MomsMail 2019, uge 46

Kære læser !

Hermed denne uges MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 


Dedikeret advokat/fuldmægtig til Skatter og Afgifter

Har du lyst til at løse komplekse sager i samarbejde med nogle af landets dygtigste specialister inden for skatte- og afgiftsret? Så er du måske den kandidat, vi søger.

Plesners skatte- og afgiftsteam er fast positioneret som markedsleder, og vi har travlt. Vi søger derfor nye kolleger til opstart i 2021.

Om dig
Du brænder for at arbejde inden for en af de mest spændende og udfordrende juridiske discipliner. Du er ambitiøs, har et højt fagligt niveau og er et af de største talenter på din årgang.

I den type sager, vi arbejder med i vores team, hænger resultaterne og argumenterne ikke på træerne. Derfor er det vigtigt, at du har sans for detaljen, kan tænke ud af boksen og har stærke analytiske evner.

Samarbejde er omdrejningspunktet for alt, hvad vi foretager os. Det er derfor afgørende, at dine juridiske kompetencer er i top, kombineret med at du er imødekommende, får energi af at præstere som en del af et team og sætter pris på et godt kollegaskab, hvor vi løfter i flok.

Det betyder til gengæld mindre, om du er nyuddannet, fuldmægtig eller advokat. Det vigtigste er dit potentiale, dit drive og lysten til at være en del af holdet - så tilpasser vi opgaverne derefter og tilbyder et forløb og et miljø, der understøtter din personlige og faglige udvikling. Med tiden vil du opnå et bredt og dybdegående kendskab til skatter og afgifter, som vil gøre dig til en efterspurgt rådgiver.

Dine ansvarsområder
Som advokat eller fuldmægtig i vores skatte- og afgiftsteam får du mulighed for at arbejde med nogle af de største og mest komplekse sager i markedet.

Som noget unikt fylder principielle retssager og tvister ved de administrative klageinstanser en meget stor del af vores hverdag, og du vil få rig lejlighed til at arbejde med sager af den karakter.

Dine arbejdsopgaver i øvrigt vil dække hele det skatte- og afgiftsretlige område, og du vil komme til at arbejde med en bred vifte af rådgivningsopgaver, eksempelvis virksomhedsoverdragelser, børsnoteringer, incitamentsprogrammer og også en lang række "one-of-a-kind"-rådgivningsopgaver.

Om os
Vores fornemmeste opgave er at yde værdiskabende rådgivning til vores klienter. Vi har lang tradition for med succes at bistå danske og udenlandske skatteydere i de mest principielle skatte- og afgiftssager, og vi blev således i år for niende gang siden 2009 tildelt prisen som "Danish Tax Firm of the Year" af International Tax Review samt tildelt den paneuropæiske pris "European Court of Justice Firm of the Year" for vores førelse af sager ved EU-Domstolen i Luxembourg. Vi bistår for tiden i en række væsentlige sager om transfer pricing, "beneficial owner"-sager samt det såkaldte ATP-sagskompleks. Du kan læse om flere af disse sager i detaljer på vores hjemmeside.

Vi ønsker at præstere på højeste niveau – nu og i fremtiden. Det kan vi kun, hvis vi hele tiden arbejder på at gøre alle medarbejdere succesfulde. Det er bredden af de faglige kompetencer hos alle i vores team, evnen til at samarbejde og kombinere vores ressourcer samt det sociale sammenhold, der tilsammen gør, at vi anser os for Danmarks bedste skatteteam - både for klienterne og teammedlemmerne.

Vi glæder os til at høre fra dig

Vil du vide mere om os og jobbet, er du meget velkommen til at kontakte advokat, director Mathias Kjærsgaard Larsen  eller HR-manager Marlene Tang på 33 12 11 33.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning hurtigst muligt sammen med relevante bilag. Vi indkalder løbende til samtaler, indtil vi har fundet de rette nye kolleger.

Se annoncen og søg jobbet.

Plesner, november 2020
Skriv gerne at du har set annoncen hos TaxCon

 


 

Indhold

Artikler og interessante links
Ingen momsfradrag for præmier til Facebook-konkurrencer
AIF kan under visse betingelser opnå momsfritagelse
Pensionsinstitutter: Definitionen af en investeringsforening
Quick fix: Yderligere krav til transportdokumentation ved momsfrie EU-leverancer

Styresignaler
Trappemodel for fastsættelse af sikkerhedsstillelse for selvanmeldere efter registreringsafgiftsloven - styresignal

Bindende svar
Fedtfrysning ikke momsfritaget
Spilleafgift - spilleautomater - flere tilladelser på samme lokalitet

Domme
Landsskatterettens kompetence til at behandle klager over SKATs afvisning af tilbagebetalingskrav - det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Ingen momsfradrag for præmier til Facebook-konkurrencer

Når det gælder konkurrencer på de sociale medier, så er mulighederne for fradrag for momsen af de indkøb, der anvendes som præmier, så godt som ikke eksisterende.


Deloitte

AIF kan under visse betingelser opnå momsfritagelse

Det længe ventede styresignal på definitionen af en investeringsforening er blevet offentliggjort. Skattestyrelsen lægger dog vægt på AIF-forvalterens registreringsforhold og efterlader tvivl om, i hvilket omfang ejendomsinvesteringsselskaber kan omfattes.


Deloitte

Pensionsinstitutter: Definitionen af en investeringsforening

Det længe ventede styresignal på definitionen af en investeringsforening er blevet offentliggjort. Skattestyrelsen holder fast i deres vurdering af investeringsrisikoen ved garanterede pensionsordninger.


PwC

Quick fix: Yderligere krav til transportdokumentation ved momsfrie EU-leverancer

Fra 1. januar 2020 harmoniseres kravene til dokumentationen for, at den fysiske forsendelse eller transport af varerne har fundet sted ved momsfrie EU-leverancer.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Trappemodel for fastsættelse af sikkerhedsstillelse for selvanmeldere efter registreringsafgiftsloven - styresignal

SKM2019.562.MOTORST

Styresignalet beskriver trappemodel for fastsættelse af sikkerhedsstillelse for selvanmeldere efter registreringsafgiftslovens § 15. Sikkerhedsstillelsen for den enkelte virksomhed fastsættes således, at den står mål med størrelsen af det afgiftstilsvar, som virksomheden hæfter for. Sikkerhedsstillelsen kan samtidig justeres løbende efter aktiviteten i virksomheden m.v.

Trappemodellen består af fem trin. Størrelsen af sikkerhedsstillelsen afhænger af den månedlige afgiftsbetaling og den månedlige godtgørelse ved eksport.

Trappemodellen har virkning fra 1. januar 2020.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Fedtfrysning ikke momsfritaget

SKM2019.559.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at fedtfrysning foretaget af kosmetologer/hudterapeuter/sygeplejersker er fritaget for momspligten, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Spilleafgift - spilleautomater - flere tilladelser på samme lokalitet

SKM2019.557.SR

Skatterådet bekræftede, at der alene skulle afregnes spilleafgift af bruttospilleindtægten (indskud fratrukket gevinster) fra egen tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater.

Bruttospilleindtægten fra spilleautomater tilhørende andre indehavere af en tilsvarende tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater i den samme restaurant eller spillehal skulle dermed ikke medregnes.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Landsskatterettens kompetence til at behandle klager over SKATs afvisning af tilbagebetalingskrav - det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb

SKM2019.563.ØLR

Sagen angik en række virksomheder, som i perioden 1993-2001 havde købt og forbrugt olieprodukter, hvoraf der var blevet opkrævet smøreolieafgift efter den dagældende mineralolieafgiftslov. Det viste sig efterfølgende, at afgiften var opkrævet i strid med EU-retten. Virksomhederne havde ikke selv betalt afgift af olieprodukterne, der var købt fra olieselskaber, som havde betalt afgift af produkterne til statskassen. Ifølge virksomhederne havde olieselskaberne overvæltet afgiften på virksomhederne i priserne på de solgte olieprodukter. Virksomhederne fremsatte derfor krav over for SKAT om tilbagebetaling af beløb svarende til den overvæltede afgift, jf. SKM2014.44.VLR og SKM2015.733.SKAT.

SKAT afviste kravene med henvisning til, at virksomhedernes eventuelle krav var forældede. Virksomhederne påklagede SKATs afvisning af deres krav til Landsskatteretten, som imidlertid afviste klagerne med den begrundelse, at de ikke vedrørte afgørelser omfattet af den i skatteforvaltningsloven fastsatte klageadgang til Landsskatteretten. Virksomhederne indbragte herefter sagerne for domstolene.

Landsrettens dom er en deldom vedrørende det spørgsmål, om Landsskatteretten har kompetence efter skatteforvaltningsloven til at behandle klagerne over SKATs afvisning af virksomhedernes krav.

Landsretten fandt, at virksomhedernes krav må klassificeres som formueretlige tilbagebetalingskrav efter principperne om condictio indebiti, og at SKATs beslutninger om at afvise kravene ikke havde karakter af forvaltningsretlige afgørelser. Beslutningerne kunne derfor ikke påklages til Landsskatteretten efter skatteforvaltningslovens regler, hvorefter kun afgørelser kan påklages til Landsskatteretten.

Landsretten afviste virksomhedernes indsigelser om, at manglende administrativ klageadgang var i strid med EU-retten, herunder det EU-retlige ækvivalensprincip, det EU-retlige effektivitetsprincip og et EUretligt ligebehandlingsprincip. Landsretten afviste i den forbindelse, at der var grundlag for at stille præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen som begæret af virksomhederne.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2019.556.ØLR

Straf - skattesvig - momssvig - sandsynlighedsforsæt - registrering - nulangivelser

T var tiltalt for skattesvig af særlig grov beskaffenhed for indkomstårene 2012 og 2013 samt momssvig for perioden 01.01.2012-31.12.2013. T var ejer af en virksomhed som hendes samlever var daglig leder af. T havde undladt rettidigt at oplyse told- og skatteforvaltningen om at hendes skattepligtige indkomst var for lav for 2012 og 2013, idet hun ikke havde selvangivet henholdsvis 1.156.493 kr. og 616.726 kr. hidrørende dels fra omsætning i hendes virksomhed dels fra udlejning af en ejendom. Virksomheden var kun momsregistreret i en del af perioden og havde dels undladt at angive og dels angivet for lidt. Hun havde herved unddraget for 880.630 kr. i skat og 299.948 kr. i moms i alt.

T forklarede at hun på grund af sygdom ikke havde noget med den daglige drift af virksomheden at gøre, herunder kundekontakt, bogholderi, regnskaber eller andet. Virksomheden blev stiftet i hendes navn fordi hendes samlever på grund af en tidligere konkurs ikke kunne stifte en momsregistreret virksomhed. Virksomheden skulle levere håndværksmæssige ydelser gennem samleveren personligt, og det var ham, der rent faktisk stod for den daglige drift af virksomheden. Hun holdt ikke øje med sine bankkonti eller åbnede breve i rudekuverter.

Byretten fandt T skyldig i skattesvig, men frifandt for momssvig og for skattesvig vedrørende udlejning af ejendom. Retten fandt det ikke bevist, at T vidste, at firmaets momsangivelser i den angivne periode ikke var korrekte når henses til, at T navnlig på grund af sin sygdom ikke havde noget med den daglige drift at gøre og henset til den nære relation mellem T og samleveren samt baggrunden for, at virksomheden var stiftet i Ts navn. Til gengæld måtte T have været klar over eller anset det for overvejende sandsynligt, at hun har haft indtægter i sin virksomhed, som skulle indberettes som skattepligtig indkomst, når henses til de adskillige indbetalinger der gik ind på Ts 4 bankkonti. T idømtes 60 dages betinget fængsel samt en tillægsbøde på 425.000 kr.

Landsretten fandt at T tillige var skyldig i momssvig. Den fandt, at T har indset, at det var muligt, at hendes virksomhed blev anvendt til momsunddragelse i et omfang, som det der fandt sted og at hun accepterede denne mulighed for det tilfælde, at det faktisk forholdt sig på denne måde. Landsretten forhøjede fængselsstraffen til 9 måneders betinget fængsel og tillægsbøden til 1.125.000 kr.

SKM2019.555.ØLR

Straf - svig - kildeskat - konvertering af løn til skattefri kørselsgodtgørelse - sandsynlighedsforsæt

T var tiltalt for at have undladt at opfylde sin pligt til at foretage indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for sine ansatte for perioden 01.01.2012-31.08.2013. T havde konverteret sine ansattes overarbejdstimer til skattefri kørselsgodtgørelse. Han havde herved unddraget for 922.231 kr. i A-skat og 198.365 kr. i AM-bidrag.

T forklarede, at han var enig i, at konverteringen fra løn til skattefri kørselsgodtgørelse har fundet sted samt i sagens opgjorte beløb, men nægtede sig skyldig i tiltalen.

Byretten frifandt T. Byretten lagde vægt på, at told- og skatteforvaltningens vidne ikke kunne huske kontrolbesøget og ikke med 100% sikkerhed kunne afvise, at hendes kollega, der nu var afgået ved døden, i forbindelse med mødet i 2007 har vejledt Ts kone om konvertering af løn til skattefri kørselsgodtgørelse, hvorfor retten ikke fandt forsæt bevist.

Landsretten fandt T skyldig i svig af særlig grov karakter med A-skat og AM-bidrag. Den fandt, at det havde formodningen imod sig, at told- og skatteforvaltningen under et kontrolbesøg ville vejlede om en så åbenbart forkert anvendelse af reglerne om skattefri kørselsgodtgørelse og T måtte have indset, at det var muligt at ordningen indebar en manglende indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag og accepteret dette. T idømtes 10 måneders betinget fængsel samt en tillægsbøde på 1.120.000 kr.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/5111951
Nægtet momsfradrag
Klagen vedrører nægtet momsfradrag for telefoni. Landsskatteretten godkender fradrag delvist.
Afsagt: 23-10-2019

Journalnr: 19/0006288
Salgsmoms
Klagen vedrører forhøjelse af salgsmomsen vedr. udeholdt omsætning. Landsskatteretten stadfæster i overvejende grad.
Afsagt: 15-10-2019

Journalnr: 18/0004699
Ejerskifte
Klagen vedrører SKATs opkrævning af tinglysningsafgift som følge af klagerens tinglysning af skøde vedrørende ejerskifte. Landsskatteretten nedsætter afgiften med et mindre beløb.
Afsagt: 22-10-2019

Journalnr: 14/3631317
Godtgørelse af tinglysningsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på selskabets anmodning om godtgørelse af tinglysningsafgift for påtegning på ejerpantebrev i forbindelse med overtagelse af en ejendom på tvangsauktion. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-10-2019

Journalnr: 16/1302794
Godtgørelse af tinglysningsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at der ikke kan ske godtgørelse af et afgift i forbindelse med tinglysning af pantstiftende vedtægter i 272 ejerlejligheder, idet betingelserne for afgiftsgodtgørelse efter tinglysningsafgiftslovens § 9 ikke er opfyldte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-10-2019

Journalnr: 18/0000508
Pantudvidelser
Klagen vedrører SKATs opkrævning af et afgiftsbeløb i forbindelse med tinglysning af to påtegninger om pantudvidelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-10-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 18-11-2019 - 17-12-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-400/18 Infohos
Dato: 20-11-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 13, punkt A, stk. 1, litra f) - fritagelser - tjenesteydelser præsteret af selvstændige grupper af personer - ydelser leveret til medlemmer eller ikke-medlemmer

Tidligere dokument: C-400/18 Infohos - Dom
Tidligere dokument: C-400/18 Infohos - Indstilling
Tidligere dokument: C-400/18 Infohos - Ny sag


Indstillinger
C-547/18 Dong Yang Electronics

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skattelovgivning - merværdiafgift - tjenesteydelser - leveringssted for tjenesteydelser - begrebet »fast forretningssted« som omhandlet i artikel 44 i momsdirektiv 2006/112/EF - datterselskab (med hjemsted i en medlemsstat) af et moderselskab med hjemsted i et tredjeland

Generaladvokatens indstilling:

1) Et datterselskab af et selskab (fra et tredjeland) er principielt ikke selskabets faste forretningssted som omhandlet i artikel 44, andet punktum, i direktiv 2006/112/EF og artikel 11, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011.

2) En anden konklusion kan alene være mulig, såfremt den kontraktstruktur, som modtageren af tjenesteydelserne har valgt, er i strid med forbuddet mod misbrug. Denne bedømmelse påhviler det den forelæggende ret at foretage.

3) Direktiv 2006/112/EF kræver af en afgiftspligtig person, at denne udviser en passende grad af omhu med henblik på at fastlægge det korrekte leveringssted. Dertil hører imidlertid ikke efterforskning og undersøgelse af de kontraktlige forhold mellem den afgiftspligtiges medkontrahent og medkontrahentens datterselskaber, som den afgiftspligtige person ikke har adgang til.


Domme
C-585/17 Statsstøtte Dilly's Wellnesshotel

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - ændring af en godkendt støtteordning - artikel 108, stk. 3, TEUF - anmeldelsespligt - forbud mod gennemførelse uden godkendelse fra Europa-Kommissionen - forordning (EU) nr. 651/2014 - fritagelse - artikel 58, stk. 1 - forordningens tidsmæssige anvendelsesområde - artikel 44, stk. 3 - rækkevidde - national lovgivning, der fastsætter en beregningsformel for delvis godtgørelse af energiafgifter

Domstolens dom:

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - ændring af en godkendt støtteordning - artikel 108, stk. 3, TEUF - anmeldelsespligt - forbud mod gennemførelse uden godkendelse fra Europa-Kommissionen - forordning (EU) nr. 651/2014 - fritagelse - artikel 58, stk. 1 - forordningens tidsmæssige anvendelsesområde - artikel 44, stk. 3 - rækkevidde - national lovgivning, der fastsætter en beregningsformel for delvis godtgørelse af energiafgifter

Tidligere dokument: C-585/17 Statsstøtte Dilly's Wellnesshotel - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder Generel indstilling

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - Excise duties/Energy taxation) - MORNING ONLY - CHANGE OF VENUE

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - VAT)

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 169 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

 

Nyt fra Parlamentet

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 169 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem  

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Spanien og Frankrig tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 5 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem  

Fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer  

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. november 2019 om forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 for så vidt angår bestemmelserne om fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer (COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS))  

UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om tildelingen til USA af en andel af toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet, der er omhandlet i det reviderede aftalememorandum om import af oksekød fra dyr, der ikke er behandlet med visse væksthormoner, og den af USA anvendte forhøjede told for visse produkter fra Den Europæiske Union  

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

Meddelelse om ikrafttrædelsesdatoen for frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1903 af 8. november 2019 om tilladelse til, at Tjekkiet anvender den generelle ordning for omvendt betalingspligt, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF

Rådets afgørelse (EU) 2019/1875 af 8. november 2019 om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore

Frihandelsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1776 af 9. oktober 2019 om ændring af bilag I til Rådets forordning(EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (Den Europæiske Unions Tidende L 280 af 31. oktober 2019)

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 169 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Spanien og Frankrig tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 5 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 64 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteindberetningsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Kommunalt ejede forsyningsvirksomheders valg af privat inddrivelse, restanceinddrivelsesmyndighedens overvæltning af omkostninger på skyldner ved brug af privat inkassator til inddrivelse i udlandet, ophævelse af fradragsret for renter af fordringer under inddrivelse samt forældelse m.v. i genoptagelsessager på inddrivelsesområdet m.v.).
Fremsat den 15. november 2019

Vedtagne lovforslag

L 24 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Styrket regelefterlevelse på motorområdet, skærpet bødepraksis ved overtrædelse af registreringsafgiftsloven og øvrige punktafgiftslove og øvrige tilpasninger af reglerne på motorområdet).
Vedtaget den 14. november 2019

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 21 Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Digitale salgsregistreringssystemer og ændring af reglerne om udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere).

Bilag

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet den 14. november 2019

L 24 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Styrket regelefterlevelse på motorområdet, skærpet bødepraksis ved overtrædelse af registreringsafgiftsloven og øvrige punktafgiftslove og øvrige tilpasninger af reglerne på motorområdet).

Spørgsmål og svar

Spm. 9

MFU spm. om, hvordan ministeriet er kommet frem til at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Mortorstyrelsen for sager vedrørende eksportgodtgørelse er 4 timer m.v., til skatteministeren

L 27 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag og værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer m.v.).

Bilag

Bilag 10

Henvendelse af 12/11-19 fra Danmarks Rejsebureau Forening vedrørende foretræde om værnsregel i rejsebranchen

Bilag 11

Henvendelse af 14/11-19 fra Danmarks Rejsebureau Forening om opfølgning på foretræde for udvalget den 14/11-19 om Europa Kommissionens forslag om revision af rejsebureaumoms-området

Spørgsmål og svar

Spm. 13

Spm. om at redegøre for lovforslagets økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om at redegøre for lovforslagets økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, til skatteministeren

Spm. 14

Spm., om der kan findes en smidigere løsning, således at organisationer m.v. ikke først skal betale punktafgifter for herefter at få godtgjort dem, til skatteministeren

Spm. 14

Spm., om der kan findes en smidigere løsning, således at organisationer m.v. ikke først skal betale punktafgifter for herefter at få godtgjort dem, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/11-19 fra Danmarks Rejsebureau Forening vedrørende foretræde om værnsregel i rejsebranchen, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/11-19 fra Danmarks Rejsebureau Forening om opfølgning på foretræde for udvalget den 14/11-19 om Europa Kommissionens forslag om revision af rejsebureaumoms-området, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om, hvor mange kontroller i forhold til rejsebureauers momsbetalinger Skatteforvaltningen har gennemført, til skatteministeren

L 27 A Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag m.v.)

Bilag

Bilag 10

Henvendelse af 12/11-19 fra Danmarks Rejsebureau Forening vedrørende foretræde om værnsregel i rejsebranchen

Bilag 11

Henvendelse af 14/11-19 fra Danmarks Rejsebureau Forening om opfølgning på foretræde for udvalget den 14/11-19 om Europa-Kommissionens forslag om revision af rejsebureaumomsområdet

Spørgsmål og svar

Spm. 13

L 27 - svar på spm. 13 om at redegøre for lovforslagets økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, fra skatteministeren

Spm. 14

L 27 - svar på spm. 14, om der kan findes en smidigere løsning, således at organisationer m.v. ikke først skal betale punktafgifter for herefter at få godtgjort dem, fra skatteministeren

L 27 B Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag og værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer m.v.).

Bilag

Bilag 10

Henvendelse af 12/11-19 fra Danmarks Rejsebureau Forening vedrørende foretræde om værnsregel i rejsebranchen

Bilag 11

Henvendelse af 14/11-19 fra Danmarks Rejsebureau Forening om opfølgning på foretræde for udvalget den 14/11-19 om Europa-Kommissionens forslag om revision af rejsebureaumomsområdet

Spørgsmål og svar

Spm. 13

L 27 - svar på spm. 13 om at redegøre for lovforslagets økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, fra skatteministeren

Spm. 14

L 27 - svar på spm. 14, om der kan findes en smidigere løsning, således at organisationer m.v. ikke først skal betale punktafgifter for herefter at få godtgjort dem, fra skatteministeren

L 64 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteindberetningsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Kommunalt ejede forsyningsvirksomheders valg af privat inddrivelse, restanceinddrivelsesmyndighedens overvæltning af omkostninger på skyldner ved brug af privat inkassator til inddrivelse i udlandet, ophævelse af fradragsret for renter af fordringer under inddrivelse samt forældelse m.v. i genoptagelsessager på inddrivelsesområdet m.v.).

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema
Oversendelse til SAU
Høringssvar

Almindelig del

Bilag

Bilag 54

Henvendelse af 13/11-19 fra KPMG Acor Tax om afgiftsfritagelse for mineralogiske processer

Bilag 57

Henvendelse af 14/11-19 fra Nærbutikkernes Landsforening - NBL om opfølgning på foretræde den 14/11-19 om afgiftsforhøjelser på cigaretter

Bilag 58

Kopi af REU alm. del - svar på spm. 261 om artiklen ”Jihadister indblandet i formodet momssvindel for store millionbeløb”, som beskriver, hvordan 14 personer har lavet momssvindel og oparbejdet en milliongæld på over 800 mio. kr. til den danske stat, fra justitsministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 20

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 16. oktober 2019 vedr. en ansvarlig spillebranche - tilbagemelding på spillebranchens udmøntning af den politiske aftale om ansvarligt spil, fra Spillebranchen, jf. SAU alm. del - bilag 29.  Svar  

Spm. 67

Kan ministeren oplyse, om en medarbejder skal beskattes af værdien af en opsat el-ladestander på privatadressen, samt udgifterne til opsætning heraf, hvis en medarbejder får en el-varebil på gule plader stillet til rådighed af sin arbejdsgiver?  Svar  

Spm. 91

I forlængelse af svar på L 24 – spørgsmål 5 bedes ministeren redegøre for antallet af sager vedrørende eksportgodtgørelse i periode 2015-2019 samt sagsbehandlingstiden for sagerne.  Svar  

Spm. 96

Vil ministeren med udgangspunkt i Afgifts- og tilskudsanalyse 4, som fastslår, at en ensartet afgift på alle udledninger omfattet af et mål er den mest omkostningseffektive metode, beregne størrelsen af en CO2-afgift, der er tilstrækkelig til at nå en målsætning om at reducere de danske drivhusgasudledninger med 70 pct. i 2030 i forhold til 1990, og vil ministeren beregne de dermed forbundne samfundsøkonomiske omkostninger og det offentlige provenu?  Svar  

Spm. 97

Vil ministeren med udgangspunkt i Afgifts- og tilskudsanalyse 4, som fastslår, at en ensartet afgift på alle udledninger omfattet af et mål er den mest omkostningseffektive metode, beregne størrelsen af en CO2-afgift, der er tilstrækkelig til at nå den målsætning om at reducere de danske drivhusgasudledninger i ikke-kvotesektoren med 39 pct. i 2030, som Danmark er pålagt ifølge aftalen i EU? Det forudsættes, at adgangen til fleksible instrumenter anvendes fuldt ud. Endvidere bedes ministeren beregne de dermed forbundne samfundsøkonomiske omkostninger og det offentlige provenu.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse