MomsMail 2020, uge 02

Kære læser !

Jeg håber, du er kommet godt ind i det nye år.

Selvom det har været jul og nytår, har der ikke været stille på moms-, told- og afgiftsområdet. Der er masser af læsestof i form af bl.a. artikler og nyt fra EU.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Ingen klimarabat på kantinemomsen
Vigtige datoer samt beløbsgrænser...
Moms ved salg af bygninger til...
Udtagningsmoms på fast ejendom - NYT
Kantineordninger 2020
Godtgørelse af energiafgifter 2020
Kontrol giver 500 millioner kroner i statskassen
Kommende praksisændring – moms på salg af bygninger
Energi & Forsyning - December 2019
Transportørers rolle ved internethandel uden for EU og klagevejledning i Toldstyrelsens afgørelser om told mv.
Beregn din godtgørelse af el- og vandafgift
Notat om beretning om udvikling af det nye inddrivelsessystem og tilslutning af fordringshavere

Bindende svar
Tinglysningsafgift - underpant i tinglyst pant i fast ejendom - fast afgift pr. tinglyst underpantsætning
Moms - elektronisk ydelse - opbevaring af varer

Nyt på inddrivelsesområdet

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Ingen klimarabat på kantinemomsen

På arbejdspladser med kantineordninger opgøres den særlige kantinemoms i de fleste tilfælde efter en forenklet metode. Den er nemlig nemmest at håndtere. Til gengæld skal reglen følges slavisk.


Beierholm

Vigtige datoer samt beløbsgrænser...

Du kan nu hente oversigt over vigtige datoer for indberetning/indbetaling af moms, skat mv. samt ajourført oversigt med oplysninger om de vigtigste skattemæssige beløbsgrænser for 2019/20.


Beierholm

Moms ved salg af bygninger til...

Styresignal om genoptagelse (i høring)


Beierholm

Udtagningsmoms på fast ejendom - NYT

Ikrafttrædelse forventes først omkring 1. juli 2020


Beierholm

Kantineordninger 2020

I mange virksomheder er der etableret en kantineordning. Formen af kantineordningen varierer meget i forhold til virksomhedens størrelse. Det er forskelligt, om virksomheden selv ansætter køkkenpersonale og driver kantinen, eller kantinedriften udliciteres til et cateringfirma


Dansk Revision

Godtgørelse af energiafgifter 2020

De nye satser og procenter for godtgørelse af energiafgifter fra 1. januar 2020 er nu offentliggjort


Dansk Revision

Kontrol giver 500 millioner kroner i statskassen

Skattestyrelsens målrettede kontrolindsats mod illegal indførsel af punktafgiftspligtige varer rammer i stigende grad plet. Siden 2013 har indsatsen ført til et nettoprovenu på knap 500 mio. kr.


Deloitte

Kommende praksisændring – moms på salg af bygninger

Skattestyrelsen vil anerkende, at det er uden betydning for den momsmæssige behandling af et salg af en bygning, om køber har til hensigt at nedrive bygningen. Derimod er det afgørende, om bygningen er funktionsdygtig. Skattestyrelsen vil give mulighed for genoptagelse af tidligere salg.


EY

Energi & Forsyning - December 2019

I denne udgave kan du blandt andet læse om lovforsalget om forbrugerejede vandselskabers mulighed for udtræden af økonomisk regulering og skattepligt. Derudover dykker vi ned i den nyopståede mulighed for godtgørelse efter el-patronordningen.


Folketingets Ombudsmand

Transportørers rolle ved internethandel uden for EU og klagevejledning i Toldstyrelsens afgørelser om told mv.

På baggrund af omtale på Skatteforvaltningens hjemmeside indledte ombudsmanden en generel undersøgelse af spørgsmålet om transportørens rolle ved borgeres internethandel uden for EU, herunder et spørgsmål om delegation af afgørelseskompetence. Det fremgik bl.a. af hjemmesiden, at det, når en borger køber varer over internettet uden for EU, er transportøren, der beregner told mv. af varen, og at borgeren betaler told mv. til transportøren.


PwC

Beregn din godtgørelse af el- og vandafgift

Vi har udarbejdet et regneark, som din virksomhed kan anvende til afstemning og kontering af el- og vandfakturaen, herunder den del af afgiften, der kan godt-gøres. Ønsker du at anvende regnearket gældende fra den 1. januar 2020, kan du downloade det nederst på siden. Regnearket er meget simpelt at bruge, idet der blot skal indtastes elforbrug i kWh og/eller vandforbrug i m3.


Rigsrevisionen

Notat om beretning om udvikling af det nye inddrivelsessystem og tilslutning af fordringshavere

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 22/2018 om udvikling af det nye inddrivelsessystem og tilslutning af fordringshavere.

Notatet er baseret på en redegørelse skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Tinglysningsafgift - underpant i tinglyst pant i fast ejendom - fast afgift pr. tinglyst underpantsætning

SKM2020.8.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at det betragtes som én samlet pantsætning, der kun udløste en fast afgift på kr. 1.640, at tinglyse underpant på pantstiftende vedtægter til en ejerforening (anden hæftelse), som var tinglyst på 126 ejerlejligheder. Tinglysningerne af underpant på vedtægterne i de 126 lejligheder udløste en fast afgift på 1.640 kr. pr. tinglyst underpantsætning, jf. tinglysningsafgiftslovens § 5 b, stk. 2. Tinglysningerne kunne ikke omfattes af fritagelsesbestemmelsen i § 9, da denne bestemmelse vedrørte samlet tinglysning af pantsætninger omfattet af § 5 a.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - elektronisk ydelse - opbevaring af varer

SKM2020.7.SR

Spørger formidlede via en webapplikation kontakten mellem ikke-afgiftspligtige personer, der ønskede opbevaring af varer, og afgiftspligtige personer, der leverede opbevaringsydelser.

Skatterådet kunne bekræfte, at Spørgers tilrådighedsstillelse af applikationen var en elektronisk ydelse, jf. momslovens § 21 c.


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2019.660.GÆLDST

Ændring af praksis for afbrydelse af forældelse ved underretning om lønindeholdelse og beregning af ny forældelsesfrist

Ændring af praksis for afbrydelse af en fordrings forældelse ved underretning om lønindeholdelse, jf. forældelseslovens § 18, stk. 4, og beregning af den nye forældelsesfrist i henhold til forældelseslovens § 19, stk. 6, 2. pkt.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2020.6.VLR

Straf - momssvig - beregning af momsunddragelsen - flere tiltalte - successive selskaber

T1 og T2 var tiltalte for momssvig for perioden 01.04.2011-31.03.2015 som direktører og reelle indehavere af 3 virksomheder, der drev samme type erhvervsmæssig virksomhed med opførelse af porebeton, at have dels afgivet urigtige oplysninger dels fortiet oplysninger til brug for momskontrollen. De tiltalte indgik i alle 3 selskaber, tegnede i fællesskab selskaberne udadtil og den erhvervsmæssige aktivitet blev drevet successivt af selskaberne. Selskaberne havde overtaget igangværende projekter efter hinanden, uden at der var udarbejdet overdragelsesaftaler. De havde derved unddraget for 4.371.335 kr. i moms i alt.

T1 forklarede, at med hensyn til G1 ApS var han ansat og arbejdede som regel med større projekter, som han selvstændigt stod for, måske 50 projekter, men havde som sådan ikke noget med driften af selskabet at gøre. Med hensyn til G3 ApS tidligere G2 ApS var det hans selskab. Han fandt ud af at han gerne ville starte sit eget. Han erindrer ikke at have modtaget breve om ønskede oplysninger om momsregnskab. Han stod selv for bogføring og momsafregning. Han troede det kørte som det skulle. Han havde ikke kendskab til told- og skatteforvaltningens afgørelse vedrørende G1 ApS, tidligere G2 ApS. Han og andre havde dispositionsretten over selskabets bankkonto. Hvad angik G4 ApS, tidligere G5 ApS var han blot ansat.

T2 forklarede, at han blot havde været ansat i G1 ApS, tidligere G2 ApS og G3 ApS, tidligere G2 ApS. Med hensyn til G4 ApS, tidligere G5 ApS stiftede han det fordi han gerne ville prøve at være selvstændig. Han erindrer ikke hvorledes hans ansættelser i de andre selskaber havde været tidsmæssigt i forhold hertil. Han fik hjælp til at fakturere. Han udarbejdede selv momsregnskab. Han var chokeret da han blev afhørt af politiet og har derfor forklaret noget andet der.

Byretten fandt T1 og T2 skyldige i momssvig med direkte forsæt. De idømtes hver 1½ års fængsel heraf 15 måneder betinget med vilkår om samfundstjeneste samt en tillægsbøde på 4.350.000 kr. Den lagde til grund, at de tiltalte har drevet virksomheden med byggeri i porebeton i et samvirke, hvor de løbende har benyttet sig af nye anpartsselskaber, uden at sikre, at der skete korrekt indberetning af moms. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på forholdets grovhed og systematiske karakter og samtidig begge tiltaltes gode personlige forhold.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, dog således at det unddragne momsbeløb i alt udgør 4.357.811 kr. Den lagde vedrørende G3 ApS den købsmoms til grund, som selskaberne selv har angivet trods manglende dokumentation for udgifterne. For så vidt angår G4 ApS ansås den indberettede købsmoms urealistisk høj og anklagemyndighedens skønsmæssige opgørelse ud fra posterne på selskabets bankkonto blev i stedet lagt til grund.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 19/0012471
Indførsel af smykker
Klagen skyldes, at Toldstyrelsen har opkrævet importmoms i forbindelse med indførsel af et guldarmbånd ved klagerens indrejse til Danmark fra Tyrkiet. Landsskatteretten nedsætter momsbeløbet delvist.
Afsagt: 05-12-2019

Journalnr: 18/0003976
Genoptagelse af momstilsvar
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-12-2019

Journalnr: 18/0006970
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-12-2019

Journalnr: 17/0007884
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen i overvejende grad.
Afsagt: 04-12-2019

Journalnr: 15/0865081
Yderligere salgsmoms
Klagen vedrører ansættelse af yderligere salgsmoms. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen betydeligt.
Afsagt: 15-11-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 13-01-2020 - 11-02-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-716/18 AJFP Caras-Severin og DGRFP Timisoara
Dato: 16-01-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - momsdirektivets artikel 287 og 288 - særordning for små virksomheder - fritagelse under visse omsætningsgrænser - beregning af denne omsætningsfrie grænse ved flere økonomiske aktiviteter - begrebet »transaktioner vedrørende fast ejendom«, som ikke »har karakter af bitransaktioner«, som skal medregnes

Tidligere dokument: C-716/18 AJFP Caras-Severin og DGRFP Timisoara - Dom
Tidligere dokument: C-716/18 AJFP Caras-Severin og DGRFP Timisoara - Indstilling
Tidligere dokument: C-716/18 AJFP Caraş-Severin og DGRFP Timişoara - Ny sag

Dom C-513/18 Autoservizi Giordano
Dato: 30-01-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - beskatning af energiprodukter og elektricitet - direktiv 2003/96/EF - artikel 7, stk. 2 og 3 - begrebet »erhvervsmæssig brug af dieselolie anvendt i motorkøretøjer« - national lovgivning, der fastsætter en nedsat punktafgiftssats for erhvervsmæssig brug af dieselolie, som anvendes til regelmæssig passagerbefordring og ikke til lejlighedsvis kørsel med passagerer - ligebehandlingsprincippet

Tidligere dokument: C-513/18 Autoservizi Giordano - Dom
Tidligere dokument: C-513/18 Autoservizi Giordano - Indstilling
Tidligere dokument: C-513/18 Autoservizi Giordano - Ny sag

Indstilling C-716/18 AJFP Caras-Severin og DGRFP Timisoara
Dato: 06-02-2020
Fiskale bestemmelser

Moms. Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Timişoara (Rumænien) den 14. november 2018 - CT mod Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin - Serviciul inspecție persoane fizice og Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara - Serviciul soluționare contestații 1

Tidligere dokument: C-716/18 AJFP Caras-Severin og DGRFP Timisoara - Dom
Tidligere dokument: C-716/18 AJFP Caras-Severin og DGRFP Timisoara - Indstilling
Tidligere dokument: C-716/18 AJFP Caraş-Severin og DGRFP Timişoara - Ny sag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

Rådets Gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2210 af 19. december 2019 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EU om bemyndigelse af Luxembourg til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Rådets forordning (EU) 2019/2220 af 19. december 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2221 af 12. december 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 612/2013 for så vidt angår de data, der er registreret i meddelelser vedrørende registrering af erhvervsdrivende og afgiftsoplag i de nationale registre og i det centrale register

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/2222 af 12. december 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 684/2009 om gennemførelse af Rådets direktiv 2008/118/EF for så vidt angår de data, der skal indberettes under edb-procedurerne for punktafgiftspligtige varers bevægelser under punktafgiftssuspension

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2223 af 13. december 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/323 for så vidt angår de oplysninger, der er behov for i dokumenter for gensidig administrativ bistand, der anvendes til udveksling af oplysninger om punktafgiftspligtige varer omfattet af punktafgiftssuspension

Rådets afgørelse (EU) 2019/2229 af 19. december 2019 om bemyndigelse til at indlede forhandlinger med Republikken Hviderusland om en aftale om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender

Rådets Gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2230 af 19. december 2019 om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 169 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Rådets forordning (EU) 2019/2197 af 19. december 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

Rådets direktiv (EU) 2019/2235 af 16. december 2019 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem og direktiv 2008/118/EF om den generelle ordning for punktafgifter, for så vidt angår forsvarsindsatsen inden for Unionens rammer

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2244 af 16. december 2019 om tilladelse til Spanien og Frankrig til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 5 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Rådets afgørelse (EU) 2019/2249 af 19, december 2019 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Komitéen for Oprindelsesregler under Verdenshandelsorganisationen

Rådets afgørelse (EU) 2019/2198 af 25. november 2019 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg, som er oprettet ved den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse, for så vidt angår ændring af konventionen

 

Nyt fra EUR_LEX

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2154 af 16. december 2019 om åbning for 2020 af et toldkontingent ved import til Den Europæiske Union af visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2014

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2151 af 13. december 2019 om fastlæggelsen af arbejdsprogrammet vedrørende udviklingen og indførelsen af de elektroniske systemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår satser for merværdiafgiften

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2244 af 16. december 2019 om tilladelse til Spanien og Frankrig til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 5 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om momskompensation til velgørende foreninger m.v.  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 82 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Omlægning af beskatningen af overskudsvarme).

Bilag

Bilag 6

Henvendelse af 10/1-20 fra SEP Sønderjylland mv. om udnyttelsen af overskudsvarme

Spørgsmål og svar

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelse af 10/1-20 fra SEP Sønderjylland mv. om udnyttelsen af overskudsvarme, til skatteministeren

L 90 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven. (Annullering af stigning i registreringsafgift for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler i 2020 samt lavere beskatning af eldrevne biler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler, der anvendes som fri bil).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsskema, fra skatteministerenHøringsskema
Høringssvar samlet

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag om, at den i lovforslaget foreslåede annullering af stigning i registreringsafgiften for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler i 2020 også skal gælde i 2021, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvad mindreprovenuet vil være, hvis registreringsafgiften helt fjernes på elbiler, til skatteministeren

L 91 A Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren

Bilag 2

Henvendelse af 3/1-20 fra ECH Consult vedrørende ikrafttrædelses-/overgangsbestemmelsen i dens foreliggende form

Bilag 3

Henvendelse af 10/1-20 fra Finans og Leasing om det semiautomatiske værdifastsættelsessystem

L 91 B Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren

Bilag 2

Henvendelse af 3/1-20 fra ECH Consult vedrørende ikrafttrædelses-/overgangsbestemmelsen i dens foreliggende form

Bilag 3

Henvendelse af 10/1-20 fra Finans og Leasing om det semiautomatiske værdifastsættelsessystem

L 91 C Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren

Bilag 2

Henvendelse af 3/1-20 fra ECH Consult vedrørende ikrafttrædelses-/overgangsbestemmelsen i dens foreliggende form

Bilag 3

Henvendelse af 10/1-20 fra Finans og Leasing om det semiautomatiske værdifastsættelsessystem

Almindelig del

Bilag

Bilag 112

Lovudkast til forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven), emballageafgiftsloven, lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love (Indeksering af de faste tinglysningsafgifter og en række miljøafgifter og genindførelse af registreringsafgiften på luftfartøjer m.v.), fra skatteministeren

Bilag 115

Samlenotat for de ventede punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 21. januar 2020, som er relevant for Folketingets Skatteudvalg, fra skatteministeren

Bilag 116

Meddelelse om forsøgsordning med lukkede spørgetimer i udvalgene

Bilag 117

Henvendelse af 8/12-19 fra Tommy Flauensgaar vedr. Motorstyrelsens afgørelse om registreringsafgift på en Ford Econoline Van

Spørgsmål og svar

Spm. 200

Ministeren bedes oversende de notater, baggrundsnotater m.v., der ligger til grund for den EU-retlige vurdering, der indgår i besvarelsen af SAU alm. del – spørgsmål 384 (folketingsår 2018-19, 1. samling) i forhold til, at opkrævning af yderligere afgift i forbindelse med eksport inden for EU strider imod helt grundlæggende traktatbestemmelser om varernes frie bevægelighed, og i forhold til at sådanne afgifter anses for told eller toldlignende afgifter og derfor vil være i strid med EU-retten.

Spm. 201

Ministeren bedes oversende en oversigt over, hvad afgiften på benzin og diesel er i Danmark, Sverige og Tyskland, både for privat og erhverv, og hvad de statsfinansielle konsekvenser vil være ved, at det danske afgiftsniveau ændrede sig til henholdsvis Sveriges og Tysklands niveau samt 5 øre over tysk og svensk niveau, både før og efter tilbageløb og adfærd samt effekten på arbejdsudbuddet. Vurderer ministeren, at der er andre forhold end afgiftsniveauet, der kan forklare forskellen i pris ved pumpen i de tre lande, og vil ministeren i givet fald lave en dekomponering af prisforskellene i de tre lande?

Samrådsspørgsmål

Spm. M

Samrådsspm. om, hvordan tredoblingen af afgiften på engangsservice og bæreposer af plastik vil påvirke forbruget af genbrugsplast, til skatteministeren og miljøministeren

Spm. N

Samrådsspm., om hensyn til den eventuelle øgede grænsehandel med engangsservice, til skatteministeren og miljøministeren

Spm. O

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 21. januar 2020, som er relevante for Skatteudvalget, til finansministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse