalg, stk. 1, litra a). Da bestemmelse 4 til KN-kapitel 95 heller ikke fandt anvendelse, fandt retten, at sættet skulle tariferes efter hovedreglen i ATB 1 og 6. Retten fandt herefter, at legetøjssættet skulle tariferes i KN kapitel 95 under KN-underposition 9503 0070 00 som legetøj, under overskrifterne: Trehjulede cykler, løbehjul, trædebiler og lignende legetøj på hjul; dukkevogne; dukker; andet legetøj; skalamodeller og lignende modeller til underholdnings- og legebrug, også bevægelige; puslespil af enhver art: Andet legetøj, i sæt, jf. de Almindelige Tariferingsbestemmelser 1 og 6.

Retten stadfæstede derfor SKATs afgørelse.

 

Afgørelse: Afslag på indregistrering af køretøjer på gule plader efter gældende regler før 3. oktober 2017

SKM2022.23.LSR

Sagen drejede sig om, hvorvidt der ved salg af nogle varebiler kunne ske afgiftsberigtigelse efter de regler, der gjaldt før den 3. oktober 2017. Der var den 16. august 2017 underskrevet en bindende købsaftale om varebilerne mellem et selskab og et interessentskab, og selskabet havde den 5. januar 2018 anmodet om afgiftsberigtigelse af køretøjerne i henhold til de hidtil gældende regler før den 3. oktober 2017. Henset til ordlyden af bestemmelsen i § 3, stk. 4, jf. lov nr. 1195 af 14. november 2017, samt tidligere fortolkning af begrebet "slutbruger", jf. herved bl.a. Vestre Landsrets dom af 20. september 2000, offentliggjort i TfS2000.903, fandt Landsskatteretten ikke tilstrækkeligt belæg for at fastslå, at der i § 3, stk. 4, skulle indfortolkes, at en slutbruger skulle være en forbruger i købelovens forstand. Retten bemærkede, at der ikke i lovbemærkningerne var anført, at begrebet slutbruger skulle forstås som en forbruger i købelovens forstand, ligesom det i øvrigt ikke fremgik klart af Skatteministeriets høringssvar af 19. oktober 2017, at der henvistes til det køberetlige "forbrugerbegreb". Retten fandt herefter, at en slutbruger i omhandlede bestemmelse, skulle forstås som en køber af køretøj, der erhvervede køretøjet med det formål at anvende køretøjet efter en afgiftsberigtigelse på færdselslovens område, uden videresalg for øje. Interessentskabet havde erhvervet varebilerne med det formål at anvende varebilerne på færdselslovens område, uden videresalg for øje, hvorfor retten fandt, at salget af varebilerne var sket til en slutbruger. Varebilerne skulle derfor afgiftsberigtiges efter de hidtil gældende regler i registreringsafgiftsloven før den 3. oktober 2017. Landsskatteretten ændrede dermed SKATs afgørelse.

 

Dom: Grundværdi - Moms

SKM2022.19.BR

Sagen angik, om der skulle indgå moms ved ansættelse af ejendommens grundværdi ved en omvurdering pr. 1. oktober 2018, der blev foretaget efter reglerne i den dagældende vurderingslov.

Sagsøgeren påstod grundværdien nedsat og gjorde til støtte herfor gældende, at der ikke skal indgå moms ved ansættelse af grundværdien.

Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle over for sagsøgerens påstand, og der blev derfor afsagt dom i overensstemmelse hermed.

 

Dom: Moms - nægtelse af fradragsret som følge af burde-viden om leverandørers momssvig - partshøring - om ugyldighed pga. sagsbehandlingsfejl

SKM2022.18.ØLR

Skattemyndighederne havde nægtet et selskab fradrag for købsmoms af arbejdsydelser, som var blevet leveret til selskabet af underleverandører. Landsretten fandt det godtgjort, at underleverandørerne havde begået momssvig, og at selskabet burde havde vidst, at dets transaktionerne med underleverandørerne var led i sidstnævntes momssvig. På den baggrund fandt landsretten, at det var berettiget i henhold til EU-Domstolens praksis om nægtelse af fradragsret for moms i tilfælde af momssvig begået af en underleverandør, at skattemyndighederne havde nægtet selskabet fradrag for momsen.

Det kunne ikke føre til andet resultat, at SKAT var blevet fyldestgjort for en del af den moms, som underleverandørerne havde unddraget statskassen, som følge af at SKAT - efter at have opdaget momssvigen - havde efteropkrævet momsen hos underleverandørerne.

Landsretten fandt i øvrigt, at der var begået en sagsbehandlingsfejl i form af mangelfuld partshøring, men at denne sagsbehandlingsfejl konkret ikke havde haft betydning for sagens afgørelse, hvorfor SKATs og Landsskatterettens afgørelser ikke var ugyldige som følge af manglende partshøring som påstået af selskab.

 

System teknisk: Momsfri virksomhedsoverdragelse ved fusion af hovedkontorer

SKM2022.22.SR

Spørger er en dansk filial af et selskab i EU-land A. Spørger driver virksomhed med bl.a. levering af Q Services til kunder i Danmark.

Selskabet i EU-land A planlægger at fusionere med et koncernforbundet selskab i EU-land B, som tillige har en filial i Danmark. Skatterådet kan bekræfte, at der ved fusionen sker en momsfri virksomhedsoverdragelse af aktiverne i Spørger til filialen af selskabet i EU-land B, jf. momslovens § 4, stk. 5.

Efter fusionen planlægger selskabet i EU-land B at lade sig omdanne til et europæisk selskab (societas europaea). Skatterådet kan bekræfte, at omdannelsen ikke udgør levering mod vederlag i momslovens forstand, og at en sådan omdannelse dermed ikke er omfattet af momslovens anvendelsesområde

 

Referater fra kontaktudvalg


Momskontaktudvalg, 21. september 2021.pdf

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/1691641
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-12-2021

Journalnr: 14/4945075
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-12-2021

Journalnr: 16/1827616
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar baseret på foreliggende regnskabsoplysninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-12-2021

Journalnr: 20/0086753
Moms - sundhed
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har svaret ned til spørgsmål om, om levering af serviceydelser i form af vandreture indeholdende overnatning, forplejning, turist-guide-ydelser m.v. samlet kan anses som momsfritagne jf. momslovens § 13, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2021

Journalnr: 19/0052166
Momsfradrag
Klagen vedrører ikke godkendte momsfradrag til bl.a. kontingent og telefon. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-12-2021

Journalnr: 20/0092285
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar. Forhøjelsen skyldes nægtelse af fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-12-2021

Journalnr: 16/1659421
Momsfradrag og omvendt betalingspligt
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar med baggrund i nægtede momsfradrag og for lidt beregnet moms af indkøbte ydelser med omvendt betalingspligt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-12-2021

Journalnr: 17/0987913
Salg af fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar idet SKAT har anset selskabets overdragelse af en fast ejendom for momspligtigt, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a, jf. momslovens § 4, stk. 1. Landsskatteretten anser overdragelsen for momsfri.
Afsagt: 06-12-2021

Journalnr: 17/0989121
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen skyldes, at SKAT har fastsat et skønsmæssigt fradrag for købsmoms på 25 % af den opgjorte salgsmoms i forbindelse med en skønsmæssig ansættelse af virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten nedsætter momsfradraget til nul.
Afsagt: 08-12-2021

Journalnr: 17/0987388
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Afsagt: 09-12-2021

Journalnr: 19/0067365
Yderligere salgsmoms
Klagen vedrører opkrævning af yderligere salgsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-11-2021

Journalnr: 17/0734247
Ændring af momstilsvaret
Klagen vedrører ændring af momstilsvar grundet uoverensstemmelse mellem bogføring og angivelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-12-2021

Journalnr: 20/0092659
Eksportgodtgørelse
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har truffet afgørelse om, at selskabet skal tilbagebetale eksportgodtgørelse. Landsskatteretten ændrer Motorstyrelsens afgørelse, hvorefter der ikke er et tilbagebetalingskrav.
Afsagt: 14-12-2021

Journalnr: 20/0006320
Periodisk afgift
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har givet afslag på anmodning om fritagelse fra at betale periodisk afgift med baggrund i solidarisk hæftelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-12-2021

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 17-01-2022 - 15-02-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 20-01-2022 dom i C-90/20 Apcoa Parking Danmark
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - virksomhed, der udøves af et privatretligt selskab - drift af parkeringsanlæg på privat område - kontrolgebyrer, der opkræves af dette selskab ved bilisters overtrædelse af de almindelige vilkår for brug af disse parkeringsanlæg - kvalificering - transaktioners økonomiske og forretningsmæssige virkelighed

Tidligere dokument: C-90/20 Apcoa Parking Danmark - Dom
Tidligere dokument: C-90/20 Apcoa Parking Danmark - Indstilling

Den 20-01-2022 indstilling i C-599/20 Baltic Master
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EF-toldkodeksen - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 29, stk. 1, litra d) - fastlæggelse af toldværdi - begrebet »indbyrdes afhængige personer« - de facto-kontrol - forordning (EØF) nr. 2454/93 - artikel 143, stk. 1, litra b), e), og f) - artikel 181a - Taric-kode

Tidligere dokument: C-599/20 Baltic Master - Dom
Tidligere dokument: C-599/20 Baltic Master - Indstilling

Den 27-01-2022 indstilling i C-269/20 Finanzamt T (Prestations internes d’un groupement TVA)
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - momsgrupper - udpegning af et medlem af en momsgruppe som den afgiftspligtige person - interne leveringer inden for momsgruppen - leveringer præsteret af et medlem af en momsgruppe, som er en national offentligretlig stiftelse - leveringer af vederlagsfrie tjenesteydelser - udøvelse af en myndighedsopgave ved siden af økonomisk virksomhed

Tidligere dokument: C-269/20 Finanzamt T (Prestations internes d’un groupement TVA) - Dom
Tidligere dokument: C-269/20 Finanzamt T (Prestations internes d’un groupement TVA) - Indstilling

Den 27-01-2022 indstilling i C-607/20 GE Aircraft Engine Services
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift - overdragelse af værdikuponer som afgiftspligtige transaktioner - momsdirektivets artikel 26, stk. 1, litra b) - begrebet »privat brug eller til brug for hans personale eller i øvrigt til virksomheden uvedkommende formål« - vederlagsfri udlevering af værdikuponer til personale som del af et belønningsprogram for medarbejdere

Tidligere dokument: C-607/20 GE Aircraft Engine Services - Dom
Tidligere dokument: C-607/20 GE Aircraft Engine Services - Indstilling

Den 03-02-2022 dom i C-515/20 Finanzamt A
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 122 - nedsat sats på levering af træ til brændsel - sondring på grundlag af varernes objektive karakteristika og egenskaber - former for træ bestemt til forbrænding, der tjener samme behov hos forbrugeren og konkurrerer indbyrdes - princippet om afgiftsneutralitet

Tidligere dokument: C-515/20 Finanzamt A - Dom

Den 10-02-2022 dom i C-487/20 Philips Orastie
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af skatte- og afgiftslovgivningerne - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 179 og 183 - ret til momsfradrag - betingelser - godtgørelse for eller tilbagebetaling af overskydende moms - supplerende betalingsforpligtelser - princip om afgiftens neutralitet - ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet

Tidligere dokument: C-487/20 Philips Orastie - Dom

Den 10-02-2022 indstilling i C-596/20 DuoDecad
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatte- og afgiftslovgivning - moms - direktiv 2006/112/EF - leveringsstedet for ydelser - fastsættelse af ydelsesmodtageren - betydningen for leveringsstedet af et arrangement, der muligvis udgør misbrug, mellem modtageren af ydelsen og en tredjepart - neutralitetsprincippet - undgåelse af dobbelt afgiftspåligning - samarbejdspligten for medlemsstaternes skatte- og afgiftsmyndigheder

Tidligere dokument: C-596/20 DuoDecad - Dom
Tidligere dokument: C-596/20 DuoDecad - Indstilling

 

Indstillinger
C-141/20 Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - moms - momsgrupper - udpegelse af et medlem af en momsgruppe som den afgiftspligtige person - selvstændig udøvelse af økonomisk virksomhed - Larentia + Minerva-dommen (sag C-108/14 og sag C-109/14)

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 4, stk. 4, andet afsnit, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag skal fortolkes således, at det med henblik på momsforpligtelser er muligt at behandle nært tilknyttede personer, der er medlemmer af en momsgruppe, som én enkelt afgiftspligtig person.

Denne bestemmelse skal imidlertid fortolkes således, at den er til hinder for en medlemsstats lovgivning, hvorefter alene det medlem, der kontrollerer gruppen - der ejer et flertal af stemmerettighederne og har en aktiemajoritet i det beherskede selskab i gruppen af afgiftspligtige personer - udpeges som repræsentant for momsgruppen og som den afgiftspligtige person i denne gruppe, og de øvrige medlemmer af gruppen udelukkes herfra.


C-415/20 Gräfendorfer Geflügel - und Tiefkühlkost F. Reyher Flexi Montagetechnik

Sagen omhandler:

Anmodning om præjudiciel afgørelse - tilbagebetaling af beløb, som en medlemsstat har opkrævet i strid med EU-retten - betaling af renter - toldunion - artikel 241 i forordning nr. 2913/92/EØF (EF-toldkodeks) - artikel 116, stk. 6, i forordning (EU) nr. 952/2013 (EU-toldkodeks) - begrænsning af betaling af renter i tilfælde af tilbagebetaling af told - effektivitetsprincippet - nationale foranstaltninger, der foreskriver betaling af renter fra det tidspunkt, hvor der anlægges sag ved domstolene

Generaladvokatens indstilling:

Sag C-415/20

1) Medlemsstaternes forpligtelse i henhold til EU-retten til at tilbagebetale afgifter, som er opkrævet i strid med EU-retten, med tillæg af renter, foreligger også i tilfælde, hvor grunden til tilbagebetalingen ikke er, at Domstolen har fastslået, at retsgrundlaget er i strid med EU-retten, men derimod Domstolens fortolkning af en (under)position i den kombinerede nomenklatur.

2) Principperne for det rentekrav, som Domstolen har udviklet, overføres til betalingen af eksportrestitutioner, som de kompetente nationale myndigheder har nægtet i strid med EU-retten.

Sag C-419/20

Der foreligger en tilsidesættelse af EU-retten, der er en betingelse for det EU-retlige rentekrav, som Domstolen har udviklet, såfremt de kompetente nationale myndigheder ved anvendelse af EU-retten pålægger en afgift, men en national ret senere fastslår, at de faktiske forudsætninger for opkrævningen af afgiften ikke foreligger.

Sag C-427/20

Der foreligger en tilsidesættelse af EU-retten, der er en betingelse for det EU-retlige rentekrav, som Domstolen har udviklet, såfremt de kompetente nationale myndigheder pålægger en afgift i strid med EU-rettens retsgyldige bestemmelser, og en national ret fastslår denne tilsidesættelse af EU-retten.


Domme
C-156/20 Zipvit

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 168 - ret til fradrag - levering af posttjenester fejlagtigt fritaget - moms, som anses for indeholdt i markedsprisen for leveringen med henblik på udøvelse af fradragsretten - ikke omfattet - begrebet den moms, »som skal betales eller er betalt«

Domstolens dom:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 168 - ret til fradrag - levering af posttjenester fejlagtigt fritaget - moms, som anses for indeholdt i markedsprisen for leveringen med henblik på udøvelse af fradragsretten - ikke omfattet - begrebet den moms, »som skal betales eller er betalt«

Tidligere dokument: C-156/20 Zipvit - Indstilling


C-326/20 MONO

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - punktafgift - direktiv 2008/118/EF - fritagelse for harmoniseret punktafgift - varer, der er bestemt til anvendelse i diplomatiske eller konsulære forbindelser - de af værtsmedlemsstaten fastsatte betingelser for anvendelse af fritagelsen - betaling med andre midler end kontanter

Domstolens dom:

Artikel 12 i Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF skal fortolkes således, at denne bestemmelse er til hinder for, at værtsmedlemsstaten ved fastsættelsen af betingelserne og begrænsningerne for anvendelsen af punktafgiftsfritagelsen for varer, der anvendes i diplomatiske og konsulære forbindelser, underlægger anvendelsen af denne fritagelse en betingelse om, at prisen for de nævnte varer betales med andre betalingsmidler end kontanter.

Tidligere dokument: C-326/20 MONO - Indstilling


C-513/20 Termas Sulfurosas de Alcafache

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra b) - fritagelse i forbindelse med visse former for virksomhed af almen interesse - fritagelse for hospitalsbehandling og pleje - transaktioner i nær tilknytning hertil - kurbade - beløb opkrævet for udfærdigelse af en individuel brugerkonto, der omfatter en lægejournal

Domstolens dom:

Artikel 132, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at en transaktion, der består i at udfærdige en individuel brugerkonto, der omfatter en lægejournal, som giver ret til at købe pleje, som henhører under kategorien »klassiske kurbadsbehandlinger« i et kurbad, kan være omfattet af den fritagelse for merværdiafgift, der er fastsat i denne bestemmelse, som en transaktion i nær tilknytning til pleje, såfremt denne konto indeholder sundhedsoplysninger, oplysninger om ordinerede og planlagte plejeydelser samt oplysninger om de nærmere bestemmelser for gennemførelsen heraf, og såfremt disse oplysninger er uomgængeligt nødvendige for at kunne levere disse plejeydelser og nå de terapeutiske mål, der forfølges. Den nævnte pleje og de transaktioner, der udføres i nær tilknytning hertil, skal desuden udføres under sociale betingelser svarende til dem, der gælder for offentligretlige organer, af centre for lægebehandling og diagnostik eller andre lignende behørigt anerkendte institutioner som omhandlet i nævnte artikel 132, stk. 1, litra b).


C-230/20 BTA Baltic Insurance Company

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EØF) nr. 2913/92 - EF-toldkodeks - artikel 195 - artikel 232, stk. 1, litra a) - artikel 221, stk. 3 - den fælles toldtarif - opkrævning af toldskyldsbeløb - underretning af debitor om afgiftsbeløbet - forældelsesfrist - adcitation af kautionisten - tvangsfuldbyrdelse med henblik på betaling - rimelig frist

Domstolens dom:

1) Artikel 195 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 af 16. november 2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter, skal fortolkes således, at den i artiklen omhandlede kautionist for en toldskyld ikke kan anses for »debitor« som omhandlet i artikel 221, stk. 3, i forordning nr. 2913/92, som ændret ved forordning nr. 1186/2009, og derfor ikke er omfattet af den i bestemmelsen fastsatte forældelsesfrist på tre år, regnet fra datoen for toldskyldens opståen.

2) Artikel 232, stk. 1, litra a), i forordning nr. 2913/92, som ændret ved forordning nr. 1186/2009, skal fortolkes således, at den i bestemmelsen fastsatte forpligtelse for medlemsstaterne til at gøre brug af alle de muligheder, de har i henhold til gældende bestemmelser for at sikre betaling af afgiftsbeløbet, ikke kun finder anvendelse på debitoren, men ligeledes på kautionisten, og at kautionisten derfor i medfør af nævnte artikel 232, stk. 1, litra a), kan anses for den person, som tvangsfuldbyrdelsen er rettet imod, og som er underlagt medlemsstatens fuldbyrdelsesregler, herunder fristreglerne.

3) Den af retssikkerhedsprincippet følgende regel om overholdelse af en rimelig forældelsesfrist skal fortolkes således, at den finder anvendelse på et søgsmål, der anlægges mod en kautionist med henblik på inddrivelse af en toldskyld.


Nyt fra EU

Nyt fra Group on the future of VAT (GFV)

Presentation - Split Payment Mechanism as an alternative VAT collection method.pdf

GFV 065 - 2 Presentation - Import scheme.pdf

GFV 068 - 2 Presentation - Admin cooperation.pdf

GFV 067 - 3 Presentation - Import Special Arrangements.pdf

GFV 071 - 2 Presentation - Electronic Interfaces.pdf

Presentation - Sharing economy.pdf

GFV 047 - 2 Annex - Presentation study.pdf

GFV 061 - 2 Presentation - EU VAT e-commerce Package.pdf

Presentation - Scenarios.pdf

Presentation - VAT special scheme for travel agents.pdf

Presentation - Evaluation.pdf

Presentation - TEDB - OSS.pdf

Presentation - Review of VAT rules for financial and insurance services.pdf

Presentation - Taxes in Europe Database for OSS.pdf

Presentation - VAT e-commerce rules - Communication campaign.pdf

Presentation - EU-UK VAT Protocol.pdf

GFV 108 - Report of the sub-group on platforms.pdf

 

Nyt fra VAT committee

WP 771 - Interpretation of the terms blood and human organs - EN.pdf

Presentation - OECD Update.pdf

 

Nyt fra VAT Expert group (VEG)

VEG 036 - 2 Presentation of the study by EY.pdf

Presentation - Item 5 - Special arrangements.pdf

Presentation - Item 2 - OSS state of play.pdf

Presentation - Item 4 - Interim report of PG LVC.pdf

Presentation - Item 2-3 - Customs issues on e-commerce.pdf

Presentation - Item 2-2 - VAT ecommerce package 2 COM IR and IT.pdf

Presentation - Item 2-1 - VAT ecommerce package 2.pdf

Presentation - TEDB - OSS.pdf

Presentation - Upgrading the EU VAT system - Contribution of the VEG.pdf

Presentation - Review of VAT rules for financial and insurance services.pdf

Presentation - Taxes in Europe Database for OSS.pdf

Presentation - VAT e-commerce rules - Communication campaign.pdf

WP 1031 - Spanish consultation on a reduced rate for electricity - EN.pdf

VEG 102 - Report of the sub-group on platform economy.pdf

 

Nyt fra EUR_LEX

forslag til rådets gennemførelsesforordning om ændring af gennemførelsesforordning (eu) nr. 282/2011 for så vidt angår ajourføringen af moms- og/eller punktafgiftsfritagelsesattesten

 

Lovtidende

Bekendtgørelse om krav om mundbind og visir på Skatteministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19, BEK nr 45 af 14/01/2022. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse af toldloven, LBK nr 29 af 04/01/2022. Udstedt af Skatteministeriet

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 106 Forslag til lov om ændring af momsloven (Ændring af reglerne om forfattervirksomhed og kunstnerisk aktivitet, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af reglerne om undervisning og turistsalg m.v.)

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvilken del af Rigsfællesskabet der modtager indbetalinger af moms til reklamer på sociale medier for henholdsvis Færøerne og Grønland, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvornår der foreligger hel/fuld overdragelse af rettighederne m.v., til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at bekræfte, at der ved ”overdragelse af ophavsrettigheder” i § 13, stk. 1 nr. 7, forstås en fuldstændig overdragelse af samtlige typer af økonomiske rettigheder, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at bekræfte, at skattemyndighederne vil inddrage rettighedshavernes organisationer i forbindelse med udfærdigelsen af den vejledning om anvendelse af momsreglerne, der skal udarbejdes efter lovforslagets vedtagelse, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om den økonomiske effekt af lovforslaget alt andet lige vil gøre det mere attraktivt for forbrugerne at opsige tv-abonnementer og abonnere på streamingtjenester i stedet, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om indførelsen af moms de facto vil betyde, at lovforslaget styrker internationale streamingtjenester i forhold til tv-abonnementer med public service indhold, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvilken betydning lovforslaget vil have for brugerejede og kommercielle tv-distributørers incitamenter til at medtage dansk public service-indhold i tv-abonnement, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om Skatteministeriet har medinddraget, at der ikke længere består en must carry-forpligtelse for danske tv-distributører til at medtage danske public service tv-kanaler, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvilken betydning forslaget vil få for antallet af husstande med tv-abonnement, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvor store fald i rettighedsbetalingerne vil et forventeligt fald i antallet af tv-abonnementer, der udløses af den forventede prisstigning på 15-20 kr., indebære, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om, hvad et fald på f.eks. 5 pct. i antallet af tv-kunder vil betyde, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om, hvor stort kundetabet på tv-markedet skal være, før statens merprovenu fra rettighedsmomsen overgås i kroner og øre i tabte indtægter for broadcastere og rettighedshavere, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om, hvilket kundetal på tv-markedet der ligger til grund for beregningen af et nettoprovenu på 215 mio. kr., som overvejende stammer fra tv-markedet, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om prisstigningen på tv-abonnementer som følge af indførelsen af moms på rettigheder især vil ramme ældre med et traditionelt tv-forbrug, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om, hvilke konsekvenser lovforslaget vil have for udenlandske kunstneres incitamenter til at gå via danske forvaltningsorganisationer, som f.eks. Koda, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvordan prisstigningen på 15-20 kr. pr måned for en tv-pakke vil påvirke konkurrenceforholdet mellem dansk tv og internationale streamingtjenester, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om, hvilke analyser Skatteministeriet har foretaget af lovforslagets betydning for finansieringen af dansk indhold og konkurrencesituationen mellem dansk infrastruktur, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om en svækket konkurrencesituation for tv-abonnementer kan have betydning for udrulningen af f.eks. fibernet, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om, hvordan prisstigninger på 15-20 kr. om måneden på dansk tv har sammenhæng med det forslag til ny medieaftale, som regeringen har lovet af fremsætte i løbet af januar 2022, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, at momsen vil være neutral for konkurrenceforholdet mellem tv-abonnementer og streamingtjenester, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om baggrunden for Skatteministeriets vurdering af, at stand still-bestemmelserne ikke gælder, når kunstnerne på non-profit grundlag går sammen og udsteder licenser gennem en kollektiv forvaltningsorganisation, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om at Skatteministeriet ”efter nærmere overvejelser” ser anderledes på stand still-bestemmelsen, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om, hvis flere kunstnere går sammen i egne navne og udsteder en licens til en bruger, vil der så gælde momsfrihed for udstedelse af sådanne licenser, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om, hvis flere kunstnere går sammen i en organisation og via organisationen udsteder en licens til en bruger, vil der så gælde momsfrihed for udstedelse af sådanne licenser, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om, hvis flere kunstnere går sammen i en organisation med ansatte og via organisationen udsteder en licens til en bruger, vil der så gælde momsfrihed for udstedelse af sådanne licenser, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om, hvis stand still-bestemmelserne også indebærer, at momsfriheden for kunstnere kan gælde, når der er tale om non-profit forvaltningsorganisationer, hvad er så risikoen for, at EU vil rejse en sag herom, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om der foreligger relevant retspraksis eller udtalelser fra EU-Kommissionen der understøtter, at momsfriheden ikke også kan gælde non-profit forvaltningsorganisationer, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om den refererede sag fra EU-Domstolen omhandlede kollektive vederlag i henhold en aftalelicensordning, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om den refererede sag fra EU-Domstolen omhandlede kollektive vederlag knyttet til retransmission, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om det vil være uheldigt for kunstnernes muligheder for at organisere sig kollektivt, hvis der er en forskellig momsmæssig behandling på individuelle licenser og kollektive licenser udstedt af en non-profit forvaltningsorganisation, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om Skatteministeriet ikke forud for, at lovforslaget blev sendt i høring, har været i dialog med tv-distributørerne, til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om Skatteministeriet ikke sendte lovforslaget i høring hos hverken de enkelte tv-distributører eller deres organisationer (Danske Mediedistributører og Forenede Danske Antenneforeninger), til skatteministeren

Spm. 34

Spm. om ministeren har forståelse for, at kultur- og mediebranchen ønsker en grundig proces omkring lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 35

Spm. om ministeren har forståelse for, at der nu i endnu højere grad består et ønske om en grundig behandling, når Skatteministeriet for få dage siden grundlæggende har ændret vurdering af, hvad der er forpligtelser til efter EU-retten, til skatteministeren

Spm. 36

Spm. om det er hensigten, at provenuet fra rettighedsmomsen til stadighed skal være øremærket finansiering af kriminalforsorgen, til skatteministeren

Spm. 37

Spm. om baggrunden for, at kollektive forvaltningsorganisationer i lovforslaget i forhold til vurderingen af de økonomiske konsekvenser ikke anses for en del af ”erhvervslivet”, til skatteministeren

Spm. 38

Spm. om der ikke er foretaget en vurdering af de økonomiske konsekvenser for medlemsorganisationer og kollektive forvaltningsselskaber på baggrund af ekskluderingen af disse i vurderingen af de økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, til skatteministeren

Spm. 39

Spm. om at redegøre for de forventede økonomiske konsekvenser for forvaltningsorganisationerne mv., til skatteministeren

Spm. 40

Spm. om Skatteministeriet har undersøgt, hvor mange arvinger der vil blive omfattet af ændringen af momsreglerne, til skatteministeren

Spm. 41

Spm. om at bekræfte, at administrationen af de opkrævede vederlag skal behandles momsfrit i alle led, til skatteministeren

Spm. 42

Spm. om, hvordan man vil kompensere for, at de vederlag, kunstnerne i sidste ende får, som de har krav på i henhold til EU-retten, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 107

Samlenotat for de ventede punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 18. januar 2022, som er relevante for Skatteudvalget

Bilag 112

Henvendelse af 11/1-22 fra Danske Soloselvstændige om udbetaling af kompensation, udskydelse af momsbetaling og sæt tilbagebetalinger på pause

Bilag 113

Ministerredegørelse til Beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel

Bilag 115

Notater m.v. i forbindelse med åbningsskrivelser (moms)

Spørgsmål og svar

Spm. 212

Idrættens Venner i Asnæs er en frivillig organisation, der holder loppemarked med henblik på at donere overskuddet til frivillige foreninger i lokalområdet. Under corona-krisen har de omlagt loppemarkedet fra at være en årlig begivenhed til at være en fast begivenhed, hvor de sælger brugte ting i en lade. Denne omlægning gør, at de ikke kan blive momsfritaget længere, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 17. Mener ministeren, at de nuværende regler for momsbeskatning fungerer hensigtsmæssigt, når frivillige organisationer, som f.eks. Idrættens Venner i Asnæs, ikke kan udføre velgørende arbejde og blive momsfritaget, fordi deres loppemarked er en tilbagevendende begivenhed? I benægtende fald bedes oplyst, om ministeren agter at ændre disse regler i momsloven.  Svar  

Spm. 215

Kan ministeren afvise, at skattemyndighederne i 2022 vil ændre på momsreglerne for fitnessområdet?  Svar  

Spm. 216

Vil ministeren redegøre for, hvordan momsreglerne på fitnessområdet forventes at påvirke aktiviteten på fitnessydelser, hvis der pålægges en yderligere 12,5 pct. omsætningsafgift?  Svar  

Spm. 217

Vil ministeren redegøre for, hvor stort merprovenuet for staten forventes at være ved at opkræve fuld moms (25 pct.) på alle fitnessydelser?  Svar  

Spm. 218

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 12. januar 2022 om ECOFIN-rådsmødet den 18. januar 2022, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål G.  Svar  

Spm. 219

Vil ministeren i tabelform og grafisk redegøre for den årlige udvikling i indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens § 38 de senest tilgængelige 6 år og redegøre for skønnet i de enkelte poster for finansåret og om muligt i BO-årene? Ministeren bedes endvidere redegøre for eventuelle udsving, risici m.v. Besvarelsen bedes tage udgangspunkt i samme opdeling som i indtægtslisterne.  Svar  

Spm. 221

Vil ministeren redegøre for, hvorledes det skøn, der lå bag indtægterne på § 38 i finansåret på Finansloven for 2020 afveg fra de faktiske realiserede indtægter i 2020. Besvarelsen bedes tage udgangspunkt i samme opdeling som i indtægtslisterne.  Svar  

Spm. 222

I ”Danmark kan mere I” foreslår regeringen en lempelse af den almindelige elafgift med yderligere i alt ca. 23 øre/kWh frem mod 2030 ud over, hvad der allerede er aftalt tidligere. Vil ministeren oplyse, hvor meget mere elafgiften vil kunne lempes, såfremt der frem mod 2030 indføres et loft over, hvor stor en del af elforbruget der nyder godt af den reducerede sats for elopvarmede boliger, således at den særligt lave sats i 2030 alene gælder det årlige elforbrug mellem 4.000 kWh og 10.000 kWh (elopvarmede helårsboliger)?Loftet er baseret på ministerens tidligere oplysninger om, at det årlige varmebehov i en typisk husstand udgør ca. 18.000 kWh, hvilket med en varmepumpe med en virkningsgrad på 3 giver et årligt elforbrug til opvarmning på ca. 6.000 kWh. Såfremt ministeren har bemærkninger her til og mener, at et andet loft vil være mere relevant, bedes ministeren supplere med beregninger på et mere relevant loft. Ministeren bedes endvidere supplere med beregninger og betragtninger i forhold til et loft for elopvarmede sommerhuse/ferieboliger, som vil indebære, at det i disse vil være elforbruget på mellem 2.000 og 5.000 kWh, der nyder godt af den særligt lave elafgift.  Svar  

Spm. 228

Vil ministeren redegøre for, hvor stor en samlet gæld der er oparbejdet i restaurationsbranchen (restauration, catering og hotel – opdelt på branchekoderne 561010, 563000, 561020, 551010, 562900 og 562100 – i perioden fra den 11. marts 2020 til den 1. januar 2022 inden for moms, skat og A-skat? Der ønskes herunder tillige svar på omfanget af1) Momslån optaget i perioden,2) A-skattelån optaget i perioden,3) Udskudt skat i perioden og4) Anden offentlig gæld optaget i perioden.Vil ministeren desuden i forlængelse heraf redegøre for, hvor mange virksomheder gælden fordeler sig på?  Svar  

Spm. 229

Vil ministeren i forlængelse af det foregående spørgsmål redegøre for, hvor mange virksomheder i branchen der allerede er gået konkurs med gæld til staten, og hvor store deres lån var fordelt på cvr.nr.?  Svar  

Spm. 230

Vil ministeren redegøre for, hvor mange virksomheder der allerede har tilbagebetalt den udskudte A-skat, skat og moms helt eller delvist i perioden fra den 11. marts 2020 til den 1. januar 2022?  Svar  

Spm. 231

Vil ministeren redegøre for, hvor stort det samlede beløb er til udbetaling af udskudt moms, skat og A-skat, som forfalder til betaling den 1. april 2022?  Svar  

Spm. 243

Vil ministeren redegøre for de provenumæssige konsekvenser og behovet for en styrket kontrolindsats, hvis iværksættervirksomheders indleveringer af momsregnskab sker halvårligt?  Svar  

Spm. 250

Nettogrænsehandel med især diesel giver i dag anledning til en betydelig udledning af CO2 i Danmark (Danmarks CO2-regnskab). Vil ministeren oplyse det skønnede omfang af denne grænsehandel i perioden 2022-2030 opgjort både i liter (henholdsvis diesel og benzin) og afledt CO2-udledning (Danmarks CO2-regnskab)? Svaret bedes opgjort ud fra de for nærværende kendte afgiftsændringer i Danmarks nabolande, herunder i Tyskland.  Svar  

Spm. 251

Vil ministeren oplyse, hvor meget den danske dieselafgift vil skulle hæves for at bringe CO2-udledningen (i dansk klimaregnskab) fra den samlede nettogrænsehandel i nul – både på kort sig og frem til 2030? Endvidere bedes ministeren angive de provenumæssige konsekvenser af en sådan løbende opjustering af dieselafgiften i perioden 2022-30 – både umiddelbart og efter tilbageløb og adfærd, og oplyse den samlede CO2-effekt heraf (dansk klimaregnskab), herunder opdelt på henholdsvis grænsehandelseffekt og effekt på ’indenlandsk forbrug’ (og -udledning)?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 376

Om det er rimeligt at annullere en virksomheds skatte- og momslån m.v. på baggrund af en 8 år gammel fartbøde.

Samrådsspørgsmål

Spm. H

Samrådsspm. om at kommentere kritikken af Skatteministeriet i beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel, til skatteministeren