MomsMail 2018, uge 48

Kære læser !

I denne uges MomsMail bringer vi bl.a. et par ganske spændende EU-domme om henholdsvis "brugtmoms" og tidspunktet for afgiftspligtens indtræden for ydelser leveret af en fodboldspilleragent.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 


Adjunkt/lektor til Professionsbachelor i skat

Brænder du for det skattefaglige område? Har du en profil, der gør, at du både kan undervise og deltage i udviklingsaktiviteter på området? Og har du lyst til at sætte dit præg på de skattefaglige uddannelser på Institut for Forvaltnings- og Administrationsuddannelser? Så har vi måske et job til dig.

På Professionsbachelor i skat på Københavns Professionshøjskole (KP) er omdrejningspunktet at uddanne fremtidens skattemedarbejdere med fokus på skatte- og regnskabsfaglige opgaver. Det er en ny grunduddannelse, der optog studerende første gang 1. september 2018, og uddannelsen er placeret på Institut for Forvaltnings- og Administrationsuddannelser. Vi søger en medarbejder, der kan varetage undervisning på både grunduddannelse og videreuddannelse for at styrke det samlede skattefaglige miljø på KP. 

Om jobbet
Stillingen er fortrinsvis en undervisningsstilling, hvor du i din undervisning skal understøtte den studerendes læring og vidensniveau med fokus på professionsdannelse. Stillingen indebærer dialogbaseret, praksisnær undervisning og vejledning af både unge på grunduddannelse og erfarne praktikere på videreuddannelse samt udvikling af viden på de faglige områder. 

Dine opgaver vil bl.a. omfatte: 

  • undervisning og vejledning af studerende og kursister samt sikre en sammenhæng mellem undervisning, praksis og viden
  • planlægning af undervisning i samarbejde med kolleger på grunduddannelse og videreuddannelse
  • omsætning af viden til undervisningsmateriale, f.eks. cases, øvelser, eksamensopgaver mv. i tæt samarbejde med dine kolleger
  • udvikling af viden inden for det skattefaglige område
  • ansvar for udvalgte fag på både grunduddannelse og efter- og videreuddannelse.

Om dig
Du har ambitioner for undervisningen på det skattefaglige område og har en løsningsorienteret indstilling i forhold til variationen af opgaverne.

Derudover kan du genkende dig selv i følgende:  

  • Du har en relevant uddannelse på kandidat, master eller lignende niveau, f.eks. cand.jur., cand.merc.aud. eller cand.merc.jur. Du må meget gerne have en ph.d., men det er ikke et krav.
  • Du har dokumenteret kendskab til og gerne erfaring med ét eller flere af følgende specialer:
    - Skattestrafferet
    - Insolvensret og formueret med skattemæssigt perspektiv
    - Skatteforvaltningsret og forvaltningsret
    - Direkte beskatning og indirekte beskatning generelt
    - Regnskab og økonomi
  • Du har en høj faglighed, er ambitiøs og kan levere gode resultater inden for undervisning og udvikling.
  • Du er fleksibel og har lyst til at indgå i forskellige former for samarbejde.

Din arbejdsplads
Du bliver en central spiller på et stærkt hold bestående af 20 engagerede adjunkter, lektorer og konsulenter med brede kompetencer inden for offentlig forvaltning og skat. Vi er flerfagligt sammensat, og du kommer derfor til at arbejde sammen med kolleger med juridiske, økonomiske, organisatoriske, psykologiske og administrative baggrunde, hvor vi bestræber os på at kunne tilbyde:

  • en fleksibel arbejdsplads, en uformel omgangstone og højt til loftet
  • professionelle, skarpe og humoristiske kolleger.

Om os
Ved Institut for Forvaltnings- og Administrationsuddannelser på KP er det vores hovedopgave at uddanne morgendagens administrative medarbejdere, hvilket vi gør gennem tre professionsbacheloruddannelser samt en erhvervsakademiuddannelse. Herudover bidrager vi til opgaveløsningen i forhold til videreuddannelse for erfarne praktikere og laver forsknings- og udviklingsprojekter i tæt samarbejde med aktørerne i den offentlige sektor.

Vi er gennem vores uddannelser optaget af at bidrage til velfærdssamfundets udvikling, hvilket vi sigter på at gøre gennem dimittender, der aktivt spiller sammen med og understøtter den offentlige sektors øvrige velfærdsprofessioner. 

På KP har vi en vision om at uddanne fagprofessionelle, der lykkes i og sammen med praksis. Vi mener, at myndige professionelle er nøglen til at realisere samfundets fineste idealer og løse dets vanskeligste opgaver. Vi arbejder bl.a. på at styrke studiekulturen, så vores studerende bliver dygtige medarbejdere, der med de rette kompetencer kan bidrage til velfærdssamfundet.

Institut for Forvaltnings- og Administrationsuddannelser er organisatorisk placeret på Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet. Udover vores to professionsbacheloruddannelser samt erhvervsakademiuddannelsen, udbyder instituttet også Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen og på videreuddannelsesområdet udbyder vi Diplomuddannelse i skat og efteruddannelseskurser med skattefagligt indhold.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du bliver ansat på fuldtid som adjunkt eller lektor med start d. 1. oktober eller hurtigst muligt efter aftale.

Du bliver ansat i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation og med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1065 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb, samt deltage i vores ambitiøse adjunktuddannelse. 

Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse efter bekendtgørelsen om lektorkvalificering, jf. BEK nr. 673 af 13/05 2020. 

Arbejdspladsen er beliggende på Tagensvej 86, 2200 København N.

Vil du vide mere?
Hovedstadsregionen har brug for stærke professionelle, der er uddannet til at møde og besvare fremtidens udfordringer. Som en samlet professionshøjskole har vi med vores bredde og volumen en ambition om at blive toneangivende på uddannelsesområdet.

Læs mere om Københavns Professionshøjskole og vores strategiske retning ’Fælles om fremragende undervisning’ på www.kp.dk.

Læs også mere om vores uddannelser:

•    Administrationsbachelor
•    Professionsbachelor i skat 
•    Administrationsøkonom
•    Diplomuddannelse i skat

Har du generelle spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Pia Freil på telefon 2429 6435.

For nærmere information om den skattefaglige profil på grunduddannelsen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Majbritt Høy Espensen på telefon 2429 6304.

For nærmere information om den skattefaglige profil på efter- og videreuddannelse, er du velkommen til at kontakte lektor Ulla Margrethe Hansen på telefon 2373 3306.

Interesseret?
Send din ansøgning og CV via ansøgerknappen senest mandag den 31. august 2020. 

Er du lektorbedømt eller tillagt merit efter CVU-stillingstrukturen fra 2003, har du mulighed for, sammen med din ansøgning, at vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i bekendtgørelsen. Anmodningen skal vedlægges CV, kopi af eksamensbeviser, samt kopi af bedømmelsen efter CVU-stillingsstrukturen. 

Såfremt der er ansøgere, som anmoder om bedømmelse, vil dette indebære udskydning af tidspunktet for beslutning om besættelse af stillingen.

Vi forventer at holde 1. samtaler i uge 37 og 2. samtaler i uge 38 2020.

Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.

Se annoncen og søg jobbet.

Københavns Professionshøjskole, august 2020
Skriv gerne at du har set annoncen hos TaxCon

 


 

Indhold

Artikler og interessante links
Moms på gavekort – nye regler fra nytår
Udgifter til nyttiggørelse af overskudsvarme skal ikke medgå i afgiftsgrundlaget
Momsrefusion til kommuner og regioner - ny bekendtgørelse på vej
Momsmæssige overvejelser i juletiden

Bindende svar
Moms - momsfritagelse - avis

Afgørelser
Konkursbo - Fradrag for moms af tab på debitorer

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
5 nye sager
1 indstilling
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Moms på gavekort – nye regler fra nytår

Det kommer til at koste erhvervslivet dyrt, når der fra nytår i højere grad end nu vil skulle afregnes moms allerede ved udstedelsen af gavekort, fordi nettoindtægterne fra ikke-indløste gavekort derved falder betragteligt


BDO

Udgifter til nyttiggørelse af overskudsvarme skal ikke medgå i afgiftsgrundlaget

Skattestyrelsen ændrer - med styresignal SKM2018.582.SKTST - praksis for, hvilke af fjernvarmeselskabernes udgifter der skal anses som vederlag for overskudsvarme. Praksisændringen har betydning i de situationer, hvor en fjernvarmevirksomhed betaler for et særligt anlæg hos en virksomhed, som...


PwC

Momsrefusion til kommuner og regioner - ny bekendtgørelse på vej

Økonomi- og Indenrigsministeriet har netop sendt ”momsrefusionsbekendtgørelsen for 2019” i høring. I modsætning til sidste år er der forholdsvis få ændringer på vej.


PwC

Momsmæssige overvejelser i juletiden

Julen medfører ofte en række udgifter til personale- og kundepleje. Men hvornår har du som virksomhed mulighed for momsfradrag for dine udgifter? Vi har gennemgået og oplistet nogle af de mest almindelige udgifter, som I kan støde på i den kommende tid.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Moms - momsfritagelse - avis

SKM2018.600.SR

Skatterådet bekræfter, at publikationen A opfylder betingelserne for at kunne anses som en avis i momslovens forstand, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 18.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Konkursbo - Fradrag for moms af tab på debitorer

SKM2018.607.LSR

Der kunne ikke godkendes fradrag for moms af tab på debitorer, da tabet ikke kunne anses at være et tab som følge af en momspligtig leverance, men derimod et tab som følge af et mellem parterne etableret låneforhold.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2018.598.ØLR

Straf - momssvig - revisor medtiltalt - skattesvig - kildeskat - bogføringsskik

T1 og T2 var tiltalte for momssvig ved som henholdsvis direktør, hovedaktionær og daglig leder, henholdsvis revisor for G1, for perioden 01.01.09-30.09.13 at have angivet et momstilsvar på 1.363.905 kr., selvom det rettelig var ikke under 4.668.392 kr. De var tillige tiltalte for svig med A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i G2, idet de for perioden 01.09.10-31.10.10 ikke angav A-skat på 567.966 kr. og arbejdsmarkedsbidrag på 89.797 kr. T1 var tillige tiltalt for skattesvig for indkomståret 2011, idet han angav sin indkomst fra G1 for lavt med 800.000 kr. samt for overtrædelse af bogføringsloven. T1 unddrog herved for 4.475.274 kr. i alt og T2 unddrog for 3.962.250 kr. i alt.

T1 forklarede at han i juni 2008 stiftede selskabet G1. Der har ikke været andre personer tilknyttet selskabet, og selskabet er 100 % ejet af ham. Selskabet driver virksomhed med sikkerhedsopgaver. I juli 2010 blev han eneste direktionsmedlem i G2, som blev undergivet konkursbehandling i juni 2014. T1 og T2 havde etableret et samarbejde i slutningen af 2010. Det var herefter T2, der stod for bogføringen og udarbejdelse af regnskab. Det var som udgangspunkt T2, der beregnede og indberettede momsen, og T1 overførte det af T2 beregnede momsbeløb fra selskabets konto til en klientkonto hos T2. Der skulle tillige være sket indberetning og indbetaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag via G1. T1 erkendte, at han ikke var i besiddelse af regnskabsmaterialet for 2011 og 2012, idet han et par gange om året afleverede alle regnskabsbilag i en plasticpose til T2.

T2 forklarede at T1 og T2 havde etableret et samarbejde i slutningen af 2010 omkring G1.

Han har ikke haft noget at gøre med G2.

Byretten fandt de tiltalte skyldige i tiltalen. T1 idømtes ubetinget fængsel i 2 år og 3 måneder samt en tillægsbøde på 2.494.134 kr. T2 idømtes ubetinget fængsel i 1 år og 9 måneder samt en tillægsbøde på 1.981.110 kr. Retten lagde vægt på omfanget og størrelsen af unddragelsen, forholdenes systematiske karakter, som blandt andet er forsøgt sløret ved at undlade at opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis samt for T2's vedkommende, at han tidligere var straffet for ligeartet kriminalitet. Tillægsbøden blev beregnet som halvdelen til hver vedrørende momssvig og svig med hensyn til A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Byretten forkastede T2's forklaring om, at han intet kender til G2 som utroværdig, idet der under ransagning hos T1 fandtes en faktura udstedt af T2, hvorved han opkrævede et revisorhonorar for udarbejdelse af årsregnskab for G2, lønafstemning 2008-10 og sammenlægning af G1 og G2.

Landsretten ændrede byrettens dom. T2 frifandtes for svig med A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, idet der ikke forelå skriftligt materiale i sagen, der viste, at de tiltalte havde kontakt med hinanden i september og oktober 2010, og de begge forklarede, at de først lærte hinanden at kende i slutningen af 2010. T1 idømtes ubetinget fængsel i 2 år og tillægsbøde på 2.450.000 kr. T2 idømtes ubetinget fængsel i 1 år og 6 måneder samt en tillægsbøde på 1.600.000 kr.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 16/0954231
Genoptagelse af afgørelse
Klagen skyldes, at SKAT ved afgørelse af 10. maj 2016 har undladt at imødekomme en anmodning om genoptagelse af sager vedrørende momsgodtgørelse, hvori der blev truffet afgørelse den 13. januar 2015 og den 5. februar 2015. Landsskatteretten anså den påklagede afgørelse ugyldig efter en konkret væsentlighedsvurdering og afgørelsen annulleredes som følge heraf. Skattestyrelsen (tidligere SKAT) må herefter foretage en fornyet behandling af genoptagelsesanmodningen og træffe en afgørelse, der opfylder begrundelseskravene.
Afsagt: 02-11-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 03-12-2018 - 01-01-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-566/17 Zwiazek Gmin Zaglebia Miedziowego
Dato: 06-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - ret til fradrag for indgående afgift på leveringer af varer og ydelser, der på uadskillelig vis anvendes i forbindelse med såvel økonomisk som ikke-økonomisk virksomhed - fastsættelse af den fradragsberettigede andel af indgående afgift - princippet om afgiftsneutralitet - hvorvidt og i hvilket omfang beregningen af indgående afgift skal være fastsat ved lov - ingen nationale regler om metoder for fastsættelsen af opdelingen af indgående afgift for varer og ydelser, der på uadskillelig vis anvendes i forbindelse med såvel økonomisk som ikke-økonomisk virksomhed

Tidligere dokument: C-566/17 Zwiazek Gmin Zaglebia Miedziowego - Dom
Tidligere dokument: C-566/17 Zwiazek Gmin Zaglebia Miedziowego - Indstilling
Tidligere dokument: C-566/17 Związek Gmin Zagłębia Miedziowego - Ny sag

Indstilling C-596/17 Japan Tobacco International og Japan Tobacco International France
Dato: 06-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2011/64/EU - punktafgifter for forarbejdet tobak - artikel 15, stk. 1 - fri fastsættelse af maksimale detailsalgspriser - national lovgivning, der pålægger fabrikanter og importører at angive en enhedsdetailsalgspris pr. 1 000 vareenheder eller pr. 1 000 gram for hver enkelt tobaksvare uden mulighed for at differentiere denne pris afhængig af indholdet i enkeltpakningerne

Tidligere dokument: C-596/17 Japan Tobacco International og Japan Tobacco International France - Indstilling
Tidligere dokument: C-596/17 Japan Tobacco International og Japan Tobacco International France - Ny sag

Dom C-305/17 Frie varebevægelser FENS
Dato: 06-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - frie varebevægelser - told - afgifter med tilsvarende virkning - afgift på transmissionen af elektricitet, der er produceret på det nationale område og er bestemt til udførsel - en sådan lovgivnings forenelighed med princippet om frie varebevægelser

Tidligere dokument: C-305/17 Frie varebevægelser FENS - Dom
Tidligere dokument: C-305/17 Frie varebevægelser FENS - Indstilling

Dom C-672/17 Tratave
Dato: 06-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - afgiftsgrundlag - nedsættelse - princippet om afgiftens neutralitet

Tidligere dokument: C-672/17 Tratave - Dom
Tidligere dokument: C-672/17 Tratave - Ny sag

Dom C-414/17 AREX CZ
Dato: 19-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra b), nr. i) og iii) - artikel 3, stk. 1 - erhvervelse af punktafgiftspligtige varer inden for Fællesskabet - artikel 138, stk. 1, og artikel 138, stk. 2, litra b) - leverancer af varer inden for Fællesskabet - kædetransaktioner med en enkelt transport - henførsel af transport - transport i henhold til afgiftssuspensionsordningen - indvirkning på kvalificeringen af en erhvervelse inden for Fællesskabet

Tidligere dokument: C-414/17 AREX CZ - Dom
Tidligere dokument: C-414/17 AREX CZ - Indstilling
Tidligere dokument: C-414/17 AREX CZ - Ny sag

Dom C-422/17 Skarpa Travel
Dato: 19-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af afgiftslovgivningerne - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - afgiftspligtens indtræden - særordning for rejsebureauer - artikel 65 og 308 - fortjenstmargen opnået af et rejsebureau - fastsættelse af fortjenstmargen - betaling af afdrag inden leveringen af ydelser leveret af rejsebureauet - rejsebureauets faktiske omkostninger

Tidligere dokument: C-422/17 Skarpa Travel - Dom
Tidligere dokument: C-422/17 Skarpa Travel - Indstilling

Dom C-51/18 Kommissionen mod Østrig
Dato: 19-12-2018
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1 - administrativ praksis, hvorefter det følgeretsvederlag, som skal betales til ophavsmanden til et originalkunstværk, pålægges moms

Tidligere dokument: C-51/18 Kommissionen mod Østrig - Dom
Tidligere dokument: C-51/18 Kommissionen mod Østrig - Ny sag

Dom C-552/17 Alpenchalets Resorts
Dato: 19-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - momssærordning for rejsebureauer - anvendelsesområde - levering af feriebolig - øvrige leverede ydelser - sekundære ydelser og hovedydelser - nedsPræjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - harmonisering af afgiftslovgivningerne - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - særordning for rejsebureauer - levering af en feriebolig, der er lejet hos andre afgiftspligtige personer - supplerende ydelser - sekundære ydelser og hovedydelser - nedsat momssats - indkvarteringsydelse leveret af et rejsebureau i dets eget navnat momssats - anvendelse på ferieophold leveret af et rejsebureau

Tidligere dokument: C-552/17 Alpenchalets Resorts - Dom
Tidligere dokument: C-552/17 Alpenchalets Resorts - Indstilling
Tidligere dokument: C-552/17 Alpenchalets Resorts - Ny sag

Dom C-17/18 Mailat
Dato: 19-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 19 og 29 samt artikel 135, stk. 1, litra l) - hel eller delvis overdragelse af en samlet formuemasse - fritagelse for udlejning af fast ejendom - lejekontrakt vedrørende en fast ejendom anvendt til kommerciel udnyttelse og vedrørende løsøregenstande, der er nødvendige for denne udnyttelse - ydelser vedrørende fast ejendom, der har givet anledning til momsfradrag - berigtigelse

Tidligere dokument: C-17/18 Mailat - Dom


Nye sager for domstolen

C-470/18 Belgische Staat

Skal artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fortolkes således, at bestemmelsen med hensyn til merværdiafgiftsansættelse under alle omstændigheder er til hinder for brug af bevismidler, der er tilvejebragt under tilsidesættelse af retten til respekt for privatlivet, som sikres af chartrets artikel 7, eller tillader den en national ordning, hvorefter den ret, der skal afgøre, om et sådant bevismiddel kan lægges til grund for en momsansættelse, skal foretage en a...

C-469/18 Belgische Staat

Skal artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fortolkes således, at bestemmelsen med hensyn til merværdiafgiftsansættelse under alle omstændigheder er til hinder for brug af bevismidler, der er tilvejebragt under tilsidesættelse af retten til respekt for privatlivet, som sikres af chartrets artikel 7, eller tillader den en national ordning, hvorefter den ret, der skal afgøre, om et sådant bevismiddel kan lægges til grund for en momsansættelse, skal foretage en a...

C-579/18 Comida paralela 12

Er artikel 79 i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen til hinder for, at en national bestemmelse - som den, der er gennemført ved artikel 266 i den generelle lov af 18. juli 1977 om told og afgifter - i tilfælde af indførsel på ikke-forskriftsmæssig måde på Den Europæiske Unions toldområde af en importafgiftspligtig vare, gør den enhed, der er civilretligt ansvarlig for ophavsmanden til en sådan strafbar handling, til hvilken handling...

C-574/18 C

Skal det under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede, hvor en producentorganisation som defineret i artikel 11, stk. 1, [og i] artikel 15 i Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (forordning nr. 2200/96) leverer genstande til de producenter, der er tilsluttet organisationen, og herfor fra producenterne modtager en betaling, som ikke dækker indkøbsprisen, lægges til grund, [...]

C-573/18 C

Skal det under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede, hvor en producentorganisation som defineret i artikel 11, stk. 1, [og i] artikel 15 i Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (forordning nr. 2200/96) leverer genstande til de producenter, der er tilsluttet organisationen, og herfor fra producenterne modtager en betaling, som ikke dækker indkøbsprisen, lægges til grund, [...]


Indstillinger
C-567/17 Bene Factum

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - punktafgifter - delvist denatureret alkohol - fritagelser - produkter, der ikke er bestemt til konsum - produkternes formelle bestemmelse - faktisk bestemmelse - den modtagende medlemsstats beføjelse til at trække en fritagelse, der er indrømmet i en anden medlemsstat, tilbage - stor risiko for svig, unddragelse eller misbrug - procedure til konstatering af, at en fritagelse er ugyldig

Generaladvokatens indstilling:

1) Fritagelsen i artikel 27, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer finder anvendelse på kosmetiske produkter, som indeholder denatureret ethanol, og som ifølge deres primære (direkte) tiltænkte anvendelsesformål ikke er bestemt til konsum, uden hensyntagen til den omstændighed, at visse personer indtager dem som alkoholholdige drikkevarer.

2) Ovenstående berøres ikke af den omstændighed, at importøren eller forhandleren af disse produkter i en anden medlemsstat end den, hvor de fremstilles, hvis myndigheder har indrømmet fritagelsen, ved, at visse personer indtager produkterne i bestemmelseslandet som alkoholholdige drikkevarer, og importøren eller forhandleren beordrer fremstillingen eller mærkningen tilrettelagt med henblik på - med denne omstændighed for øje - at opnå det størst mulige salg.

3) Såfremt de litauiske myndigheder i denne situation finder, at der er tale om svig, unddragelse eller misbrug, kan de nægte at give fritagelse eller trække en fritagelse tilbage i overensstemmelse med proceduren i artikel 27, stk. 5, i direktiv 92/83.


Domme
C-264/17 Mensing

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 314 - artikel 316 - artikel 322 - særordninger for kunstgenstande - fortjenstmargenordningen - afgiftspligtige videreforhandlere - levering af kunstgenstande foretaget af kunstneren eller dennes retssuccessorer - transaktioner inden for Fællesskabet - de nationale skatte- og afgiftsmyndigheders afslag på at lade en afgiftspligtig person være omfattet af retten til at vælge at anvende fortjenstmargenordningen - betingelser for anvendelse - ret til fradrag af afgift, der er betalt i tidligere led - kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter

Domstolens dom:

1) Artikel 316, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at en afgiftspligtig videreforhandler kan vælge at anvende fortjenstmargenordningen på en levering af kunstgenstande, som i tidligere led er blevet leveret til ham som led i en afgiftsfri erhvervelse inden for Fællesskabet af kunstneren eller dennes retssuccessorer, selv om disse personer ikke er omfattet af de kategorier af personer, der er opregnet i dette direktivs artikel 314.

2) En afgiftspligtig videreforhandler kan ikke på samme tid vælge at anvende fortjenstmargenordningen i artikel 316, stk. 1, litra b), i direktiv 2006/112 på en levering af kunstgenstande, som i tidligere led er blevet leveret til ham som led i en afgiftsfri levering inden for Fællesskabet, og gøre krav på en ret til fradrag af den merværdiafgift, der er betalt i tidligere led, i de situationer, hvor en sådan ret er udelukket i medfør af dette direktivs artikel 322, litra b), hvis sidstnævnte bestemmelse ikke er blevet gennemført i national ret

Tidligere dokument: C-264/17 Mensing - Indstilling


C-548/17 baumgarten sports & more

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - afgiftsansættelse for agenter for professionelle fodboldspillere - betaling i rater og underlagt en betingelse - afgiftspligtens indtræden, forfald og opkrævning

Domstolens dom:

Artikel 63 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, sammenholdt med dette direktivs artikel 64, stk. 1, skal fortolkes således, at det er til hinder for, at afgiftspligtens indtræden og forfaldet af afgiften med hensyn til en agents levering af tjenesteydelser som spillerformidler inden for professionel fodbold som den i hovedsagen omhandlede, som er genstand for betalinger i rater og er betinget i flere år efter spillerformidlingen, skal betragtes som indtrådt på tidspunktet for spillerformidlingen.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF, for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem for beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Nederlandene tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2010/99/EU om bemyndigelse af Republikken Litauen til at udvide anvendelsen af en foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2429 om tilladelse til Letland til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 168a i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Udkast til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Det Forenede Kongerige tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 16 og 168 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem Vedtagelse

Udkast til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem Vedtagelse

Udkast til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Nederlandene tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem Vedtagelse

Udkast til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2429 om tilladelse til Letland til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 168a i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem Vedtagelse

Udkast til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2010/99/EU om bemyndigelse af Republikken Litauen til at udvide anvendelsen af en foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem Vedtagelse

Udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF, for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem for beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne Udkast til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår udvekslingen af oplysninger med henblik på at overvåge den korrekte anvendelse af konsignationsaftaler Udkast til Rådets gennemførelsesforordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 hvad angår visse fritagelser for transaktioner inden for Fællesskabet Vedtagelse

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelsen af de beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er tillagt Kommissionen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne

 

Nyt fra Parlamentet

Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale om ændring af det eksisterende toldkontingent for fjerkrækød og tilberedt fjerkrækød og om ændring af den eksisterende toldordning for andre fjerkræudskæringer, jf. bilag I-A til kapitel 1 i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side  

Bilag til Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale om ændring af det eksisterende toldkontingent for fjerkrækød og tilberedt fjerkrækød og om ændring af den eksisterende toldordning for andre fjerkræudskæringer, jf. bilag I-A til kapitel 1 i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side  

Meeting of ECON of Monday, 3 December 2018  

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Tariferingsforordninger


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen
Oprettelsesdato: 26-11-2018
Høringsfrist: 11-12-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 29 A Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler. (Indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til Køretøjsregisteret, undtagelse for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.).
Vedtaget den 29. november 2018

L 29 B Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven og om ophævelse af pvc-afgiftsloven. (Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier).
Vedtaget den 29. november 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 100 Forslag til lov om ændring af lov om spil og lov om afgifter af spil. (Justering af spilaftale).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 26/11-18 fra De Samvirkende Købmænd, Danske Spil og Dansk Erhverv vedrørende krav om godkendelse af bestyrere m.v.

Bilag 5

Henvendelse af 28/11-18 fra Martin Jessen vedrørende tilknytning til spillefirmaer

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at redegøre for reglerne vedrørende bookmakeres limitering af spillere, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at redegøre for eventuelle eksempler på begrænsning af bookmakeres limitering af spillere i andre europæiske landes spillelovgivning, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at redegøre for, om det er muligt at indsætte en grænse for, hvornår bookmakere kan limitere spillere, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at redegøre for resultaterne af Spillemyndighedens undersøgelse om bookmakeres limitering af spillere, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/11-18 fra De Samvirkende Købmænd, Danske Spil og Dansk Erhverv vedrørende krav om godkendelse af bestyrere m.v, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om ministeren bedes kommentere henvendelsen af 28/11-18 fra Martin Jessen vedrørende tilknytning til spillefirmaer, til skatteministeren

L 103 Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer. (Afgiftssaneringspakke m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at redegøre for den foreslåede afskaffelse af afgift på antibiotika og vækstfremmere i foderstoffer, til skatteministeren

L 28 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 9

Henvendelse af 28/11-18 fra Kromann Reumert om spørgsmål om den nye omgåelsesklausul i ligningslovens § 3

Bilag 10

Henvendelse af 29/11-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende uddybende spørgsmål til den generelle omgåelsesklausul

Bilag 11

Henvendelse af 30/11-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab vedrørende implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v.

Spørgsmål og svar

Spm. 12

Spm. om at redegøre for mulighederne for og konsekvenserne af at ændre ikrafttrædelsestidspunktet fra den 1. januar 2019 til den 1. juli 2019 for den del af lovforslaget, der omhandler den momsmæssige beskatning af vouchere, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om at redegøre for mulighederne for og konsekvenserne ved, at udskille delen om regler for beskatning af kontrollerede udenlandske selskaber (CFC-reglerne) til et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om CFC-reglerne, hvis et selskab flytter rettighederne til et datterselskab i EU-land m.v., til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om ministeren er enig med regeringens eget Implementeringsudvalg, når de tidligere har konkluderet, at et overblik over de øvrige landes implementering vil være central for en endelig politisk stillingtagen vedrørende den danske implementering, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om kommentar til henvendelsen af 28/11-18 fra Kromann Reumert om spørgsmål om den nye omgåelsesklausul i ligningslovens § 3, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/11-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende uddybende spørgsmål til den generelle omgåelsesklausul, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/11-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab vedrørende implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v., til skatteministeren

L 28 A Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 9

Henvendelse af 28/11-18 fra Kromann Reumert om spørgsmål om den nye omgåelsesklausul i ligningslovens § 3

Bilag 10

Henvendelse af 29/11-18 fra KPMG Acor Tax om uddybende spørgsmål til den generelle omgåelsesklausul

Bilag 11

Henvendelse af 30/11-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v.

L 28 B Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 9

Henvendelse af 28/11-18 fra Kromann Reumert om spørgsmål om den nye omgåelsesklausul i ligningslovens § 3

Bilag 10

Henvendelse af 29/11-18 fra KPMG Acor Tax om uddybende spørgsmål til den generelle omgåelsesklausul

Bilag 11

Henvendelse af 30/11-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v.

L 29 Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af pvc-afgiftsloven og lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler. (Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier, indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til Køretøjsregistret, undtagelse for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.).

Bilag

Bilag 12

Henvendelse af 27/11-18 fra PVC Informationrådet vedrørende præcisering i forbindelse med foretræde den 15. november 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/11-18 fra Dansk Affaldsforening vedrørende kommentar til afskaffelsen af pvc-afgiften, til skatteministeren

L 29 A Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler. (Indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til Køretøjsregisteret, undtagelse for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.).

Bilag

Bilag 12

Henvendelse af 27/11-18 fra PVC Informationrådet vedrørende præcisering i forbindelse med foretræde den 15. november 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 8

L 29 - svar på spm. 8 om kommentar til henvendelsen af 22/11-18 fra Dansk Affaldsforening vedrørende kommentar til afskaffelsen af pvc-afgiften, fra skatteministeren

Spm. 8

L 29 - svar på spm. 8 om kommentar til henvendelsen af 22/11-18 fra Dansk Affaldsforening vedrørende kommentar til afskaffelsen af pvc-afgiften, fra skatteministeren

L 29 B Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven og om ophævelse af pvc-afgiftsloven. (Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier).

Bilag

Bilag 12

Henvendelse af 27/11-18 fra PVC Informationrådet vedrørende præcisering i forbindelse med foretræde den 15. november 2018

Bilag 13

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

Bilag 14

Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 28. november 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 8

L 29 - svar på spm. 8 om kommentar til henvendelsen af 22/11-18 fra Dansk Affaldsforening vedrørende kommentar til afskaffelsen af pvc-afgiften, fra skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 64

Supplerende samlenotat for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 4. december 2018, som er relevant for Skatteudvalget

Bilag 68

Orientering vedrørende ny momspraksis for hyrevogne

Spørgsmål og svar

Spm. 66

Ministeren bedes redegøre for provenuet ved at ændre i registreringsafgiften efter 2 forskellige modeller. -Model 1, hvor den højeste sats hæves til 180 pct., den laveste sats hæves til 105 pct., skalaknækket sænkes således, at ændringen i knækket isoleret bidrager med 1,5 mia. kr. efter tilbageløb. -Model 2, hvor den lave sats på 85 pct. bibeholdes til og med 130.000 kr., satsen på 150 pct. bibeholdes op til og med 250.000 kr., den tidligere højeste sats på 180 pct. genindføres for biler over 250.000. I begge modeller skal elbiler holdes ude, således, at de ikke pålægges stigningerne i registreringsafgiften. For begge modeller bedes ministeren redegøre for provenuet i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter adfærd. Ministeren bedes for adfærd opgive provenuet henholdsvis inklusiv og eksklusiv arbejdsudbud.  Svar  

Spm. 71

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 30. oktober 2018 fra Foreningen Biogasbranchen vedrørende foretræde om provenu neutral grøn omstilling i transportsektoren, jf. SAU alm. del - bilag 27.  Svar  

Spm. 72

Vil ministeren oplyse, hvilke EU-lande der beskatter højtemperatur og lavtemperatur overskudsvarme, samt hvordan dette beskattes i de pågældende lande?  Svar  

Spm. 80

Ministeren bedes kommentere på nedenstående henvendelse fra en kæde af fast food-restauranter angående muligheden for at fjerne afgiften på elektricitet, der er anvendt komfortkøling:”Når vi producerer burgere i vores køkkener, bliver der varmt. Det er faktisk så varmt, at vi må køle køkkenerne ned, for at opfylde fødevarelovgivningen, fordi eksempelvis vores chokoladeknapper smelter sammen.Alligevel skal vi betale ekstra ”komfort køl afgift” som om det var for vores komforts skyld, at vi køler ned.Det er vi nødt til, for at have ordentlige arbejdsforhold og fødevareforhold. Det er derfor ikke komfort, så den afgift burde afskaffes.”  Svar  

Spm. 82

Ministeren bedes for de seneste fem år oplyse provenuet fra afgift af elektricitet, som er anvendt til komfortkøling.  Svar  

Spm. 89

Ministeren bedes oplyse det umiddelbare provenu, provenuet efter tilbageløb samt provenuet efter tilbageløb og adfærd af at afskaffe reglen om, at erhvervsmæssig flytransport er undtaget for brændstofafgifter.  Svar  

Spm. 90

Ministeren bedes oplyse det umiddelbare provenu, provenuet efter tilbageløb samt provenuet efter tilbageløb og adfærd af at sidestille landbrug, gartneri m.v. med øvrige erhverv, hvad angår muligheden for at fradrage afgifter af olie, flaskegas, naturgas, bygas og kul, således at den del af energiafgiften, der trækkes fra, sænkes fra 98,2 pct. til 91,9 pct.  Svar  

Spm. 112

Ministeren bedes vurdere lovligheden i, at den danske Hyundai-importør i 2017 indregistrerede leasingbiler til meget lave priser, for så efter endt leasingperiode at sælge bilerne til langt højere priser, som mediet Finans har afdækket.  Svar  

Spm. 113

Agter ministeren at igangsætte en nærmere undersøgelse af sagen om den danske Hyundai-importør, der i 2017 indregistrerede leasingbiler til meget lave priser, for så efter end leasingperiode at sælge bilerne til langt højere priser, som mediet Finans har afdækket?  Svar  

Spm. 139

Ministeren bedes oplyse antallet af indregistrerede biler af nedenstående mærker fordelt på landsdele for perioden 2009-2018:• Lamborghini• Porsche• Bentley• Aston Martin• Ferrari • Jaguar  Svar  

Spm. 144

I rapporten ”Analyse af Iværksætterselskaber” udgivet af Erhvervsstyrelsen i september 2018 i samarbejde med bl.a. Skatteministeriet fremgår det, at der var usikkerhed om den nye selskabsform ”ville blive brugt til svig og momsunddragelse i videre udstræk end andre virksomhedsformer”, og at det efterfølgende har vist sig, at iværksætterselskaberne ”i større omfang end forventet har medført en forhøjet risiko for svig.” Den forventning og usikkerhed stod ikke beskrevet i bemærkningerne til lovforslag nr. L 152 (folketingsåret 2012-13), hvor der tværtimod stod følgende: ”Lovforslaget medfører ikke i øvrigt konsekvenser for det offentlige.” Kan ministeren redegøre for, hvor den forventning og usikkerhed fremgik, og hvorfor den ikke blev videreformidlet i bemærkningerne til lovforslaget?  Svar  

Spm. 145

TV 2 har bedt Skatteministeriet om aktindsigt i alle dokumenter vedrørende skattemæssige konsekvenser ved indførslen af selskabsformen iværksætterselskaber, men har fået afslag. Vil ministeren redegøre for om et af følgende dokumenter indeholder udtalte bekymringer om at indførslen af iværksættervirksomheder kunne medføre øget moms- og skattesvig?21-01-2013: Mail fra SKAT: SKAT’s (Indsats) bemærkninger til høring til lov om ændring af selskabsloven21-01-2013: Telefonnotat: Samtale med EVM21-01-2013: Intern forelæggelse til afdelingschef: SKM´s bemærkninger til høring til lov om ændring af selskabsloven21-01-2013: Internt dokument Udkast til høringssvar23-01-2013: Mail fra SKAT: SKAT´s (Store Selskaber) bemærkninger til høring til lov om ændring af selskabsloven22-01-2013: Mail fra SKAT: SKAT´s (Afregning erhverv) bemærkninger til høring til lov om ændring af selskabsloven  Svar  

Spm. 146

I svaret på SAU alm. del – spørgsmål 10 angives, at ”Langt de fleste kager er derimod som udgangspunkt ikke afgiftspligtige”, og det fremgår videre, at undtagelserne til dette kan være:1) Kagen består af skummasse og bagværket udgør mindre end 2/32) Særlige omstændigheder, hvor konditorvarer kan fremstå som slik, fx små romkugler, der ikke er produceret af kageaffald3) Konditorvarer, der er fuldt overtrukket af chokolade.For så vidt angår pkt. 3) indgik netop dette i det oprindelige spørgsmål, hvor ministeren blev bedt om at forholde sig til, at blandt andet honningkager og vandbakkelser blev afgiftspligtige efter chokoladeafgiftslovens kapitel 1, hvis de er fuldt overtrukket med chokolade. Ministeren svarede til dette, at ”En honningkage eller en vandbakkelse, hvor fx bunden ikke er overtrukket, er ikke fuldt overtrukket, og det er derfor ikke givet, at varen vil blive anset som en afgiftspligtig vare.” Skal dette forstås således, at en honningkage eller en vandbakkelse, som er fuldt overtrukket, inkl. bunden, er omfattet af chokoladeafgiftslovens kapitel 1? Den sidste del af det oprindelige spørgsmål, hvor ministeren bedes forholde sig til, om danske bagerier og restaurationskøkkeners produktion af fuldovertrukne honningkager og vandbakkelser (inkl. bunden) bliver omfattet af chokoladeafgiftslovens kapital 1, ses ikke besvaret. Ministeren bedes derfor besvare dette. I tillæg til dette svar bedes ministeren oplyse, om det i bekræftende fald medfører, at producenter således alle skal registreres som afgiftspligtige i henhold til opkrævningsloven (jf. bekendtgørelse nr. 223 af 03/03/2012) for chokolade- og sukkervarer m.m. og konsum-is (29.025).  Svar  

Spm. 153

Det fremgår af svarene på SAU alm. del – spørgsmål 40 og 42, at der i det opgjorte akkumulerede mindreprovenu er indregnet tabte registreringsafgiftsindtægter fra de benzinbiler, der fortrænges. Ministeren bedes opgøre mindreprovenuet på samme vis som i de to svar, men hvor batterifradraget videreføres og minimumssatsen i registreringsafgiften for elbiler afskaffes. Ministeren bedes endvidere oplyse, om man kan forvente at dette sammensatte mindreprovenu, omtrent vil svare til det opgjorte mindreprovenu ved afskaffelse af minimumssatsen for elbiler grundet de to forslags virkning i registreringsafgifterne og givet, at man nu kun indregner indtægtstabet ved fortrængning af benzinbiler én gang.  Svar  

Spm. 154

Ministeren bedes redegøre for provenuet ved at øge hhv. benzin- og dieselafgifterne med 69 øre pr. liter. I svaret bedes provenuet opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd opdelt henholdsvis inklusiv og eksklusiv arbejdsudbud. Ministeren bedes opgøre provenuerne samlet for både benzin- og dieselafgifterne, såvel som opdelt.  Svar  

Spm. 155

Ministeren bedes på baggrund af svar på SAU alm. del – spørgsmål 66 redegøre for, hvor stort provenuet vil være ved en kombination af den i spørgsmålet anvendte model 1 kombineret med en sænkelse af skalaknækket til henholdsvis 120.000 kr., 130.000 kr., 140.000 kr. og 150.000 kr. I svaret bedes provenuet opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter adfærd opdelt henholdsvis inklusiv og eksklusiv arbejdsudbud. Endeligt bedes ministeren redegøre for, om en kombination af model 1 med et sænket skalaknæk i forhold til gældende regler vil betyde en højere registreringsafgift end før den første lempelse i registreringsafgiften i Finansloven 2016. Hvis dette er tilfældet bedes ministeren oplyse, hvor skalknækket skal placeres for, at man rammer samme niveau som før Finanslov 2016.  Svar  

Spm. 156

Ministeren bedes redegøre for provenuet ved at pålægge rapsolie til biobrændsel en afgift på 3,84 kr. pr. liter. Ministeren bedes opgøre provenuet i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd opdelt henholdsvis inklusiv og eksklusiv arbejdsudbud.  Svar  

Spm. 159

Ministeren bedes opgøre mindreprovenuet ved at hæve skrotpræmien på gamle biler til 10.000 kr. Ministeren bedes opgøre mindreprovenuet i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter adfærd. Adfærd bedes deles op i henholdsvis inklusiv og eksklusiv arbejdsudbud.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse