MomsMail 2018, uge 49

Kære læser !

Årets næstsidste MomsMail byder på en ganske pæn omgang nyheder i form af nationale afgørelser (både med og uden SKM-nummer), to indstillinger og to domme fra EU-Domstolen, en længere stribe dokumenter fra EU, og som rosinen i pølseenden: en hel del dokumenter fra Folketingets lovarbejde.

Vores udgivelser før og efter nytår bliver:

  • 17. december 2018 for den 10/12 - 17/12
  • 7. januar 2019 for den 18/12 til 6/1 2019

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Nye momsregler for gavekort fra januar 2019 – reglerne kompliceres
Finansloven 2019
Moms på gavekort og vouchers
Vigtige datoer 2019
Igen udsigt til lavere afgifter
Nu lempes praksis for betaling af overskudsvarmeafgift
Landsretsdom om afgiftspligt for støttebrændsel

Bindende svar
Moms på fast ejendom - levering af interessentskabsandele med anvisningsret til fast ejendom
Førstegangssalg af kunst - succession - virksomhedsomdannelse.
Moms - et taxibestillingskontor leverer momsfri formidling af personbefordring
Affaldsvarme- tillægs- og kuldioxidafgift - brændværdi af fiberfraktioner fra afgasset og separeret husdyrgødning

Afgørelser
Forhøjelse af momstilsvar - Nægtet fradrag for købsmoms for udgifter til underleverandører

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
5 nye sager
2 indstillinger
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Nye momsregler for gavekort fra januar 2019 – reglerne kompliceres

Skatteministeren har udsendt et lovforslag, som ændrer på de momsmæssige regler ved salg af gavekort. Mere konkret ændres tidspunktet for, hvornår momsen skal afregnes. Med lovforslaget kompliceres reglerne for mange virksomheder og flere spørgsmål er desværre endnu uafklarede.


Beierholm

Finansloven 2019

Ændringer for skat, moms og afgifter. Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om finansloven for 2019. Nedenfor gennemgås de foreslåede ændringer for skat, moms og afgifter.


Beierholm

Moms på gavekort og vouchers

Nye regler for, hvornår momsen skal indbetales


Beierholm

Vigtige datoer 2019

Hent oversigt over vigtige datoer for indberetning/indbetaling af moms, skat mv.


Deloitte

Igen udsigt til lavere afgifter

Lempelserne har til formål at gøre det billigere for erhvervene og for forbrugerne, herunder særligt for hotel- og turistbranchen, øl- og vinbranchen, landbruget samt for fly- og lystbådsejere.


Deloitte

Nu lempes praksis for betaling af overskudsvarmeafgift

Praksis for betaling af overskudsvarmeafgift er ændret til fordel for virksomhederne. Virksomheder, der udnytter overskudsvarme, bør derfor overveje, om tidligere afgiftsbetalinger kan ændres. Samtidig bør virksomheder, der overvejer at udnytte overskudsvarme, tage den nye praksis i betragtning.


Kammeradvokaten

Landsretsdom om afgiftspligt for støttebrændsel

Østre Landsret har givet Skatteministeriet medhold i, at der skal svares afgift af olie forbrugt i forbrændere til opstart og nedlukning af et affaldsforbrændingsanlæg, fordi olien skal anses for at være anvendt til fremstilling af varme, der leveres fra virksomheden.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Momsfritagelse af fertilitetsbehandling - praksisændring - udkast til styresignal

18-1648437

Momsfritagelser af sundhedsydelser forudsætter ifølge EU-domstolens faste praksis, at ydelserne har til formål at diagnosticere, behandle og så vidt muligt helbrede sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder. Momsfritagelse af fertilitetsbehandling forudsætter derfor som udgangspunkt, at der efter en lægefaglig vurdering foreligger en indikation af infertilitet hos den/dem, som modtager fertilitetsbehandlingen.

En sådan anvendelse af momsfritagelsen er ikke forenelig med artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder om forbud mod forskelsbehandling, og momsfritagelsen skal derfor fortolkes således, at fertilitetsbehandlinger opfylder behandlingskravet i momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, uanset hvem disse leveres til.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms på fast ejendom - levering af interessentskabsandele med anvisningsret til fast ejendom

SKM2018.617.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørgers salg af andele i et interessentskab, der opfører fast ejendom med henblik på udlejning til beboelse, er momsfritaget, idet der er knyttet en anvisningsret til en bestemt fast ejendom til interessentskabsandelen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Førstegangssalg af kunst - succession - virksomhedsomdannelse.

SKM2018.616.SR

Skatterådet bekræftede, at Spørger ville kunne anvende reglerne om reduceret momsgrundlag ved salg af egne kunstgenstande, jf. momsloven § 30, stk. 3, selvom salget sker efter omdannelse af Spørgers enkeltmandsvirksomhed til et selskab, idet den påtænkte omdannelse må anses for en virksomhedsoverdragelse, jf. momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt.

Skatterådet bekræftede, at Spørgers arvinger ville kunne anvende reglerne om reduceret momsgrundlag ved salg af egne kunstgenstande, jf. momsloven § 30, stk. 3, selvom salget sker efter omdannelse af Spørgers enkeltmandsvirksomhed til et selskab i forbindelse med behandlingen af Spørgers dødsbo, idet den påtænkte omdannelse må anses for en virksomhedsoverdragelse, jf. momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt. Skatterådet bemærkede, at selskabet i denne situation ikke må have til hensigt øjeblikkeligt at likvidere den pågældende virksomhed eller eventuelt at sælge lagerbeholdningen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - et taxibestillingskontor leverer momsfri formidling af personbefordring

SKM2018.615.SR

Skatterådet bekræfter, at et taxibestillingskontor handler i eget navn og for fremmed regning, og derfor kan anses for at levere momsfritaget formidling af personbefordring til de tilsluttede vognmænd.

Skatterådet bekræfter endvidere, at når et taxibestillingskontor er oprettet af en taxaforening, og vedtægterne i bestillingskontoret for så vidt angår den obligatoriske del følger standardvedtægterne, er bestillingskontoret en integreret del af taxaforeningen, så længe bestillingskontoret ikke er oprettet i en anerkendt selskabsform.

Skatterådet bekræfter endelig, at det kontingent som vognmændene betaler til taxaforeningen kan anses for at være momsfritaget.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Affaldsvarme- tillægs- og kuldioxidafgift - brændværdi af fiberfraktioner fra afgasset og separeret husdyrgødning

SKM2018.614.SR

Til brug for elektricitet- og varmefremstilling ville spørger forbrænde fiberfraktioner i form af en tørstoffraktion, der fremkom efter afgasning og separering af husdyrgødning.

Skatterådet bekræftede, at fiberfraktionen kunne kategoriseres som "andet affald" efter kulafgiftslovens § 7, stk. 1, hvorfor der ved opgørelsen af affaldsvarme-, tillægs- og kuldioxidafgiften kunne anvendes en brændværdi på 9,4 MJ/kg.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Forhøjelse af momstilsvar - Nægtet fradrag for købsmoms for udgifter til underleverandører

SKM2018.611.LSR

Landsskatteretten fandt, at SKAT med rette havde nægtet fradrag for købsmoms af en vognmandsvirksomheds udgifter til underleverandører, idet det ikke fandtes godtgjort, at der var sket levering mod vederlag fra en afgiftspligtig person.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/2921609
Fremtidige aktiviteter
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets moms- og elafgiftstilsvar, idet SKAT ikke har godkendt selskabets fradrag for indgående moms og godtgørelse af elafgifter med baggrund. Udgifterne er ikke anerkendt som "forberedende omkostninger til fremtidige aktiviteter".
Afsagt: 08-11-2018

Journalnr: 18/0002463
Diverse fradrag
Klagen vedrører nægtet momsfradrag for udgifter til EDB, kontorartikler, mindre anskaffelser og telefonudgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-11-2018

Journalnr: 15/2067200
Manglende dokumentation
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret herunder nægtet fradrag for købsmoms grundet manglende dokumentation. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-11-2018

Journalnr: 15/2059912
Nægtet momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet det af virksomheden angivne fradrag af indgående afgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-11-2018

Journalnr: 16/0921653
Chokoladeafgift af proteinbarer
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet chokolade- og sukkervareafgift for 12 forskellige typer af proteinbarer. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at der alene skal betales dækningsafgift af de pågældende barer.
Afsagt: 09-11-2018

Journalnr: 15/1536820
Varmt vand og komfortkøling
Klagen skyldes, at SKAT i forbindelse med en kontrol har fundet, at selskabet ikke har korrigeret sin tilbagebetaling af afgift for elektricitet anvendt til opvarmning af vand og komfortkøling. SKAT har således foretaget en regulering af elafgiften efter opgørelsesprincippet i elafgiftslovens § 11, stk. 5, nr. 3. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-11-2018

Journalnr: 17/0317638
Yderligere registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har afkrævet selskabet yderligere registreringsafgift af en af selskabets mandskabsvogne, idet SKAT har anset køretøjet for omfattet af registreringsafgiftspligten i Danmark som andet køretøj, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 3. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-11-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 10-12-2018 - 08-01-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-414/17 AREX CZ
Dato: 19-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra b), nr. i) og iii) - artikel 3, stk. 1 - erhvervelse af punktafgiftspligtige varer inden for Fællesskabet - artikel 138, stk. 1, og artikel 138, stk. 2, litra b) - leverancer af varer inden for Fællesskabet - kædetransaktioner med en enkelt transport - henførsel af transport - transport i henhold til afgiftssuspensionsordningen - indvirkning på kvalificeringen af en erhvervelse inden for Fællesskabet

Tidligere dokument: C-414/17 AREX CZ - Dom
Tidligere dokument: C-414/17 AREX CZ - Indstilling
Tidligere dokument: C-414/17 AREX CZ - Ny sag

Dom C-422/17 Skarpa Travel
Dato: 19-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af afgiftslovgivningerne - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - afgiftspligtens indtræden - særordning for rejsebureauer - artikel 65 og 308 - fortjenstmargen opnået af et rejsebureau - fastsættelse af fortjenstmargen - betaling af afdrag inden leveringen af ydelser leveret af rejsebureauet - rejsebureauets faktiske omkostninger

Tidligere dokument: C-422/17 Skarpa Travel - Dom
Tidligere dokument: C-422/17 Skarpa Travel - Indstilling

Dom C-51/18 Kommissionen mod Østrig
Dato: 19-12-2018
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1 - administrativ praksis, hvorefter det følgeretsvederlag, som skal betales til ophavsmanden til et originalkunstværk, pålægges moms

Tidligere dokument: C-51/18 Kommissionen mod Østrig - Dom
Tidligere dokument: C-51/18 Kommissionen mod Østrig - Ny sag

Dom C-552/17 Alpenchalets Resorts
Dato: 19-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - momssærordning for rejsebureauer - anvendelsesområde - levering af feriebolig - øvrige leverede ydelser - sekundære ydelser og hovedydelser - nedsPræjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - harmonisering af afgiftslovgivningerne - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - særordning for rejsebureauer - levering af en feriebolig, der er lejet hos andre afgiftspligtige personer - supplerende ydelser - sekundære ydelser og hovedydelser - nedsat momssats - indkvarteringsydelse leveret af et rejsebureau i dets eget navnat momssats - anvendelse på ferieophold leveret af et rejsebureau

Tidligere dokument: C-552/17 Alpenchalets Resorts - Dom
Tidligere dokument: C-552/17 Alpenchalets Resorts - Indstilling
Tidligere dokument: C-552/17 Alpenchalets Resorts - Ny sag

Dom C-17/18 Mailat
Dato: 19-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 19 og 29 samt artikel 135, stk. 1, litra l) - hel eller delvis overdragelse af en samlet formuemasse - fritagelse for udlejning af fast ejendom - lejekontrakt vedrørende en fast ejendom anvendt til kommerciel udnyttelse og vedrørende løsøregenstande, der er nødvendige for denne udnyttelse - ydelser vedrørende fast ejendom, der har givet anledning til momsfradrag - berigtigelse

Tidligere dokument: C-17/18 Mailat - Dom


Nye sager for domstolen

C-513/18 Autoservizi Giordano

Skal artikel 7 i direktiv 2003/96/EF fortolkes således, at artiklens anvendelsesområde omfatter alle virksomheder og aktører, offentlige eller private, der udfører personbefordring med bus, herunder også udlejning af bus med chauffør, og således at artiklen er til hinder for en national gennemførelsesbestemmelse for så vidt angår den del, ifølge hvilken aktører, som udfører udlejning af bus med chauffør, ikke er omfattet af kategorien af aktører, som anvender dieselolie til erhvervsmæssigt [....

C-544/18 HM Revenue & Customs

Skal artikel 49 TEUF da skal fortolkes således, at en sådan person, som er ophørt med selvstændig erhvervsvirksomhed under omstændigheder, hvor der er fysiske begrænsninger i forbindelse med en graviditets sene stadier og eftervirkningerne af en fødsel, bevarer sin status som selvstændig erhvervsdrivende som omhandlet i denne artikel, forudsat at hun vender tilbage til at udøve økonomisk virksomhed eller finder arbejde inden for en rimelig tid efter sit barns [...]

C-559/18 TDK-Lambda Germany

Skal den kombinerede nomenklatur i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1218/2012 af 12. december 2012 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif fortolkes således, at statiske omformere som de omhandlede kun skal tariferes i underposition 8504 4030, når de hovedsageli...

C-565/18 Société Générale

Er artikel 18 TEUF, 56 TEUF og 63 TEUF til hinder for en national bestemmelse, hvormed finansielle transaktioner, uanset i hvilken stat de finansielle aktører og mellemmænd er hjemmehørende, pålægges en afgift, der skal svares af transaktionens aftaleparter og som svarer til et fast beløb, der stiger på baggrund af transaktionens værdiinterval og varierer ud fra arten af det handlede instrument og aftalens værdi, og som er skyldig, fordi de afgiftspligtige transaktioner vedrører handel med et...

C-572/18 P - thyssenkrupp Electrical Steel og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mod Kommissionen

Appellanterne anfægter den anfægtede kendelse på det grundlag, at den er baseret på væsentlige retlige fejl. Appellanterne har anført fem argumenter vedrørende retlige fejl:

For det første begik Retten en fejl, da den fastslog, at UCC ( ) og beslægtede delegerede forordninger og gennemførelsesforordninger ikke tillægger Kommissionen beføjelser til at træffe afgørelser, der er bindende for de nationale toldmyndigheder i undersøgelsen af de økonomiske [...]


Indstillinger
C-566/17 Zwiazek Gmin Zaglebia Miedziowego

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - ret til fradrag for indgående afgift på leveringer af varer og ydelser, der på uadskillelig vis anvendes i forbindelse med såvel økonomisk som ikke-økonomisk virksomhed - fastsættelse af den fradragsberettigede andel af indgående afgift - princippet om afgiftsneutralitet - hvorvidt og i hvilket omfang beregningen af indgående afgift skal være fastsat ved lov - ingen nationale regler om metoder for fastsættelsen af opdelingen af indgående afgift for varer og ydelser, der på uadskillelig vis anvendes i forbindelse med såvel økonomisk som ikke-økonomisk virksomhed

Generaladvokatens indstilling:

- Rådets direktiv 2006/112/EF af 22. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at en national ret i sager vedrørende en afgiftspligtig person som Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach (den kommunale enhed) er forpligtet til i videst mulige omfang at fortolke sin nationale lovgivning på en måde, som sikrer, at der alene er afgiftsmæssigt fradrag for den andel af indgående moms, som objektivt afspejler det omfang, i hvilket den indgående udgift er blevet anvendt i forbindelse med denne afgiftspligtige persons økonomiske virksomhed.

- Hvor der i de gældende regler ikke er fastsat nogen metode til beregning af størrelsen af den skyldige afgift, skal de kompetente afgiftsmyndigheder tillade den omhandlede afgiftspligtige person at anvende en metode efter eget valg forudsat, og under hensyntagen til karakteren af den udøvede økonomiske virksomhed, at denne metode er egnet til objektivt at afspejle, det omfang, i hvilket den indgående udgift er blevet anvendt i forbindelse med økonomisk virksomhed, er baseret på objektive kriterier og pålidelige data, og at det er muligt for den kompetente myndighed at kontrollere rigtigheden af dens anvendelse.

- En national ret kan alene fritages fra forpligtelsen til at fortolke sin nationale lovgivning i overensstemmelse med EU-retten, hvis denne fortolkning medfører en tilsidesættelse af princippet om, at afgifter skal defineres i juridiske bindende regler, der forinden er tilgængelige for den afgiftspligtige person på en tilstrækkelig klar, præcis og udtømmende måde, for at gøre det muligt for den omhandlede afgiftspligtige person at forudse og bestemme størrelsen af den afgift, som skal betales på et givent tidspunkt, på grundlag af tekster og data, der er til rådighed eller tilgængelig for denne. Dette ville være tilfældet, hvis disse regler resulterede i usikkerhed med hensyn til størrelsen af den skyldige afgift, eller hvis de med tilbagevirkende kraft opkrævede eller forhøjede denne afgift.


C-596/17 Japan Tobacco International og Japan Tobacco International France

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2011/64/EU - punktafgifter for forarbejdet tobak - artikel 15, stk. 1 - fri fastsættelse af maksimale detailsalgspriser - national lovgivning, der pålægger fabrikanter og importører at angive en enhedsdetailsalgspris pr. 1 000 vareenheder eller pr. 1 000 gram for hver enkelt tobaksvare uden mulighed for at differentiere denne pris afhængig af indholdet i enkeltpakningerne

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 15, stk. 1, i Rådets direktiv 2011/64/EU af 21. juni 2011 om punktafgiftsstrukturen og ‑satserne for forarbejdet tobak er ikke til hinder for en national bestemmelse som den i hovedsagen omhandlede, i henhold til hvilken fabrikanterne og importørerne frit fastsætter en enhedspris for detailsalg for hver af deres forarbejdede tobaksvarer af et bestemt handelsnavn og af en bestemt type, angivet pr. 1 000 vareenheder eller pr. 1 000 gram, idet denne pris ikke kan differentieres afhængig af indholdet i de enkeltpakninger, i hvilke disse varer overgår til frit forbrug.


Domme
C-305/17 Frie varebevægelser FENS

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - frie varebevægelser - told - afgifter med tilsvarende virkning - afgift på transmissionen af elektricitet, der er produceret på det nationale område og er bestemt til udførsel - en sådan lovgivnings forenelighed med princippet om frie varebevægelser

Domstolens dom:

Artikel 28 TEUF og 30 TEUF skal fortolkes således, at de er til hinder for en medlemsstats lovgivning, der fastsætter en afgift som den i hovedsagen omhandlede, som pålægges elektricitet, der eksporteres til en anden medlemsstat eller til et tredjeland, alene i det tilfælde, hvor elektriciteten er blevet produceret på det nationale område.

Tidligere dokument: C-305/17 Frie varebevægelser FENS - Indstilling


C-672/17 Tratave

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - afgiftsgrundlag - nedsættelse - princippet om afgiftens neutralitet

Domstolens dom:

Princippet om afgiftens neutralitet samt artikel 90 og 273 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem er ikke til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, som fastsætter, at den afgiftspligtige person i tilfælde af manglende betaling ikke kan foretage en nedsættelse af afgiftsgrundlaget for merværdiafgift (moms), så længe denne afgiftspligtige person ikke forudgående har givet erhververen af varen eller tjenesteydelsen, hvis denne er en afgiftspligtig person, meddelelse om sin hensigt om at ophæve en del af eller hele momsen med henblik på at foretage ændring af det momsfradrag, som sidstnævnte har foretaget.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Udkast til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/191/EU om tilladelse til Letland til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 168a i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem Vedtagelse

RÅDETS FORORDNING om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse fiskevarer for perioden 2019-2020

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2010/99/EU om bemyndigelse af Republikken Litauen til at udvide anvendelsen af en foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2009/1008/EU om bemyndigelse af Republikken Letland til at forlænge anvendelsen af en foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Kroatien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, og artikel 168 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde og i den territoriale anvendelse af direktiv 2008/118/EF

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side

Udkast til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2009/1008/EU om bemyndigelse af Republikken Letland til at forlænge anvendelsen af en foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem Vedtagelse

Udkast til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Kroatien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, og artikel 168 i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem Vedtagelse

Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om at bemyndige Kommissionen til at føre forhandlinger med Amerikas Forenede Stater om en ændring til aftalen mellem EF og USA om samarbejde og gensidig bistand i toldspørgsmål ("initiativet vedrørende sikkerhed for containere" (CSI)) - Politisk enighed

Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om at bemyndige Kommissionen til at føre forhandlinger med Amerikas Forenede Stater om en ændring til aftalen mellem EF og USA om samarbejde og gensidig bistand i toldspørgsmål ("initiativet vedrørende sikkerhed for containere" (CSI)) - Politisk enighed

BILAG til Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landsbrugs- og industriprodukter

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

Vedtagelse af Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til på Det Europæiske Fællesskabs vegne at føre forhandlinger om ændringer af den internationale konvention om harmonisering af kontrol af varer ved grænserne, der blev indgået den 21. oktober 1982 i Genève

 

Nyt fra Parlamentet

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet  

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter  

Bilag til Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landsbrugs- og industriprodukter  

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Momsrefusion før, under og efter brexit

Til virksomheder med eksport af varer til Sydkorea


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.(Udskydelse af indfasning af registreringsafgift m.v. og ændring af bundfradrag for eldrevne køretøjer m.v.)
Oprettelsesdato: 07-12-2018
Høringsfrist: 09-12-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 120 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgift m.v. og ændring af bundfradrag for eldrevne køretøjer m.v.).
Fremsat den 7. december 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 100 Forslag til lov om ændring af lov om spil og lov om afgifter af spil. (Justering af spilaftale).

Bilag

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 6. december 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 6

Spm. om ministeren bedes kommentere henvendelsen af 28/11-18 fra Martin Jessen vedrørende tilknytning til spillefirmaer, til skatteministeren

L 103 Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer. (Afgiftssaneringspakke m.v.).

Bilag

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Meddelelse om udskudt betænkningsafgivelse

L 116 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgiften på eldrevne køretøjer m.v.).

Bilag

Bilag 1

Meddelelse om, at der åbnes for spørgsmål til lovforslaget

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 120 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgift m.v. og ændring af bundfradrag for eldrevne køretøjer m.v.).

Bilag

Bilag 1

Meddelelse om, at der åbnes for spørgsmål til lovforslaget

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Brev fra skatteministeren om fremsættelse af lovforslagetSkatteministeren
Fremsættelsestale
Udkast til lovforslag om eldrevne køretøjer m.v.

Bilag 4

Brev fra skatteministeren til folketingets formand om hastebehandling af lovforslaget, fremsættelsestale og lovudkastBrev til Folketingets formand
Fremsættelsestale
Udkast til lovforslag om eldrevne køretøjer m.v.

Bilag 5

Lovudkast sendt i høring, fra skatteministerenSAU - oversendelse af høringsmateriale
Resumé
Lovforslag om eldrevne køretøjer m.v.

L 28 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 12

Henvendelse af 6/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende EBITDA-regel i relation til fonde

Spørgsmål og svar

Spm. 12

Spm. om at redegøre for mulighederne for og konsekvenserne af at ændre ikrafttrædelsestidspunktet fra den 1. januar 2019 til den 1. juli 2019 for den del af lovforslaget, der omhandler den momsmæssige beskatning af vouchere, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om, hvor stor en del af den nuværende selskabsskatteindkomst, der er CFC-indkomst, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om, hvor stort et provenu staten ville mistet, hvis man erstattede de nuværende CFC-regler med CFC-regler, der minder om Sveriges eller Finlands, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, hvor mange EU-lande der når at implementere EU’s skatteunddragelsesdirektiv pr. 1. januar 2019, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvorfor man konsekvent vælger ikke at følge minimumsmulighederne, når man skal implementere CFC-reglerne, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende EBITDA-regel i relation til fonde, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om, hvilke andre lande der vil nå at få implementeret reglen om moms på vouchere pr. 1. januar 2019, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om, hvilke sanktioner Danmark realistisk set risikerer at blive pålagt, hvis man vælger at udskyde implementeringen af reglerne om moms på vouchere til 1. juli 2019, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om der er nogen eksempler på, at EU-medlemsstater er blevet pålagt sanktioner, hvis staten har vedtaget et lovforslag, der implementerer et direktiv, men samtidig beslutter at give 6 måneder til at de berørte virksomheder i praksis kan gennemføre implementeringen af direktivet m.v., til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om det er realistisk, at virksomheder vil være i tvivl om retstilstanden fra den 1. januar til den 1. juli 2019, hvis man vælger at udskyde implementeringen af direktivet om moms på vouchere, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om det var en dårlig beslutning at vente 2½ år med at få implementeret direktivet om moms på vouchere, til skatteministeren

L 28 A Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 12

Henvendelse af 6/12-18 fra KPMG Acor Tax om EBITDA-regel i relation til fonde

Spørgsmål og svar

Spm. 12

L 28 - svar på spm. 12 om mulighederne for og konsekvenserne af at ændre ikrafttrædelsestidspunktet fra den 1. januar 2019 til den 1. juli 2019 for den del af lovforslaget, der omhandler den momsmæssige beskatning af vouchere, fra skatteministeren

L 28 B Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 12

Henvendelse af 6/12-18 fra KPMG Acor Tax om EBITDA-regel i relation til fonde

Spørgsmål og svar

Spm. 12

L 28 - svar på spm. 12 om mulighederne for og konsekvenserne af at ændre ikrafttrædelsestidspunktet fra den 1. januar 2019 til den 1. juli 2019 for den del af lovforslaget, der omhandler den momsmæssige beskatning af vouchere, fra skatteministeren

L 86 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Nedsættelser af elvarmeafgiften og den almindelige elafgift samt fremrykning af reduktion af den grønne check).

Bilag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 6. december 2018

Almindelig del

Bilag

Bilag 70

Orientering om modtagelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2018/0327>2018/0328 (doku-mentnr. SG-Greffe (2018)D/20840), fra skatteministeren

Bilag 71

Reviderede grund- og nærhedsnotat vedrørende forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder, KOM(2018)21 af 18. januar 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 91

Ministeren bedes oplyse det umiddelbare provenu, provenuet efter tilbageløb samt provenuet efter tilbageløb og adfærd af, at erhvervslivets fradrag for afgifter af olie, flaskegas, naturgas, bygas og kul afskaffes helt eller fastsættes til henholdsvis 10 pct., 20 pct., 30 pct., 40 pct., 50 pct., 60 pct., 70 pct., 80 pct. eller 90 pct. for landbrug, gartnerier m.v. samt øvrige omfattede brancher.  Svar  

Spm. 102

Ministeren bedes kommentere præsentationen fra foretræde den 15. november 2018 fra Danske Tegl A/S og KPMG Acor Tax om afgiftsfritagelse for mineralogiske processer, jf. SAU alm. del - bilag 49.  Svar  

Spm. 103

Ministeren bedes kommentere præsentationen fra foretræde den 15. november 2018 Foreningen Biogasbranchen om provenuneutral grøn omstilling i transportsektoren, jf. SAU alm. del - bilag 50.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse