MomsMail 2023, uge 48

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Finansloven 2024 - ændringer for skat, moms og afgifter
Husk spilafgift af gevinsterne i jeres julekonkurrencer!
Hvilke udgifter kan virksomheden trække fra til årets julefrokost?

SKM-meddelelse
Værdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 2024

Styresignaler
Styresignal - genoptagelse - ændring af praksis - godtgørelse af mineralolie-, gas-, kul- eller CO2-afgift - visse manglende målinger af brændselsforbrug mv.- skatteforvaltningens skønsmæssige ansættelse

Bindende svar
Chokoladeafgift - kakaoprodukt til opløsning i mælk - ikke omfattet af fritagelse for kakaopulver
Energi - afbrænding af pyrolysegas - overskudsvarme - kraftvarme - afgiftsgodtgørelse

Nyt fra domstol.dk

Nyt på inddrivelsesområdet

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del

 

Artikler og interessante links

Beierholm

Finansloven 2024 - ændringer for skat, moms og afgifter

Alle partier i folketinget, med undtagelse af Enhedslisten, har indgået aftale om finansloven for 2024. Aftalen indeholder kun ganske få elementer, der vedrører skat, moms og afgifter - nemlig følgende:

PwC

Husk spilafgift af gevinsterne i jeres julekonkurrencer!

Juletiden nærmer sig, og traditionen tro afholdes der både jule- og adventskonkurrencer. Men er din virksomhed opmærksom på, at de skal registreres for og...

Revisionsinstituttet

Hvilke udgifter kan virksomheden trække fra til årets julefrokost?

Sæsonens julefrokoster er en kærkommen lejlighed til at holde en god firmafest og takke medarbejderne for deres indsats gennem året. Men hvordan undgår man som virksomhed, at julefrokosten giver skatte- og momsmæssige tømmermænd?

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Værdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 2024

SKM2023.564.SKTST

Skattestyrelsen har fastsat vejledende mindstesatser for handlendes forbrug af egne varer, privat andel af elektricitet, vand og varme samt bilforhandleres private anvendelse af biler

 

Styresignal: Styresignal - genoptagelse - ændring af praksis - godtgørelse af mineralolie-, gas-, kul- eller CO2-afgift - visse manglende målinger af brændselsforbrug mv.- skatteforvaltningens skønsmæssige ansættelse

SKM2023.566.SKTST

Styresignalet beskriver en praksisændring og muligheden for genoptagelse vedrørende godtgørelse af mineralolie-, gas-, kul- eller CO2-afgift som følge af en afgørelse fra Landsskatteretten - offentliggjort som SKM2023.502.LSR.

SKAT havde ved en afgørelse nægtet en virksomhed procesgodtgørelse af energiafgiften på olie til forskellige anlæg, der blev forsynet med olie fra samme olietank. Virksomheden havde anvendt olien til både godtgørelses- og ikke-godtgørelsesberettigede formål. Virksomheden havde fået udbetalt godtgørelsen. Nægtelsen af hele godtgørelsen var begrundet med, at ikke der var foretaget målinger af olieforbruget (liter) med henblik på korrekt opgørelse af det godtgørelsesberettigede forbrug af olie.

Landsskatteretten hjemviste SKATs afgørelse for så vidt angår omfanget af nedsættelsen af virksomhedens godtgørelse. Skattestyrelsen skal herefter foretage en skønsmæssig ansættelse af det beløb, som virksomheden har modtaget for meget i godtgørelse som følge af, at der ikke er foretaget nedslag for olie, der ikke er godtgørelsesberettiget efter mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 1, nr. 1, stk. 4 og stk. 5, jf. mineralolieafgiftslovens § 29, stk. 1, 2. pkt.

Det er i styresignalet beskrevet, hvordan praksis for mineralolieafgift, gasafgift, kulafgift og CO2-afgift ændres i overensstemmelse hermed.

Der er adgang til genoptagelse. Adgangen til genoptagelse vedrører skatteforvaltningens trufne afgørelser angående ovennævnte afgifter. Adgangen til genoptagelse gælder alene vedrørende brændsel mv., der er tilført forskellige anlæg, hvoraf ét eller flere, men ikke alle anlæg, udelukkende har produceret til det relevante godtgørelsesberettigede formål, men hvor brændselsforbruget mv. ikke er blevet målt, og hvor skatteforvaltningen ved en afgørelse har nægtet/nedsat udbetalt godtgørelse uden, at skatteforvaltningen har foretaget en skønsmæssig ansættelse af det skyldige beløb efter mineralolieafgiftslovens § 29, stk. 1, 2. pkt., gasafgiftslovens § 28, stk. 2, opkrævningslovens § 5, stk. 2, 2. pkt. for så vidt angår kulafgift eller CO2-afgiftslovens § 19, stk. 2, 2. pkt.

 

Bindende svar: Chokoladeafgift - kakaoprodukt til opløsning i mælk - ikke omfattet af fritagelse for kakaopulver

SKM2023.578.SR

Skatterådet fandt, at et kakaoprodukt til opløsning i mælk ikke var omfattet af afgiftsfritagelsen for kakaopulver. Skatterådet fandt, at Den juridiske vejledning indeholdt en beskrivelse af fritagelsen for kakaopulver til fremstilling af kakaodrik, som var klart i uoverensstemmelse med chokoladeafgiftslovens ordlyd og forarbejder. Der kunne derfor ikke støttes ret på Den juridiske vejledning for så vidt angik en vare, der ikke var et pulver. Skatterådet fandt dermed, at betingelserne for afgiftsfritagelse i chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 2, ikke var opfyldt. Der skulle derfor betales afgift efter chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 1.

 

Bindende svar: Energi - afbrænding af pyrolysegas - overskudsvarme - kraftvarme - afgiftsgodtgørelse

SKM2023.567.SR

Spørger fremstillede dels pyrolyseolie og dels pyrolysegas ved forgasning af affald i et pyrolyseanlæg. Til denne proces anvendtes elektricitet. Affaldet var af fossil oprindelse og indeholdt kulbrinter. Pyrolysegassen var et uundgåeligt biprodukt ved fremstillingen af pyrolyseolie. Gassen havde et højt indhold af den brændbare kulbrinte metan (CH4), og er en afgiftspligtig kulbrinte. Kommunen havde udtalt, at afbrændingen af pyrolysegassen kunne anses som værende en renseproces.

Afbrændingen af pyrolysegassen var afgiftspligtigt efter mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 2, da pyrolysegassen var en kulbrinte, som anvendtes som brændsel til varmefremstilling.

Skatterådet kunne bekræfte, at spørgers afbrænding af pyrolysegas i en kedel med varmefremstilling var en godtgørelsesberettiget renseproces, og at den fremstillede varme herfra var overskudsvarme.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgers afbrænding af pyrolysegas i en motor med el- og varmefremstilling var en godtgørelsesberettiget renseproces, eller at den fremstillede varme fra en motor var overskudsvarme. Afbrændingen af pyrolysegas i en motor med el- og varmefremstilling var i henhold til lovgivningen kraftvarmefremstilling, hvorfor afbrændingen ikke også kunne være en godtgørelsesberettiget renseproces.

 

Nyt fra Domsdatabasen

Højesteret
Højesteret stadfæster landsrettens dom i sag om, hvorvidt Skatteministeriet har handlet ansvarspådragende efter EU-rettens principper om erstatning for skade påført borgere ved at have indført og opkrævet en EU-stridig afgift og ved efterfølgende at have praktiseret en EU-stridig tilbagebetalingspraksis

 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2023.579.BR

Afvisning, da påstandene ikke kunne indgå i en domskonklusion

Sagen drejede sig materielt om, hvorvidt sagsøgerens gæld til det offentlige i indkomståret 2006 var retskraftig med den eventuelle konsekvens, at en foretagen lønindeholdelse ikke skulle være sket.

Retten afviste imidlertid sagen med henvisning til, at sagsøgerens påstande ikke var præcise eller i øvrigt egnede sig til at indgå i en domskonklusion.

SKM2023.568.BR

Inddrivelse af forsyningsafgifter

Sagen drejer sig om en række forsyningsafgifter, bidrag og gebyrer, der var pålagt og opkrævet hos en ejer af en kondemneret ejendom af en række forsyningsselskaber som fordringshavere, og som delvist var inddrevet af Gældsstyrelsen.

Boligejeren nedlagde påstande overfor forsyningsselskaberne samt Skatteministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet om, at der skulle ske nedsættelse af boligejerens gæld vedrørende forsyningsafgifterne, at boligejeren havde et tilbagebetalingskrav vedrørende betalte eller lønindeholdte forsyningsafgifter, gebyrer og renter, og at boligejeren havde krav på erstatning for advokatudgifter og/eller gebyrer og renter.

Boligejeren gjorde gældende, at ministerierne var erstatningsansvarlige, da de havde tilsidesat deres forpligtelse til at føre tilsyn med forsyningsselskaberne, og at der var sket en tilsidesættelse af et delegationsforbud, da de pågældende forsyningsafgifter ifølge boligejeren var omfattet af grundlovens §43.

Forsyningsselskaberne nedlagde friholdelsespåstand overfor Skatteministeriet, hvis de måtte blive idømt et tilbagebetalingskrav.

Retten fandt, at boligejerens krav om tilbagebetaling af alle foretagne indbetalinger på de omtvistede fordringer var forældede. Ubetalte krav, der var sendt til inddrivelse ved Gældsstyrelsen, ikke var forældede. Der var ikke grundlag for at anse nogen af forsyningsselskaberne eller ministerierne for erstatningsansvarlige for boligejerens krav om betaling af advokatudgifter. Allerede som følge af frifindelsen af forsyningsselskaberne blev ministerierne frifundet for de nedlagte friholdelsespåstande.

Retten bestemte, at boligejeren efter sagens udfald skulle betale sagsomkostninger til forsyningsselskaberne samt Skatteministeriet og Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet, og at forsyningsselskaberne skulle betale sagsomkostninger til Skatteministeriet.

 

Nye straffesager

SKM2023.571.ØLR

Straf - momssvig - kildeskat - kontantbeløb - skønsmæssige beregninger - samlevende

T1 og T2 var tiltalt for momssvig af særlig grov karakter samt kildeskattesvig som henholdsvis indehaver og direktør af et selskab at have angivet momstilsvaret for lavt med 2.210.074 kr. for 01.01.11-30.09.13 og for 01.10.13-30.06.14 undladt at angive et momstilsvar på 830.968 kr., ligesom de i perioden 01.01.11-30.09.13 havde undladt at opfylde selskabets pligt til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. De havde derved unddraget for i alt 3.041.042 kr. i moms, 4.024.645 kr. i A-skat og 682.546 kr. i arbejdsmarkedsbidrag. Selskabet var under konkursbehandling. Bogførings- og regnskabsmaterialet for selskabet var bortkommet. Sagen var startet ved at der kunne ses kontanthævninger i million kroners størrelse på selskabets erhvervs konto samt mange overførsler til private konti. T1 og T2 gjorde gældende, at det vil være retssikkerhedsmæssigt betænkeligt at domfælde på baggrund af told- og skatteforvaltningens skønsmæssige beregninger. Byretten fandt T1 og T2 skyldige i momssvig, men frifandt for kildeskattesvig, idet der ikke var bevis for sort aflønning i selskabet. T2 dømtes tillige for skattesvig for indkomstårene 2011-13. Retten lagde til grund at told- og skatteforvaltningen var berettiget til at lave skønsmæssige beregninger og lagde i det store og hele beregningen til grund og henviste blandt andet til skattemedarbejderens særdeles grundige og sikre forklaring om arbejdet med at rekonstruere selskabets regnskaber, herunder at han post for post på kontoudskrifterne har gjort sig kvalitative overvejelser om hvordan den enkelte transaktion har skullet kvalificeres regnskabsmæssigt og i den forbindelse inddrog alt tilgængelig viden om selskabet, herunder kunder og leverandører. Endvidere har der i tiden efter told- og skatteforvaltningens afgørelse været et efterforløb med indsigelser som har ført til visse justeringer. T1 idømtes 1 års betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste samt tillægsbøde på 2.940.000 kr. T2 idømtes 2 års fængsel samt tillægsbøde på 7.430.000 kr. Landsretten stadfæstede byretsdommen

SKM2023.570.ØLR

Straf - skattesvig - momssvig - ikke selvanmeldelse- ulovlige anpartshaverlån - delvis forældelse

T var som direktør i et selskab, i forening med en anden, tiltalt for moms- og skattesvig for momsperioden 01.01.2008-31.12.2008 og indkomståret 2008. Beløb gik direkte ind på mellemregningskontoen i stedet for at blive bogført dels i omsætningen og dels i momsregnskabet således at beskatningen blev undgået. Momstilsvaret blev herefter angivet for lavt med 715.013 kr. og selskabets overskud blev selvangivet for lavt med 2.860.412 kr. Statskassen blev herved unddraget for 715.013 kr. i moms og 715.100 kr. i selskabsskat.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes 1 års betinget fængsel samt en tillægsbøde 1.430.000 kr. samt erstatningskrav. Byretten fandt, idet selskabet gik konkurs den 13.04.2010 og kurator den 09.02.2011 foretog anmeldelse til politiet om de ulovlige anpartshaverlån, ikke at Ts anmeldelse til told- og skatteforvaltningen den 29.06.2011 kunne henføres til reglerne om selvanmeldelse.

T forklarede i landsretten, at han udarbejdede mellemregningskontoen til revisor i forbindelse med regnskabsaflæggelsen i maj/juni 2009, hvorved betalingen af de to fakturaer blev udholdt fra selskabets indkomstopgørelse for 2008. T udarbejdede selskabets halvårlige momsregnskaber og forestod momsangivelserne. Han vidste ikke at moms skulle angives i det halvår, hvor fakturaen udstedes. De blev enige om, at T skulle fortælle deres revisor, at den indbetaling, hvorved fakturaerne blev betalt, var en indbetaling fra den ene. For at kunne gennemføre dette, skiftede de revisor. Ved at skubbe momsafregningen og selskabsskatten foran selskabet ville de se, om selskabet kunne holdes i live, og momsafregningen og selskabsskatten betales senere.

Landsretten fandt T skyldig i momssvig, men frifandt T for skattesvig. T idømtes 6 måneders betinget fængsel og tillægsbøde på 350.000 kr. Landsretten stadfæstede med hensyn til erstatning.

Retten lagde vægt på forholdets karakter og størrelsen af det unddragne momsbeløb. Tillægsbøden blev nedsat til afrundet halvdelen af det unddragne beløb henset til den lange sagsbehandlingstid.

T frifandtes for skattesvig, idet der ikke var taget fradrag for direktørernes lønudgifter i selskabets indkomstopgørelse, hvorefter der var tvivl om unddragelsen oversteg 500.000 kr. Forholdet var herefter forældet efter den femårige forældelsesregel.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0003365
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT, nu Skattestyrelsen, ikke har imødekommet en anmodning om genoptagelse af momstilsvaret for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2016, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, fra en filial af en virksomhed i Norge. SKAT har herunder henset til, at filialen i Danmark ikke i forhold til hovedetableringen i Norge udøver selvstændig økonomisk virksomhed. Der er herunder henset til, at filialen ikke selv bærer den økonomiske risiko i forbindelse med levering af ydelser, idet den økonomiske risiko påhviler hovedetableringen, og filialen er afhængig af hovedetableringen, hvorfor de til sammen udgør et og samme momssubjekt. Filialen har herefter ikke ret til momsfradrag, jf. momslovens § 37, stk. 7, idet filialen ikke har leveret formidling af værdipapirer, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e, til en aftager uden for EU. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 03-11-2023

Journalnr: 19/0074570
Eksportgodtgørelse
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har genopkrævet tidligere udbetalt eksportgodtgørelse for 13 køretøjer, som selskabet har anmeldt til afgiftsgodtgørelse i 2016 og 2017, under henvisning til, at betingelserne for udbetaling af eksportgodtgørelse ikke anses for opfyldt, jf. registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 1 og § 7 c. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist.
Afsagt: 25-10-2023

Journalnr: 17/0517085
Naturgas forbrugt til rumopvarmning
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at selskabets godtgørelse af gasafgift skal nedsættes. Dette skyldes, at selskabet har anvendt naturgas til fremstilling af rumvarme, jf. gasafgiftslovens § 10, stk. 4, 1. punktum. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-10-2023

Journalnr: 22/0024734
Tinglysningsafgift - bodeling
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af yderligere tinglysningsafgift som følge af klagerens tinglysning af en endelig bodeling. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-11-2023

Journalnr: 22/0049528
Yderligere tinglysningsafgift
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af yderligere tinglysningsafgift i forbindelse med tinglysning af et skøde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-11-2023

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 04-12-2023 - 02-01-2024

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 14-12-2023 indstilling i C-746/22 Slovenské Energetické Strojárne
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 170 - tilbagebetaling af merværdiafgift til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten - direktiv 2008/9/EF - artikel 20 - tilbagebetalingsmedlemsstatens anmodning om supplerende oplysninger - henlæggelse af proceduren på grund af manglende fremlæggelse af supplerende oplysninger inden for fristen - artikel 23 - afvisning af inddragelse af oplysninger, der først forelægges under indsigelsesproceduren

Den 14-12-2023 indstilling i C-519/22 MAX7 Design
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - efterfølgende fastsættelse af en sikkerhedsstillelse - sikkerhedsstillelse, der er knyttet til en tredjemands skattegæld - inddragelse af skatteidentifikationsnummeret, hvis sikkerheden ikke stilles - ejendomsfriheden og friheden til at oprette og drive egen virksomhed - proportionalitetsprincippet - proportionalitet i snæver forstand - adgangen til effektive retsmidler

Den 21-12-2023 dom i C-96/22 Companhia de Distribuição Integral Logista Portugal
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - frie varebevægelser - artikel 34 TEUF - kvantitative indførselsrestriktioner - foranstaltninger med tilsvarende virkning - national lovgivning, som begrænser den mængde cigaretter, der kan overgå til forbrug i en given periode, til et loft, der svarer til månedsgennemsnittet for den mængde, der er overgået til forbrug i de foregående 12 måneder - artikel 36 TEUF - begrundelse - bekæmpelse af skatteunddragelse og misbrug - beskyttelse af den offentlige sundhed - skatter og afgifter - punktafgifter - direktiv 2008/118/EF - artikel 7 - punktafgifters forfaldsdato - punktafgiftspligtige varers overgang til forbrug - artikel 9 - betingelser for punktafgiftens forfald og gældende punktafgiftssatser - overskridelse af den kvantitative grænse, der finder anvendelse - overskydende mængde - anvendelse af den afgiftssats, der gældende på datoen for indlevering af afslutningsangivelsen

Den 21-12-2023 dom i C-288/22 Administration de l'enregistrement, des domaines og de la TVA (TVA – Membre d’un conseil d'administration)
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 9 - afgiftspligtige personer - selvstændigt udøvet økonomisk virksomhed - begrebet »økonomisk aktivitet« - begrebet »selvstændigt udøvet virksomhed« - virksomhed som bestyrelsesmedlem i et aktieselskab

Den 11-01-2024 indstilling i C-639/22 Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht Fiscale Eenheid Achmea Y Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten BPL Pensioen BPFL
Fiskale bestemmelser

Om momsdirektivets artikel 135, stk. 1, litra g), skal fortolkes således, at deltagere i en pensionsfond som den i hovedsagen omhandlede kan anses for at løbe en investeringsrisiko, og medfører denne omstændighed, at pensionsfonden bliver en »investeringsforening« i denne bestemmelses forstand? Har følgende herved betydning [...]

Den 11-01-2024 indstilling i C-665/22 Fri udveksling af tjenesteydelser Amazon Services Europe
Fiskale bestemmelser

Er forordning (EU) 2019/1150 1 til hinder for en national bestemmelse, der med det specifikke formål at sikre tilstrækkelig og effektiv håndhævelse af forordningen, herunder ved indsamling af relevante oplysninger, pålægger udbydere af onlineformidlingstjenester og onlinesøgemaskiner regelmæssigt at indberette relevante oplysninger om deres indtægter [...]

 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Commission kicks off work to further mobilise EU customs against drug-trafficking

 

Nyt fra EUR_LEX

forslag til rådets afgørelse om indgåelse på unionens vegne af ændringen af aftalen mellem den europæiske union og kongeriget norge om administrativt samarbejde, bekæmpelse af svig og inddrivelse af fordringer på momsområdet

forslag til rådets afgørelse om undertegnelse på unionens vegne af ændringen af aftalen mellem den europæiske union og kongeriget norge om administrativt samarbejde, bekæmpelse af svig og inddrivelse af fordringer på momsområdet

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2023/2491 af 8. november 2023 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2023/2489 af 30. oktober 2023 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2023/2490 af 30. oktober 2023 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 4 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer, brændstofforbrugsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Regelforenkling og øget regelefterlevelse på motorområdet, justering af skatteforvaltningslovens fristreglers samspil med visse bestemmelser i dobbeltbeskatningsoverenskomster m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 13

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/11-23 fra Danmarks Frie Autocampere vedrørende foretræde om import af autocampere

L 52 Forslag til lov om ændring af momsloven, opkrævningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af aftale om skærpede og hurtigere sanktioner på skatteområdet).

Bilag

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 10

Spm. om talepapir fra samrådet 23. november 2023

Spm. 11

Spm. om det er korrekt forstået, at der - hvis der ses bort fra den foreslåede ophævelse af den nuværende progressionsgrænse ved beregningen af bøder - for skatte- og afgiftsunddragelser, der ikke kan straffes med fængsel, både efter gældende regler og med lovforslaget straffes med en bøde, der udmåles til det unddragne beløb

Spm. 12

Spm. om at oplyse omgørelsesprocenten i skattesager ved henholdsvis domstolene, skatteankenævnene og Landsskatteretten

Spm. 13

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/11-23 fra Syddansk Universitet, professor Frederik Waage om bekymring om lovkvaliteten, til skatteministeren, kopi til justitsministeren

L 85 Forslag til lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Lempelse af energiafgiften for hotellers rumvarme, forbrugsregistrering ved direkte linjer, nedsættelse af tærskler for indberetning af statsstøtte m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om der ikke findes en smidigere model for lempelse af energiafgift for hotellers rumvarme, der ikke kræver en administrativ tung ordning med bl.a. opmåling af hotellets gangarealer, lobby m.v.

Spm. 2

Spm. om at redegøre for provenuberegningen bag lempelsen for hotellers rumvarmeafgift i forbindelse med FL 2019, jf. svar på SAU alm. del - spørgsmål nr. 717 af 8. september 2020 (folketingsåret 2019-20)

Spm. 3

Spm. om at oplyse provenueffekterne af at udvide afgiftslempelsen til også at gælde reception, fællesarealer, gangarealer, elevatorer, trapper osv.

Spm. 4

Spm. om at oplyse fordelingen af hoteller m.v. opdelt på primære opvarmningskilde (el, gas, fjernvarme, olie osv.) i perioden 2015 til 2023

Spm. 5

Spm. om forslaget vedrørende lempelse af energiafgiften for hotellers rumvarme kan justeres, så det bliver mindre bureaukratisk og dermed mindre administrativt byrdefuldt for hotelvirksomhederne

Almindelig del

Bilag

Bilag 64

Orientering om brev som regeringen har modtaget fra Michael Svarer, formand for ekspertgruppen for en grøn skattereform

Spørgsmål og svar

Spm. 101

Vil ministeren redegøre for sammenhængen mellem en ny flyafgift, hvor hovedparten af indtægterne ikke går tilbage til branchen, og følgende udsagn fra regeringsgrundlaget, hvor kun tobaks- og nikotinafgiften undtages fra princippet om, at provenuet skal føres tilbage krone for krone til erhvervene: ”I det omfang, at regeringen træffer beslutning om at hæve skatter eller afgifter, skal andre skatter eller afgifter tilsvarende reduceres, så der samlet set ikke opkræves mere i skat eller afgift. Tobaks- og nikotinafgifter er undtaget fra dette princip. Princippet gælder ikke for erhvervsbeskatning, hvis provenuet – som med den kommende CO2e-afgift på landbruget – føres tilbage krone for krone til erhvervene.”?  Svar  

Spm. 102

Vil ministeren redegøre for, hvor mange midler der kunne være indhentet i bidrag fra en passagerbetaling fra 2020 -2023, såfremt luftfartens egne anbefalinger om en klimafond var blevet fulgt?  Svar  

Spm. 103

Vil ministeren udarbejde en beregning af, hvor stor en andel de skattelettelser, som regeringen har stillet forslag om, der reelt ikke kommer danskerne til gode som følge af den passagerafgift, fordi den modvirkes af forslaget om en passagerafgift? Beregningen bedes foretaget ud fra en oversigt med udgangspunkt i den oversigt over skattelettelser, der er udarbejdet af Velliv, der fremgår af artiklen ”Se din gevinst på skattelettelserne ud fra din egen indkomst” fra Berlingske af den 6. november 2023. Tabellen bedes tilføjet et skøn for andelen af danskere, der befinder sig på hvert indkomstniveau, samt en beregning af, hvor meget den reelle skattelettelse fratrukket udgifter til passagerafgifter på hvert indkomstniveau vil være, hvis der tages udgangspunkt i en husstand på fire personer (to voksne og to børn), der en gang årligt rejser til Thailand og en gang årligt til Paris. Beregningen skal være inklusive omkostningerne til Fit for 55 – EU's plan for en grøn omstilling.  Svar  

Spm. 104

Vil ministeren redegøre for, hvorvidt regeringen også vil finansiere velfærd med grønne afgifter fra andre sektorer end luftfarten?  Svar  

Spm. 139

Hvordan forholder ministeren sig til, at det tilsyneladende er muligt at købe opioider på hjemmesider på ”the dark web” og få dem sendt hjem via almindelig pakkepost og ser ministerens behov for effektivisering af kontrollen på dette område? Der henvises til, at der findes systemer, som kan scanne pakker for ulovligt indhold.  Svar  

Spm. 140

Tror ministeren, at det har hold i virkeligheden, når en af de hjemmesider, der sælger ulovlige opioider siger, at det med 95 pct. sikkerhed ikke bliver fanget af toldmyndighederne, som en af de ulovlige internethandlere skriver til DR-journalisten i dokumentarserien ”Helt væk på piller” (www.dr.dk, episode 1, 29:00)?  Svar  

Spm. 141

Hvad mener ministeren kan forklare, at Toldstyrelsen har oplevet en stigning på næsten 500.000 ulovlige piller fra sidste år til året før, jf. artiklen ””Lige så nemt som at bestille pizza”: Det vrimler med illegale opioider på nettet”, www.dr.dk?  Svar  

Spm. 144

Vil ministeren beregne provenukonsekvenser ved at halvere momsen på fødevarer? Svaret bedes opgjort efter tilbageløb og adfærd.  Svar  

Spm. 148

Vil ministeren beregne provenukonsekvenser efter tilbageløb og adfærd af beslutningsforslag B 70 om nedsættelse af registreringsafgiften (folketingsåret 2022-23, 2. samling), fremsat af Dansk Folkeparti?  Svar  

Spm. 315

Vil ministeren redegøre for sagsbehandlingstiderne i Skatteankestyrelsen? Svaret bedes opgjort som gennemsnit, længste og korteste behandlingstid ud for hver enkelt sagstype fra 2022 og frem. I forlængelse af dette, mener ministeren, at sagsbehandlingstiderne er tilfredsstillende?  Svar  

Spm. 364

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 25. august 2023 fra Kim H. Madsen om import af engangs-e-cigaretter, jf. SAU alm. del – bilag 241, og herunder redegøre nærmere for lovgivningen om privates indførsel af e-cigaretter og e-væske med angivelse af tilladte mængder og sanktionsmuligheder?  Svar