MomsMail 2021, uge 01

Kære læser !

Den første MomsMail med indhold fra 2021 er til den lidt korte side, men dog stadigt med en god håndfuld artikler mv. og lidt øvrigt nyt fra nært og fjern.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Virksomhedernes energiafgifter i 2021
Brexit – Handelsaftalen løser ikke alle udfordringer
Beregn din godtgørelse af el- og vandafgift
PVC-afgift (igen)
Det er Skattestyrelsens bevisbyrde, at reaktionsfristen er overholdt

Bindende svar
Moms - fast ejendom - overtagelse og bortfald af reguleringsforpligtelse

Domme
Skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, og § 32, stk. 1, nr. 4 - en byggevirksomhed havde hverken krav på ordinær eller ekstraordinær genoptagelse af sit afgiftstilsvar

Nye straffesager

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del

 

Artikler og interessante links

BDO

Virksomhedernes energiafgifter i 2021

Satserne ændrer sig ikke meget til næste år, men når det gælder elafgift, vil den nu ophævede sondring mellem energi til procesformål og energi til opvarmning og komfortkøling medføre en økonomisk og administrativ lettelse.

Deloitte

Brexit – Handelsaftalen løser ikke alle udfordringer

Den nye handelsaftale mellem UK og EU er baseret på internationale retningslinjer. Nogle bestemmelser og krav ligner derfor de, som erhvervslivet kender fra andre handelsaftaler. Men handelsaftalen indeholder også anderledes regler. Tjek derfor at din virksomheds forventninger til handelsaftalen stemmer med aftalens faktiske indhold.

PwC

Beregn din godtgørelse af el- og vandafgift

Vi har udarbejdet et regneark, som din virksomhed kan anvende til afstemning og kontering af el- og vandfakturaen, herunder den del af afgiften, der kan...

Redmark

PVC-afgift (igen)

Der er (igen) indført afgift af PVC og ftalater i en række produkter. Afgiften indføres fra 1. januar 2021, og virksomheder, der skal betale ...

TVC Advokatfirma

Det er Skattestyrelsens bevisbyrde, at reaktionsfristen er overholdt

Det er altid en konkret vurdering, om Skattestyrelsen har bevist, om denne har varslet en skatteansættelse rettidigt, og det er vigtigt at få dette undersøgt, hvis en skatteansættelse ændres ekstraordinært.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Moms - fast ejendom - overtagelse og bortfald af reguleringsforpligtelse

SKM2021.12.SR

Spørger har købt en ejendom, som skal udlejes. Landsskatteretten har bestemt, at salget er momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.

Skatterådet bekræfter, at hvis Spørger opfylder betingelserne og bliver frivilligt momsregistreret for udlejning af bygningerne, jf. momslovens § 51, og opkræver moms på huslejen, så opfylder Spørger betingelserne for at kunne overtage en evt. reguleringsforpligtelse på bygningerne.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørger kan overtage en eventuel reguleringsforpligtelse på bygningerne, hvis Spørger ikke bliver frivillig momsregistreret for udlejning af bygningerne, jf. momslovens § 51.

Skatterådet kan endvidere bekræfte, at en eventuel overtaget reguleringsforpligtelse bortfalder ved nedrivning af bygningerne. Efter momslovens § 43 skal der foretages regulering af den fradragsberettigede moms, hvis der sker ændringer i anvendelsen efter anskaffelsen af godet. Efter praksis anses nedrivning ikke for at være "ændret anvendelse" i bestemmelsens forstand.

 

Dom: Skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, og § 32, stk. 1, nr. 4 - en byggevirksomhed havde hverken krav på ordinær eller ekstraordinær genoptagelse af sit afgiftstilsvar

SKM2021.7.BR

Sagen angik, om der kunne ske ordinær genoptagelse af en byggevirksomheds afgiftstilsvar for 4. kvartal 2008, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, eller eventuelt ekstraordinær genoptagelse efter § 32, stk. 1, nr. 4.

Retten fastslog, at der ikke kunne ske ordinær genoptagelse efter § 31, stk. 2, da genoptagelsesanmodningen først var fremsat efter udløbet af den ordinære genoptagelsesfrist for det omhandlede afgiftstilsvar. Videre fandt retten, at det ikke var godtgjort af virksomheden, at der forelå sådanne "særlige omstændigheder", som efter § 32, stk. 1, nr. 4, kan begrunde ekstraordinær genoptagelse af et afgiftstilsvar. Retten lagde i den forbindelse vægt på, at en høring af virksomheden forud for, at SKAT traf afgørelse om ikke at meddele virksomheden tilladelse til frivillig momsregistrering for opførelse af fast ejendom i medfør af den dagældende momslovs § 51, stk. 1, 4. pkt., ikke kunne have ført til ændrede oplysninger om de matrikulære forhold, som var årsag til afslaget, og af samme grund, at der ikke var grundlag for at fastslå, at en klage kunne have ført til et andet resultat. Afgørelsen om afslag var derfor ikke ugyldig. Endelig bemærkede retten, at der er ikke var påvist en årsagssammenhæng mellem den manglende høring eller den manglende klagevejledning på den ene side og den manglende rettidige anmodning om genoptagelse på den anden side.

 

Nye straffesager

SKM2021.1.ØLR

Straf - bedrageri - stærkt misvisende regnskabstal - falske aftaler - momssvig - dokumentfalsk - mandatsvig - skyldnersvig

T var tiltalt for bedrageri, skyldnersvig, mandatsvig og momssvig af særlig grov karakter. Han havde for perioden 01.01.2015-30.09.2016 i forening eller fælles forståelse med en bogholder i et andet selskab angivet et negativt momstilsvar der var 17.152.970 kr. for højt. Han havde derved unddraget for 17.152.970 kr. i moms. Sagen drejede sig derudover om, at T i sit selskab havde vildledt investorer ved at vise stærkt misvisende regnskab, anvende falske kontrakter og havde formået at få pengeudbetalinger til anden konto, selvom han var klar over, at selskabet skulle under konkursbehandling.

T forklarede, at selskabet var hans "lille barn", som han levede og åndede for og at han var drivkraften i virksomheden. Han var ikke involveret i indberetning af moms og havde ikke til hensigt at snyde i moms. Endvidere var lånedokumenterne udfærdiget ved advokat.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen, men frifandt for delbeløb. Retten lagde til grund at T besidder en særdeles central position i selskabet og var fuldt ud klar over hvad der foregik. T idømtes 7 års fængsel samt en tillægsbøde på 15.275.000 kr. Retten gav tre fradrag i beregningen af momsunddragelsen på grund af dokumentationskravene.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men ændrede vedrørende konfiskation.

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 11-01-2021 - 09-02-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 14-01-2021 dom i C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants)
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud - artikel 258 TEUF - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 4 og 19 - lovgivning vedtaget af en selvstyrende region i en medlemsstat - bidrag til køb af benzin og dieselolie, der er pålagt punktafgifter - artikel 6, litra c) - fritagelse for eller nedsættelse af punktafgifter - begrebet »hel eller delvis refusion« af afgift - intet bevis for en forbindelse mellem dette bidrag og punktafgifter

Tidligere dokument: C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants) - Dom
Tidligere dokument: C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants) - Indstilling

Den 14-01-2021 indstilling i C-4/20 ALTI
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatteret - moms - direktiv 2006/112/EF - artikel 205 og 273 - solidarisk hæftelse for en tredjemand, som ikke er den afgiftspligtige person - hæftelsens omfang - udvidelse af hæftelsespligten til den afgiftspligtige persons morarenter - udvidet hæftelse med henblik på effektiv bekæmpelse af momssvig - forekomst af momssvig ved manglende betaling af den angivne skyldige moms

Tidligere dokument: C-4/20 ALTI - Dom
Tidligere dokument: C-4/20 ALTI - Indstilling

Den 20-01-2021 dom i C-420/19 Heavyinstall
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2010/24/EU - artikel 16 - inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger - gensidig bistand - anmodning om retsbevarende foranstaltninger - retsafgørelse fra den bistandssøgende medlemsstat med henblik på vedtagelse af retsbevarende foranstaltninger - kompetence for retten i den bistandssøgte medlemsstat til at vurdere og revidere begrundelsen for disse foranstaltninger - princippet om gensidig tillid og princippet om gensidig anerkendelse

Tidligere dokument: C-420/19 Heavyinstall - Dom
Tidligere dokument: C-420/19 Heavyinstall - Indstilling

Den 20-01-2021 dom i C-288/19 Finanzamt Saarbrücken
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - levering af tjenesteydelser mod vederlag - artikel 26, stk. 1 - transaktioner, der sidestilles med tjenesteydelser mod vederlag - artikel 56, stk. 2 - fastlæggelse af stedet for den afgiftsmæssige tilknytning - udlejning af transportmidler - biler, der stilles til rådighed for ansatte

Tidligere dokument: C-288/19 Finanzamt Saarbrücken - Dom
Tidligere dokument: C-288/19 Finanzamt Saarbrücken - Indstilling

Den 20-01-2021 dom i C-655/19 AJFP Sibiu og DGRFP Brasov
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2 - artikel 9 - begrebet »økonomisk virksomhed« og begrebet »afgiftspligtig person« - transaktioner, der har til formål fra et gode at opnå indtægter af en vis varig karakter - kreditors erhvervelse af faste ejendomme, som er genstand for en tvangsfuldbyrdelsesprocedure med henblik på inddrivelse af lån sikret ved pant i fast ejendom, og salg af disse ejendomme - indehavers almindelige udøvelse af sin ejendomsret

Tidligere dokument: C-655/19 AJFP Sibiu og DGRFP Brasov - Dom

Den 21-01-2021 dom i C-501/19 UCMR - ADA
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c), artikel 24, stk. 1, og artikel 25, litra a) - afgiftspligtige transaktioner - vederlag for overføring af musikværker til almenheden - artikel 28 - organisation til kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder - opkrævning af dette vederlag hos den endelige bruger i eget navn og for indehaverne af ophavsrettighedernes regning

Tidligere dokument: C-501/19 UCMR - ADA - Dom
Tidligere dokument: C-501/19 UCMR - ADA - Indstilling

Den 21-01-2021 indstilling i C-844/19 technoRent International m.fl.
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatte- og afgiftsret - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 183 - tilbagebetaling af overskydende indgående moms - forrentning ved efterfølgende forhøjelse af overskydende indgående moms eller efterfølgende nedsættelse af den skyldige afgift - ingen nationale gennemførelsesforanstaltninger - direkte anvendelse af et direktiv - analog anvendelse af et ikke relevant direktiv - direktiv 2008/9/EF - artikel 27 - fortolkning af EU-retten i overensstemmelse med national lovgivning

Tidligere dokument: C-844/19 technoRent International m.fl. - Dom
Tidligere dokument: C-844/19 technoRent International m.fl. - Indstilling

Den 04-02-2021 dom i C-760/19 JCM Europe
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - pos. 8472 og 9031 - mekanisme til kontrol af pengesedler og seddelkasser - apparat, der skal integreres i en værtsenhed og forbindes med en ekstern styreenhed - gennemførelsesforordning (EU) 2016/1760 - gyldighed

Tidligere dokument: C-760/19 JCM Europe - Dom

 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/9 af 6. januar 2021 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse varmvalsede flade produkter af jern og ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i tyrkiet

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/11 af 7. januar 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (eu) nr. 498/2012 om tildelingen af toldkontingenter for eksporten af træ fra den russiske føderation til den europæiske union

 

Nyt fra EUR_LEX

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/2080 af 9. december 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

forslag til rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på vegne af den europæiske union i den blandede kommission, der er nedsat ved konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure, for så vidt angår ændringsforslagene til denne konvention

 

Høringsportalen

Kommissionens forslag om ændring af direktiv 2006/112EF for så vidt angår tildeling af gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen for at fastsætte betydningen af de termer, der anvendes i visse bestemmelser i direktivet (KOM (2020) 749
Oprettelsesdato: 06-01-2021
Høringsfrist: 19-01-2021

 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 131 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v. (Forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandsbidraget).

Bilag

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 100

Redegørelsen om Skatteministeriets anvendelse af Kammeradvokaten 2014-2019

Spørgsmål og svar

Spm. 211

Vil ministeren kommentere henvendelsen om hjemløses muligheder for at indregistrere et køretøj, jf. SAU alm. del – bilag 98 (intern)?  Svar  

Spm. 213

Vil ministeren redegøre for, hvor meget en dansker gennemsnitligt betaler i skat og afgifter igennem sit liv fordelt på livsindkomstdeciler?  Svar  

Spm. 214

Ministeren bedes oplyse, om et leasingselskab kan få accept til at indregistrere en bil i en kort periode udelukkende med henblik på at få en første indregistreringsdato på bilen, med henblik på senere reeksport. Altså at der indbetales 1 måneds registreringsafgift inklusiv forrentning af restafgiften til Motorstyrelsen, og reglerne fra registreringsafgiftslovens § 3b overholdes, der betales endvidere grøn ejerafgift til staten, og reglerne for de forsikringsmæssige forhold opfyldes.  Svar  

Spm. 215

Vil ministeren som opfølgning på svar på SAU alm. del – spørgsmål 82 redegøre for, hvordan umiddelbare ens køretøjer, hvad angår model, type, tekniske ens data og årgang, kan have forskellige forbrugstal for kilometer kørt pr. liter brændstof?  Svar