MomsMail 2021, uge 02

Kære læser !

Artiklerne i denne uges MomsMail har særlig fokus på fast ejendom foranlediget af, at de nye udtagningsregler nu forventes at træde i kraft den 1. juli 2021. Meddelelse´n til Skatteudvalget og forslaget til bekendtgørelse kan findes som Bilag 105, Orientering om ikrafttrædelsesbekendtgørelse til en ændring af momsloven i afsnittet om Nyt fra Folketinget.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Moms på fast ejendom: Skærpede regler fra 1. juli
Moms af dagrenovation
Skærpede regler for moms på fast ejendom
Nye regler om udtagningsmoms på fast...
Nye momsregler kan ramme ejendomsprojekter hårdt
Ekspropriation var alligevel ikke momspligtig før 1. januar 2020
Nye momsregler kan have store økonomiske konsekvenser ved skift i anvendelse - forventes at træde i kraft 1. juli 2021
Så er der en handelsaftale på plads mellem EU og UK. Hvad betyder det for din virksomhed?
Anpartshavere i et opløst selskab anset for klageberettigede

Domme
Skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3 - spørgsmål om en godtgørelsesberettiget har krav på ekstraordinær fastsættelse og forhøjelse af en godtgørelse, når den godtgørelsesberettigede har handlet forsætligt eller mindst groft uagtsomt

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
1 dom

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Moms på fast ejendom: Skærpede regler fra 1. juli

Skærpede regler om udtagning træder i kraft 1. juli 2021 og betyder, at der skal afregnes moms af markedsværdien på det tidspunkt, hvor et investeringsgode overgår fra momspligtig til momsfri anvendelse.


BDO

Moms af dagrenovation

Efter at kommuner i årtier har opkrævet ulovlig moms (jf. tidligere artikel), faldt der den 21. oktober 2020 en ny kendelse i Landsskatteretten, der lyder på, at der ikke længere skal pålægges moms, når kommunen selv varetager affaldshåndteringen for private (husholdningsaffald/genbrugspladser...


BDO

Skærpede regler for moms på fast ejendom

Skærpede regler om udtagning forventes at træde i kraft fra 1. juli 2021 og betyder, at der skal afregnes moms af markedsværdien på det tidspunkt, hvor et investeringsgode overgår fra momspligtig til momsfri anvendelse.


Beierholm

Nye regler om udtagningsmoms på fast...

Skatteministeriet har nu offentliggjort, at de nye regler om udtagningsmoms træder i kraft d. 1. juli 2021.


Deloitte

Nye momsregler kan ramme ejendomsprojekter hårdt

Nye regler omkring udtagning kan få store økonomiske konsekvenser for ejendomsprojekter, hvor der skiftes intention fra momspligtige salg til momsfri udlejning. Folketinget har sendt en bekendtgørelse i høring, hvor reglerne står til at træde i kraft den 1. juli 2021.


PwC

Ekspropriation var alligevel ikke momspligtig før 1. januar 2020

Landsskatteretten fastslår, at der før 1. januar 2020 ikke var grundlag for at opkræve moms ved ekspropriation - ekspropriationserstatninger skulle derfor ikke...


PwC

Nye momsregler kan have store økonomiske konsekvenser ved skift i anvendelse - forventes at træde i kraft 1. juli 2021

Nye momsregler på fast ejendom kan få store konsekvenser for virksomheder i ejendomsbranchen.


PwC

Så er der en handelsaftale på plads mellem EU og UK. Hvad betyder det for din virksomhed?

Handelsaftalen mellem EU og UK medfører toldfrihed på varer, der har oprindelse i EU eller UK. Hvordan kan din virksomhed udnytte handelsaftalen?


TVC Advokatfirma

Anpartshavere i et opløst selskab anset for klageberettigede

Anpartshaverne i et opløst selskab blev anset for at have en væsentlig, direkte individuel retlig interesse i at klage over forhøjelsen af et opløst selskabs skatteansættelser.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3 - spørgsmål om en godtgørelsesberettiget har krav på ekstraordinær fastsættelse og forhøjelse af en godtgørelse, når den godtgørelsesberettigede har handlet forsætligt eller mindst groft uagtsomt

SKM2021.22.BR

Skatteministeriet indbragte en afgørelse fra Landsskatterettens af 10. august 2020 for domstolene med påstand om, at det sagsøgte selskab skulle anerkende, at selskabets godtgørelse af elektricitetsafgift og gasafgift for godtgørelsesperioden 3. kvartal 2012 ikke blev ændret. Endvidere nedlagde ministeriet påstand om, at selskabet skulle betale de efter Landsskatterettens afgørelse udbetalte godtgørelsesbeløb samt den udbetalte rentegodtgørelse heraf.

Landsskatteretten havde ved den indbragte afgørelse bemærket, at som Landsskatteretten fortolkede SKATs afgørelse, havde SKAT foretaget kontrol for og genoptaget hele perioden fra 1. januar 2010 30. juni 2013, men dog ikke ændret 3. kvartal 2012, idet selskabet for dette kvartal skulle have tilbagebetalt 4.225 kr. i afgiftstilsvar. Landsskatteretten fandt under hensyn til, at SKAT må anses for at have kontrolleret og genoptaget hele perioden, "rettest", at SKAT ændrede selskabets afgiftsgodtgørelse for hele perioden 1. januar 2010 30. juni 2013, herunder 3. kvartal 2012.

Byretten afsagde (udeblivelses)dom i overensstemmelse med Skatteministeriets påstande, da selskabet grundet den lave sagsgenstand, og da selskabet var under likvidation, ikke ville afgive svarskrift i sagen. Landsskatterettens afgørelse blev dermed ændret i Skatteministeriets favør.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/0263270
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har ikke genoptaget momsansættelsen for perioden 1. oktober 2008 - 31. december 2008, samt 1. januar – 30. september 2010 ekstraordinært. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-12-2020

Journalnr: 17/0069454
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2020

Journalnr: 20/0067882
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-12-2020

Journalnr: 20/0097003
Genoptagelse af rettens afgørelse
Virksomheden har den 17. november 2020 bedt Landsskatteretten om at genoptage afgørelsen med sagsnummer 14-3545194, hvor virksomhedens momstilsvar blev reguleret med for meget fratrukket købsmoms samt manglende betaling af salgsmoms af virksomhedens levering af affaldsbehandlingsydelser for biler indleveret til affaldsbehandling. Landsskatteretten har besluttet, at anmodningen om genoptagelse ikke kan imødekommes.
Afsagt: 22-12-2020

Journalnr: 19/0018031
Moms - overdragelse af immaterielle aktiver
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har fundet, at interessentskabet skal betale salgsmoms, jf. momslovens § 4, stk. 1, i forbindelse med afhændelse af en tandlægeklinik, herunder i forbindelse med overdragelse af immaterielle aktiver i form af goodwill. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse således, at interessentskabet ikke skal betale salgsmoms i forbindelse med overdragelse af immaterielle aktiver i form af goodwill.
Afsagt: 22-10-2020

Journalnr: 19/0108094
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandører. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse og forhøjer selskabets momstilsvar yderligere.
Afsagt: 05-11-2020

Journalnr: 20/0013615
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-11-2020

Journalnr: 20/0078653
Momsfradrag - underleverandører
Landsskatteretten har ved afgørelse af 16. september 2020 stadfæstet SKATs afgørelse vedrørende nægtet fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandører. Landsskatteretten har i henhold til skatteforvaltningslovens § 35g, genoptaget sagen med henblik på afholdelse af retsmøde. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 18-12-2020

Journalnr: 15/3066837
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-10-2020

Journalnr: 19/0099884
Momsrefusion - virksomhed i Kina
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har afvist en anmodning om momsgodtgørelse i henhold til momslovens § 45, stk. 1, idet anmodningen ikke var vedlagt en fuldmagt udstedt til repræsentanten samt attestation fra en kompetent myndighed i selskabets hjemland, som bekræftede, at selskabet udøvede erhvervsvirksomhed i hjemlandet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-12-2020

Journalnr: 17/0990505
Omvendt betalingspligt - transport af passagerer
Klagen vedrører moms af ydelseskøb med omvendt betalingspligt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-11-2020

Journalnr: 14/4945247
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen skyldes, at SKAT har fundet, at klageren har drevet uregistreret personlig virksomhed har ansat virksomhedens momstilsvar skønsmæssigt. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 05-11-2020

Journalnr: 19/0001969
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af skyldig moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-11-2020

Journalnr: 18/0002774
Tilbagebetaling af registreringsafgift
Klagen vedrører afgørelse om tilbagebetaling af registreringsafgift, som følge af ændringer i registreringsafgiftsloven, jf. § 2, stk. 3, lovbekendtgørelse nr. 40 af 11. januar 2017. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-12-2020

Journalnr: 20/0041473
Tinglysning af påtegning
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af 1.660 kr. i tinglysningsafgift i forbindelse med tinglysning af en påtegning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2020

Journalnr: 16/0130199
Genoptagelse af indkomstansættelsen
SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 2011 og genoptaget skatteansættelserne for 2012 og 2013 men fastholdt at klageren ikke kan fratrække underskud af virksomhed. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse vedr. indkomståret 2011 og ophæver afgørelsen vedr. indkomstårene 2012 og 2013.
Afsagt: 03-12-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 18-01-2021 - 16-02-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-288/19 Finanzamt Saarbrücken
Dato: 20-01-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - levering af tjenesteydelser mod vederlag - artikel 26, stk. 1 - transaktioner, der sidestilles med tjenesteydelser mod vederlag - artikel 56, stk. 2 - fastlæggelse af stedet for den afgiftsmæssige tilknytning - udlejning af transportmidler - biler, der stilles til rådighed for ansatte

Tidligere dokument: C-288/19 Finanzamt Saarbrücken - Dom
Tidligere dokument: C-288/19 Finanzamt Saarbrücken - Indstilling

Dom C-655/19 AJFP Sibiu og DGRFP Brasov
Dato: 20-01-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2 - artikel 9 - begrebet »økonomisk virksomhed« og begrebet »afgiftspligtig person« - transaktioner, der har til formål fra et gode at opnå indtægter af en vis varig karakter - kreditors erhvervelse af faste ejendomme, som er genstand for en tvangsfuldbyrdelsesprocedure med henblik på inddrivelse af lån sikret ved pant i fast ejendom, og salg af disse ejendomme - indehavers almindelige udøvelse af sin ejendomsret

Tidligere dokument: C-655/19 AJFP Sibiu og DGRFP Brasov - Dom

Dom C-420/19 Heavyinstall
Dato: 20-01-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2010/24/EU - artikel 16 - inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger - gensidig bistand - anmodning om retsbevarende foranstaltninger - retsafgørelse fra den bistandssøgende medlemsstat med henblik på vedtagelse af retsbevarende foranstaltninger - kompetence for retten i den bistandssøgte medlemsstat til at vurdere og revidere begrundelsen for disse foranstaltninger - princippet om gensidig tillid og princippet om gensidig anerkendelse

Tidligere dokument: C-420/19 Heavyinstall - Dom
Tidligere dokument: C-420/19 Heavyinstall - Indstilling

Dom C-501/19 UCMR - ADA
Dato: 21-01-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c), artikel 24, stk. 1, og artikel 25, litra a) - afgiftspligtige transaktioner - vederlag for overføring af musikværker til almenheden - artikel 28 - organisation til kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder - opkrævning af dette vederlag hos den endelige bruger i eget navn og for indehaverne af ophavsrettighedernes regning

Tidligere dokument: C-501/19 UCMR - ADA - Dom
Tidligere dokument: C-501/19 UCMR - ADA - Indstilling

Indstilling C-844/19 technoRent International m.fl.
Dato: 21-01-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatte- og afgiftsret - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 183 - tilbagebetaling af overskydende indgående moms - forrentning ved efterfølgende forhøjelse af overskydende indgående moms eller efterfølgende nedsættelse af den skyldige afgift - ingen nationale gennemførelsesforanstaltninger - direkte anvendelse af et direktiv - analog anvendelse af et ikke relevant direktiv - direktiv 2008/9/EF - artikel 27 - fortolkning af EU-retten i overensstemmelse med national lovgivning

Tidligere dokument: C-844/19 technoRent International m.fl. - Dom
Tidligere dokument: C-844/19 technoRent International m.fl. - Indstilling

Dom C-760/19 JCM Europe
Dato: 04-02-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - pos. 8472 og 9031 - mekanisme til kontrol af pengesedler og seddelkasser - apparat, der skal integreres i en værtsenhed og forbindes med en ekstern styreenhed - gennemførelsesforordning (EU) 2016/1760 - gyldighed

Tidligere dokument: C-760/19 JCM Europe - Dom

Indstilling C-39/20 Jumbocarry Trading
Dato: 11-02-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - frist for meddelelse af toldskyld - suspension af meddelelsesfristen - forældelse af toldskyld - tidsmæssig anvendelse af den retsforskrift, der regulerer suspensionsgrundene - retssikkerhedsprincippet - princippet om den berettigede forventning

Tidligere dokument: C-39/20 Jumbocarry Trading - Dom
Tidligere dokument: C-39/20 Jumbocarry Trading - Indstilling


Indstillinger
C-4/20 ALTI

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatteret - moms - direktiv 2006/112/EF - artikel 205 og 273 - solidarisk hæftelse for en tredjemand, som ikke er den afgiftspligtige person - hæftelsens omfang - udvidelse af hæftelsespligten til den afgiftspligtige persons morarenter - udvidet hæftelse med henblik på effektiv bekæmpelse af momssvig - forekomst af momssvig ved manglende betaling af den angivne skyldige moms

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 205 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at den er til hinder for at lade morarenter, som den betalingspligtige person skylder på grund af forsinket betaling af momsen, indgå i en andens hæftelsespligt.


Domme
C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants)

Sagen omhandler:

Traktatbrud - artikel 258 TEUF - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 4 og 19 - lovgivning vedtaget af en selvstyrende region i en medlemsstat - bidrag til køb af benzin og dieselolie, der er pålagt punktafgifter - artikel 6, litra c) - fritagelse for eller nedsættelse af punktafgifter - begrebet »hel eller delvis refusion« af afgift - intet bevis for en forbindelse mellem dette bidrag og punktafgifter

Domstolens dom:

1) Den Italienske Republik frifindes.

2) Europa-Kommissionen betaler sagsomkostningerne.

3) Kongeriget Spanien bærer sine egne omkostninger.

Tidligere dokument: C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants) - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

berigtigelse til kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1577 af 21. september 2020 om ændring af bilag i til rådets forordning (eøf) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif ( eut l 361 af 30.10.2020 )

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/28 af 14. januar 2021 om ændring af rådets forordning (ef) nr. 1362/2000 for så vidt angår eu-toldkontingentet for bananer med oprindelse i mexico

 

Nyt fra EUR_LEX

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/2179 af 16. december 2020 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

forslag til rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne i den blandede kommission eu-ctc, der er nedsat ved konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure, for så vidt angår ændringer til konventionen

 


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Ikrafttrædelsesbekendtgørelse vedr. ikrafttrædelse af ændringer af momsloven
Oprettelsesdato: 14-01-2021
Høringsfrist: 12-02-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 137 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Sanktioner for manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af organiseret svig m.v. som led i udmøntning af aftale om styrket skattekontrol).
Fremsat den 13. januar 2021

L 139 Forslag til lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med covid-19.
Fremsat den 15. januar 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 129 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Ændring af registreringsafgiften af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften og omlægning af brændstofforbrugsafgiften til co2-basseret afgift, justering af beskatning af fri bil og forhøjet deleøkonomisk bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler, forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer m.v.

Bilag

Bilag 3

Henvendelse af 8/1-21 fra Autobranchen DK om implementering af bilafgifer

Bilag 4

2. udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

3. udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministeren vil kommentere henvendelse af 8/1-21 fra Autobranchen DK om implementering af bilafgifter, til skatteministeren

L 131 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v. (Forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandsbidraget).

Bilag

Bilag 4

Revideret tidsplan for behandlingen af lovforslaget

Bilag 5

Udkast til betænkning over lovforslaget

Bilag 6

Betænkning afgivet 15. januar 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om lovforslagets effekt på gini-koefficienten, til skatteministerenSAU L 131 - svar på spm. 1
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 2

Spm. om, hvordan afgiftsstigningen er fordelt på indkomstdeciler, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 131 - svar på spm. 2.pdf

L 137 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Sanktioner for manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af organiseret svig m.v. som led i udmøntning af aftale om styrket skattekontrol).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsskema om skærpede sanktioner mv.Høringsskema
Høringssvar

L 139 Forslag til lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med covid-19.

Bilag

Bilag 1

Brev til Folketingets formand om hastebehandling januar 2021, fra statsministeren

Bilag 2

Notits fra skatteministeren om A-skattelåneordning

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behanding af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor beløbet på 1 mio. kr. kommer fra, til skatteministeren

L 139 B Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven. (Udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med covid-19).

Bilag

Bilag 1

Brev til Folketingets formand om hastebehandling januar 2021, fra statsministeren

Bilag 2

Notits fra skatteministeren om A-skattelåneordning

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behanding af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 105

Orientering om ikrafttrædelsesbekendtgørelse til en ændring af momsloven

Spørgsmål og svar

Spm. 112

Vil ministeren på baggrund af turismeindustriens problemer som følge af corona-pandemien oplyse, om regeringen vil overveje af fjerne el-afgiften for zoologiske haver, akvarier og museer? Endvidere bedes ministeren bekræfte, at det vil koste ca. 15 mio. kr. at fjerne elafgiften for førnævnte institutioner og vurdere effekterne af et sådant tiltag i forhold til konkurrenceevnen.  Svar  

Spm. 208

Kan ministeren som opfølgning på svar på spørgsmål S 564 redegøre for, hvilke muligheder de danskere, der som følge af de forhenværende retningslinjer allerede er rejst ud af Danmark med deres udenlandske bil, har for at komme tilbage til Danmark for at holde jul?  Svar  

Spm. 220

Det forventes, at elbiler i lande uden registreringsafgift i fremtiden ikke vil være dyrere for forbrugerne, når anskaffelses- og driftsomkostninger lægges sammen, end benzin- og dieselbiler er. Ministeren bedes redegøre for, om dette punkt nogensinde nås i Danmark med aftalen om at indføre 80 pct. af normal registreringsafgift på anskaffelse af elbiler frem mod år 2030?  Svar  

Spm. 227

Vil ministeren redegøre for muligheden for og for de provenumæssige konsekvenser ved at ligestille skatter og afgifter for henholdsvis varevogne og lastbiler, der kører på diesel, med varevogne og lastbiler, der kører på biogas, således at skatter og afgifter på køretøjerne bliver ligestillet pr. kørt kilometer og ved anskaffelse?  Svar  

Spm. 228

Vil ministeren redegøre for, hvilke provenumæssige konsekvenser det vil have for staten, hvis brændstofafgiften på biogas til biogasdrevne last- og varebiler sænkes med 20 pct.?  Svar  

Spm. 229

Vil ministeren redegøre for, hvilke provenumæssige konsekvenser det vil have for staten, hvis biogas til transport fritages for CO2-afgifter og ligestilles med andre biobrændstoffer?  Svar  

Spm. 230

Vil ministeren redegøre for, hvilke provenumæssige konsekvenser det vil have for staten, hvis biogasdrevne varebiler ligestilles med dieseldrevne varebiler gennem fritagelse for udligningsafgift.  Svar  

Spm. 231

Overvejer ministeren at udskyde momsfristerne for den 1. marts 2021, og vil ministeren begrunde sine overvejelser i forbindelse med at udskyde momsfristerne til senere end den 1. marts 2021?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse