MomsMail 2018, uge 47

Kære læser !

Denne uges MomsMail er præget af en lang række bilag fra Folketingets lovforslagsarbejde. Derudover bringer vi tre domme fra EU-Domstolen med så forskellige emner som skønsmæssig opgørelse af momstilsvar og momspligt for beløb der modtages som erstatning eller bod for udtræden af en aftale før tid.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Nye regler for moms på gavekort
Lovprogram 2018/19 - fremsatte lovforslag i oktober og november
EU-dom om tarifering og antidumpingtoldforordning
Julefrokost og julegaver

SKM-meddelelse
Værdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 2019

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
3 domme

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Dansk Revision

Nye regler for moms på gavekort

Nye regler for moms på gavekort


EY

Lovprogram 2018/19 - fremsatte lovforslag i oktober og november

Regeringen har den 2. oktober 2018 offentliggjort lovprogrammet for folketingsåret 2018/19. EY har fulgt op på lovforslag fremsat i oktober og november.


Kammeradvokaten

EU-dom om tarifering og antidumpingtoldforordning

EU-Domstolen fastslog, at SKAT havde anvendt den rette toldposition til tarifering af et selskabs import af spindlere til børnesikkerhedsgitre. Toldpositionen var pålagt antidumpingtold, og EU-Domstolen fandt endvidere, at forordningen vedrørende ovennævnte antidumpingtold var gyldig.


SEGES

Julefrokost og julegaver

Julen står for døren, og her vil mange arbejdsgivere gerne tilgodese ansatte med en firmajulefrokost og en julegave. Men hvordan ser det egentlig ud med fradragsmulighederne, og hvad med moms?


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Værdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 2019

SKM2018.593.SKTST

Skattestyrelsen har fastsat vejledende mindstesatser for handlendes forbrug af egne varer, privat andel af elektricitet, vand og varme samt bilforhandleres private anvendelse af biler


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: Værdihåndteringsydelser - Momspligt - Praksisændring - Genoptagelse.

18-1316569

Landsskatteretten har i en konkret afgørelse (offentliggjort i resumé som SKM2018.512.LSR) udtalt, at værdihåndteringsydelser samlet set er momspligtige, idet ydelserne i form af bl.a. transportering, optælling, kontrol, servicering af automater må anses for at være værdihåndteringsvirksomhedernes hovedydelser, mens den momsfritagne overdragelse er ejendomsretten til kontanterne alene er en biydelse hertil.

Landsskatteretten ændrer herved hidtidig administrativ praksis, hvorefter overdragelsen af ejendomsretten til kontanterne er den momsfritagne hovedydelse, mens ydelserne i form af transportering, optælling, kontrol, servicering af automater ikke udgør leverancer til kunderne, jf. SKM2011.135.SR.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2018.591.ØLR

Straf - momssvig - skattesvig - kildeskat - betinget fængsel

T var tiltalt for svig med hensyn til moms, skat, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Han havde som indehaver af en virksomhed afgivet urigtige momsangivelser for perioderne 01.01.09-30.06.12 og 01.07.13-31.12.13. For perioden 01.04.13-30.06.13 havde han undladt at angive moms. For indkomstårene 2010 og 2011 havde han selvangivet sit overskud af virksomhed for lavt. Han havde dels undladt at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag og dels angivet for lidt i A-skat og arbejdsmarkedsbidrag over perioden 01.01.10-31.12.13. Han havde derved unddraget for 776.602 kr. i moms, 192.433 kr. i skat, 1.432.012 kr. i A-skat og 264.514 kr. i arbejdsmarkedsbidrag i alt.

T forklarede at han havde antaget en revisor til at forestå momsindberetningerne. Han har kun haft ansatte i en kort periode, og han havde i øvrigt benyttet sig af underleverandører.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Der var ikke grundlag for at tilsidesætte skatteforvaltningens beregninger. Det forhold, at T havde antaget revisor til i hvert fald i et vist omfang at bistå T, fritog efter de foreliggende omstændigheder ikke T for ansvar. T idømtes 1 års ubetinget fængsel samt en tillægsbøde på 2.650.000 kr. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på forholdenes grovhed, størrelsen af de unddragne beløb og den periode, unddragelserne er foregået over. Der var ikke indtrådt forældelse efter straffeloven.

Landsretten stadfæstede afgørelsen, men ændrede fængselsstraffen til betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste på baggrund af en nu foretaget personundersøgelse.

SKM2018.584.BR

Straf - transfer pricing - bødeudmåling - prøvesag

Selskabet var tiltalt for ved forsæt eller grov uagtsomhed ikke at indsende dokumentation til skatteforvaltningen for selskabets kontrollerede transaktioner (transfer pricing) for indkomstårene 2011-2015 inden fristen den 20. februar 2017.

Selskabet forklarede at det skyldtes en intern kommunikationsbrist hos selskabet på grund af selskabets omstrukturering, at skatteforvaltningens brev af 19. december 2016 ikke blev videresendt til relevante medarbejdere i selskabet.

Byretten fandt selskabet skyldig i tiltalen. Selskabet idømtes en bøde på i alt 625.000 kr., 125.000 kr. for hvert indkomstår. Minimumsomkostningerne til udarbejdelse af transfer pricing dokumentationen er 125.000 kr. for hvert indkomstår. Der beregnes ifølge bemærkningerne en bøde for hvert indkomstår, hvor der ikke er indgivet fyldestgørende dokumentation. Byretten lagde vægt på at selskabets undladelse af rettidigt at indsende dokumentation ikke kun anses for én overtrædelse. Da alle rapporter først blev udarbejdet i 2017 fandt retten det godtgjort, at selskabet kunne have haft en økonomisk fordel ved at undlade at udarbejde transfer pricing rapporterne for indkomstårene 2011-15, såfremt skatteforvaltningen ikke havde anmodet selskabet om fremsendelse af dokumentationen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0001874
Moms af parkeringsindtægter
Klagen skyldes, at SKAT har undladt at imødekomme en anmodning om tilbagebetaling af et momstilsvar idet forhøjet parkeringsafgift eller kontrolafgift ved uberettiget eller ulovlig parkering er anset for levering mod vederlag, jf. momslovens § 4, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-10-2018

Journalnr: 15/2475253
Nægtet momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet klager fradrag for indgående moms, idet klager vidste eller burde vide, at leveran døren ikke angav og aftegnede korrekt moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-10-2018

Journalnr: 16/0631825
Eksportgodtgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har afvist selskabets anmodning om udbetaling af eksportgodtgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-10-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 26-11-2018 - 25-12-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-567/17 Bene Factum
Dato: 28-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - punktafgifter - delvist denatureret alkohol - fritagelser - produkter, der ikke er bestemt til konsum - produkternes formelle bestemmelse - faktisk bestemmelse - den modtagende medlemsstats beføjelse til at trække en fritagelse, der er indrømmet i en anden medlemsstat, tilbage - stor risiko for svig, unddragelse eller misbrug - procedure til konstatering af, at en fritagelse er ugyldig

Tidligere dokument: C-567/17 Bene Factum - Dom
Tidligere dokument: C-567/17 Bene Factum - Indstilling
Tidligere dokument: C-567/17 Bene Factum - Ny sag

Dom C-264/17 Mensing
Dato: 29-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 314 - artikel 316 - artikel 322 - særordninger for kunstgenstande - fortjenstmargenordningen - afgiftspligtige videreforhandlere - levering af kunstgenstande foretaget af kunstneren eller dennes retssuccessorer - transaktioner inden for Fællesskabet - de nationale skatte- og afgiftsmyndigheders afslag på at lade en afgiftspligtig person være omfattet af retten til at vælge at anvende fortjenstmargenordningen - betingelser for anvendelse - ret til fradrag af afgift, der er betalt i tidligere led - kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter

Tidligere dokument: C-264/17 Mensing - Dom
Tidligere dokument: C-264/17 Mensing - Indstilling
Tidligere dokument: C-264/17 Mensing - Ny sag

Dom C-548/17 baumgarten sports & more
Dato: 29-11-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - afgiftsansættelse for agenter for professionelle fodboldspillere - betaling i rater og underlagt en betingelse - afgiftspligtens indtræden, forfald og opkrævning

Tidligere dokument: C-548/17 baumgarten sports & more - Dom
Tidligere dokument: C-548/17 Finanzamt Goslar - Ny sag

Dom C-305/17 Frie varebevægelser FENS
Dato: 06-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - frie varebevægelser - told - afgifter med tilsvarende virkning - afgift på transmissionen af elektricitet, der er produceret på det nationale område og er bestemt til udførsel - en sådan lovgivnings forenelighed med princippet om frie varebevægelser

Tidligere dokument: C-305/17 Frie varebevægelser FENS - Dom
Tidligere dokument: C-305/17 Frie varebevægelser FENS - Indstilling

Dom C-672/17 Tratave
Dato: 06-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - afgiftsgrundlag - nedsættelse - princippet om afgiftens neutralitet

Tidligere dokument: C-672/17 Tratave - Dom
Tidligere dokument: C-672/17 Tratave - Ny sag

Indstilling C-566/17 Zwiazek Gmin Zaglebia Miedziowego
Dato: 06-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - ret til fradrag for indgående afgift på leveringer af varer og ydelser, der på uadskillelig vis anvendes i forbindelse med såvel økonomisk som ikke-økonomisk virksomhed - fastsættelse af den fradragsberettigede andel af indgående afgift - princippet om afgiftsneutralitet - hvorvidt og i hvilket omfang beregningen af indgående afgift skal være fastsat ved lov - ingen nationale regler om metoder for fastsættelsen af opdelingen af indgående afgift for varer og ydelser, der på uadskillelig vis anvendes i forbindelse med såvel økonomisk som ikke-økonomisk virksomhed

Tidligere dokument: C-566/17 Zwiazek Gmin Zaglebia Miedziowego - Dom
Tidligere dokument: C-566/17 Zwiazek Gmin Zaglebia Miedziowego - Indstilling
Tidligere dokument: C-566/17 Związek Gmin Zagłębia Miedziowego - Ny sag

Indstilling C-596/17 Japan Tobacco International og Japan Tobacco International France
Dato: 06-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2011/64/EU - punktafgifter for forarbejdet tobak - artikel 15, stk. 1 - fri fastsættelse af maksimale detailsalgspriser - national lovgivning, der pålægger fabrikanter og importører at angive en enhedsdetailsalgspris pr. 1 000 vareenheder eller pr. 1 000 gram for hver enkelt tobaksvare uden mulighed for at differentiere denne pris afhængig af indholdet i enkeltpakningerne

Tidligere dokument: C-596/17 Japan Tobacco International og Japan Tobacco International France - Indstilling
Tidligere dokument: C-596/17 Japan Tobacco International og Japan Tobacco International France - Ny sag

Dom C-414/17 AREX CZ
Dato: 19-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra b), nr. i) og iii) - artikel 3, stk. 1 - erhvervelse af punktafgiftspligtige varer inden for Fællesskabet - artikel 138, stk. 1, og artikel 138, stk. 2, litra b) - leverancer af varer inden for Fællesskabet - kædetransaktioner med en enkelt transport - henførsel af transport - transport i henhold til afgiftssuspensionsordningen - indvirkning på kvalificeringen af en erhvervelse inden for Fællesskabet

Tidligere dokument: C-414/17 AREX CZ - Dom
Tidligere dokument: C-414/17 AREX CZ - Indstilling
Tidligere dokument: C-414/17 AREX CZ - Ny sag

Dom C-422/17 Skarpa Travel
Dato: 19-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af afgiftslovgivningerne - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - afgiftspligtens indtræden - særordning for rejsebureauer - artikel 65 og 308 - fortjenstmargen opnået af et rejsebureau - fastsættelse af fortjenstmargen - betaling af afdrag inden leveringen af ydelser leveret af rejsebureauet - rejsebureauets faktiske omkostninger

Tidligere dokument: C-422/17 Skarpa Travel - Dom
Tidligere dokument: C-422/17 Skarpa Travel - Indstilling

Dom C-51/18 Kommissionen mod Østrig
Dato: 19-12-2018
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1 - administrativ praksis, hvorefter det følgeretsvederlag, som skal betales til ophavsmanden til et originalkunstværk, pålægges moms

Tidligere dokument: C-51/18 Kommissionen mod Østrig - Dom
Tidligere dokument: C-51/18 Kommissionen mod Østrig - Ny sag

Dom C-552/17 Alpenchalets Resorts
Dato: 19-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - momssærordning for rejsebureauer - anvendelsesområde - levering af feriebolig - øvrige leverede ydelser - sekundære ydelser og hovedydelser - nedsPræjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - harmonisering af afgiftslovgivningerne - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - særordning for rejsebureauer - levering af en feriebolig, der er lejet hos andre afgiftspligtige personer - supplerende ydelser - sekundære ydelser og hovedydelser - nedsat momssats - indkvarteringsydelse leveret af et rejsebureau i dets eget navnat momssats - anvendelse på ferieophold leveret af et rejsebureau

Tidligere dokument: C-552/17 Alpenchalets Resorts - Dom
Tidligere dokument: C-552/17 Alpenchalets Resorts - Indstilling
Tidligere dokument: C-552/17 Alpenchalets Resorts - Ny sag

Dom C-17/18 Mailat
Dato: 19-12-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 19 og 29 samt artikel 135, stk. 1, litra l) - hel eller delvis overdragelse af en samlet formuemasse - fritagelse for udlejning af fast ejendom - lejekontrakt vedrørende en fast ejendom anvendt til kommerciel udnyttelse og vedrørende løsøregenstande, der er nødvendige for denne udnyttelse - ydelser vedrørende fast ejendom, der har givet anledning til momsfradrag - berigtigelse

Tidligere dokument: C-17/18 Mailat - Dom


Indstillinger
C-695/17 Tilnærmelse af lovgivningerne Metirato

Sagen omhandler:

Anmodning om præjudiciel afgørelse - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger - tvister vedrørende eksekutionsforanstaltninger, der træffes i den bistandssøgte medlemsstat - fastlæggelse af den sagsøgte

Generaladvokatens indstilling:

Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger skal fortolkes således, at et søgsmål som det i hovedsagen omhandlede, der anfægter gyldigheden af en eksekutionsforanstaltning, som er foretaget af myndighederne i den bistandssøgte medlemsstat i henhold til deres egen lovgivning, skal rettes mod (myndighederne i) denne stat.


Domme
C-648/16 Fontana

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 273 - afgiftsansættelse - metode til fastsættelse af beskatningsgrundlaget ved ekstrapolation - ret til fradrag af moms - formodning - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet - national lov, der anvender en formodet omsætning som grundlag for beregningen af moms

Domstolens dom:

Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem samt princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, der i tilfælde af betydelige forskelle mellem de angivne indtægter og de på grundlag af sektoranalyser forventede indtægter, giver en skatte- og afgiftsmyndighed mulighed for at anvende ekstrapolation baseret på sådanne sektoranalyser for at fastsætte størrelsen af en afgiftspligtig persons årlige omsætning, og følgelig at foretage en berigtigelse af skatte- og afgiftsangivelsen, hvorved der pålægges betaling af et yderligere beløb i merværdiafgift (moms), forudsat at denne lovgivning og dens anvendelse under overholdelse af princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet samt retten til forsvar, giver den afgiftspligtige person mulighed for at anfægte de resultater, der er opnået ved denne metode, på grundlag af samtlige de beviser for det modsatte, som denne råder over, og at udøve sin fradragsret i henhold til bestemmelserne i afsnit X i direktiv 2006/112, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.

Tidligere dokument: C-648/16 Fontana - Indstilling


C-664/16 Vadan

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 167, 168, 178 og 273 - omfanget af fradragsretten - manglende fakturaer - anvendelse af en retsligt anordnet sagkyndig erklæring - bevisbyrden for fradragsretten - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet

Domstolens dom:

Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, navnlig dets artikel 167, artikel 168, artikel 178, litra a), og artikel 179, samt princippet om merværdiafgiftens (moms) neutralitet og proportionalitetsprincippet skal fortolkes således, at en afgiftspligtig person, der under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede ikke er i stand til at fremlægge beviser for det indgående momsbeløb, som den pågældende har betalt, ved at fremlægge fakturaer eller ethvert andet dokument, ikke kan indrømmes ret til momsfradrag alene på baggrund af et skøn, der fremgår af en sagkyndig erklæring, som en national ret har anordnet.

Tidligere dokument: C-664/16 Vadan - Indstilling


C-295/17 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - ydelse mod vederlag - sondring mellem afgiftsfritaget erstatning for tab og afgiftspligtig levering af ydelser mod betaling af en »erstatning«

Domstolens dom:

1) Artikel 2, stk. 1, litra c), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at det på forhånd bestemte beløb, som en økonomisk aktør opkræver i tilfælde af den pågældendes kundes førtidige ophævelse af en aftale om levering af tjenesteydelser, eller hvis førtidig ophævelse sker af en grund, der kan tilregnes denne kunde, hvilken aftale fastsætter en minimumsperiode for aftalen, hvorved det nævnte beløb svarer til det beløb, som aktøren ville have modtaget i resten af den nævnte periode, såfremt der ikke foreligger en sådan ophævelse, hvilket det tilkommer den nationale ret at undersøge, skal betragtes som vederlag for en levering af ydelser, der foretages mod vederlag og som sådan er momspligtig.

2) Det er ikke afgørende for kvalifikationen af det på forhånd bestemte beløb i aftalen om levering af tjenesteydelser, som kunden skylder i tilfælde af dennes førtidige ophævelse, at formålet med det faste beløb er at afskrække kunden fra ikke at opfylde minimumsperioden for aftalen og erstatte de tab, som aktøren lider i tilfælde af manglende overholdelse af denne periode, at det af en formidler modtagne vederlag for indgåelsen af kontrakter, der fastsætter en minimumsperiode for aftalen, er højere end det vederlag, som er fastsat i forbindelse med aftaler, der ikke fastsætter en sådan periode, og at det nævnte beløb i henhold til national ret kan kvalificeres som en bod.

Tidligere dokument: C-295/17 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Det Forenede Kongerige tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 16 og 168 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

BILAG til Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF, for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem for beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 hvad angår visse fritagelser for transaktioner inden for Fællesskabet

RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og ydelser over en bestemt værdi

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget Belgien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/791/EF med henblik på at give Tyskland tilladelse til fortsat at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 168 og 168a i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

 

Nyt fra Parlamentet

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget Belgien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem  

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/791/EF med henblik på at give Tyskland tilladelse til fortsat at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 168 og 168a i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem  

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget Belgien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/791/EF med henblik på at give Tyskland tilladelse til fortsat at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 168 og 168a i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2409 af 18. december 2017 om at give Sverige tilladelse til at anvende en nedsat punktafgiftssats for elektricitet, der forbruges af husholdninger og virksomheder i servicesektoren, som er beliggende i visse områder i det nordlige Sverige, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Kombinerede nomenklatur (KN) for 2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 116 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgiften på eldrevne køretøjer m.v.).
Fremsat den 20. november 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 100 Forslag til lov om ændring af lov om spil og lov om afgifter af spil. (Justering af spilaftale).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at redegøre for reglerne vedrørende bookmakeres limitering af spillere, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at redegøre for eventuelle eksempler på begrænsning af bookmakeres limitering af spillere i andre europæiske landes spillelovgivning, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at redegøre for, om det er muligt at indsætte en grænse for, hvornår bookmakere kan limitere spillere, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at redegøre for resultaterne af Spillemyndighedens undersøgelse om bookmakeres limitering af spillere, til skatteministeren

L 103 Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer. (Afgiftssaneringspakke m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at redegøre for den foreslåede afskaffelse af afgift på antibiotika og vækstfremmere i foderstoffer, til skatteministeren

L 28 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 7

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 8

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 9

Spm. om, hvordan virkningen vil være ved de to forskellige modeller (henholdsvis EBIT-modellen og EBITDA-modellen) for to forskellige virksomheder, der adskiller sig på følgende vis: 1) forskellige niveauer af gæld og deraf følgende renteomkostninger og 2) forskellige niveauer for afskrivninger og amortisering, til skatteministeren

Spm. 10

Spm., om ændringen i selve definitionen af et kontrolleret selskab, får konsekvenser for omfanget af danske virksomheder, der vil blive defineret som Controlled-Foreign-Company, og om dette vil få økonomiske konsekvenser, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvad sigtet er med denne særbehandling af finansielle selskaber, og hvilken potentiel skatterabat, der ligger i lovforslaget for de finansielle selskaber, til skatteministeren

L 28 A Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 7

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 8

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 28 B Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 7

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 8

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 29 Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af pvc-afgiftsloven og lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler. (Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier, indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til Køretøjsregistret, undtagelse for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.).

Bilag

Bilag 9

1. udkast til betænkning

Bilag 10

Betænkning afgivet den 22. november 2018

Bilag 11

Henvendelse af 22/11-18 fra Dansk Affaldsforening vedrørende kommentar til afskaffelsen af pvc-afgiften

Spørgsmål og svar

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 1/11-18 fra Motorhistorisk Samråd og FDM vedrørende foretræde om beregning af brændstofafgift på køretøjer ældre end 35 år, der ikke er veteran, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/11-18 fra Sammenslutning af Køretøjsbyggere og Autoskadebranchen i Danmark (SKAD) vedrørende konsekvenser af brændstofafgift på veteranbiler, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 5/11-18 fra Motorhistorisk Samråd vedrørende brændstofforbrugstillæg på biler ældre end 35 år, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/11-18 fra Danish Street Rod Association (DSRA) vedrørende foretræde om regler for importerede biler over 35 år der ikke kan betragtes som originale, til skatteministeren

Spm. 7

L 29 - svar på spm. 8 om kommentar til præsentation fra foretræde den 15. november 2018 fra PVC-Informationsrådet, fra skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 29 - svar på spm. 7 og bilag 8.docx

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/11-18 fra Dansk Affaldsforening vedrørende kommentar til afskaffelsen af pvc-afgiften, til skatteministeren

L 29 A Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love og om ophævelse af lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler. (Indførelse af bagatelgrænser i visse afgiftslove, udvidelse af bemyndigelsesbestemmelsen for terminaladgang til Køretøjsregisteret, undtagelse for udligningsafgift for visse påhængskøretøjer, udskydelse af tidspunkt for offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakter ved leasing m.v.).

Bilag

Bilag 9

1. udkast til betænkning

Bilag 10

Betænkning afgivet den 22. november 2018

Bilag 11

Henvendelse af 22/11-18 fra Dansk Affaldsforening vedrørende kommentar til afskaffelsen af pvc-afgiften

Spørgsmål og svar

Spm. 3

L 29 - svar på spm. 3 om kommentar til henvendelsen af 1/11-18 fra Motorhistorisk Samråd og FDM vedrørende foretræde om beregning af brændstofafgift på køretøjer ældre end 35 år, der ikke er veteran, fra skatteministeren

Spm. 4

L 29 - svar på spm. 4 om kommentar til henvendelsen af 2/11-18 fra Sammenslutning af Køretøjsbyggere og Autoskadebranchen i Danmark (SKAD) vedrørende konsekvenser af brændstofafgift på veteranbiler, fra skatteministeren

Spm. 4

L 29 - svar på spm. 4 om kommentar til henvendelsen af 2/11-18 fra Sammenslutning af Køretøjsbyggere og Autoskadebranchen i Danmark (SKAD) vedrørende konsekvenser af brændstofafgift på veteranbiler, fra skatteministeren

Spm. 5

L 29 - svar på spm. 5 om kommentar til henvendelsen af 5/11-18 fra Motorhistorisk Samråd vedrørende brændstofforbrugstillæg på biler ældre end 35 år, fra skatteministeren

Spm. 5

L 29 - svar på spm. 5 om kommentar til henvendelsen af 5/11-18 fra Motorhistorisk Samråd vedrørende brændstofforbrugstillæg på biler ældre end 35 år, fra skatteministeren

Spm. 6

L 29 - svar på spm. 6 om kommentar til henvendelsen af 6/11-18 fra Danish Street Rod Association (DSRA) vedrørende regler for importerede biler over 35 år, der ikke kan betragtes som originale, fra skatteministeren

Spm. 6

L 29 - svar på spm. 6 om kommentar til henvendelsen af 6/11-18 fra Danish Street Rod Association (DSRA) vedrørende regler for importerede biler over 35 år, der ikke kan betragtes som originale, fra skatteministeren

Spm. 7

L 29 - svar på spm. 8 om kommentar til præsentation fra foretræde den 15. november 2018 fra PVC-Informationsrådet, fra skatteministeren

Spm. 7

L 29 - svar på spm. 8 om kommentar til præsentation fra foretræde den 15. november 2018 fra PVC-Informationsrådet, fra skatteministeren

L 29 B Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven og om ophævelse af pvc-afgiftsloven. (Ophævelse af pvc-afgiften og emballageafgiften på pvc-folier).

Bilag

Bilag 9

1. udkast til betænkning

Bilag 10

Betænkning afgivet den 22. november 2018

Bilag 11

Henvendelse af 22/11-18 fra Dansk Affaldsforening vedrørende kommentar til afskaffelsen af pvc-afgiften

Spørgsmål og svar

Spm. 3

L 29 - svar på spm. 3 om kommentar til henvendelsen af 1/11-18 fra Motorhistorisk Samråd og FDM vedrørende foretræde om beregning af brændstofafgift på køretøjer ældre end 35 år, der ikke er veteran, fra skatteministeren

Spm. 4

L 29 - svar på spm. 4 om kommentar til henvendelsen af 2/11-18 fra Sammenslutning af Køretøjsbyggere og Autoskadebranchen i Danmark (SKAD) vedrørende konsekvenser af brændstofafgift på veteranbiler, fra skatteministeren

Spm. 5

L 29 - svar på spm. 5 om kommentar til henvendelsen af 5/11-18 fra Motorhistorisk Samråd vedrørende brændstofforbrugstillæg på biler ældre end 35 år, fra skatteministeren

Spm. 6

L 29 - svar på spm. 6 om kommentar til henvendelsen af 6/11-18 fra Danish Street Rod Association (DSRA) vedrørende regler for importerede biler over 35 år, der ikke kan betragtes som originale, fra skatteministeren

Spm. 7

L 29 - svar på spm. 8 om kommentar til præsentation fra foretræde den 15. november 2018 fra PVC-Informationsrådet, fra skatteministeren

L 86 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Nedsættelser af elvarmeafgiften og den almindelige elafgift samt fremrykning af reduktion af den grønne check).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 58

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 4/12-18, fra finansministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 40

Ministeren bedes redegøre for reglerne for batterifradrag til elbiler. Ministeren bedes ydermere redegøre for det årlige mindreprovenu ved de gældende regler for batterifradrag i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter adfærd. For adfærd bedes mindreprovenuet opdelt i henholdsvis inklusiv og eksklusiv arbejdsudbud. Ministeren bedes tillige redegøre for udviklingen i mindreprovenuet opgjort på samme måde, hvis antallet af elbiler stiger til 100.000, 500.000, 1 mio. og 3 mio.  Svar  

Spm. 42

Ministeren bedes redegøre for, hvad det årlige mindreprovenu vil være, hvis man udelukkende for elbiler fjerner den nuværende mindstesats for registreringsafgiften. Dette bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter adfærd. For adfærd bedes mindreprovenuet opdelt i henholdsvis inklusiv og eksklusiv arbejdsudbud. Ministeren bedes tillige redegøre for udviklingen i mindreprovenuet opgjort på samme måde, hvis antallet af elbiler stiger til 100.000, 500.000, 1 mio. og 3 mio.  Svar  

Spm. 43

Ministeren bedes redegøre for, hvor meget registreringsafgift ejere af elbiler skal betale efter følgende 2 scenarier, hvor elbilerne er fuldt indfaset i registreringsafgiften, men hvor 1) batterifradraget videreføres, og hvor minimumsafgiften fjernes, 2) fradrag for god benzinøkonomi er henholdsvis uændret, fradragsgrænse på 21/23 km/l, fradragsgrænse på 22/24 km/l, fradragsgrænse på 23/25 km/l, fradragsgrænse på 24/26 km/l, fradragsgrænse på 25/27 km/l, fradragsgrænse på 26/28 km/l, fradragsgrænse på 27/29 km/l og fradragsgrænse på 28/30 km/l. Beregninger bedes foretaget for følgende elbiler; VW e-up, Nissan Leaf, Renault Zoe, Tesla S, VW e-Golf, Hyundai Kona-electric og Nissan E-NV200 VAN.Endvidere bedes ministeren opgive provenuet i registreringsafgiften ved de ovenstående grænser for fradrag for god benzinøkonomi, givet at man samtidigt bibeholder batterifradrag og fjerner minimumsafgiften. Provenuet bedes opgjort for nuværende niveau af elbiler, 500.000 elbiler, 1 mio. elbiler og 3 mio. elbiler. Ministeren bedes opgive provenuerne i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter adfærd. For adfærd bedes provenuet opdelt i henholdsvis inklusiv og eksklusiv arbejdsudbud.  Svar  

Spm. 96

I forlængelse af skatteministeren svar på SAU alm. del – spørgsmål 85 og 87, bedes ministeren redegøre for, om en sænkelse af spiritusafgiften vil være i overensstemmelse med formålet med Sundhedsstyrelsens kampagne "Meget Mere Med" fra oktober 2018, hvor det anbefales, at unge drikker ”alkoholsvagt”, altså produkter med lavere alkoholprocenter end spiritus.  Svar  

Spm. 122

Ministeren bedes oplyse det umiddelbare provenu, provenuet efter tilbageløb samt provenuet efter tilbageløb og adfærd af at øge lønsumsafgiften for den finansielle sektor med henholdsvis ½, 1½, 2, 2½, 3, 3½, 4, 4½ og 5 procentpoint.  Svar  

Spm. 124

Ministeren bedes vurdere, hvor meget regelefterlevelsen kunne øges, hvis de svenske erfaringer med digitale kasseapparater overføres en til en til danske forhold.  Svar  

Spm. 125

Ministeren bedes oplyse, hvor meget det økonomiske råderum ville forbedres, hvis de svenske erfaringer med digitale kasseapparater overføres til danske forhold en til en.  Svar  

Spm. 546

I forlængelse af DR Kontants program ”Bedrag med brugte biler” bragt den 20. september 2018, som omhandler svindel med selvanmelderordningen i forbindelse med eksportgodtgørelse for biler, bedes ministeren redegøre for, hvornår skattevæsenet første gang blev gjort opmærksom på, at der var problemer med snyd på området.  Svar  

Spm. 547

I forlængelse af DR Kontants program ”Bedrag med brugte biler” bragt den 20. september 2018, som omhandler svindel med selvanmelderordningen i forbindelse med eksportgodtgørelse for biler, bedes ministeren redegøre for, hvornår Skatteministeriets Departement første gang blev gjort opmærksom på, at der var problemer med snyd på området.  Svar  

Spm. 548

I forlængelse af DR Kontants program ”Bedrag med brugte biler” bragt den 20. september 2018, som omhandler svindel med selvanmelderordningen i forbindelse med eksportgodtgørelse for biler, bedes ministeren oplyse, hvornår ministeren selv første gang blev gjort opmærksom på, at der var problemer med snyd på området.  Svar  

Spm. 549

Om kontrolprojektet Udbetalingskontrol – eksportgodtgørelse af registreringsafgift i skatteforvaltningen, der, jf. Kontrolaktiviteter 2018 (SAU alm. del – bilag 177), skal: ”(…) analysere risici og foretage kontrol i forbindelse med udbetaling af godtgørelse af registreringsafgift ved eksport af biler.”, bedes ministeren oplyse følgende:•antal tilknyttede årsværk,•personaleomkostninger for det tilknyttede antal årsværk,•projektets nettoregulering/provenu•den samlede gevinst på projektet (nettoregulering/provenu minus personaleomkostninger)•gevinsten pr. årsværk (samlet gevinst/antal årsværk) og•hvor mange gange udgiften til personaleomkostninger er tjent hjem (nettoregulering/provenu divideret med personaleomkostninger).Oplysningerne bedes opstillet på månedsbasis for årene 2015, 2016 og 2017 samt de måneder i 2018, hvor data er tilgængelige.  Svar  

Spm. 550

I Skatteministeriets pressemeddelelse udsendt 20. september 2018 fremgår det at: ”Den nye Motorstyrelse har konstateret en række udfordringer med selvanmelderordningen for biler, der eksporteres. Derfor styrker styrelsen nu indsatsen markant.” Ministeren bedes oplyse, om det skal forstås sådan, at skattevæsenet først er blevet opmærksom på svindel med ordningen efter oprettelsen af den nye Motorstyrelse.  Svar  

Spm. 551

Vil ministeren oplyse, i hvilket omfang der er konstateret misbrug med refusion af afgifter motorområdet? I svaret bedes omfanget opdelt på de forskellige afgiftstyper.  Svar  

Spm. 552

Vil ministeren oplyse, om der er et konstateret efterslæb på området med kontrol af forskellige elementer på motorområdet, herunder kontrol med afgiftsrefusion ved eksport?  Svar  

Spm. 553

Hvornår er ministeren blevet vidende om, at kontrollen på området var mangelfuld?  Svar  

Spm. 554

Vil ministeren oplyse, om der tidligere har været advarsler og/eller anbefalinger fra ledere på området eller fra Intern Revision?  Svar  

Spm. 555

Vil ministeren oplyse, hvordan omstruktureringen af skattevæsenet har påvirket kontrolarbejdet på motorområdet?  Svar  

Spm. 559

Vil ministeren redegøre for den indsats, ministeriet planlægger at iværksætte mod den svindel med eksportgodtgørelse, der dokumenteres i DR Kontants program ”Bedrag med brugte biler” bragt den 20. september 2018?  Svar  

Spm. 560

Vil ministeren oplyse, om det er korrekt forstået, at det er lovforslag nr. L 54 (folketingsåret 2005-2006), der har muliggjort den reform af systemet omkring eksportgodtgørelse, som omtales i DR Kontants program ”Bedrag med brugte biler” bragt den 20. september 2018?  Svar  

Spm. 561

Vil ministeren opgøre, hvor mange penge der er udbetalt i eksportgodtgørelse til selvanmeldere siden 2006? I svaret ønskes et overblik med udgifter til eksportgodtgørelse for hvert år i perioden 2006-2018.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse